Ім'я файлу: Орієнтовна тематика рефератів.doc
Розширення: doc
Розмір: 94кб.
Дата: 08.01.2021

1. Теми рефератів можна поміняти (запропонувати свій варіант).

Можете змінити план (узгодити з викладачем).

Додаток А. Приклад оформлення титульного листа, план.

ДОДАТОК Б. Приклад оформлення списку використаних джерел.
2. На основі реферату написати тези.

ДОДАТОК В. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ.
3. Дата здачі 4.01.2021

Скинути реферати та тези на мою пошту igrair13@ukr.net (в Moodle існують обмеження).
Орієнтовна тематика рефератів
Варіанти

1. Соціальна реклама


Вступ . 1. Дослідження соціальної реклами в контексті сучасного суспільства. 2. Стан та перспективи розвитку соціальної реклами в сучасній Україні. 3. Вплив соціальної реклами на молодь. Висновки. Список використаних джерел.

2. Концепції та ідеї маркетингу

Вступ. 1. Різні версіїї визначення маркетингу. 2. Роль маркетингу в ринковій економіці. 3. Концепції маркетингу.4. Основні принципи маркетингу. Висновки. Список використаних джерел.

3. Маркетинг взаємодії – сучасна концепція просування

Вступ . 1. Сутність концепції маркетингу взаємодії. 2 Комунікаційна складова в маркетингу взаємодії. 3 Споживче поведінка в маркетингу взаємодії. Висновки. Список використаних джерел.

4. Реклама

Вступ. 1. Поняття реклами, комунікації в рекламі. 2. Функціі і цілі реклами. 3. Види і засоби реклами 4. Переваги і недоліки реклами. Висновки. Список використаних джерел.

5. Маркетингові комунікації – мерчандайзинг

Вступ. 1. Поняття, цілі і завдання мерчандайзингу. 2 .Методи продажу товарів на основі мерчандайзингу. 3. Планування торгового залу і викладення товарів. Висновки. Список використаних джерел.

6. Мережевий маркетинг як вид продажу

Вступ. 1. Історія мережевого маркетингу. 2. Основний зміст мережевого маркетингу. 3. Способи заробляння грошей в мережевому маркетингу. 4. Особливості мережевого маркетингу. 5. Процес здійснення мережевого маркетингу. Висновки. Список використаних джерел.

7. Особисті продажі

Вступ. 1. Поняття особистого продажу. 2 Зміст і організація прямих продажів. 3. Формування стратегії персональних продажів 4.Технологія організації реклами товарів при прямих продажах. Висновки. Список використаних джерел.

8. Ділове спілкування як елемент комунікації

Вступ. 1. Основні правила і елементи ділового етікета. 2. Етикет, дотримуваний в діловому листуванні. 3. Оформлення ділового прийому. 4. Переговори в комерційному маркетингу. Висновки. Список використаних джерел.

9. Основні тенденції розвитку маркетингу

Вступ. 1. Різні версіїї визначення маркетингу. 2. Роль маркетингу в ринковій економіці. 3. Концепції маркетингу. 4. Основні принципи маркетингу. Висновки. Список використаних джерел.

10. Комплекс маркетингу


Вступ. 1. Виникнення і сутність комплексу маркетингу. 2. Еволюція комплексу «4 Ps» («5Рs»,«7Рs», «8Рs», інші «Рs»). Висновки. Список використаних джерел.

11. Нові «літерні» концепції маркетингу

Вступ. 1. Виникнення і сутність комплексу маркетингу. 2. Нові «літерні» концепції маркетингу («4Сs», «5Аs», «5Ds»). Висновки. Список використаних джерел.

12. Підходи до визначення маркетингу


Вступ. 1. Сутність, цілі та задачі маркетингу. 2. Принципи та функції маркетингу. 3. Основні поняття маркетингу. Висновки. Список використаних джерел.

13. Особливості соціальної реклами в Україні


Вступ. 1. Соціальна реклама як основний інструмент впливу соціального маркетингу. 2 Особливості соціальної реклами. 3. Фундаментальні засади ефективної соціальної реклами. 4. Сучасний стан розвитку соціальної реклами в Україні. Висновки. Список використаних джерел.

14. Сучасна зовнішня реклама

Вступ. 1. Значення зовнішньої реклами. 2. Характеристики зовнішньої реклами. 3. Реклама на транспорті. Висновки. Список використаних джерел.

15. Коммуникации на выставках и ярмарках

Вступ. 1. Ярмарки и выставки: история, понятие и сущность. 2. Цели участия в ярмарке и выставке. 3. Планирование проведения выставки. 3. Оформление выставочного стенда. Висновки. Список використаних джерел.

16. Засоби поширення реклами

Вступ. 1. Характеристика рекламних засобів. 2. Классификация рекламних засобів. 3. Реклама в пресі. 4. Печатная реклама. 5.Аудіовізуальная реклама. 6. Прямая поштова реклама. 7. Наружная реклама. 8. Реклама на транспорті. 9. Реклама в місцях продажу. Висновки. Список використаних джерел.

17. Специфіка понять товарний знак, торгова марка, бренд

Вступ. 1. Товарний знак. 2. Торгова марка. 3. Бренд. 4. Использование товарных знаков, эмблем, фирменных наиме­нований, инициалов и символов при коммуникационном продвижении. Висновки. Список використаних джерел.

18. Професійно-кваліфікаційна характеристика фахівця з маркетингу, його роль в усіх сферах діяльності.

Вступ. 1. Актуальність і мета підготовки маркетологів. 2. Професійне призначення та сфера діяльності маркетологів. 3 Функціональні обов’язки і кваліфікаційні вимоги до маркетологів: вимоги до знань, умінь, навичок; соціальні функції маркетологів. 4. Основні види діяльності, посади, сфери діяльності маркетологів. Висновки. Список використаних джерел.

19. Категорії маркетингу

Вступ. 1. Поняття маркетингу. 2. Потреби, цінності, запити споживачів. 3. Попит. 4. Ватість і цінність товару. 5. Задоволення споживачів. 6. Обмін. 7. Ринок. 8. Маркетинг. Висновки. Список використаних джерел.

20. Консьюмеризм


Вступ. 1. Сутність і характерні прояви консьюмеризма. 2. Основні види і історія розвитку консьюмеризма в маркетингу. 3. Основні критичні аргументи консьюмеризма і механізм його дії. Висновки. Список використаних джерел.

21. Історія розвитку маркетингу

Вступ. 1. Історія розвитку маркетингу за кордоном. 2. Ери розвитку маркетингу. 3. Історія розвитку маркетингу в Україні. Висновки. Список використаних джерел.

22. Становлення ринкової економіки в Україні

Вступ. 1. Посилення конкуренції на ринку. 2. Перехід України до ринкової економіки. 3. Види, типи і моделі ринку. Ринкова концепція конкуренції. Висновки. Список використаних джерел.

Додаток А Приклад оформлення титульного листа
міністерство освіти і науки України

НУ «Запорізька політехніка»
Кафедра «Маркетинг та логістика»
Реферат

«Вступ до спеціальності»

на тему: «Концепції маркетингу»


Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки_____________________

спеціальності__________________________

______________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник: _______________________

______________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Кількість набраних балів _________________

20___

План


Вступ

1. Різні версіїї визначення маркетингу.

2. Роль маркетингу в ринковій економіці.

3. Концепції маркетингу.

4. Основні принципи маркетингу.

Висновки

Список використаних джерел

ДОДАТОК Б Приклад оформлення списку використаних джерел
список використаних джерел
1. Астахова І. Є. Маркетинг : Навч. посіб. X. : Вид. ХНЕУ, 2006. 208 с.

2. Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручник. 2-ге вид., перероб. І доп. К. : Знання -Прес, 2004. 645 с.

4. Маркетинг : Підручник. А. Ф. Павленко, І. Л.Решетнікова, А. В. Войчак та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка; кер.авт.кол. д-р екон.наук, проф. І.Л.Решетнікова. К. : КНЕУ, 2008. 600 с.

5. Огай М., Романчук Н. Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність. Україна: аспекти праці. 2014. № 5. С. 20-27.

6. Все о директ – маркетинге. Режим доступу : http://www.dmdays.com.ua/ (дата звернення: 21.12.2020).

7. Новий маркетинг. Інтернет – журнал. Режим доступу : http://marketing.web-standart.net/ (дата звернення: 21.12.2020).

8. Энциклопедия маркетинга. Режим доступу : http://www.marketing.spb./lib-mm/tactics/org_structures.htm (дата звернення: 21.12.2020).
ДОДАТОК В ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

1. Доповідь має бути написана українською мовою.

2. Обсяг доповіді –3 повних сторінки, які не нумерувати.

3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм.

4. Шрифт –Times New Roman, кегль (розмір) –14, міжрядковий інтервал –1,5, абзац –1см.5.

Приклад оформлення тезів

https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/4.1/TN_2020-FEU.pdf - С. 283
скачати

© Усі права захищені
написати до нас