1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова грунтознавство ФГ Самоцвіт.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1164кб.
Дата: 18.03.2021


Механічний склад ґрунтів сприятливий для вирощування сільськогосподарських культур , однак для зниження негативного впливу відносно високого вмісту фізичної глини необхідно постійно приділяти увагу науково-обґрунтованому застосуванню органічних добрив. Оскільки важко суглинкові ґрунти сприятливі агрохімічні та біологічні властивості мають при вираженій структурності.

б) Агрегатний склад

Здатність ґрунту розпадатись на агрегати тієї чи іншої величини та форми називають структурністю, а самі агрегати, на які розпадається ґрунт -структурою.

Структуру прийнято класифікувати за формою та розмірами. За формою розрізняють структуру кубовидну, призмовидну і плитовидну, а за розміром глибисту ( діаметр більше 10мм), макроструктуру ( 10-0,25мм) та мікроструктуру (менше 0,25мм).

З агрономічної точки зору найціннішою є зерниста , шпарувата й водотривка структура. Під водотривкістю структури розуміють її здатність протистояти розмиваючому впливу води. Під шпаруватістю агрегатів розуміють сумарну кількість внутрішніх шпарин, виражену в процентах від об’єму агрегата. Агрономічно цінна структура повинна мати шпаруватість близьку до 50% . Під механічною міцністю структури розуміють її здатність протистояти руйнуванню механічною дією.

Значення структури для родючості ґрунту полягає в сприянні формуванню сприятливого водного, повітряного та поживного режимів ґрунту, усуненню антагонізму в ґрунті між водою та повітрям.

Фактори покращення структури ґрунту:

- включення до структури посівних площ багаторічних бобових трав;

- усунення кислотності або солонцюватості;

- внесення органічних добрив;

- мінімалізація обробітку ґрунту. Фактори руйнування структури:

- дія ходових частин тракторів та сільськогосподарських машин:

- обробіток ґрунту в перезволоженому або в пересохлому стані;

- насичення ґрунтового вбирного комплексу ( ГВК) одновалентними іонами калію та натрію;

- мікробіологічна мінералізація гумусу.

Докладна інформація про агрегатний склад провідних ґрунтів господарства представлена у таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 Агрегатний склад ґрунтів

Індекс ґрунту


Глибина

відбору, см
Діаметр фракцій агрегатів,

мм


>10

10-5

5.0-3.0

3-1

1-0.5

0.5-0.25

Менше 0-.25


Розріз 276

Ч ⁿ2(ск)3.1.1;д

0-20

18

15

20

7

10

11

19

Л ↨

63Розріз 277

Ч ⁿ6(в)3.1..д

0-20

18

16

20

8

9

9

20

Л *


62Розріз 303

Ч ⁿ9(зв)2.1.;в

0-20

21

7

16

8

10

11

24

Лсг ↓↓

55Розріз 116

Л ⁿ16(сн-ск)3.11-1;е

,0-20

20

12

14

10

10

12

22

А-Д↨

58Оцінку структурного стану ґрунтів зручно представляти у формі таблиці 3.3.1.
Таблиця 3.3.1 Структурність ґрунтових відмін

Ґрунтова відміна

Частка макроструктури,

%

Стан структурності за:

Сухим просіюванням

Мокрим просіюванням

Чⁿ 2(ск)3 ,1.1;д

63

Добрий

Добрий

Л ↨
Чб(в)3.1..д

62

Добрий

Добрий

Л*Ч ⁿ9(зв)2.1.;в

55

задовільний

Добрий

Лсг↓↓

Л ⁿ16(сн-ск)3.11-1.;е

58

задовільний

Добрий

А-Д ↨
Для розглянутих відмін коефіцієнти структурності становлять:

К2 = (15+20+7+10+11)/ (19+18) = 63/37=1,7

К6 = (16+20+8+9+9)/ (18+9) = 62/38 = 1,63

К9 = (7+16+8+10+11) /(21+24) = 55/45 = 1,22

Кі6= (12+14+10+10+12) / (20+22) - 58/42=1,38

За результатами розрахунків можна зробити висновок про те, що найбільша частка агрономічно цінної структури у другої ґрунтової відміни, а найменша - в дев’ятої.

в) Загальні фізичні властивості

До загальних фізичних властивостей належить щільність твердої фази, щільність складення та шпаруватість.

Щільність твердої фази це відношення маси твердої фази ґрунту до маси такого ж об’єму води при 4 °С. Вона залежить від мінералогічного складу ґрунту та вмісту в ньому органічної речовини і коливається від 2,4 до 2,6.

Щільність складення - це маса одиниці об’єму сухого гунту природного непорушеного складення. Вона, частіше всього, змінюється в межах 0,9-1,8 г/см і залежить від гранулометричного складу, кількості органічної речовини та структури ґрунту. Ґрунти легкого механічного складу містять мало гумусу, мають гіршу оструктуреність і більшу щільність складення, ніж суглинкові оструктурені і багаті гумусом ґрунти. Із-за регулярного обробітку орний шар має меншу щільність складення , ніж більш глибокі горизонти.

Знання щільності складення необхідне для розрахунків шпаруватості ґрунту, запасів вологи та елементів живлення у ньому. Оптимальна щільність кореневмісного шару ґрунту для більшості с.-г. культур змінюється в межах 1 -1,2 г/см1 . При таких значеннях щільності створюються оптимальні умови для функціонування кореневих систем. Під впливом ходових частин тракторів та с.-г . машин щільність орного шару може збільшуватись до 1,35-1,55 г/см1. При цьому ущільнюється не лише орний шар, а й більш глибокі горизонти. Надмірно ущільнений ґрунт в сухому стані чинить значний опір проникненню коренів рослин, структура ґрунту руйнується, діаметр шпар різко зменшується, що утруднює проникнення в орний шар води а також газообмін ґрунту з приземним повітрям. В результаті цього життєдіяльність мікроорганізмів пригнічується а врожайність культур знижується. Ущільнення глинистих та суглинкових ґрунтів негативно позначається на їх властивостях продовж двох-трьох років.

Шпаруватістю ґрунту називається загальний об’єм шпаринок ґрунту, виражений у процентах до загального його об’єму. Розрізняють шпаруватість загальну, внутрішньо агрегатну та міжагрегатну. Шпаруватість різних ґрунтів неоднакова і залежить від структури ґрунту, її гранулометричного складу та вмісту органічної речовини. Максимальна шпаруватість спостерігається у поверхневому шарі фрунту, а з глибиною зменшується. Найкраща шпаруватість змінюється в межах 55-65%. Загальні фізичні властивості основних ґрунтових відмін господарства представлені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 Загальні фізичні властивості ґрунту

Індекс ґрунту

Глибин

а

відбору

, см

Щільність,

г/см

Щільність твердої фази,

г/см

Загальна шпаруватість,

%

Висновки

щодо

шпаруватості

Ч ⁿ 1(зв)3.1;д

0-20

1,25

2,65

51

Задовільна

Л

20-40

1,30

2,65

50

задовільна40-60

1,33

2,67

48

незадовільна60-80

1,39

2,65

45

незадовільна80-100

1,39

2,67

40

незадовільна

1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас