1   2   3   4
Ім'я файлу: 2 лист КП.doc
Розширення: doc
Розмір: 949кб.
Дата: 07.03.2021
скачати
Пов'язані файли:
Дипломний проект ОБР Savenko_bakalavr.docx

3. Вибір способу виробництва
Виробництво багатопустотних плит перекриттів в заводських умовах можна робити різними способами: стендовим, конвеєрним та агрегатно-потоковим.

3.1 Характеристика існуючих технологій виробництва заданих виробів

Стендова технологія передбачає виготовлення виробів стаціонарно, тобто технологічне обладнання при виготовленні виробів, матеріали і робочі ланки переміщують від однієї стендової форми до іншої, тому стендова спосіб виробництва відрізняється тривалістю технологічного процесу, нерухоме розміщення стендових форм вимагає великих виробничих площ. Все це призводить до високих трудових витрат при випуску конструкцій. Організація стендового виробництва не забезпечує підвищеного рівня механізації і автоматизації технологічних процесів. Стендова спосіб є малопродуктивним і використовується на підприємствах низької і середньої потужності або полігонах.

При конвеєрному способі весь технологічний процес розбивається на окремі елементи, операції, які виконуються одночасно, незалежно один від одного на окремих посадах. При конвеєрному способі форми переміщують від поста до поста спеціальними транспортними пристроями. Кожен пост лінії обслуговується закріпленим за ним ланкою.

Однак, конвеєрний спосіб вимагає великих капітальних витрат і вкладень на обслуговування механізмів, транспортного та технологічного обладнання; не є гнучким технологічної лінії, вимагає значних витрат на переналагодження устаткування під час випуску іншого виду продукції. Тому проектувати конвеєрну лінію не раціонально і не доцільно.

Для виробництва плит перекриття приймається типова схема агрегатно-потокової технології. Ця схема має гнучкість, піддони від поста до поста переміщуються за допомогою мостового крана та вантажопідйомного пристрою. Вироби виготовляються способом негайної розпалубки, що дозволяє використовувати піддони і знімну бортоснасткі, що призводить до зниження металоємності виробництва. Спосіб негайної розпалубки підвищує оборотність установок для формування плит, продуктивність, скоротить тривалість технологічного процесу і призведе до економії електричної енергії. При даному способі виробництва забезпечується чітка організація технологічного процесу.

3.2 Зіставлення та вибір варіанта

Враховуючи всі вищевикладені особливості, при розробці формувального цеху заданої продуктивності доцільне застосування агрегатно-потокової технології.

Плити перекриття виготовлятиме за поточно-агрегатної схемою на сталевих одномісних формах (піддонах), що задовольняють вимогам ГОСТ 25781-83 Е з наступною тепловологістю обробкою в ямних пропарювальних камерах.

3.3 Розробка технологічної схеми, її опис

Після обґрунтування та вибору способу виробництва заданої продукції, розробляється принципова технологічна схема, яка дає уявлення про послідовність технологічних операцій (рис.3.3.1).

На цьому етапі уточняється спосіб виробництва та установлюється зміст, склад та послідовність операції.


Рис.3.3.1  Технологічна схема послідовності технологічних операцій

виготовлення пустотних плит перекриття

Цемент привозитися залізничним транспортом з Балаклійського цементного заводу й за допомогою цементонасоса подається в силосі 1 для зберігання , відтіля пневмотранспортом подається в бункер накопичувач. Великий і дрібний заповнювач доставляються на склади 2 залізничним транспортом , відтіля по засобах грейферних кранів і стрічкових транспортерів (рис3.3.2) подаються в бункер накопичувач 4. З бункера накопичувача через дозатор 5 сировина подається у бетонозмішувач примусової дії 5 так само у бетонозмішувач подається вода з баку накопичувача 3. У бетонозмішувачі відбувається приготування бетонної суміші . Приготовлена бетонна суміш подається в бетоноукладачі 9 який у свою чергу укладає бетонну суміш у підготовлені (змазані, із вкладеними армокаркасами, з пустотоутворювачами) форми 10. Після того як бетоноукладач уклав приготовлену бетонну суміш у форми , вони надходять на вібростіл 11 де ущільнюються в плині декількох секунд. Після ущільнення з форми витягають пустото утворювачі 8 й форма надходить у ямні камери ТВО 12. Після декількох годин ТВО форма дістається, відбувається розпалубка 13, і готова плита надходить на склад готової продукції.


Рис. 3.3.2 Технологічна схема виготовлення пустотних плит перекриття

4. Вибір режиму роботи підприємства

Режим роботи підприємства (цеху, відділення) характеризується кількістю робочих днів у році, змін на добу з кожного цеху (переділу), тривалістю зміни в годинах і встановлюється відповідно до трудового законодавства за нормами технологічного проектування підприємств будівельних матеріалів.

На заводі з виготовлення будівельних матеріалів приймаємо однозмінний режим роботи.. Він дозволяє підприємству забезпечити виконання виробничої програми у разі оптимальних витрат робочого часу і матеріальних ресурсів, що в кінцевому рахунку позитивно позначиться на собівартості готового продукту. здійснюється ремонт і підготовка устаткування до роботи.

Завод виробництва будівельних матеріалів і виробів має склади сировини, підготовчі, випалювальні, помольні, транспортні цехи, склад готової продукції.

Робочий час  це встановлена законодавством тривалість робочого дня. Разом з тим, під робочим часом мається на увазі період, протягом якого трудящий знаходиться на підприємстві в зв'язку з виконуваною їм роботою.

У даний час на більшості підприємств установлений п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю робочого дня 8 годин 12 хвилин у разі 41-годинного робочого тижня. Або п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю робочого дня 8 годин, але при цьому кожний 8 тиждень має 1 вихідний день.

Фонд робочого часу  це норма робочого часу на відповідний обліковий період (рік, місяць, тиждень і т.д.). Він залежить від режиму роботи. Розрізняють річний фонд робочого часу робітників і річний фонд робочого часу устаткування.

Вид робочого часу: календарний – це Календарний фонд Fк робочого часу для одиниці устаткування або одного робітника визначається кількістю календарних днів у році на 24 години на добу:

Fк = Д .tc, Fк = 365х24 = 8760 ч  у звичайному році;

Fк = 366х24 = 8784 ч  у високосному році.

де: Д число днів у розрахунковому періоді (у році);

tс число годин у добі.

5. Розрахунок сировинного матеріального балансу

5.1 Вихідні дані

1. Продуктивність технологічної лінії: N = 35000 м3/рік ;

2. Рухливість бетонної суміші  4 см.;

3. Клас (марка) бетону  М 300;

4. Характеристика зв'язувальних речовин:

 вид цементу  шлакопортландцемент;

 активність цементу Rц, МПа  41,1;

 коефіцієнт нормальної густоти, Кнг, %  25;

 середня щільність зерен цементу γц, г/см3  2,8;

 насипна щільність цементу γцн , кг/м3  1250;

5. Характеристика дрібного заповнювача:

 вид  кварцовий пісок;

 модуль крупності Мкр = 1,4;

 середня щільність зерен заповнювача γп , г/см3  2,61;

 насипна щільність γпн, кг/м3  1430;

 вологість, Wп, %  3,4.

6. Характеристика великого заповнювача:

 вид  гранітний щебінь;

 максимальна крупність зерен, мм  20;

 щільність зерен заповнювача γщ, г/см3  2,71;

 насипна щільність γщн, кг/м3  1345;

 вологість, Wщ, %  0,4.

Порядок розрахунку:

5.2 Визначаємо водоцементне відношення:

,

де: А  коефіцієнт, що залежить від якості заповнювачів, властивостей бетонної суміші й бетону. Приймаємо А = 0,6;

Rц  активність цементу, МПа;

Rб  міцність бетону на стиск у віці 28 діб, МПа.

МПа,

.

5.3 Визначаємо кількість води:

Кількість води на 1 м3 бетону визначається за графіками і складає: В = 192 л.

5.4. Визначаємо кількість цементу на 1м3 бетону:

,

5.5 Визначаємо кількість великого заповнювача на 1м3 бетону:

,

де:

  • γщн  насипна щільність щебню, кг/м3;

  • Vб  обсяг бетону =1м3;

  • Vпщ  пустотність великого заповнювача в стандартному насипному стані (у відносних одиницях);

  • α  коефіцієнт розсунення зерен великого заповнювача, визначається за таблицею і дорівнюється α = 1,1.

,5.6 Визначаємо кількість піску на 1м3 бетону:

,5.7 Визначаємо кількість компонентів бетонної суміші з урахуванням природної вологості заповнювачів:

1. Визначаємо кількість води в заповнювачах:

Вп = П . Wп ;

Вщ = Щ . Wщ ,

де: - Wп , Wщ  вологість піску і щебню.

Вп = 595 . 0,034 = 20,23 л,

Вщ = 1280,9 . 0,004 = 5,12 л.

2. Визначаємо дійсну кількість води:

Вд = В  Вп  Вщ = 192  20,23  5,12 = 166,65 л

3. Коректуємо кількість піску і щебню шляхом збільшення їхньої початкової кількості на масу води, що утримується в них:

Пд = П + Вп = 595 + 20,23 =615,23 кг.

Щд = Щ + Вщ = 1280,9 + 5,12 = 1286,02 кг.

5.8. Результати підбору складу бетону:

зводимо до табл. Ж1 Ж.4

Таблиця Ж.1 Витрати матеріалу на 1м3 суміші

Вид суміші

Клас (марка) бетону

Витрати матеріалу на 1м3 суміші

Зв’язу-вальна речовина, кг

Дрібний заповнювач, кг

Великий заповнювач, кг

Вода,

л

Добавки

Вид

Кіль-кість

Важка

М 300

300

615,23

1286,02

166,655.9 Складаємо матеріальний баланс для складової бетонної суміші з урахуванням їх утрат:

Втрати матеріалів приймаємо:

 бетонна суміш  1,5 %;

 цемент  1,0 %;

 великий заповнювач  2,0 %;

 дрібний заповнювач  1,5 %;

 вода  1,0 %.

Таблиця Ж.2  Річна кількість бетонної суміші та сировинних матеріалів

Обсяг бетонної суміші, м3

Кількість матеріалів на річну програму

За но-менкла-турою

З ураху-ванням витрат

Цемент

Заповнювачі

Вода,

л

вид

марка

кіль-кість, т

дрібний

великий

вид

марка

кіль-кість, т

вид

мар-ка

кіль-кість, т

35000

38500

ШПЦ

М400

35300

Квар-цо-вий пісок

Мкр=1,4

21525000

Гра-ніт-ний ще-бінь
45010000

5845000


Таблиця Ж.3  Потреба в бетонній суміші на рік, добу, зміну, годину з урахуванням утрат

Матеріал

Кількість бетонної суміші, м3

рік

доба

зміна

час

Бетонна суміш

35000

132.1

66

8.25


Таблиця Ж.4  Кількість матеріалів за видами на рік, добу, зміну годину

з урахуванням утратМатеріалКількість матеріалів

рік

доба

зміна

час

без обліку витрат

з обліком витрат

т

м3

т

м3

т

м3

т

м3

Шлакопортланд-цемент

10500

11550

4125

39,6

14,8

19,8

7,1

2,5

0,9

Кварцовий пісок

21525

21701

18116,4

62,17

28,3

31,08

13,8

3,9

1,7

Гранітний щебінь

45010

45555

35923,2

123,21

66,1

61,62

32,7

7,72

4,1

Вода

5845

5872,6

5872,6

27,01

6,9

8,15

8,15

1,71

0,37

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас