1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: Звіт з фахової практики.doc
Розширення: doc
Розмір: 1042кб.
Дата: 13.02.2022
скачати


Зміст

Вступ………………………………………………………………………………….4

1. Аналіз господарської діяльності підприємства…………………………………6

1.1.Характеристика організаційно-правових засад функціонування підприємства та основні техніко-економічні показники господарської діяльності…………………………………………………………………………….6

1.2. Аналіз маркетингової діяльності підприємства……………………………..13

1.2.1. Аналіз ринків збуту продукції підприємства …………………………….13

1.2.2. Аналіз конкурентів підприємства по основних видах продукції ……….16

1.2.3. Аналіз якості продукції ……………………………………………………..17

1.2.4.Аналіз конкурентоспроможності продукції ………………………………..18

1.2.5. Аналіз цінової політики підприємства …………………………………….19

1.2.6. Аналіз каналів збуту основних видів продукції підприємства …………..20

1.2.7. Аналіз комплексу маркетингових комунікацій……………………………21

1.3. Аналіз виробництва та реалізації продукції…………………………………23

1.3.1. Аналіз динаміки виробництва продукції ………………………………….23

1.3.2. Аналіз структури випуску продукції ………………………………………24

1.3.3. Аналіз динаміки реалізації основних видів продукції ……………………25

1.4. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та оцінка ефективності їх використання…………………………………………………….27

1.4.1. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом ………………………...27

1.4.2. Кваліфікаційний склад робітників …………………………………………28

1.4.3. Аналіз руху трудових ресурсів ……………………………………………..29

1.4.4. Аналіз використання фонду робочого часу ……………………………….31

1.4.5. Аналіз трудомісткості продукції …………………………………………...32

1.4.6. Аналіз фонду заробітної плати……………………………………………. .34

1.5. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства ………………..36

1.6. Аналіз ефективності використання основних засобів………………………37

1.6.1. Аналіз наявності та структури основних засобів …………………………37

1.6.2. Аналіз зносу основних засобів ……………………………………………..38

1.6.3. Аналіз використання основних засобів…………………………………….39

1.7. Аналіз витрат підприємства…………………………………………………..40

1.7.1. Аналіз структури витрат підприємства за елементами …………………..40

1.7.2. Аналіз собівартості основних видів продукції за статтями калькуляції ...41

1.7.3. Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції ………………………………..42

1.8. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства…………………...42

1.8.1. Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності …………….42

1.8.2. Аналіз структури доходів підприємства …………………………………..44

1.8.3. Аналіз структури витрат підприємства ……………………………………45

1.8.4. Аналіз структури фінансових результатів ………………………………...46

1.8.5. Аналіз рентабельності основних видів продукції підприємства ………...47

1.8.6. Аналіз рентабельності капіталу підприємства…………………………….48

2. Планування діяльності підприємства…………………………………………..51

2.1. Організація планової роботи на підприємстві……………………………….51

2.2. Планування виробництва та реалізації продукції…………………………...52

2.3. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства……………..55

2.4. План з персоналу та оплати праці…………………………………………….56

2.5. Планування матеріально – технічного забезпечення підприємства……….60

2.6. Планування витрат підприємства…………………………………………….62

2.7. Фінансове планування…………………............................................................63

2.8.Оперативно – виробниче планування і регулювання виробництва………………………………………………………………………...65

Висновки…………………………………………………………………………....67

Список використаних джерел……………………………………………….…….69

Додатки……………………………………………………………………………..70

Вступ

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Внаслідок перебудови економіки країни виникла необхідність для більш детального вивчення економічного стану підприємства, його фінансових та господарських показників. Незважаючи на дані труднощі, які виникали в економіці, розвивався такий необхідний елемент економіки, як економічний аналіз, який давав можливість адекватно оцінювати стан підприємства. На підприємствах почали створюватися відділи, які відповідають за проблеми, які потрібно було б передбачати та ліквідовувати без збитків для підприємства.

Важливу роль на підприємстві відіграє планування господарської діяльності. Добре спланована стратегія діяльності підприємства, мета та основні завдання, дадуть очікуваний результат, а саме конкурентні переваги на ринку та максимальний прибуток, до якого прагнуть усі підприємства.

Завдяки плануванню підприємство найефективніше використовує усі види ресурсів і усуває усі можливі помилкові дії, які можуть призвести до зниження ефективності діяльності підприємства.

Також слід зазначити, що за допомогою планування ефективно використовуються і виробничі потужності підприємства, його обладнання та устаткування. Контроль є необхідною умовою планування, який дає змогу слідкувати за використанням усіх можливих ресурсів на підприємстві.

Отже, аналіз планування дозволить досягнути оптимального рівня виробничо-господарської діяльності, який би забезпечував йому успіх на ринку та постійне вдосконалення як матеріальної так і трудової бази.

Об’єктом проходження фахової практики є ДП «Цуманське лісове господарство», що займається виробництвом та реалізацією деревообробної продукції споживачам. Ліси ДП «Цуманський лісгосп» займають особливе місце в лісовому фонді області. Місією державного підприємства «Цуманське лісове господарство» є – ведення, охорона і захист лісового господарства, раціональне використання та відтворення лісів, а також охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Цілями досліджуваного підприємства є отримання найвищого прибутку за найменших затрат та задоволення потреб споживачів.

Таким чином, метою фахової практики є проведення аналітичного дослідження господарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів покращення стану даного підприємства і здобуття умінь та навичок виконання професійних обов’язків менеджера на робочому місці на базі ДП «Цуманський лісгосп».

Завданням фахової практики є формування у майбутніх спеціалістів професійного мислення, умінь та навичок для розв’язання практичних завдань, почуття відповідальності, культуру спілкування та вміння швидко орієнтуватися в ситуації та приймати оптимальні рішення.

1. Аналіз господарської діяльності підприємства
1.1. Характеристика організаційно - правових засад функціонування підприємства та основні техніко - економічні показники господарської діяльності

Державне підприємство "Цуманське лісове господарство" було створено 14 листопада 1955 року згідно наказу № 255 по Волинському обласному управлінню лісового господарства. ДП „Цуманське лісове господарство" створене на державній формі власності, створене на підставі Наказу Міністерством Лісового Господарства України від 31.10.1991 р. № 133, належить до сфери управління Державного комітету лісового господарства України та входить до сфери управління Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства. Підприємство було створене з метою ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів.

Ліси ДП «Цуманський лісгосп» займають особливе місце в лісовому фонді області. Вони розміщені в південно-східній частині і є одними із кращих лісових масивів не лише на Волині, а й на Україні. З давніх часів ці ліси являють собою велику наукову та історичну цінність. Кліматичні, грунтові та інші природні умови сприяли виникненню тут дуже високопродуктивних соснових, дубових і дубово-соснових деревостанів, багатих на чагарникову і трав’янисту рослинність.

Лісгосп організовує свою роботу на основі поєднання колегіальності і єдиноначальства в обговоренні і розв’язанні всіх питань управління підприємством, з встановленням відповідальності службових осіб на дорученій ділянці роботи і виконання визначених питань.

ДП «Цуманський лісгосп» є юридичною особою. Воно здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та статуту, який затверджується Органами управління майном (Додаток А).

Протягом останніх років директором ДП «Цуманський лісгосп» є Грицай Олександр Анатолійович , який, в свою чергу, підпорядковується у своїх діях і звітується перед Волинським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.

Лісгосп розташований в південній частині Волинської області на території двох адміністративних районів: Ківерцівського і Маневицького. Портфель бізнесу даного лісового господарства включає наступні стратегічно-господарські підрозділи: 7 лісництв, нижній склад, консервний цех, лісокомплекс та кафе-бар «Журавка». Лісництва даного підприємства (Партизанське, Берестянське, Сильненське, Цуманське, Горинське, Мощаницьке та Холоневицьке) здійснюють лісогосподарські роботи, а саме:

  • проводять лісозаготівельні та лісопильно-деревообробні роботи;

  • заготовляють насіння, насаджують і вирощують ліс;

  • охороняють ліси і захищають лісонасадження від незаконних рубок, від пожеж, тощо.

В нижньому складі зберігається продукція для подальшого використаня. На лісокомплексі здійснюється переробка деревини на палети, заготовки дубові, дошку для підлоги, вагонку тощо.

Консервний цех виготовляє делікатесну продукцію із цінної дикорослої сировини. Це - плодово-ягідні соки, напої, пюре, ягоди протерті із цукром, варення, повидло, компоти, сік березовий та сік березовий купажований з плодово-ягідними соками та лікарськими травами, гриби мариновані тощо.

ДП «Цуманський лісгосп» здійснює такі види діяльності (згідно КВЕД за 2012 рік):

І. Лісівництво та лісозаготівлі.

Цей підклас включає:

- вирощування будівельного лісу: посадка, підсадка саджанців, охорона лісу та лісосік;

- вирощування молодого порослевого лісу та балансової деревини;

- вирощування лісосадивних матеріалів;

- вирощування різдвяних ялинок;

- лісозаготівлі, рубання лісу та виробництво ділової деревини такої як колоди, стовпи, жердини, одержування паливної деревини;

- вирубування (дерев) лісу з метою зробити землі придатними для сільськогосподарського виробництва;

ІІ. Одержування продукції лісового господарства.

Цей підклас включає:

- збирання лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо);

- збирання соків (березового, кленового тощо);

- збирання живиці, природних смол;

- збирання матеріалів для декоративного використання;

- збирання насіння дерев і чагарників для лісонасаджень;

- збирання корка, шелаку, камеді, бальзамів, дикорослих луб'яних рослин;

ІІІ. Надання послуг у лісовому господарстві.

Цей підклас включає:

- послуги з лісівництва (таксація, оцінка промислового використання лісу, посадка саджанців, залісення та лісовідновлення тощо);

- захист лісу від пожеж;

- боротьбу з шкідниками та хворобами лісу;

- послуги з лісозаготівлі (транспортування необробленої деревини в межах лісу).

ДП «Цуманський лісгосп» займається виготовленням продукції лише із деревини власної заготівлі.

Основні види продукції :

- Заготовки пиляні (дубові);

- Пиломатеріали необрізні (хвойні, дубові та м/листяні);

- Пиломатеріали обрізні (хвойні, дубові);

- Заготовки для європіддонів ІІ сорту (хвойні та м/листяні);

- Заготовки для європіддонів І сорту (хвойні та м/листяні);

- Паркет;

- Дошка для підлоги зрощена;

- Вагонка зрощена;

- Шпала;

- Фриза + заготовки на паркет;

- Штахетнік (палети некондеційні).

Місія даного підприємства визначається його основними завданнями:

- проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід; організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників; поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів; охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів; охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників;

- виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт;

- проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до рубки; проведення рубок з додержання діючих настанов і правил;

- забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт;

- організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

Для ДП "Цуманське лісове господарство" характерною є лінійно-функціональна організаційна структура (Додаток Б). Даний тип організаційної структури є комбінованим і направлений на усунення недоліків окремо лінійного та функціонального типів структур управління. Зважаючи на це, її перевагами є:

  • висока компетентність спеціалістів, які відповідають за здійснення конкретних функцій;

  • відповідність структури обраній стратегії діяльності підприємства;

  • поєднання принципу спеціалізації управління з принципом єдності керівництва;

  • простота координації працівників.

Недоліками лінійно-функціональної структури організації ДП "Цуманське лісове господарство" є:

  • недостатня гнучкість при вирішенні нових завдань;

  • ускладнена координація діяльності функціональних підрозділів з упровадженні нових програм;

  • надмірний розвиток вертикальної складової системи управління.

Аналіз основних техніко-економічних показників наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Показник

Роки

Відхилення

2010

2011

2012

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

2011/2010

2012/ 2011

2011/2010

2012/2011

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обсяги виробництва продукції, тис.грн.

20651

29063

29814

8412

751

140,73

102,58

2. Собівартість виробленої продукції, тис.грн.

13428,7

20387,7

22569,19

6958,98

2181,49

151,82

110,70

3.Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

19627

28291

28531

8664

240

144,14

100,85

4. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

12763

19846

21612

7083

1766

155,50

108,90

5. Вартість основних фондів, тис. грн.

19503

22789

28447

3286

5658

116,85

124,83

6. Коефіцієнт зносу основних фондів, %

38,5

38,8

36,6

0,3

-2,2

100,78

94,33

7. Чисельність працюючих. чол.

202

142

132

-60

-10

70,30

92,96

8. Фонд оплати праці, тис. грн.

2929,5

3500

3853,3

570,5

353,3

119,47

110,09

9.Середньомісячна оплата праці працівника, грн.

2100

2170

2576,3

70

406,3

103,33

118,72

10. Середньомісячна оплата праці робітника, грн.

1762

1820,7

2167,6

58,7

346,9

103,33

119,05


Продовж.табл. 1.1

1

2

3

4

5

6

7

8

11. Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

17308

27764

27611

10456

-153

160,41

99,45

12. Чистий прибуток, тис. грн.

30

221

442

191

221

736,67

200

13.Рентабельність капіталу, %

0,13

0,9

1,42

0,77

0,52

692,31

157,78

14. Рентабельність виробництва, %

0,14

0,76

1,48

0,62

0,72

542,86

194,74

15. Рентабельність продукції, %

0,15

0,78

1,55

0,63

0,77

520

198,72


Аналізуючи дану таблицю помітно, що обсяги реалізації продукції на ДП «Цуманський лісгосп» щороку збільшуються, так у 2011 році обсяг реалізації продукції становив 28291 тис.грн., що на 8664 тис.грн. більше в порівнянні з 2010 роком, а у 2012 році даний показник збільшився ще на 240 тис.грн. і становив 28531 тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції у 2011 р. збільшилася порівняно з 2010 р. на 7083 тис. грн. , а в 2012 році зросла ще на 1766 тис.грн. і становила 21612 тис.грн. Підвищення собівартості реалізованої продукції спричинене збільшенням обсягів виробництва та реалізації продукції на ДП «Цуманський лісгосп».

Коефіцієнт зносу основних фондів протягом 2010-2011рр. залишався майже незмінним та становив 38,5% у 2010 р. та 38,8% у 2011році. У 2012 році спостерігається зменшення коефіцієнту зносу основних фондів до 36,6%, що є позитивним аспектом у діяльності підприємства.

Зменшення працівників з 2010 по 2011 роки на 60 чоловік пов’язане з тим , що керівництво ДП «Цуманський лісгосп», в кінці 2010 року, передало частину лісокомплексу (60 працівників) у користування декільком приватним підприємцям, які, в свою чергу, надають послуги лісгоспу (лісозаготівля, виготовлення паркету, зрощеної вагонки). Зниження чисельності працівників у 2012 р. на 10 чоловік, порівняно з попереднім роком, пов’язане з тим, що підрозділ «Автоколона» було передано у приватне користування, і, тому, працівників автоколони було переведено на роботу до підприємця.

Зростання фонду оплати праці пов’язане зі збільшенням тарифних ставок та посадових окладів працюючих.

Чистий прибуток у 2010 році становив 30 тис. грн., що є досить низьким показником для даного підприємства. Низький чистий прибуток пов’язаний з тим, що у 2010 році на підприємство було закуплено ряд нового обладнання (деревообробні верстати та сушильні камери), тому у 2011 році прибуток вже становив 221 тис.грн, а у 2012 році – 442 тис.грн.

Рентабельність капіталу на ДП «Цуманський лісгосп» з кожним роком зростає. Так у 2010 році даний показник становив 0,13%, у 2011році – 0,9%, а у 2012 році – 1,42%. Тобто, можна сказати, що ефективність використання активів підприємства, створених за рахунок власних коштів, з кожним роком зростає.

Рентабельність продукції на ДП «Цуманський лісгосп» у 2010 році становила 0,15%, у 2011 році – 0,78% , а у 2012 році – 1,55% , тобто можна зазначити, що вигідність виробництва продукції, яку випускає та реалізує підприємство, з кожним роком зростає.

Рентабельність виробництва на ДП «Цуманський лісгосп» у 2011 році становила 0,78%, що на 0,62% більше, у порівнянні з 2010 роком, а у 2012 році цей показник вже становив1,48 %, що на 0,72% більше у порівнянні з 2011 роком.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас