1   2   3
Ім'я файлу: Variant3.doc
Розширення: doc
Розмір: 197кб.
Дата: 12.04.2021
скачати
Пов'язані файли:
urmd0848.doc
Завдання 2.docx
Тема 10. Свобода вираження поглядів.docx

ПАТ “Світоч”

Актив

Код рядка

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Необоротні активи

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нематеріальні активи

170,98

629,33

1063,99

870,35

1293,68

5759,76

4235,36

1744,82

1013,52

3422,69

первісна вартість

1001

224,54

846,66

1592,38

2044,55

2455,52

8594,32

12500,08

15368,63

16059,76

19640,04

накопичена амортизація

1002

53,56

217,33

528,39

1174,2

1161,84

2834,56

8264,72

13623,81

15046,24

16217,35

Незавершені капітальні інвестиції

1005

92964,71

110457,2

162589,62

196052,26

274471,31

272833,61

278603,67

422346,35

446050,77

484967,26

Основні засоби

1010

931275,53

987349,76

1134710,83

1143339,14

1128584,39

1274058,5

1403591,3

1567469,45

1616764,22

1687638,52

первісна вартість

1011

1663781,66

1764303,48

2085178,35

2175997,57

2242785,86

2467900,6

2687568,7

2952850,35

3105411,89

3299725,51

знос

1012

732506,13

776953,72

950467,52

1032658,43

1114201,47

1193852,4

1283977,4

1385380,9

1488647,67

1612169,39

Інвестиційна нерухомість

1015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

157,59

1714,95

1948,76

1828,25

1830,31

9211,29

9601,66

9905,51

11865,6

10425,66

інші фінансові інвестиції

1035

1367,84

1480,11

2133,13

8760,15

19823,38

19183,75

19114,74

7585,95

7585,95

7585,95

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

12,36

9,27

0

0

0

579,89

779,71

354,32

269,86

228,66

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

45046,02

124911,19

170686,45

226078,82

215163,91

193550,39

189801,19

357148,38

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього за розділом I

1095

1025949,01

1101640,6

1347492,4

1475761,3

1596689,52

1807701,5

1931085,2

2202956,8

2273351,1

2551334,7

II. Оборотні активи

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси

75805,94

96257,62

176261,84

182981,56

226304,39

276502,47

381137,08

403664,21

410470,45

401983,25

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

651878,76

363157,4

403202,77

428681,88

330476,53

228873,21

194268,3

376749,28

537170,75

683512,12

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

за виданими авансами

25,75

31,93

113,3

8,24

91,67

599,46

38,11

703,49

7739,42

801,34

з бюджетом

1135

173,04

389,34

30,9

2737,74

3071,46

8635,52

33320,5

584,01

164,8

190,55

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

30946,35

74748,13

72724,18

58983,98

69450,84

62885,62

52430,09

13217,99

11455,66

9596,51

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

18219,67

27079,73

32890,99

44148,89

37919,45

23722,96

36802,93

19340,31

73398,83

117281,98

Витрати майбутніх періодів

1170

172,01

100,94

286,34

379,04

1850,91

2098,11

2217,59

4665,9

4150,9

6532,26

Інші оборотні активи

1190

167631,47

40661,31

9233,95

4817,31

4333,21

10840,75

4830,7

2693,45

10195,97

126547,86

Усього за розділом II

1195

944852,99

602426,4

694744,27

722738,64

673498,46

614158,1

705045,3

821618,64

1054746,8

1346445,9

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас