Ім'я файлу: Тести_БЖД.docx
Розширення: docx
Розмір: 50кб.
Дата: 14.05.2020
скачати
Пов'язані файли:
Памятка-здобувачу-2020.07.07.doc

1. Безпека життєдіяльності вивчає:

 1. засоби особистого захисту

 2. способи особистого захисту

 3. основи захисту особистості

 4. інструменти захисту особистості

 5. індивідуальні і колективні засоби захисту


2. До першої (катастрофічної) категорії небезпек відносять:

 1. серйозну травму.

 2. стійке захворювання

 3. смертельний випадок

 4. інвалідність І групи

 5. інвалідність, що потребує догляду


3. В системі взаємодії людини з об'єктами навколишнього середовища головними або домінуючи­ми при виявленні небезпеки виступають такі аналізатори:

 1. вісцеральний, нюховий

 2. руховий, смаковий

 3. зоровий, слуховий, шкірний

 4. вестибулярний, зоровий

 5. шкірний, нюховий, смаковий


4. Найвищий рівень психічного відображення дійсності та взаємодії людини з навколишнім світом, що характе­ризує її духовну активність у конкретних історичних умовах – це:

 1. поведінка за навичками

 2. психічні властивості

 3. психіка

 4. свідома поведінка

 5. інстинктивна поведінка


5 Емоційна реакція, яка має особливо інтенсивний характер і змушує людину частково втрачати контроль над собою, кричати або робити незапрограмовані чи непродумані вчинки, називається:

 1. стресом

 2. стенічні емоції

 3. астенічні емоції

 4. афектом

 5. психогенії


6. До чинників, які підвищують індивідуальну ймовірність наразитись на небезпеку відносять:

 1. вади органів чуття

 2. неврівноваженість емоційних процесів

 3. дефекти, що виникають в узгодженості координації рухів

 4. порушення зв’язку між сенсорними та руховими центрами вищих відділів нервової системи

 5. всі відповіді вірні


7. Розрізняють наступні види стресу:

 1. гострий

 2. хронічний

 3. фізичний

 4. емоційний

 5. всі відповіді вірні


8. Фактор, дія якого за певних умов призводить до травми або іншого різкого погіршення здоров’я – це:

 1. шкідливий фактор

 2. небезпечний фактор

 3. негативний фактор

 4. травмуючий фактор

 5. немає вірної відповіді


9. Макси­мальна кількість небезпечних хімічних речовин в оди­ниці об'єму (повітря, води чи інших рідин) чи маси (хар­чових продуктів), яка у разі щоденного надходження до організму протягом необмежено тривалого часу не ви­кликає в організмі патологічних відхилень, а також не­гативних змін у нащадків – це:

 1. гранично допустима концентрація

 2. гранично допустимий рівень негативного фактора

 3. норма негативного фактора

 4. рівень негативного фактора

 5. уражаючий фактор10. Електромагнітне випромінювання в діапазоні довжин хвиль 0,1-1000 мкм – це:

 1. ультрафіолетове випромінювання

 2. лазерне випромінювання

 3. іонізуюче випромінювання

 4. β-випромінювання

 5. γ-випромінювання


11. Особи, які постійно або тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань – відносять до категорії:

 1. Категорія «А»

 2. Категорія «Б»

 3. Категорія «В»

 4. Категорія «С»

 5. Категорія «Д»


12. Серед патогенних мікроорганізмів, що можуть бути збудниками інфекційних хвороб людей, тварин і рослин виділяють:

 1. бактерії

 2. віруси

 3. рикетсії

 4. грибки

 5. всі відповіді вірні


13. Спостереження за епідемічним осередком та спеціальні заходи, що запобігають поширенню інфекції на інші райони. Спостереження протягом певного часу за ізо­льованими в спеціальному приміщенні людьми, які могли мати контакт з хворими карантинними хворобами, називається:

 1. обсервація

 2. карантин

 3. протиепідемічні заходи

 4. спеціальні профілактичні заходи

 5. немає вірної відповіді


14. Безпека працюючих з радіоактивними речовинами забезпечується таким чином:

 1. встановлення гранично допустимих доз опромінення

 2. застосування захисту часом, відстанню

 3. проведення загальних заходів захисту

 4. використання засобів індивідуального захисту

 5. всі відповіді вірні15. Хвороботворні мікро­організми та бактеріальні отрути, призначені для ура­ження людей, тварин, рослин і зараження запасів продо­вольства, а також боєприпаси, за допомогою яких вони використовуються, називається:

 1. біологічним фактором

 2. біологічною зброєю

 3. хімічною зброєю

 4. небезпечним фактором

 5. шкідливим фактором


16. За характером дії на організм людини хімічні речовини поділяються на:

 1. загально токсичні

 2. подразнюючі, сенсибілізуючі

 3. канцерогенні

 4. мутагенні

 5. всі відповіді вірні


17. Звички формуються під впливом:

 1. темпераменту

 2. характеру

 3. спадковості та умов життя

 4. поведінки

 5. емоцій


18. Вдихання летючих елементів, зловживання речовинами, що не віднесені до наркотичних і не взяті як такі під контроль, але які викликають явища звикання і хворобливу пристрасть, вважають:

 1. наркоманією

 2. токсикоманією

 3. шкідливою звичкою

 4. наслідуванням

 5. психічною залежністю


19. Добова потреба дорослої людини у воді становить:

 1. 1-1,5 л

 2. 1,5-2 л

 3. 2,3-2,7 л

 4. 3-3,5 л

 5. 0,75-1 л


20. З яким із продуктів харчування в організм людини надходить 70-80% радіо цезію:

 1. молоко

 2. мясо

 3. риба

 4. овочі

 5. зернові


21. Назвіть основний шлях передачі вірусного гепатиту С:

 1. переливання крові

 2. через шкіру

 3. статеві контакти

 4. через дихальні шляхи

 5. через слизові оболонки


22. Потік електронів чи позитронів – це:

 1. α-випромінювання

 2. β-випромінювання

 3. γ-випромінювання

 4. іонізуюче випромінювання

 5. нейтронне випромінювання23. Вольовими якостями є:

 1. дисциплінованість

 2. самовладання

 3. рішучість

 4. наполегливість

 5. всі відповіді вірні


24. Прийнятий рівень ризику у світовій практиці становить

 1. 10-5.

 2. 10-4.

 3. 10-6.

 4. 10-7.

 5. 10-8.


25. Людині притаманні такі види поведінки:

 1. інстинкт, навички

 2. реакція на подразнення

 3. інстинкт, навички, свідома поведінка

 4. адекватна, неадекватна

 5. реакція на слова, дії


26. Безпека – це:

 1. збалансований стан людини, держави, соціуму

 2. незбалансований стан людини, держави, соціуму

 3. розбалансований стан людини, держави, соціуму

 4. стан людини, яка чекає небезпеку

 5. стан людини після виниклої небезпеки


27. Класифікація та систематизація явищ, процесів, що здатні завдавати шкоди для здоров’я людини називається:

  1. Ідентифікація небезпек

  2. Квантифікація небезпек

  3. Номенклатура небезпек

  4. Таксономія небезпек

  5. Класиномія небезпек


28. Періодично повторювані зміни характеру та інтенсивності біологічних процесів та явищ в живих організмах – це:

 1. психіка

 2. біологічні ритми

 3. психічні властивості

 4. психічні процеси

 5. психофізіологічні властивості


29. Стан внутрішньої динамічної рівноваги природної системи, що підтримується регуляр­ним поновленням основних її структур, матеріально-енергетичного складу і постійною функціональною саморегуляцією у всіх її ланках – це:

 1. нервова система

 2. психіка

 3. гомеостаз

 4. аналізатори

 5. регуляторний апарат


30. Емоції бувають:

 1. нижчі і вищі

 2. позитивні і негативні

 3. стенічні і астенічні

 4. емоційні реакції та стани

 5. всі відповіді вірні


31. Гострі реакції на стрес перебігають у вигляді панічних реакцій, гніву, агресії, аутоагресії, плачу тощо. Їх тривалість:

 1. тривала

 2. середня

 3. довготривала

 4. короткочасна

 5. помірна


32. Сукупність найбільш стійких психічних рис особистості людини, які виявляються у її вчинках та діях – це:

 1. темперамент

 2. характер

 3. рішучість

 4. воля

 5. емоції


33. Бажання належати до певної соціальної групи і посідати в ній певне становище, користуватися прихильністю оточуючих, бути об'єктом їх уваги та любові – це потреби:

 1. біологічні

 2. соціальні

 3. ідеальні

 4. духовні

 5. матеріальні


34. Спрямованість та зосередженість у свідомості на об'єктах або явищах, що сприяє підвищенню рівня сенсорної, інте­лектуальної та рухової активності – це:

 1. пам’ять

 2. увага

 3. мислення

 4. свідома поведінка

 5. інстинктивна поведінка


35. За природою походження активні негативні фактори поділяються на:

 1. фізичні (механічні; термічні; електричні; електромагнітні);

 2. хімічні;

 3. біологічні;

 4. психофізіологічні

 5. всі відповіді вірні


36. Дія лазерного випромінювання на біологічну тканину поділяється на наступні види:

 1. теплову;

 2. ударну;

 3. світлову;

 4. утворення мікрохвильового електричного поля на рівні клітини,

 5. всі відповіді вірні.

37. Фактор, дія якого за певних умов призводить до захворювання та зниження працездатності – це:

 1. шкідливий фактор

 2. небезпечний фактор

 3. негативний фактор

 4. травмуючий фактор

 5. немає вірної відповіді


38. Рівень фактора, який при щоденній (крім вихідних днів) праці протягом 8 годин або іншого часу, але не більше 41 години на тиждень, протягом усього трудового стажу не може спричинити захворювань або відхилень у стані здоров’я, що виявляються сучасними методами досліджень, в процесі роботи або у віддалені строки життя даного чи наступних поколінь – це:

 1. гранично допустима концентрація

 2. гранично допустимий рівень негативного фактора

 3. норма негативного фактора

 4. рівень негативного фактора

 5. уражаючий фактор


39. Невидиме оком електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі від 0,0136 до 0,4 мкм – це:

 1. ультрафіолетове випромінювання

 2. лазерне випромінювання

 3. іонізуюче випромінювання

 4. β-випромінювання

 5. γ-випромінювання


40. Стійкість організму до стресів, в тому числі й до метеозмін, визначається:

 1. чутливістю

 2. стійкістю

 3. резервом міцності

 4. психологічними властивостями

 5. фізіологічними властивостями


41. Число ядерних перетворень (розпадів) за одиницю часу називають:

 1. періодом напіврозпаду

 2. активністю

 3. γ-випромінювання

 4. β-випромінювання

 5. іонізуюче випромінювання


42. Одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на певній території – це:

 1. епізоотія

 2. панзоотія

 3. епіфітотія

 4. епідемія

 5. пандемія


43. За одиницю активності радіоактивної речовини в системі СІ прийнято:

 1. Грей

 2. Рад

 3. Зіверт

 4. Бекерель

 5. Кюрі

44. Кількість енергії іонізуючих випромінювань, поглинена тканинами, в перерахунку на одиницю маси – це:

 1. поглинена доза

 2. експозиційна доза

 3. еквівалентна доза

 4. норма опромінення

 5. коефіцієнт якості опромінення


45. Потік позитивно заряджених частинок, що складаються з двох протонів та двох нейтронів і за структурою відповідає ядрам атомів гелію – це:

 1. α-випромінювання

 2. β-випромінювання

 3. γ-випромінювання

 4. іонізуюче випромінювання

 5. нейтронне випромінювання


46. Місце зараження і перебування хворого, оточуючі його люди і тварини, а також територія, в межах якої можливе зараження людей збудниками інфекційних хвороб, називається:

 1. епідемічним вогнищем

 2. епідемічним процесом

 3. епідемічною захворюваністю

 4. екзотичною захворюваністю

 5. епідемічним спалахом


47. Наслідки дії хімічних речовин на організм людини зале­жить від їх токсичності, що визначається за:

 1. гранично допустимою концентрацією

 2. гранично допустимим рівнем негативного фактора

 3. гранично допустимим рівнем шкідливого фактора

 4. поглиненою дозою

 5. еквівалентною дозою


48. Незвичайно велике розповсюдження захворюваності як по рівню, так і за масштабом розповсюдження на ряд країн, цілих континентів і навіть всієї земної кулі, називається:

 1. епідемічною захворюваністю

 2. епідемічним спалахом

 3. пандемія

 4. епідемічним вогнищем

 5. екзотичною захворюваністю


49. Період напіврозпаду цезія-137 становить:

 1. 3 доби

 2. 8 діб

 3. 30 років

 4. 90 років

 5. 3 роки


50. Швидше і згубніше за все алкоголь діє на клітини:

 1. головного мозку

 2. серця

 3. печінки

 4. нирок

 5. судин


51. Небезпека – це

 1. умова, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії і спричинити шкоду, поранення, пошкодження.

 2. ситуація у навколишньому середовищі, яка постійно існує і призводить до пошкодження людей.

 3. ситуація або умова, яка існує у навколишньому середовищі але не може призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям, тваринам.

 4. умова або ситуація у навколишньому середовищі, яка вимушена призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям.

 5. спричинення шкоди людям за рахунок вивільнення енергії, яка виникає при стихійному лисі, катастрофі, аварії.

52. Виявлення типу небезпеки та її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її запобігання та ліквідації наслідків називається:

 1. Таксономія небезпек

 2. Ідентифікація небезпек

 3. Квантифікація небезпек

 4. Типіфікація небезпек

 5. Номенклатура небезпек

53. Будь-який....... при певних умовах можуть створювати небезпеку для людини чи довкілля(підставити пропущені слова)

 1. суб’єкт.

 2. об’єкт.

 3. ризик та непевність.

 4. суб’єкт, об’єкт, явища, інформація

 5. ризик. суб’єкт, об’єкт, явища, інформація


54. Здатність мозку відображати об'єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів об'єктив­ного світу – це:

 1. психіка

 2. психічні процеси

 3. психічні стани

 4. психічні властивості

 5. фізіологічні властивості


55. Відображення порівняно тривалих душевних пере­живань, що впливають на життєдіяльність людини – це:

 1. психічні стани

 2. психічні властивості

 3. психічні процеси

 4. психіка

 5. інстинктивна поведінка


56. За даними З.Фрейда, коли внутрішня небезпека переходить в зовнішню – невротичний страх перетворюється в той, що здається реальним – це є суттєвою ознакою:

 1. втоми

 2. фобії

 3. емоційного стресу

 4. фізичного стресу

 5. дистресу


57. Простір, в якому постійно діють або періодично виникають небезпечні і шкідливі виробничі фактори, називають:

 1. шкідливою зоною

 2. небезпечною зоною

 3. негативною зоною

 4. уражаючим фактором

 5. травматичною зоною


58. Вплив електромагнітних полів (ЕМП) на організм людини залежить від:

 1. щільності потоку енергії, частоти випромінювання,

 2. тривалості впливу, режиму опромінення,

 3. розмірів опромінюваної поверхні тіла,

 4. індивідуальних особливостей організму,

 5. всі відповіді вірні


59. Небезпечні та шкідливі мікро- та макроорганізми, продукти їх життєдіяльності та життєдіяльності людей – це:

 1. хімічні фактори

 2. шкідливі фактори

 3. біологічні фактори

 4. небезпечні фактори

 5. негативні фактори


60. Система заходів для попередження поши­рення інфекційних захворювань з епідемічного осередку (заборона та обмеження в'їзду та виїзду), виявлення та ізоляція хворих і осіб, що контактували з хворими чи джерелами інфекції, а також для ліквідації самого осе­редку бактеріологічного ураження, називається:

 1. протиепідемічні заходи

 2. спеціальні профілактичні заходи

 3. карантин

 4. обсервація

 5. немає вірної відповіді


61. Квантове (електромаг­нітне та корпускулярне) випромінювання, під впливом якого із нейтральних атомів утворюються іони – це:

 1. α-випромінювання

 2. β-випромінювання

 3. γ-випромінювання

 4. нейтронне випромінювання

 5. іонізуюче випромінювання


62. Час, протягом якого радіоактивна речовина втрачає половину своєї активності, називають:

 1. періодом напіврозпаду

 2. активністю

 3. радіоактивним випроміненням

 4. потужність дози

 5. коефіцієнт якості опромінення


63. Біологічна властивість тканин організму людини або тварини бути оптимальним середовищем для розмноження збудника і відповідати на його проникнення інфекційним процесом, називається:

 1. сприйнятливість

 2. чутливість

 3. захворюваність

 4. епідемічний процес

 5. епідемічний спалах


64. Здоровя - це:

  1. стан відсутності хвороб і фізичних вад

  2. стан повного фізичного духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад

  3. стан повного фізичного і духовного благополуччя

  4. стан фізичного і соціального благополуччя

  5. стан коли людина почуває комфортно


65. Стан періодичної або хронічної інтоксикації натуральною або синтетичною наркотичною речовиною, що характеризується потягом до даної речовини, а також психічною і фізичною залежністю від ефекту цієї речовини, називається:

 1. наркоманія

 2. звикання

 3. шкідлива звичка

 4. біологічна потреба

 5. ейфорія


66. Електромагнітні поля (ЕМП) поділяють на поля:

 1. високої, ультрависокої, надзвичайно високої частоти

 2. малої, середньої, високої частоти

 3. надзвичайно високої, високої, низької частоти

 4. позитивні, негативні

 5. шкідливі, небезпечні


67. За структурою всі фактори поділяють на:

 1. уражаючі, шкідливі

 2. прості, складні

 3. прості, складні, похідні

 4. небезпечні, шкідливі

 5. позитивні, негативні


68. Позасистемною одиницею експозиційної дози є:

 1. Кулон

 2. Рентген

 3. Бекерель

 4. Зіверт

 5. Грей


69. Обмежений в часі і по території різкий підйом захворюваності, пов'язаний з одномоментним зараженням людей, називається:

 1. епідемічною захворюваністю

 2. епідемічним процесом

 3. епідемічним спалахом

 4. епідемічним вогнищем

 5. екзотичною захворюваністю


70. Здатність держави, суспільства, соціальної групи, особистості зберегти з певною імовірністю достатні і захищені інформаційні ресурси та інформаційні потоки для підтримки своєї життєдіяльності, стійкого функціонування і розвитку, протистояти інформаційним небезпекам і загрозам, негативним інформаційним впливам на індивідуальну і суспільну свідомість і психіку людей, а також на комп’ютерні мережі та інші технічні джерела інформації, називається:

 1. інформаційна безпека

 2. особиста безпека

 3. громадська безпека

 4. державна безпека

 5. немає вірної відповіді


71. Найбільш радіоактивний елемент, який міститься у тютюні :

 1. полоній-210

 2. цезій-137

 3. йод-131

 4. стронцій-90

 5. барій-140


72. При використанні героїну наркозалежність виникає через:

 1. 5 прийомів

 2. 1 -3 прийоми

 3. 10 прийомів

 4. 4 - 6 прийомів

 5. 7 прийомів

73. Із важких металів (для них встановлені ГДК у харчових продуктах) найнебезпечнішими є забруднення харчо­вих продуктів сполуками:

 1. свинцю

 2. кадмію

 3. ртуті

 4. миш'яком

 5. всі відповіді вірні


74. Головна вимога до харчових добавок – це:

 1. безпечність

 2. якість

 3. допустима добова доза

 4. гранично-допустима концентрація

 5. зниження токсичності


75. Організм, що містить нову комбінацію генетичного матеріалу, отриманого з використанням генетичної інженерії, називається:

 1. біологічний організм

 2. генетично-модифікований організм

 3. шкідливий чинник

 4. небезпечний організм

 5. біологічна зброя


76. Безпека життєдіяльності – це

 1. наука, яка вивчає загальні підходи до розробки і реалізації відповідних заходів по створенню і підтримці здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

 2. наука, яка вивчає фактори безпеки для запобігання небезпеки.

 3. наука, яка вивчає шкідливі і нешкідливі фактори, що впливають на створення здорового способу життя.

 4. наука, що вивчає вплив небезпечних факторів на організм людини для створення безпечного життя.

 5. наука, яка вивчає і забезпечує безпечне життя людини.


77. Що є нехарактерним для визначення категорії життя?

 1. одна із форм існування матерії.

 2. здатність до розмноження.

 3. можливість пристосуватися до середовища.

 4. реакція на подразнення.

 5. наявність системи дихання.


78. Перелік назв, термінів, явищ, що здатні завдавати шкоди систематизованих за певними ознаками називається:

 1. Таксономія небезпек

 2. Систематизація небезпек

 3. Ідентифікація небезпек

 4. Квантифікація небезпек

 5. Номенклатура небезпек


79. Сукупність структур в організмі, яка об'єднує діяльність усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем – це:

 1. психіка

 2. психічні властивості

 3. нервова система

 4. гомеостаз

 5. аналізатори


80. Всі чинники зовнішнього або внутрішнього середовища, які можуть порушувати здоров'я людини або тварини і наявність яких викликає стрес-реакцію, називаються:

 1. захисна реакція організму

 2. страх

 3. стресори

 4. фізичний вплив на організм

 5. втома


81. За характером дії на людину негативні фактори поділяються:

 1. активні, пасивні

 2. позитивні, негативні

 3. шкідливі, небезпечні

 4. активні, пасивно-активні, пасивні

 5. прості, складні, похідні


82. Джерела ЕМП поділяють на:

 1. природні, штучні

 2. позитивні, негативні

 3. шкідливі, нейтральні

 4. малі, великі

 5. високо-, низькочастотні


83. Масове інфекційне захворювання рослин, що супроводжується масовою загибеллю культур і зни­женням їхньої продуктивності на значній території протягом певного часу – це:

 1. епізоотія

 2. епіфітотія

 3. панзоотія

 4. епідемія

 5. пандемія


84. Серед хімічних небезпечних і шкідливих факторів довкілля досить поширеними є важкі метали та їхні сполуки:

 1. ртуть

 2. свинець

 3. цинк

 4. марганець

 5. всі відповіді вірні


85. У курця розвивається:

 1. неврозоподібний синдром

 2. гіпертермічний синдром

 3. токсикоінфекція

 4. гіпертонічний синдром

 5. астенія


86. Максимальна кількість ксенобіотика в мг на 1 кг тіла людини, надходження якої з їжею щоденно протягом усього життя не .може негативно вплинути на стан здоров'я нинішнього та майбутнього поколінь з урахуванням сучасних наукових поло­жень – це:

 1. допустима добова доза

 2. гранично допустима концентрація

 3. безпечна кількість

 4. токсичність

 5. шкідлива доза


87. Нині в Україні внаслідок аварії на ЧАЕС основним джерелом опромінення «аварійного походження», що становить 90-95% сумарної дози є:

 1. стронцій-90

 2. цезій-137

 3. цезій-134

 4. йод-131

 5. плутоній-210


88. Які заходити потрібно проводити з метою зниження рівнів зовнішнього та внутрішнього опромінення обслуговуючого пер­соналу:

 1. дистанційне і автоматизоване обслуговування установок

 2. захист (екранування) обладнання установок, в яких зосереджена велика кіль­кість радіоактивних речовин

 3. дотримання граничних значень потужності доз у робочих приміщеннях

 4. використання засобів індивідуального захисту; виведення радіонуклідів з організму завдяки застосуванню раціонів лікуваль­но-профілактичного харчування

 5. всі відповіді вірні


89. Людини отримують найбільше опромінення від наступних природних джерел:

 1. стронцію

 2. радону

 3. йоду

 4. кобальту

 5. цинку


90. Визначають наступні рівні здоров’я:

 1. Індивідуальний, колективний, суспільний

 2. Державний, особистий, колективний

 3. Індивідуальний, груповий, суспільний

 4. Особистий, груповий, державний

 5. Індивідуальний, суспільний, державний


91. При вживанні кокаїну в першу чергу вражається:

 1. серце

 2. печінка

 3. дихальна система

 4. нервова система

 5. нирки,


92. Максимально недійову дозу використовують для визначення:

 1. допустимої добової дози

 2. гранично-допустимої концентрації

 3. токсичності харчових добавок

 4. якості харчових добавок

 5. для вивчення віддалених ефектів дії певної речовини


93. Продукт, який в повній мірі відповідає вимогам Державного стандарту, називається:

 1. умовно придатний продукт

 2. доброякісний продукт

 3. безпечний продукт

 4. очищений продукт

 5. стандартний продукт


94. Доза токсичності хімічної речовини на організм людини вимірюється у:

 1. мг/кг

 2. г/кг

 3. мл/кг

 4. мг/мм3

 5. г/мм2


95. Які нітрати (солі азотної кислоти) є найбільш поширеними при використанні людиною:

 1. нітрат натрію (NaNO3)

 2. нітрат калію (KNO3)

 3. нітрат кальцію (CaNO3)

 4. нітрат амонію (NH4NO3)

 5. всі відповіді вірні


96. Всмоктуваність радіонуклідів у травному тракті людини і тварини визначається в основному за рахунок їх:

 1. активності

 2. розчинності

 3. поглиненої дози

 4. еквівалентної дози

 5. кількості


97. Явище виникнення і розповсюдження інфекційних захворювань серед людей, що являє безперервний ланцюг послідовно виникаючих однорідних захворювань, називається:

 1. епідемічним вогнищем

 2. епідемічним процесом

 3. епідемічною захворюваністю

 4. екзотичною захворюваністю

 5. епідемічним спалахом


98. Комплекс заходів зі знищення збудників інфекційних хвороб людини та тварин у зовнішньому се­редовищі фізичними, хімічними і біологічними методами, називається:

 1. дератизація

 2. дезінсекція

 3. дезінфекція

 4. дегазація

 5. дезактивація


99. Інтенсивність навантаження це:

 1. кількість і якість виконаної роботи за певний період часу

 2. кількість виконаної роботи за 12 годин роботи

 3. кількість виконаної роботи за одиницю часу

 4. кількість виконаної роботи за 10 хв.

 5. кількість і якість виконаної роботи за 1 годину


100. Система поглядів, яка формується в людини впродовж життя під впливом різних чинників на проблему здоров'я – це:

  1. звичка

  2. поведінка

  3. спосіб життя

  4. біологічні потреби

  5. шкідливі звички

скачати

© Усі права захищені
написати до нас