1   2   3   4
Ім'я файлу: тести з біології.docx
Розширення: docx
Розмір: 243кб.
Дата: 27.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
тести охорона праці.docx
Контрольна робота БПУ.docx
Тема 5 діу.docx

"10. ОНТОГЕНЕЗ: ПРЕНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД"

Начало формы

1.Етап ембріонального розвитку на який доля зачатків ще не повністю визначена називається стадією:

а.  Стабільного диференціювання

б.  Повного диференціювання

в.  Лабільного диференціювання

г.  Конститутивного диференціювання

2.Явище взаємного впливу одних частин організму, що розвивається на інші називається:

а.  Ембріональна індукція

б.  Зародкова індукція

в.  Зародкова дедукція

г.  Ембріональна дедукція

3.Дроблення може бути: повним і неповним, рівномірними і нерівномірним, синхронним і асинхронним в залежності від:

а.  Розмірів яйцеклітини

б.  Походження яйцеклітини

в.  Типу яйцеклітини

г.  Генетичної конституції яйцеклітини

4.Онтогенез збігається з клітинним циклом у:

а.  Ссавців

б.  Хордових

в.  Багатоклітинних

г.  Одноклітинних

5.Ембріональний період – це час, коли новий організм розвивається всередині:

а.  Материнського організму

б.  Яйця

в.  все вірно

г.  Насінини

6.Онтогенез поділяють на два типи:

а.  Личинковий і неличинковий

б.  Внутрішньоутробний і позаутробний

в.  Прями і непрямий

г.  Прямий і опосередкований

7.Ділянки зародка, які спрямовують розвиток інших ділянок у певному напрямку називаються

а.  Організаційними центрами

б.  Екваційними центрами

в.  Спрямовуючим центрами

г.  Розмежувальними центрами

8.У ембріогенезі послідовно виділяють такі етапи:

а.  Запліднення → дроблення → гаструляція → гісто- і органогенез

б.  Гісто- і органогенез → запліднення → дроблення → гаструляція

в.  Гісто- і органогенез → гаструляція → запліднення → дроблення

г.  Гаструляція → дроблення → запліднення → гісто- і органогенез

9.Дробленням називають:

а.  Низку мейотичних поділів в результаті чого утворюється морула

б.  Низку мітотичних поділів в результаті чого утворюється бластула

в.  Низку мейотичних поділів в результаті чого утворюється гаструла

г.  Низку мітотичних поділів в результаті чого утворюється гаструла

 

"1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТТЯ."

Начало формы

1.Засновником клітинної теорії вважається:

а.  Ж-Б. Ламарк

б.  К. Ліней

в.  Р. Вірхов

г.  Т. Шван

2.Експериментальний метод - це :

а.  метод, при якому дослідник порівнює різні організми

б.  метод, при якому дослідник не втручається в досліджувані явища

в.  метод, при якому дослідник втручається в хід процесів чи явищ, вносить певні зміни

г.  такий метод є сумішшю усіх попередніх методів

3.Екологічними проблемами біосферно-біогеоценотичного рівня організації життя є:

а.  погіршення екологічних показників популяцій

б.  зниження адаптаційних можливостей

в.  збільшення кількості антропоценозів

г.  збільшення частки мутацій у генофондах

4.Що вивчає морфологія?

а.  взаємовідносини між тваринами, їхній вплив на навколишнє середовище

б.  походження тварин

в.  поведінку тварин

г.  зовнішню і внутрішню будову тваринного організму

5.Походження еукаріотичних клітин пояснюється гіпотезою:

а.  симбіотичною

б.  консументичною

в.  інвагінаційною

г.  паразитичною

6.Керуючою системою організмового рівня є:

а.  енотип

б.  генофонд

в.  каріотип

г.  геном

7.Розділ біології, покликаний створити єдину струнку систему живого світу на основі виділення системи біологічних таксонів і відповідних назв, вибудуваних за певними правилами (номенклатура) – це:

а.  систематика

б.  ботаніка

в.  анатомія

г.  фізіологія

8.Який внесок зробив Геккель у вивчення анатомії?

а.  написав трактат про частини тварин

б.  написав книгу "Морфологічні закономірності еволюції"

в.  створив біогенетичний закон

г.  ввів термін "анатомія"

9.До прокаріотичних організмів відносять:

а.  віруси

б.  рослини

в.  бактерії

г.  гриби

2. КЛІТИНА ЯК ЕЛЕМЕНТАРНА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ЖИВОГО."

Начало формы

1.Яке з тверджень є одним із положень клітинної теорії?

а.  кожна клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнської шляхом поділу

б.  на клітинному рівні проявляються всі основні риси життя

в.  кілька різних триплетів кодують одну амінокислоту

г.  форма ядра по дібна до форми клітини

2.На електронній мікрофотографії клітини видно мембрани і вільні рибосоми. Ніяких інших внутрішньоклітинних структур не виявлено. До яких клітинних форм можна її віднести?

а.  прокаріоти

б.  еукаріоти

в.  віруси

г.  найпростіші

3.Який процес є головним для тварин, що забезпечує енергетичний обмін?

а.  дихання

б.  хемосинтез

в.  фотосинтез

г.  асиміляція

4.Для прокаріотів, на відміну від еукаріотів, характерним є наявність:

а.  рибосом

б.  спадкового апарату

в.  клітинних стінок

г.  простого поділу клітини

5.Для рослин, на відміну від тварин, характерним є процес:

а.  автотрофного живлення

б.  руху

в.  метаболізму

г.  онтогенезу

6.Першими на Землі з'явились живі істоти:

а.  анаеробні гетеротрофи

б.  міксотрофи

в.  автотрофи

г.  аеробні гетеротрофи

7.Для прокаріотів, на відміну від еукаріотів, характерним є відсутність:

а.  молекул ДНК

б.  процесу дихання

в.  мембранних органел

г.  рибосом

8.Для тварин, на відміну від рослин, характерним є процес:

а.  обміну речовин

б.  посту

в.  гетеротрофного живлення

г.  дихання

9.До еукаріотичних організмів не відносяться:

а.  бактерії

б.  рослини

в.  тварини

г.  гриби

10.Еукаріоти відрізняються від прокаріотів:

а.  відсутністю джгутиків

б.  наявністю аеробного дихання

в.  відсутністю немембранних органел

г.  наявністю мембранних органел

"3. МЕТОДИ ЦИТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. КЛІТИННІ МЕМБРАНИ, ПРИНЦИП КОМПАРТМЕНТАЦІЇ. РЕЦЕПТОРИ КЛІТИН."

Начало формы

1.Згідно рідинно-мозаїчної моделі клітинні мембрани складаються з:

а.  ліпідного бішару та вбудованих у нього молекул білків

б.  білкового бішару та вбудованих у нього молекул ліпідів

в.  білкового бішару та ліпідного бішару

г.  ліпідного моношару та вбудованих у нього молекул білків

2.З якою з органел клітини безпосередньо з'єднана ядерна оболонка?

а.  з системою трубочок і міхурців комплексу Гольджі

б.  з плазматичною мембраною

в.  з канальцями ендоплазматичної сітки

г.  з мембраною вакуолей

3.В ядрі клітини є непостійні структури, які зникають на початку поділу клітини і знову з'являються наприкінці його. Вони містять білок, РНК і беруть участь у формуванні субодиниць рибосом. Які це структури?

а.  нуклеосоми

б.  ядерця

в.  полісоми

г.  мікрофібрили

4.Процес дифузії розчинника (Н2О) через напівпроникну мембрану за концентраційним градієнтом носить назву:

а.  ендоцитозу

б.  осмосу

в.  простої дифузії

г.  екзоцитозу

5.Вид транспорту, який відбувається за участю компонентів мембран (канали і переносники) за градієнтом концентрацій носить назву:

а.  осмосу

б.  полегшеної дифузії

в.  екзоцитозу

г.  ендоцитозу

6.Якщо у результаті ендотермічного процесу відбувається синтез речовин, характерних для клітини, то це:

а.  катаболізм

б.  обмін речовин

в.  дисиміляція

г.  асиміляція

7.Вміст білків у біологічних мембранах становить близько:

а.  30%

б.  50%

в.  90 %

г.  5%

8.Просторове розмежування клітини внутрішніми мембранами на відсіки називається:

а.  сепаратизація

б.  лізис

в.  компартментація

г.  цитоліз

9.Макромолекули та їх агрегати проникають у клітину шляхом:

а.  осмосу

б.  простої дифузії

в.  екзоцитозу

г.  ендоцитозу

10.В яких органелах забезпечується цитоплазматична спадковість?

а.  у комплексі Гольджі

б.  в ендоплазматичній сітці

в.  у мітохондріях

г.  у рибосомах

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас