Ім'я файлу: Реферат Податкове право.docx
Розширення: docx
Розмір: 41кб.
Дата: 18.06.2022
скачати


УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА«КРОК»

Юридичний факультет

Кафедра державно-правових дисциплін


Дисципліна:

Податкове право
Реферат

На тему

«Акцизний податок»

Виконав студент 4 курсу
Юридичного факультету
Спеціальності право
Групи ПР-18-2
Негруца Костянтин Сергійович

2022 рік.
Платники акцизного податку, об’єкти оподаткування, перелік підакцизних товарів

акцизний податок сплата

Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених Податковим Кодексом як підакцизні, і включається до ціни таких товарів (продукції).

В Україні до підакцизних товарів віднесено такі як:

 • спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

 • тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

 • нафтопродукти, скраплений газ;

 • автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли;

 • електрична енергія

Платниками податку є:

 • Особа, яка реалізує підакцизні товари, які конфісковані, є безхазяйними, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

 • Особа, яка не забезпечила цільове використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено нульову ставку податку (зокрема спирт для виробництва продукції, визначеної у статті 229 Податкового кодексу України, легкі та важкі дистиляти для виробництва етилену), або не підлягають, або звільняються від оподаткування.

Крім того, при імпорті підакцизних товарів платниками є:

 • фізична особа-резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства;

 • особа, яка реалізує або передає у володіннякористування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України зі звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України;

 • особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування у разі порушення таких вимог.

Необхідно зазначити, що нормами Податкового кодексу запроваджено нову систему реєстрації платників акцизного податку. Передбачено обов’язок інформування органами ліцензування виробництва підакцизних товарів (продукції) та/або імпорту алкогольних напоїв і тютюнових виробів органів державної податкової служби за місцем реєстрації суб’єкта господарювання як платника податків. На підставі вказаних даних здійснюється реєстрація такого суб’єкта господарювання, як платника акцизного податку.

Відповідно до Переліку органів ліцензування, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.2015 р. № 609, до таких органів ліцензування належать: у частині ліцензування виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, парфумерно- косметичної продукції – ДПС та територіальні органи ДПС.

Об'єктами оподаткування акцизним податком є:

По-перше, операції з реалізації вироблених в Україні товарів (продукції), а також ввезення на митну територію України імпортних підакцизних товарів.

По-друге, операції з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки (за виключенням викорис-тання такої продукції для подальшого виробництва підакцизної продукції), здій-снення внесків до статутного капіталу, а також працівникам підприємства-вироб-ника підакцизних товарів (продукції).

По- третє, операції з реалізації конфіскованих та інших товарів, які перей-шли у власність держави.

По- четверте, операції з реалізації або передачі підакцизних товарів (про-дукції), що були звільнені від сплати податку, у разі порушення умов звільнення.

По- п'яте, об’єктом оподаткування визначено обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції) понад встановлені нормативи.

Базою оподаткування акцизним податком є:

 • вартість реалізованого товару (продукції), виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

 • вартість товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку;

 • вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії, обчислена на підставі цін, що склалися на ринку електричної енергії в звітному (податковому) періоді без урахування податку на додану вартість та акцизного податку, визначеного за ставкою, встановленою підпунктом 215.3.9 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу.

 • Вартість реалізованої виробленої виробником електричної енергії дорівнює частці обсягу реалізованої виробленої ним електричної енергії у загальному обсязі реалізації електричної енергії виробника від загальної вартості реалізованої виробником електричної енергії у такому звітному періоді;

 •  вартість за максимальними роздрібними цінами тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, з урахуванням податку на додану вартість та акцизного податку, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу.

У разі обчислення податку із застосуванням специфічних ставок з підакцизних товарів (продукції) базою оподаткування є їх величина, визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках.
Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, обчислена відповідно до положень Митного кодексу України і вказана в митній декларації.

Кодексом також закріплено положення щодо включення до бази оподат-кування акцизним податком наднормативних втрат спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового та алкогольних напоїв, які допущені з вини виробника. У такому випадку база оподаткування визначається як вартість (кількість) товарів (продукції), які можна було б виробити з наднормативно втрачених товарів.

При псуванні, знищенні, втраті підакцизних товарів (продукції) до бази оподаткування акцизним податком включається вартість та обсяги таких товарів (продукції). Дана норма застосовується, за винятком випадків, коли:

а) платник податку документально зафіксував ці втрати та наддав контро-люючим органам необхідні докази того, що відповідний підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок аварії, пожежі, повені чи інших форс- мажорних обставин і його використання на митній території України є неможливим;

б) підакцизний товар (продукцію) утрачено внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого товару (продукції) чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом. Однак, ця норма застосовується у разі втрати підакцизних товарів (продукції) у межах нормативів, які затверджуються центральними органами виконавчої влади, упов-новноваженими Кабінетом Міністрів України.
2. Ставки акцизного податку та методика обчислення податку
Для оподаткування акцизним податком Податковим Кодексом (ст. 215) встановлено такі групи ставок:

- ставки в твердих сумах з одиниці товару (продукції) – гривнях та євро – специфічні:

- ставки в процентах до обороту реалізації (ввезення) товару (продукції), визначеного за максимальними роздрібними цінами без податку на додану вартість – адвалорні.

- одночасно за ставками у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) і у процентах до обороту реалізації товару (продукції) оподаткуються тютюнові вироби.

Специфічні ставки застосовуються для спирту, алкогольних напоїв, тютю-нових виробів, пива і встановлені в національній грошовій одиниці – гривні, а також для нафтопродуктів і транспортних засобів та кузовів до них, які встанов-лені в іноземній грошовій одиниці – євро.

Адвалорні ставки у процентах до обороту реалізації (ввезення) товару (продукції), встановлено тільки для тютюнових виробів.

Специфічні ставки податку, встановлені в національній валюті, підлягають щорічній індексації в порядку, визначеному відповідно до п. 4 розділу ХІХ “При-кінцеві положення” Податкового кодексу. Так до завдань Кабінету Міністрів України віднесено щорічне (до 1 червня) вносення до Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Кодексу щодо індексації ставок акцизного податку, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів інфляції.

Слід зазначити, що для стимулювання виробництва неетильованих бензинів і зменшення обсягів використання бензинів, що містять тетраетилсвинець, законодавством збережено підвищуючий коефіцієнт 1,5, який застосовується до ставок податку з бензинів моторних за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2710 11 51 59 00, що містять тетраетилсвинець.

Датою виникнення податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку щодо підакцизних товарів, вироблених на митній території України, визначено дату реалізації таких товарів (продукції), за винятком випадків відтермінування сплати податку за податковим векселем на строк 90 або 180 днів.

Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодав-ством випадках.

При передачі підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх відвантаження виробником замовнику або за його дорученням іншій особі.

При використанні підакцизних товарів (продукції) для власних виробничих потреб датою виникнення податкових зобов’язань є дата їх передачі для такого використання, крім використання для виробництва підакцизних товарів (продукції). Сума акцизного податку визначається платником самостійно, виходячи з обсягів реалізованих підакцизних товарів (продукції), ставок податку, що діють на момент реалізації такої продукції (з урахуванням законодавчо наданих пільг та відстрочення податкового зобов’язання за податковим векселем).

Особливістю визначення суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, є застосування ставок податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику, або, за його дорученням, – іншій особі. Суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, повинні бути включені виробником такої продукції в податковому періоді, на який припадає дата її відвантаження.

Виробництво з давальницької сировини, згідно з нормами Кодексу та виходячи з норм від 19.12.1995 р. № 481-95/ВР „Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, можливе лише для виноматеріалів з винограду та підакцизних нафтопродуктів.

Відповідно до положень ст.14 вказаного Закону сплата сум акцизного податку замовником підакцизної продукції виробнику, а також перерахування таких сум виробником до бюджету здійснюється виключно у грошовій формі. Розрахунок акцизного податку з підакцизних товарів (нафтопродукти, легкові автомобілі та кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли), на які ставки податку встановлені в євро, здійснюється з використанням офіційного курсу гривні до євро, який встановлений Національним банком України на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація таких товарів. У цілях визначення суми податку такий курс залишається незмінним протягом календарного кварталу.

Слід зазначити, що положеннями ч. 2 ст. 17 Закону від 19.12.1995 № 481-95/ВР передбачено застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу в розмірі вартості відвантаженої продукції, у випадку сплати сум акцизного податку та податку на додану вартість – в інших формах, які не передбачають сплату таких платежів коштами.

Платники акцизного податку мають право на коригування податкових зобов’язань у випадку повного (часткового) повернення раніше реалізованих ним товарів для усунення недоліків товару або його знищення (переробки ) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків. У разі подальшої реалізації цих товарів (продукції) податкове зобов’язання з акцизного податку обчислюється у загальному порядку, тобто виходячи із ставок та умов, що встановлені на дату такої реалізації.

Сума коригування податку визначається, виходячи з максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов’язання з повернених товарів (продукції), та зазначається в декларації з акцизного податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення. Важливим елементом оподаткування акцизним податком за адвалорними ставками є декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію), виходячи з яких визначається оподатковуваний оборот. Норми Податкового кодексу передбачають застосування максимальних роздрібних цін для опо-даткування за адвалорними ставками й інших підакцизних товарів (крім тютюнових виробів).

Обов’язок встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари (продукцію) покладено на виробників та імпортерів такої продукції шляхом декларування. Виходячи з таких максимальних роздрібних цін, визначається база оподаткування акцизним податком за адвалорними ставками, які встановлені у відсотках у відношенні до одиниці вартості тютюнових виробів .

Декларація про максимальні роздрібні ціни на вироблені в Україні підакцизні товари (продукцію) подається до центрального органу Державної податкової служби України, а декларація про максимальні роздрібні ціни на імпортовані в Україну підакцизні товари (продукцію) – до центрального органу державної митної служби України.

Обов’язковими реквізитами декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) визначені: дані про встановлені такі ціни на всі види підакцизних товарів (продукції), що виробляються або, відповідно, імпортуються, а також дата початку їх дії.

Крім того, в декларації зазначаються основні реєстраційні дані виробника або імпортера (повна назва, ідентифікаційний код, дані місця знаходження) та безпосередньо характеристика товару (продукції) (код та опис товару за УКТ ЗЕД, власна назва з додатковими характеристиками). Декларація повинна бути подана у п'ятиденний термін до дати набрання чинності встановлених максимальних роздрібних цін на підакцизні товари до центрального органу податкової або митної служби України.

Датою запровадження максимальних цін є перший день календарного місяця, що настає за днем місяця, у якому декларацію про встановлені макси-мальні ціни на підакцизні товари подано до відповідного центрального органу державної податкової служби або центрального органу Державної митної служби України.

Дія максимальних цін на підакцизні товари протягом кількості податкових періодів законодавством не обмежується, тобто, такі ціни можуть бути змінені виключно шляхом подання виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) нової декларації про встановлені максимальні ціни. Періодичність подання таких декларацій не може бути більшою, ніж один раз на календарний місяць.

Встановлені максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) наносяться на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва. Нанесення максимальних роздрібних цін на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів (разом з датою їх виготовлення) для тютюнових виробів є умовою здійснення реалізації такої продукції на митній території України.

Відповідно до положень пп. 215.3.2 п. 215.2 статті 215 Податкового кодексу обчислення суми акцизного податку з тютюнових виробів здійснюється одночасно із застосуванням специфічних і адвалорних ставок. Сума податку з тютюнових виробів обчислюється окремо за кожним видом товару, на який встановлено максимальну роздрібну ціну. Крім того, для визначення суми податку застосовується мінімальне акцизне податкове зобов’язання.

Сума акцизного податку визначається для кожної власної назви сигарет, на яку встановлена максимальна роздрібна ціна, окремо за адвалорною та специфічною ставкою. Після цього зазначені суми додаються та порівнюються із мінімальним податковим зобов’язанням. Сума двох складових акцизного податку не повинна бути меншою розміру встановленого мінімального акцизного подат-кового зобов’язання.

За наявності в продажу тютюнових виробів одного найменування з різними розмірами максимальних роздрібних цін їх реалізація повинна здійснюватися за ціною не вище максимальної роздрібної ціни, яка нанесена на пачку (коробку та сувенірну коробку).

У разі роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, вищими від максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених імпортерами таких тютюнових виробів та нанесених на пачку, до суб’єктів торгівлі передбачено застосування фінансових санкцій у вигляді штрафу з розрахунку 100 відсотків вартості наявних у такого суб’єкта господарювання тютюнових виробів.
3. Пільги по акцизному податку, строки сплати в бюджет та звітність платників
Відповідно до загального правила, що застосовується у більшості країн світу до оподаткування підакцизних товарів (продукції) у країні споживання такої продукції, не підлягають оподаткуванню акцизним податком операції з реалізації підакцизних товарів (продукції) на експорт.

Слід зазначити, що право на таке звільнення мають лише виробники такої продукції, а також її власники, якщо продукція була виготовлена з давальницької сировини.

Акцизний податок не нараховується за умови документального підтвердження здійснення експортної операції, а саме - оригіналом п’ятого аркуша («примірник для декларанта») вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), що є її складовою частиною, виданого митним органом під час здійснення мит-ного оформлення експорту підакцизної продукції.

Крім цього нормами Кодексу передбачено звільнення від сплати акцизного податку цілого ряду операцій з підакцизними товарами (продукцією), зокрема:

- операції з придбання за кошти державного та місцевого бюджетів легко-вих автомобілів спеціального призначення для інвалідів (у т. ч. для дітей-інвалідів) та легкових автомобілів спеціального призначення для МОЗ та МЧС України.;

- операції з ввезення підакцизних товарів (продукції), які призначені для офіційного використання дипломатичними та консульськими службами інозем-них держав, а також особистого використання їх працівниками. За умови реалізації вказаних товарів (продукції) на митній території України податок сплачується за ставками, що діяли на момент митного оформлення таких товарів;

- операції з розміщення ввезених підакцизних товарів у митний режим: транзиту, митного складу, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. Такі операції можуть бути віднесені до об’єкта оподаткування у разі недотримання вимог зазначених митних режимів.

Під транзитом розуміють митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

Під митним складом розуміють митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

Під магазином безмитної торгівлі визначають митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Переробка на митній території України є митним режимом, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари, що походять з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту.

- операції з реалізації вироблених підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів або ввезення виробником підакцизних товарів (за умови пред’явлення ліцензії на право виробництва);

- операції з реалізації підакцизних товарів (виготовлених вітчизняними виробниками) магазинам безмитної торгівлі. Підставою для звільнення від сплати податку продукції, призначеної для реалізації магазинам безмитної торгівлі, є реалізація такої продукції за прямим договором та належно оформленою вантажною митною декларацією (оформляється під час відвантаження продукції від такого виробника);

- операції з товарами (продукцією) як міжнародної технічної допомоги (за виключенням алкогольних напоїв та тютюнових виробів), а також операції щодо ввезення на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями та/або суб’єктами господарювання еталонних (моніторингових) чи тестових зразків тютюнових виробів для проведення відповідних досліджень чи випробувань.

Звільнено від оподаткування ввезення підакцизних товарів фізичними особами в межах норм, визначених митним законодавством для безмитного ввезення (ст. 250 Митного Кодексу України).

Базовим податковим періодом для сплати акцизного податку є місяць. Платники податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній тери-торії України, та імпортери алкогольних напоїв та тютюнових виробів подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду органу державної податкової служби за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою ДПА України. До декларації додається також і розшифровка оборотів, які не підлягають оподаткуванню. Крім того, практика подання розрахунків специфіч-ного акцизу передбачає надання органам податкової служби окремих розрахунків виробниками тютюнових виробів та суб’єктами господарювання, які отримували спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію (за винятком виноматеріалів).

Сума податкових зобов’язань зі сплати податку з вироблених на митній території України підакцизних товарів (продукції) розраховується, виходячи з обся-гів такої реалізації за календарний місяць (з урахуванням особливостей оподаткування алкогольних напоїв, які визначені ст. 225 Податкового кодексу).

Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації за місячний податковий період.

Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акциз-ного податку.
4. Сутність та призначення марок акцизного податку. Контроль за сплатою податку
Марка акцизного податку - спеціальний знак, яким маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби і наявність якого підтверджує сплату акцизного збору, або належне оформлення податкового векселя, у разі здійснення операцій із зазначеними товарами на території України.

Встановлено три види марок:

а) внутрішня акцизна марка - для алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва;

б) імпортна акцизна марка - для імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

в) марка конфіскат - на конфісковані алкогольні напої і тютюнові вироби.

Вказані марки різняться між собою дизайном і кольором.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - це позначення марками акцизного податку пляшок, пачок згідно з Правилами маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Виробництво суб’єктами підприємницької діяльності з метою реалізації на території України алкогольних напоїв та тютюнових виробів без позначення марками акцизного податку, а також ввезення на митну територію України, транспортування, зберігання, приймання на комісію для продажу і реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, заборонено, зокрема:

-по ввезених імпортних товарах - з 16 грудня 1995 року;

-по товарах, виготовлених в Україні, - з 1 квітня 1996 року.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, виготовлені з метою експорту, не підлягяють маркуванню українськими марками акцизного податку.

Наявність марки акцизного податку на пляшці (упаковці) або на одиниці іншої тари, в яку розлиті алкогольні напої, та на пачці (упаковці) тютюнових виробів є однією з підстав для ввезення на митну територію України і зберігання та реалізації їх споживачам.

Марки акцизного податку виготовляються на замовлення ДПА України, зберігаються та реалізуються державними податковими адміністраціями.

Покупцями марок акцизного податку є суб’єкти підприємницької діяльності, які є платниками акцизного податку.

Марки акцизного податку видаються покупцям після внесення ними плати за ці марки і надання простих векселів на повну суму акцизного податку, розрахованого на основі встановлених ставок податку, або авансованої оплати покупцем марок повної суми акцизного податку в грошовій формі. Для одержання марок акцизного податку покупець надає у двох примірниках (у разі здійснення імпорту - у трьох примірниках) заявку-розрахунок кількості необхідних марок акцизного податку, а також платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та документи про авансову сплату суми акцизного податку в грошовій формі або оформлений вексель (з відстрочкою не більше 90 днів з моменту подачі заявки на одержання марок).

Вексель береться на облік за умови письмового підтвердження незалежним аудитором або аудиторською фірмою України спроможності покупця марок акцизного податку (векселедавця) сплатити зазначену у векселі суму у вказаний у векселі строк.

Один примірник заявки-розрахунку (у разі здійснення імпорту - два) видається покупцеві з позначкою продавця марок про сплату акцизного податку. Марки акцизного податку, які вивозяться за межі митної території України для передачі іноземному виробникові (постачальнику) алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оформляються органами митного контролю України. При виявленні фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи (податкові та митні органи), вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію). Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється у такий спосіб і в такому місці, щоб марка розривалася під час розкупорювання (розкриття) пляшки (іншої тари), пачки (упаковки).

Марки акцизного податку мають бути наклеєні виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів на кожну пляшку (іншу тару), пачку (упаковку). Наприклад: На алкогольні напої марки податку наклеюються П-подібним чи Г-подібним способом через горловину пляшки (банки). Обов’язковими реквізитами марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв визначені такі: номер марки, місяць та рік її випуску (два двозначні числа як рік і місяць, розділених скісними лініями), сума сплаченого податку. Крім цього, на марках акцизного податку також здійснюється напис, що складається з початкових літер слів „алкоголь імпортний” («алкоголь вітчизняний») – «АІ» («АВ»).

На марках акцизного податку для маркування тютюнових виробів здійснюється напис про квартал і рік їх виготовлення (два двозначні числа як рік і квартал, розділених скісними лініями). Згідно з Положенням на марках акцизного податку також здійснюється напис, що складається з початкових літер слів «тютюн імпортний» («тютюн вітчизняний») – «ТІ»,(«ТВ»).

Покупці марок акцизного податку повністю відповідають за фінансовими зобов’язаннями, пов’язаними з одержанням марок акцизного податку до моменту настання однієї з перелічених нижче подій:

- сплати сум акцизного податку в повному обсязі;

- повернення невикористаних марок акцизного податку продавцеві марок (ДПА), в якого вони були придбані (протягом 90 днів);

- стягнення з покупця марок акцизного податку суми за податковим векселем, виданим під час одержання цих марок.

Марки акцизного податку повинні зберігатись як документи суворої звітності. Якщо марковані алкогольні напої та тютюнові вироби визнані непридатними для споживання і підлягають повторній переробці або знищенню, сплачені суми акцизного податку відшкодовуються покупцям марок, але плата за марки не повертається.

Передача або продаж придбаних марок іншим суб’єктам підприємницької діяльності (крім передачі імпортерам-виробникам для маркування) забороняється.

З метою підвищення ефективності як контрольних заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з незаконним виробництвом і обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, так і в цілому адміністрування акцизного податку в Україні були створено акцизні склади (з 2004р.)

Під акцизним складом визначається спеціально обладнані приміщення на обмеженій території, розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників органу державної податкової служби розпорядник ак-цизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів. До цього, на підприємствах-виробниках спирту та лікеро-горілчаних виробів діяли контрольні пости державних податкових інспекцій.

Отже виходячи з поняття акцизного складу, представники органу подат-кової служби за місцем розташування таких акцизних складів постійно діють на підприємствах-виробниках спирту, горілки та лікеро- горілчаних виробів. Окре-мими наказами відповідного органу податкової служби призначається конкре-тний його представник (представники) на акцизному складі, який (які) здійснює

(здійснюють) постійний безпосередній контроль за дотриманням встановленого порядку відпуску спирту, горілки, лікеро-горілчаних виробів та сплати акцизного податку. На представників органу податкової служби покладено безпосередній контроль за відпуском спирту та сплатою податку з нього. Підставою для відвантаження спирту зі спиртозаводу є видача податкового векселя на суму податку, розраховану з фактичного обсягу відвантаженого спирту. Під час отримання спирту етилового векселедавець-виробник іншої (крім горілки та лікеро-горілчаних виробів) підакцизної продукції складає за участі представника органу державної податкової служби на акцизному складі спиртозаводу акт про фактично отриману кількість спирту етилового та проводить розрахунок акцизного податку, виходячи з фактично отриманої кількості спирту.

На підприємствах-виробниках горілки та лікеро-горілчаних виробів контроль здійснюється шляхом складання відповідних актів про фактично отриману кількість спирту.

Наказом органу державної податкової служби за місцем знаходження акцизного складу визначається режим роботи представників податкової служби на такому складі, порядок контролю за їх роботою, заходи матеріально-технічного забезпечення функціонування контрольного посту та інші умови, необхідні для забезпечення ефективного контролю.

Основними їх завданнями на акцизному складі є здійснення езпосереднього контролю за дотриманням визначеного порядку виробництва, зберігання та реалізації спирту етилового, горілки та лікеро- горілчаних виробів, а також безпосередньо правильності відображення оподатковуваних оборотів у звітності розпорядника акцизного складу та сплати акцизного податку до бюджету. Для виконання вказаних завдань працівники податкової служби здійснюють контроль за виробництвом та реалізацією спирту його виробниками, контролюють норми втрат, наявність документів при його відвантаженні з акцизного складу тощо.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас