Ім'я файлу: МОДУЛЬ 2, ВАРІАНТ 1.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 16.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
RP_PIV.doc

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ  «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

МОДУЛЬ 2, ВАРІАНТ 1

 Переконайтеся, що ви уважно прочитали питання і оберіть з переліку пункт або пункти для правильної відповіді.

На деякі питання правильною відповіддю може бути обрання кількох пунктів з переліку.
1. Промислова власність – це один з видів:  

а. колективної власності;

б. державної власності;

в. інтелектуальної власності;

г. кооперативної власності.
2. Секрети виробництва (ноу-хау) є об’єктом промислової власності? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
3. Чи потребує винахідництво правового регулювання? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
4. У суб’єктивному розумінні право промислової власності – це:   

а. сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються в процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості;

б. сукупність прав, якими наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату науково-технічної діяльності;

в. сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, які складаються в процесі створення, оформлення та використання результатів художньої творчості;

г. сукупність прав, якими наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату духовної діяльності.
5. Об’єктом винаходу може бути:   

а. письмовий твір;

б. картина;

в. пристрій;

г. наукова праця.
6. Речовина може бути об’єктом винаходу? :  

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.

7. Секретний винахід – це винахід, який:   в

а. містить інформацію, віднесену до комерційної таємниці підприємства;

б. містить інформацію, віднесену до комерційної таємниці певної галузі виробництва;

в. містить інформацію, віднесену до державної таємниці;

г. містить інформацію, віднесену до економічної таємниці підприємства;

д. такого поняття як «секретний винахід» не існує.
8. Використання власного обладнання винахідника при створенні винаходу  є ознакою позаслужбового винаходу? :   

а. так;

б. ні;

в. такого поняття як «позаслужбовий винахід» не існує.
9. Строк дії охоронного документу України на винахід становить:   

а. 10 років;

б. 20 років;

в. 30 років;

г. 40 років.
10. Від якої дати відраховується термін дії охоронного документу на корисну модель? :   

а. від дати створення корисної моделі;

б. від дати подання заявки до Установи;

в. від дати публікації відомостей про корисну модель;

г. від дати початку використання корисної моделі. 
11. Винахід визнається новим, якщо:   

а. він винайдений вперше;

б. таким його вважає трудовий колектив;

в. він не є частиною рівня техніки;

г. таким його вважає суспільство.
12. Умова промислової придатності є необхідною для визнання патентоздатності корисної моделі? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
13. Чи визнається винаходом пропозиція, на яку вже видано патент? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
14. Чи вірним є твердження: «Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості»? :   

а. так;

б. ні.
15. Строк дії охоронного документу на промисловий зразок складає:   

а. 10 років;

б. 15 років;

в. 20 років; 

г. 25 років.
16. Автором винаходу може бути людина:   

а. віком від 16 років;

б. віком від18 років;

в. віком від 25 років;

г. незалежно від віку.
17. При переході прав на винахід спадкоємцям за автором залишаються особисті немайнові права? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
18. Юридична особа визнається як автор винаходу? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
19. Право кваліфікації творчої  пропозиції як винаходу або корисної моделі належить:   

а. Державній службі інтелектуальної власності;

б. Державному підприємству «Інститут промислової власності»;

в Державному агентству з авторських і суміжних прав;

г. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України.
20. Чи має відповідати заявка на отримання патенту на винахід вимозі єдності винаходу? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
21. Чи входить реферат до складу заявки:  

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.

22. Чи повинен опис винаходу розкривати суть винаходу? :  

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
23. Обсяг правової охорони, що надається патентом, визначається:   

а. описом винаходу;

б. формулою винаходу;

в. заявою про видачу патенту;

г. проханням заявника.
24. Пріоритет винаходу – це:   

а. свідчення важливості винаходу;

б. першість у поданні заявки;

в. першочерговість розгляду винаходу;

г. міжнародна значимість винаходу.
25. Чи сплачується збір за виправлення помилок в заявці на отримання патенту? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.

г. вносити виправлення взагалі не дозволяється.
26. Хто приймає рішення про засекречування матеріалів заявки? :   

а. Служба безпеки України;

б. Міністерство внутрішніх справ України;

в. патентний повірений;

г. Державний експерт з питань таємниць.
27. Протягом якого терміну заявник має право вносити до заявки виправлення та уточнення? :   

а. протягом 6-ти місяців від дати подання заявки;

б. протягом 12-ти місяців від дати подання заявки;

в. протягом 18-ти місяців від дати подання заявки;

г. протягом 24-ох місяців від дати подання заявки.
28. Експертиза заявки на отримання патенту на винахід по суті проводиться за клопотанням заявника? :  

а. так;

б. ні.
29.  Експертиза по суті включає:   

а. перевірку відповідності заявки встановленим вимогам;

б. перевірку належності зазначеного у заявці об'єкта до переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами;

в. перевірку формули винаходу;. 

г. перевірку винаходу на відповідність умовам патентоздатності.
30. Якщо заявник не згодний з рішенням Установи стосовно заявки він може оскаржити рішення Установи? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
31.  Від якої дати діє тимчасова правова охорона винаходу? :   

а. від дати створення винаходу;

б. від дати подання заявки на винахід;

в. від дати публікації відомостей про заявку в засобах масової інформації;

г. від дати публікації відомостей про заявку в офіційному бюлетені;

д. від дати позитивного рішення Установи щодо видачі патенту.
32. Чи отримує правову охорону винахід, що містить державну таємницю? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
33. За яких обставин може бути припинена дія патенту? :   

а. за умови, що винахід не використовується;

б. за умови, що винахід недостатньо використовується;

в. за умови, що власник патенту відмовився від нього;

г. за умови, що власник передав право на використання винаходу іншій особі.
34. Хто може подати заперечення проти видачі патенту? :   

а. державна установа;

б. будь-яка особа;

в. роботодавець;

г. колектив підприємства.
35. Чи треба брати дозвіл на патентування винаходу в іноземній державі? :   

а. так;

б. ні;

в. патентування винаходів в іноземних державах забороняється.
36. Чи можна запатентувати винахід в іноземній державі згідно з договором про патентну кооперацію? :   

а. так;

б. ні;

в. патентування винаходів в іноземних державах забороняється.

37. Чи забороняє законодавство України присвоєння імені автора або іншої спеціальної назви винаходу, корисній моделі, промисловому зразку? :   

а. так;

б. ні.
38. Чи може власник патенту використати свої права як інвестицію? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадках.
39. Чи існують обов’язки у власника патенту? :   

а. так;

б. ні.
40. Чи має бути угода між співавторами винаходу щодо частки кожного з них? :   

а. так;

б. ні.
41. У разі відсутності угоди між співвласниками патенту чи має кожний з них право самостійно давати дозвіл на використання винаходу іншій особі:   

а. так;

б. ні.
42. Чи може бути передано право власності на винахід шляхом обміну? :   

а. так;

б. ні.
43. Найбільш поширеною правовою використання об’єктів інтелектуальної власності є:   

а. ліцензійні договори;

б. угоди;

в. домовленості;

г. меморандуми.
44. Чи повинна особа, яка отримала дозвіл на використання винаходу, сплачувати будь-які платежі власнику патенту? :   

а. так;

б. ні;

в. в окремих випадах.
45. Якщо надання дозволу на використання винаходу не позбавляє власника патенту права на використання того ж самого винаходу, то маємо справу з:   

а. виключною ліцензією;

б. повною ліцензією;

в. невиключною ліцензією.
46. Чи може власник виключної ліцензії надати дозвіл на використання винаходу іншій особі? :   

а. так;

б. ні;

в. при певних умовах.
47. Чи може власник патенту зробити офіційну заяву про надання дозволу на використання винаходу будь-якій особі? :   

а. так;

б. ні;

в. при певних умовах.
48. Примусове відчуження права на використання винаходу реалізується через надання:   

а. обов’язкової ліцензії;

б. примусової ліцензії;

в. вимушеної ліцензії;

г. державної ліцензії;

д. примусове відчуження права на використання винаходу заборонено.
49. Чи здійснюється в Україна захист прав власника патенту? :   

а. так;

б. ні;
50. Чи належить постановочний договір до авторських? :   

а. так;

б. ні;

в. при певних умовах;

г. такого договору не існує. 
скачати

© Усі права захищені
написати до нас