Ім'я файлу: Ukrainian Christianity.docx
Розширення: docx
Розмір: 37кб.
Дата: 11.10.2021
скачати

1. Because of the geographical location of Rus’ close to the Black Sea and the Near East, Christianity was known on the present territory of Ukraine as early as the first century AD. Origins. At first Christianity won converts among the Greek colonists who settled the northern coasts of the Black Sea (see Ancient states on the northern Black Sea coast) and Sea of Azov. The Primary Chronicle mentions Saint Andrew's mission on the Black Sea coast at Synope and his blessing of present-day Kyiv
1. Через географічне розташування Русі поблизу Чорного моря та Близького Сходу християнство було відоме на теперішній території України ще в першому столітті нашої ери. Походження. Спочатку християнство здобуло навернення серед грецьких колоністів, які поселили північні узбережжя Чорного моря (див. Стародавні держави на північному узбережжі Чорного моря) та Азовське море. У «Первинному літописі» згадується місія святого Андрія на узбережжі Чорного моря в Синопі та його благословення нинішнього Києва

2. Christening under Volodymyr the Great. At first the Grand Prince, Volodymyr the Great, was the leader of the pagan movement in Kyiv, but, having concluded that the new faith would strengthen the state and increase its prestige among his Christian neighbors, he adopted Christianity and christened all his people.
Хрещення за Володимира Великого. Спочатку великий князь Володимир Великий був лідером язичницького руху в Києві, але, зробивши висновок, що нова віра зміцнить державу та збільшить її престиж серед сусідів -християн, він прийняв християнство і охрестив увесь свій народ.

3. Ukraine experienced a period of active secularization and aggressive atheistic propaganda under the Soviet regime, and then an intensive religious Renaissance since its independence in 1991. These processes made a unique imprint on Ukraine’s religious landscape. Many researchers agree that Ukraine is the most religiously pluralistic society in Europe. It escapes the typical format of its neighboring European countries and Russia, which have one dominant national church and religious minorities. Ukraine supports unrivaled religious pluralism with its liberal legislation, which grants freedom for the development of the religious market and competition.
3. Україна пережила період активної секуляризації та агресивної атеїстичної пропаганди за часів радянського режиму, а потім інтенсивного релігійного Відродження з часів її незалежності у 1991 р. Ці процеси зробили унікальний відбиток на релігійному ландшафті України. Багато дослідників сходяться на думці, що Україна є найбільш релігійно плюралістичним суспільством у Європі. Він уникає типового формату для сусідніх європейських країн та Росії, де є одна домінуюча національна церква та релігійні меншини. Україна підтримує неперевершений релігійний плюралізм своїм ліберальним законодавством, яке надає свободу для розвитку релігійного ринку та конкуренції.

4.Religion in Ukraine is diverse, with a majority of the population adhering to Christianity. About 67.3% of the population declared adherence to one or another strand of Orthodox Christianity (28.7% of the Kyiv Patriarchate, 23.4% state simply 'Orthodox' with no declaration as to which Patriarchate they belong to, 12.8% of the Moscow Patriarchate, 0.3% Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, and 1.9% other types of Orthodoxy), 7.7% 'Christian' with no declared denominational affiliation, 9.4% Ukrainian Byzantine Rite Catholics, 2.2% Protestants 0.8% Latin Rite Catholics, 2.5 % Islam,11.0% declared themselves non-religious or unaffiliated

4. Релігія в Україні різноманітна, більшість населення дотримується християнства. Близько 67,3% населення заявили про прихильність до тієї чи іншої нитки православного християнства (28,7% Київського патріархату, 23,4% заявляють, що вони просто «православні» без декларації, до якого патріархату вони належать, 12,8% Московського патріархату, 0,3 % Української автокефальної православної церкви та 1,9% інших типів православ’я), 7,7% «християн» без заявленої конфесійної приналежності, 9,4% католиків українського візантійського обряду, 2,2% протестантів 0,8% католиків латинського обряду, 2,5% ісламу, 11,0% заявили про себе нерелігійні або не пов'язані

6. Ukrainian Christianity is a meer customs and traditions. Christianity was introduced in Kyivan Rus in 988. Before that, our ancestors had been pagan.
Українське християнство - це суворі звичаї та традиції. Християнство було введено в Київській Русі у 988 р. До цього наші предки були язичниками.

Ancient Traditions. The traditions which originated in the ancient, pre-Christian times in Ukraine reflected the religious outlook, social structure and the way of life of the people.
Стародавні традиції. Традиції, які виникли в давні, дохристиянські часи в Україні, відображали релігійний світогляд, соціальну структуру та спосіб життя людей.

The pre-Christian, pagan religion evolved into various cults which worshiped natural phenomena such as the sun, moon, stars, rain (water), fire and wind. There were also animal cults and cults of plants, such as special trees and magical herbs.
Дохристиянська, язичницька релігія переросла в різні культи, які поклонялися таким природним явищам, як сонце, місяць, зірки, дощ (вода), вогонь і вітер. Існували також культи тварин та культи рослин, таких як спеціальні дерева та чарівні трави.
7. People felt that by means of rituals which consisted of dances, rhythmic gestures, incantations and special offerings, they could please and appease Nature.
Люди відчували, що за допомогою ритуалів, які складаються з танців, ритмічних жестів, заклинань та спеціальних підношень, вони можуть догодити і заспокоїти Природу.

Spring was eagerly awaited, greeted and celebrated when it arrived. Various rituals were performed. They consisted of songs, group dances, the baking of special breads, burning of fires, coloring eggs, decorating pysanky and dousing with water.
Весну чекали з нетерпінням, вітали і святкували, коли вона прийшла. Проводилися різні ритуали, ці ритуали складалися з пісень, групових танців, випікання особливого хліба, палення багаття, фарбування яєць, прикрашання писанок та обливання водою.

With the introduction of Christianity to Ukraine in 988 A.D. the Church adopted many of these annual rituals into the Christian holidays. As a result the Ukrainian traditions are rich and deeply symbolic in their content.
З введенням християнства в Україні в 988 р. Н. Е. Церква прийняла багато з цих щорічних ритуалів у християнські свята. В результаті українські традиції багаті та глибоко символічні за своїм змістом.
8. Ukrainian Christianity is a matter of a matter of sincere faith (Українськехристиянство - цепитаннящироївіри)
The Ukrainian public understood the high idea of ​​Christianity very late, and Western culture came to him even later. That is why we can say that Christianity at first greatly stunned our own Ukrainian culture, because our clergy constantly fought against it. The secular authorities, who forcibly brought Christianity to the place of the old faith, were forced to support it for centuries with fire and sword.

Високу ідею християнства українська громадськість зрозуміла дуже пізно, а західна культура дійшла до нього ще пізніше. Ось тому можна говорити, що християнство спочатку сильно приголомшило нашу власну українську культуру, бо наше духовенство увесь час воювало проти неї.
Світська влада, яка силою завела християнство на місце старої віри, змушена була цілі віки підтримувати його огнем та мечем.

9. The high ideas of Christianity later reached the Ukrainian people and bore great results here. These ideas have not yet been experienced here, and they will have a great future. The Ukrainian people are one of the most pious peoples in the world, and this piety is strongly connected with deep natural intelligence.

Високі ідеї християнства пізніше-таки дійшли до українського народу й дали тут величні плоди. Ідеї ці тут ще не пережиті, й вони матимуть велике майбутнє. Український народ — один з найбільш побожних народів у світі, і побожність ця міцно зв’язана з глибокою природною інтелігентністю.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас