1   2   3   4   5
Ім'я файлу: shpori_algebra_2_kurs_1_semestr.docx
Розширення: docx
Розмір: 134кб.
Дата: 23.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
shpori_algebra_1.docx

1. Суміжні класи, та їх властивості. Теорема Лагранжа та наслідки.

Нехай G – мультиплікативна група, Н – підгрупа групи G, введемо на моножині G бінарне відношення конгруентності за підгрупою H, a,b є G (a b (mod H) a b-1 є H). Дане відношення очевидно є відношенням еквівалентності, оскільки воно рефлексивне, симетричне і транзетивне.

1. Рефлексивність a a-1=e є H → a a (mod H)

2. Симетричність a b (mod H) → a b-1 є H → (a b-1)=b a-1 є H → b a (mod H)

3. Транзетивність a b (mod H) b c (mod H) → a b-1, b c-1 є H → a b-1 b c-1=a c-1 є H → a c (mod H)

Як відомо будь-яке відношення еквівалентності проводить розбиття множини на якій воно задано на класи еквівалентності. Надалі класи еквівалентності групи G за підгрупою H називатимемо правими суміжніми класами групи G за підгрупою H.

Означення: порядком мультиплікативної групи називається к-сть елементів цієї групи.

Теорема (Лагранжа): порядок довільної підгрупи скінченої групи є дільником порядку групи.
3. Фактор-група

Нехай G мультиплікативна група А, В G. А В={a b | a є А b є B}.Твердження: Нехай G/H множина суміжних класів групи G по нормальному дільнику H. Тоді добуток 2-х суміжних класів є також суміжним класом із мн. G/H. Причому Ha Hb=Hab. Доведемо рівність Ha Hb=Hab. Нехай ha і h1b – довільні елементи відповідних класів Ha і Hb. Так як ha h1b=h (a h1a-1)ab=(h h2)ab є Hab. Оскільки h2=ah1a-1 є H, так як H G, отже Ha Hb Hab. Нехай h(ab) є Hab – hab=(ha)(e b) є Ha Hb, Hab Ha Hb, таким чином Ha Hb=Hab, а це означає, що визначена операція множення суміжних класів групи G за нормальним дільником H є алгебраїчною на множині G/H.

Теорема: Мн. cуміжних класів G/Hразом з визначеною на ній бінарною алгебрагічною операцією множення суміжних класів Ha Hb=Habутв. мультиплікативну групу. Доведення: ми показали, що множення є бінарною алгебраїчною операцією на G/H задається правилом Ha Hb=Hab, ab є G, перевіримо аксіоми групи.

Нехай a,b,c – довільні елементи групи G, оскільки (aH bH)cH=(abH)(cH)=abcH, aH(bH cH)=aH(bc)H=abcH, то (aH bH)cH=aH(bH cH), отже асоціативність виконується. Одиничним елеентом є сама підгрупа H=He, Ha He=H(ae)=Ha, або He Ha=Ha=H(ea)=Ha. Кожний елемент a групи G має обернений a-1. Оберненим до Ha буде Ha-1. Оскільки Ha Ha-1=Haa-1=He=H або Ha-1 Ha=Ha-1a=He=H.

Означення:Алгебра називається фактор-групою групи G за підгрупою H.

34. Ознака Паскаля

Нехай потрібно визначити ознаку подільності цілого числа a натуральне число n. Будемо співставляти число f(a) з таким розрахунком, щоб f(a) було менше, або значно менше a, і числа a і f(a) однозначно поділялись на m, або не поділялись.

Для визначення ознак подільності скористаємося функцією f(a), яка була запропонована Паскалем і носить назву функції Паскаля.

Число a в десятковій системі числення має вигляд: a=(anan-1…a1a0)10=an­ 10n+an-1 10n-1+…+a1 101+a0, де an≠0 і 0≤ai≤9.

Нехай ri найменший лишок за абсолютною величиною, який відповідає класу 10i (modm), тобто ri – це або остача при діленні 10i на m, або число, яке одержиться, якщо від цієї остачі відняти модуль m (з цих двох чисел треба вибрати менше за абсолютною величиною).

Співставивши числу f(a)=anrn+an-1rn-1+…+a1r1+a0 ми одержимо функцію Паскаля f(a) для числа a. За властивістю 6 числових конгруенцій a f(a)(modm), а тому a mf(a) m, а тому заміняючиa на f(a) ми можемовстановитиознакиподільності для різнихm.

5. Основна теорема про гомоморфізм груп

Лема: Якщо f – гомоморфізм групи G в групу G`, H= Ker f – ядро цього гомоморфізму, то для довільних a,b є G з умови f(a)=f(b) слідує Ha=Hb.

Доведення: f(ab-1)=f(a)f-1(b)=f(a)f-1(a)=e`. ab-1 є H = Ker f, a b (mod H), звідки Ha=Hb.

Теорема: якщо f – гомоморфізм групи G на групу G`, H=Ker f – ядро гомоморфізму f, то фактор-група G/H ізоморфна групі G`.

Доведення: фактор-групу G/H складають суміжні класи групи G за нормальним дільником H. Задамо відображення φ:G/H→G`, таким чином φ(Ha)=f(a), a є G. Оскільки Н – ядро гомоморфізму, то кожному суміжному класу На ставитиметься у відповідність єдиний елемент групи G`, який не залежатиме від вибору представника класу. Покажемо, що φ – гомоморфізм. Нехай На і Нb – два довільні суміжні класи з G/H, оскільки φ(Ha Hb)=φ(Hab)=f(ab)=f(a) f(b)=φ(Ha) φ(Hb), то φ – гомоморфізм G/H в G`.

Покажемо, що відображення φ є відображенням на групу G`. Нехай a` є G`, оскільки f – гомоморфізм на G`, то існує a є G, таке, що f(a)=a`.

Отже, Ha – прообраз a` при відображенні φ. Звідки φ – сюр’єктивне відображення G/H на G`. На завершення доведення покажемо, що φ також ін’єктивне відображення. Припустимо, що φ(Ha)=φ(Hb). Тоді скориставшись лемою маємо Ha=Hb, так як попередня рівність рівносильна рівності f(a)=f(b).

32. Індекси за простим модулем і їх властивості.

За допомогою первісних коренів можна побудувати теорію, що нагадує теорію логарифмів. Нехай ε – первісний корінь за модулем p1, тоді числа ε, ε2, … εp-1 утворюють ЗСЛ за модулем p, а тому будь-яке ціле число, яке не поділяється на p буде конгруентне за модулем p деякому із чисОл εi. Число i називається індексом a за модулем p при основі ε, і позначається indεa або inda.

Означення: індексом числа aназивається таке ціле число i, для якого a εi(modp).

Аналогічно як з означення логарифма випливає основна логарифмічна тотожність, так і з означення індекса випливає конгруенція (modp).

Із властивості 3 порядку числа за даним модулем слідує, що з умови a b(modp) слідує indεa indεb(modp-1). Оскільки ppε=p-1.

Властивості індексів:

Нехай ε – первісний корінь за модулем p, цілі числа aі b не діляться на p, тоді мають місце такі властивості:

1.indab ind a + ind b (mod p-1).

Доведення: ab (modp). Проіндексувавши при основі ε дістанемо indab inda + indb (modp-1).

2.ind an n ind a (mod p-1), n є N.

Доведення: a (mod), an (mod p), а далі індексуємо при основі ε і отримуємо: indan n ind a(mod p-1)

3.Якщо a b, то ind ind a - ind b (mod p-1). Доведення аналогічне до властивості 1.

4.indεε 1(modp-1).

5.indε1 0(modp-1)
30. Порядок числа і класу лишків та його властивості.

Означення: порядком числа aза модулем m називається таке найменше натуральне d, для якого ad (modm).

З властивостей числових конгруенцій слідує, що конгруентні за модулем mчисла мають один і той же порядок. a b(modm)→ad bd(modm). Отже, можна говорити про порядок класу лишків за модулем m, як порядок будь-якого лишку з цього класу.

Властивості порядку числа за модулем:

1) якщо Pm(a)=d, то числа a, a2, …,ad є попарно неконгруентні за модулем m. Нехай 1≤kk (modm), так як (a, m)=1, то скоротивши на ak дістанемо 1(modm), де d> -k≥1. Існування -kсуперечить тому, що d – порядок a за модулемm, отже ak (modm). Властивість доведена.

2) Якщо Pm(a)=d, то an 1(modm) тоді і тільки тоді, коли n d.

Доведення: нехай n d, тоді n=dq. an adq (ad)q 1q 1 (modm), звідки an 1 (modm).

Навпаки, нехай an 1 (modm), покажемо, що n d. Спочатку розділимо n на dз остачею, n=dq+r, 0≤rn (modm) одержуємо (ad)q ar 1(modm), звідки ar 1(modm). Так як dнайменше натуральне число для якого ad 1(modm),то r=0, а тому n=dq1 → n d.

Наслідок: якщо Pm(a)=d, то φ(m) d.

Доведення: за теоремою Ейлера aφ(m) 1(modm), за властивістю 2 φ(m) d.

3)Якщо Pm(a)=d, то as at (mod m) тоді і тільки тоді, коли s t (mod d).

Доведення: as at (mod m)as-t 1(mod m) (s-t) d s t(mod d).
7. Циклічні групи

Нехай G – мультиплікативна група.

Означення: Група G називається циклічною, якщо кожний її елемент є степенем одного і того ж елемента цієї групи, який називається твірним елементом групи.

Теорема: Довільна підгрупа циклічної групи є циклічною.

Доведення: Нехай G – циклічна група з твірними елементами a. H – підгрупа групи G. Покажемо, що H – також циклічна. Якщо H={e} – одинична підгрупа, то очевидно вона циклічна. Нехай H≠{e}. Так як всі елементи групи G мають вигляд ak, k є Z, то і підгрупа H складається з таких елементів. Якщо ak є H, то і обернений елемент a-k=H. А тому можна вважати k>0, тобто, що підгрупа H, яка не є одиничною завжди містить додатній степінь елемента a. Нехай s – найменше натуральне число, для якого as є H. Покажемо, що as – твірний елемент H.

Нехай ak є H, розділимо k на s з остачею, тоді k=sq+r, де 0 rk, as є H дістанемо ak (as)-q=ar є H, де 0k=(as)q, тобто as – твірний елемент групи H.

Наслідок: довільна група простого порядку є циклічною.

28. Конгруенції вищих степенів за простим модулем.Теорема про кіл-ть розв’язків конгоруенції степеня n.

Розглянемо алгебраїчну конгруенцію степеня n за простим модулем p.

anxk+an-1xn-1+…+a1x+a0 0(mod p), (1), де an, an-1, …, a1, a0є Z, anне поділяється на p, p – просте число.

  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас