1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Курсова грунтознавство ФГ Самоцвіт.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 1164кб.
Дата: 18.03.2021


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології»


Тема: «Агрономічна оцінка ґрунтового покриву ФГ"Самоцвіт"Снігурівського району Миколаївської області»

Виконав:

Студент групи ЗА 2/1

Вешковський Ю.Ю.

Перевірив:

Доцент

Письменний О.В.
Миколаїв 2021
Миколаївський державний аграрний університет

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

Завдання на курсову роботу з ґрунтознавства студенту групи ЗА- 2/1

Вихідні дані:

1. Назва господарства ФГ "Самоцвіт"

2. Місцеположення господарства село Євгенівка Снігурівського району Миколаївської області

3. Кількість ґрунтових відмін у господарстві 20

4. Масштаб карти 1: 10000

5. Загальна площа землекористування, га 4194

6. Площа зрошуваних земель, га

7. Основні типові ґрунти господарства


Назва ґрунту

Площа, га

Чорнозем південний слабогумусний вторинно-слабосолончаковий крупнопилувато-важкосуглинковий

40.8

Чорнозем південний слабогумусний слабодефльований крупнопилувато-важкосуглинковий

228.3

Чорнозем південний слабогумусний середньозмитий піщано-легкосуглинковий

399.8

Лучний потужний гшлибокослабосолонцювато-слабосолончаковий пилувато-легкоглинистий

106.9


8. Основні показники типових ґрунтів
Показники

Типові ґрунти

1

2

3
1.

Ґрунтові різновиди

2

6

9

16

2.

Потужність шару ґрунту

(А+В1)

45

40

31

55

3.

Вміст гумусу в шарі (А +В1),%

3,7

2,8

3,23

2,36

4.

Щільність, г/см

1,25


5.

Щільність твердої фази,

г/см"

2,65


6.

Механічний склад

Крупнопилувато-важкосуглинковий

7.

рН

6,6

6,0

6,9

7,4

8.

Са2+

16,64

17,47

18,30

19,96Mg2+

8,32

5,82

4,99

6,66+

ц 0,85

0,81

0,69

0,18

9.

Ступінь засолення

незасолений

незасолений

незасолений

незасолений

10.

Ґрунтова волога, %МГВ

8,6
ВВ

11,5
HB

29
ДАВ

17

Зміст

природна умова ґрунт господарство

Вступ

1. Загальні відомості про господарство

2. Природні умови ґрунтоутворення

2.1 Клімат

2.2 Рослинність

2.3 Ґрунтотворні породи

2.4 Рельєф місцевості

2.5 Гідрологічні умови

3. Ґрунтовий покрив господарства

3.1 Номенклатурний список ґрунтів

3.2 Характеристика основних типів ґрунтів на території господарства

4. Агровиробниче групування ґрунтів та рекомендації щодо їх сільськогосподарського використання

Висновок

Література

Вступ
Ґрунтознавство - це наука про ґрунти, їх утворення (генезис), будову, склад, властивості; про закономірності їх географічного поширення; про процеси взаємозв'язків з довкіллям, які визначають розвиток: формування основної властивості гранту - родючості; про шляхи раціонального використання ґрунтів у сільському і народному господарстві та про зміни ґрунтового покриву під впливом господарської діяльності.

Основою властивості ґрунту є його родючість - здатність задовольняти потреби рослин у елементах живлення, воді, забезпечити їх кореневі системи достатньою кількістю повітря, тепла для нормального формування врожаю.

Ґрунтотворний процес розвивається у поверхневому розпушеному шарі земної кори, який поступово набуває родючості. Завдяки своїм властивостям як живого саморегулюючого комплексу ґрунт здатний відігравати важливу роль в усьому органічному світі.

Перебуваючи в стані неперервного обміну речовин та енергії з атмосферою, біосферою, гідросферою та літосферою ґрунтовий покрив виступає як незамінна умова підтримання між всіма сферами планета Земля динамічної рівноваги, яка є запорукою існування життя на нашій планеті.

Завдяки родючості ґрунт виступає основним предметом праці і засобом виробництва у сільському господарстві. На відміну від основних засобів виробництва промислового призначення ґрунт при його виробничому використанні з достатнім науковим обґрунтуванням назношується і просто механічно не переноситься у вартість вироблюваної продукції рослинництва і може при господарському використанні відбуватись навіть розширене відтворення родючості за рахунок інтенсифікації кругообігу енергії та речовин.

Мета даної курсової роботи охарактеризувати на підставі вивчення відповідної документації ґрунтовій покрив ФГ "Самоцвіт" Снігурівського району Миколаївської області та розробити систему рекомендацій щодо покращення його господарського використання.

1. Загальні відомості про господарство
Землекористування ФГ «Самоцвіт» розташоване у центральній частині Снігурівського району. В межах землекористування господарства знаходиться село Євгенівка, в якому розташована центральна садиба господарства. Спеціалізується господарство на виробництві зерна в рослинництві та м'ясо-молочної продукції у тваринництві. Відстань від адміністративно-управлінської садиби господарства до районного центру 8 обласного центру м. Миколаєва 70 км, а до найближчої залізничної станції - 50 км. Найбільшу питому вагу в структурі земельних угідь господарства займають сільськогосподарські угіддя, а їх складі рілля. Експлуатація земельних угідь господарства представлена у додатку 1. Інформація про склад та площу різних видів земельних угідь господарства представлена у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 Склад та площа земельних угідь

№ п/п

Земельні угіддя

Площа,га

1.

Рілля

3626
- в т ч зрошувана

1513
- сінокоси

61,2

2.

Багаторічні насадження

106
в тому числі сади

106

3.

Пасовища

462
Всього

4194


Дані про структуру посівних площ господарства та врожайність сільськогосподарських культур представлені у наведеній нижче таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 Структура посівних площ в господарстві

Культура

Площа, га

Структура %

Урожайність, ц/га

1

2

3

4

Зернові:

2303.1

58

27.6

Оз. пшениця

1450.4

40

31,4

Ярий ячмінь

435.1

12

22,1

Горох

108.8

3

15,2

Кукурудза

108.8

3

33.1

Кормові:

725.2

20
Однорічні трави

72,5

2

142

Багаторічні трави

181.3

5

216

Кукурудза на силос

253.8

7

434

Кукурудза на зел. корм

145

4

374

Технічні:

725.2

20
Соняшник

543.9

15

13.2

Цукровий буряк

181.3

5

96.0

Пари

72.5

2
Всього:

3626

100
  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас