наступні
Бюджетний кодекс України Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи. України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Водний кодекс України Водний кодекс, в комплексі з заходами організаційного, правового, економічного і виховного впливу, сприятиме формуванню водно-екологічного правопорядку і забезпеченню екологічної безпеки населення. України, а також більш ефективному, науково обгрунтованому використанню вод та їх охороні від забруднення, засмічення та вичерпання.
Повітряний кодекс України Стаття Суверенітет над повітряним простором. України Україні належить повний і виключний суверенітет над повітряним простором. України, що є частиною території України. Повітряним простором. України є частина повітряної сфери, розташована над суходолом і водною територією України, в тому числі над її територіальними водами (територіальним морем).
Цивiльний кодекс україни Цивiльний кодекс україни книга перша загальнi положення книга друга особистi немайновi права фiзичної особи книга третя право власностi та iншi речовi права книга четверта право iнтелектуальної власностi книга шоста спадкове право прикiнцевi та перехiднi ПОЛОЖЕННЯ.
Цивiльний кодекс процесуальний України Стаття Завдання цивільного судочинства. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Житловий кодекс України В результаті перемоги. Великої Жовтневої соціалістичної революції в нашій країні було створено необхідні передумови для розв`язання однієї з найважливіших соціальних проблем - задоволення потреби трудящих у житлі.
Земельний кодекс України Стаття Земля - основне національне багатство. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
Кодекс адміністративного судочинства України Розділ i загальні положення. Стаття Призначення Кодексу адміністративного судочинства. України визначає повноваження адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства.
Кодекс законів про працю України Оглавление документа ввр додаток до N ст. Офіційне тлумачення до Кодексу див в Рішенні Конституційного Суду N -рп v p - від Офіційне тлумачення до Кодексу див.
Кодекс торговельного мореплавства України Стаття Завдання Кодексу торговельного мореплавства. України Кодекс торговельного мореплавства. України регулює відносини, що виникають з торговельного мореплавства.
Кодекс України о недрах У тексті Кодексу слова "Державний комітет України по геології і використанню надр" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" у відповідному відмінку N 1578-iv ( 1578-15 ) від 04.
КУпАП ст 1-212 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212).
КУпАП ст 213-330 Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330).
Лісовий кодекс України Ліс — тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.
Сімейний кодекс України 2 1. Сімейний кодекс. України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів.
Таможений кодекс України Стаття Визначення основних термінів і понять. У цьому. Кодексі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні: 1) валютні цінності: валюта. України - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України.
Кримінально-виконавчий кодекс України Кримінально-виконавчий кодекс україни загальна частина особлива частина прикінцеві положення. Кримінально-виконавчий кодекс. України Відомості Верховної Ради ввр n - ст.
Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 1-93 Стаття Призначення Кримінально-процесуального кодексу. України Призначенням Кримінально-процесуального кодексу. України є визначення порядку провадження у кримінальних справах.
Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 94-236 Глава 8 порушення кримінальної справи. Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. Приводами до порушення кримінальної справи є: 1) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян; 2) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян.
Кримінально-процесуальний Кодекс України ст 237-449 Глава 23 попередній розгляд справи суддею (Назва глави 23 в редакції Закону N 2533-iii від 21. 06. 2001 — набуває чинності з 29. 06. 2001) Стаття 237. Питання, які з’ясовуються суддею при попередньому розгляді справи у справі, що надійшла від прокурора.
Кримінальний кодекс України 2 Стаття Завдання Кримінального кодексу. України Кримінальний кодекс. України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою.
Господарський кодекс України Господарський кодекс. України встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.
Господарський процесуальний кодекс України Стаття Право на звернення до господарського суду Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (далі — підприємства та організації).
Кодекс РФ про адміністративні Правопорушення Глава завдання і принципи законодавства про адміністративні правопорушення. Стаття Законодавство про адміністративні правопорушення. Законодавство про адміністративні правопорушення складається з цього.
Арбітражний Процесуальний Кодекс РФ Арбітражний Процесуальний Кодекс Російської Федерації від 24. 07. 2002 р. № 95-ФЗ (ред. 27. 12. 2005 змін. 02. 03. 2006) Прийнято Державної Думою 14 червня 2002 року. Схвалений Радою Федерації 10 липня 2002 року.
наступні
© Усі права захищені
написати до нас