1   2   3   4
Ім'я файлу: Медичне страхування Курсова робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 282кб.
Дата: 24.11.2021


Зміст

Вступ………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Теоретичні основи розвитку медичного страхування……………5

1.1. Економічний зміст і роль медичного страхування…………………………5

1.2. Наукові підходи до розвитку медичного страхування……………………9

Розділ 2. Сучасний стан та проблеми розвитку медичного страхування в Україні……………………………………………………………………………10

2.1. Становлення медичного страхування в Україні…………………………10

2.2. Аналіз діяльності страхових компаній на ринку медичного страхування………………………………………………………………………20

Розділ 3. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні………28

3.1. Світові базові моделі медичного страхування та доцільність їх запровадження в Україні………………………………………………………28

3.2. Державна підтримка медичного страхування як необхідна умова його розвитку в Україні………………………………………………………………36

Висновки…………………………………………………………………………42

Список використаних джерел……………………………………..…………..45

Список умовних скорочень:

ОМС – обов’язкове медичне страхування.

ДМС – добровільне медичне страхування.

НСЗУ – Національна служба здоров’я України.

СК – Страхова компанія.

Вступ

Актуальність теми. На сучасному етапі, здоров'я населення країни визначає ступінь розвитку суспільства та якості життя громадян у ній. Водночас збільшення медичних потреб, призводить до зменшення можливостей системи охорони здоров’я. Рівень фінансового забезпечення системи охорони здоров'я в Україні є дуже низьким. Державні витрати на охорону здоров'я не задовольняють реальні потреби людей. В умовах гострої нестачі бюджетних коштів дедалі більша частка амбулаторної і стаціонарної допомоги стає платною. Низький рівень фінансового забезпечення охорони здоров'я призводить до постійного збільшення захворюваності населення та зменшення тривалості життя. Світовий досвід підтверджує, що впровадження медичного страхування в систему охорони здоров’я, є найбільш ефективним методом покращення рівня здоров'я та життя населення. Саме тому ми обрали цю тему, щоб опрацювати питання теорії і практики функціонування медичного страхування в Україні та світі, вивчення основних світових моделей та розгляд запровадження їх в Україні. Це стало можливо після вивчення законів та останніх наукових робіт та досліджень по темі таких вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів: Л. М. Горбач, Д. Д. Третяк, І. М. Федорович, Н. М. Рубцова, О. С. Сокирко, С. В. Горохов, О. О. Бойко, О. Ю. Сова, С. В. Онишко, Л. Ф. Волохова, І. Є. Януль, та ін. Проте, не дивлячись на вже наявні теоретичні та практичні дослідження у цьому напрямі, існує необхідність подальшого розгляду та поглиблення вивчення.

Мета та завдання дослідження. Метою курсової роботи є вивчення сутності медичного страхування, дослідження проблем, та формування перспектив його розвитку в Україні. Для досягнення цієї мети в роботі були поставлені та вирішувались такі завдання:

 • ознайомитися з економічним змістом та роллю медичного страхування;

 • визначити основні наукові підходи до розвитку медичного страхування;

 • описати становлення медичного страхування в Україні;

 • проаналізувати діяльність страхових компаній на ринку медичного страхування;

 • визначити світові базові моделі медичного страхування та доцільність їх запровадження в Україні;

 • визначити необхідність державної підтримки медичного страхування як необхідної умови його розвитку.

Об’єкт дослідження. Медичне страхування та його розвиток в Україні.

Предметом дослідження. Теоретичні основи медичного страхування та особливості його функціонування в Україні.

Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дослідження склали фундаментальні положення фінансів, праці вітчизняних і зарубіжних вчених. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи: систематизації і узагальнення - для визначення поняття медичного страхування, і його базових аспектів; метод аналізу та синтезу при дослідженні проблемних аспектів функціонування медичного страхування в Україні; метод індукції та дедукції - при з’ясуванні критеріїв ефективності розвитку медичного страхування; історичний метод й метод узагальнення - при дослідженні перспектив розвитку медичного страхування в Україні.

Джерельна база дослідження. Нормативно-правові акти у сфері медичного страхування, статистичні та аналітичні матеріали вітчизняних вчених економістів та офіційного сайту нацкомфінпослуг, навчальні посібники з страхування, наукові праці з питань перспектив розвитку та проблем становлення медичного страхування в Україні, інтернет-ресурси.

Практичне значення роботи полягає у поглибленому розумінні системи медичного страхування, його структури, взаємозв’язку та значення для підвищення якості життя населення в України.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
1.1. Економічний зміст і роль медичного страхування.
У системі заходів щодо поліпшення соціальної захищеності громадян важливе місце посідає забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну допомогу. Одним з принципових питань вирішення цієї проблеми є фінансування охорони здоров’я, яке може бути бюджетним, соціальним і приватним.

Соціальна система фінансування охорони здоров’я заснована на цільових внесках підприємств, працівників, на державних субсидіях. Причому внески підприємців є переважаючим джерелом надходжень.

У випадках, коли державна система фінансування охорони здоров’я не влаштовує окремих громадян, вони мають змогу взяти участь у приватному страхуванні. Світовий досвід підтверджує, що найбільших успіхів у вирішені проблеми зміцнення здоров’я населення досягли ті країни, які запровадили в систему охорони здоров’я механізм медичного страхування [20, с. 106].

Медичне страхування відноситься до однієї з галузей особистого страхування, що в свою чергу, поділяється на дві підгалузі – страхування життя і страхування здоров’я.

Для страхування життя характерні страхові виплати при дожитті застрахованого до обумовленого моменту або у випадку смерті під час дії договору, укладеного на тривалий термін (зазвичай на 5-10 років і більше років). Страхування життя отримало широкий розвиток в зарубіжних країнах, на нього припадає близько половина всіх страхових премій, що збираються страховими організаціями. Щодо страхування здоров’я, то тут виплати проводяться при причиненні шкоди здоров’ю застрахованого. Договори страхування, як правило, укладаються на термін один рік і менше [11, с. 233-234].

Медичне страхування може існувати у двох формах – у добровільній та обов’язковій. Обов’язкове медичне страхування – це складова системи соціального страхування й переважаюча форма медичного страхування у країнах з ринковою економікою. Основною метою ОМС є накопичення страхових внесків і надання за їх рахунок медичної допомоги всім громадянам на нормативно встановлених умовах та в гарантованих обсягах. Воно виступає головним елементом системи соціального захисту громадян стосовно охорони здоров’я. [16, с. 113].

ОМС грунтується на принципах загальності (всі громадяни суспільства незалежно від віку і рівнів доходів мають рівні права на одержання медичної допомоги) та державності (державою забезпечується стійкість системи ОМС за рахунок жорсткого контролю над цільовим використанням коштів). Також характерним є, що сплата внесків здійснюється у встановлених розмірах через рівні проміжки часу, а рівень медичного забезпечення однаковий для всіх застрахованих осіб [11, с. 249].

ДМС є доповнюючим до ОМС і гарантує оплату медичних послуг наданих у більших, ніж затверджено обов’язковою програмою, розмірах. З економічного погляду ДМС – це механізм відшкодування населенню витрат на медичне обслуговування [16, с. 113].

Як правило, система ДМС виникає як альтернатива державним програмам медичного страхування. ДМС розраховане на категорію громадян, яких не задовольнає загальний рівень медичного обслуговування і вони згодні «доплатити» за визначені послуги, не передбачені загальнодержавною системою [11, с. 256].

Організаційна схема обов’язкового та добровільного медичного страхування дещо відрізняється. Приклад організації та функціонування медичного страхування наведені в рис. 1.1 та 1.2.Рис. 1.1. Організаційна схема обов'язкового медичного страхування.

Джерело: [20, с. 106-108].Рис. 1.2. Організаційна схема добровільного медичного страхування.

Джерело: [20, с. 106-108].

Загалом, медичному страхуванню притаманні ті ж ознаки, що й іншим видам страхування, проте важливо вказати і певні особливості, до яких відносяться:

 • страховий ризик при медичному страхуванні пов'язаний з особою застрахованого, а не з його майном;

 • інший склад основних учасників страхових правовідносин (з'являється новий суб'єкт — медична установа);

 • якщо в інших видах страхування у разі настання страхового випадку страхові виплати отримує безпосередньо застрахований, то при медичному страхуванні кошти перераховуються на рахунок лікувально-профілактичної установи, де застрахованому надавалась медична допомога [31, с. 45];

Страховими ризиками в медичному страхуванні є захворювання застрахованого, а страховими випадками — його звернення в медичну установу і надання застрахованому лікувальних послуг. Згідно з українським страховим законодавством медичне страхування відрізняється від страхування життя, оскільки не передбачає ризику смерті або дожиття до певного віку чи до закінчення терміну дії договору, що перетворює його в ризиковий вид страхування [32, с.77].

Особливістю медичного страхування є наявність довгострокових і короткострокових видів страхування. До довгострокових видів належить безперервне страхування здоров’я, договір про яке страхувальник може укласти на невизначений період. Проте «довгостроковість» цього виду страхування не дає підстав віднести його до підгалузі страхування життя, оскільки він не передбачає повернення страхувальникові внесених ним коштів по закінченні терміну дії договору страхування (тобто при дожитті, що є характерною ознакою договорів страхування життя).

Так само не можна віднести до підгалузі страхування від нещасних випадків короткострокові види медичного страхування (страхування здоров’я на випадок хвороби, медичне страхування туристів, які від’їжджають за кордон, страхування на період вагітності та пологів тощо), бо в них відсутній момент, характерний для всіх видів страхування від нещасних випадків, а саме: нещасний випадок, який характеризується раптовістю [20, с. 106-107].

Суб’єктами медичного страхування є:

 • страхові компанії, що мають відповідну ліцензію (юридичні особи, які створені і функціонують у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства країни, а також отримали у встановленому порядку ліцензію для здійснення цієї діяльності);

 • страхувальники (при обов'язковому медичному страхуванні страхувальниками для працюючого населення виступають підприємства та роботодавці, а для непрацюючого – місцеві органи влади. При добровільному страхуванні страхувальниками є підприємства, громадські, благодійні організації та інші юридичні особи, а також працездатні громадяни);

 • медичні заклади незалежно від форми власності (є самостійними суб'єктами господарювання. Вони укладають угоди з медичними страховими організаціями і працюють згідно з ними) [13, c. 149].

Об’єктом медичного страхування є страховий випадок, зв’язаний із затратами на надання лікувально-діагностичних послуг при виникненні страхового випадку. Під страховим випадком у медичному страхуванні розуміють не стільки появу захворювання, скільки факт надання медичної допомоги з приводу захворювання. Страхове відшкодування набуває форми оплати наданої медичної послуги населенню [20, с. 107].

Таким чином, медичне страхування є складовою нормативного функціонування системи охорони здоров'я, економічну основу якої складає фінансування із спеціальних страхових фондів, що формуються за рахунок грошових внесків підприємств, закладів і організацій різних форм власності і які призначені для фінансування надання медичної допомоги населенню в рамках страхових програм, контролю за обсягом і якістю [31, с. 46].

Отже, економічним змістом медично страхування можна вважати, систему створюваних державних, економічних та організаційних заходів, які спрямовані на забезпечення при настанні страхового випадку гарантій надання застрахованій особі медичної допомоги за рахунок коштів які вказані в договорі про обов’язкове або добровільне медичне страхування.
1.2. Наукові підходи до розвитку медичного страхування
Дослідивши Закон України «Про Страхування» та наукові роботи таких вчених як: Сокирко О.С., Федорович І.М., Волохова Л. Ф., Третяк Д. Д., Онишко С.В., Рубцова Н. М., Горбач Л., Журавка О., Горохов С., Чумаченко І., виділили теоретичні підходи до сутності поняття медичного страхування та основні підходи до визначення перспектив його розвитку.

На сучасному етапі існує велика кількість підходів щодо сутності медичного страхування, розглянем деякі з них (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Теоретичні підходи до сутності поняття "Медичне страхування"

Науковець

Визначення поняття «Медичне страхування»

Закон України «Про Страхування»

Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) і доходів від розміщення коштів цих фондів. медичне, як пов’язане з майновими інтересами захисту життя, здоров’я та працездатності людини, віднесено до особистого страхування

Журавка О.

Страхування на випадок утрати здоров’я через будь-яку причину, зокрема хворобу та нещасний випадок.

Горохов С.

Елемент соціального страхування найманих працівників являє собою сукупність правових, економічних та інституціональних відносин щодо захисту інтересів найманих працівників у разі хвороби або втрати працездатності за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати роботодавцями й найманими працівниками у пропорційних розмірах страхових внесків.

Третяк Д.

Його метою є: а) забезпечення рівних прав громадян на одержання безоплатної медичної допомоги належного обсягу та якості; б) підвищення якості надання медичної допомоги, сприяння розвитку системи охорони здоров’я і створення умов для її належного й ефективного фінансування; в) створення умов для розвитку ринкових відносин у медичній галузі.

Горбач Л.

Галузь особистого страхування, що пов’язана з компенсацією витрат громадян, обумовлених наданням медичної допомоги, а також інших витрат, пов’язаних із підтримкою визначеного рівня здоров’я

Джерело: складено на основі даних [31, с. 45; 11, с. 248; 13, с. 106; 12, с. 26; 25].

Очевидно, що в науковій літературі й сьогодні немає однозначного трактування сутності медичного страхування. Причому численні визначення залежать від проблематики конкретних досліджень і можуть бути згруповані таким чином: медичне страхування – це вид соціального страхування; вид діяльності; галузь економіки; сукупність відносин (суспільних, економічних, майнових, грошових, соціальних, перерозподільних); сукупність правових норм; спосіб відшкодування збитків; процеси формування цільових фондів і використання ресурсів; необхідний елемент соціально-економічної системи [10, с. 37].

Опираючись на визначення науковців та їх праць у цій сфері, можна зробити висновок, що медичне страхування розглядають як спосіб захисту суб’єктів медичного страхування в умовах ринкової економіки, як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу захисту майнових інтересів фізичних осіб при отримані медичної допомоги у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок страхових грошових фондів, які формуються зі страхових внесків.

Розвиток має бути присутнім як і у будь якій країні так і сфері її діяльності, оскільки це є основою прогресу людства в цілому. Незважаючи на це, спостерігається доволі низький рівень розвитку, особливо у сфері медичного страхування. Щоб це змінити, потрібно чітко визначити проблеми які заважають розвитку, та обрати найефективніші моделі та методи їх вирішення.

Проведення реформ урядом у такій важливій сфері, як економіка, за умов розвитку ринкових відносин має необхідність у кардинальних змінах системи соціального захисту населення. Головним чином це має відношення до охорони здоров’я людей. Вітчизняна система охорони здоров’я, яка заснована в основному на бюджетних засадах, показала власне низьку ефективність. Нестача фінансових ресурсів гальмує розвиток медичної інфраструктури, якість і ступінь медичної допомоги [16, c. 113].

Основні проблеми розвитку та впровадження медичного страхування в країнах можна поділити на дві групи: проблеми пов’язанні з фінансуванням та неправильним розподілом коштів, і проблеми які торкаються низького рівня ефективності медичних установ та медичної системи в цілому. Щоб домогтися результатів, необхідні законодавчо закріплені зміни в структурі фінансового забезпечення галузі. Паралельно з упровадженням обов’язкового державного медичного страхування потрібно суттєво реформувати структуру охорони здоров’я, оскільки нові фінансові механізми не будуть ефективно працювати в старій системі економічних відносин. Консервативні методи управління лікувальними установами гальмуватимуть прогресивні страхові механізми. Оплату лікарям потрібно проводити за обсяг і якість наданої медичної допомоги. ОМС є податковим по своїй суті, як і бюджетні кошти, на жаль, створюють ілюзії, що виділені кошти не треба заробляти. Тому механізми оптимізації витрат і їх контроль повинні йти в ногу з іншими критеріями, що стимулюють медичний персонал надавати якісну допомогу, дбаючи насамперед про профілактику захворювань [12, с. 25].

Водночас при чіткому встановленому розмежуванні платних і безкоштовних медичних послуг програми ДМС стануть дешевшими та отримають регламентований порядок взаємодії з обов’язковим медичним страхуванням, а сфера охорони здоров’я загалом отримає додаткові фінансові кошти [32, с. 80].

Нова сучасна модель системи медичного страхування буде передбачати чіткі пропозиції щодо надання медичної допомоги та гарантувати фінансовий захист громадян у випадку хвороби. Виходячи з цього можна зазначити, що фінансова стабільність системи ОМС залежить від стану економіки країни. Уповільнення темпів економічного зростання негативно впливає на рівень фінансової забезпеченості національної системи охорони здоров’я, а значить і на показники здоров’я населення.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас