наступні
Облік грошових засобів 4 Облік операцій по розрахунковому та валютному рахунку на спеціальних рахунках в банках. Облік переказів в дорозі. Форми організації безготівкових розрахунків. Оформлення платіжних доручень. Організація розрахунків за допомогою платіжних вимог.
Курсова
Облік собівартості продукції Поняття витрат собівартості і види угруповань витрат у соответтвіі з п з БО. Витрати складові виробничої собівартості продукції. Витрати періоду. Об`єкти калькулювання собівартості. Методи калькулювання собівартості.
Звіт з практики
Сутність аудиту його мета і завдання Різниця між аудитом та бухгалтерським обліком. Типи аудиту. Види аудиту його мета і завдання. Нормативи аудиту. Аудиторська діяльність в Україні. Планування аудиторських перевірок. Стадії та напрямки аудиту.
Курсова
Бухгалтерська фінансова звітність на прикладі ГУП ОПХ Прапор Жовтня Поняття бухгалтерської звітності підприємства. Її склад значення і вимоги до складання. Система нормативного регулювання складання та подання бухгалтерської звітності в РФ. Закриття операційних рахунків.
Курсова
Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті Міжнародні валютні відносини. Валютний ринок. Росії. Валютний курс і фактори, які впливають на його формування. Ринкове і державне регулювання валютних відносин. Міжнародний валютний фонд мвф.
Курсова
Розробка системи управлінського обліку в організаціях оптової то Структура обліку в оптовій торгівлі. Оцінка товарів. Формування покупної вартості товарів. Облік придбання товарів за обліковими цінами. Облік сум відсотків за позиковими коштами отриманими для придбання товарів.
Курсова
Що таке ціна товару з чого вона складається Ціна це грошовий вираз вартості товару. Авансовий звіт на відрядження. Балансовий і чистий прибуток торговельного підприємства. Кореспонденція рахунків. Види порядок складання та терміни бухгалтерської звітності.
Контрольна робота
Фінансова звітність в Україні Сутність значення фінансової звітності та основні вимоги до неї. Принципи підготовки фінансової звітності та її якісні характеристики. Склад фінансової звітності баланс звіт про фінансові результати звіт про рух грошових коштів звіт про власний капіт Сутність значення фінансової звітності та основні вимоги до неї.
Курсова
Особливості бухгалтерського уч та об`єктів нематеріальних активів Поняття класифікація та оцінка нематеріальних активів. Документальне оформлення руху нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи в бухгалтерській звітності. Облік нематеріальних активів відповідно до міжнародного стандарту.
Контрольна робота
Історія виникнення аудиту Види аудиту Історія виникнення аудиту. Види аудиту. Аудит вид діяльності полягає в зборі й оцінці фактів стосуються функціонування і положення економічного об`єкта або дотичних інформації про такий стан і функціонуванні.
Курсова
Організація і методика аудиту готової продукції Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки. Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику. Підготовка плану перевірки.
Курсова
Аудит в умовах комп`ютерної обробки даних КОД Аудит в умовах комп`ютерної обробки даних. Аудит операцій з постачальниками і підрядниками. Аудиторська перевірка включала вивчення наявності і правильності оформлення документів правильності оплати за поставлений товар повноти оприбуткування.
Курсова
Аудит розрахунків з підзвітними особами 4 Вивчення і роботи внутрішнього аудиту. Місце внутрішнього аудиту в управлінні економічним суб`єктом. Аудит розрахунків з підзвітними особами. Складання програми перевірки розрахунків з підзвітними особами.
Курсова
Аудит випуску відвантаження та реалізації готової продукції Законодавчі та нормативні документи регулюючі. Джерела інформації для аудиторської перевірки. Питання для складання плану і програми аудиторської перевірки. Перелік аудиторських процедур. Аудит обліку випуску і руху готової продукції.
Курсова
Аудит грошових коштів на рахунках в банку Законодавчі та нормативні документи регулюючі об`єкт перевірки. Джерела інформації для аудиторської перевірки. Складання плану і програми аудиторської перевірки зміст аудиторських процедур. Типові помилки.
Курсова
Аудит каси Теоретичні основи аудиту касових операцій на підприємствах. Коротка характеристика фінансово економічної діяльності мупо. Їдальня Аудит каси і касових операцій. Перелік аудиторських процедур.
Курсова
Аудит операцій з валютними цінностями Цілі і завдання аудиту операцій з валютними цінностями. Нормативно-правове регулювання операцій з валютними цінностями та їх облік. Зміст програми аудиторської перевірки бухгалтерські та податкові аспекти.
Курсова
Аудит амортизації основних засобів Основні напрямки аудиту амортизації основних засобів аудит бухгалтерського обліку амортизації основних засобів аудит податкового обліку амортизації основних засобів типові помилки виявляються при аудиті амортизації основних засобів.
Наукова робота
Ієрархія і пріоритети цілей викладання курсу Основи аудиту В основі будь-якої освітньої технології або концепції будь-якого підходу до викладання тієї чи іншої навчальної дисципліни лежить певна мета або вірніше комплекс цілей з певною їх ієрархією.
Твір
Аудиторська перевірка фінансових вкладень Лист зобов`язання про згоду на проведення аудиторської перевірки і договір на надання аудиторських послуг їх призначення. Аудиторська перевірка фінансових вкладень рахунки лист зобов`язання про згоду на проведення аудиту.
Курсова
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 2 Теоретичні основи аналізу господарської діяльності аналіз фінансових результатів ТОВ вуд трейд резерви збільшення прибутку і рентабельності підприємства висновки та пропозиції щодо поліпшення результатів діяльності.
Диплом
Аудит обліку реалізації продукції Теоретичні основи аудиту реалізації продукції. Фінансово економічна характеристика підприємства. Аудит реалізації продукції робіт у ТОВ. Серпантин Джерела і програма перевірки. Звіт за результатами аудиторської перевірки.
Курсова
Фінансовий контроль на підприємстві Система внутрішнього контролю за фінансовою діяльністю підприємства. Система бухгалтерського обліку політика і процедура контролю. Система зовнішнього контролю за фінансовою діяльністю підприємства. Державний контроль.
Курсова
Аудит правильності відображення в уч ті операцій з придбання та реал Основні етапи та методика аудиторської перевірки інвестиційних інститутів. Ведення бухгалтерського уч та інвестиційних фондів його особливості. Перевірка правильності відображення операцій з реалізації цінних паперів.
Курсова
Бюджетування і контроль витрат Концепція бюджетного планування. Сутність бюджетного планування. Основні функції бюджетування. Переваги і недоліки бюджетування. Елементи планування. Підготовка різних планів бюджету та його оплати.
Курсова
наступні

реферати, курсовікатегорії
за типом
за алфавітом
завантажені


© Усі права захищені
написати до нас