попередні | наступні
Технологія використання підручників на уроках у початковій школі Робота з підручником як метод навчання. Особливості побудови підручників для початкової школи аналіз педагогічного досвіду з їх використання. Технологія організації роботи з підручником у початковій школі результативність експериментальної методики.
Правове регулювання ринків фінансових послуг Теоретичні засади створення фінансових установ в Україні. Особливості співвідношення понять створення та державна реєстрація фінансових установ сутність ліцензування їх операцій. Правові основи створення банків в Україні та ліцензування їх операцій.
Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк) Теоретико правові основи валютних операцій комерційних банків. Організаційно економічна характеристика ват. Аграрний комерційний банк аналіз видів особливостей та перспектив розвитку його валютних операцій оцінка валютних ризиків при їх проведенн.
Кредитування населення в комерційному банку Аваль Дослідження банківських операцій з кредитування населення в комерційному банку. Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення. Структура кредитних операцій аппб. Аваль з приватними особами.
Методи проектного фінансування Проектне фінансування як форма реалізації інвестиційної діяльності. Етапи реалізації процесу проектного фінансування. Роль банку в процесі проектного фінансування.
Споживчий кредит та перспективи його розвитку в Україні Економічна суть споживчого кредиту його класифікація та правове регулювання процесу. Місце споживчих кредитів в кредитному портфелі банку. Аналіз впливу світової фінансової кризи років на динаміку кредитування та нові його форми в Україні.
Страхування життя в міжнародній системі пенсійного забезпечення Оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для недержавного пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів України. Аналіз ефективності діяльності вітчизняних та іноземних страхових компаній на ринку страхування життя в Укра Мета дипломного дослідження оцінка можливостей використання систем міжнародного страхування життя для.
Валютні операції банку на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк Теоретико правові основи валютних операцій комерційних банків. Організаційно економічна характеристика ват. Аграрний комерційний банк аналіз видів особливостей та перспектив розвитку його валютних операцій оцінка валютних ризиків при їх проведенні Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в доведенні доцільності освоєння.
Формування резервів на покриття кредитних ризиків Сутність особливості прояву кредитного ризику критерії та методи його оцінювання. Формування резервів як спосіб мінімізації втрат. Аналіз якості кредитних операцій та формування банком резервів. Оцінка ефективності управління кредитними ризиками.
Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі Вивчення та узагальнення досвіду вчителів новаторів масової початкової школи щодо використання сучасних демократичних методів контролю. Аналіз методичного забезпечення оцінювання успішності учнів початкових класів.
Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах Види і структура самостійної роботи на уроці в початкових класах. Психологічні особливості молодших школярів. Зміст та організація самостійної роботи різноманітність змісту та характеру навчальних завдань їх диференціація та організація контролю.
ЄДІ і якість освіти Організаційно-технологічне забезпечення ЄДІ Єдиний державний іспит як поєднання державної підсумкової атестації випускників х класів загальноосвітніх закладів та вступних випробувань у вищі і середні спеціальні навчальні заклади його процедура і правила проведення.
Здоровязберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи Характеристика освітньої галузі Здоровя і фізична культура у контексті вимог. Державного стандарту початкової загальної освіти. Змістове та процесуальне забезпечення здоровязберігаючої функції у чинних підручниках рекомендації щодо їх удосконалення.
Літературний розвиток молодших школярів засобами дитячої художньої книжки Наукове обрунтування змісту предмета читання. Закони і закономірності формування дитини читача в сучасній початковій школі. Пропедевтичний етап літературного розвитку молодших школярів.
Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік Теоретичні основи використання комп ютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік Аналіз системи навчання дисципліни. Розробка та експертне оцінювання методики використання комп ютерних технологій при вивченні даної дисципліни.
Організація навчально-виховного процесу в школі досвід проблеми Створення передумов для здійснення загальної середньої освіти. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Пошук шляхів підвищення рівня знань школярів. Суспільно політичне і трудове виховання учнів труднощі і невирішені пробл з вересня р.
Педагогічна занедбаність молодших школярів Проблема педагогічної занедбаності молодших школярів в психолого педагогічній літературі. Системний підхід до її подолання в процесі навчання. Підвищення рівня успішності педагогічно занедбаних школярів шляхом використання ефективних дидактичних підх Технологія експерименту.
Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності викладача іноземної мови У дошкільному образователь. Підходи до визначення і зміст професійної компетентності специфіка професійної та іншомовної діяльності педагога дошкільної освіти.
Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами Проблема пізнавального інтересу у психолого педагогічній літературі теоретичний аспект вивчення фразеології. Лінгводидактичні принципи організації фразеологічної роботи в початковій школі на уроках української мови мета експериментального досліджен Вступ Розділ Психолінгвістичні основи розвитку пізнавального.
Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових Класах. Лінгвістичні особливості тексту структура й зміст творчих здібностей учнів процес їх розвитку як психолого педагогічна проблема. Методика роботи з текстом та розвиток творчих здібностей молодших школярів.
Роль і місце фізичних методів дослідження при вивченні деяких розділів хімії високомолекулярних Сполук у школі і в ву. Хімічні та фізичні властивості молекул і речовин та їх класифікація. Методи вивчення релаксації напруги і визначення динамічних механічних характеристик еластомерів.
Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів Активність і самостійність школяра в навчальній роботі як наукова проблема. Педагогічні умови використання самостійної роботи учнів у навчальному процесі.
Система інтегрованих уроків як засіб розумового розвитку молодших школярів Роль навчальної діяльності в соціальному і психічному розвитку особистості. Аналіз проблеми інтеграції знань в сучасній освіті. Розвивальний характер розумового розвитку навчальної діяльності молодших школярів.
Удосконалення системи дошкільної освіти міста Іркутська Сучасний стан системи освіти РФ. Раннє і дошкільне дитинство як особливий національний ресурс для вирішення проблем соціального та економічного розвитку. Формування федеральної політики в галузі освіти принципи його фінансування.
Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах Загальна характеристика соціально педагогічної роботи в дитячому закладі оздоровчого типу. Нормативно правова база. Урахування вікових особливостей дітей в умовах оздоровчого закладу. Соціально педагогічні особливості тимчасового дитячого колективу.
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас