Ім'я файлу: тести страх..docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 16.11.2020
скачати

Сидоров Н.ЕО-302

1.Хто може припинити дію договору страхування:
а) Міністерство фінансів України;
б) страховик за порушення умов договору страхувальником;
в) Ліга страхових організацій;
г) судові органи.

2.Страховий поліс – це
а) документ, який видається страховиком страхувальнику та засвідчує факт укладання договору страхування;
б) договір страхування майна;
в) документ, що регламентує взаємовідносини сторін у страхуванні життя;
г) документ, що визначає розмір збитків страхувальника

3.Аквізитор – це :
а) інкасатор виторгу;
б) спеціаліст, який обчислює страхові тарифи;
в) спеціаліст, який оцінює збитки у морській аварії;
г) уповноважена страховиком особа, що укладає або поновлює договори страхуван

4.Договір страхування майна може укладатись:
а) у межах дійсної або ринкової вартості майна;
б) без визначення вартості майна;
в) на суму збитків від ліквідації майна;
г) у межах ліміту відповідальності перестраховика.

5. Чи існує різниця між страховим договором, страховим полісом, страховим свідоцтвом?
а) різниця відсутня;
б) різниця, пов’язана з процедурою оформлення;
в) існує різниця у сфері страхування життя;
г) існує різниця у сфері загального страхування.

6. Предметом договору страхування в майновому страхуванні можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з?
а) володінням майном;
б) користуванням майном;
в) розпорядженням майном;
г) всі відповіді вірні.

7. У якій формі укладається договір страхування?
а) у письмовій;
б) в усній;
в) як у письмовій так і в усній;
г) форму обирає страхувальник.

8. Правила страхування – це?
а) перелік обов’язків страховика і страхувальника;
б) опис ризиків і збитків, що покриваються страховим захистом;
в) перелік ризиків страхування та умови відшкодування втрату разі настання страхової події, передбаченої договором страхування;
г) основні умови, що регламентують відносини страховика за кожним видом страхування.

9. Договір страхування відноситься до реальних договорів тому що?
а) для його укладення потрібна тільки усна домовленість;
б) для його укладення потрібна тільки письмова заява страхувальника;
в) він починає діяти тільки після внесення першого страхового платежу;
г) вірні відповіді б) і в).

10. У якій валюті дозволено сплачувати страхові внески?
а) валютою страхування в Україні є національна грошова одиниця;
б) страхувальники – нерезиденти можуть сплачувати страхової премії у вільноконвертованій валюті;
в) громадяни України можуть сплачувати внески у вільно конвертованій валюті за договорами страхування життя;
г) всі відповіді вірні.

11. Основний обов’язок страховика згідно укладеного страхування?
а) своєчасно скласти страховий акт;
б) компенсувати витрати на рятування;
в) прийняти заяву про страховий випадок;
г) своєчасно здійснити страхову виплату;

12. Основний обов’язок страхувальника згідно укладеного договору страхування?
а) своєчасно повідомити про страховий випадок;
б) своєчасно сплатити страхову премію;
в) повідомляти страхувальника про всі зміни, що стосуються застрахованного ризику;
г) зібрати всі довідки компетентних органів, що підтверджують факт настання страхового випадку.

13. Договір страхування припинить свою дію?
а) у випадку наявності третьої у заподіяних збитках винної особи;
б) у разі надання недостовірних даних про страховий випадок;
в) у разі несвоєчасного повідомлення про страховий випадок;
г) у разі закінчення терміну страхування.

14.Всі суперечки між страховиком і страхувальником за договорами страхування вирішуються?
а) тільки в судовому порядку;
б) в державному наглядовому органі за страховим ринком;
в) за згодою сторін;
г) в експертно – апеляційні раді при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

15. Чи може бути припинена дія договору страхування за ініціативи страховика чи страхувальника?
а) може тільки з ініціативи страховика;
б) може тільки з ініціативи страхувальника;
в) не може, це заборонено законодавством.
г) може за будь чиєї ініціативи.

16. Предметом договору страхування в особистому страхуванні можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з?
а) життям, здоров'ям;
б) працездатністю;
в) пенсійним забезпеченням;
г) всі відповіді вірні.

17. Чи зобов’язаний страховик тримати в таємниці відомості про страхувальника?
а) ні, це не є обов’язком страховика;
б) так, зобов’язаний;
в) зобов’язаний, крім випадків, передбачених законодавством;
г) вірна відповідь відсутня.

18. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як?
а) за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено;
б) за 10 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено;
в) за 15 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено;
г) за 20 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

19. У разі дострокового припинення дії договору страхування життя страховик виплачує страхувальникові?
а) страхову суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя;
б) викупну суму, яка є майновим правом страхувальника за договором страхування життя;
в) страхове відшкодування, що є майновим правом страхувальника за договором страхування життя;
г) страхову виплату, що є майновим правом страхувальника за договором страхування життя.

20.Визначити правильні (в) чи неправильні (н) є твердження
1. Договір страхування укладається лише в письмовій формі.
2. Страховий поліс і страховий договір різні за юридичним змістом і юридичною силою документи.
3. Страховики, які здійснюють страхування життя, зобов'язані вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування життя в порядку та на умовах, визначених Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг.
4. Для укладання договору страхування страхувальник повинен подати страховикові тільки письмову заяву.
5. Страхувальники згідно з укладеними договорами страхування мають право вносити платежі у будь – якій вільноконвертованій валюті.
6. Договір страхування вступає в силу з моменту досягнення сторонами згоди за істотними умовами страхування.
7. Страхувальник має право укласти із страховиком договір на користь третьої особи.
8. Негативний фінансовий стан страховика є підставою для відмови у страховій виплаті.
9. У разі зіткнення несумісних думок суб’єктів страхових правовідносин інстанцією для встановлення істини є суд.
10. За умови дострокового припинення договору страхування допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі.

1. б,г ; 2. а;3. г; 4. а ; 5. а; 6. г; 7.а; 8. г; 9.в; 10. г; 11. г; 12. б; 13. г; 14. а; 15. г; 16. г; 17. б; 18. а; 19.б ; 201.В; 2.Н; 3.В; 4.Н; 5.Н; 6.Н; 7.В; 8.Н; 9. В;10. Н.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас