попередні | наступні
Модель ринкової економіки Кейнса 2 Класична модель. Кейнса в пошуку рівноваги в економіці в умовах повної зайнятості. Визначення умов рівноваги на ринках грошей і товарів а також визначення параметрів моделі непрямим методом найменших квадратів.
Лабораторна робота
Статистичні методи аналізу динаміки чисельності працівників Статистика трудових ресурсів і е завдання. Показники чисельності та руху трудових ресурсів. Поняття про рядах динаміки. Аналіз основної тенденції розвитку в рядах динаміки. Кореляційний зв`язок. Екстраполяція в рядах динаміки і прогнозування.
Курсова
Моделювання та прогнозування цін на бензин 2007 Російський ринок бензину. Зростання цін на бензин. Обгрунтування можливості застосування статистичних методів для моделювання і прогнозування цін на бензин. Обробка результатів. Побудова трендової регресійних моделей і прогнозування з їх допомогою.
Курсова
Детерміновані економіко математичні моделі та методи факторного аналізу Моделювання. Детермінізм. Завдання детермінованого факторного аналізу. Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі. Розрахунок детермінованих економіко-математичних моделей і методів факторного аналізу на прикладі РУП ГЗЛіН Детермінізм Індексний метод.
Курсова
Економетрика 2 Розрахунок параметрів парної лінійної регресії. Оцінка статистичної значущості рівняння регресії та його параметрів з допомогою критеріїв. Фішера і Стьюдента. Побудова матриці парних коефіцієнтів кореляції.
Контрольна робота
Завдання шляхи і засоби подолання відставання і прискорення ефективного розвитку персоналу в будівництві Безсистемність як парадокс розвитку управління персоналом в будівництві. Поворот до вирішення проблем і його передумови. Новий погляд на персонал. Завдання та засоби подолання відставання і прискорення ефективного розвитку персоналу в будівництві.
Доповідь
Економічне обгрунтування створення малого підприємства акціонерного типу Підприємства це економічні агенти або особи діють в ринковій економіці зайняті виробництвом реалізацією товарів і послуг з метою отримання прибутку та його максимізації. Визначення складу майна підприємства і джерел його утворення.
Курсова
Середні величини і показники варіації Поняття про середні величини як узагальненні в економіці. Види середніх величин арифметична гармонійна геометрична квадратична і кубічна. Показники варіації. Методика і приклади розв`язання типових задач на знаходження середніх величин.
Курсова
Ковзні тренди і робота з ними Опісаіне тактики ковзаючих цінових каналів або каналів. Барішпольца Відгуки та аналіз. Простий тактики. Райана Джонса Побудова ліній каналів трейдерами та їх оцінка з умовою зміни цінової політики.
Курсова
Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності Теорія напрями сутність інвестиційної діяльності в Україні. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства засобами інформаційної системи. Аналіз діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційних проектів Програмне забеспечення.
Диплом
Деякі особливості психологічного сприйняття і візуальної інтерпретації динамічних процесів Використання торгових систем як і більшості засобів технічного аналізу грунтується на графічному поданні емпіричної інформації. Це дійсно найбільш ефективний спосіб аналізу даних однак на цьому шляху підстерігає ряд небезпек.
Реферат
Статистичні моделі макроекономіки У роботі дано вектор невиробничого споживання і матриця міжгалузевого балансу. Проводиться розрахунок матриці знаходження вектора валового випуску. Всі розрахунки проводяться з використанням програми написаної на алгоритмічній мові ПАСКАЛЬ.
Курсова
Формально-логічні закони гіпотеза Специфіка логіки її методологічні принципи і закони значення і користь. Логіка діалектична і формальна. Гіпотеза її поняття структура види побудова етапи розвитку та спростування. Поняття слідчої версії.
Реферат
Комп`ютерне моделювання технологічних процесів харчових виробництв Основне пивоварне сировина це пивоварний солод з добавкою несоложеним матеріалів вода хміль або хмелеві препарати. Оптимізація витрат виробництво та моделювання витрат сировини. Рецептура якісні та технологічні показники продукції.
Курсова
Моделювання продуктового розрахунку пивоварного виробництва Складання комп`ютерної моделі дозволяє проводити розрахунок витрат сировини для виробництва світлого пива. Максимізація доходу від виробленої продукції встановлення оптимального обсягу випуску асортименту пива.
Курсова
Економічна безпека Росії в період системних перетворень Проблеми забезпечення економічної безпеки. Росії як неодмінної умови її відродження. Пильна увага політичних діячів вчених і найширших верств населення. Масштаби погроз і втрат нанесена економічній безпеці країни.
Курсова
Творчі завдання і методи їх розв`язання Вивчення інтуїтивних і раціональних методів підходу до вирішення творчих завдань. Темпи технічного прогресу безпосередньо залежать від винахідників а економічні успіхи залежать від темпів технічного прогресу.
Реферат
Управління розвитком підприємства Методи розробки економіко-математичних моделей управління розвитком підприємства. Розробка моделі організаційної структури і системи управління розвитком підприємства на прикладі ТОВ. Метра Оптимізація використання фонду розвитку підприємства.
Курсова
Теорія організації 6 Математичне моделювання та оптимізація проектних рішень з застосуванням ЕОМ. Аналіз завантаження виробничих потужностей. Розробка мережевого графіка і граф дерева цілей програми робочої документації цільової програми.
Курсова
Економетрія економічні моделі Графік емпіричних змінних. Графік регресійної функції. Відносна похибка розрахункових значень регресії. Коефіцієнти еластичності. Межі надійних інтервалів індивідуальних прогнозованих значень. Апробація роботи.
Контрольна робота
Статистико економічний аналіз собівартості молока 2 Показники повних витрат виробництва і собівартості сільськогосподарської продукції. Динаміка і структура собівартості молока. Індексний аналіз собівартості. Застосування статистичних методів в аналізі чинників, що визначають рівень собівартості.
Курсова
Програма імітаційного моделювання роботи банку Розрахунок економічного ефекту роботи банку. Імітаційне моделювання на основі попередньо встановлених залежностей. Функція розподілу експоненціального закону. Коригування часу обслуговування клієнтів біля кас і просування черги.
Контрольна робота
Імітаційне моделювання на основі попередньо встановлених залежностей Розрахунок економічного ефекту роботи банку. Алгоритм імітаційного моделювання роботи касового залу. Функція розподілу експоненціального закону. Коригування часу обслуговування клієнтів біля кас і просування черги.
Контрольна робота
Методи аналізу основної тенденції тренда в рядах динаміки Поняття про рядах динаміки їх роль. Показники аналізу ряду динаміки. Середні показники по рядах динаміки. Статистичне вивчення сезонних коливань. Методи аналізу основної тенденції у лавах динаміки.
Курсова
Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи Причини і тенденції розвитку сучасної логістики. Логістичні організації. Глобальна логістика і розвиток міжнародних постачань. Інформаційні логістичні системи і їх класифікація. Удосконалення комунікацій.
Реферат
попередні | наступні
© Усі права захищені
написати до нас