Ім'я файлу: silab_aktual_probl_civil_prava_proc_mag.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 1185кб.
Дата: 18.02.2021

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ ЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Факультет історії та права
Кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ
СИЛАБУС
2019 - 2020 навчальний рік

Силабус з Актуальних проблем цивільного права і процесу
розроблений відповідно до освітньої програми
«Правоохоронна діяльність» підготовки фахівця другого (магістерського) рівня та згідно навчального і робочого навчального планів.
Силабус розглянутий на засіданні кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності.
Протокол від «ЗО» серпня 2019 року № 1
Завідувач кафедри
1В,Г. Гриценко 1
(ініціали та прізвище)
Розробник: Сокуренко Олена Анатоліївна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності
Ел. адреса: olena7842@gmail.com
Контактний телефон: 050 842 50 86
Графік консультацій: понеділок о 14.20

1. Опис навчальної дисципліни
Назва дисципліни:
Актуальні проблеми цивільного права і процесу
Код навчальної дисципліни за ОПП:
НБП 2.1.2.5.
Спеціальність:
262 Правоохоронна діяльність
Освітньо-професійна програма:
Правоохоронна діяльність
Рівень вищої освіти:
Другий (магістерський)
Форма навчання:
Денна
Курс:
1-й
Семестр:
1-й
Тип дисципліни
Нормативна
Кількість кредитів
5
Блоків (модулів)
2
Загальна кількість годин
150
Тижневих годин для денної форми навчання
3
Лекції
20 год.
Практичні, семінарські
32 год.
Самостійна робота
98
Індивідуальне науково-дослідне завдання
(есе, аналітичний звіт, тези тощо)
-
Вид підсумкового контролю:
Екзамен
Сторінка дисципліни на сайті університету
Зв’язок з іншими дисциплінами.
«Актуальні проблеми теорії права», «Актуальні проблеми конституційного права
України»,
«Захист права
інтелектуальної власності»,
«Актуальні проблеми фінансового та бюджетного права».

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни є закріплення знань основних принципів, понять та інститутів цивільного права і процесу, визначення особливостей правового регулювання окремих цивільно-правових інститутів, вироблення навичок опрацювання нормативного матеріалу, вирішення правових проблем під кутом зору сучасного українського законодавства.
Завданнями навчальної дисципліни є формування у студентів системи науково-теоретичних знань з проблем цивільного права і процесу, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку та удосконалення цивільного законодавства в умовах ринкової економіки і правової держави, вирішення проблем його застосування в юридичній практиці, викладення їх у навчальному процесі.
3. Компетентності та результати навчання
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права і процесу» у студента
мають бути сформовані такі фахові компетентності:
- здатність до провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності;
- здатність приймати управлінські й обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах
;
- здатність забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особистості, суспільства, держави в межах виконання своїх посадових обов’язків;
- здатність виявляти та аналізувати причини та умови, що сприяють вчиненню цивільних-правових правопорушень
(проступків), вживати заходи для їх усунення;
- спроможність організовувати і керувати діяльністю підрозділів цивільного захисту;
- здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в галузі цивільного права;
- спроможність визначено і наполегливо ставити професійні завдання та організовувати підлеглих для їх виконання, вміння взяти на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань;
- здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації у цивільно-правовіій сфері;
- уміння обирати критерії, форми і характер контролю адекватно об'єкту і цілям контролю;

- здатність ефективно здійснювати правове виховання;
- здатність кваліфіковано здійснювати наукові дослідження в цивільно-правовій галузі
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права і процесу» студент
повинен продемонструвати наступні результати навчання:
- володіти навичками публічних виступів, дискусій, проведення занять з цивільного права та процесу;
- знати та розуміти процеси координації діяльності суб’єктів забезпечення публічної безпеки і порядку, а також взаємодії з представниками інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю з цивільно- правових питань;
- організовувати та керувати діяльністю підрозділів, які здійснюють цивільний захист;
- узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати нові рішення, аргументовано їх пояснювати;
- аналізувати умови і причини вчинення цивільно-правових правопорушень, визначати шляхи їх усунення;
- вміти забезпечувати законність та правопорядок, захист прав та інтересів особистості, суспільства, держави з використанням оптимізованих методів й засобів забезпечення публічної безпеки і порядку в межах виконання своїх цивільно-правових обов’язків;
- вміти розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти цивільного законодавства, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;
- використовувати знання та вміння для надання кваліфікованих юридичних висновків й консультацій з цивільно- правових питань;
- здійснювати наукові дослідження в цивільно-правовій галузі;
- здійснювати правове виховання;
- вміти визначено і наполегливо ставити професійні завдання, організовувати підлеглих для їх виконання та брати на себе відповідальність за результати виконання поставлених завдань;
- вміти обирати критерії, форми і характер контролю адекватно об'єкту і цілям контролю.

4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план
Тиж./
дата/
год.
Тема, план
Форма
діяльності
(заняття)
Самостійна робота, завдання, год.
Вага
оцінки
Термін
виконання
Тиж. 1.
02.09-
08.09
4 акад.
год.
Тема 2. Учення про суб’єкти цивільного права.
Лекція
Завдання 1. Скласти по десять тестів до тем:
- Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин.
- Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Правові проблеми участі суб’єктів публічного права у цивільних відносин.
- Співвідношення понять «суб’єкт права»,
«суб’єкт правовідносин»,
«учасник правовідносин».
6 год.
1
До 25.10
Тема 4. Проблеми поняття та наслідків правочину та представництва
Лекція
Завдання 1. Скласти по п'ятнадцять тестів до тем:
- Актуальні проблеми правочинів у цивільному законодавстві.
- Актуальні проблеми
інституту представництва.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними.
- Правова природа довіреності.
- Недійсність електронного правочину.
6 год.
1
До 25.10
Тиж. 2.
09.09-
15.09
Тема 8. Проблемні питання зобов’язань та зобов’язального права, забезпечення його виконання.
Лекція
Завдання 1. Виконати письмово наступні завдання:
- охарактеризувати вимоги до об’єкта зобов’язальних відносин;
1
До 25.10

4 акад.
год.
- скласти таблицю «Система зобов’язань».
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
-
Відповідальність та правові наслідки порушення зобов’язань.
-
Питання відмежування способів забезпечення виконання зобов’язань від суміжних правових конструкцій.
7 год.
Тема 1. Сучасні проблеми визначення предмету, методу і системи цивільного права:
- проблеми визначення цивільного права як приватного права;
- критерії відмежування приватного права від публічного права;
- наявність у цивільному праві публічних елементів;
- проблеми визначення цивільного права як самостійної галузі права, відмежування його від інших галузей права;
- предмет і метод правового регулювання при визначенні самостійної галузі права;
- цивільні правовідносини;
- неоднорідність предмета та методу цивільного права.
Господарсько-правова теорія.
Семінарське заняття
Завдання 1. Виконати письмово наступні завдання:
- колізія норм.
Проблеми розмежування використання норм ЦК і ГК;
- актуальність вирішення теоретико-правових проблем визначення цивільного права та господарського права для розв'язання суперечностей між ЦК та ГК і подальшого вдосконалення цивільного і господарського законодавства, кодифікації цих галузей права.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Критерії визначення цивільних відносин у предметі цивільно-правового регулювання.
- Актуальні проблеми розвитку приватного права в Україні.
- Диспозитивність норм цивільного права.
6 год.
1
До 25.10
Тиж. 3.
16.09-
22.09
2 акад.
Тема 9. Спадкове право
Лекція
Завдання 1. Розкрити питання:
- пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців;
- охорона спадкового майна. Управління
1
До 25.11

год
спадщиною.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Реалізація спадкових прав під час здійснення опіки над майном.
- Аналіз реалізації спадкового права окремих країн ЄС.
6 год.
Тиж. 4.
23.09-
29.09
4 акад.
год.
Тема 10.
Цивільні процесуальні правовідносини
Лекція
Завдання 1. Розкрити питання:
- процесуальні права та обов’язки позивача у цивільній справі;
- умови і порядок заміни неналежної сторони;
- особливості участі третіх осіб в справах про поновлення в роботі;
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Завдання
і форми участі прокурора в цивільному судочинстві.
- Процесуальне становище свідка, експерта, перекладача.
6 год.
1
До 25.11
Тема 2. Учення про суб’єкти цивільного права:
- поняття фізичної особи;
- правосуб’єктність фізичної особи;
- конструкції правоздатності фізичної особи: статистична, динамічна, універсальна, спеціальна;
- співвідношення правоздатності та суб’єктивних прав фізичних осіб;
- цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види;
Семінарське заняття

- витоки розбіжностей стосовно найменування та змісту цивільної дієздатності;
- проблема індивідуалізації фізичної особи;
- фізична особа-підприємець;
- право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності.
Тиж. 5.
30.09-
06.10
2 акад.
год.
Тема 11. Докази та доказування у цивільному процесі
Лекція
Завдання 1. Розкрити питання:
- роль доказів і доказування у цивільному процесі;
- предмет доказування у цивільній справі;
- поняття належності доказів і допустимості засобів доказування.
6 год.
1
До 25.11
Тиж. 6.
07.10-
13.10
4 акад.
год.
Тема 12. Санкції та судові витрати
Лекція
Завдання 1. Розкрити питання:
- цивільно-процесуальні строки, визначені за тривалістю в цивільному процесуальному кодексі;
- класифікація цивільних процесуальних строків;
- санкції цивільного процесуального права.
6 год.
1
До 25.11
Тема 3. Строки у цивільному праві:
- поняття та правова природа строків у цивільному праві;
- дослідження наслідків їх закінчення з урахуванням диференціації права на позов у матеріальному та процесуальному розумінні;
- особливості правового
Семінарське заняття
Завдання 1. Розкрити питання:
- судова практика пропуску строку позивної давності;
- класифікація строків давності за чинним законодавством України.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
-
Правовий час у цивільному праві й цивільному процесі.
-
Особливості правового регулювання гарантійних строків у цивільному законодавстві.
1
До 25.11
регулювання строків та термінів у цивільному праві;
- проблемні питання визначення та обчислення строків у цивільному праві; проблемні питання застосування позовної давності в цивільному праві
6 год.
Тиж. 7.
14.10-
20.10
2 акад.
год.
Тема 14. Провадження у справі досудового розгляду
Лекція
Завдання 1. Розкрити питання:
- характеристика предмета і підстав позову;
- способи захисту інтересів відповідача;
- право та правила пред’явлення зустрічного позову.
Завдання 2. Розробити 10 тестів з теми:
- Провадження у справі досудового розгляду.
6 год.
1
До 25.12
Тиж. 8.
21.10-
27.10
4 акад.
год.
Тема
15.
Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення
Лекція
Завдання 1. Розкрити питання:
- виправлення недоліків рішення судом, що його постановив: а) виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні; б) постановлення додаткового рішення; в) роз’яснення рішення суду;
- набрання рішенням суду законної сили;
- заочний розгляд справи: а) умови і порядок проведення заочного розгляду справи; б) форма і зміст заочного рішення; в) форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення; г)скасування та оскарження заочного рішення; д) законна сила заочного рішення.
6 год.
1
До 25.12
Тема 4. Проблеми поняття та
Семінарське
наслідків правочину та представництва:
- гносеологія поняття та ознак правочинів;
- проблеми класифікації правочинів і її пересікання з класифікацією зобов’язань;
- особливість правочинів у віртуальному просторі;
- тлумачення правочину;
-
недійсність правочину та його правові наслідки;
-
поняття та види представництва в цивільному праві;
-
представництво прав та
інтересів юридичної особи: проблемні питання;
-
розмежування дій представника від дій інших осіб у цивільному праві
заняття
Тиж. 9.
28.10-
03.11
2 акад.
год.
Тема 16. Апеляційне провадження. Касаційне провадження. Перегляд судових рішень
Лекція
Завдання 1. Розкрити питання:
- ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду;
- наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі;
- порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи;
- коло осіб, які мають право касаційного оскарження;
- строк на касаційне оскарження.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Порядок розгляду касаційної скарги, що
1
До 25.12
надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи.
- Коло осіб, які мають право на оскарження судових рішень.
- Строки на перегляд судових рішень.
- Порядок розгляду скарги, що надійшла до
Верховного суду після закінчення строку на перегляд судових рішень.
6 год.
Тиж. 10.
04.11-
10.11
4 акад.
год.
Тема 5. Актуальні проблеми права власності:
- основні тенденції сучасного розвитку правових категорій
інституту права власності;
- елементи права власності
(правомочності власника): володіння, користування і розпорядження майном;
- форми та види власності в
Україні: порівняльна характеристика чинного законодавства;
- особливості придбання
(виникнення) і припинення власності;
- момент виникнення права власності у набувача майна за договором; ризик випадкової загибелі речі
Семінарське заняття
Завдання 1. Виконати письмово наступні завдання:
- проаналізувати проблеми права власності на землю в Україні;
- розкрити проблемні питання приватизації власності.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Виправданість втручання у право власності.
- Особливості припинення права власності.
- Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно.
6 год.
1
До 25.12
Тема 6. Актуальні проблеми особисто немайнових прав:
- місце проблеми особистих немайнових прав у цивілістиці;
- роль забезпечення прав людини;
Семінарське заняття
Завдання 1. Розкрити питання:
- класифікація особистих немайнових прав;
- охороно нотаріусом особистих немайнових прав фізичних осіб;
- державна стратегія правового регулювання
1
До 25.12

- історія розвитку особистих прав
і свобод людини;
- закріплення прав і свобод людини в Конституції України
1996 р.;
- розробка механізму цивільно- правового регулювання особистих немайнових відносин;
- проблема взаємозв'язку цивільного права та особистих немайнових відносин, галузевої належності особистих немайнових прав;
- проблеми правового регулювання особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, і особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи, у ЦК; захист особистих немайнових прав, відшкодування моральної шкоди.
особистих немайнових прав;
- проблеми судового захисту особистих немайнових прав.
Завдання 2. Підготувати реферат на одну з тем:
- Особисті немайнові права громадян у сфері надання медичних послуг.
- Проблема правового регулювання особистих немайнових прав дітей.
6 год.
Тиж. 11.
11.11-
17.11
2 акад.
год.
Тема 7. Сучасні проблеми права
інтелектуальної власності:
- проблеми визначення предмету, системи і методу охорони прав
інтелектуальної власності;
- поняття та види інтелектуальної діяльності;
- поняття та види права
інтелектуальної власності;
- загальні положення
Семінарське питання
Завдання 1. Виконати письмово наступні завдання:
- проаналізувати способи захисту прав
інтелектуальної власності за цивільним, адміністративним, кримінальним законодавство;
- проаналізувати Закон України «Про авторське право та суміжні права».
Завдання 2. Скласти по десять тестів до тем:
- Авторське право.
- Патентне право інтелектуальної власності.
1
До 25.12
законодавства України про
інтелектуальну власність; проблеми охорони та захисту прав
інтелектуальної власності.
- Комерціалізація об’єктів
інтелектуальної власності.
6 год
.
Тиж. 12.
18.11-
24.11
4 акад.
год.
Тема 8. Проблемні питання зобов’язань та зобов’язального права, забезпечення його виконання:
- поняття та види зобов’язань;
- розвиток поняття зобов’язання від відповідальності (Haftung) до боргу (Schuld), від особистого відшкодування до перенесення відшкодування на майно;
- проблема виконання зобов’язання «в натурі» і заміни його грошовою компенсацією;
- умови виконання зобов’язання;
- межі та умови виконання зобов’язань;
- проблеми визначення неустойки, штрафу, пені; наслідки невиконання або неналежного виконання зобов’язання.
Семінарське питання
Тема 9. Теоретико-правовий аналіз цивільного договору:
- багатоаспектність поняття
«договір»;
- проблеми волевиявлення, свободи волевиявлення, співвідношення між волею і волевиявленням, «вольова теорія
(reine Willenstheorie)», «теорія
Семінарське заняття
виявлення (Erklärungstheorie)»,
«теорія довіри
(Vertrauensgstheorie)», «теорія обороту (Verkehrstheorie)»; значення помилки особи.
Тиж. 13.
25.11-
01.12
2 акад.
год.
Тема 10. Цивільні процесуальні правовідносини:
- поняття цивільних процесуальних правовідносин;
- передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: а) норми цивільного процесуального права як передумови виникнення правовідносин; б) цивільна процесуальна правоздатність як передумова виникнення правовідносин; в) процесуальні юридичні факти як передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин;
- елементи цивільних процесуальних правовідносин: а) суб’єкти; б) об’єкт; в) зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Семінарське заняття
Тиж. 14.
02.12-
08.12
4 акад.
год.
Тема 11. Докази та доказування у цивільному процесі:
- поняття доказів у цивільному процесі;
- визначення предмету
Семінарське заняття
доказування;
- доказування та засоби доказування;
- класифікація доказів;
- забезпечення доказів;
-
дослідження та оцінка доказів
Тема 12. Санкції та судові витрати:
- поняття, значення і види процесуальних строків;
- обчислення, зупинення, продовження, поновлення процесуальних строків;
- позовна давність;
- поняття витрат в цивільному процесі;
- витрати з провадження цивільної справи:
- судовий збір;
- витрати, пов’язані з розглядом справи в суді;
- розподіл судових витрат між сторонами;
- санкції цивільного процесуального права: а) заходи захисту; б) заходи відповідальності; в) заходи процесуального примусу.
Семінарське заняття
Тиж. 15.
09.12-
Тема 13. Пред’явлення позову.
Відкриття провадження у справі:
Семінарське заняття
Завдання 1. Виконати письмово наступні завдання:
1
До 25.12

15.12
2 акад.
год.
- процесуальнй порядок пред’явлення позову;
- відкриття провадження.
- характеристика предмета і підстав позову.
- способи захисту інтересів відповідача.
- право та правила пред’явлення зустрічного позову.
7 год.
Тиж. 16.
16.12-
22.12
4 акад.
год.
Тема 14. Провадження у справі досудового розгляду:
- завдання, зміст та процесуальний порядок провадження у справі до судового розгляду;
- дії судді з підготовки справи до судового розгляду;
- попереднє судове засідання;
- зміни в позовному спорі: відмова від позову, визнання позову, зміна предмету та підстав позову, мирова угода;
- забезпечення доказів; забезпечення позову, види забезпечення позову;
- виклик свідка; витребування доказів; порядок призначення експертизи.
Семінарське заняття
Тема
15.
Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення:
- cудовий розгляд як інститут цивільного процесуального права
і як стадія цивільного процесу;
- cудове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ.
Семінарське заняття

- частини судового засідання;
- підготовча частина, її завдання;
- відкриття судового засідання;
- участь розгляд справи по суті
(дослідження обставин справи і перевірка їх доказами). Судові дебати. Промови сторін та інших осіб, які беруть у справі;
- ухвалення
і проголошення рішення;
- ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ: тимчасове припинення провадження у справі, закінчення провадження у справі без ухвалення судового рішення.
Тиж. 17.
23.12-
29.12
2 акад.
год
Тема
16.
Апеляційне провадження.
Касаційне провадження. Перегляд судових рішень:
- загальна характеристика апеляційного провадження;
- суб’єкти права апеляційного оскарження. Об’єкт апеляційного оскарження. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду;
- процесуальний порядок реалізації права апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції;
- повноваження апеляційного суду;
Семінарське заняття

- порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом;
- право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації;
- суб’єкти права касаційного оскарження;
- об’єкт касаційного оскарження;
- строк на касаційне оскарження.
4.
5. Вимоги до написання реферативних досліджень із запропонованої тематики.
Мета і завдання написання реферату
Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих студентами. Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного напряму, мати прикладний характер та практичну спрямованість.
Завданнями написання реферату є:
- вивчення стану розробки обраної проблематики в літературі та публікаціях;
- розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв’язання конкретних проблем;
- вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що стосується теми реферату та їх аналітична обробка;
- логічний, аргументований виклад матеріалу;
- розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, визначеній темою реферату.
Тема обирається самостійно, виходячи із запропонованого переліку.
Актуальність теми визначається проблематикою і має базуватися на аналізі наукової літератури й практичної діяльності.
Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що досліджується, з урахуванням сучасного розвитку сфери в галузі правоохоронної діяльності, теоретичних узагальнень, оперування
об’єктивною та раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів зі своїх рішень і справ, доказових фактів тощо.
Структура
Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.
Матеріал розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату:
– вступ (мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи);
– основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості.);
– висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематиком реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу);
– додатки* (такими можуть бути цільові документи, матеріали, методичні розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які студент посилається в тексті реферату тощо. Застереження: не слід давати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані. Такі документи мають бути вказані в списку використаних джерел);
– список літератури (містить використані джерела та публікації).
Вимоги до оформлення реферату
Планування та стиль.
Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації. Робота має бути акуратно написана від руки або надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.
Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 297).
Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал
“Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см.
Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).
Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи.

Розділи та підрозділи мають містити загаловки, які належить точно відтворювати у змісті. Загаловки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Загаловки розділів слід починати з належного відступу.
Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (стандартний відступ, визначений текстовими редакторами на ПК).
Якщо заголовок складаєься з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Переніс слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому виготовленні письмової роботи, повинна становити не менше двох рядків.
Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш(додається) включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами.
При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи можуть бути два варіанти посилань на них. Перший – це посторінкові посилання (виноски): коли на сторінці цитується джерело, то внизу цієї сторінки під основним текстом наводиться бібліографічний опис літературного джерела і вказується сторінка. Другий – коли в разі посилання на літературне джерело у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17].
Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередгньо після прешого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщається на сторіні, де є посилання, їх подають на насупній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.
6. Політика виставлення балів. Вимоги викладача.
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів поточного, підсумкового контролю (максимум 60 балів), яка сумується до кількості балів, які отримав студент на екзамені (максимум 40 балів ).
Поточний контроль - це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажанням підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.
Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:
- виступ з основного питання;
- усна доповідь;
- доповнення, запитання до того, хто відповідає;
- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття;
- аналіз законодавства та монографічної літератури;
- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо);
- самостійне опрацювання тем;
- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;
- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення питань.
Критерії оцінювання
Усних відповідей:
Письмових завдань:
- повнота розкриття питання;
- логіка викладання, культура мови;
- емоційність та переконаність;
- використання основної та додаткової літератури;
- посилання на норми чинного законодавства;
- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.
- повнота розкриття питання;
- цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки;
- акуратність оформлення письмової роботи.
Види робіт
Бали
Виступ з питань певної теми модуля на семінарському занятті до 3 балів
Доповнення протягом семінарського заняття з певної теми модуля до 3-х балів
Контрольна роботи з тем модуля до 3 балів
Виконані завдання самостійної роботиз тем модуля
(з урахуванням якості і повноти виконання завдання)
до 5 балів
Участь у науково-дослідній роботі до 5 балів

(роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь в конкурсах тощо).
Вимоги викладача:
- обов’язкове відвідування навчальних занять;
- активність студента під час практичних занять;
- своєчасне виконання завдань самостійної роботи;
- відпрацювання занять, що були пропущені або не підготовлені на консультаціях.
Не допустимо:
- пропуск занять без поважних причин;
- запізнення на заняття;
- користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (за винятком дозволу викладача при зверненні до текстів НПА);
- списування та плагіат.

Розподіл балів
Розподіл балів, що присвоюються студентам з навчальної дисципліни «Актуальні проблеми цивільного права і
процесу», є сумою балів за виконання практичних завдань та самостійну роботу плюс бали, отримані під час іспиту.
Поточне тестування та самостійна робота
Е
к
зам
ен
Сума
Розділ 1
Розділ 2
Т
ем и
1
-
9
К
Р
1
С
ам
. роб ота
П
ід
сумк
ова
1
Т
ем и
10
-
16
К
Р
2
С
ам
. роб ота
Пі
дс
умк
ова
4
Пі
дс
умк
ова
се
ме
ст
р
ова
24 3
5
32
20 3
5
28
40
100
Студент, який не з’являвся на заняття (незалежно від причин), а отже, не мав поточних оцінок, має право пройти поточний контроль під час консультацій.
6. Підсумковий контроль
З означеної дисципліни передбачена така форма підсумкового семестрового контролю, як екзамен, який проводиться в усній формі.
Шкала підсумкового оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності
ОцінкаECTS
Оцінка за національною шкалою
90 – 100
А
відмінно

82-89
В
добре
74-81
С
64-73
D
задовільно
60-63
Е
35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані з цієї дисципліни (набрали не менше
60 % від 100 балів), сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінка за національною шкалою («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно») та за шкалою ЕСТS заноситься у Відомість обліку успішності та залікову книжку магістра.
Заповнена та оформлена відомість обліку успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем.
У випадку отримання менше 60 балів (FХ в ЕСТS) за результатами семестрового контролю, магістр обов’язково здійснює перескладання для ліквідації академічної заборгованості.
Питання до екзамену
Питання до екзамену
1. Аналогія закону та аналогія права: проблеми правозастосування.
2. Правосуб’єктність фізичної особи та порядок її реалізації.
3. Підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності.
4. Обмеження дієздатності фізичної особи та визнання її недієздатною: проблемні аспекти.
5. Фізична особа-підприємець як суб’єкт цивільних правовідносин.
6. Наукові теорії щодо сутності юридичної особи.
7. Порядок створення юридичної особи.
8. Припинення юридичної особи: форми, порядок, підстави.
9. Поняття, ознаки та умови дійсності правочинів.
10. Класифікація правочинів: науковий та законодавчий підходи.
11. Поняття та види недійсних правочинів.
12. Правові наслідки правочинів, які вчинено під впливом помилки, обману, насильства.
13. Правові наслідки недійсності правочину.
14. Позовна давність в цивільному праві України.

15. Правові наслідки спливу позовної давності.
16. Поняття, правова природа та види представництва.
17. Право власності на житло: актуальні питання забезпечення та реалізації.
18. Право власності на землю: актуальні питання забезпечення та реалізації.
19. Набуття права власності за набувальною давністю.
20. Віндикаційний позов як спосіб захисту права власності: актуальні питання.
21. Негаторний позов як спосіб захисту права власності: актуальні питання. 2 22. Позов про визнання права власності: актуальні питання.
23. Реквізиція та конфіскація як способи припинення права власності.
24. Здійснення права спільної сумісної власності.
25. Цесія та проблеми її здійснення в цивільному праві.
26. Наукові та законодавчі підходи до класифікації договорів.
27. Публічні договори в цивільному праві та їх юридична характеристика.
28. Поняття та види неустойки в науці цивільного права.
29. Заповіт подружжя: проблемні аспекти.
30. Правова природа заповідальних розпоряджень заповідача.
31. Спадкова трансмісія та спадкування за правом представлення: особливості застосування.
32. Особливості спадкового договору.
33. Прийняття та відмова від спадщини: проблеми теорії та практики.
34. Захист цивільних прав нотаріусом.
35. Поняття та істотні умови договору купівлі-продажу.
36. Обов’язки сторін за договором купівлі-продажу.
37. Договір роздрібної купівлі-продажу: проблемні аспекти.
38. Права покупця в разі придбання товару неналежної якості: проблеми теорії та практики.
39. Права покупця в разі придбання товару належної якості: проблеми теорії та практики.
40. Особливості правового регулювання договору дарування.
41. Розірвання договору дарування.
42. Особливості правового регулювання договору ренти.
43. Договір довічного утримання (догляду): проблеми теорії та практики.

44. Розірвання договору довічного утримання (догляду).
45. Підстави розірвання договору найму (оренди).
46. Договір прокату: особливості правового регулювання.
47. Договір найму (оренди) земельної ділянки: проблеми правового регулювання.
48. Договір лізингу: проблеми правового регулювання.
49. Договір найму (оренди) транспортного засобу: теорія та практика застосування.
50. Оренда житла з викупом як особливий вид договору найму (оренди) житла.
51. Договір підряду: проблеми теорії та практики.
52. Види перевезень за законодавством України.
53. Договір перевезення вантажу: особливості правового регулювання.
54. Договір перевезення пасажира та багажу: особливості правового регулювання.
55. Види зберігання: законодавчі та наукові підходи.
56. Договір страхування: проблеми теорії та практики.
57. Договір доручення та договір комісії: порівняльна характеристика.
58. Договір управління майном: проблеми теорії та практики.
59. Договір позики: проблеми теорії та практики.
60. Кредитний договір: проблеми теорії та практики.
61. Особливості правового регулювання договору банківського рахунку.
62. Договір банківського вкладу: проблеми теорії та практики.
63. Особливості юридичної природи договору факторингу.
64. Окремі проблеми вчення про відповідальність в цивільному праві.
65. Вчення про перспективну та ретроспективну відповідальність – аналіз концепцій.
66. Види і форми цивільно-правової відповідальності.
67. Проблеми субсидіарної відповідальності.
68. Умови цивільно-правової відповідальності.
69. Обставини, що звільняють від відповідальності у цивільному праві. 7. Особливості цивільної відповідальності малолітньої особи.
70. Особливості цивільної відповідальності неповнолітньої особи.
71. Відповідальність юридичних осіб.

72. Умови відповідальності за завдану моральну шкоду.
73. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист.
74. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності.
75. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності.
76. Цивільно-процесуальне законодавство, межі його дії.
77. Поняття і види цивільного судочинства.
78. Стадії цивільного судочинства.
79. Загальні положення статусу судді.
80. Поняття і ознаки сторони у цивільному процесі. Права і обов’язки сторін.
81. Процесуальна співучасть.
82. Правовий статус секретаря судового засідання.
83. Правовий статус судового розпорядника.
84. Правовий статус свідка як учасника цивільного процесу.
85. Правовий статус експерта як учасника цивільного процесу.
86. Правовий статус перекладача, спеціаліста, особи, яка надає правову допомогу у цивільному процесі.
87. Поняття і види позовів.
88. Поняття і сутність судового розгляду.
89. Порядок судового розгляду.
90. Закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду.
91. Поняття, мета, умови заочного розгляду справи.
92. Перегляд, оскарження, скасування заочного рішення суду. Повторне заочне рішення.
93. Поняття і види підсудності цивільних справ.
94. Поняття і види доказів.
95. Письмові докази як засіб доказування у цивільному процесі.
96. Рішення суду: види, вимоги до нього і зміст.
97. Поняття і види судових витрат. Розподіл судових витрат.
98. Особливості розгляду справ окремого провадження про надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей.

99. Особливості розгляду справ окремого провадження про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
100. Сутність, значення та особливості апеляційного провадження.
7. Література для вивчення дисципліни
Основна:
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (Дата звернення
15.06.2018).
2. Загальна декларація прав людини.
Документ
ООН, схвалено
10 грудня
1948 року.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015. (Дата звернення 15.06.2018). (Дата звернення 15.06.2018).
3. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993 р. Ратифіковано Україною 10 листопада 1994 року № 240/94 ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_009. (Дата звернення 15.06.2018). (Дата звернення 15.06.2018).
4. Конституція
України:
Закон
України від
28.06.1996 р.
№ 254к/96-ВР.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 . (Дата звернення 16.06.2019).
5. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. № 2398-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2398-17. (Дата звернення 15.06.2018).
6. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 5-те вид., перероб. і допов. За ред. О.В. Дзери
(кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2013. Т.1. 832 с.
7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 5-те вид., перероб. і допов. За ред. О.В. Дзери
(кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. К.: Юрінком Інтер, 2013. Т.II. 1120 с.
8. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від
15.05.2003 р. № 755-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15. (Дата звернення 15.06.2018).
9. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 2. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-
09. (Дата звернення 15.06.2018).

10. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.
(Дата звернення 15.06.2018).
11. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15. (Дата звернення 15.06.2018). (Дата звернення 15.06.2018).
12. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. (Дата звернення 15.06.2018). (Дата звернення 15.06.2018).
Додаткова:
1.
Бірюков І.А., Заіка О.Ю., Бичкова С.С.; за ред.. Бірюкова І.А., Заіки О.Ю. Цивільне право України: Загальна частина: підручник. 3-тє вид., змін. та доповн. К.: Алерта, 2014. 510 с.
2. Борисова Б.І., Баранова Л.М., Бєгова Т.І. та ін. Цивільне право: підручник: у 2 т. Х.: Право, 2014. Т.1. 656 с.
3. Борисова Б.І., Баранова Л.М., Бєгова Т.І. та ін. Цивільне право.: підручник: у 2 т. Х.: Право, 2012. Т.2. 816 с.
4.
Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Майданник Р.А. Цивільне право України. Особлива частина: підручник. 4-те вид., стереотипне. К.: Юрінком Інтер, 2014. 1176 с.
5. Ромовська З.В. Українське цивільне право. Загальна частина. Академічний курс: підручник. 3-тє вид., допов. К.: « ВД»
Дакор», 2013. 672 с.
6. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: підручник. Вид. 3, перероб. і доп. К.: Істина,
2013. 808 с.
7. Цивільний процес: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Бородін [та ін.] ; заг. ред. В. А. Кройтор ;
Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Х. : ХНУВС, 2009. 278 с.
8. Цивільний процес України : академічний курс : [підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.]; [за ред. С.Я.
Фурси]. К.: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. 848 с.
9. Цивільний процес України: Підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М.М. Ясинка]. К.: Алерта, 2014. 744 с.
Інформаційні ресурси:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main
Сайт Верховної Ради України (законодавство) http://pravoua.com.ua/
Сайт журналу «Право України» http://www.ligazakon.ua/
Головний правовий портал України
http://www.ccu.gov.ua
Сайт Конституційного Суду України http://www.nbuv.gov.ua/
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського http://www.arbitr.gov.ua
Інтернет представництво Вищого господарського суду України

скачати

© Усі права захищені
написати до нас