Ім'я файлу: Тест Мезенцев В. МЛ-111.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 30.08.2022
скачати

ЦИТОЛОГІЯ

1. Найбільш якісні гістологічні препарати можна отримати, використовуючи для заключення таку речовину, як:

A. Канадський бальзам

B. Каніфоль

C. Кедровий бальзам

D. Желатин

E. Полістирол

2. Хімічний фактор подіяв на плазматичну мембрану. В результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми


взяв у цьому участь?

A. Кортикальний

B. Глікокалікс

C. Біліпідний

D. Гідрофільний

E. Гідрофобний

3. Модель якої клітинної структури зображено на рисунку, де позначено: ліпідні молекули з гідрофобними і


гідрофільними зонами, інтегральні білки, полісахариди глікокалікса?

A. Модель біологічної мембрани

B. Модель ядерної пори

C. Модель будови хромосоми

D. Модель ядерної оболонки

E.Модель будови мітохондрії

4. Дія мікробних токсинів на клітини зумовила значне пошкодження глікокаліксу. Яка мембранна функція клітин


відчутно порушиться?

A. Рецепторна

B. Транспортна

C. Дихальна

D. Контактоутворююча

E. Захисна

5. Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який


шар плазмолеми постраждав насамперед?

A. Кортикальний

B. Ліпопротеїновий

C. Надмембранний

D. Інтегральний

E. Глікокалікс

6. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які


органели найбільше постраждали від інтоксикації?

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

B. Мітохондрії

C. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Комплекс Гольджі

7. У культурі тканин іонізуючим опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин


стає проблематичним?

A. Рибосом

B. Лізосом

C. Ендоплазматичної сітки

D. Мікротрубочок

E. Комплексу Гольджі

8. Клітину лабораторної тварини піддали надмірному рентгенівському опроміненню. У результаті утворились білкові

фрагменти в цитоплазмі. Яка органела клітини візьме участь в їхній утилізації:

А. Лізосома

В. Комплекс Гольджі

С. Рибосоми

D. Клітинний центр

Е. Ендоплазматична сітка

9. Клітину обробили речовиною, що блокує процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес


життєдіяльності клітини буде порушений?

A. Ресинтез АТФ

B. Синтез мітохондріальних білків

C. Окислювальне фосфорилювання

D. Інтеграція функціональних білкових молекул

E.Фрагментація крупних мітохондрій на менші

10. При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило її


здатність до поділу. Яка структура найбільш імовірно була порушена ?

A. Центросома

B. Глікокалікс

C. Пластинчастий комплекс Гольджі

D. Мікрофібріли

E. Мітохондрії


11. У клітині пошкоджено структуру рибосом. Які процеси в першу чергу будуть порушені?

A. Синтез білка (трансляція)

B. Синтез білка (транскрипція)

C. Синтез вуглеводів

D. Синтез ліпідів

E. Синтез мінеральних речовин


12. В яких із перерахованих компонентів клітини формуються лізосоми?

A. У комплексі Гольджі

B. В ядрі

C. У рибосомах

D. У мітохондріях

E. У клітинному центрі

13. Мікротрубочки містять такий білок:

A. Тубулін

B. Десмін

C. Динеїн

D.Кальмодулін

E. Віментин.

14. Білок, що є основним компонентом тонких міофіламентів м’язових клітин, називається:

A. Актин

B. Тубулін

C. Динеїн

D. Десмін

E. Кератин


15. Назвати, який зв’зок білка та структури цитоскелету характерний для хемомеханічної взаємодії у війках?

A. Динеїн, мікротрубочки

B. Міозин, мікротрубочки

C. Актин, мікрофіламенти

D. Тубулін, проміжні філаменти

E. Кінезин, проміжні філаменти


16. У клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?

A. Ядерний хроматин

B.Ядерце

C. Комплекс Гольджі

D. Клітинна оболонка

E. Ядерна оболонка

17. На гістологічному препараті видно: соматичну клітину людини, що знаходиться у метафазі мітотичного поділу.

Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, враховуючи, що кожна хромосома містить дві сестринські


хроматиди?

A. 46 хромосом

B. 92 хромосоми

C. 23 хромосоми

D. 48 хромосом

E. 24 хромосоми

18. Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які їх структури можуть


надати інформацію про стать людини?

A. Тільце Барра

B. Периферійний хроматин

C. Еухроматин

D. Деконденсований хроматин

E. Факультативний хроматин

19. На електронній мікрофотографії представлена клітина, в якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно


розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина?

A. У профазі

B. В анафазі

C. У метафазі

D. У телофазі

E. В інтерфазі

20. Під час мітозу клітини досліднику вдалося спостерігати фазу, при якій були відсутні мембрана ядра і ядерце, а

центріолі знаходилися на полюсах клітини. Хромосоми мали вигляд клубка ниток, які вільно розташовані в цитоплазмі.


Для якої фази це характерно?

А. Профази

В. Метафази

С. Анафази

D. Телофази

Е. Інтерфази

21. У цитоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають


гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці компоненти ?

A. До включень

B. До мікрофіламентів

C. До лізосом

D. До екзоцитозних вакуолей

E. До гранулярної ендоплазматичної сітки

22. Цитохімічне дослідження виявило високий вміст у цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких


органел, з означених нижче, свідчить цей факт?

A. Лізосом

B. Мітохондрій

C. Полісом

D. Ендоплазматичної сітки

E. Клітинного центру

23. На культуру пухлинних клітин подіяли колхіцином, який блокує утворення білків-тубулинів, що утворюють


веретено поділу. Які етапи клітинного циклу буде порушено?

A. Мітоз

B. Пресинтетичний період

C. Синтетичний період

D. Постсинтетичний період

E. -

24. У раціоні людини велика кількість вуглеводів. Які структури будуть виявлятись при цьому в цитоплазмі


гепатоцитів?

A. Гранули глікогену

B. Краплини жиру

C. Одна велика жирова капля

D. Збільшення кількості вільних рибосом

E. Включення ліпофусцину

25. У дитини (7-ми років) зі вродженою хворобою в клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення


функції яких органел йде мова?

A. Лізосом

B. Рибосом

C. Гранулярної ендоплазматичної сітки

D. Мітохондрій

E. Пероксисом

26. Для дослідження взято декілька клітин епітелію ротової порожнини. Після спеціальної обробки гістологічного

препарату, в ядрах досліджуваних епітеліоцитів було виявлено статевий хроматин (тільце Бара). Із якої хромосоми


утворюється статевий хроматин?

A. Х – жіночої конденсованої хромосоми

B. Х – жіночої неконденсованої хромосоми

C. Х – чоловічої конденсованої хромосоми

D. Х – чоловічої неконденсованої хромосоми

E. Y – конденсованої хромосоми

27. Миші тривалий час плавали у басейні. При морфологічному дослідженні їх скелетних м’язів виявлено збільшення

кількості мітохондрій з багатьма кристами і просвітленим матриксом. Яка функція клітини знаходиться у надзвичайно


напруженому стані?

A. Енергетична

B. Секреторна

C. Синтетична

D. Захисна

E. Транспортна

28. Високий рівень основного обміну без гіпертироїдизму може бути проявом хвороби, що на молекулярному рівні

характеризується ушкодженням окисного фосфорилювання. Який клітинний компонент ушкоджується у цьому


випадку?

A. Мітохондрії

B. Мікротрубочки

C. Лізосоми

D. Комплекс Гольджі

E. Пероксисоми

29. На електронній мікрофотографії клітини ядро оточене тонкою пластинкою, побудованою з біологічної мембрани.


Як вона називається?

A. Нуклеолема

B. Плазмолема

C. Цитолема

D. Ядерна пора

E. Комплекс пори

30. Після імпрегнації солями срібла гістологічного препарату спинномозкового вузла у псевдоуніполярних нейронах

виявляється органела, що приймає участь у глікозилюванні білків та ліпідів з утворенням глікозаміногліканів. Назвіть


органелу?

A. Комплекс Гольджі

B. Мітохондрія

C. Гранулярна ендоплазматична сітка

D. Агранулярна ендоплазматична сітка

E. Центросома

31. При мікроскопічному вивченні ядра гепатоцита виявили дуже малий вміст гетерохроматину. Про який


функціональний стан клітини це свідчить?

A. Збільшення синтезу білків

B. Апоптоз

C. Некроз

D. Зменшення синтезу білків

E. Вступ в мітоз

32. За допомогою мiкроманiпулятора з клiтини вилучили комплекс Гольджi. Як це позначиться на подальшiй


життєдiяльностi клiтини?

A. Порушиться утворення лiзосом, дозрiвання секреторних продуктiв клiтини

B. Порушиться процес мiтозу

C. Порушиться утворення рибосом i синтез бiлкiв

D. Розвинеться аутолiз, здатний привести клiтину до загибелi

E. Порушаться процеси енергетичного обмiну

33. Цитохiмiчне дослiдження виявило високий вмiст в цитоплазмi гiдролiтичних ферментiв. Про активнiсть яких


органел з означених нижче свiдчить цей факт?

A. Лiзосом

B. Клiтинного центру

C. Ендоплазматичної сiтки

D. Полiсом

E. Мiтохондрiй

34. Під час електронномікроскопічного дослідження біоптату гепатоцитів на біліарному полюсі виявлено велику

кількість плоских цистерн, сплющених у центральній частині й розширених на периферії та дрібних міхурців із

секреторними гранулами. Назвіть структуру.

A. Комплекс Гольджі

B. Лізосома

C. Ендоплазматична сітка

D. Піноцитозні міхурці

E. Мікротрубочки

35. Хронічне отруєння 38-річного гірника сполуками кадмію призвело до чоловічої стерильності. Аналіз сперми

потерпілого виявив нездатність сперматозоїдів рухатися. Пошкодження яких компонентів цитоскелету можуть


відповідати за таку патологію?

A. Мікротрубочок аксонеми

B. Актинових мікрофіламентів

C. Проміжних філаментів

D. Мікротрубочок веретена поділу

E. Актоміозинового комплексу

36. На розтині хворого, у віці 67 років померлого від раку легень, виявлені зменшені за об’ємом печінка, нирки, серце.

Печінка на розрізі з бурим відтінком. При мікроскопічному дослідженні в гепатоцитах зернятка ліпофусцину золотисто-

коричневого кольору. Назвати структуру, що формує гранули ліпофусцину:

A. Аутофаголізосоми

B. Пластинчатий комплекс

C. Рибосоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Мітохондрії

37. При гістологічному дослідженні секційного матеріалу (печінки) у хворої 64 років з діагнозом рак головки

підшлункової залози виявлено дифузне розростання сполучної тканини, розширення жовчних протоків, надлишкове

накопичення гранул білірубіну в цитоплазмі гепатоцитів та їх некроз. З порушенням структури яких органел пов’язана


затримка екскреції білірубіну гепатоцитами?

A. Пластинчастий комплекс

B. Лізосоми

C. Плазматична мембрана

D. Ендоплазматична сітка

E. Ядро
скачати

© Усі права захищені
написати до нас