1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Організація діяльності ПриватБанку 2.doc
Розширення: doc
Розмір: 101кб.
Дата: 22.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
02_.doc

Дт     2600  Кт     2901 – сума векселя


Угоди на доміціляцію векселів зберігаються протягом 3-х років.
При отриманні від платника за векселем документу на списання з його рахунку вексельної суми: 
- здійснюється списання нарахованих комісійних з рахунку платника:
Дт     2600  (платника)  Кт     3578 
- здійснюється сплата коштів за векселем:
Дт     2901  (платника)  Кт     3739 (або 2600 – отримувача)
При здійсненні повної сплати вексельних сум, від  векселеотримувача повинні надійти оригінали векселів. Здійснюється проводка:
Дт     9830  Кт     9910

Оплачені векселі відсилаються клієнту:
Дт     9910  Кт     9830
Інкасування векселів – прийняття банком доручення векселедержателя пред’явити вексель до платежу і отримати відповідну суму по векселю у певний строк на користь векселедержателя.Ціль проведення даної операції є отримання прибутку банком у вигляді комісійних за здійснення клієнтам даної послуги.
Корпоративне фінансування
Послуги по корпоративному фінансуванню , здійснюється управлінням корпоративних фінансів:
-визначення потреб клієнта в фінансових ресурсів, залучення інвесторів для забезпечення компанії необхідними фінансовими ресурсами.
Ведення реєстрів
ПриватБанк займає 1-ве місце серед інших банків в реєстраційній діяльності Послуги ,які надаються емітентам :підготовка процедур і проведення реєстрації учасників зборів для цього подається реєстраційна анкета (юридична особа –Додаток №26 і для фізичних осіб Додаток№27)
Послуги ,які надаються власникам цінних паперів : надання виписки про стан рахунка або про операції на поточному рахунку власника цінних паперів.
Депозитарні послуги
-відкриття рахунка по цінним паперам;
-обслуговування рахунка по цінним паперам.

ІХ. Облік не фінансових активів і пасивів банку
Облік основних засобів і нематеріальних активів.
Основні засоби – матеріальні активи ,які банк утримує з метою використання їх у процесі виробництва, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року. Матеріальні цінності вартістю меншою або рівною 250 гривень та терміном служби більше одного року відносяться до необоротних матеріальних активів.
  Оприбуткування придбаних основних засобів здійснюється за первісною вартістю на підставі затверджених Актів приймання основних засобів. Аналітичний облік основних засобів ведеться в інвентарних картках в автоматизованому режимі по натурально - вартісній формі. Оцінка основних засобів для фінансового і податкового обліку розрізняються. Для фінансового обліку – по первісній вартості, для податкового обліку – по залишковій вартості. В фінансовому обліку витрати на ремонт основних засобів відносяться на витрати того періоду, до якого відноситься даний ремонт. В податковому обліку видатки по будь – якому ремонту ОЗ (поточний, капітальний) капіталізуються у випадку перевищення суми видатків 5% сукупної вартості ОЗ за станом на початок податкового періоду. При реалізації основних засобів визначається різниця між ціною реалізації та їх залишковою вартістю.
Основні засоби не придатні для роботи в результаті зносу чи старіння підлягають списанню. Для цього створена постійно діюча комісія. Списання основних засобів оформляється Актом на списання основних засобів та Актом на знищення.
Нематеріальні активи  в фінансовому та податкових обліках амортизуються однаково:  прямолінійним методом – рівними частинами протягом терміну корисного використання. Аналітичний облік нематеріальних активів та їх зносу відображається у відомості обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації(зносу) за рік.
Нарахування амортизації здійснюється не пізніше 28 числа звітного місяця.
Мета проведення інвентаризації ОЗ – встановлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю ОЗ. Відображення в обліку результатів інвентаризації здійснюється того місяця, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року.
Облік розрахунків з працівниками банку.
Нарахування зарплати штатним працівникам за поточний місяць:
          Дт 7400 к.91 Кт 3652 к.91
Нарахування премії:
          Дт 7400 к.93 Кт 3652 к.91
Нарахування по лікарняним листам:
          Дт 3522 к.993  Кт 3652 к.91
          Дт 7401 к.993  Кт3522 к.993 (за перші 5 днів непрацездатності)
За рахунок Фонду соціального страхування:
          Дт 3522 к. 93   Кт 3652 к.91
          Дт 3522 к.997  Кт 3652 к.91
Нарахування відпускних:
          Дт 7400 к.94    Кт 3652 к.91
Нарахування матеріальної допомоги:
          Дт 7403             Кт 3652 к.91
При перерахуванні зарплати на вклад в ОДБ здійснюється проводка:
          Дт 3652 к.91  Кт 2620
Утримання суми кредиту :
          Дт 3652 к.91  Кт рахунок кредиту
Утримання % за кредитними угодами:
Дт 3652 к.91  Кт нараховані % за кредитами
Утримані внески до: Пенсійного фонду, в фонд соціального страхування на випадок безробіття, в фонд соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності, прибуткового податку:
          Дт 3652 к.91  Кт 3653 к.94, 3653 к.95, 3653 к.93, 3653 к.97.

Х. Економічний аналіз діяльності банку. Внутрішній та зовнішній аудит.
Облік доходів та витрат банку.
Принцип нарахування – всі статті доходів і витрат по наданим активам і отриманим зобов’язанням нараховуються і обліковуються у тому ж періоді, коли вони надані чи отримані, незалежно від того, коли вони будуть отримані чи сплачені фактично. Облік доходів та витрат здійснюється наростаючим підсумком з початком року. Залишки за рахунками доходів та витрат закриваються в кінці року. В разі невиконання принципу нарахування застосовується принцип обережності, за яким неприпустима як переоцінка активів або доходів банку, так і недооцінка зобов’язань або витрат банку.
Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Виручка або валовий дохід від реалізації банківських послуг визначається методом нарахованих процентів та отриманих комісійних. Отримані доходи, що відносяться до майбутніх періодів, враховуються як доходи майбутніх періодів на рахунку 3600.
Витратами звітного періоду визначаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу банку, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Процентні витрати визначаються по фактичному їх нарахуванню. Валові витрати відображаються по їх фактичній собівартості. Здійснені витрати та платежі, що відносяться до майбутніх періодів, враховуються як витрати майбутніх періодів на рахунку 3500. Поправки до витрат попереднього фінансового року враховуються на рахунках непередбачених витрат.
 КБ “Приватбанк” здійснює наступні платежі до бюджету:
-                 прибутковий податок (Додаток №28);
-                 податок на додану вартість(Додаток№29);
-                 комунальний податок(Додаток№30);
-                 податок з власників транспортних засобів(Додаток№31);
-                 за забруднення навколишнього середовища;
-                 земельний податок (Додаток №32) і оренда(Додаток№33).
Організація складання та надання звітності.
Звітність банку використовується для ознайомлення та аналізу його діяльності Національним банком України, керівництвом банку, та зацікавленими юридичними та фізичними особами.
 Банк складає та надає статистичну (для складання платіжного балансу України), фінансову і податкову звітності. Фінансова та статистична звітності надаються установам НБУ у вигляді файлів звітності засобами електронного зв’язку. У разі необхідності окремі форми надаються на паперових носіях.
При складанні річного фінансового звіту дотримуються всі вимоги згідно роз’яснень НБУ та затверджується загальними зборами акціонерів банку.
Податкова звітність до ДПІ надається на паперових носіях.
ЧФ КБ “Приватбанк” подає до Головної установи банку в м. Дніпропетровськ  звітність за наступними формами:
-                 ф.1Д-КБ “Баланс”(щоденно);
-                 ф.№ 611 “Звіт про дотримання економічних нормативів (щоденно);
-                 ф.№ 553  “Звіт про рух коштів на розподільчих рахунках СГД” (щоденно);
-                 ф.42  “Дані про надані банком великі кредити” (щоденно);
   - ф.А8 “Дані про залишки заборгованості за кредитами” (щодекадно);
-                 ф.А9 “Дані про залишки заборгованості за депозитами” (щодекадно);
-                     ф.04 “Місячні обороти за дебетом кредитних рахунків” (щомісячно);
-                     ф.05 “Місячні обороти за кредитом депозитних рахунків” (щомісячно);
-                     ЧФ. Doc “Звіт про стан проблемних кредитів” (щомісячно);
-                     Ф.752 “Звіт про кількість клієнтів та особових рахунків” (щорічно);
-                     інша звітність.
До Національного банку України:
-                     ф.1Д-КБ “Баланс”(щоденно);
-                     ф.747Д “Звіт про касові обороти банку” (щоденно);
-                     ф.21 “ Дані про списану безнадійну заборгованість” (щомісячно);
-                     ф.20 “ Дані для розрахунку обов’язкових резервів” (щоденно);
-                     інша звітність.
Внутрішній та зовнішній аудит.
Внутрішній аудит здійснюється окремим управлінням, на який покладені перевірки дотримання в поточній роботі вимог податкового законодавства, Інструкцій НБУ, внутрішніх положень, правильності оформлення первинних документів, дотримання всіх процедур і проводок при виконанні всіх банківських операцій.
Результати внутрішнього контролю та аудиту документуються актами перевірки фінансово – господарської діяльності банку. Внутрішній контроль поєднує в собі бухгалтерський та адміністративний контролі. Бухгалтерський контроль може бути первинним (здійснюється працівником банку, який перевіряє правильність оформлення документів) і послідуючим. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками банку таким чином, щоб жоден працівник або обмежена група працівників банку не змогли зосередити в своїх руках всі необхідні для здійснення повної операції повноваження.


//ua-referat.com
1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас