1   2   3   4
Ім'я файлу: формулы матан.doc
Розширення: doc
Розмір: 1656кб.
Дата: 02.05.2020
скачати

7. Криві другого порядку: коло, еліпс.
Колом називається множина всіх точок площини, рівновіддалених від даної точки цієї площини, яка називається центром.

Рівняння кола з центром у початку координат і радіусом R має вигляд:
.
Рівняння кола з центом у точці і радіусом R має вигляд:
.
Рівняння кола у загальному вигляді записують так:
,

де - сталі коефіцієнти.
Еліпсом називається множина точок площини, сума відстаней яких до двох даних точок, що називаються фокусами, є величина стала, більша за відстань між фокусами.

Рівняння еліпса, фокуси якого лежать на осі Ох, має вигляд:
,
д


Рис. 7.1

е а – довжина великої півосі; b – довжина малої півосі (ріс 7.1).

Залежність між параметрами a,b,c виражається співвідношенням:
.

Ексцентриситетом еліпса називається відношення фокусної відстані до великої осі :

.
Якщо центр симетрії еліпса знаходиться у точці , а осі симетрії паралельні осям , то рівняння еліпса має вигляд:
.
Зразки розв’язування задач.
Задача 1. Складіть рівняння кола з центром у точці М(2;-3) і з радіусом, що дорівнює 2. Побудуйте це коло.
Розв’язання

. За умовою задачі маємо: а=2, b=-3, R=2. Підставивши ці значення в рівняння кола, дістанемо:


або

.
Б


Рис. 7.2

удуємо центр кола, тобто точку М(2,-3). З центра М радіусом, який дорівнює 2, опишемо коло ( рис.7.2).
Задача 2. Складіть рівняння кола, яке має центр в точці (5;-7) і проходить через точку (2;-3).
Розв’язання.

Знайдемо радіус кола як відстань від центра до його точки:
.
В рівняння кола підставимо координати центра і знайдену величину радіуса:

.
Задача 3. Знайдіть координати точок перетину кола з осями координат.
Розв’язання.

Коло перетинається з віссю абсцис у точках, ординати яких дорівнюють нулю. Припустивши, що рівнянні кола y=0, дістанемо:
;
, .

Отже, коло перетинається з віссю абсцис у точках (-2; 0) і (8;0).

Коло перетинається з віссю ординат у точках, абсциси яких дорівнюють нулю. Припустивши, що в рівнянні кола х=0, дістанемо:
;
;

.

Отже, коло перетинається з віссю ординат у точках і (0;6).
Задача 4. Складіть рівняння кола, яке проходить через точки , , .
Розв’язання
. Нехай точка - центр шуканого кола, тоді , як радіуси того самого кола. Маємо:
,
,
.
Складемо систему рівнянь відносно невідомих а і b та розв’яжемо її:
.
Знаходимо .

Отже, шукане рівняння кола має вигляд:
.
Задача 5. Знайдіть координати центра і радіус кола .
Розв’язання.
Перепишемо це рівняння у вигляді:
.

Доповнивши двочлени і до повних квадратів, дістанемо:

або .
Звідки , , , тобто центр кола – точка (4;5), а радіус дорівнює 7.
Задача 6. Скласти рівняння еліпса з фокусами на осі Ох, якщо велика ось дорівнює 12, а відстань між фокусами дорівнює 8.
Р


Рис. 7.3

озв’язання
.
З умови впливає, що і с=4. Знаходимо

. Підставивши значення і в рівняння еліпса, дістанемо .
Задача 7. Дано еліпс . Знайти координати фокусів еліпса і відстань між ними.


Розв’язання.
З рівняння еліпса маємо і . Тоді . Отже координати фокусів і , а відстань між ними .
Задача 8. Скласти рівняння еліпса з фокусами на осі Ох, якщо його велика вісь дорівнює 14, а ексцентриситет .

Розв’язання.

З умови маємо: , . Підставивши в це співвідношення значення а, дістанемо .

Далі знаходимо . Отже, шукане рівняння має вигляд:

або .
Задача 9. Скласти рішення еліпса з фокусами на осі Ох, якщо він проходить через точки і .
Розв’язання.
Щоб скласти рівняння еліпса, треба знайти параметри і . Підставивши в рівняння еліпса координати даних точок, дістанемо систему рівнянь:


; ; ;
; ; ; .
Отже, шукане рівняння має вигляд: .
Завдання для самостійної роботи.
Задача 1. Складіть рівняння еліпса з фокусами на осі Ох, якщо відстань між фокусами дорівнює 12, ексцентриситет .
Задача 2. Скласти рівняння еліпса з фокусами на осі Ох, якщо він проходить через точки А (6;4) і В (8;3).
Задача 3. Знайдіть відстань між центрами кіл і .

Задача 4. Знайдіть кут між прямими, які проходять через центр кола і через фокуси еліпса .
Задача 5. Складіть рівняння кола, яке проходить через точки А(-8;3) і В(2;-7), якщо центр його лежить на прямий .
Задача 6. Записати рівняння лінії, зображеної на рисунку.

Задача 7. Записати рівняння лінії, зображеної на рисунку.

Задача 8. Побудувати криву, задану рівнянням , та знайти її ексцентриситет.

8. Криві другого порядку: гіпербола, парабола.


  1. Гіпербола


Гіперболою називається множина точок площини, абсолютна величина різниці відстаней яких до двох даних точок, що називається фокусами, є величина стала (2а), менша за відстань між фокусами (2с).

Рівняння гіперболи, фокуси якої лежать на осі на осі Ох, має вигляд:
, (8.1)

де а – довжина дійсної півосі; b


Рис. 8.1

– довжина уявної півосі (рис. 8.1).

Залежність між параметрами а, b, с виражається співвідношенням:
.
Ексцентриситетом гіперболи називається відношення півфокусної відстані до її дійсної півосі:

.
Фокуси гіперболи знаходяться у точках , .

Гіпербола має дві асимптоти, рівняння яких , а також дві директриси, рівняння яких .

Якщо дійсна та уявна півосі рівні (а=b), то гіпербола називається рівносторонньою. Рівняння рівносторонньої гіперболи має вигляд:
,

а рівняння її асимптот .

Якщо фокуси гіперболи лежать на осі Оy у точках , , то її рівняння має вигляд:

. (8.2)

Р


Рис. 8.2

івняння асимптот такої гіперболи , а рівняння директрис (рис. 8.2).

Гіперболи (8.1) і (8.2) називається спряженими.

Рівняння рівносторонньої гіперболи з фокусами на осі Оy має вигляд:
.
Якщо центр симетрії гіперболи знаходиться у точці , а осі симетрії паралельні осям Ох, Оy, то рівняння гіперболи має вигляд:
; (8.1*')
. (8.2*)
  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас