наступні
Економіко математичні методи і прикладні моделі Основні поняття моделювання. Загальні поняття та визначення моделі. Постановка задач оптимізації. Методи лінійного програмування. Загальна і типова задача в лінійному програмуванні. Симплекс метод рішення завдань лінійного програмування.
Курсова
НТР на сучасному етап Розвитку Нтр як якісна зміна, що відбувається в сучасній системі виробничих сил. Зміна технологічних методів виробництва. Поява штучних матеріалів. Виникнення нових галузей промисловості.
Реферат
Економіко математичні методи і моделі 4 Моделювання економічних систем основні поняття і визначення. Математичні моделі та методи їх розрахунку. Деякі відомості з математики. Приклади завдань лінійного програмування. Методи розв`язання задач лінійного програмування.
Лекція
Математичні методи в економічному аналізі Математичне моделювання. Сутність економічного аналізу. Математичні методи в економічному аналізі. Теорія масового обслуговування. Завдання планування роботи підприємства надійності виробів розподілу ресурсів ціноутворення.
Контрольна робота
Оптимізаційні моделі міжгалузевого балансу Загальна лінійна оптимізаційна модель. Оптимізаційні моделі на основі матриці міжгалузевого балансу. Оптимізаційні міжгалузеві моделі з виробничими способами. Розширені оптимізаційні міжгалузеві моделі.
Реферат
Теоретичні основи математичних та інструментальних методів економіки Оптимізаційні методи вирішення економічних завдань. Класична постановка задачі оптимізації. Оптимізація функцій. Оптимізація функціоналів. Багатокритеріальна оптимізація. Методи відомості багатокритеріальної задачі до однокритерійним.
Реферат
Математичні методи економіки Моделювання сфери споживання. Споживчі переваги. Криві байдужості. Гранична норма заміщення благ. Функція корисності та її властивості. Бюджетне обмеження. Рівновага споживача. Реакція споживача на зміну цін і доходу.
Реферат
ЕММ і М Предмет економіко-математичного моделювання мета розробки економіко-математичних методів. Для умовної економіки складається з трьох галузей за звітний період відомі міжгалузеві потоки і вектор кінцевого використання продукції.
Контрольна робота
Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів В умовах невизначений. Аналіз традиційних методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності. Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності і ризику інвестиційних проектів.
Реферат
Матричне балансове рівність На основі екстраполяції значень прогнозуючої функції здійснити прогноз випуску продукції на квартал наступного року. Коефіцієнт простою системи середня кількість клієнтів у системі середню довжину черги середній час перебування клієнта в системі.
Контрольна робота
Методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу Факторний аналіз. Завдання факторного аналізу. Методи факторного аналізу. Детермінований факторний аналіз. Моделі детермінованого факторного аналізу. Способи оцінки впливу факторів детермінованому факторному аналізі.
Курсова
Дослідження моделей Лінійна регресивна модель. Степенева регресивна модель. Показова регресивна модель. Регресивна модель рівносторонній гіперболи. Переваги математичного підходу. Застосування економіко-математичних методів і моделей.
Курсова
Деякі завдання оптимізації в економіці Математичні моделі в економіці. Поняття функцій кількох змінних. Завдання математичного програмування. Завдання споживчого вибору. Функція корисності. Загальна модель споживчого вибору.
Диплом
Обгрунтування виробничої програми підприємства Маркетинг. Маркетингова стратегія. Ціни і попит. Науково дослідні та дослідно конструкторські роботи НДДКР. План виробництва. Виробнича потужність. Виробничі витрати. Фінансовий Банківські депозити.
Курсова
Критерії оптимальності в еколого математичних моделях Критерії оптимальності в еколого математичних моделях. Використання максимуму відносної швидкості росту чисельності популяцій. Принцип мінімального впливу в еколого математичних моделях. Моделі випадкових стаціонарних процесів.
Контрольна робота
Кредити від комерційного банку на житлове будівництво Побудова адаптивної мультиплікативної моделі. Хольта Уінтерса з урахуванням сезонного фактора. Оцінка точності побудованої моделі з використанням середньої відносної помилки апроксимації. Визначення суми банківської позики боргу за позикою та дисконту.
Контрольна робота
Моделі фінансової математики Моделі фінансової математики фінансовий менеджмент управління фінансовими ресурсами і відносинами фінансовий механізм комерційний розрахунок. Кредитування кредит кредитна лінія. Оренда і лізинг. Франчайзинг.
Доповідь
Економічна оцінка діяльності по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу За експлуатації рухомого складу технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу. План матеріально технічного забезпечення виробничо господарської діяльності. Вартість і амортизаційні відрахування по фондам підприємства.
Курсова
Комплексний аналіз рибної галузі Характеристика рибопереробної галузі РФ. Економетричний аналіз випуску рибної продукції. Побудова виробничих функцій. Побудова статистичної та динамічної моделі. Леонтьєва. Облік інфляції у цій моделі.
Курсова
Дослідження та комп`ютерна реалізація економіко-математичної моделі залежності надходжень до Бюджет від величини податкової. Ефективність податкових ставок. Крива Лаффера і е додаток до економіки РФ. Математична модель залежності надходжень до бюджету від величини податкової ставки. Комп`ютерна реалізація моделі в середовищі Delphi і можливість її застосування на практиці.
Курсова
Виробничо організаційні моделі на прикладі ТОВ Стрежевское Ооо Стрежевское як учасник галузі тваринництва. Розрахунок показників чисельності продуктивності худоби і виходу продукції тваринництва. Статистичний аналіз залежності продуктивності корів молочного напряму та поголів`я методом кореляції.
Курсова
Розробка програмних засобів аналізу графіка функції і рішення оптимізаційних завдань Програмний пакет Microsoft Office і табличний процесор Excel. Завдання і основні функції в Microsoft Excel. Формули в Microsoft Excel. Загальні відомості про алгоритми. Метод половинного поділу. Поняття оптимізаційних завдань та оптимізаційних моделей.
Курсова
Рішення задач симплекс методом Модель оптимального випуску продукції для цеху кондитерської фабрики види продукції, що випускається. М види основної сировини. П і його запаси норми витрат сировини на одиницю. Мінімальна за вартістю суміш сировини для виготовлення харчових концентратів продукції сировини од.
Контрольна робота
Економіко математичні методи і прикладні моделі 2 Побудова економіко-математичної моделі задачі коментарі до неї і одержання рішення графічним методом. Використання апарату теорії двоїстості для економіко-математичного аналізу оптимального плану задачі лінійного програмування.
Контрольна робота
Економетричний аналіз впливу економічних показників на чисельність користувачів Інтернету Залежність чисельності користувачів. Інтернет в конкретній країні від економічних показників таких як ввп на душу населення національний дохід на душу населення кількість призначених для користувача комп`ютерів а також ступінь урбанізації населення.
Твір
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас