Ім'я файлу: ЕКЗАМЕН.docx
Розширення: docx
Розмір: 64кб.
Дата: 16.01.2022
скачати


1. Предмет і завдання курсу «Перекладознавство».

ТП – це наука, що вивч процес та результат перекладу та перекладацької діяльності. Завдання: вивч перекладу і його закономірності; розкриття сутності, характеру між мовних перекладацьких відповідників різних рівнів шляхом узагальнення та систематизації спостережень над конкретними відповідниками різного рівня; опис прийомів та способів перекл; визнач ролі перекладів у розв вітчизн культури та вивчіст перекладацької теорії та практики.


2. Матеріал перекладу. Функціональнепризначеннятекстів.

ТП – це наука, що вивч процес та результат перекладу та перекладацької діяльності. Матеріалами є різні перекладацькі тексти та їх оригінали. тексти різних жанрів. Розмовні тексти: розмовно-побутові, розмовно-ділові (в усній діалогічній формі орієнтовані на взаємну комунікацію з будь-якою метою). Оф-ділові: інфрмативна функція, повідомлення. Сусп-інформат: газети, журнали, розрахована на розробляння сусп думки. Наукові: в залежн від галузі спеціальні та науково-популярні, несуть інформацію. Худ тексти: естетична ф-ція і вплив на читача, поділяються на види, мають свою специфіку. Релігійні твори: екзегетика – розділ богослов’я, що трактує багатознбібліййської лексики.

4. Зв’язок перекладознавства з іншими галузями знань.
Беручи до уваги функції мови і стилі мови і мовлення, доцільно виокремити шість основних функціональних стилів текстів:I - а) технічні тексти і тексти природничих наук,

б) філософські, в) літературні;II - а) інформаційні, документальні та наукові,

б) суспільно-політичні, в) художні;III - а) прагматичні, б) літературні (художні);IV - а) прагматичні, б) естетико-художні,

в) лінгвістичні, г) етнографічні;V - а) релігійні, 6) літературні, в) ділові, г) офіційні;VI - а) релігійні, б) художні, в) віршовані, г) дитяча
література, д) драматургічні, е) кінофільмові, ж)
технічні.
3. Розділи перекладознавства. 

ТП – це наука, що вивч процес та результат перекладу та перекладацької діяльності. Розділи: загальна теорія перекладу(визн теоретичні засади міжмовн відповідників специфміжмовн усного та письмового пер); історія практики й теорії перекладу(пов’язана з досліджіст етапів та напрямків діяльності); теорія машинного перекладу (спроби змоделювати процес природного перекладу); методика викладання перекладу (розробляє методи вивч різних видів перекладу).

4. Контрастивна лінгвістика - напрям загального мовознавства метою якого є порівняльне вивчення двох мов для виявлення подібних і відмінних рис на всіх рівнях. В минулому чітка диференціація між КЛ та ТП нерідко була відсутня. Рецкер: «Переклад не можна цявити без міцної лінгвістичної основи. Такою основою має бути порівняльне вивчення мов та встановлення певних відповідностей між мовою оригіналу та перекладу, які і мають складати основу ТП». Таким чином співставлення мов та їх явищ фактично ототожнювалось з теорією перекладу. Лінгвісти в інтересах порівняльного вивчення мов використовували метод порівняння конкретних мовних творів на різних мовах, які фактично є оригіналом та перекладом. Дані КЛ створюють необхідний фундамент для побудови теорії перекладу. ТП потребує КЛ як джерело вихідних даних, що стають відправною точкою для власного перекладацького аналізу. Незважаючи на тісний зв'язок КЛ та ТП їх неможна ототожнювати. Завдання КЛ - порівняння мов. ТП досліджує переклад як спеціальний вид міжмовної діяльності. ТП крім вихідного і кінцевого текстів бере до уваги соціокультурні і психологічні відмінності між різномовними комунікантами.
· Соціолінгвістика. Переклад - соціально детерміноване явище, тобто на процес і результат перекладу впливають соц. фактори. Саме тому він володіє рядом ознак, що входять в сферу компетенції соціолінгвістики. Серед соціолінгвістичних проблем які мають відношеннятдо перекладу можна виділити такі як «мова і соц. структура», «мова і культура», «мова і соціологія особистості». У відповідності з цим розглядають 3 сторони перекладу: П. як відображення соц. світу, як соц.. детермінований комунікативний процес, соціальна норма перекладу.
· ТП та психолінгвістика. Переклад - це по своїй суті психологічний процес. Психологічну природу становлять 3 його стадії: розуміння вихідного тексту, осмислення та продукування. Виявлення психологічної основи перекладу є необхідною передумовою для його розуміння. На основі даних психолінгвістики відбувається моделювання процесу перекладу. Дані психолінгвістики використовуються при вивченні синхронного перекладу. Одною з тем психолінгвістичного аналізу є сама здатність перекладати, або перекладацька компетенція.


5. Проблема визначення еквівалентності в перекладознавстві.

Здійснюючи переклад переклпдачсвідомочинізалуч до тексту власнерозумінняоригі встановлює баланс двох мов, культур, онтологій. Еквів – збалансоване співвідношення двох найбільш важливих характеристик ориг і пер. Тотожність прагмат впливу ориг на власного читача і перкл на читача перекладного тексту. Розмежовують поняття еквів та адекватність (близькість оцінок змісту текстів ориг та пер їхніми адресатами або як відповідність поставлення перед перекл метою).


6. Поняттяеквівалентність й адекватність в перекладознавстві. 

Здійснюючи переклад переклпдачсвідомочинізалуч до тексту власнерозумінняоригі встановлює баланс двох мов, культур, онтологій. Еквів є найбільш оптимальною збалансованістю смислової, конотативної, екстралінгв інформації текстів ориг й пер, що мотивується необхідністю досягн рівноцінності їхнього регулятивн впливу на своїх адресатів. Безперечно, у процесі пер неможливо зберегти семантику й форму, ще й передати читачам перекладного тексту, які належать до ін культури, є носіями ін мови і занурені до іншого буття й соціуму, інф різного порядку. Тому найбільш гармонійне входження читачів перекладу до чужої культ й мови можливе лише за рахунок окресленого балансу, досягти якого повинен перекладач. Адекватність-близкість оцінок змісту тексту ориг..та перекладуїхніми адресатами або як відповідність поставлення перед перекл метою.

7. Проблема типології еквівалентності в перекладознавстві. 

Здійснюючи переклад переклпдачсвідомочинізалуч до тексту власнерозумінняоригі встановлює баланс двох мов, культур, онтологій. Еквів – збалансоване співвідношення двох найбільш важливих характеристик ориг і пер. Тотожність прагмат впливу ориг на власного читача і перкл на читача перекладного тексту. Швейцер – прагматичний, семантичний компонентний, семантичний референційний, синтаксичний рівні еквів. Комісаров – рівні мети комунікації,способу опису ситуації,структури висловлювання. Мірошніченко – денотативна еквів(увага на зміст) – конотативна (перет.стиліст.говору) – структурно-нормативна (збереж. жанрової специфіки) –прагматична (адапт. змісту ориг. до читача перекл.); формлаьно-естетична (на враження від текстів ор. і пер.). Ю.Найда: формальна (орієнтована на ориг і передбачає збереж в тексті перекл формальних ознак оригіналу); динамічна (орієнтована на читача перекл і потребує від перекладача адаптації лексики та граматики). Функц-комунікативна еквів є нічим іншим, як найоптимальнішим балансом семантики й форми, денотативної, конотативної, стилістичної, культурної та прагматичної інф текстів ориг й перекл. Безперечно, у процесі перекл неможливо зберегти семантику й форму, ще й передати читачам перекл тексту, які належать до іншої культури, є носіями іншої мови і занурені до іншого буття й соціуму, інформацію різного порядку. Тому найбільш гармонійне входження читачів перекл до чужої культ й мови можливе лише за рахунок окресленого балансу, досягти якого повинен перекладач.

8. Проблема еквівалентності та тип перекладного тексту.

Здійснюючи переклад перекладачсвідомочинізалуч до тексту власнерозумінняоригі встановлює баланс двох мов, культур, онтологій. Еквів – збалансоване співвідношення двох найбільш важливих характеристик ориг і пер. Тотожність прагмат впливу ориг на власного читача і перкл на читача перекладного тексту.

9. Трансформації як спосіб досягнення еквівалентності. 
Для досягнення еквівалентності оригіналу і перекладу за відсутністю прями х і повних відповідників перекладачеві необхідно вміло застосовувати трансформації,пертвореня ,що здійснюються при переході від оригінального тексту до перекладного.Латишев розуміє екв.як рівноц.вплив текстів оригіналу на своїх читачів визначає трансформації як відступ від структурного та семантичного паралелізму між вихідним текстом на користь їхньої рівноцінності і з точки зору впливу. На думку Бархударова перек.можна вважати міжмовною трансформацією в широкому розумінні цього терміну.Трансформації-це перетворення,модифікація форм,або змісту і форми з метою збереження відповідності комунікат.впливу на адресатів ориг..і перекл. Тексту.До переклад.трансф відносять 1диференціаці значень2конкретизацію3генераліз4змістовий розвиток5антонімічний пер6цілісне перетвор7компенсація втрат. За Бархударовим 1перестановки2заміни3додавання4опущення О.О.С. Всі трансф.на 2 групи Формальні трансф-передбачають зміну форми в перекладі при збереженні змісту оригіналу.Формально-змістові-пердбачають зміну форми і модифікацію змісту. Вони обумовлені специфікою мовних систем,ориг..і перекл..текстів,а також контекстуальними і праг мат.факторами.Крім того виокремл.прагматичні ,які по суті є форм.змістов.Кожен з цих тиів представ.одиницями різних мовних івнів,фонетичного,лексичного,граматичного,фразеологічного,словотвірног тощо.

10. Моделі перекладу

Моделелювання перекладац.процесу є актуальною проблемою суч.перекладоз. Моделі перекладу- це гіпотетичні абстрактні схеми представлення процесу перекладу метою побудови яких є спроба пояснення перетворення змісту вираженою засобами одн.мови на відпов.зміст вираж.засобами іншої мови. Найбільш поширеними в загал.теорії перекл..є такі моделі 1)денотативна2)семантична3)трансформаційна4)семантико-семіотична5)комунікативно-функціональна6)інформативна. Денотаивна або ситуативна передбачає ототожнення знаків 2 мов із денотатами або референтами на підставі єдності предметного світу. Складники якого отримують познач.у мовах світу за умови відсутності відповідників-перекладач компенсує лакуни коментарями,примітками. Звернення до денотат.ситуацю.зумовлює спосіб її опису в певній культ.засобами відповідної мови.


11. Денотативна (ситуативна) модель перекладу.

Моделелперекладац процесу є актуальною проблемою суч. перекладоз. Моделі перекладу- це гіпотетичні абстрактні схеми представлення процесу перекладу метою побудови яких є спроба пояснення перетворення змісту вираженою засобами одн. мови на відпов. зміст вираж. засобами іншої мови. Найбільш поширеними в загал. теорії перекл є такі моделі: денотативна; семантична; трансформаційна; семантико-семіотична; комунікативно-функціональна; інформативна. Денотаивна передбачає ототожнення знаків 2 мов із денотатами або референтами на підставі єдності предметного світу. Складники якого отримують познач. у мовах світу за умови відсутності відповідників - перекладач компенсує лакуни коментарями, примітками. Звернення до денотат. зумовлює спосіб її опису в певній культ. засобами відповідної.

12. Семантична модель перекладу.

Семантична модель перекладу-апелює до змістовних компонентів вихідного тексту здійсн.компон.аналіз тексту і тоді апелює до синтезу змісту в матер.мови перекладу.Ця модель оперує глибинними семант.категоріями та структурами і передбачає досягнення адекватності шляхом відповідності набору семант.конотат.і стильових ознак.
13. Інформативна модель перекладу. 
Інформативна.її завершенням є врахування різних типів інформації носієм яких є ориг..текст і які повинен перекладач декодувати,щоб мовою перекл..перетворити інформ.масив для нормального сприйняття адресатом перекладу. Інформативна модель має переважно етнокультурну установку враховуючи своєрідну культ.онтол.етн.умови створ.оригінального тексту і культурну компетенцію читачів перекладу.

14. Трансформаційна модель перекладу. 

Трансформаційна модель перекл.проявляється на міжмовних трансф.мінімальних ядерних глибинних структур, зокрема на перебудові син такс.схем побудови речення.Знанні принципів і параметрів ВМ і МП. Трансформацій і обмежень на них у певних мовах.
15. Модель перекладу із мовою-посередником. 

Модель перекладу із мовою посередником.Мову посередник розглядають або як еталонну сист.поєднання наборів ознак 2 мов. Або як гіпотетично концептуальну мові, що представляє зміст тексту і позбавлена особл.мов оригіналу та перекладу.Дослідники припускають можл.мови посередника лише для 2 мов….

16. Психолінгвістична модель перекладу. 

Психолінгвістична модель перекладу передбачає використання внутр..програми як згорнутого змісту оригінального тексту, що дає змогу перекодувати її за правилами мови перекладу. При цьому перекладач проектує власне зовн.мовлення на зміст і форму вихідного тексту.

17. Комунікативні моделі перекладу

Комунікативні моделі перекладу корелююьб із моделюванням комуні кат.ситуації у теорії комунікації, прагматиці, теорії зв*язку. Такі моделі є різноманітними за кільк.складників,способом їх взаємодії.Переклад у цих моделях розглядається як перехідна ланка між 2 накладеними одна на одну комунікативними ситуац. Передбачає 2 фази – декодування і обробка переклад.оригін.змісту і породження ним нового тексту в мові перекл..Переклад мов би подвоює компоненти умовн.комуніка.з*явл 2 джерела кожний з своїми мат.і цілями,2 ситуац.і 2 одержувачі,2 мовл.утвор.Подвоєння компонент.комуніка.і є головною відмінністю перекладу,як виду мовленнєвої діяльн.1 фаза моделі перекл..-передбачає рефлексивне розуміння перекладачем світу смислів адресанта оригін.тексту,його програми інтерпрет.для читача ориг..ступеня цінності текстової інф.та співвіднесеності її з вихідною культ.і буттям. 2 фаза є зіставленням внутрішньо висловленої рефлексії перекладача із кодом іншої мови. З урахуванням універсаму іншої культури і буття іншого етносу,що є підґрунтям для ств.тексту перекладу з огляду на це процес перекладу можна кваліфікувати як інтерпретаційно-породжувальний дискурс.Діяльність перекладача на є ізольованою,адже він перебуває у складних діалогічних відношеннях із буттєвою сферою і семіотичним універсамом культури тексту ориг..і перекл..

18. Дискурсивна модель перекладу.

Дискурсивна модель перекладу.Вона запропонована О.О.С. ґрунтується на розробленій діалогічній моделі комунікативної ситуац.теоретичні засади якої…………..Дискурсивна модель являє собою складну нелінійну сист,що включає ряд модулів, як самостійних функціональних вузлів.Антропними модулями перекладу – це адресант передбачуваний або реальний адреснат і перекладач,як проміжна сист.що перетворює проміж.текст.Ці модулі являють собою сфери індик.свідомості синхронізовані з полями колект.свідомості і культури етносів і мовним кодом,а для перекладача 2 мовними кодами.Ці складові на основі багатомовних діалогічних відношень забезпечують- 1)породження модулю тексту оригіналу із убудованого в ньому програмою інтерактивності і інтерпретації.2)інтерпретацію цього модуля перекладачем виходячи з його компетенції та інтерпретанти3)породження модулю тексту перекладу як перетворення на основі зміни регістрів ментальних лексиконів націлена на передбачуваного адресата;)сприйняття його реальним адресатом перекладу.Модель перекладу організована як синергетична,тобто відкрита,складна,нелінійна,нерівноважена супер система,що приходить від хаосу сприйняття перекладача до порядку породження нового тексту і далі від хаосу рефлексії адресату при сприйнятті ним перекладного тексту знову до порядку входження тексту до універсума нової культури.
19. Установки перекладу.

Установки перекладу- це головні регуляторні ланки перекладац. діяльності, що визначають мету та зміст роботи перекладача.

У перекладозн.виокремлюють такі установки – універсалістську, етно-культурну, відчужену.

Універсалістська- нівелює чи мінімізує розбіжність деяких типів інф.задля передачі загального змісту тексту, покладаючись на міжкульт.компетенцію читачів перекладу іхню енциклопедичну обізнаність, що дає змогу частково усунути наслідки такого нівелювання. Подібна установка властива переважно інформативним перекл.наук.техн.текстів.

Етно-культурна-визначає адаптацію перетворення тексту оригіналу відповідно до культ. і ментальності представ.етносу для яких здійсн.переклад. У такому випадку перекладач перемикає етно-культурну домінанту на іншу близьку адресатам перекладу для досягнення рівноцінного прагматичного впливу на їхню свідомість.

Відчужена-спричиняє занурення читача до чужої культури, чужої онтології, ментальності і навіть мови і дає змогу читачу перекладу вільно адаптуватися до них у чужому текстовому серед.за допомогою коментарів, приміток, пояснень перекладача. Ю.Найда такий переклад називав перекладом Глоса.Ця концепція сфорсувалася на базі німецьк.переклад.традиції 19ст.

20. Транслрація.

Відтворення графічної форми іншомовного слова. При перекладацькій транслітерації відповідники встановлюються на рівні графем, передається не звуковий образ, а написання. (графічна форма вихідного слова) Імя LINCOLNE – [ЛІНКОЛ`НЕ] ( ЗАМІНА АНГЛ ГРАФЕМ.. УКРАЇНСЬКИМИ. На сучасному етапі транслітерація прийом, що не часто використовується, але комбінується з транскрипцією.


21. Транскрипція

Відтворення звукової форми іншомовного слова. У пр.. перекладу повна трансформація не можива. Пояснюється тим, що: 1) Різною кількістю фонем в фонет. системах мови (дз-дж не має в ін. мовах) Носовий (он) польська, відсутній в ін. мовах. 2) Різне звучання відповідних звуків Г (ГАЛА, АЛЕ ГРАТИ) в рос мові вибух звук.
22. Транскрипція + транслітерація

На сучасному етапі транслітерація прийом, що не часто використовується, але комбінується з транскрипцією.

Транслрація- Відтворення графічної форми іншомовного слова. При перекладацькій транслітерації відповідники встановлюються на рівні графем, передається не звуковий образ, а написання. (графічна форма вихідного слова) Імя LINCOLNE – [ЛІНКОЛ`НЕ] ( ЗАМІНА АНГЛ ГРАФЕМ.. УКРАЇНСЬКИМИ. На сучасному етапі транслітерація прийом, що не часто використовується, але комбінується з транскрипцією.

Транскрипція

Відтворення звукової форми іншомовного слова. У пр.. перекладу повна трансформація не можива. Пояснюється тим, що: 1) Різною кількістю фонем в фонет. системах мови (дз-дж не має в ін. мовах) Носовий (он) польська, відсутній в ін. мовах. 2) Різне звучання відповідних звуків Г (ГАЛА, АЛЕ ГРАТИ) в рос мові вибух звук.
23. Фонографічна заміна.
Формальні трансформації передбачають зміну форми в перекладі за умови збереження змісту оригіналу. На фонетичному рівні до них належать, по-перше, фонографічні трансформації: 1) транскрипція, як формальне, по фонемне перетворення вихідної лексичної одиниці за допомогою фонем мови перекладу. 2) транслітерація, як формальне перетворення за порядком букв вихідної лексичної одиниці за допомогою абетки мови перекладу. 3) фонографічна заміна за традицією ( наприклад, передача прізвища Хомський, хоч в анг. Chomsky звучить як Чомські) Невдалі та неправильні трансформаційні результати оцінюються як перекладацькі помики
24. Заміна ритміко мелодійного малюнку віршів
Заміна ритміко мелодійного малюнку віршів шляхом формальной трансформації. Наприклад японські вірші. Важко перекласти доцільно, бо вони співаються і японцям легко сприймати оригінал, а перекладачу важко перекласти. Через загальну специфіку фонологічної системи японської мови та правил версифікації, що ґрунтуються на мовних особливостях, наближає текст перекладу хайку до оригіналу, що оптимізує сприйняття українських читачів.

Заміна ритміко-мелодійного малюнку вірша на фонетичному рівні формально-змістової-трансформації, передбачає зміну форми і модифікацію змісту, що зумовлено специфікою мовних систем оригінального та перекладного текстів та контекстуальними та прагматичними чинниками. Зумовлює модифікацію концептуального плану тексту.
25. Трансформація на словотвірному рівні (формальна транс-я)

Трансформація- перетворення що здійснюються при переході від оригіналу тексту до перекладного. Тр-ія це перетворення , модифікація форм, або змісту і форми з метеою збереження відповідності комунікативного впливу нв адресатів перекладу і оригіналу. (селівнова)

На словотвірному рівні формальні трансформації представлені : 1) словотвірним калькуванням (по морфемним перекладом одиниць , 2) інверсією складників слова ((пр.. листопад- падолист)
26. Тр-ія на морфологічному рівні

Трансформація- перетворення що здійснюються при переході від оригіналу тексту до перекладного. Тр-ія це перетворення , модифікація форм, або змісту і форми з метеою збереження відповідності комунікативного впливу нв адресатів перекладу і оригіналу. (селівнова)

Формальна транс-я

Тр-ія на морфологічному рівні: 1) категорійна заміна- заміна роду,числа,відмінку, стану (Чья єто собака?- Чий це собака? 2) Частиномовна заміна- заміна частин мови ( с беспокоиством- стурбовано) 3) транспозиція часу, числа, способу дії.

Формально- змістова

1) Категорійні заміни (зміна смислу, числа, виду, способу дії, стану, ступеню порівняння)

2)Частиномовні заміни ( модифікація змісту)

3) Заміна грам засобів лексичними ( зміна змсту)
27. категорійна заміна- заміна роду,числа,відмінку, стану (Чья єто собака?- Чий це собака?) Формальна транс-я

Тр-ія на морфологічному рівні

Трансформація- перетворення що здійснюються при переході від оригіналу тексту до перекладного. Тр-ія це перетворення , модифікація форм, або змісту і форми з метеою збереження відповідності комунікативного впливу нв адресатів перекладу і оригіналу. (селівнова)

Формальна транс-я

На формально-змістовому рівні категорійна заміна на морфологічному рівні- це зміна смислу, числа, виду, способу дії, стану, ступеню порівняння)
28. Частиномовназаміна в перекладі.

На морфологічному рівні формальні трансформації представлені: 1) категорійною заміною зі збереженням змісту мовних одиниць (наприклад, зміна в перекладі роду, відмінка, стану дієслова (активного на пасивний), форми ступеня порівняння), 2) частиномовною заміною, 3) заміною морфологічних засобів лексичними з однаковим змістом, 4) усуненням чи виникненням у перекладі явища транспозиції числа, часу, способу дії і т. ін., на відміну від оригіналу. При цьому треба враховувати можливість прагматичного впливу таких замін на читача перекладу, приміром, заміна стану дієслова здатна по-різному впливати на читача. Так, голландський дискурсолог Т. ван Дейк розглядає відмінність інтерпретації речень: Поліція вбиває демонстранта і Демонстрант убитий поліцією.


29. Заміна морфологічних засобів лексичними. 

На морфологічному рівні формальні трансформації представлені: 1) категорійною заміною зі збереженням змісту мовних одиниць (наприклад, зміна в перекладі роду, відмінка, стану дієслова (активного на пасивний), форми ступеня порівняння), 2) частиномовною заміною, 3) заміною морфологічних засобів лексичними з однаковим змістом, 4) усуненням чи виникненням у перекладі явища транспозиції числа, часу, способу дії і т. ін., на відміну від оригіналу. Трансформации на компонентном уровне семантической валентности подразумевают применение различного рода замен. Например, замена морфологических средств лексическими. Так, голландський дискурсолог Т. ван Дейк розглядає відмінність інтерпретації речень: Поліція вбиває демонстранта і Демонстрант убитий поліцією.


30. Трансформації на синтаксичномурівні.

На синтаксичному рівні формальні трансформації представлені замінами сполуки словом і навпаки, синтаксичного зв’язку у словосполуках і реченнях (наприклад, у випадках синкретизму форми – вживання складносурядного речення у значенні складнопідрядного, безсполучникового речення у значенні складносурядного в оригінальному тексті і відсутність синкретизму в перекладі), анафоричними й еліптичними замінами, об’єднанням та членуванням речень без зміни змісту. Формальними трансформаціями можуть бути опущення та додавання мовних одиниць і конструкцій, які не змінюють змісту фрагментів перекладу.Увидевее, я сталспокоен – Побачивши її, я заспокоївся.

31. Замінисловосполуки словом і навпаки в перекладі.

На синтаксичному рівні формальні трансформації представлені замінами сполуки словом і навпаки (Увидевее, я сталспокоен – Побачивши її, я заспокоївся), синтаксичного зв’язку у словосполуках і реченнях. Конкретизация (сужение) замена слова или словосочетания с более широким предметно-логическим значением словом и словосочетанием с более узким значением. Применение конкретизации связано с тем, что отсутствует слово со столь широким значением. Перевод зависит от контекста.


32. Замінисинтаксичногозв’язку у словосполуках і реченнях. 

На синтаксичному рівні формальні трансформації представлені замінами сполуки словом і навпаки (Увидевее, я сталспокоен – Побачивши її, я заспокоївся(О. Грін)), синтаксичного зв’язку у словосполуках і реченнях (наприклад, у випадках синкретизму форми – вживання складносурядного речення у значенні складнопідрядного, безсполучникового речення у значенні складносурядного в оригінальному тексті і відсутність синкретизму в перекладі), анафоричними й еліптичними замінами, об’єднанням та членуванням речень без зміни змісту. Формальними трансформаціями можуть бути опущення та додавання мовних одиниць і конструкцій, які не змінюють змісту фрагментів перекладу.


33. Членуванняречень в перекладі.

Приемперевода, грам трансформация, котораяпредставляетсобойразбиение одного предложениятекста на два илибольшепредложенийтекста. Чащевсеготакойприемпримен к сложномупредлож, котороеделится на простые, нередконеполныепредложения. Бархударов отмечает, чтоособенно часто этотприемиспольз при переводе «английскихгазетно-инфсообщений, для которых характерно употребление (особенно в вводном абзаце) длинныхпредлож с многочислпридаточными и/илипричастными оборотами. Для стиля руспрессы характерно, напротив, стремление к краткостипредлож, содержащихинфматериалы». Приемчлененияпредложпротивопостприемуобъединенияпредлож, однакоеслиобъединениепредлож часто использ для того чтобыизбежатьповторов, то членениепредложпроизводится для подчеркивания, актуализациинеобходимыхлогических и временныхсвязеймежду фрагментами.


34. Об’єднанняречень в перекладі. 

Приемперевода, грамматическаятрансформация, котораяпредставляетсобойсоединениедвухпредложенийтекста ИЯ в одно предложениетекста ПЯ. Чащевсегоречьидет об объединениидвухпростыхпредложений в одно сложное: Таким образом, приемобъединенияпредложенийнередкоиспользуетсяодновременно с противопоставленнымемуприемомчлененияпредложенийилиприемомперемещениялексическихединиц. На этот факт указывает и В.Н. Комиссаров, Очень часто главнойпричинойобъединенияпредложений в художественномпереводеявляются не столькоразличия в синтаксическойструктурепредложений ИЯ и ПЯ, сколькоритмическиеособенностипрозы, которыепереводчикстремитсявоспроизвестидоступнымисредствами.

35. Додаваннямовниходиниць і конструкцій в перекладі. 

Как лексические, так и грамматические трансформации нередко требуют внесения дополнительных слов. Введение дополнительных слов обусловливается рядом причин: различиями в структуре предложения и тем, что более сжатые английские предложения требуют в русском языке более развернутого выражения мысли. Отсутствие соответствующего слова или соответствующего лексико-семантического варианта данного слова тоже является причиной введения дополнительных слов при переводе.Добавления в процессе перевода могут быть вызваны и другими причинами. Одной из них является синтаксическая перестройка структуры предложения при переводе, в ходе которой иногда требуется ввести в предложение те или иные элементы.Нередко лексические добавления обусловливаются необходимостью передачи в тексте перевода значений, выражаемых в подлиннике грамматическими средствами.

36. Анафоричні й еліптичнізаміни в перекладі.

На синтаксичному рівні формальні трансформації представлені замінами сполуки словом і навпаки (Увидевее, я сталспокоен – Побачивши її, я заспокоївся(О. Грін), синтаксичного зв’язку у словосполуках і реченнях (наприклад, у випадках синкретизму форми – вживання складносурядного речення у значенні складнопідрядного, безсполучникового речення у значенні складносурядного в оригінальному тексті і відсутність синкретизму в перекладі), анафоричними й еліптичними замінами, об’єднанням та членуванням речень без зміни змісту. Формальними трансформаціями можуть бути опущення та додавання мовних одиниць і конструкцій, які не змінюють змісту фрагментів перекладу.

37. Перестановки в перекладі.

Перестановка - це зміна порядку розташування мовних елементів в тексті перекладу порівняно з текстом оригіналу. В англійській, французькій та інших мовах - закріплений порядок слів. Спочатку головні члени, а потім другорядні. В академічній граматиці української мови вказано, що звичайне розташування членів речення відповідно моделі - обставина, присудок, підмет, інші. Елементами, що можуть піддаватися перестановці є зазвичай слова, словосполучення частини складного речення та цілі речення. Це формальні заміни. Найбільш звичайний випадок у процесі перекладу – це й зміна порядку слів і словосполучень у структурі речення. скоро ли… Чи скоро… При перекладі нерідко має місце також явище зміни порядку розташування частин складного речення. Перестановці можуть піддаватися і самостійні речення в тексті.

Перестановка - вид перекладацької трансформації, що полягає в зміні порядку прямування мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Елементи перестановки

1) слова;2) словосполучення; 3) частини складного речення; 4) речення

Синтаксичні перестановки

1. Інверсійний порядок речення, викликаний перестановкою підмета. англ. Two urgent problems were solved. укр. Було вирішено дві гострі проблеми.

2. Прямий порядок речення з фінальною постпозитивною обставиною (порівн. вживання англійських прислівників here (тут), only (лише), enough (достатньо), зумовлене син-таксичною структурою англійської мови і т. ін.). англ. But some question arise here. -укр. Але mym виникає питання.

3. Вживання означення перед(після) присудка англ. The mentioned above is not, howerer, so important. укр. Однак згадане вшце не є таким важливим.

4. Перестановка самостійних речень, яка обумовлена термінальним планом ВМ. Порівн. уживання форми Past Perfect у другому реченні зі значенням передування дії, позначеній в першому реченні:

англ. Are you going to the conference this week?- asked George. We had reached the cinema. укр. Mu підійшли do кінотеатру. - Bu збираєтесь на конферещію цього

тижня? - запитав Джордж.

38. Денотативний аспект лексичних трансформацій. 


У денотативному плані, який маніфестує понятійне логічне ядро значення формально-змістові трансформації у перекладі представляють словникові відповідники лексем, що отримують в мові перекладу не однаковий мовний набір.
· Синонімічні відповідники мають одну і ту ж сему (Вандалоы отметины - Варварські сліди)
· Кореферентні заміни - один герой-персонаж позначається різними іменами - заміна особового займенника на сполуку
· Метонімічні заміни - перенесення найменування за суміжністю. можна диференціювати залежно від статусу суміжних предметів, явищ, понять.
цей тип трансформацій у перекладі представляють словникові відповідники лексем, що отримують в мові перекладу неоднаковий із вихідною одиницею семний набір, актуалізований контекстом повідомлення.
Англійський перекладознавець Дж. Кетфорд ілюструє таку розбіжність складу сем на прикладі еквівалентних речень англ. і рос. мов: I have arrived. Я пришла. Семами еталонного набору є 1) мовець; 2) жіноча стать; 3) прибуття; 4) пішки; 5) попереднє; 6) релевантне зараз; 7) завершене. Англійська конструкція обирає ознаки 1, 3, 5, 6, російська – 1, 2, 3, 4, 5, 7 [18]. За умови визнання міжмовної синонімії такі трансформації в перекладознавстві названі синонімічними замінами (Р. Міньяр-Бєлоручев), що передбачають використання еквівалента або з однаковим значенням, а найчастіше – з близьким зважаючи на контекст.
1) гіперонімічні як заміни гіпоніма гіперонімом (названі в перекладознавстві генералізацією): школу - навчальний заклад;
2) гіпонімічні як заміни гіпероніма гіпонімом (названі конкретизацією): происходящему вокруг нее – навколишньої метушні ;
3) еквонімічні як заміни гіпоніма іншим гіпонімом того самого класу, що нерідко може ставати перекладацькою помилкою;
4) партонімічні як заміни назви цілого назвою його частини: лице – вустах
5) холонімічні як заміни назви частини назвою цілого: листву … –гілку,;
6) парто-партонімічні як заміни назви однієї частини цілого назвою іншої: листвы –крон;
· До формально-змістових трансформацій лексичного рівня денотативного плану відносимо також конверсивні; (йому продали - он купил) та умовно − антонімічні (гарно - неплохо)
· метафоричні трансформації: Метафора - перенесення найменування з одного предмета, явища на інше за подібністю. Метафора - розуміння однієї концептосфери в термінах іншої. (реципієнтна та донрська)
- де метафоризація ( прийшли кораблі - появились )
- ре метафоризація (склалась пісня - родилась песня)
- транс метафоризація (Дівчина цвіла - щеки горели)

39. Конотативний аспект лексичних трансформацій.

У конотативному плані диференціюємо оцінно-емотивні, експресивні та функціонально-стилістичні перекладацькі трансформації. Перші орієнтовані на заміну, втрату або виникнення в перекладі оцінного чи емотивного компонента мовних одиниць. Наприклад, у фрагментах: Ко мне приходят прелестные женщины в воздасте от 20 до 40 лет, это взрослые люди с уже сформировавшимся мировоззрением. – До мене приходять чудові жінки віком від 20 до 40 років, це дорослі люди з уже сформованим світоглядом (газета «Зеркало недели» і «Дзеркало тижня») – рос. прикметник має значення «пленительный, очаровательный», а укр. – «прекрасний, гарний».
Експресивні трансформації передбачають модифікацію чи втрату посилення чи применшення ознаки: Но три месяца – именно тот огромный срок, когда женщина сможет прояснить для себя – тот ли это мужчина – Але три місяці – саме той велетенський час, коли жінка зможе прояснити для себе, чи той це чоловік (газета «Зеркало недели» і «Дзеркало тижня»).
Функціонально-стилістичні трансформації представлені втратою, заміною або виникненням в перекладному тексті функціонально-стилістичного забарвлення мовних одиниць, наприклад, їхнього розмовного, книжного, застарілого чи іншого функціонального статусу: Благодаря гибкому сложению или иной причине, она совершенно избежала толчков – Завдяки гнучкому стану чи з іншої причини вона зовсім уникла штурханини (О. Грін), – український відповідник, на відміну від російського слова, має розмовний статус.
40. Номінативний аспект лексичних трансформацій
У номінативному аспекті лексичних трансформацій відповідники можуть змінювати ономасіологічну структуру: просте непохідне слово відповідає деривату, або композиту, або стійкій сполуці і навпаки, дериват – композиту, або стійкій сполуці і навпаки; композит – стійкій сполуці і навпаки; слово або сполука – описовому звороту, що можуть бути як формальними трансформаціями так і формально-змістовими.
Ономасіологія - наука про найменування. Експлікація - дескриптивні відповідники
крайсвіття (слово) - край света (описовий зворот для пояснення реалії)
high color - румянець. святкове - лучшие свои наряды. розтаборилися - розклали табір.

41. Переклад фразеологічних одиниць. 

Прагматичну спрямованість нерідко мають фразеолог, які в текстах перекладу замінюються або нефразеологічною одиницею або іншим фразеологізмом. Етнокультурна установка перекладача передбачає врахування фразеолог масивів кожної з мов із метою балансу впливу: укр. наговорити груші на вербі і рос. наговоритьсемьбочекарестантов). Такі прагматичні трансформації можна вважати фразеологічними. Усі стійкі сполуки Виноградов под. на 3 групи: 1.лексичні; 2.компоративні; 3.предикативні. 1)семантично співвідносні зі словами і поняттєво аналогічні їм, такі звороти включені в слов. запас мови (на 7 небе,на сьомому небі); 2)закріплені в мові як стійкі порівняння (каксонная муха, як сонна муха); 3)прислів*я, приказки та інші стійкі судження, в яких відобр. трудовий, життєвий та моральний досвід народу (найчастіше калькуються: расстрачиваетчужиеденьги, пускає на вітер чужі гроші)

42. Фігуративні прагматичні трансформації.
Відсутність збереження стилістичного прийому спостерігаємо в перекладі фрагмента роману О. Гончара «Тронка», де в описі життя капітана Дорошенка наявна композитна рамка та ономасіологічне узгодження, опосередковане оказіональним композитом, що створює гумористичний ефект: Найбільша його тодішня мрія побувати у кругосвітньому плаванні... У різних товариствах бував, за різними столами сидів Дорошенко у своєму кругосвітньому житті... дійсно, таки кругосвітник. У російському перекладі вилучено останній фрагмент композитної рамки й замінено попередній на: В разных компаниях бывал, за всякими столами сидел Дорошенко в своей кочевой жизни. Подібні прагматичні трансформації можна назвати фігуративними. Утрата або модифікація певної стилістичної фігури впливає й на образність і виразність тексту перекладу, і тим самим його персуазивний потенціал.Фігуративні трансф.-відсутність збереження стиліст.прийому у перекладі.

43. Прагматичні концептуальні перетворення в перекладах.

Прагматичні концептуальні перетворення – це підміна реалій оригінального тексту реаліями мови перекладу зміна за допомогою мовних засобів різних рівнів способів категоризації світу. Концептуальні перетворення залежат ьваід культурних стереотипів народу детермінованих соціумом у культурою впорядкованих і фіксованих структур свідомості,що уособлюють результати пізнання дійсності певним угрупуванням іє схематизованими і спрощеними ознаками етнос відомості.Молода дівчина –баришня) намеднясб по изьбам ходил, оце якось по хатах ходив. Звертання господа,милій человек,господин хороший що відображає рос.етикетну традицію в перекладі орієнтовані на укр..читача панове,чоловіче добрий,пане ласкавий. Важливим моментом є передача в перекладі вигуків, Батюшки изумился,Матінко здивувався.
44. Аксіологічні прагматичні трансформації. 

Вагомим важелем для здійснення прагматичних трансформацій є етнічні цінності, зафіксовані в текстах оригіналів, які мають відповідати цінностям носіїв мови перекладу. Такими цінностями є сенсорні, психологічні, естетичні, утилітарні й ін. оцінки, моральні норми, етнічні пріоритети, етнічні гетеростереотипи − оцінки інших етносів. Аксіологічні прагматичні трансформації спрямовані на збереження ціннісної орієнтації текстів у перекладі. Російський лінгвокультуролог С. Тер-Мінасова наводить приклад сприйняття туземцями Західної Африки шекспірівського «Гамлета»: «Клавдій − молодець, тому що одружився із удовою брата, так мусить чинити кожний культурний чоловік, але треба було зробити це негайно, одразу після смерті чоловіка і брата, а не чекати цілий місяць. Полоній − погана людина, адже він не дозволив дочці стати коханкою сина вождя − це честь, і, головне, − чимало дорогих подарунків. Гамлет убив його цілком правильно, так чинить кожний мисливець в африканському буші − почувши шерех, окликає, якщо у відповідь нічого не чує, вбиває»

45. Мегатекстові трансформації в перекладах. 

Оскільки одним із найпоширеніших прийомів компенсації інформації для читача перекладу є коментування та примітки, які дають змогу збалансувати прагматичний вплив, такі трансформації можна назвати мегатекстовими згідно з тлумаченням уведеного українською лінгвісткою І. Колегаєвою терміна «мегатекст» [5]. Виведення трансформацій за межі тексту визначає вагому інформаційно-компенсаторну функцію мегатексту

46. Питання визначення інформації в перекладознавстві.

В сучасній лінгвістиці інформація розглядається як маніфестована в знаковій системі природних мов, а також в паравербальних та невербальних засобах комунікації. Визначення і типологія інформації є актуальною проблемою в перекладознавстві, оскільки процес перекладу визначають як «передачу інформації, що закладена в даному творі, засобами іншої мови, а функціонально-комунікативна еквівалентність є оптимальним балансом семантики і форми, денотативної, конотативної, стилістичної, культурної та прагматичної інформації тексту оригіналу в перекладі. На думку Виноградова, інформація, яку повідомляють в оригінальному тексті, є тою інваріантною основою, яку слід зберегти незмінною і в перекладі.

47. Типологія інформації в перекладознавстві. 

В сучасній лінгвістиці інформація розглядається як маніфестована в знаковій системі природних мов, а також в паравербальних та невербальних засобах комунікації.

Визначення і типологія інформації є актуальною проблемою в перекладознавстві, оскільки процес перекладу визначають як «передачу інформації, що закладена в даному творі, засобами іншої мови, а функціонально-комунікативна еквівалентність є оптимальним балансом семантики і форми, денотативної, конотативної, стилістичної, культурної та прагматичної інформації тексту оригіналу в перекладі. На думку Виноградова, інформація, яку повідомляють в оригінальному тексті, є тою інваріантною основою, яку слід зберегти незмінною і в перекладі. Основна увага в теорії перекладу приділяється порівняльному визначенню об’єму інформації, що закладена в словах оригіналу та перекладу.

48. Поняттєво-логічна інформація.

Поняттєво-логічна інформація (смислова, семантична) включає:

Пропозиціональну, яка має істинний об’єктивний характер і передається словами в прямих значеннях. Для передачі про позиційно-логічної інформації в перекладі використовують перш за все прямі повні еквіваленти, при їх відсутності зявляються трансформації (синонімічні, кореферентні, метонімічні

Асоціативно-метафоричну, яка формується шляхом переінтерпретації знань в термінах інших предметних сфер на основі мисленнєвої аналогії та образного сприйняття об’єкта. Пропозиціональна інформація пов’язана з асоціативно-метафоричною, що представлена метафорами, які ми розглядаємо як використання ознак однієї концептосфери на позначення компоненту іншої. Метафори властиві повсякденній мові та мисленню людини і базуються на здобутому в процесі спільної діяльності етносу досвіду. Донорські сфери навіть одних і тих самих метафор в різних мовах можуть бути різними: цю умову має враховувати перекладач: время бежит - час летить, дощ іде - дождь идет. Важливо зберегти метафору в перекладі і як стилістичний прийом. Втрата метафори призводить до порушення балансу прагматичного впливу на читача оригіналу та перекладу.

49. Конотативна інформація.

Конотативна-інформація.

виділяємо такі види конотативної інформації: Емоційно-оцінна, експресивна, стилістична, культурна.

Емоційно-оцінна та експресивна види інформації полягають як в тому вираження оцінки, почуттів і емоцій того хто говорить чи пише, так і в емоційному впливі на реципієнта. Важливо зберегти цей вплив. вот так клюква! - от тобі й на!

Стилістична інф. може бути різна: функт.-стиліст, та фігурально-стиліст.

Функціонально-стилістична інф. передає функціонально стилістичні характеристики: стиль, соціолект, часові характеристики лексичних явищ.

1.Стильова інформація відображає приналежність лексичних одиниць до певного стилю: вона передається за допомогою таких характеристик слова: книжне (поетичне, високе), розмовне, просторіччя, лайливе. не завжди вдається зберегти.

2.Соціолектна (соціолокальна) інф. яка вказує на соціосферу функціонування слова, інформує про його соціальну належність і локальну поширеність. Соціологічна інф. містять: професійні слова (стаття передова баранка), жаргонна лексика (вікно, хвіст), діалектні слова (пательня, газда). Для перекладача значення таких характеристик слів оригіналу важлива для правильного осмислення і сприйняття тексту і вибору правильного лекс. відповідника. Соціолектна інф. іноді стає непрохідним барєром, що змушує перекладача відмовитись від її відтворення подібними засобами мови перекладу.

3.Хронолігічна (часова) інф. пов’язана з застарілою (архаїзми, історизми) та новою (неологізми) лексикою. Властива лекс. одиницям часова характеристика виявляється в худ. мові змістовною і багатогранною. Вона може зберігатися, передаючи стиль оригіналу і мову часу написання, а міже і втрачатися, якщо перекладач адаптує текст перекладу для сучасного читача.

Фігурально-стилістична інф. слугує для створення різних стилістичних ефектів комізму, іронії, сатири. Стилістичний контраст, що полягає в неспівпаданні стилістичних окрасок слів у висловлюванні часто використовуються письменниками для створення комічного ефекту. извозопримишленники - візники

Культурна інф. - сукупність маркованих знань, уявлень носіїв певної етнічної культури. Типи:

Культурно-знакова інф. включає реалії, константи культури та символи. Реалії - елементи нац.. специфіки лінгвокультурної спільноти, що ускладнюють переклад його текстів і їх сприйняття носіями інших культур через відсутність в їх мові відповідників. - лексичні (відсутність слова, але є концепт), - концептуал. (відсутній концепт і слово) . Способи перекладу: пояснення, примітки, зноски, коментару, заміна концепту, калькування, заміна реаліями мови перекладу. Символи - естетично канонізовані культурно значимі концептуальні структури іншої ніж звичайний зміст реалії чи знаку понятійної сфери, що характеризується образністю. Камінь спотикання

Міфологічна інф. Компонентом культурної інформації можуть виступати міфи - фіктивні закріплені в етносвідомостіідеї, що приймаються на віру всіма представниками етносу, не потребують доказів. Міфологічну інф. на мовному рівні представляють міфологізми.

Архетипна інф. Архетип - первинна уроджена психічна структура, вияв родової памяті, історії минулого етносу, людства, іх колективного підсвідомого, яке забезпечу цілісність і єдинство людського. Архетипи : психологічні (з памяті народу), та культурні (з культурного досвіду людини). Зміст-універс. і етнокульт

Стереотипна. Стереотипи народу - детерміновані культурою, узгоджені і фіксовані структури етнографічної свідомості, які уособлюють результат пізнання дійсності еносвідомістю. Етнічні стереотипи закріплюють в свідомості людини культурні традиції, обряди, ритуали, звичаї, вірування.

Прецедентна інф. пов’язана з прецедент ним феноменом - компонентом знань, позначення і зміст яких добре відомі представ. певного етносу. На когнітивному рівні прецедентність існує у вигляді концептуальної структури репрезентації ситуації..

Паравербальна інф. Для перекладу значима інф. закріплена за паравербальн. засобами, оскільки для кожного етносу деякі фонаційні, жестові, мімічні, пантонімічні кінеми можуть бути унікальними
50. Прагматична інформація.

Прагматична інформація. включає :

  • Інтернаціональну - знання про ціль автора твору та її направленості на адресата.

  • Стратегічну - визначає основні стратегії і тактики твору

  • Жанрову - вказує на жанрову специфіку твору.

  • Конситуативна - відображу. знання про ідіостиль автора, знання про його творчість та особл. літ. напряму. Визначається по індивідуальних смислових відтінках в розумінні і вживанні слів. Проявл. також індивідуальність перекладача, яка визначається його худ. сприйняттям талантом.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас