1   2   3   4   5
Ім'я файлу: 59304.doc
Розширення: doc
Розмір: 409кб.
Дата: 29.09.2021


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Циклова комісія спеціальних економічних дисциплін

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення відкритого практичного заняття

з дисципліни:

«Економічний аналіз»

на тему:

«Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства»

Викладач: Дудка У. Т.


Бережани 2017

Хід заняття

на тему

"Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства"
Навчальна мета:

 • набуття вмінь застосування теоретичних знань на практиці;

 • підготовка студентів до майбутньої практичної діяльності;

 • набуття практичних навичок з аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.

Розвивальна мета :

- активізація розумової діяльності студентів;

- формування прийомів мислення: аналіз – порівняння – узагальнення – висновок;

- розвиток уваги та логічного мислення.

Виховна мета:

 • дотримання трудової дисципліни на занятті;

 • розвиток пізнавальних можливостей, самостійності, працелюбства;

 • формування прагнення до раціонального виконання трудових дій.

Методична мета:

- застосування сучасних інноваційних технологій;

- демонстрація зв’язку між теорією і практикою на занятті;

- використання групової роботи студентів у процесі засвоєння матеріалу.
План заняття

 1. Організаційний момент: вітання, перевірка присутніх, повідомлення теми, мети і плану заняття.

 2. Мотивація: повідомлення актуальності розгляду даної теми.

 3. Активізація опорних знань – Анаграми по всій темі

Актуалізація - Обговорення попередніх питань теми:

1. Значення, завдання аналізу і джерела інформації

2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства

3. Аналіз суми прибутку та суми виручки від реалізації продукції

 1. Тестування студентів та опитування вивченого матеріалу по плану:

1. Аналіз розподілу прибутку

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Аналіз резервів збільшення прибутку

 1. Формування висновків по питаннях

 2. Вправа "Знайди слова"

 3. Розв’язання практичних завдань в робочому зошиті та із використанням програми Exel.

 4. Розв'язування кросворду

 5. Економічний диктант

 6. Узагальнення та систематизація знань (закріплення матеріалу): підведення підсумків, відповіді на запитання студентів.

 7. Оцінювання знань

 8. Озвучення завдання додому.

Методи:

1) словесний: розповідь, пояснення, опис, бесіда, повідомлення.

2) зоровий: ілюстрації

3) практичний: розв’язання завдань.

Зв’язки з іншими дисциплінами: Економічний аналіз тісно пов'язаний з такими науками як економічна теорія, статистика, бухгалтерський облік, галузі економіки, фінанси, маркетинг, менеджмент, аудит, фінансово-кредитні дисципліни, математичні науки та ряд інших.

Матеріали та обладнання: робочий зошит, роздаткові матеріали, калькулятори тощо.

Технічні засоби навчання: комп'ютер, мультимедійний проектор

Основні поняття та терміни: фінансові результати, прибуток, факторний аналіз, сума прибутку, сума виручки, рентабельність, резерв та ін.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Аналіз розподілу прибутку

2. Аналіз показників рентабельності.

3. Аналіз резервів збільшення прибутку
1. Аналіз розподілу прибутку

Прибуток підприємства є об'єктом розподілу. Спочатку учасниками розподілу є держава і підприємство, внаслідок чого прибуток розподіляється на дві частини.

 • Податок на прибуток.

 • Чистий прибуток.

Податок на прибуток поступає в доходи державного бюджету.

Чистий прибуток залишається в повному розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів та розширення й оновлення виробництва.

Основні статті (напрями) використання чистого прибутку:

 • На виплату дивідендів.

 • На поповнення статутного капіталу.

 • На поповнення резервного капіталу.

 • Інші напрями використання.

 • Нерозподілений прибуток.

Отже, важливим наслідком розподілу прибутку є збільшення власного капіталу підприємства.

Приймаючи рішення про використання прибутку власники (менеджери) повинні всебічно зважити напрями першочергових вкладень фінансових ресурсів, виходячи з фінансового стану підприємства, його матеріально-технічної бази, можливостей іншого прибуткового вкладення коштів.

Особливо важлива наявність резервного капіталу та нерозподіленого прибутку, що веде до збільшення власного оборотного капіталу і є дуже важливим фактором фінансової стійкості підприємства. Резервний капітал оптимальних розмірів є запорукою міцної платоспроможності підприємства.

Для проведення аналізу використання прибутку на основі даних "Звіту про власний капітал" доцільно скласти аналітичну таблицю.
2. Аналіз показників рентабельності

Доходність підприємства характеризується не лише абсолютними, а й відносними показниками.

Абсолютний показник - це сума прибутку.

Відносний показник - це рівень рентабельності.

Рівень рентабельності - це відсоткове відношення прибутку до затрат, що забезпечили отримання цього прибутку. Рівень рентабельності показує, скільки прибутку підприємство отримало на 1 грн. затрат. Отже, рівень рентабельності є одним із головних факторів, від яких залежить сума прибутку підприємства. Потрібно детально досліджувати цей показник, відшукуючи резерви його зростання.

Починають аналіз із визначення загальних показників рівня рентабельності підприємства. Спочатку на основі звіту про фінансові результати діяльності підприємства визначають чотири узагальнюючі показники рівня рентабельності.

1. Рентабельність реалізації продукції, робіт і послуг - це відношення валового прибутку (різниця між чистим доходом (виручкою) і собівартістю реалізованої продукції) до собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг.

2. Рентабельність операційної діяльності - це відношення прибутку від операційної діяльності до операційних витрат (собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати + витрати на збут + інші операційні витрати).

3. Рентабельність звичайної діяльності - це відношення прибутку від звичайної діяльності до витрат звичайної діяльності (операційні витрати + фінансові та інвестиційні витрати).

4. Рентабельність витрат діяльності - це найзагальніший результативний показник рівня рентабельності. Визначають його діленням чистого прибутку на суму витрат діяльності (звичайної і надзвичайної). Рентабельність витрат діяльності і рентабельність звичайної діяльності доцільно визначати в двох вимірах - до оподаткування і після оподаткування.

Аналіз рівня рентабельності кожного виду діяльності потрібно поглибити, деталізувати.

Найбільший вплив на рівень рентабельності підприємства робить рентабельність реалізованої продукції, робіт і послуг. Цю діяльність досліджують особливо детально. Роблять факторний аналіз рівня рентабельності кожного виду реалізованої продукції.

На рівень рентабельності кожного виду продукції впливають фактори:

 • прибуток від реалізації продукції;

 • собівартість реалізованої продукції.

Рівень рентабельності - виражена у відсотках частка від ділення першого фактора на другий. Прибуток від реалізації продукції впливає на рівень рентабельності прямо пропорційно, а собівартість реалізованої продукції - обернено пропорційно. При збільшенні суми прибутку рівень рентабельності збільшується, а при збільшенні собівартості реалізованої продукції - зменшується.

Вплив факторів на зміну рівня рентабельності визначають методом ланцюгових підстановок. Спочатку крім планового і фактичного рівня рентабельності визначають додатковий показник ­умовний рівень рентабельності при фактичній сумі прибутку і плановій собівартості реалізованої продукції.

Різниця між умовним і плановим рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни суми прибутку.

Різниця між умовним і фактичним рівнем рентабельності показує зміну рівня рентабельності за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції.

Для збільшення рівня рентабельності потрібно насамперед збільшувати суму прибутку, який залежить від кількості реалізованої продукції, середньої реалізаційної ціни і собівартості 1 ц.

Що стосується собівартості реалізованої продукції, то вона залежить від двох факторів:

 • кількості реалізованої продукції;

 • собівартості одиниці продукції.

Зростання собівартості реалізованої продукції за рахунок збільшення кількості реалізованої продукції не є явищем негативним. Негативним є її ріст за рахунок зростання одиниці собівартості продукції.

Аналіз рівня рентабельності окремих видів продукції спрощується коли головними факторами рівня рентабельності вважати:

- прибуток від реалізації одиниці продукції;

- собівартість одиниці продукції.

Прибуток від реалізації одиниці продукції - це різниця між ціною і собівартістю. Отже, для збільшення рівня рентабельності продукції потрібно дбати про підвищення ціни і зниження собівартості.
3. Аналіз резервів збільшення прибутку

Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, тре­ба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання.

Резерв — це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

1) аналітичний — на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;

2) організаційний — тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний — коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.

Резерви збільшення прибутку є можливими:

 • за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

 • за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

 • за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

 • за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

Розгляньмо деякі з цих напрямків детальніше.

Резерв зростання прибутку (РЗо) за рахунок збільшення обсягу продукції розраховується за формулою:

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас