1   2   3
Ім'я файлу: Курсова робота.docx
Розширення: docx
Розмір: 104кб.
Дата: 25.05.2023
скачати

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ

Кафедра соціально-гуманітарних наук

реєстрації деканату

2021 р.


КУРСОВА РОБОТАз «Загальної психології»
на тему: “ Основні галузі i напрямки психології ”

Здобувача вищої освіти

I курсу групи ПС-19-1-мб спеціальності 053 «Психологія» Іванової Марії Олександрівни Керівник

к. психол. наук, доцент Михайленко Л.М.

Національна шкала
Кількість балів:Оцінка: ECTS
Члени комісії(підпис) (прізвище та ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали

Київ, 2021ЗМІСТ


ВСТУП……………………………………………………………………………...............3
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПСИХОЛОГІЇ………………………………………………………………..5

    1. Особливості становлення галузей психології на межі ХІХ-ХХ століть………………………………………………………………………………............5

    2. Характеристика основних галузей психології. Галузі сучасної психології………………………………………………………………………….............13

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ НАПРЯМКІВ ПСИХОЛОГІЇ……………………………………………………………………………21

2.1. Зародження та становлення світових психологічних шкіл та напрямків у ХІХ-ХХ ст. …………………………………………………………………………………………..21

2.2. Еволюція основних шкіл та напрямків психології у середині XX ст.…………………………………………………………………………………………..26

ВИСНОВКИ ….30

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ ….33
ВСТУП


Актуальність теми. Сучасний етап розвитку України демонструє нам науку психологію як розгалужену систему наук. У ній присутні безліч галузей, які є напрямками наукових досліджень, що розвиваються відносно самостійно. Якщо взяти до уваги даний факт, а також врахувати обставину, що зараз система психологічних наук не стоїть на місті, а активно розвиватися то доцільно не лише брати до уваги одну науку психологію, а враховувати увесь комплекс психологічних наук, які перебувають на етапі становлення та розвитку . Така своєрідна дилема підвищує інтерес психологів до питань основних галузей та напрямків психології.

Проблема дослідження основних галузей та напрямків психології висвітлюється у роботах таких українських (О. Ф. Лазурський, М. М. Ланге, О. М. Леонтьєв, О. Р. Лурія, С.Л. Рубінштейн, І. О. Сікорський та інші) та зарубіжних науковців (В.Вундт, Х. Вольф, А. Біне, М. М. Ланге, А. Ж. Піаже, К. Роджерс, А. Маслоу, Е.Торндайк, М. Вертгеймер та інші ).

Актуальність роботи полягає в тому, що психологія володіє унікальним практичним значенням для кожної людини, так як вона дозволяє глибше пізнати свою особистість, свої можливості, сильні та слабкі сторони, а значить, і змінювати себе, управляти своїми психічними функціями, діями і своєю поведінкою, краще розуміти інших людей і взаємодіяти з ними. Вона необхідна батькам і педагогам, а також кожній діловій людині, щоб приймати відповідальні рішення з урахуванням психологічного стану колег і партнерів. Таким чином необхідно теоретично проаналізувати галузі та напрямки психології, щоб знати спеціалізацію тієї чи іншої галузі психології чи напрямку. Враховуючи соціальну значущість і недостатнє висвітлення проблеми зумовили вибір теми нашого дослідження: «Основні галузі та напрямки психології».

Зв'язок роботи з науковою темою кафедри. Тема курсової роботи входить до плану науково-дослідної роботи кафедри соціально-гуманітарних наук «Суспільно-політичні, економічні та правові процеси в Україні ХХ – на початку ХХІ століть: проблеми дослідження філософії, історії, економіки, психології та права».

Мета дослідження полягає у здійсненні теоретичного дослідження основних галузей та напрямків психології.

Відповідно до мети були окреслені такі завдання дослідження:

  • проаналізувати процес становлення основних галузей психології та охарактеризувати їх;

  • здійснити теоретичний аналіз основних шкіл та напрямків психології;

  • окреслити процес еволюції основних шкіл та напрямів психології у середині XX ст.;

  1   2   3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас