Ім'я файлу: Новий Документ Microsoft Word.doc
Розширення: doc
Розмір: 136кб.
Дата: 06.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Уніфікація і стандартизація документів.doc
Варіант 11
1.     Прибуток фірми та його складові.
2.     Визначте економію на умовно-постійних витратах у результаті збільшення обсягу виробництва, якщо собівартість товарної продукції в базисному році 250 тис. грн; питома вага умовно-постійних витрат 8 %; темпи приросту обсягу товарної продукції в планованому році в порівнянні з базисним 15 %, темпи приросту умовно-постійних витрат у зв'язку зі зростанням обсягу виробництва 1,2 %.

2. Розв’язування:

- Розмір умовно-постійних витрат у базовому році- Умовно-постійні витрати на новий обсяг виробництва продукції за їх незмінної частки- Плановий розмір приросту умовно-постійних витрат- Економія на умовно-постійних витратах складатиме:

+

3. У звітному році підприємство випустило продукції на суму 350 000 грн. Загальна собівартість склала 230 000 грн. На початок року на складі знаходилося продукції на суму 30 000 грн., а на кінець року – на 8% менше. Протягом року було реалізовано продукції підсобного господарства на суму 26 000 грн.; її собівартість становила 20 000 грн. Мали місце збитки від позареалізаційної діяльності на суму 6 000 грн. Отримано штрафів за порушення умов поставки на суму 5 000 грн. Сплачено по процентах за банківський кредит 2 500 грн. Погашена заборгованість за електроенергію в сумі 8 500 грн. Ставка податку на прибуток – 25%. Визначити чистий прибуток підприємства.

Розв'язання:

1. Визначимо обсяг реалізованої продукції у звітному році:

РП = 350 000 +(30 000 – 30 000*0,92) = 352 400 грн.

2. Визначимо величину собівартості в обсязі випущеної продукції:

Свп = (230 000 / 350 000) * 100% = 65,7%.

3. Визначимо собівартість реалізованої продукції:

Срп = 352 400 * 0,657 = 231 526,8 грн.

4. Знайдемо прибуток від операційної діяльності:

Поп = 352 400 – 231 526, 8 + (26 000 – 20 000) – 5 000 = 121 873,2 грн.

5. Знайдемо прибуток від звичайної діяльності до оподаткування:

Пзд = 121 873,2 – (2 500 + 8 500) – 6 000 = 104 873,2 грн.

6. Визначимо прибуток від звичайної діяльності після оподаткування:

Пздоп = 104 873,2 – 104 873,2 * 0,25 = 78 654,9 грн.

7. Чистий прибуток дорівнюватиме прибутку від звичайної діяльності за умови відсутності надзвичайних операцій, а саме 78 654,9 грн.

Висновок. Чистий прибуток підприємства склав 78654,9 грн.

Прибуток підприємства: поняття, суть, форми, роль і місце, визначення. Реферат

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення. Роль і місце прибутку в економіці підприємства. Визначення загальної величини прибутку


Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три категорії:

доходи від капіталу, землі та доходи від праці. Вважалося, що кожен із видів доходів є обов'язковою винагородою для одержувача за надані ним послуги у народному господарстві.

Це добре розуміли ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж. Ст. Мілль, які брали до уваги історичний і юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним майном, землею або капіталом (засобами виробництва, матеріалами, коштами) як основу вирішення питання про походження прибутку.

Спочатку у політичній економіці, а потім і у фінансовій науці усі джерела доходів поділялися на фундирувані й не фундирувані, тобто пов'язані й не пов'язані з капітальним майном, отже, і розподіл доходів здійснювався за двома категоріями: доходи від капітального майна взагалі і доходи від праці, що не пов'язані з володінням капіталом. Дохід від капітального майна, у свою чергу, об'єднував земельну ренту і дохід від капіталу.

Д. Рікардо виявив протилежну залежність між прибутком та земельною рентою, між заробітною платою і прибутком. Яка частина продукту сплачується у формі заробітної плати — питання надзвичайно важливе при вивченні прибутку. Останній буде високий або низький у тій самій пропорції, в якій буде низькою чи високою заробітна плата, писав він.

А. Сміт і Д. Рікардо відокремили поняття прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом накопичення капіталу, із факторами зростання суспільного багатства.

У різні часи Сміт трактував прибуток як:

 • закономірний результат продуктивності капіталу;

 • винагороду капіталістові за його діяльність і ризик;

 • вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника.

     

Пояснення джерел виникнення прибутку, яке зробив А. Сміт, набуло розвитку в різноманітних напрямках подальших теорій прибутку.

У працях декого з теоретиків того часу панували й такі варіанти трактування прибутку, як винагороди за збереження капіталу (теорія стриманості), страхової премії за ризик, що йому підвладна будь-яка діяльність підприємця, а також сприйняття прибутку як результату виявлення законів мінового процесу і вартості, що виникає завдяки зростанню капіталу з часом.

Роль і місце прибутку в економіці підприємства

У Законі України "Про підприємства в Україні" записано:

"Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який... здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу)... На всіх підприємствах основним узагальнюючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток (доход)". Цими нормативними положеннями визначається роль і місце прибутку в економіці підприємства.

Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою видатків; він являє собою єдину форму його власних нагромаджень. Податок на додану вартість і акцизний збір, які надходять у складі виручки від реалізації продукції підприємств, являють собою форми централізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпорядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету.

На відміну від ПДВ і акцизного збору, прибуток, що його одержують підприємства у сфері виробництва товарів і послуг, хоч він також є одним із головних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробництва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удосконалення технології, матеріальне заохочення трудящих соціальний розвиток колективів.

Законодавство України, яке регулює господарську діяльність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибутку — з іншого, під "прибутком" визначає два різних економічних явища.

Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і нематеріальних активів.

Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між доходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Головна його особливість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї продукції. Прибуток як об'єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не співпадає з бухгалтерським обліком прибутку.

Прибуток у класичному розумінні являє собою різницю між ціною товару і затратами на виробництво товару — його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибутку. Такий показник, безумовно, в більшій мірі характеризує якість господарювання підприємства, саме він реальний і з точки зору спроможності підприємства відраховувати частину прибутку до бюджету.

Прибуток синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи підприємства.

Щоб прибуток підприємства зростав, воно повинне:

 • нарощувати обсяги виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;

 • розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і якість продукції;

 • впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників;

 • зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції (тобто її собівартість);

 • з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси;

 • зі знанням справи вести цінову політику, бо на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни;

 • грамотно будувати договірні відносини з постачальниками і покупцями;

 • вміти найбільш доцільно розміщати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту.

Не важко помітити, що останні три з названих вище напрямків значною мірою залежать від сумлінності і кваліфікації економістів, які причетні до фінансової роботи підприємства. Так, на стадії укладання угод з покупцями дуже важливо домовитися про оптимальні ціни на товари і послуги, строки перегляду цін у зв'язку з інфляційними процесами в економіці. У договорі повинні бути чітко визначені застереження щодо порядку обчислення розмірів втрат (збитків), які є наслідком порушень зафіксованих у ньому зобов'язань сторін, а також щодо порядку відшкодування цих втрат.

У директивно-плановій економіці всі ці питання для підприємств не мали суттєвого значення, оскільки вони практично не були зацікавлені у збільшенні прибутку. Вони не розпоряджалися ним. У ринкових же умовах після сплати податків до державного бюджету й інших обов'язкових відрахувань весь прибуток, що залишається, надходить у повне розпорядження власників або трудових колективів підприємств.

Визначення загальної величини прибутку

Прибуток, який визначається у бухгалтерському обліку підприємств, складається з:

 • прибутку від реалізації товарної продукції (робіт, послуг);

 • прибутку (або збитку) від іншої реалізації;

 • прибутку, отриманого від здійснення підприємством корпоративних прав (у тому числі у вигляді дивідендів на придбані акції акціонерних товариств, процентів на внески до статутних фондів спільних підприємств);

 • прибутку (або збитку) від інших позареалізаційних операцій.

Всі разом ці складові частини становлять так званий балансовий прибуток підприємства, що знаходить своє відображення у пасиві бухгалтерського балансу.

Прибуток від реалізації товарної продукції—це різниця між оптовою (договірною або регульованою, без ПДВ і акцизного збору) ціною реалізованої продукції і її собівартістю. Наприклад, на виріб "А", який не є підакцизним, тобто такий, що не обкладається акцизним збором, встановлена договірна ціна (без ПДВ) 2,40 грн., повна собівартість виробу становить 1,98 грн. Виручка від його реалізації дорівнює 2,40 х 1,20 (20 відсотків —ПДВ), тобто 2,88 грн. Прибуток від реалізації виробу "А" складає 0,42 грн. (2,40 —1,98).

На собівартість товарної продукції підприємства зобов'язані відносити всі витрати на виробництво згідно з чинним законодавством. В даний час воно встановлює перелік витрат виробництва, що відносяться на собівартість продукції (робіт, послуг), за 5-ма групами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів та нематеріальних активів, інші витрати (включаючи витрати на реалізацію продукції, а також податки, збори, інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством).

У складі третьої та п'ятої з цих груп є, зокрема, витрати підприємства на створення таких загальнодержавних цільових фондів:

 • Пенсійний фонд України;

 • Фонд соціального страхування України;

 • Фонд коштів на випадок безробіття;

 • Фонд для здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи;

 • Державний інноваційний фонд;

 • Державний фонд сприяння конверсії;

 • Фонд коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних шляхів загального користування.

Відрахування у перші чотири зазначених вище фонди підприємства здійснюють пропорційно до загального фонду оплати праці, включаючи премії, усі види заохочень праці робітників і службовців підприємств, на які нараховуються страхові внески згідно з чинним законодавством (пропорційно, але не за рахунок фонду оплати праці!). До Пенсійного фонду України підприємства всіх форм власності вносять збори у розмірі 32 відсотки від фонду оплати праці, до Фонду соціального страхування України — 4 відсотки (обидва ці фонди функціонують поза Державним бюджетом); у доход Державного бюджету вноситься збір коштів на випадок безробіття (1,5 відсотка від фонду оплати праці) і у Фонд для здійснення заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи (10 відсотків від фонду оплати праці).

Відрахування коштів підприємств у інші загальнодержавні фонди здійснюються згідно з положеннями про ці фонди.

В законодавчому порядку встановлюються також витрати і втрати, що безпосередньо відносяться на зменшення прибутку підприємств, як-то: витрати і нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норми природного убутку, якщо не встановлено винуватців, збитки від простоїв через внутрішньовиробничі і зовнішні причини, некомпенсовані збитки від стихійного лиха, суми дебіторської заборгованості, термін позовної давності яких минув та ін. Повна собівартість реалізованої продукції включає також комерційні витрати (витрати, пов'язані з реалізацією продукції).

Нижче наводиться витяг зі звітної форми "Звіт про фінансові результати" промислового підприємства за січень—березень 1998 р. (тис. грн.):

 • Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 94,9;

 • Податок на додану вартість 15,8;

 • Акцизний збір 8,1;

 • Витрати на виробництво реалізованої продукції 51,3;

 • Комерційні витрати 2,8;

 • Результат від реалізації — прибуток 16,9.

Література

 1. Закон України "Про підприємства в Україні" // Відомості ВРУ, 1991, № 24, С. 611-629.

 2. Білик М. Д. Управління фінансами державних підприємств. К., Знання, 1999.

 3. Будищева И. А. Регулирование затрат на обеспечение качества продукции. М., Изд-во стандартов, 1989.

 4. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної теорії. К., Вища школа, 1995.

 5. Економіка підприємства: Підручник в 2-х т. За ред. С. Ф. Покропивного. К., Хвиля-Пресс, 1995.

 6. Економічна теорія. Мікроекономіка. Навчальний посібник. К., Заповіт, 1997.

 7. Киперман Г. Я., Шевляков А. В. Хозрасчет и показатели прибыли и дохода. М., Финансы и статистика, 1991.

 8. Кожанова Є. П., Коюда О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України, № 4, 1999, С. 33—40.

 9. Лыкова Л. Н. От нормативов к налогообложению (распределение доходов предприятий). М., Наука, 1991.

 10. Макконнелл Кэмбелл P., Брю Стенли Л. Экономика / Пер. с англ. — М.: Республика, 1992.

 11. Недов П., Желнин А. Экономический анализ капитальных инвестиций. Х., Плеяда, 1998, 255 с.

 12. Экономика предприятия. Под ред. проф. Н. А. Сафронова. М., Юрист, 1998.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас