1   2   3   4   5
Ім'я файлу: Організація діяльності ПриватБанку 2.doc
Розширення: doc
Розмір: 101кб.
Дата: 22.01.2021
скачати
Пов'язані файли:
02_.doc

2.2. Первинна документація, документообіг та


внутрішньобанківський контроль
Розрахункові документи складаються на бланках визначеної форми, українською мовою. При прийнятті розрахункового документа працівником операційного відділу перевіряється наявність всіх необхідних реквізитів. Розрахункові документи, в яких є помилки або зазначені не всі реквізити, повертаються клієнту. В разі правильності заповнення розрахункового документа економіст-виконавець перевіряє наявність коштів на рахунку, якщо коштів достатньо, реквізити документа вводяться в машину. Після виконання розрахункового документа ставиться підпис відповідального виконавця і контролера.
Для підтвердження того, що операція пройшла, клієнту повертається один примірник розрахункового документа з підписами і штампом банку. Інший примірник документа підшивається в документи дня. В документи дня підшиваються також і інші документи які використовуються в роботі операційного відділу.
Для здійснення внутрішньобанківського контролю директор КБ "Приватбанк" затверджує розроблений головним бухгалтером план послідуючих перевірок обліково-операційної роботи відділу бухгалтерського обліку та операційного відділу КБ "Приватбанк" на кожен квартал року.  Здійснюється перевірка меморіальних документів по валютних операціях, перевірка нарахування відсотків по депозитах фізичних осіб, перевірка своєчасності перерахування сальдо документів та комунальних платежів, перевірка внутрішньобанківських документів, перевірка правильності ведення податкового обліку, перевірка касових документів та правильності відображення по символах касових оборотів, перевірка обліку грошових книжок в картках зразків підписів, перевірка правильності збереження і використання в роботі печаток і штампів та інше.
Для виконання грошово-розрахункових операцій використовується певна документація а саме:
- об’ява на внесення готівки;
- прибутковий касовий ордер;
- видатковий касовий ордер;
- акредитив          ;
- платіжне доручення; 
- меморіальний ордер;
- грошовий чек.

2.3. Аналітичний і синтетичний облік


Ведення синтетичного обліку здійснюється за допомогою балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України. На рівні аналітичного обліку на аналітичних рахунках фіксується детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію. Аналітичні рахунки повинні містити обов’язкові параметри. На прикладі розглянемо формування номеру особового рахунку юридичної особи-клієнта ЧФ КБ "Приватбанк":
          Особовий номер – 260043788601
          2600 – балансовий рахунок
          4 – ключ
          3 – юридичні особи
          786 – порядковий номер клієнта
          01 – основний поточний рахунок
          В книзі реєстрації відкритих поточних рахунків вказується додатково, в якій валюті ведеться поточний рахунок, наприклад:        
          /980 – гривні
          /840 – долар USD
          /978 – ЄВРО
Для зручності на всі види операцій в машину вводяться умовні цифрові позначення, наприклад, якщо головному економісту потрібно провести операцію перерахування коштів з рахунку на інший рахунок, економіст набирає
11 для виклику форми платіжного доручення,
12 – меморіальний ордер,
13 – платіжна вимога,
16, 17 – позабалансові рахунки,
1 – об’ява на внесення готівки,
5 – чек.
Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожними відповідним рахунками синтетичного обліку.

ІІІ. Організація та облік розрахункових операцій


Поточні рахунки.
Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, приватні підприємства та інші юридичні особи для спрощення розрахунків відкривають в банку поточні рахунки. За поточним рахунком здійснюються різні платежі: до бюджету, розрахунки з іншими суб’єктами господарювання та інші платежі та надходження на поточні рахунки. Для розрахунково-касового обслуговування банком поточного рахунку клієнта, між банком і клієнтом укладається договір на розрахунково-касове обслуговування (Додаток № 2).
В банку  клієнт заповнює  заяву  на  відкриття  рахунку (Додаток № 3).
 Для того, щоб економіст, який здійснює платіж по розрахунковому документу мав змогу звірити підписи осіб, які мають право підписувати розрахунковий документ, клієнт подає до банку картку із зразками підписів та відбитком печатки (Додаток № 4).
Після відкриття поточного рахунку і укладання з банком договору на розрахунково-касове обслуговування клієнт може надавати банку розрахункові документи і здійснювати операції по своєму поточному рахунку.
Клієнт для зручності може отримати в банку грошову чекову книжку.
Грошові чеки виготовляються на замовлення банку Банкнотно-монетним двором НБУ на спеціальному папері з дотриманням усіх обов’язкових вимог. Грошові чеки та чекові книжки є бланками суворого обліку.
Порядок видачі чекових книжок клієнтам:
- клієнт заповнює заяву на видачу чекової книжки (Додаток № 5);
- заява передається виконавцю по рахунку;    
- виконавець перевіряє правильність оформлення і передає в касу для видачі чекової книжки;     
- після оформлення чекової книжки, остання віддається клієнту, за яку клієнт сплачує плату в сумі згідно тарифу.
Клієнт за допомогою грошового чека може отримати готівку на виплату заробітної плати, коштів на відрядження і на здійснення платежів готівкою.
При видачі грошової чекової книжки, відповідальний виконавець в картці із зразками підписів та відбитком печатки записує факт видачі чекової книжки При отриманні заповненого грошового чека відповідальний виконавець звіряє чек із записом в картці із зразками підписів та відбитком печатки.
Порядок оформлення і виконання операції по грошовому чеку:
1.     Клієнт-власник грошової чекової книжки виписує чек
2.     Виконавець перевіряє чек: правильність заповнення і наявність всіх необхідних реквізитів; відрізає марку, ставить свій підпис і передає чек контролеру, марку віддає клієнту.
3.     Контролер знову перевіряє чек, дивиться чи достатньо коштів на рахунку клієнта; на підставі видаткового чека (в комп’ютері) робить відповідну проводку , підписує чек і внутрішнім шляхом передає чек в касу банку. Дана операція обов’язково регіструється в касовому журналі.
4.     Касир звіряє номер чека і номер марки, запитує в клієнта його прізвище та видає суму коштів, зазначену в чеку.
При закритті рахунку чекова книжка разом із незаповненими чеками повертається до банку, підшивається в документи дня і книжка списується з позабалансового рахунку Дт 9821 Кт 9910 –1 грн. Для отримання виписок із поточних рахунків підприємство оформляє довіреність на ім’я особи, яка має право отримувати такі виписки . Такою особою може бути головний бухгалтер підприємства, касир або інша особа.
Банк за розрахунково-касове обслуговування отримує плату – комісійні платежі. Для цього підприємство оформляє розпорядження на списання коштів (Додаток № 6), на підставі якого банк з поточного рахунку перераховує суму комісійних на рахунок 6110.
Поточний рахунок може відкриватися також фізичній особі. Для цього клієнт заповнює заяву на відкриття рахунку, заповнює картку із зразками підписів, де також заповідальне розпорядження .

1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас