1   2   3   4   5   6   7   8
Ім'я файлу: Курсова Робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 407кб.
Дата: 16.12.2022
скачати

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

КУРСОВА РОБОТА

Київ

2022

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ

«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНЖЕНЕРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

Циклова комісія економіки та підприємства
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: Управління проектами

на тему :«.Управління проектом створення нової організації.»

Студента :Терещука Данила Павловича

прізвище, ім’я та по-батькові

Групи : 571 Курсу: четвертого

Спеціальності : Підприємництво торгівля і біржова діяльність

Керівник : ___________ Є.В. Ковальова

підпис, ініціали та прізвище

Оцінка :__________________
Зміст ВСТУП Error: Reference source not found

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. 6

1.1 Загальна характеристика проєктів як об’єкту управління розвитком організації 6

1.2 Наукові підходи до управління проектами 10

1.3 Інституційне забезпечення управління проектами 13

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «АФ Лан» 16

2.1 Аудит організаційно-економічної характеристика підприємства 16

2.2 Діагностика зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 20

2.3 Оцінка стану проектної діяльності ТОВ «АФ Лан» 28

РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ ПРОЄКТУ ПО РОЗВИТКУ ТОВ «АФ Лан» 30

3.1 Аналіз можливостей та перспектив діяльності підприємства 30

3.2 Бізнес-план проєкту 32

3.3 Алгоритм реалізації проекту ТОВ «АФ Лан» 39

Висновок 41

ВСТУП

Оскільки конкуренція на світовому ринку зросла за останні десятиліття, нові проекти закладають основу для успіху організації. Ефективний вибір проекту стає все складнішим у реалізації; нові показники ефективності повинні бути розглянуті та інтегровані в проекти, щоб забезпечити їх успішне завершення.

Унікальність кожного проекту проектно-орієнтованої організації породжує невизначеності при плануванні його реалізації, тому що складно здійснити прогноз, яких насправді буде досягнуто результатів.[35]

У даній роботі розглядається застосування від попередніх досліджень стратегічного планування, управління проектами та планування проекту на прикладі ТОВ «АФ Лан». Спираючись на попередні дослідження в області стратегічного планування, планування стратегічних інформаційних систем і стратегічного планування виробництва, це дослідження поєднує характеристики стратегічного планування, отримані з моєї попередньої кваліфікаційної роботи бакалавра, з підвищенням проектної діяльності ТОВ «АФ Лан» та успіху проекту. Характеристики стратегічного планування ефективно включені в узагальнену структуру проектного менеджменту , що дає потенційно корисні ідеї з кінцевим успіхом проекту.

Актуальність дослідження процесів планування реалізації проектів та розробка їх системи та алгоритму впровадження обумовлені залежністю їх якості від повноти та достатності процесів планування у проектно-орієнтованій організації при управлінні її розвитку.

Ефективне управління проектом в організації вимагає планування його реалізації, складання календарних планів, застосування методів та інструментів контролю.


РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ.

1.1 Загальна характеристика проєктів як об’єкту управління розвитком організації.


В останні роки ми часто зустрічаємо таке поняття, як «проект» в інформаційному середовищі. Сьогодні це ключове поняття у розвитку інформаційних технологій, реалізації економіки та державного управління, адже проектна діяльність відкриває великі можливості для реалізації ідей.

Донедавна існування терміну «проект» (від лат. projectus — кинутий вперед) обмежувалося в основному технічною сферою і тлумачилося фахівцями як креслення, фінансові розрахунки чи пояснення, на основі яких була побудована конструкція чи конкретна один був створений продукт .

У сучасному розумінні проект — це комплекс науково-дослідних, проектних, соціально-економічних, організаційно-економічних та інших заходів, які розробляються для досягнення конкретних цілей у визначений час за встановлених ресурсних обмежень.

Одне з найважливіших завдань управління проєктами – забезпечити узгодженість виконуваних проєктів та їх пріоритетність у використанні ресурсів організації офіційно затвердженим стратегічним цілям організації. Синхронізація встановлених стратегічних цілей та завдань на всіх рівнях організації з портфелем реалізованих проектів дозволяє знизити рівень конфліктів інтересів та ресурсів між різними керівниками та підрозділами, зробити проекти узгодженими та взаємопідтримуючими за завданнями та цілями, що в кінцевому підсумку дозволяє досягти бажаного результату для всієї організації з меншими витратами, у більш короткі терміни та з найкращою якістю. Чітке дерево цілей організації дозволяє організувати ефективну реалізацію стратегії.

В науково-дослідній літературі зустрічаються досить багато визначень поняття проєкт, декілька з них наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 «Визначення поняття «проєкт»

Автор визначення

Визначення поняття «проєкт»

Мазур І., Шапіро В., Ольдерогге Н.

Проект – це цілеспрямоване, заздалегідь заплановане та розроблене створення або ж модернізація фізичних об’єктів, технологічних процесів, документації для них, трудових, фінансових, матеріальних та інших ресурсів, а також управлінських рішень та заходів щодо їх реалізації

[12]

Товб А., Цинес Г.

Проект – це особлива форма впровадження цільових змін, яка означає, що ці зміни мають бути реалізовані за обмеженими рамками часу, вартістю та характеристиками очікуваних результатів [23]

Проект – це особлива форма впровадження цільових змін, що означає, що ці зміни мають бути реалізовані протягом певного часу, вартості та характеристик очікуваних результатів [23]Австралійський інститут з управління проєктами

Проект – це насамперд унікальна сукупність взаємопов’язаних дій, а також робіт з зазначеними датами початку та закінчення, необхідними для

успішного досягнення поставленої мети [31]

Британський стандарт

BS 6079-1:2000

Проект - це згуртований внесок скоординованих дій (робіт) з найкращим початком і кінцем, здійснений людиною або організацією на досягнення мети за обмеженої кількості часу, витрат і параметрів продуктивності [32].

З вище наведених трактувань, для себе я визначив таке визначення поняття «проєкт» - це діяльність, метою якої є досягнення певного результату, нікального за своїми характеристиками та властивостями, яку треба виконати у визначений термін та в межах наданих ресурсів.

Проект має певні етапи, які потребують якісного та ефективного управління. Проект складається з декількох етапів (наведено в Таблиці 1.2) свого життєвого циклу.

Таблиця 1.2 «Етапи життєвого циклу проекту»

Перший етап

Постановка завдання та ініціалізація проекту

Другий етап

Процес планування проекту

Третій етап

Виконання проекту

Четвертий етап

Отримання очікуваних результатів та безпосереднє завершення проекту

Управління проектами - це достатньо складний процес, в якому комплексно вирішуються складні теми:

  • Відносини між усіма учасниками процесу управління;

  • Ідентифікація механізмів, засобів та інструментів;

  • Вибір методів та підходів управління проектами.

Проект вирізняється такими відмінними рисами:

  • Високий рівень складності, що пояснюється складністю взаємопов'язаних дій. Якщо взаємозалежність порушена, проект може дати збій у виконанні певних завданнь.

  • Цілеспрямованість, де всі зусилля вкладені у планування та реалізація проекту з метою досягнення певних результатів.

  • Проект має чітко визначений початок і кінець, а отже виконується в в визначений термін. Проект можна вважати завершеним лише в тому випадку, якщо його основні цілі виконані на запланований час.

  • Проектна діяльність вимагає бюджету, який виділяється для забезпечення ресурсних та фінансових потреб проекту, що відповідають його змісту, масштабам і термінам виконання.

  • Проекту притаманна висока унікальність, неповторний характер. Всі проекти мають свої особливості і відповідно мають свою класифікацію яку наведено в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3 «Класифікація проекту»

Класифікаційні ознаки
Типи проектів

За рівнем проекту

Проект

Програма

Система

За розміром проекту

Малий

Середній

Мегапроект

За складністю

Простий

Організаційно складний

Технічно Ресурсно складний складнийЗа терміном реалізації

Короткостроковий

Середній

Мегапроект

За вимогами до якості та способам його забезпечення

Бездефектний

Модульний

Стандартний

За вимогами до обмеженості

ресурсів сукупності проектів

Мультипроект

МонопроектЗа рівнем учасників

Міжнародний

Вітчизняний : - державний, територіальний, - місцевий

За характером цільової задачі

Антикризовий, маркетинговий, освітній

Реформування, інформаційний

НадзвичайнийТрадиційно, під системою управління проектами в організації або корпоративною системою управління проектами (КСУП) розуміється комплекс організаційних, методичних, технічних, програмних та інформаційних засобів, спрямованих на підтримку та підвищення ефективності процесів управління проектами, програмами та портфелями проектів в організації.

  1   2   3   4   5   6   7   8

скачати

© Усі права захищені
написати до нас