1   2
Ім'я файлу: Документ Microsoft Word (5).docx
Розширення: docx
Розмір: 1848кб.
Дата: 14.04.2020
скачати

Зміст

Вступ

1. Загальне ознайомлення з підприємством

2. Організація фінансової служби підприємства

3. Майно і власність підприємства

4. Взаємовідносини підприємства із зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою

5. Рекламно-інформаційна робота підприємства

6. Характеристика і аналіз витрат підприємства

7. Економічна оцінка діяльності ТОВ "Бішеп"

8. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Для розв'язання сучасних проблем стабілізації національної економіки та підвищення регулюючої функції державного бюджету в забезпеченні соціального розвитку нашого суспільства треба здійснити низку організаційних заходів у плані оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання. Тільки на основі позитивних зрушень індивідуального відтворення можливе безперебійне своєчасне наповнення бюджету і посилення регулюючого впливу держави на визначальні процеси суспільного життя, збільшення платоспроможного попиту населення та піднесення його життєвого рівня.

Отже, основним завданням поточного періоду є забезпечення стійкого розвитку підприємств.

Незаперечне те, що висока рентабельність підприємств позитивно впливає на розв'язання державних фінансових проблем, зокрема на зміцнення бюджету всіх рівнів, про що свідчать сучасні тенденції розвитку національної економіки.

Тільки за умови самоокупності суб'єктів господарювання економічна система може генерувати чинники позитивних кількісних і якісних змін у майбутньому періоді -- періоді процесу розвитку, переходу до досконалішого фінансового стану, який має більш значний потенціал.

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасної та якісної оцінки фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності.

1. Загальне ознайомлення з підприємством

Назва підприємства - ТОВ "Бішеп".

Форма власності - приватна.

Адреса - м. Луганськ, вул. Карла Маркса, 35.

Засновником та директором підприємства є Зінченко Л.С.

Реквізити підприємства:

- р/р 260025812 у ЛОД АППБ "Аваль" м. Луганська

- код підприємства - 30091301

МФО 304007

Метою створення і діяльності підприємства є одержання прибутку.

Предметом діяльності фірми є:

- виробництво та реалізація товарів народного споживання, будівельних матеріалів, меблів та їх ремонт;

- здійснення гуртово-роздрібної торгівельної діяльності промисловими, продовольчими товарами по договірним цінам, організація комісійної торгівлі;

- створення магазинів, об'єктів громадського харчування;

- проведення комерційної, маркетингової, брокерської, посередницької, консультацйної діяльності;

- виробництво, заготівля та переробка сільськогосподарської продукції, випуск та реалізація продуктів харчування;

- надання кваліфікованих медичних послуг населенню;

- надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам;

- проведення лізінгових операцій;

- здійснення зовнішньо-економічної діяльності.

Свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, видане відділом ліцензування, державної реєстрації і міського реєстру Луганської міської ради від 24 січня 2003 року.

ТОВ "Бішеп" діє на підставі Статуту, у якому обговорені наступні положення:

1. Загальне положення;

2. Мета і предмет діяльності підприємства;

3. Організатори підприємства;

4. Статутний фонд і майно підприємства;

5. Керування підприємством;

6. Виробничо - господарська і фінансова діяльність підприємства;

7. Взаємини підприємства з місцевими радами;

8. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства;

9. Ліквідація і реорганізація підприємства.

Функціональні обов'язки товарознавця-комерсанта:

Замовлення продукції під клієнтів,формування необхідного товарного запасу на складі.Оформлення видаткової документації на клієнтів. Облік та контроль надходження та відвантаження продукції, розподіл обов'язків між складськими працівниками та контроль за їх виконанням. Контроль завантаження машин та маршрутів доставки продукції. Робота в програмі 1С-Бухгалтерія 7.7 та з основними програмами Windows (Word, Excel) , проведення звіряння заборгованості та інвентаризацій.

Система управління персоналом ТОВ "Бішеп", що складається з 12 чоловік, являє собою підсистеми умов праці, трудових відносин, оформлення та обліку кадрів.

Стосовно першої підсистеми слід відмітити, що умови праці відповідають вимогам психофізіології, психоестетики, охорони праці та авколишнього середовища. Робочі приміщення добре оформлені і сприяють трудовій діяльності.

Рисунок 1.1. Організаційна структура управління підприємством

Трудові відносини в колективі сповнені взаємоповаги, взаєморозуміння, тісних дружніх стосунків. Конфліктні ситуації трапляються дуже рідко і швидко вирішуються.

Оформлення і облік кадрів веде комерційний директор. Керівництво підприємства схильне до стабільності чисельності працівників. В зв'язку з цим, на підприємстві велика увага приділяється своєчасній виплаті заробітної платні, мотивації, матеріальному заохоченню, сприянню позитивному психологічному клімату в колективі. Відповідно до обсягів отриманого прибутку нараховуються премії.

Велика робота проводиться у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, їх пристосуванню до нових умов господарювання та загальної комп'ютеризації.

В разі необхідності, кожен працівник може звернутися до генерального директора з проханням про фінансову чи матеріальну допомогу.

2. Організація фінансової служби підприємства

Планово-фінансовий відділ реалізує на рівні ТОВ "Бішеп" функцію управління " планування і фінансування підготовки фахівців " і в своїй діяльності керується Законами України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положеннями про державний вищий учбовий заклад України, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом ТОВ "Бішеп", наказами директора.

Планово-фінансовий відділ очолюється начальником відділу, який призначається на посаду і звільняється з неї наказом директора.

Планово-фінансовий відділ займається здійсненням перспективного і поточного планування економічного розвитку підприємства, плануванням розподілу фінансових коштів ТОВ "Бішеп" на рік та щоквартально, контролює виконання затверджених кошторисів.

До основних задач планово-фінансового відділу входить і складання перспективних проектів, планів, кошторисів витрат по всіх видах діяльності ТОВ "Бішеп", забезпечення спільно з бухгалтерією підприємства та іншими підрозділами правильного і ефективного використання трудових ресурсів і грошових коштів, що виділяються на утримання вищого учбового закладу.

Планово-фінансовий відділ розробляє заходи щодо вдосконалення системи планування і фінансування підприємства, заохочення (преміювання) його працівників, здійснює контроль за розрахунками з орендарями, займається обліком та контролем договорів по господарським відносинам.

Планово-фінансовий відділ має таку структуру: групи бюджетного і позабюджетного фінансування; групи по праці і планування штатів; групи по плануванню і контролю надходження коштів; групи по плануванню і контролю виконання кошторису науково-дослідницького сектора.

Функції планово-фінансового відділу ТОВ "Бішеп" включають в себе також узагальнення пропозицій відповідних підрозділів по перспективних і поточних планах; розробку спільно з відповідними підрозділами звітів, кошторисів витрат по бюджетному фінансуванню; підготовку пропозицій по розподілу затвердженої штатної чисельності і кошторисних асигнувань по структурних підрозділах, розробку і подання на затвердження ректору планів по праці і кошторисів витрат окремих підрозділів; підготовку спільно з відповідними підрозділами підприємства проектів, розрахунків по визначенню чисельності складу персоналу та допоміжного персоналу на поточний рік; розробку спільно з відповідними підрозділами підприємства різних проектів штатних розкладів всіх видів персоналу в залежності від зміни нормативних документів і подання їх на затвердження директору; підготовку щоквартальної та річної звітності з питань використання кредитів і нарахування заробітної платні; підготовку пропозицій з питань внесення змін в затвердженні кошториси і штатні розклади відповідно до діючих положень; проведення аналізу фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів та підприємства загалом по всіх видах бюджетного і позабюджетного фінансування на основі даних бухгалтерських звітів; розробку заходів і пропозицій по раціональному та ефективному використанню виділених коштів на утримання підприємства, організацію і забезпечення їх виконання; облік і систематизацію керівних документів з питань планово-фінансової діяльності підприємства, їх вивчення і впровадження.

На сьогоднішній день планово-фінансовий відділ ТОВ "Бішеп"займається широким спектром надзвичайно важливих питань, пов'язаних з плануванням і фінансуванням, із створенням умов для плодотворної роботи всього колективу підприємства.

Основним завданням фінансиста як фахівця є вміння керувати економічними системами, розробляти і упроваджувати стратегічні та тактичні плани. Це вимагає не лише володіння певними економічними знаннями та інформацією, але вміння їх застосовувати, аналізувати і давати їм певну оцінку.

3. Майно і власність підприємства

Фінансові коефіцієнти обчислюються на основі балансу підприємства.

При аналізі динаміки фінансових коефіцієнтів, відносних показників, рентабельності і ділової активності з'ясовуються взаємо впливанням двох типів показників між собою, що відображають тісну взаємозалежність фінансового становища і фінансових результатів діяльності підприємства, досліджуються можливості зміцнення стійкості і підвищення ефективної діяльності.

Для розрахунку коефіцієнтів ділової активності використані такі показники.

Таблиця 4.1 - Показники розрахунку коефіцієнтів ділової активностіЯк бачимо з таблиці 4.1 чистий дохід (виручка) від реалізації продукції у 2008 році збільшився на 11329,7 тис. грн. порівняно з 2007 роком; середній за рік підсумок балансу збільшився у 2008 році на 5071,7 тис. грн порівняно з 2007 роком; середня за період величина ОЗ і інших необоротних активів збільшилася у 2008 році на 2631 тис. грн порівняно з 2007 роком; середня за період величина джерел власних коштів по балансу у 2008 році збільшилася на 2065,9 тис. грн порівняно з 2007 роком. З цього ми бачимо, що за звітній рік підприємство ТОВ "Бішеп" досягло помітних позитивних результатів фінансової діяльності.

1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу відображає швидкість обігу усього капіталу товариства.

, [2.12]

де Np - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції,

Вср - середній за рік підсумок балансу

2007 рік

2008 рік

2. , [2.13]

де Fcp - середня за період величина основних коштів і інших необоротних активів по балансу.

2007 рік

2008 рік

3. Коефіцієнт оборотності власного капіталу

, [2.14]

де - середня за період величина джерел власних коштів підприємства по балансу.

2007 рік

2008 рік .

Дані розрахунку коефіцієнтів ділової активності відображено в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2. - Аналіз ділової активності підприємства ТОВ "Бішеп"

Висновок: з даної таблиці видно:

В 2008 році, в порівнянні з 2007 роком:

К - відображає швидкість обороту капіталу підприємства. В даному випадку збільшення коефіцієнту на 0,58 означає ріст цін на реалізовану продукцію;

К - характеризує ефективність використання основних засобів і інших позаобігових коштів, які вимірюються величиною продажу, що приходиться на одиницю вартості коштів, він збільшився на 1,3;

К - показує швидкість обороту власного капіталу. В даному випадку на підприємстві в 2007 році в порівнянні з 2008 роком збільшення обороту власного капіталу на 0,91 пояснюється рухомістю власних капіталів.

Отже, зміни обсягу основних фондів ТОВ "Бішеп" обумовлюються їх надходженням і їх вибуттям.

Розрізняють два види зносу - фізичний і моральній. У свою чергу, кожний із них має ще дві форми.

Фізичний знос це поступова втрата засобами праці своїх первісних техніко-експлуатаційних якостей унаслідок їх використання у виробництві (перша форма), а також у стані бездіяльності - під впливом сил природи (корозія металу, вивітрювання) і надзвичайних обставин (друга форма). Що інтенсивнішим є використання основних фондів, то швидшим буде їх фізичний знос.

Фізичний знос можна визначити двома способами: на підставі паспортних даних про можливу тривалість експлуатації (кількість виконаних робіт), або за даними обстежень технічного стану основних фондів. Ці методи використовуються, як правило, під час проведення інвентаризації та переоцінки основних фондів.

Моральний знос це знецінення об'єктів основних фондів унаслідок нових досягнень технічного прогресу ще задовго до повного їх фізичного зносу. Розрізняють дві форми морального зносу: знецінення машин унаслідок здешевлення їх виробництва або внаслідок випуску нових, досконаліших і продуктивніших машин.

Для науково обґрунтованого планування відтворення основних фондів необхідні дані про їх стан, який характеризують коефіцієнти зносу і придатності засобів праці.

Коефіцієнт зносу характеризує ту частку вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах, а коефіцієнт придатності частку не перенесеної на створюваний продукт вартості.

Коефіцієнт зносу основних фондів розраховують на початок та на кінець звітного періоду, а також вивчають його динаміку за кілька років. Аналіз проводять на підставі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу. Що нижчий коефіцієнт зносу (вищий коефіцієнт придатності), то ліпшим є технічний стан, основних фондів. Спрацьовані (застарілі) основні засоби зумовлюють і необхідність застосування застарілих технологічних процесів, що призводить до неконкурентоспроможності продукції підприємства. Так, на підставі даних табл. 4.4. можна розрахувати і коефіцієнт зносу, і коефіцієнт придатності ТОВ "Бішеп".

Коефіцієнт зносу (Кзн):

Кзн=З/ОФп=700/1951=0,36

де 3 -- сума зносу основних фондів; ОФП -- первісна вартість основних фондів на початок періоду. Коефіцієнт придатності (Кприд):

Кприд=ОФз/ОФп=(1951-700)/1951=0,64

де ОФ3 -- залишкова вартість основних фондів;

ОФП -- початкова вартість основних фондів.

Якщо первісна вартість основних засобів зросла на 130 тис. грн., то знос їх за час експлуатації збільшився на 62 тис. грн. Це призвело до зростання рівня зносу (зменшення рівня придатності) основних засобів на 0,74%, що свідчить про погіршання їх технічного стану.

Технічний стан і відповідність основних фондів науково-технічним досягненням формується в процесі їх відновлення.

Форми і темпи відновлення основних фондів обумовлені доцільністю реконструкції, заміни, модернізації груп і видів обладнання.

Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного періоду.

Цей показник розраховується як в цілому, так і в розрізі окремих груп основних фондів. Більш високий коефіцієнт оновлення активної частини, ніж інших основних фондів, покаже, що оновлені фондів на підприємстві здійснюється саме за рахунок активної частини і позитивно вплине на показник фондовіддачі.

Коефіцієнт оновлення (Кон):

Кон=ОФо/ОФк=270/2081=0,129

де ОФ0 - вартість введених основних фондів за звітний рік;

ОФК - загальна вартість основних виробничих фондів на кінець року.

Коефіцієнт вибуття основнім фондів характеризує рівень інтенсивності вибуття основних фондів зі сфери виробництва.

Коефіцієнт вибуття (Квиб):

Квиб=ОФв/ОФп=140/1951=0,072

де ОФВ - вартість основних фондів, які вибули;

ОФП - вартість основних виробничих фондів на початок періоду.

4. Взаємовідносини підприємства із зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою

Товарорух - це переміщення товарів з пунктів виробництва в райони споживання, яке є досить важливим процесом. Організація цього процесу залежить від місцезнаходження постачальників і покупців, властивостей товарів, прийнятої схеми товароруху, виду використовуваних транспортних засобів. Однак в усіх випадках раціональний товарорух заснований на наступних принципах:

- виборі найкоротших шляхів руху товарів з пунктів виробництва в райони споживання;

- використанні найбільш економічних видів транспорту;

- застосування ефективних форм товароруху.

Схема 5.1. Маркетингове середовище ТОВ "Бішеп"

Встановлення найкоротших шляхів руху товарів з пунктів виробництва в районі споживання можливе при умові правильного, оптимального вибору районів споживання і пунктів виробництва, встановлення оптимальних схем направлення грузопотоків на транспорті. Вибір найкоротших шляхів переміщення товарів, включає нераціональні перевозки .

В залежності від організації руху товарів від місць виробництва до місць споживання товарооборот ділиться на складський і транзитний.

Під час складської форми товароруху товари проходять через проміжні складські ланки, що уповільнює швидкість товароруху і збільшує витрати по зберіганню і продажу товарів. З цієї точки зору складська форма товароруху є нераціональною. Однак більшість товарів складського асортименту перед відправкою в роздрібну мережу потребують підсортовки. На даному підприємстві, тобто ТОВ "Бішеп", цей етап просто необхідний тому що, фактично, на оптовій базі формується повністю асортимент магазину. Тобто ТОВ "Бішеп" є основним постачальником товарів в магазин, а отже бере на себе функцію складування товарів, що в майбутньому надходитимуть в магазин.

Крім того на оптовій базі дуже багато товарів з інших міст і регіонів України таких як: Хмельницький, Донецьк, Ужгород, Дніпропетровськ, Вінниця і інші. Таким чином підприємство виконує роль посередника (і проміжного складу) між виробниками з інших регіонів і місцевими споживачами.

Постачання роздрібної торговельної мережі товарами в підсортованому вигляді сприяє прискоренню товарообертаємості, зниженню понаднормових товарних запасів, поліпшенню обслуговування покупців. Це оправдовує складську форму товароруху.

Транзитна форма товароруху сприяє прискоренню доставки товарів в роздрібну торгову мережу і скороченню витрат на їх перевезення і зберігання. Однак застосування транзитної форми доставки без врахування широти асортименту товарів і обсягу товароруху конкретних магазинів може призвести до уповільнення товарообертання і виникнення понаднормових товарних запасів в роздрібній мережі .

Форму товароруху вибирають на основі докорінного аналізу і врахування всіх факторів, що визначають процес руху товарів з пунктів виробництва в роздрібну мережу.

Критерієм виявлення раціональної форми товароруху є співставлення сукупності швидкості процесу руху товарів з пунктів виробництва в райони споживання і сукупних витрат обертання. При цьому необхідно враховувати безперебійне постачання роздрібної торгової мережі товарами широкого асортименту.

В залежності від форми розрахунків з постачальниками розрізняють транзитний товарооборот з участю оптових підприємств в розрахунках за товари і без участі в розрахунках.

В першому випадку розрахунки з постачальниками виконують оптові підприємства з наступним пред'явленням рахунків покупцям.

В другому випадку покупці самі використовують розрахунки з виробниками товарів, тобто заключають прямі договори з виробниками товарів. Але так як підприємства роздрібної торгівлі не мають досить великих товарооборотів і не мають в наявності досить великих складських приміщень і можуть отримувати товари від постачальників-виробників тільки і межах транзитних відгрузок, то укладання комерційних угод з виробниками слід проводити оптовим базам.

Сума товарообороту з участю в розрахунках складається з вартості товарів, що постачаються з оптових підприємств і транзитом в випадках, коли розрахунки за них виконуються оптовими підприємствами (А+Б). Обсяг цього обороту безпосередньо впливає на результати господарської діяльності оптової ланки, так як визначає суму збутової знижки, що отримує від промисловості для відшкодування витрат. Оборот, що організовуються без участі в розрахунках включає оборот товарів, що постачаються промисловими підприємствами і оплачується покупцями (В).

Ефективність організації товароруху передбачає максимальну швидкість обороту товарів в оптовому і роздрібному відтинку і мінімальний розмір сукупних витрат обігу, пов'язаних з переміщенням товарів з пунктів виробництва в райони споживання .

Господарські зв'язки з постачальниками та їх характеристика

Господарські зв'язки між постачальниками і покупцями товарів широке поняття. Воно включає економічні, організаційні, комерційні, адміністративно-правові, фінансові і індивідуальні, що виникають між покупцями і постачальниками в процесі поставок товарів.

Система господарських зв'язків торгівлі з промисловістю представляє собою сукупність форм, методів і важелів взаємодії підприємств, об'єднань, фірм, галузей народного господарства зі споживачами. Система господарських зв'язків включає:

- господарські договори і контракти;

- контроль за дотриманням договірних зобов'язань;

- застосування економічних санкцій;

- участь у роботі товарних бірж та оптових ярмарок;

- перевірку якості (експертизи) товарів, що надходять;

- встановлення оптимальних фінансових взаємовідносин;

- застосування адміністративно правових норм та інших взаємовідносин.

В умовах ринкової економіки основним документом що регулює зв'язки між постачальниками і споживачами є договір поставки, який базується на сукупності правових норм законодавства. Цей документ обумовлює права і обов'язки сторін по організації постачання товарів.

Комерційні працівники повинні забезпечувати своєчасне і правильне заключення договору з постачальниками і покупцями товарів, встановлення раціональних прямих договірних зв'язків по поставках товарів, як правило на тривалий термін (більше 1 року) і постійний контроль за їх виконанням.

По договору поставки особа-постачальник зобов'язується передати в певні строки чи строк особі-покупцю в власність певну продукцію (товар); особа-покупець зобов'язується прийняти продукцію і оплатити її по встановленим цінам.

Договір постачання товарів заключається в письмовій формі шляхом складання одного документу підписаного сторонами, а також шляхом обміну документами через пошту, телеграф, телетайп чи іншими видами зв'язку, які дозволяють встановити що документ виходить з сторони по договору .

ТОВ "Бішеп" діє також на основі заключеного внутрішньосистемного договору (№149 від 27.06.06 р.) з оптовим підприємством "ОптПром", яке знаходиться в м. Києві.

У цьому договорі передбачено:

- дата заключення;

- повна назва сторін які заключили договір;

- кількість і асортимент товарів, що належать поставці;

- строки виконання;

- порядок постачання;

- якість і кількість, упаковка і маркування товарів;

- ціни і порядок розрахунків;

- майнова відповідальність.

Від того як оптові ланки будуть виконувати вказані функції, в значному ступені будуть залежати і стимули виробництва товарів, вирішення актуальних проблем організації раціональних господарських зв'язків по поставках товарів.

Постачальники. Покупці

На вище вказаному підприємстві використовується система заявок.

Заявка - це документ торгових організацій, що відображає їх потребу в товарах.

Цей процес на ТОВ "Бішеп" проходить наступним чином. Він на підприємстві повністю комп'ютерезований. На адресу електронної бази "Оптпром" в м. Києві, яка є основним постачальником товарів на підприємство, поступає заявка про товари, які необхідні на даний момент, тобто їх розгорнутий асортимент. У той же день за партією товару з ТОВ "Бішеп" вирушає вантажний автомобіль, який доставляє всі замовлені товари на склади підприємства.

Закупівельна робота є основою комерційної діяльності в торгівлі. По своїй економічній природі закупки представляють собою оптовий чи дрібнооптовий товарооборот, що здійснюється торговими підприємствами з ціллю майбутнього перепродажу закуплених товарів.

Правильно організовані оптові закупки дають можливість сформувати необхідний торговий асортимент товарів для постачання населенню чи роздрібній торгівлі, здійснювати вплив на виробників товарів в відповідності з потребами споживчого попиту, забезпечують ефективну роботу торгового підприємства.

Комерційна робота по оптовим закупкам товарів складається з наступних етапів:

- вивчення і прогнозування споживчого попиту;

- виявлення і вивчення джерел поступлення і постачальників товарів;

- організація раціональних господарських зв'язків з постачальником товарів, включаючи розробку і заключення договорів поставки, представлення замовлень і заявок постачальникам;

- організація і технологія закупок безпосередньо у виробників товарів, посередників, на товарних біржах, аукціонах у імпортерів і інших постачальників;

- організація обліку і контроль за оптовими закупками.

Комерційна робота по оптовим закупівлям товарів в ринкових умовах повинна базуватись на принципах сучасного маркетингу. За допомогою методів маркетингу на ТОВ "Бішеп" комерційні працівники, керівники, менеджери отримують необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купляти споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити за товари, про те в яких регіонах попит на дані вироби (тобто місткість ринку) найбільш високий, де збут чи закупка продукції може принести найбільший прибуток.

Вивчення і прогнозування споживчого попиту являються необхідним маркетинговим принципом для проведення успішних комерційних робіт по закупівлі товарів. Маркетингова наука розробила цілий арсенал засобів вивчення і прогнозування споживчого попиту, які необхідно використовувати при закупці оптових партій товарів. Тому оптові закупки потрібно починати з вивчення попиту і потреб покупців на товари, покупних можливостей, намірів і інших факторів, що формують попит. Оптові бази, що являються торговими підприємствами і обслуговують певний територіально економічний район, вивчають в основному обсяг покупного попиту на ті чи інші види (групи) товарів і в окремих випадках асортиментну структуру попиту. Для цього на оптових підприємствах використовують різноманітні методи винесення і прогнозування попиту. До цих методів слід віднести оперативний облік продаж товарів і руху товарних запасів за минулий період, вивчення і узагальнення заявок і замовлення роздрібних торгових підприємств на потребу і постачання товарів, облік і аналіз незадоволеного попиту оптових покупців, проведення асортиментних і кон'юнктурних зборів з покупцями та інше.

Для проведення роботи по вивченню і прогнозуванню попиту на крупних та середніх торгових підприємствах створюються маркетингові служби, одною з основних функцій яких є вивчення загального попиту, так і внутрішньогрупової структури попиту на замовлені товари.

Для успішного виконання комерційних операцій по закупці товарів оптові бази повинні систематично займатися виявленням і вивченням джерел закупки і постачальників товарів. Комерційні робітники повинні добре знати свій економічний район і цого природні багатства, промисловість, сільське господарство, виробничі можливості і асортимент виробів що виготовляються на промислових підприємствах.

Важлива роль в комерційній роботі відводиться розшукуванню додаткових ресурсів з місцевої сировини, продукції кооперативів, підсобних та фермерських господарств, продукції інвідуальної господарської діяльності.

Комерційним працівникам необхідно постійно слідкувати за рекламними об'явами в газетах та журналах, спеціальній пресі, за біржовими даними, проспектами, каталогами. Формування товарних ресурсів є предметом постійної їх роботи торгового апарата оптових баз.

В загальному всіх постачальників можна поділити на дві категорії: постачальників - виробників і постачальників - посередників.

фінансовий майно витрата економічний

5. Рекламно-інформаційна робота підприємства

ТОВ "Бішеп" реалізує товари безпосередньо населенню, застосовуючи специфічні способи та методи роздрібної торгівлі. Торгове обслуговування населення проводиться в спеціально обладнаних і влаштованих торгових приміщеннях, що призначені для найкращого обслуговування населення, формування асортименту і можливості його оперативної заміни у відповідності з змінами попиту населення, постійного вивчення запитів покупців, вміння запропонувати і продати товар кожному конкретному покупцеві.

Важливим елементом комерційної роботи по збуту являється формування оптимального асортименту товарів в магазинах. Він знаходиться у прямій залежності від типу та спеціалізації підприємства. При цьому важливою задачею також являється збереження торгової спеціалізації приватизованих торгових підприємств, які обслуговують насамперед першочергові найнеобхідніші потреби населення.

В ринкових умовах роздрібна торгівля в Україні орієнтується на розвиток торгівлі у країнах з процвітаючою ринковою економікою, де задіяні великі людські ресурси, залучаються значні фінансові засоби, широко застосовуються результати науково-технічного прогресу. Доля торгівлі в цих країнах в загальному числі зайнятих перевищує 20% загальної кількості працюючого населення. По кількості торгових працівників, кількості магазинів та інших показників, які характеризують рівень розвитку торгівлі, країни СНД і України значно поступаються країнам Західної Європи. Для країн заходу характерним є постійний приплив робочої сили в торгівлю при і так вже значних досягненнях в її застосуванні. Створюються спеціальні служби по вивченню та прогнозуванню споживчого попиту, по контролю за діяльністю магазинів, по аналізу та вивченню ефективності тих чи інших форм і методів торгівлі, по впровадженню стандартизації та маркування, по інформуванню покупців про споживчі якості нових товарів тощо.

Розширюється і покращується післяпродажне обслуговування. На цей вид послуг припадає до 5% обігу торгової фірми. В торгівлі цих країн спостерігається процес створення великих магазинів, які створюються на нових місцях, так і за рахунок малоефективних торгових лавок. Торгівля здійснюється методом самообслуговування. Торовий процес повністю механізований. З переходом на самообслуговування змінюєтся склад зайнятих в роздрібній торгівлі. Широко застосовується в торгівлі праця архітекторів, дизайнерів, художників.

В ринкових умовах ні одне торгове підприємство не може успішно реалізовувати товари без використання реклами. Відомий лозунг "Реклама - двигун торгівлі" правдиво відображає глибоку істину реклами - стимулювати збут товарів, рухати торгівлю.

Будь-який продукт - це набір цінностей, що залежать тільки від конкретних потреб та бажань покупця. Інформувати споживача про вигоди, ознаки, якість товарів і послуг покликана реклама. Часто для прийняття рекламних рішень недостатньо самої інтуіції і досконалого знання товару. Не дослідивши конкретного об'єкта неможливо визначити на яких саме властивостях акцентувати увагу потенційного покупця. Ще один бік рекламної медалі: поширена помилкова думка про те, що реклама повинна бути спрямована на найширшу аудиторію. Насправді інформація про товар може викликати позитивні емоції в однієї групи споживачів і дуже негативні в іншої.

Тільки під час маркетингових досліджень можна визначити на яку саме цільову групу спрямувати рекламні звернення. Більш того, зовсім не потрібно втрачати зайві кошти на розміщення реклами в тих засобах масової інформації, які ця група не читає, не дивиться і не слухає.

Сьогодні реклама стала невід'ємною частиною ринкового життя. Кожен, хто бажає продати товар спочатку шукатиме різні способи рекламування, оцінка рекламної продукції, вибір рекламоносія - найчастіше за все робиться за принципом "подобається - не подобаться" "першій" особі в компанії.

Накреслимо основу ефективної рекламної кампанії. Перш за все необхідно чітко уявити основні складові частини. В рекламі їх три: що рекламуємо, для кого і за допомогою чого рекламуємо. Далі кожна з цих складових може бути описана з усіма подробицями, більш-менш правильне знання яких дозволяє "не викидати гроші на вітер" і отримувати більшу віддачу від тих серйозних сум, які змушені сьогодні витрачати підприємці на проведення рекламних кампаній. Розглянемо цікаве дослідження щодо споживання рекламної інформації українським споживачем, проведене службою дослідження ринку і громадської думки "SOCIS": громадяни України цікавляться марками товарів, найвідомішими є марки товарів вітчизняного виробництва, які є звичайними для споживача, або зарубіжні марки, що дуже широко рекламувалися. Величезна кількість марок, поданих на ринок України не тільки не приваблюють нашого споживача, але навіть залишаються для нього невідомими. Реклама цих товарів не виконує навіть інформаційної функції, не кажучи вже про спонукальну.

Щодо інформації, якої не вистачає в рекламі, споживачі вважають вартість товару, а от найпереконливіше на споживача діє реклама з рекомендаціями спеціалістів. Джерела, які найбільше приваблюють увагу споживача, розташувалися таким чином:

- телебачення - 42%

- газети - 17%

- радіо - 5%

При перегляді реклами, споживача найбільше вражає: красиво зроблена реклама, гумористичний елемент, популярність актора зайнятого в рекламному ролику, незвичайний, таємничий сюжет. Тому замовникам реклами є над чим задуматися перш ніж замовляти рекламу, а рекламним агенствам її виробляти. Адже думка споживача є важливою, бо на нього спрямована рекламна інформація.

Завершальним етапом роботи в роздрібних торгових підприємствах є організація роздрібного продажу товарів у магазинах. Ефективно організований продаж товарів сприяє росту товарообігу магазину, кращому задоволенню попиту населення і забезпечує рентабельну роботу підприємств.

Одним із найбільш масових і дійових засобів торгової реклами являється вітрина. Вуличні вітрини магазинів знайомлять покупців з асортиментом товарів, які є в продажі з товарами-новинками, нагадують про свята, що наближаються, зміну сезону і, як наслідок - зробити необхідну покупку.

Вітрину по праву називають візитною карточкою магазину, бо по її оформленню та складу покупці роблять висновки не тільки про переваги товарів, що рекламуються, але й про методи продажу, якість обслуговування. Таким чином, вітрина одночасно являється рекламою товарів і самого торгового підприємства. Поряд із засобами живописно-графічної і світлової реклами, вітрини послуговують також цілям оформлення сучасного міста. Вулиці стають живими, красивими, святковими. Особливо привабливо виглядають сильно освічені вітрини вечорами.

Згідно з дослідженням американського інституту POPAI 70% рішень щодо купівлі товару конкретної марки приймається вже у магазині. Тому саме в торгівельній мережі для покращення обізнаності споживачів про товар та підвищення його збуту, потрібно займатися мерчандайзингом - одним із підвидів промоушн-акцій. Насамперед, мерчандайзинг потребують фірми, що продають продукцію імпульсивного попиту, приміром, цигарки, жувальні гумки солодощі тощо. По статистиці - лише 10 із ста споживачів навмисне йдуть до крамниці по цей товар, а решта 90% - купують його переважно коли "випадково побачать". Загалом, як показали результати опитувань, що їх провели фахівці вітчизняних рекламних агенцій, більшість з усіх здійснених покупок - імпульсивні, тобто рішення виникло вже безпосередньо в крамниці. Отож, аби підвищити збут товарів, привернути увагу покупця до нового, досі невідомого йому товару і таким чином посприяти здісненню незапланованої покупки - необхідно вдатися до мерчандайзингу. Тобто організувати спеціальне викладення та оформлення товару, встановити дисплеї на POS-матеріали, проводити у торгових пунктах промоушн-акції, дегустації та семплінги.

Одним із важливих елементів мерчандайзингу є так звані POS-матеріали. До них належать плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори, гірлянди. Більшість фірм у виборі POS-матеріалів віддають перевагу дисплеям. Між іншим, якісно оформлені дисплеї спонукують до додаткових покупок.

Для реклами будь-якої продукції найкраще встановити дисплей біля входу до крамниці. При цьому важливо правильно розмістити товар. Так, предмет, розміри якого не перевищують 40 см. буде непомітним в оточенні інших. Написи з інформацією про товар мають легко читатися з відстані не менше ніж 3 метри. Фахівці вважають, що найкращим місцем є центральна частина полички. Вироби розставляють на рівні очей. Найчастіше імпульсивне рішення щось придбати виникає біля касового апарату. Наприклад, майже 89% відвідувачів крамниць перед виходом з магазину купують жуйку або солодощі. Тому, стверджують фахівці, якщо дисплей з жувальними гумками розмістити біля каси, ефективність продажу становитиме 100%. Щоб активізувати збут, насамперед необхідно створити умови, за яких споживач міг би легко і швидко знайти рекламовану продукцію. Дуже ефективними є написи на поличці з товаром. Від змісту напису залежать обсяги продажу. Так, якщо напис містить опис товару, продаж зростає на 18%, назву товару та ціну - 124%, повну інформацію про товар - 33%, рекламні гасла - на 5%, повідомлення про розміри знижки - 25%. А якщо до того ж є і спеціальний виклад, продаж збільшується у 6-7 разів. До речі, спеціальний виклад значно збільшує продаж навіть нерекламованого товару.

У магазинах також варто використовувати різного роду рекламні транспоранти, які допомагають підняти рівень продажу майже у півтора раза.

6. Характеристика і аналіз витрат підприємства

  1   2

скачати

© Усі права захищені
написати до нас