наступні
Застосування точкових та інтервальних оцінок в теорії ймовірності та математичної статистики Оцінки невідомих параметрів закону розподілу випадкової величини. Х за даними вибірки. Інтервальне оцінювання. Випадковий інтервал. Граничні точки довірчого інтервалу. Нижній і верхній довірчі межі.
Реферат
Нестандартні методи розв`язання тригонометричних рівнянь графічний і функціональний Загальна теоретична частина. Графічний метод. Функціональний метод. Метод функціональної підстановки для побудови графіка деяких функцій складають таблицю значень функції для деяких значень аргументу потім наносять відповідні точки на май.
Контрольна робота
Множення трикутником Новий спосіб множення чисел. Схожість утворюється при обчисленні матриці з цифр з трикутником відносна але все ж таки є особливо при множенні тризначних чисел і вище. Трикутна матриця. І тепер найцікавіше х.
Стаття
Доказ Великої теореми Ферма за одну операцію Ідея елементарного докази великої теореми. Ферма виключно проста розкладання чисел abc на пари доданків угруповання з них двох сум U і U і множення рівності anbncn на n т е на в ступені n а чисел abc на інструментарій.
Стаття
Історія геометрії 2 Геометрія на Сході. Грецька геометрія. Геометрія нових віків. Класична геометрія XIX століття. Неевклідової геометрії. Геометрія XX століття. Сучасна геометрія в багатьох своїх дисциплінах виходить далеко за межі класичної геометрії.
Реферат
П`єр де Ферма У г всі провідні інформаційні агентства передали повідомлення про те що двом американським математикам вдалося довести теорему. Ферма в загальному вигляді. Через півроку в нашій пресі виступив найбільший алгебраїст акад.
Реферат
Лінійна алгебра Зворотній матриця. Матричні рівняння. Деякі властивості визначників. Рішення квадратної системи. Фундаментальна система рішень. Метод Крамера. Якщо D і не всі Dxj то система несумісна де Aij алгебраїчні доповнення елементів aij матриці A.
Лабораторна робота
Рішення рівнянь нерівностей систем з параметром Основні визначення. Алгоритм рішення. Нерівності з параметрами. Основні визначення. Алгоритм рішення. Це всього лише один з алгоритмів рішення нерівностей з параметрами з використанням системи координат Хоа.
Курсова
Завдання лінійної алгебри Поняття матриці Види матриць Операції з матрицями Рішення задач на перетворення Матриць. Основні операції над матрицями та їх властивості. Твір матриць або перемножування матриць. Блокові матриці. Поняття визначника. Панель інструментів. Матриці. Транспонування. Множення. Визначник квадратної матриці.
Реферат
Однополостной гіперболоїд Поверхні другого порядку. Дослідження поверхні методом паралельних перерізів. Однополосним гіперболоїдом називається поверхня яка в деякій прямокутній системі координат визначається рівнянням.
Реферат
Похідна диференціал і інтеграл Межі послідовностей і функцій. Похідна і диференціал. Геометричні викладу і диференційовані обчислення побудова графіків. Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Функції декількох змінних диференційованих числень.
Контрольна робота
Похідна та її застосування в алгебрі геометрії фізики Похідна функція. Дотична до кривої. Геометричний зміст похідної. Похідні від елементарних функцій. Вивчення функцій за допомогою похідної. Максимум і мінімум функції. Точки перегину. Диференціал.
Стаття
Задачі на найбільше і найменше значення функцій З усіх прямокутників з площею дм знайдіть той у якого периметр найменший. Обчислити площу фігури обмеженою лініями зробивши малюнок. Обчислити площу фігури обмеженою лініями.
Завдання
Інтерполяція функцій 2 Побудувати інтерполяційний многочлен. Ньютона. Накреслити графік і зазначити на ньому вузли інтерполяції. Побудувати інтерполяційний многочлен. Лагранжа. Виконати інтерполяцію сплайнами третього ступеня. Постановка завдання інтерполяція.
Лабораторна робота
Метод конструювання завдань Алгоритм конструювання виділення опорних тверджень рішення задачі вибір тверджень для перефразування і їх зміна перефразування рішення отриманої завдання. Узагальнення. Конструкція. Окремий випадок.
Реферат
Призма Короткий огляд розвитку геометрії. Призма. Площа поверхні призми. Призма і піраміда. Піраміда і площа її поверхні. Вимірювання обсягів. Про піраміді і її обсязі. Про призмі і паралелепіпеді. Симетрія в просторі.
Реферат
Матемітіческіе основи моделювання 3d об`єктів Комп`ютерне моделювання в базовому курсі інформатики. Роль комп`ютерного моделювання в процесі навчання. Методичні рекомендації курсу. Математичні основи моделювання D об`єктів базового курсу комп`ютерне моделювання.
Диплом
Математичне моделювання та оптимізація елементів теплової схеми енерготехнологічного блоку Методика оптимізації розвитку катека при використанні в ес енерготехнологічних блоків. Техніко економічний аналіз і комплексна оптимізація паротурбінних енерготехнологічних блоків. Вибір одиничної потужності.
Реферат
Цікаві приклади в метричних просторах У n мірному евклідовому просторі повна обмеженість збігається зі звичайною обмеженістю тобто з можливістю укласти дану множину в досить великий куб. Доказ Одинична сфера S в просторі l дає нам приклад обмеженого але не цілком обмеженої множини.
Завдання
Формула Бернуллі Пуассона Коефіцієнт кореляції Рівняння регресії У кожній з двох урн міститься чорних і білих куль. З першої урни навмання витягнутий одна куля і перекладений у другу. Знайти ймовірність того що куля витягнутий з другої урни виявиться чорним. Рішення Рішення Відповідь min max Число інтервалів Крок інтервалу h Інтервал Колич.
Контрольна робота
Програми певного інтеграла до рішення деяких завдань механіки і фізики Моменти та центри мас плоских кривих. Теорема гульдена. Площа поверхні утвореної обертанням дуги плоскої кривої навколо осі лежить в площині дуги і її не перетинає дорівнює добутку довжини дуги на довжину кола.
Лекція
Інформація Моделі Математичне моделювання Вступні поняття. Класифікація моделей. Класифікація об`єктів систем за їх здатності використовувати інформацію. Етапи створення моделі. Поняття про життєвий цикл систем. Моделі прогнозування. Моделі апроксимації.
Реферат
Нестандартний аналіз Лейбніц і стародавня історія нестандартного аналізу. Робінсон і нова історія нестандартного аналізу. Нескінченно малі величини. Гіпердействітельная пряма. Приклад неархімедовой числової системи. Наслідки основної гіпотези.
Курсова
Методологія вивчення теми Ознаки паралельності прямих Методика викладання теми. Паралельні прямі. Завдання пов`язані з паралельними прямими. Проведення практичних уроків по темі. Паралельність прямих і використання ознак паралельності при рішенні геометричних задач розділ.
Курсова
Методологія вивчення теми Ознаки рівності трикутників Теоретичні відомості по темі. Ознаки рівності трикутників. Методика вивчення теми. Ознаки рівності трикутників. Тема уроку. Трикутник. Види трикутників. Властивості рівнобедреного і рівностороннього трикутників I Теоретичні відомості по темі.
Курсова
наступні
© Усі права захищені
написати до нас