Ім'я файлу: реферат ВОГНЕВА-Кулик.docx
Розширення: docx
Розмір: 627кб.
Дата: 24.03.2021
ЗМІСТ

1.Траєкторія польоту кулі та її елементи.

2.Затримки при стрільбі з автомата АК-74 ,їх причини та способи їх усунення.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТРІЛЬБИ ЗІ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ
П о с т р і лвикидання кулі (гранати) з каналу ствола зброї енергією газів, які при згоранні порохового заряду.

Тиск газів на дно гільзи викликаєрух зброї назад. Від тиску газів на дно гільзи і ствола відбувається їх розтяг (пружна деформація), і гільза, міцно притискуючись до патронника, перешкоджає прориванню порохових газів у бік затвора (цей процес називається обтюрацією). Одночасно при пострілі виникає к о л и в а л ь н и й р у х (в і б р а ц і я) с т в о л а, і він нагрівається. Розжарені гази і частинки незгорілого пороху, які витікають із каналу ствола слідом за кулею, при зустрічі з повітрям породжують полум’я і ударну хвилю; остання є джерелом звуку при пострілі.

Після закінчення дії на кулю порохових газів її рух продовжується за інерцією. Зустрічаючи опір повітряного середовища, вона починає втрачати швидкість. Оскільки швидкість кулі весь час змінюється, її прийнято фіксувати тільки в яких-небудь певних фазах руху.

П о ч а т к о в а ш в и д к і с т ь (V o)є швидкість руху кулі біля дулового зрізу ствола.

Початкова швидкість є однією з головних характеристик бойових властивостей зброї. При її зростанні збільшуються: дальність польоту кулі, дальність прямого пострілу, убійна та пробивна дії кулі. Траєкторія польоту кулі стає більш пологою, а також зменшується вплив зовнішніх умов на її політ.

За початкову швидкість береться умовна швидкість, яка дещо більша за дулову і менша за максимальну. Вона визначається дослідним шляхом з наступними розрахунками.

Початкова швидкість кулі вказується в табл. 3 і залежить від: довжини ствола; маси кулі; маси, температури і вологості порохового заряду; форми і розміру зерен пороху і щільності заряджання.

Величина початкової швидкості є однією з найважливіших характеристик не тільки патронів, але й зброї. Проте судити про балістичні властивості зброї тільки на основі однієї початкової швидкості кулі не можна, тому що швидкість кулі пов’язана і з її масою. Для того, щоб знати, яку енергію має куля, яку роботу вона може виконувати, вводяться поняття у б і й ч і с т ь к у л і і п р о б и в н а д і я к у л і.

Сполучення впливу вібрації ствола, відбою зброї та інших причин призводить до утворення кута між напрямком осі каналу ствола до пострілу та її напрямком у момент вильоту кулі з каналу ствола.

К у т о м в и л ь о т у (γ) називається кут, утворений напрямом осі каналу ствола до пострілу і в момент вильоту кулі. Кут вильоту вважається доданим (+), коли вісь каналу ствола в момент вильоту вище її положення до пострілу, і від’ємним (–), коли вона нижче.

Вплив кута вильоту на стрільбу кожного екземпляра зброї усувається при приведенні його до нормального бою.

Вилетівши з каналу ствола під дією порохових газів, куля рухається за інерцією і при польоті в повітрі піддається дії двох сил: сили тяжіння і сили опору повітря. В результаті дії цих сил швидкість польоту кулі постійно зменшується, а її траєкторія нагадує за формою нерівномірно зігнуту криву лінію.

Т р а є к т о р і є ю називається крива лінія, що описує центр тяжіння кулі в польоті (рис. 3).Рис. 3. Траєкторія та її елементи

Л і н і є ю п і д н е с е н н я називається пряма лінія, яка є продовженням осі каналу ствола наведеної зброї.

Л і н і є ю к и д а н н я називається пряма лінія, яка є продовженням осі каналу ствола в момент вильоту кулі.

Траєкторії, отримані при кутах піднесення, більших за кут найбільшої дальності, називаються н а в і с н и м и.

При стрільбі з однієї і тієї самої зброї (при однакових початкових швидкостях) можна отримати дві траєкторії, настильну і навісну, з однаковою дальністю польоту. Траєкторії, що мають однакову горизонтальну дальність, при різних кутах піднесення називають с п р я ж е н и м и (рис. 4).Рис. 4. Форма траєкторії

Постріл, при якому траєкторія не підіймається над лінією прицілювання вище за ціль на всій своїй довжині, називається п р я м и м п о с т р і л о м (рис. 5).Рис. 5. Прямий постріл

Дальність прямого пострілу залежить від висоти цілі та настильності траєкторії. Чим вища ціль і чим настильніша траєкторія, тим більша дальність прямого пострілу і тим на більшій протяжності місцевості ціль може бути уражена з однією установкою прицілу.

У межах дальності прямого пострілу в напружені моменти бою стрільба може вестися без перестановки прицілу. При цьому точка прицілювання за висотою, як правило, вибирається на нижньому краю цілі.

2.Затримки при стрільбі з автомата та способи їх усунення

Автомат при правильному поводженні з ним, уважному догляді та зберіганні є надійною безвідмовною зброєю. Однак при тривалій роботі внаслідок зносу частин і механізмів, а частіше при необережному поводженні і неуважному збереженні можуть виникнути затримки при стрільбі.

Якщо при стрільбі станеться затримка, то її треба усунути перезаряджанням, для чого швидко відвести затворну раму назад до упору, відпустити її і продовжувати стрільбу. Якщо перезарядженням затримка не усувається, необхідно з’ясувати причину затримки і усунути її, як зазначено в табл. 2.

Таблиця 2

Затримки та їх Причини

Усунення затримок

характеристики затримок

П р и п е р е м і щ е н н і р у х о м и х ч а с т и н в п е р е д

Н е п о д а ч а п а т р о н а:

затвор у передньому Забруднення або не-Перезарядити автоположенні, але пост-справність магазина мат (кулемет) і проріл не відбувся – в довжити стрільбу. патроннику немає При повторенні запатрона тримки замінити ма газин

Несправність защіп-При несправності заки магазина щіпки магазина від правити автомат (ку-

лемет) у ремонтну майстерню

Продовж. табл. 2Затримки та їх характеристики

Причини затримок

Усунення затримокУ т и к а н н я п а т р о н а:

патрон кулею уткнувся в казенний зріз ствола, рухомі частини зупинились у

середньому положенніНесправність магазинаУтримуючи рукоятку затворної рами, вилучити патрон, який уткнувся, та продовжити стрільбу. При повторенні затримки замінити магазинО с і ч к а: Несправність затвор у передньому патрона положенні, патрон у

патроннику, курок Несправність ударспущено, але постріл ника або ударноне відбувся спускового механізму, забруднення або заходження мастила (відсутній або малий накол на капсуль від бойка)

Заклинення ударни-

ка в затворі

Перезарядити автомат (кулемет) та продовжити стрільбу При повторенні затримки оглянути і прочистити ударник та ударно-спусковий ; при пошкодженні або зношенні ударно-спускового механізму автомат (кулемет) відправити в ремонтну майстерню Відокремити ударник від затвора та прочистити канал у затворі під ударником


Н е д о х і д Поломка поворотної Замінити пружину. з а т в о р н о ї пружини В бойовій обстановр а м и у п е р е д - ці передню частину н є п о л о ж е н н я пружини повернути заправленим кінцем назад і продовжити стрільбу

Продовж. табл. 2

Затримки та їх

Причини затримок Усунення затримок

характеристики

П р и п е р е м і щ е н н і р у х о м и х ч а с т и н н а з а д
Н е в и л у ч е н н я г і л ь з и:

гільза в патроннику, черговий патрон упирається в неї кулею, рухомі частини зупинилися в середньому положенні

П р и х в а т ч и н е в і д б и в а н н я г і л ь з и: гільза не викинута зі ствольної коробки, а залишилася в ній попереду затвора чи дослана затвором назад у патронник Забруднений патрон Відвести рукоятку чи патронник затворної рами на зад і, утримуючи її в такому положенні, відділити магазин та вийняти патрон. Ви йняти затвором або шомполом гільзу із

патронника. При по-

вторенні затримки прочистити патрон ник та патрони

Забруднення або не-Оглянути та прочиссправність викидача тити від бруду вичи його пружини кидач і продовжити стрільбу. При несправності викидача автомат (кулемет) відправити до ремонтної майстерні

Забруднення частин, Відвести рукоятку які труться, або га-затворної рами назад, зових шляхів чи па-викинути гільзу і

тронника продовжити стрільбу

Забруднення або не-При повторенні засправність викидача тримки прочистити газові шляхи, частини, які труться, та патронник. Частини, які труться, змастити. При несправності викидача автомат (кулемет) відправити у ремонтну майстерню


Бойові та технічні характеристики стрілецької зброї
Найменування характеристик
Вид зброї
ПМ

АК 74

РКК 74

Калібр, мм

Кількість нарізів, шт

Довжина ствола, мм

Початкова швидкість кулі, м/с

9

4

93

315

5,45

4

415

900

5,45

4

590

960
Прицільна дальність, м - до 1000 до 1000 Дальність дійсного вогню, м 50 до 500 до 600

Дальність прямого пострілу, м

  • по грудній фігурі - 440 460

  • по ростовій фігурі - 625 640 Дальність польоту кулі, на якій

зберігається її вбивча сила, м 350 1350 1350

Темп стрільби, постр./хв - 600 600 Бойова швидкострільність, по- стр./хв

  • одиночними пострілами 30 40 50

  • чергами - 100 150

Висота лінії вогню, мм - - 305

Маса зброї, кг

  • з неспорядженим магазином 0,730 3,3/3,2 5,0/5,15 - з повністю спорядженим ма-0,810 3,6/3,5 5,46/5,61 газином

Місткість магазина (коробки), патронів 8 30 45

Маса магазина (коробки), кг - 0,23 0,30

Маса багнета-ножа, кг - з піхвами - 0,49 -

  • без піхов - 0,32 -


Довжина зброї, мм 161 1089/940/7001060/845 Довжина нарізної частини ство-- 372 549 ла, мм

Довжина ходу нарізів, мм - 200 200

Довжина прицільної лінії, мм 130 379 555

Товщина мушки, мм 1,3 2 2 Маса патрона, г 10 10,2 10,2

Маса кулі зі стальним осердям, г6,1 3,4 3,4

Маса порохового заряду, г 0,25 1,45 1,45

Список використаної літератури: Гречихин А.Ф. Пособие по методике огневой подготовки. – М.: Воениздат, 1968.

Огневая подготовка мотострелковых подразделений. – М.: Воениздат, 1988.

Лощилов А.К. Огневая подготовка. – М.: Воениздат, 1969. Кривошеев О.В. Огневая подготовка. – Х.: Харьк. воен. ун-т, 1994.

Кривошеєв О.В. Стрілецька зброя та вогнева підготовка. – Х.: Харк. військ. ун-т, 2000.

Кривошеєв О.В. Ручні осколкові гранати. – Х.: Харк. військ. ун-т, 1999.

Кривошеєв О.В. Вогнева підготовка. – Х.: Харк. військ.ун-т, 2000.

Курс стрільб із стрілецької зброї (КС СЗ-1999 р.). – К.: Військ. вид-во , 1999.

Руководство по 5,45-мм автомату Калашникова (АК74, АКС74, АК74Н, АКС74Н) и 5,45-мм ручному пулемету Калашникова (РПК74, РПКС74, РПК74Н, РПКС74Н). – М.: Воениздат , 1976.

Наставления по стрелковому делу. – М.: Воениздат, 1985.

Основы стрельбы из стрелкового оружия. – М.: Воениздат, 1985.

Наставление по учебным стрелковым приборам и наглядным пособиям. – М.: Воениздат, 1978.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас