1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова грунтознавство ФГ Самоцвіт.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1164кб.
Дата: 18.03.2021


Виходячи з даних таблиці 3.4 слід зауважити, що за щільністю 0-100 см шар належить до надзвичайно ущільнених.

г) Водні властивості ґрунту Основні форми води в ґрунті наступні:

1. Гігроскопічна - утворює плівку на поверхні механічних елементів товщиною в одну молекулу і утримується молекулярними силами.

2. Плівкова - розташовується поверх шару гігроскопічної води й утримується силами міжмолекулярного притягання.

3. Капілярно підвішена утворює капілярні стовпчики , які не сполучаються внизу з ґрунтовими водами чи верховодкою.

4. Капілярно-підперта - утворює в ґрунті капілярні стовпчики в результаті підняття ґрунтових вод.

5. Плівково-підвішена - утворює стовпчики води в капілярі, який в окремих місцях містить пробки плівкової води. Такі пробки як правило утворюються в дуже звужених місцях капіляра.

6. Стикова - залишається при стіканні гравітаційної та капілярної води в місцях дотикання механічних елементів ґрунту.

7. Гравітаційна - заповнює некапілярні пори ґрунту і може переміщуватись під впливом сили тяжіння.

Основні ґрунтові гідрологічні константи окремих ґрунтів господарства представлені в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5 Ґрунтові гідрологічні константи

Індекс ґрунту

Глиби

на відбо ру, см

Форми ґрунтової вологи, %

Вологоємність, %

ДАВ,

%

МГВ

ВВ

НВ
Чⁿ 1(зв)3.1;д

0-20

8,6

11,5

29

17

Л

20-40

9,3

12,5

26

1340-60

9,4

12,6

24

1160-80

8,9

11,9

23

1180-100

8,8

11,8

21

9


З таблиці видно, що у всіх із розглянутих горизонтів до глибини 40 см найменша польова вологоємність задовільна, аз 40 см і глибше-незадовільна.

Максимальна гігроскопічність використовують для розрахунків величини вологості в'янення, з якою вони пов'язані відношенням
ВВ = К*МГВ
Де: К - коефіцієнт пропорційності ( в залежності від механічного складу ґрунту може змінюватись від 1,5 до 2,0).

Найменша вологоємність (НВ) використовується для запасів продуктивної вологи у ґрунті як різниці ДАВ = НВ-ВВ і поливної норми для зволоження ґрунту н задану глибину.

Агрохімічні властивості ґрунту:

До агрохімічних властивостей ґрунту належать: гумусованість, фізико-хімічні властивості, склад і сума катіонів, які поглинаються, буферність ґрунту, реакція ґрунтового розчину і валовий склад ґрунту.

а) Гумус

Гумус - це складний комплекс високомолекулярних органічних речовин, які надають темного забарвлення ґрунту і є його невід’ємною частиною. Джерелами гумусу є органічні рештки рослин, тварин та мікроорганізмів.

Синтезується гумус під впливом ферментів, які виділяють мікроорганізми, кисню повітря і води. Активну участь у гуміфікації беруть тварини, які живуть в ґрунті й перемішують органічні рештки з ґрунтом. Утворення гумусу відбувається у дві стадії:

Перша - розкладення вихідних органічних решток. Під впливом ферментів, які виділяють мікроорганізми, руйнується анатомічна будова решток організмів і відбувається розклад органічних полімерів на мономери. Утворюються моносахариди, амінокислоти, жири тощо.

Друга - відбувається синтез гумусових речовин з проміжних продуктів розпаду органічних решток. Синтез гумусу полягає в тому, що проміжні продукти перетворення органічних решток вступають в реакції полімеризації та поліконденсації й утворюють більш складні, якісно нові сполуки, які називають гумусом або перегноєм і становлять лише частину гумусу. Гумус складається з гумусових речовин ( 80 % ), речовини вихідних органічних решток ( білки, вуглеводи , лігнін та віск ), проміжні продукти трансформації органічних решток ( 10-15 % гумусу). Гумус має визначальне значення для родючості ґрунту, оскільки впливає на поживний режим ґрунту, його фізичні, водно-фізичні та фізико-хімічні властивості. Важлива роль гумусу в структуроутворенні та обмінному поглинанні поживних речовин.

Накопиченню гумусу в ґрунті сприяє:

- внесення регулярно органічних добрив;

- вирощування у сівозмінах багаторічних бобових трав;

- вапнування кислих ґрунтів та гіпсування солонцюватих.

Про вміст гумусу в ґрунтах господарства можна судити за даними таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 Вміст гумусу

Індекс ґрунту

Глибина

відбо

РУ, см

Вміст

гумусу,

Потужність

шару ґрунту,

А+В1,см

ВисновокЗа складом гумусу в %

За

\%

Т/га

потужністю

гумусового

горизонту


Розріз 276
Ч ⁿ2(ск)3.1.1;д

0-20

2.13

1

45

слабогумусний

середньо

Л ↨

32-42

1.42

1слабогумусний

глибокий


Розріз 277
Чⁿб(в)3.1..д

0-20

2.48
40

слабогумусний

Середньогли

Л *

30-40

1.78Слабогумусний

бокий


Розріз 303
Чⁿ 9(зв)2.1.;в

0-20

3,23

80.8

31
неглибокий

Лсг↓↓
Розріз 116
Л ⁿ16(сн-ск)3.11-1.;е

0-20

2,36

59.0

55

слабогумусний

Середньо

А-Д↨
глибокий

1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас