попередні | наступні
Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім ї Проблеми соціально правового захисту дітей від насильства та сутність і причини виникнення такого явища. Напрямки роботи закладів в яких здійснюється реабілітація дітей жертв насильницьких дій і методичні рекомендації соціальним педагогам і вчителям Зміст соціально профілактичної роботи щодо жорстокого поводження з дітьми Розробка методики виявлення.
Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни Механізація Тваринництва. Методика практичної підготовки студентів аграрних ВУЗів зміст форми методи практичного навчання фактори що впливають на його ефективність.
Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності викладача іноземної мови 2 У дошкільному навчальному закладі. Підходи до визначення і зміст професійної компетентності специфіка професійної та іншомовної діяльності педагога дошкільної освіти. Кореляційний аналіз структури компетентності психології праці та професійної діяльності.
Роль і місце фізичних методів дослідження при вивченні деяких розділів хімії високомолекулярних 2 Сполук у школі і у вузі. Хімічні та фізичні властивості молекул і речовин та їх класифікація. Методи вивчення релаксації напруги і визначення динамічних механічних характеристик еластомерів.
Гематологічна характеристика лина з УЗВ і окуня оз Віштинецьке Рибоводно-біологічна характеристика об`єктів дослідження. Характеристика оз. Віштинецьке Функції крові в організмі риб. Органи беруть участь у процесі кровотворення. Склад властивості крові та причини зміни її складу.
Удосконалення напівемпіричних методів раціонального використання біологічних ресурсів водойм Удосконалення біологічних і промислово-біологічних основ управління запасами промислових риб шляхом регулювання та контролю селективності і інтенсивності рибальства. Основні поняття і показники інтенсивності промислового рибальства.
Правове регулювання ринків фінансових послуг Теоретичні засади створення фінансових установ в Україні. Особливості співвідношення понять створення та державна реєстрація фінансових установ сутність ліцензування їх операцій. Правові основи створення банків в Україні та ліцензування їх операцій.
Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк) Теоретико правові основи валютних операцій комерційних банків. Організаційно економічна характеристика ват. Аграрний комерційний банк аналіз видів особливостей та перспектив розвитку його валютних операцій оцінка валютних ризиків при їх проведенн.
Кредитування населення в комерційному банку Аваль Дослідження банківських операцій з кредитування населення в комерційному банку. Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення. Структура кредитних операцій аппб. Аваль з приватними особами.
Методи проектного фінансування Проектне фінансування як форма реалізації інвестиційної діяльності. Етапи реалізації процесу проектного фінансування. Роль банку в процесі проектного фінансування.
Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні Економічна суть споживчого кредиту його класифікація та правове регулювання процесу. Місце споживчих кредитів в кредитному портфелі банку. Аналіз впливу світової фінансової кризи років на динаміку кредитування та нові його форми в Україні.
Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення Оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для недержавного пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів України. Аналіз ефективності діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку страхування життя в Укра Мета дипломного дослідження оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для.
Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації на прикладі Старбільського обласного Медичного училища. Сутність і структура виховної системи вищої школи технологія її побудови на сучасному етапі. Умови ефективного функціонування і розвитку управління виховною системою училища зміст діяльності всіх його учасників критерії оцінки практичної ефективності.
Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях Психолого-педагогічна характеристика процесу формування уміння застосовувати знання у нових навчальних ситуаціях його змістова і процесуальна основа. Формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях.
Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних Ів і перспектив головних провідних країн світуРосії та США. Сучасний стан та майбутнє світової енергетики. Тенденції глобальної енергетики на найближчі десятиліття. Головні фактори енергетичної безпеки США.
Аспекти вдосконалення бухгалтерського обліку в умовах злиття з МСФЗ Статистика навколишнього природного середовища: сутність завдання та взаємозв`язок з іншими галузями статистики. Розвиток системи бухгалтерського обліку лізингових операцій. Контролінг та концепція управлінського обліку на сучасному етапі розвитку економіки.
Аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю Валтекс Мета і основні завдання аудиту фінансової звітності підприємства та аудиторської послуги при визначенні фінансового стану досліджуваного підприємства. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку. Перевірка організації системи внутрішнього контролю.
Бухгалтерська звітність підприємства 2 Удосконалення бухгалтерської звітності підприємств агропромисловості на прикладі агроформувань. Роздольненського району. Криму. Автоматизація первинної документації система. Зведений облік і звітність заповнення оборотних відомостей по рахунках.
Організація обліку і контролю на підприємствах житлово-комунального господарства Організаційно-правові основи функціонування житлово-комунального господарства. Порядок надання житлово-комунальних послуг організація обліку витрат на виробництво. Класифікація витрат на надання послуг принципи їх обліку і калькулювання.
Організація і методика обліку аналізу і аудиту постачання товарних запасів в роздрібній торгівлі Сутність постачання товарних запасів в роздрібній торгівлі продовольчими товарами його облік і аудит з застосуванням комп ютерних технологій. Аналіз організаційно-економічної діяльності та її показників на тов.
Звітність як основний ресурс управління комерційної організації Методологічні положення система основні поняття і види звітності. Розвиток бухгалтерської думки вплив глобалізації світу на сучасні моделі обліку та звітності. Бухгалтерська звітність організації на етапах життєвого циклу підприємства сутність структуру і можливості цього процесу.
Постановка податкового обліку на промисловому підприємстві Порядок податкового обліку основних засобів матеріальних витрат і витрат на оплату праці. Визначення величини непрямих витрат у податковому обліку. Формування розбіжностей між величиною бухгалтерського і податкового прибутку відповідно до ПБО голова.
Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку контролю та управління в сучасних умовах Проблеми відображення різних об`єктів бухгалтерського обліку. Генезис розвитку інвестиційної діяльності. Питання вдосконалення обліку та аудиту в різних сферах діяльності. Особливості відображення управлінського обліку в системі менеджменту якості.
Облік і аналіз в системі управління Методичні аспекти формування облікового забезпечення управління якістю продукції робіт послуг. Якість продукції робіт послуг як економічна категорія і об`єкт бухгалтерського обліку. Формування інформаційного забезпечення аналізу якості.
Облік аналіз і контроль - сучасний стан та тенденції розвитку Теоретичні аспекти вдосконалення обліку аналізу в сучасних умовах. Розвиток бухгалтерського бюджетного і податкового обліку в умовах реформування. Аналітичні можливості бухгалтерської інформації.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас