Ім'я файлу: Завдання МКР 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 23.11.2020
скачати


МКР 1

Варіант І

►Завдання 1-16 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.
1. Позначте звуки, які є спільними для слів яблучко, щасливий, листячко, пішачок: А) [а], [ч], [й];Б) [а], [ч], [л];В [а], [ч].

2. Позначте рядок, у якому всі слова правильно поділені для пере­носу:

А) мі-сто, міс-то, ліс-ок, пар-та;

Б) хо-джу, пі-джак, від-дзвеніти, за-світло;

В) о-рел, кри-латий, до-звілля, ви-хід.

3. Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова:

А) ясність, щедрість, святковий, щирість;

Б) яблуко, парта, їдальня, щастя;

В) ліжко, джерельний, здоров’я, жанр.

4. Позначте слово, у якому кількість звуків і букв не збігається: А) щавель; Б) зв’язок; В) пакунок.

5. Позначте рядок, у якому всі слова не можна переносити з рядка в рядок:

А) їжа, єнот, явір, мить;

Б) ялина, тиша, шаль, тюль;

В) рояль, баян, Яків, мрія, ясний.

6. Позначте рядок слів, у яких наголошений перший склад:

А) книжки, бички, доріжки, кохання;

Б) мати, ліки, бережний, тиша;

В) босий, срібло, легко, кухонний.

7. Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову:

А) просьба [прос’ба];

Б) береговий [береговий];

В) учишся [учес’а].

8. Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають два звуки:

А) краєзнавчий, боєць, куля, портьєра;

Б) малювати, п’єса, куля, м’ята;

В) юрта, в’язати, переїхати, віяло.


9. У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А) шіс..надцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б) випус..ний, хворос..няк, щас..ливий, абонент..ський;

В) влас..ний, парламент..ський, учас..ник, шіс..сот.


10. У якому рядку всі слова записано правильно?

А) розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;

Б) безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;

В) сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.


11. У якому рядку порушено чергування у//в, і//й?

А) земля й небо; пішла в школу; у Ялті проходить зустріч;

Б) батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;

В) прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; в Одесі заморозки.


12. У якому з рядків усі слова пишемо без м’якого знака?

А) він..ця, радіс..тю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот;

Б) сіл..ю, пишеш.., учител..ці, Уман..щина, спіл..нота;

В) нян..ці, зустрічаєш..ся, піс..ня, віс..тю, шіст..сот.


13. У якому рядку всі слова пишемо з апострофом?

А) Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний;

Б) матір..ю, від..їздом, розм..якшити, м…яч;

В) з..явитися, дух..мяний, торф..яний, об..єднатися.


14. У якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних?

А) облич..я, безвин..о, жит..я, радіст..ю, спів..ітчизник;

Б) закон..ий, від..іл, військ..омат, письмен..ик;

В) знан…я, Ган..а, збіж..я, сторіч..я, л..ється.


15. У якому рядку всі слова написано правильно?

А) Рим, джигіт, більярд, вікінг;

Б) Кордильєри, віньєтка, монпансьє, адютант;

В) бароко, коміссія, інтелігент, апарат.


16. У якому рядку всі ненаголошені приголосні можна перевірити наголосом?

А) березень, бриніти, вітер, ожеледь;

Б) широкий, темніти, великий, криве;

В) земля, дерево, розумний, весло.
► Завдання 17 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.
17. Установіть відповідність між словом та його характеристикою:

1) щабель; А) На одну букву більше, ніж звуків.

2) джміль; Б) На дві букви більше, ніж звуків.

3) біль; В) Кількість букв і звуків однакова.

4) явір. Г) На два звуки більше, ніж букв.

Д) На один звук більше, ніж букв.

18. Доберіть до поданих слів спільнокореневі або змініть їх, щоб відбулося чергування о, е з і: виріб, договір, сіль, коса, робота, нога.

19. Доберіть до поданих слів спільнокореневі або змініть їх, щоб показати чергування приголосних [г] – [ж] – [з], [к] – [ч] – [ц], [х] – [ш] – [с]: перемога, запах, плуг, кожух, яблуко, вік.

20. Запишіть подані слова звукописом: гігантський, борються, дитиночці, молотьба.


Варіант ІІ

► Завдання 1-16 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відпо­віді.
1. Позначте звуки, які є спільними для слів молотьба, боротьба, дьоготь, дядько: А) [о], [т]; Б [о], [д]; В [а], [о], [д].

2. Позначте рядок, у якому під час перенесення слів допущено по­милки:

А) зас-віт-ло, прек-рас-ний, ход-жу, сид-жу;

Б) ви-вчи-ти, ща-стя, брат-ство, тво-ри-ти;

В) іс-то-рич-ний, під-за-лис-тий, пів-яблука, мав-пя-чий.

3. Позначте рядок, у якому кількість букв і звуків різна:

А) ясність, щирість, щабель, Гуцульщина;

Б) генерал, книжка, рясний, пюре;

В) щастя, дзвякнути, пір’їна, солом’яний.

4. Позначте слово, у якому кількість букв і звуків збігається:

А) янтар; Б) хлопець; В) щавель.

5. Позначте рядок, у якому всі слова можна переносити з рядка в рядок:

А) тюль, шаль, сіль, ясен;

Б) тиша, щастя, радість, книга;

В) явір, мить, єнот, їжа.

6. Позначте рядок слів, у яких наголошений останній склад:

А) верба, кропива, дочка, петля;

Б) дошка, кицька, подруга, розвідка;

В) решето, спина, середина, олень.

7. Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає не­правильну вимову:

А) [молот’ба];

Б) [пас: а];

В) [бород’ба].

8. Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають один звук:

А) морквяний, пір’я, м’ята, яблуко;

Б) під’їзд, жаб’ячий, інтерв’ю, зв’язок;

В) мавпячий, медвяний, пюре, буряк.


9. У якому рядку в усіх словах відбувається спрощення приголосних при зміні слова?

А) виск, випуск, пропуск, хворост;

Б) контраст, компост, студент, пестощі;

В) бризкати, блиск, тиск, тріск.


10. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А) схопити, зпрощувати, стискати, зробити;

Б) здійснити, зміцнити, сфальсифікувати, змурувати;

В) сходити, спилювати, зчистити, зцілити.


11. У якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів?

А) враз, втриматися, ударити, вступ;

Б) вживатися, вправа, удача, узимку;

В) вбігти, уміти, ввійти, уболівати.


12. У якому рядку всі слова пишемо з м’яким знаком?

А) донец..кий, ган..ба, швец.., тон..ший;

Б) різ..бяр, т..мяний, нєн..чин, робит..ся;

В) корис..тю, дівчинон..ці, на пис..мі, кін..чик.


13. У якому рядку допущено орфографічні помилки в написанні слів?

А) пам’ять, пів яблука, Лук’яненко, солов’їний;

Б) з’явитися, черв’як, довір’я, святкувати;

В) возз’єднання, верб’я, пів’ящика, підгір’я.


14. У якому рядку всі слова написані правильно?

А) Поволжжя, майбуття, з’їхатися, п’ятсот;

Б) льється, під’єднати, Маринці, бадьорість;

В) чотирма, шістсот, кузня, верб’я, яблуньці.


15. У якому рядку всі слова записано правильно?

А) буквений, потомствений, статтей, лебединий;

Б) чайний, старовинний, священник, хвилинний;

В) навмання, сонний, середньовічя, прибуття.


16. У якому рядку всі слова написано правильно?

А) цифра, приоритет, фабрика, стимул;

Б) ін’єкція, п’єдестал, мишяк, бюро;

В) мадонна, ірреальний, група, брутто.
► Завдання 17 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.
17. Установіть відповідність між словом та його характеристикою:

1) дзьоб; А) У слові на один звук більше, ніж букв.

2) ящик; Б) У слові на один звук менше, ніж букв.

3) рояль; В) У слові на два звуки менше, ніж букв.

4) галька. Г) У слові однакова кількість букв і звуків.

Д) У слові на два звуки більше, ніж букв.

18. Доберіть до поданих слів спільнокореневі або змініть їх, щоб відбулося чергування о, е з і: вивіз, кінь, провід, твір, воля, робота.

19. Доберіть до поданих слів спільнокореневі або змініть їх, щоб показати чергування приголосних [г] – [ж] – [з], [к] – [ч] – [ц], [х] – [ш] – [с]: фабрика, горіх, берег, допомога, луг, ріг.

20. Запишіть подані слова звукописом: солдатський, веселка, граєшся, нігтики.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас