попередні | наступні
Двухфакторная виробнича функція Кобба Дугласа Економічне зростання збільшення масштабів сукупного виробництва і споживання в країні. Виробнича функція залежність між набором факторів виробництва та максимально можливим обсягом продукту.
Курсова
Підходи до оцінки ризикових інвестицій Ефективність капітальних вкладень. Статистичні методи оцінки доцільності інвестицій з ризиком. Аналіз чутливості сценаріїв. Встановлення номінальних і граничних значень невизначених факторів.
Контрольна робота
Економічна кібернетика Системи моделі та їх класифікація. Управління види принципи і закони Інформація її кількісний вимір невизначеність семіотика. Економічна система та її ідентифікація. Основні принципи аналізу і синтезу моделей економічних систем.
Книга
Економічна кібернетика 2 Основи теорії продукційних систем основні поняття і моделі. Елементи теорії живучості підприємництва. Варіаційні моделі продукційних систем. Розрахункова частина компонентна модель продукційної системи і технологічна розрахункова таблиця.
Методичка
Рішення транспортних задач Математична постановка та алгоритм розв`язання транспортної задачі. Збалансованість і опорне рішення задачі. Методи потенціалів і північно західного кута. Блок схема. Форми вхідний і вихідний інформації.
Курсова
Статистичне моделювання сітьового графіка побудови судна 2 Загальна характеристика предметної області. Аналіз методів управління проектами. Розробка детермінованої моделі сітьового графіка. Розробка програмного забезпечення для моделювання детермінованої моделі.
Курсова
Елементи теорії ймовірності Аналіз різних підходів до визначення ймовірності. Приклади стохастичних залежностей в економіці. Перевірка ряду гіпотез про властивості розподілу ймовірностей для випадкової компоненти як один з етапів економетричного дослідження.
Реферат
Парний регресійний аналіз Опис рішення лабораторної роботи. Побудова лінійної регресійної і ступеневій регресійної моделей основні формули і коефіцієнти. Порівняльний аналіз розрахунків зроблених за допомогою формул програми Excel і з використанням.
Лабораторна робота
Рішення задачі про комівояжера Програмування на Microsoft Visual C для професіоналів. Складання алгоритму і вирішення завдання щодо відвідування комівояжером міст з мінімальними витратами часу. Залізничні перевезення розрахунок авіаційних ліній конвеєрне виробництво.
Курсова
Знаходження критичного шляху табличним методом Проблема автоматизації розрахунку мережного графіка. Обчислення критичного шляху за допомогою ЕОМ. Табличний метод вирішення проблеми метод графів. Складання алгоритму написання програми і рішення задачі графічний інтерфейс користувача введення даних.
Курсова
Рішення транспортної задачі з правильним балансом Спосіб перевезення при якому витрати пов`язані з перевезенням мінімальні. Розподільний метод досягнення оптимального плану. Метод послідовного поліпшення плану перевезень. Написання програми. Visual Basic for Applications.
Курсова
Основні етапи і цілі моделювання Постановка мети моделювання. Ідентифікація реальних об`єктів. Вибір виду моделей математичної схеми. Побудова безперервно стахостіческой моделі. Основні поняття теорії масового обслуговування. Визначення потоку подій.
Курсова
Методи шляхового аналізу та їх застосування до систем одночасних рівнянь Метод шляхового аналізу запропонований американським генетиком. Райтом. Цей метод застосовується в біометрії побудові соціологічних причинних моделей та економіці. Процедура Саймона Блейлока формальний прийом про хибну кореляції і каузальної впорядкованості.
Реферат
Моделювання роботи двох касирів у банку Сутність поняття терміна імітація. Сутність етапів імітаційного експерименту. Основні принципи і методи побудови імітаційних моделей. Типи систем масового обслуговування. Логіко математичний опис вибір засобів та аналіз роботи моделі.
Реферат
Методика факторного аналізу Основна термінологія поняття і методи факторного аналізу. Основні етапи проведення факторного аналізу та методика. Чеботарьова. Практична значимість факторного аналізу для управління підприємством. Методу Лагранжа у вирішенні завдань факторного аналізу.
Контрольна робота
Економетрика як наука Сучасна економічна теорія. Економічні процеси. Використання моделювання та кількісного аналізу. Вираз взаємозв`язку економічних явищ і процесів. Визначення об`єкт дослідження основні принципи цілі і завдання економетрики.
Реферат
Імітаційне моделювання виробничого процесу Теоретичні дослідження моделювання виробничого процесу виробництва. Програмне забезпечення моделювання процесу виробництва. Комп ютерні технології розв язання моделей. Практичне використання теми в економіці.
Реферат
Економіко математичні методи в управлінні Визначення характеру екстремуму. Сутність знаків миноров і критеріїв мінімізації витрат з урахуванням особливостей виробництва. Аналіз критеріїв мінімізації. Байєса Лапласа Севіджа Гурвіца. Принцип формули цільової функції на опуклості і увігнутості.
Контрольна робота
Економетрика 3 Дослідження лінійних моделей парної лмпр і множинної регресії лммр методом найменших квадратів. Дослідження залежності продуктивності праці від рівня механізації. Аналіз розвитку товарообігу за даними про роздрібний товарооборот регіону.
Контрольна робота
Ентропія Поняття ентропії. Ентропія як міра ступеня невизначеності. Поняття про інформацію. Вимірювання інформації. Теорема Шеннона про кодування при наявності перешкод. Приклад використання ентропії в прогнозуванні та її значення для прогнозування.
Реферат
Методичні вказівки і завдання з дисципліни Статистика Частина 1 Мета методичних вказівок надання допомоги студентам у вивченні методів статистичних розрахунків шляхом забезпечення матеріалами для закріплення теоретичних знань навичок вирішення практичних завдань. Основні поняття формули приклади рішення завдань.
Методичка
Показники варіації вибіркове спостереження Сутність і особливості поняття варіація її види і форми обчислення. Метод електронно обчислювального способу розрахунку. Принцип обчислення середнього квадратичного відхилення. Характеристика загальних міжгрупових середніх і внутрішньогрупових дисперсій.
Методичка
Виконання статистичних розрахунків за допомогою ЕОМ в системі MINITAB і Exсel Основні характеристики розподілу економічних величин. Сутність особливості та метод обчислення коефіцієнта кореляції. Пірсона. Розрахунок статистичних характеристик величин за допомогою MINITAB. Розрахунок основних статистичних показників в пакеті.
Методичка
Дисперсійний аналіз за допомогою системи MINITAB для WINDOWS Загальна характеристика однофакторного дисперсійного аналізу. Сутність двофакторного дисперсійного аналізу при перехресній класифікації факторів. Особливості дисперсійного аналізу в системі minitab і форми виконання роботи в програмі ms Excel.
Методичка
Конвеєрна система Імітаційне моделювання. Опис модельованого об`єкта. Обслуговуючі пристрою. Конвеєр з постійним інтервалом. Дискретний підхід в імітаційному моделюванні. Математичне сподівання. Середньоквадратичне відхилення.
Курсова
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас