Ім'я файлу: 1588334071688850.docx
Розширення: docx
Розмір: 378кб.
Дата: 03.05.2020
скачати

Шановні студенти, обираєте тести за номерами із зазначених розділів, копіюєте їх із варіантами відповідей, правильну відповідь виділяєте жирним шрифтом. Якщо в питанні звучить співвіднести…, то однаковим кольором виділяєте питання і правильно співвіднесену відповідь на нього.

Надіслати мені не пізніше понеділка!
Технічна механіка


2

3

СТАТИКА

КІНЕМАТИКА

ДИНАМІКА

1

Боханько Максим Олександрович

18249

4,5,10,17,19,25

1,2,9,15,17,19

3,23

2

Довгаленко Роман Вікторович

18251

5,6,12,13,21,26

6,8,15,16,22,28

5,21

3

Каминський Олексій Анатолійович

18252

3,7,13,14,20,27

4,5,10,17,19,25

8,19

4

Кривуша Владислав Олександрович

18253

6,8,15,16,22,28

3,8,11,12,16,23

1,24

5

Кудрявцева Ірина Романівна

18254

1,2,9,15,17,19

5,6,12,13,21,26

7,18

6

Лисенко Артем Ігорович

18255

2,7,10,14,18,24

1,4,9,11,18,20

2,25

7

Литвиненко Вікторія Вікторівна

18256

3,8,11,12,16,23

3,7,13,14,20,27

6,20

8

Семенова Ніколетта Валеріївна

18257

1,4,9,11,18,20

2,7,10,14,18,24

4,22


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
Модуль «Статика абсолютно твердого тіла»

1. Статика – це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

а) рухи матеріальних тіл без урахування сил, що діють на них;

б) рухи матеріальних тіл з урахуванням сил, що діють на них;

в) властивості систем сил і умови рівноваги тіл під дією сил;

г) деформації, що виникають у тілі під дією прикладених до нього сил.

2. Співвіднести означення з відповідями:

1. Фізична величина, яка є мірою механічної взаємодії матеріальних тіл, називається…

2. Сукупність сил, що діють на тіло, називається…

3. Система сил, еквівалентна нулю, називається…

4. Сила, еквівалентна системі сил, називається…

5. Сила, що зрівноважує систему сил, називається…

6. Все те, що обмежує рух даного тіла в просторі, називається…

7. Сили однакові за модулем, протилежні за напрямком, які не лежать на одній лінії дії, називаються…

а) зрівноважуючою;

б) зрівноваженою;

в) рівнодійною;

г) системою;

д) в’яззю;

є) силою;

ж) парою.

3.Співвіднести питання з відповідями:

1. Геометричний спосіб додавання двох сил здійснюється за правилом…

2. Геометричний спосіб додавання трьох сил, які не лежать в одній площині, здійснюється за правилом…

3. Геометричний спосіб додавання багатьох сил здійснюється за правилом…

а) силового трикутника;

б) силового многокутника;

в) паралелограма;

г) паралелепіпеда.

4. Проекція сили на вісь є величиною:

а) векторною;

б) арифметичною;

в) алгебраїчною.

5. Проекція сили на площину є величиною:

а) векторною;

б) арифметичною;

в) алгебраїчною.

6. За якими формулами сили додаються аналітично:

а) , ;

б) 

в)

г)

7. Співвіднести питання з відповідями:

1. Аналітичні умови рівноваги плоскої системи збіжних сил виражаються рівностями:

2. Аналітичні умови рівноваги довільної плоскої системи сил виражаються рівностями:

3. Аналітичні умови рівноваги плоскої системи паралельних сил виражаються рівностями:

а)

б)

в)

г)

8. Рівнодійна двох паралельних сил, напрямлених в один бік, за модулем дорівнює … сумі складових сил:

а) геометричній;

б) арифметичній;

в) алгебраїчній.

9. Рівнодійна багатьох паралельних сил, напрямлених у різні боки, дорівнює … сумі складових сил:

а) геометричній;

б) алгебраїчній;

в) арифметичній.

10. Координати центра системи паралельних сил визначаються за формулами:

а) ;

б) ;

в)

11. Дві пари сил називаються еквівалентними, якщо …

а) у них однакові моменти;

б) у них однакові за величиною сили;

в) у них однакове за величиною плече пари.

12. Щоб додати пари сил, необхідно знайти:

а) алгебраїчну суму їх моментів;

б) геометричну суму складових сил;

в) геометричну суму їх моментів;

г) алгебраїчну суму складових сил.

13. Чи можна пару сил, що діє на абсолютно тверде тіло, замінити їй еквівалентною?

а) завжди;

б) не можна;

в) при виконанні певних умов;

г) в окремих випадках.

14. Момент сили відносно центра є величиною:

а) арифметичною;

б) алгебраїчною;

в) векторною.

15. Момент сили відносно осі є величиною:

а) арифметичною;

б) алгебраїчною;

в) векторною.

16. Не змінюючи дії сили на тверде тіло, її можна перенести в іншу точку тіла, залишаючи паралельною самій собі?

а) завжди;

б) не можна;

в) додаючи при цьому пару сил;

г) додаючи при цьому таку ж силу.

17. Будь-яку систему сил можна звести до:

а) однієї рівнодійної;

б) головного вектора та головного моменту відносно центра зведення;

в) головного вектора, прикладеного в центрі зведення;

г) головного моменту відносно центра зведення.

18. Будь-яка система сил перебуває в рівновазі, якщо:

а)

б)

в)

г)

19. Теорема Варіньйона про момент рівнодійної виражається рівністю:

а)

б)

в)

г)

20. Момент сили відносно центра як вектор визначається рівністю:

а)

б)

в)

г)

21. Алгебраїчний момент сили відносно центра дорівнює:

а)

б)

в)

г) .

22. Співвіднести питання з відповідями.

Плоску систему сил, що не перебуває у рівновазі, можна звести до:

1) однієї пари сил, якщо…

2) однієї рівнодійної, що проходить через центр зведення, якщо…

3) рівнодійної, яка не проходить через центр зведення, якщо…

а)

б)

в)

23. Співвіднести питання з відповідями.

Просторову систему сил, що не перебуває у рівновазі, можна звести до:

1) однієї пари сил, якщо…

2) однієї рівнодійної, що проходить через центр зведення, якщо…

3) динамічного гвинта, вісь якого проходить через центр зведення, якщо…

4) динамічного гвинта, вісь якого не проходить через центр зведення, якщо…

5) рівнодійної, яка не проходить через центр зведення, якщо…

а) ;

б)

в)

г)

д) вектор не паралельний і не перпендикулярний вектору

24. Момент сили відносно осі дорівнює:

а)

б)

в)

г)

25. Співвіднести питання з відповідями:

1. Аналітичні умови рівноваги довільної просторової системи сил мають вигляд:

2. Аналітичні умови рівноваги просторової системи збіжних сил мають вигляд:

3. Аналітичні умови рівноваги просторової системи паралельних сил мають вигляд:

а) 

б)

в)

г)

26. Основний закон тертя ковзання виражається рівністю:

а) ;

б) ;

в)

г) .

27. Коефіцієнт тертя ковзання дорівнює:

а) ;

б)

в)

г)

28. Реакція шорсткої в’язі визначається за формулою:

а)

б)

в)

г) .

Модуль «Кінематика матеріальної точки та твердого тіла»

1. Кінематика – це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

а) рухи матеріальних тіл без урахування сил, що діють на них;

б) рухи матеріальних тіл з урахуванням сил, що діють на них;

в) властивості систем сил і умови рівноваги тіл під дією сил;

г) деформації, що виникають у тілі під дією прикладених до нього сил.

2. Час, з якого починається відлік, називається:

а) даний момент часу;

б) початковий момент часу;

в) проміжок часу.

3. Відстань – відрізок траєкторії, виміряний:

а) від початкового положення точки до її кінцевого положення в напрямку руху;

б) від початку відліку до кінцевого положення точки;

в) у напрямку переміщення точки з початкового положення в кінцеве;

г) у напрямку криволінійної координати від початкового положення точки до кінцевого.

4. Пройдений шлях – відрізок траєкторії, виміряний:

а) від початкового положення точки до її кінцевого положення в напрямку руху;

б) від початку відліку до кінцевого положення точки;

в) у напрямку переміщення точки з початкового положення в кінцеве;

г) у напрямку криволінійної координати від початкового положення точки до кінцевого.

5. Задання руху точки у вигляді називається:

а) векторним;

б) координатним;

в) натуральним.

6. Вектор швидкості в даний момент часу дорівнює:

а)

б) ;

в)

г) .

7. Вектор прискорення в даний момент часу дорівнює:

а)

б)

в)

г)

8. При координатному способі задання руху швидкість точки визначається:

а)

б) ;

в)

г)

9. При координатному способі задання руху прискорення точки визначається:

а)

б)

в) ,

г)

10. При натуральному способі задання руху швидкість точки визначається :

а)

б) ;

в)

г)

11. При натуральному способі задання руху прискорення точки визначається:

а)

б)

в)

г)

12. При векторному способі задання руху швидкість точки визначається:

а)

б) ;

в)

г)

13. При векторному способі задання руху прискорення точки визначається:

а)

б)

в)

г)

14. Співвіднести питання з відповідями:

1. У прямолійному русі точки прискорення визначається:

2. У рівномірному криволінійному русі точки прискорення визначається:

3. У рівнозмінному криволінійному русі точки прискорення визначається:

4. У рівномірному прямолінійному русі точки прискорення визначається:

а)

б)

в)

г)

15. Співвіднести питання з відповідями:

1. Поступальним рухом твердого тіла називається такий рух, у якому…

2. Обертальним рухом твердого тіла називається такий рух, у якому…

3. Плоскопаралельним рухом твердого тіла називається такий рух, у якому…

4. Складним рухом твердого тіла називається такий рух, у якому…

а) всі його точки рухаються паралельно деякій нерухомій площині;

б) будь-яка пряма, проведена в тілі, рухається паралельно сама собі;

в) воно рухається відносно рухомої системи відліку, а остання певним чином рухається відносно нерухомої;

г) дві його точки (або незмінно зв’язані з ним) весь час залишаються нерухомими.

16. Рівняння плоскопаралельного руху мають вигляд:

а) , ,

б)

в)

г) , ,

17. Рівняння обертального руху мають вигляд:

а) , ,

б)

в)

г) , ,

18. Швидкість точки тіла, що здійснює плоскопаралельний рух, визначається:

а)

б) ;

в)

г) .

19. Швидкість точки тіла, що здійснює обертальний рух, визначається:

а)

б)

в)

г) .

20. Прискорення точки тіла, що здійснює плоскопаралельний рух, визначається:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

21. Прискорення точки тіла, що здійснює обертальний рух, визначається:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

22. Нормальне прискорення точки в її криволінійному русі напрямлене:

а) по дотичній до траєкторії в бік руху точки;

б) по дотичній до траєкторії в бік, протилежний руху точки;

в) до центра кривизни траєкторії руху точки;

г) від центра кривизни траєкторії руху точки.

23. Швидкості точок у плоскопаралельному русі тіла:

а) прямопропорційні їх відстаням від миттьового центра швидкостей;

б) оберненопропорційні їх відстаням від миттьового центра швидкостей;

в) однакові за модулем та напрямком;

г) дорівнюють швидкості миттьового центра швидкостей.

24. Швидкості точок у поступальному русі тіла:

а) прямопропорційні їх відстаням від миттьового центра швидкостей;

б) оберненопропорційні їх відстаням від миттьового центра швидкостей;

в) однакові за модулем та напрямком;

г) дорівнюють швидкості миттьового центра швидкостей.

25. Складний рух точки складається з:

а) абсолютного, відносного і переносного;

б) відносного і переносного;

в) поступального разом із полюсом і обертального навколо нього;

г) прямолінійного та криволінійного.

26. Співвіднести питання з відповідями:

1. Відносним називається…

2. Переносним називається…

3. Абсолютним називається…

а) рух точки відносно рухомої системи відліку;

б) рух рухомої системи відліку разом із точкою відносно нерухомої системи для даної точки;

в) рух точки в рухомій системі відліку відносно нерухомої системи відліку;

г) рух рухомої системи відліку відносно нерухомої системи.

27. Швидкість точки в складному русі визначається за формулою:

а)

б) ;

в)

г)

28. Прискорення точки в складному русі визначається за формулою:

а)

б)

в)

г) .

29. Для визначення прискорення Коріоліса використовують формулу:

а)

б)

в)

г)

30. Співвіднести питання з відповідями:

1. При додаванні поступальних рухів застосовують рівність:

2. При додаванні обертальних рухів навколо паралельних осей, напрямлених в один бік, застосовують рівність :

3. При додаванні обертальних рухів навколо паралельних осей, напрямлених у різні боки, застосовують рівність:

4. При додаванні обертальних рухів навколо перетинних осей застосовують рівність:

а)

б)

в)

г) .
Модуль «Динаміка матеріальної точки та механічної системи»

1. Динаміка – це розділ теоретичної механіки, який вивчає:

а) рухи матеріальних тіл без урахування сил, що діють на них;

б) рухи матеріальних тіл з урахуванням сил, що діють на них;

в) властивості систем сил і умови рівноваги тіл під дією сил;

г) деформації, що виникають у тілі під дією прикладених до нього сил.

2. Рівняння, що виражає другий закон динаміки, має вигляд:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. Співвіднести питання з відповідями.

Диференціальні рівняння руху точки записані:

1.

2.

3.

а) у натуральній формі;

б) у векторній формі;

в) у координатній формі.

4. Співвіднести питання з відповідями:

1. Друга задача динаміки полягає у тому, щоб…

2. Перша задача динаміки полягає у тому, щоб…

а) знаючи масу точки та закон її руху, визначити силу, що діє на неї;

б) знаючи масу точки та сили, що діють на неї, визначити закон руху точки.

5. Послідовність розв’язання першої задачі динаміки у прямолінійному русі точки:

а) ,

б )

в)

г)

6. Послідовність розв’язання другої задачі динаміки у прямолінійному русі точки:

а) ,

б)

в)

г)

7. Диференціальні рівняння невільного руху точки у натуральній формі мають вигляд:

а)

б)

в) ,

г)

8. Рівняння, що виражає основний закон динаміки для відносного руху точки:

а)

б)

в)

г)

9. Диференціальне рівняння вільних коливань матеріальної точки записується у вигляді:

а)

б) ;

в)

г)

10. Диференціальне рівняння вимушених коливань матеріальної точки записується у вигляді:

а)

б) ;

в)

г)

11. Загальний розв’язок диференціального рівняння вільних коливань точки має вигляд:

а)

б)

в)

г)

12. Загальний розв’язок диференціального рівняння вимушених коливань точки має вигляд:

а)

б)

в)

г)

13. Співвіднести питання з відповідями:

1. Величина, яка дорівнює найбільшому відхиленню точки від центра рівноваги, називається…

2. Проміжок часу, за який точка здійснює одне повне коливання, називається…

3. Величина, яка визначає кількість коливань за , називається…

а) частотою коливань;

б) амплітудою коливань;

в) періодом коливань.

14. Вимушені коливання здійснюються під дією сили:

а) поновлюючої;

б) збуджуючої;

в) пружності;

г) ваги.

15. Внутрішні сили мають такі властивості:

а) не впливають на рух механічної системи;

б)

в)

г)

16. Осьовим моментом інерції системи називається величина, яка визначається рівністю:

а) ;

б)

в)

г)

17. Момент інерції тіла відносно паралельних осей визначається:

а)

б)

в)

г)

18. Кількість руху матеріальної точки визначається за формулою:

а)

б)

в)

г)

19. Кінетична енергія матеріальної точки визначається за формулою:

а)

б)

в)

г)

20. Для характеристики дії сили на тіло за деякий проміжок часу вводиться поняття:

а) потужності;

б) роботи сили;

в) імпульсу сили;

г) моменту кількості руху.

21. Для характеристики дії сили на тіло на деякому його переміщенні вводиться поняття:

а) потужності;

б) роботи сили;

в) імпульсу сили;

г) моменту кількості руху.

22. Елементарний імпульс сили визначається за формулою:

а)

б)

в)

г)

23.Елементарна робота сили визначається за формулою:

а)

б)

в)

г)

24. Одиницею вимірювання роботи є:

а)

б)

в)

г)

25. Співвіднести питання з відповідями:

1. Теорема про зміну кількості руху матеріальної точки виражається рівністю…

2. Теорема про зміну моменту кількості руху матеріальної точки виражається рівністю…

3. Теорема про зміну кінетичної енергії матеріальної точки виражається рівністю…

а)

б)

в)

г) .

26. Співвіднести питання з відповідями:

1. Кількістю руху механічної системи називається величина, яка визначається рівністю…

2. Кінетичною енергією механічної системи називається величина, яка визначається рівністю…

3. Кінетичним моментом механічної системи називається величина, яка визначається рівністю…

а)

б)

в)

г)

27. Співвіднести питання з відповідями:

1. Теорема про зміну кількості руху механічної системи виражається рівністю…

2. Теорема про зміну моменту кількості руху механічної системи виражається рівністю…

3. Теорема про зміну кінетичної енергії механічної системи виражається рівністю…

а)

б)

в)

г)
скачати

© Усі права захищені
написати до нас