Ім'я файлу: КОНТРОЛЬНА МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ (3).docx
Розширення: docx
Розмір: 27кб.
Дата: 29.01.2020


Варіант №2

1.Міжнародний маркетинг:об`єкт, предмет, суб`єкти, методи дослідження.

2.Підходи до міжнародної сегментації.

3.Задача.

1.Міжнародний маркетинг:об`єкт, предмет, суб`єкти, методи дослідження.

Процеси, що відбуваються на світових ринках, мають безумовно універсальний характер. І хоча природним представляється твердження про те що, ніж більш розвитим і високо конкурентним є ринок, тим більшого значення набувають маркетингові, міжнародно-маркетингові критерії підприємницького поводження, можна з упевненістю затверджувати наступне: розглянуте питання торкає перспективних і насущних життєвих проблем учасників ринкових відносин як і в індустріально розвитих країнах, так і в державах, що тільки лише прагнуть налагодити ефективні економічні механізми, засновані на принципах волі реалізації попиту та пропозиції, регулювання шляхом зворотних господарських взаємозв'язків.

Маркетинг міжнародної фірми спрямований на орієнтацію науково-технічної і виробничо-збутової діяльності на потребі конкретних національних ринків. Мова проте йде про діяльність у міжнародному масштабі, тобто про виробництво, зосередженому на підприємствах, розташованих у різних країнах але об'єднаних єдиним титулом власності, що належить материнської компанії, що виступає як організаційно економічний центр керування. Материнська компанія визначає види й обсяги продукції, що випускається виробничими закордонними філіями дочірніми компаніями, а також закріплює за ними найважливіші ринки збуту.

Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному масштабі компанією й охоплює технологічний процес у цілому, особливо в тих випадках, коли він чи частково цілком розділений між виробничими закордонними компаніями міжнародної фірми.

Міжнародний маркетинг являє собою підхід до прийняття виробничих рішень з позиції найбільш повного задоволення вимог як місцевих, так і іноземних споживачів. Материнська компанія цілеспрямовано ставить задачі своїм виробничим підрозділам - місцевим і закордонної - у відношенні науково технічних розробок і продукції, що випускається, визначає найбільш ефективну технологію виробництва, включаючи між фірмове і внутрішньо фірмове кооперування. Тут важливу роль грають маркетингові програми, розроблювальні в структурних підрозділах материнської компанії виробничих відділеннях, що виступають як основні виробничо-господарські ланки, що відповідають за кінцевий результат діяльності - одержанні прибутку народну діяльність фірм є передумовою планування виробництва фірми в цілому оскільки дають можливість установити оптимальну структуру (номенклатуру, асортимент) виробництва. За результатами маркетингової діяльності і на її основі полягають міжнародні комерційні справи проводяться комерційні операції.

Міжнародний маркетинг спирається на принципи національного маркетингу і має схожу з ним структуру. Разом з тим він специфічний, тому що має справа з зовнішньоторговельними і валютними операціями іноземним і міжнародним законодавством. Стимулами міжнародного бізнесу служать порівняльні переваги, обумовлені поділом і спеціалізацією економіки держав розходженням їхньої економічної і географічної умов.
Маркетинг міжнародної фірми направлений на орієнтацію науково-технічної і виробничо-збутової діяльності на потребу конкретних національних ринків. Маркетингова діяльність міжнародної фірми здійснюється в глобальному масштабі компаній і охоплює технологічний процес в цілому, особливо в тих випадках, коли він частково або повністю розділений між виробничими закордонними компаніям міжнародної фірми. Міжнародний маркетинг є певний образ мислення, підхід до ухвалення виробничих рішень з позиції якнайповнішого задоволення вимог як місцевих, так і іноземних споживачів. Міжнародний маркетинг спирається на принципи національного маркетингу і має схожу з ним структуру. Разом з тим він специфічний, бо має справу із зовнішньоторговельними і валютними операціями, іноземним і міжнародним законодавством. Існує три форми організації міжнародної діяльності фірми: експорт, спільне підприємство пряме володіння. Експорт продукту фірма може здійснювати через власний торговий персонал за кордоном або скористатися послугами місцевих маркетингових посередників. Спільне підприємство припускає об'єднання капіталів виробництва і маркетингу з іноземною компанією. При повному володінні фірма займається виробництвом і маркетингом без участі яких-небудь партнерів. Особливим різновидом міжнародного маркетингу є багатонаціональний маркетинг. Він пов'язаний з транснаціональними корпораціями, тобто корпораціями, значний об'єм діяльності яких здійснюється поза національними межами країни. В сферу проблем міжнародного маркетингу входить широке коло питань управління попитом, відносин з субпідрядниками, посередниками і споживачами, аналіз технологічних, фінансових аспектів розвитку і багато іншого. Сукупність елементів і чинників міжнародної макроекономічної системи виступає, таким чином, як маркетингове середовище вітчизняного підприємства (фірми, компанії) - учасник зовнішньоекономічної діяльності. Саме це середовище унаслідок присутніх у ньому елементів також може розглядатися як неоднорідне явище, усередині якого є різні складові - мікросередовище і макросередовище. Внутрішнє середовище фірми, її зовнішнє мікро - і макроекономічне оточення на зарубіжних ринках, а також принципи і методика проведення міжнародно-маркетингової політики утворюють тканину зовнішньоекономічної підприємницької діяльності, лежать в основі відповідної різноманітної практичної роботи.
Міжнародний маркетинг - маркетингова діяльність фірми за межами національних кордонів.

Стратегічний та оперативний - це два типи маркетингу, які характеризують ступінь ринкової орієнтованості фірми.

Стратегічний маркетинг - маркетингова діяльність щодо створення усталеної (довгострокової) конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес-середовища та потреб ринку і формування на цій основі ефективного маркетингового комплексу.

Оперативний маркетинг - маркетингова діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації або швидке пристосування маркетингового комплексу до неї.

Мікромаркетинг та макромаркетинг виділяються за критерієм особливостей суб'єкта: диверсифікованості діяльності та належності до певного ієрархічного рівня управління в структурі національної економіки.

Мікромаркетинг - маркетингова діяльність стосовно конкретного виду товару, що продукується.

Макромаркетинг - маркетингова діяльність відносно широкого кола типів товарів (послуг) або сфер діяльності на рівні як фірми, концерну, фінансово-промислової групи, так і держави в цілому.

Міжнародна діяльність грунтується на використанні таких форм:

1) імпортний/експортний;

2) зовнішньоекономічний;

3) транснаціональний;

4) мультирегіональний;

5) глобальний.

Залежно від суб'єкта розрізняють такі форми міжнародного маркетингу:

промисловий;

аграрний;

банківський;

маркетинг послуг та ін.

Залежно від ступеня ринкової орієнтованості фірм:

стратегічний;

оперативний.

Залежно від суб'єкта:

мікромаркетинг;

макромаркетинг.

Типи маркетингу:

1) внутрішній;

2) імпортний;

3) експортний;

4) зовнішньоекономічний, транснаціональний, мультирегіональний.

5) глобальний.

ММ –це марк. діяльність фірми за межами націон. кордонів. Не всі суб'єкти (учасники) МЕД можуть бути віднесені до суб'єктів (користувачів) ММ з огляду на те, що фірми перебувають на різних стадіях інтернаціоналізації діяльності, а тому, відповідно, відчувають і різну потребу у використанні на практиці методів, ін­струментів та механізмів сучасної концепції ММ. Тому критерієм, який дозволяє виділити суб'єктів ММ, є необхідність врахувати при органі­зації зовнішньоекон. діяльності конкретні особливості закордонних цільових ринків та світового ринку в цілому. Під суб'єктами ММ розуміють фірми, які у практичній діяльності потребують використання та використо­вують концепцію ММ. Субєкти ММ: ТНК та БНК (у виробничій сфері та сфері послуг), глобальні компанії, експортери, імпортери.

Глобальні компанії— бізнес-одиниці, які у своїй міжнародній діяль­ності використовують концепцію глобального маркетингу.

Експортери — фірми, що виробляють продукцію на національній території та продають її на світовому ринку.

Імпортери — фірми, які мають постачальників або партнерів з коо­перації за кордоном.

ТНК — підприємство, що об'єднує юр. осіб будь-яких організаційно-правових форм і видів діяльності у двох і більше країнах та здійснює проведення взаємозв'язаної політики і спільної стратегії завдяки одно­му чи кільком центрам прийняття рішень. Це мононац. походження капіталу та контролю.

БНК – це багатонац. походження капіталу та контролю.

Типи маркетингу:1.залежно від геопол.меж діяльності субєктіввнутрішній (в межах націон.кордонів) таміжнародний (за межами нац.кордонів); 2.залежно від обєкту: промисловий, аграрний, банківський, послуг тощо;3.залежно від ступеня ринкової орієнтованості фірми: стратегічний (марк діяльність, спрямована на створення довгострокової конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес-середовища і потреб ринку та формування на цій основі ефективного марк комплексу) та оперативний (марк діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації чи швидке пристосування маркет комплексу до неї); 4.залежно від субєкта: мікромаркетинг (марк діяльність стосовно конкретного виду товару, що продукується) тамакромаркетинг (марк діяльність відносно широкого кола типів товарів (послуг) або сфер діяльності на рівні як фірми, концерну, фін-промис групи, так і держави в цілому). Форми ММ:1. Експортний М — маркет діяльність щодо реалізації продукції за межі нац кордонів, за якої відбувається фізичне трансп-ня товару з однієї країни до іншої. 2. Імпортний М— марк діяльність, спрямована на закупівлю (імпорт) товарів або послуг із зарубіжних ринків. 3. Зовнішньоекон М — марк діяльність, зумовлена стабільністю чи зростанням можливостей перебування фір­ми (у вигляді представництва, філіалу з продажу...) на зовн рин­ку, який включає вже, як правило, кілька країн. 4.Транснаціональний М — марк діяльність, що постала з практики функціонування ТНК; мар­кетингова стратегія має бути адаптована до суттєвих вимог окремих ринків, з огляду на велику кількість цільових ринків з'являється кілька маркетингових субстратегій. 5.Мультиреґіональний М — форми та методи марк діяльності, що застосовують фірми, працюючи в окремих регіонах чи в межах інтеграційних угруповань.6.Глобальний М — маркетингова діяльність фірми, яка роз­глядає світовий ринок як єдине ціле («Весь світ — мій ринок!»). Єдина стратегія компанії для товару, яка підходить усьому світовому (глобальному) ринку та забезпечує конкуренто­спроможність та можливості економії ресурсів,— це сутність останньої стадії розвитку ММ, тобто гло­бального маркетингу.

2. Підходи до міжнародної сегментації.

Підходи до міжнародної сегментації

Існують три різні підходи до міжнародної сегментації:

– ідентифікація груп країн з попитом на схожі товари;

– ідентифікація сегментів, існуючих в усіх або в багатьох країнах;

– вихід з одним і тим же самим товаром на різні сегменти в різних країнах.

Сукупність критеріїв сегментації світового ринку складається з чотирьох основних груп 

— географічні,

— економічні,

— політико-правові,

— персоніфіковані.

В середині обраного цільового сегмента товар потрібно позиціо­нувати. Позиціонування визначає характер сприйняття товару, фірми споживачами визначеного сегмента.

Позиціонування — розробка і створення іміджу товару таким чином, щоб він посів у свідомості покупця гідне місце, яке відрізняє його від товарів-конкурентів.

Американський маркетолог Бінг сформулював шість альтернатив­них типів позиціонування марки:

– позиціонування, яке грунтується на якості товару;

– позиціонування, яке грунтується на перевагах або на вирішенні проблеми;

– позиціонування, яке грунтується на особливому засобі вико­ристання;

– позиціонування, орієнтоване на певну категорію споживачів;

– позиціонування щодо конкуруючої марки;

– позиціонування, яке грунтується на бойкоті певної категорії товарів.

Міжнародна сегментація ринку — процес ідентифікації специфіч­них сегментів потенційних споживачів у вигляді групи країн або груп індивідуальних покупців з однаковими характеристиками, що з вели­кою вірогідністю продемонструють схожу поведінку при купуванні.

Сегмент міжнародного ринку — група споживачів з однаковими очікуваннями та вимогами до товарів, незважаючи на культурні та на­ціональні відмінності.

Об'єктивна необхідність сегментації обумовлена існуванням різноманітних потреб споживачів одного й того самого товару. Маркетологи вважають, що вдала сегментація забезпечує фірмі ринковий успіх.

Специфічною формою сегментації ринку є пошук власної рин­кової ніші — вузького сегмента ринку з чітко обмеженими кіль­кістю споживачів та асортименту товару. Суттєвою ознакою рин­кової ніші є цілковита відсутність конкуренції або її мінімальний рівень. Стратегія пошуку власної ніші використовується, як пра­вило, середніми та малими фірмами.

Сегментація є функцією стратегічного маркетингу, адже в її процесі визначаються сфери діяльності та ідентифікуються клю­чові чинники успіху на обраних ринках.

Існують три різні підходи до міжнародної сегментації[21, с.46].

1. Ідентифікація груп країн з попитом на схожі товари.

Сутність цього підходу полягає у виділенні груп однорідних країн за схожих кліматичних, мовних інфраструктурних, комерційних інформаційних умов. Основними недоліками даного підходу є те, що високий ступінь однорідності, часто уявний, за даного підходу нехтується можливість існування однорідних сегментів за межами групи, характеризуються країни, а не покупці. Проте простота й традиційність є безумовними перевагами.

2. Ідентифікація сегментів існуючих в усіх або в багатьох країнах.

Сутністю підходу є виділення універсальних сегментів, що можливе

лише за умови існування груп споживачів з однаковими характеристиками. До недоліків можна віднести невеликий розмір сегменту в кожній країні та порівняно великі витрати для виходу на ринок. Серед переваг слід відзначити стабільність іміджу, економію на масштабах та ефектах досвіду, загальний обсяг реалізації.

3. Вихід з одним і тим самим товаром на різні сегменти в різних країнах.

В основі цього підходу лежить необхідність виділення в кожній країні різних сегментів, потреби яких відрізняються від країни до країни.

 

Список використаної літератури

  1. https://otherreferats.allbest.ru/marketing/00261634_0.htm

  2. https://studfile.net/preview/2402001/page:3/

  3. https://buklib.net/books/25120/

  4. https://pidruchniki.com/1115121252331/marketing/yaki_isnuyut_pidhodi_mizhnarodnoyi_segmentatsiyi

скачати

© Усі права захищені
написати до нас