Юридична відповідальність та правові санкції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Калінінградський військовий інститут

федеральна служба безпеки
російської федерації
ЦЕНТР ДОДАТКОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО
ОСВІТИ
 
Кафедра державно-правових дисциплін.
Курсова робота з теорії держави і права
 
Тема: «Юридична відповідальність та правові санкції»
Автор роботи: Балабанова А. С.
Студентки 1-го курсу
83 групи.
Перевірив: Федоров С. В.

Дата: ____________
Оцінка: ____________
Калінінград 2004

План курсової роботи
 
Юридична відповідальність та правові санкції
 
Вступ 3
 
1. Юридична відповідальність
 
1.1.Поняття та ознаки юридичної відповідальності. 5
 
1.2.Віди юридичної відповідальності. 10
 
2. Правові санкції в юридичній системі.
 
2.1.Понятіе і види правових санкцій. 18
 
2.2.Санкція як структурний елемент норми юридичної
відповідальності. 27
 
Висновок. 31
 
Додаток. 33
 
Список літератури. 35
 
 

Введення.
 
У вітчизняній правовій літературі поставлено безліч проблем, пов'язаних з юридичною відповідальністю і правовими санкціями. Юридична відповідальність та правові санкції це найбільш актуальна тема з фундаментальних правових категорій, що займають важливе місце в механізмі правового регулювання суспільних відносин. Юридична відповідальність є особливу різновид соціальної відповідальності, яка проявляється в різних сферах людського життя. Тому питання юридичної відповідальності завжди є цікавою темою для вивчення. Так само не обходитися і без санкцій, адже саме вони є структурним елементом норми юридичної відповідальності. Це доводить, те що всі в праві взаємопов'язане і взаімоурегулірованно.
Метою роботи є вивчення різних питань, пов'язані з розумінням юридичної відповідальності та правових санкцій, так як вони є дискусійними в теорії права. А так само порівняти найбільш розповсюджені точки зору різних авторів і дослідників з питань права. Проаналізувати їх правову базу, розкрити основні поняття юридичної відповідальності та правових санкцій. Наприклад, юридична відповідальність має на меті захищати та зберігати громадський порядок. Це мета досягається шляхом застосування до правопорушника санкцій передбачених нормами права. І саме виходячи з вище перерахованих цілей надати кінцевий результат роботи.
Тому тут можна виділити основні завдання, які зачіпають сутність і значимість юридичної відповідальності та правових санкцій.
Перше завдання повинна торкнутися, що ж розуміється під юридичною відповідальністю, для цього виділимо кілька визначень правознавців. Наступним етапом цього завдання розглянути, юридичну відповідальність як вид обов'язки, а тобто - обов'язок зазнавати заходи державного примусу за вчинене правопорушення, адже саме правопорушення веде до виникнення юридичної відповідальності. Треба мати на увазі й те, що деякі заходи державного примусу взагалі не пов'язані з юридичною відповідальністю. Це підтверджує і те, що в праві все взаємопов'язане. І нарешті завершальний, заключний етап цього завдання розглянути види юридичної відповідальності. Сама, мабуть, поширена класифікація юридичної відповідальності-залежно від того, норми якої галузі права порушаться, який вид юридичної відповідальності складений. За цим критерієм розрізняють такі види юридичної відповідальності: кримінально-правову, адміністративно-правову, цивільно - правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність. І про кожен вид відповідальності піде мова в роботі.
Друге завдання передбачає розкриття правових санкцій в юридичній системі, так само розглянути поняття правових санкцій, адже санкції передбачають наслідки порушення правової норми, визначає вид і міру юридичної відповідальності для порушника. Потрібно підкреслити і те, що в санкціях добре помітна зв'язок держави і права. Так само як і в юридичній відповідальності виділяють і види правових санкцій, які зобов'язані розкрити, це кримінально-правові, адміністративно-правові, дисциплінарно-правові санкції. Для кожного виду характерна своя тільки йому властива риса. Але не можна забувати і те, що санкція є структурним елементом норми юридичної відповідальності. А юридична відповідальність є не що інше, як реалізація санкції норми права, бо зміст санкції зводиться до встановлення певних юридичних наслідків поведінки, визначає вид та межі покарання (норм) правопорушника.
Предметом дослідження є вивчення існування і розвитку не всіх, а найбільш загальних закономірностей функціонування юридичної відповідальності та правових санкцій.
У роботі яскраво виділено місце конкретно-соціологічного методу дослідження. Тут застосовується в основному етап збору інформації з конкретними матеріалами, з фактами, після вивчення матеріалу здійснюється відбір.
Наукову і правову основу склали праці таких правознавців як: Бахрах Д.М., Лазарєв В. В., Липень С. В., Ігнатов А. Н., Прохоров Л. А. і т.д.
Вище зазначена мета і завдання зумовили структуру роботи: вступ, два головні завдання, висновок, додаток, список літератури.

1.Юридическая відповідальність
1.1.Поняття та ознаки юридичної відповідальності.
У вітчизняній науці немає єдності в трактуванні юридичної відповідальності. Кожен автор намагається визначити її по своєму, підкреслюючи ті її сторони, які він вважає головними, визначальними.
Найбільш поширеною є трактування поняття правової відповідальності - як заходи державного примусу, як реакція на вчинений злочин, тобто правопорушення. «Юридична відповідальність у суспільстві є, перш за все, державний примус виконання вимог права, містить осуд діянь правопорушника державою і суспільством» 1 . Тут можна виділити ряд істотних моментів: по-перше, відповідальність нерозривно пов'язана з правопорушенням, по-друге, відповідальність виражається в застосуванні до правопорушника державного примусу, по-третє, у самому акті застосування примусу міститься осуд діяння правопорушника.
Більшість авторів розуміє юридичну відповідальність як міру державного примусу або ототожнює її з покаранням за правопорушення.
Інша група дослідників переглядає юридичну відповідальність у рамках існуючих правових категорій. Вони трактують її як охоронне правоотношение, як специфічну юридичну обов'язок, як реалізацію санкцій правових норм і т.д.
Останнім часом сформувалося ще один напрям - аналіз юридичної відповідальності як явище загальносоціального. Результатом його стала концепція позитивної юридичної відповідальності.
При характеристиці даного феномена ми виходимо з таких посилок.
1. Юридична відповідальність відображає специфіку будь-яких правових явищ - їх формальну визначеність і процесуальний порядок реалізації.
2. Юридична відповідальність невіддільна від правопорушення, виступає його наслідком.
3. Юридична відповідальність пов'язана з реалізацією санкцій правових норм.
4. Юридична відповідальність пов'язана з державно-владної діяльністю, з державно-правовим примусом.
Таким чином, юридична відповідальність - це застосування до правопорушника передбачених санкцій юридичної норми заходів державного примусу, що виражаються у формі позбавлень особистого, організаційного або майнового характеру.
Юридична відповідальність - це виконання обов'язку на основі державного або пріровненного до нього громадського примусу. [1] Юридична відповідальність є частиною правовідносини: правові наслідки, що виникають між правопорушником і державою в особі її компетентних органів. Але відповідальність - не якесь нове правовідношення, бо залишається в силі те ж саме правовідносини, та ж обов'язок, яка існувала і раніше. Загальна обов'язок не вчиняти певні дії не є обов'язок в конкретному правовідношенні. Тому лише при порушенні цього обов'язку правовідносини виникають, і, зрозуміло, обов'язок, що міститься в ньому, може бути виконана добровільно. Ухилення від добровільного виконання виникла внаслідок порушення загальної заборони обов'язку тягне за собою юридичну відповідальність.
Ще одне визначення за підручником В. Лазарєва, юридична відповідальність-це передбачена правовими нормами обов'язок суб'єкта права зазнавати несприятливі для нього наслідки правопорушення. [2]
Запропоновані визначення аж ніяк не взаємовиключають одне одного, вони цілком узгоджуються і обидва мають право на існування.
Визначення юридичної відповідальності як опосередковане державним примусом виконання обов'язку охоплює всі випадки порушення обов'язків, є необхідною і достатньою основою для з'ясування і практичного застосування категорії відповідальності
Юридичну відповідальність не можна ототожнювати з покаранням, бо, крім кари (покарання), одночасно виробляються впливу на правопорушника з метою його перевиховання; в юридичну відповідальність включається також і державне, і суспільний осуд правопорушника, загальне і часткова превенція. Тут юридична відповідальність і покарання співвідноситься як ціле і частина.
Не можна змішувати юридичну відповідальність з обов'язком, так як фундаментальна правова категорія «обов'язок» має самостійне значення і протиставляється категорії «суб'єктивне право». Юридичної відповідальності протиставляються безвідповідальність, безкарність у сфері правового регулювання. Юридичну відповідальність можна розглядати лише як вид обов'язки - обов'язки перетерплювати заходи державного примусу за скоєне правопорушення. Процес виконання цього виду обов'язків (тобто обов'язку виконання заходів державного примусу), реалізація відповідальності включають в себе і права особи, зазначені в статтях виправно-трудового законодавства, яке відбуває міру відповідальності визначену судом за скоєння злочину, у вигляді позбавлення волі.
Юридичну відповідальність за вчинене правопорушення не можна ототожнювати із соціально-правовою відповідальністю, і з почуттям обов'язку по відношенню до права (з позитивною відповідальністю). Позитивна, перспективна відповідальність - це категорія правосвідомості, правової культури особистості. Безумовно, юридична відповідальність пов'язана з соціально-правовий, але це різнопорядкові категорії. Юридична відповідальність є, як правило, результат соціально-правової безвідповідальності, слаборозвиненого, або відсутнього взагалі, почуття обов'язку суб'єкта у правовій сфері.
Підстава юридичної відповідальності є правопорушення. Тому, при вирішенні питання про юридичну відповідальність особи, головне значення набуває наявність в його діях повного складу правопорушення, яке утворюється із єдності об'єктивної і суб'єктивної сторін об'єкта протиправного діяння.
Склад правопорушення - це система об'єктивних і суб'єктивних елементів і ознак, їх характеризують, необхідних і достатніх для визнання скоєного правопорушенням.
Об'єктом протиправного діяння є охоронювані державою суспільні відносини і, отже, норми, правовідносини, правопорядок, демократичного суспільства. Для повної і всебічної характеристики правопорушення потрібно з'ясування не тільки того, що було об'єктом посягання, але і те, що являє собою особа, яка вчинила правопорушення.
Суб'єкт правопорушення - це особа, яка вчинила протиправний акт, правопорушник. Характеристика даної особи представляє собою інтерес для вирішення питання про можливість притягнення його до юридичної відповідальності.
Таким чином, склад правопорушення, як підстави для виникнення юридичної відповідальності, утворюється за наявності:
1. об'єкта правопорушення;
2. суб'єкта правопорушення;
3. об'єктивної сторони правопорушення;
4. суб'єктивної сторони правопорушення.
Тільки складу правопорушення породжує юридичну відповідальність. Відсутність хоча б одного елемента складу правопорушення виключає юридичну відповідальність.
Правопорушення є не тільки підставою, але і вказує на момент виникнення юридичної відповідальності. Правопорушення, як юридичний факт, об'єктивно породжує певні правовідносини і відповідну відповідальність вчинила правопорушення.
Вони виникають у момент вчинення даного правопорушення. Це відбувається незалежно від того, виявлено правопорушення або не виявлено, стало воно предметом розгляду та розгляду компетентними органами або не стало. Юридична, зокрема кримінальна, відповідальність об'єктивно існує і тоді, коли особа, яка вчинила злочин, переховується від слідства і суду. Те, що злочинець на даному етапі не виявлений, не усуває виниклого на підставі злочинного акту правовідносини.
Юридична відповідальність не створюється судом чи адміністративним органом. Виносячи вирок, приймаючи рішення, відповідний державний орган не породжує якусь нову юридичну відповідальність, а на підставі достовірного виявлення об'єктивної істини констатує, фіксує факт існування такої, конкретизує її в межах санкцій встановлених законів, і тим самим, забезпечує здійснення. Тому, розглядаючи ставлення юридичної відповідальності в розвитку, в ній потрібно розрізняти такі моменти: виникнення, виявлення; офіційна оцінка; реалізація.
Таким чином, як би не була значуща роль компетентного органу в процесі виявлення, встановлення і здійснення юридичної відповідальності, його акти не виступають як початок виникнення її, а є умовою реалізації.
Не слід також ототожнювати юридичну відповідальність з державним примусом, а тим більше, з процесом його реалізації. Юридична відповідальність, як правовідношення, в якому правопорушник виступає як сторона, що зобов'язана перетерплювати певні позбавлення, завжди передбачає заходи державного примусу. Однак сама вона ще не є застосування таких заходів. Відповідальність - це не саме примус, а обов'язок відчувати його згідно із санкціями правових норм. Санкції визначають рамки юридичної відповідальності. Юридична відповідальність, яка полягає в обов'язку зазнавати позбавлення, виникає безпосередньо з факту правопорушення, в той час, як реалізація санкцій вимагає певної правозастосовчої діяльності таких державних органів, як суд, прокуратура, міліція, слідчі органи, виправно-трудові установи.
Є випадки, коли, юридична відповідальність має місце, а заходи державного примусу не здійснюються.
Так буває тоді, коли, наприклад, минає строк давності, коли не виявляється правопорушник чи коли правопорушник виявлений, але суд, грунтуючись на законі, визнавши наявність юридичної відповідальності, звільняє правопорушника від застосування покарання.
Треба мати на увазі, що деякі заходи державного примусу взагалі не пов'язані з юридичною відповідальністю. Так трапляється, коли, наприклад, проводяться медичний огляд і огляд, карантин, реквізиція і т.д.
Юридична відповідальність припиняється у зв'язку з тим або іншим юридичним фактом (амністія чи помилування, завершення покарання або витікання термінів давності притягнення до відповідальності, передача справи в товариський суд або передача винного на поруки і т.д.). У всіх цих випадках припиняються і відповідні правовідносини.
Таким чином, юридична відповідальність існує на всіх етапах виникнення і розвитку правовідносин, підставою виникнення яких є правопорушення.
Російське законодавство встановлює відповідальність за відсутності провини тільки в цілях гарантії відновлення порушених прав, при виданні незаконних актів, у разі заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки (транспортними засобами, високовольтної апаратурою, вибуховими речовинами). Вона носить, як правило, цивільно-правової, відновлювальний, а не каральний характер.
У всіх цих випадках відповідальність без вини, з точки зору інтересів усього суспільства, більш краща, ніж відсутність будь-якої відповідальності, оскільки при цьому забезпечуються інтереси потерпілого.
Отже, виділимо такі ознаки юридичної відповідальності.
По-перше, юридична відповідальність - лише одна з форм державно-примусового впливу на порушників норм права;
По-друге, вона застосовується тільки до осіб, що допустили правопорушення;
По-третє, вона може застосовуватися тільки уповноваженими державними та іншими органами;
По-четверте, відповідальність правопорушників виражається в застосуванні до них передбачених законом санкцій, які є мірами юридичної відповідальності. У якості п'ятого ознаки деякі автори називають суспільний осуд дій (бездіяльності) правопорушника. [3]
Юридична відповідальність являє собою найбільш серйозну форму державно-примусового впливу на порушників норм права. Поряд з нею праву властиві і інші форми і способи впливу на поведінку людей. Наприклад, заходи оперативного впливу, державно-примусові заходи превентивного і регулятивного характеру, які не можуть бути ототожнені з юридичною відповідальністю, оскільки не відповідають названим вище ознаками.
1.2. Види юридичної відповідальності.
Види юридичної відповідальності (цивільно-правова (майнова), кримінально-правова, адміністративно-правова, дисциплінарна) цілком збігаються з видами правопорушень, але по порядку залучення до неї їх можна умовно поділити на два види. До першого відноситься відповідальність, що накладається компетентними державними органами або посадовими особами, що характеризується найбільш жорсткими заходами державно-примусового впливу, розглянута або у судовому, або адміністративному порядку: кримінально-правова, адміністративно-правова, дисциплінарна. До другого виду відповідальності слід віднести залучення до неї правопорушника безпосередньо уповноваженою особою, що характерно для цивільно-правової відповідальності за наявності факту скоєння цивільно-правового діяння. При притягнення правопорушника до відповідальності компетентним державним органом або посадовою особою крім факту правопорушення необхідний правозастосовний акт, що встановлює його провину, а в ряді випадків і точну міру державно-правового впливу.
Конкретні або відсильні норми, що передбачають відповідальність, містять всі галузі законодавства, таким чином, відповідальність є загальним правовим інститутом. Галузеві норми відповідальності мають деякі особливості, але всі вони характеризуються єдністю мети, функцій, ознак, підстав. [4]
Юридична відповідальність не може здійснюватися «взагалі». У реальному житті вона завжди досить певна. В окремих видах відповідальності загальні її ознаки проявляються по-різному, що зумовлює специфіку їх регламентації і реалізації.
У науці класифікація видів юридичної відповідальності провадиться по самих різних підставах: за органам, які реалізують відповідальність, за характером санкцій, по функціях і т.д. Найбільшого поширення набуло розподіл видів відповідальності за галузевою ознакою. У цій підставі розрізняють 5 видів юридичної відповідальності: Матеріальна, дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова, кримінальна [5] .
Матеріальна відповідальність є самим легким видом юридичної відповідальності. Вона полягає у відновленні робітниками і службовцями підприємств та установ шкоди, вимірюваного в грошовій формі, який вони заподіяли даному підприємству або установі. Штраф стягується адміністрацією підприємства та установи на підставі відповідного наказу, в результаті чого порушене право відновлюється (відшкодовується збиток), а дане правоотношение припиняється. Матеріальна відповідальність державного службовця за шкоду, заподіяну державі при виконанні трудових обов'язків, є одним із важливих засобів захисту державної власності. Матеріальна відповідальність настає за службовий проступок, заподіяв матеріальний збиток організації, виражається у відшкодуванні винним службовцям заподіяної їм шкоди. Матеріальна відповідальність, як правило, буває обмеженою, коли службовці, з вини яких заподіяно шкоду, несуть її в розмірі прямого збитку, але не більше свого середнього місячного заробітку. Повна матеріальна відповідальність означає, що шкода відшкодовується у повному розмірі матеріальної відповідальності, винні притягуються або адміністрацією, або за її позовом судом. [6]
Одним з найбільш широко застосовуваних видів юридичної відповідальності є дисциплінарна відповідальність. Вона настає в результаті порушення навчальної, трудової, військової, службової дисципліни. Ця відповідальність полягає у несенні несприятливих наслідків службового характеру. Найбільш поширеними заходами дисциплінарної відповідальності є: попередження; догана; сувора догана, звільнення.
Дисциплінарна відповідальність накладається на особу, яка вчинила порушення дисципліни, адміністрацією підприємства, установи на підставі наказу. Вона пов'язана з наявністю трудових відносин працівника з органом управління та служить меті забезпечення дисципліни праці. Підставою дисциплінарної відповідальності є дисциплінарний проступок, тобто винне порушення правил, обов'язків служби, зокрема, трудової дисципліни. Під порушенням дисципліни розуміється протиправне невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього обов'язків. [7] Протиправними визнаються такі дії (бездіяльність), які не відповідають вимогам законодавства, або прямо суперечать йому. Навпаки, будь-які дії працівника, що відповідають вимогам закону, є правомірними і не можуть бути кваліфіковані як порушення трудової дисципліни. Невиконання підлеглими незаконних наказів керівника і наказів, виданих з порушенням вимог закону, також має розглядатися як правомірне, а не протиправну поведінку. [8] Державний службовець у разі виникнення сумніву в правомірності отриманого ним для виконання розпорядження зобов'язаний у письмовій формі негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові, керівнику, який видав розпорядження, і вищестоящому керівнику. Якщо вищий керівник, а в його відсутності керівник, який видав розпорядження, у письмовій формі підтвердить вказане розпорядження, державний службовець зобов'язаний його виконати, за винятком випадків, коли його виконання є адміністративно або кримінально караним діянням. Відповідальність за виконання державним службовцем неправомірного розпорядження несе підтвердив це розпорядження керівник.
Цілі дисциплінарної відповідальності досягаються за допомогою застосування різних заходів дисциплінарного впливу до порушників дисципліни праці, що носять назву дисциплінарних стягнень. Дисциплінарні стягнення застосовуються, як правило, в порядку службового підпорядкування, тільки певним колом суб'єктів лінійної влади, в межах їх компетенції та встановленого переліку таких стягнень. Перелік дисциплінарних стягнень не може довільно змінюватися суб'єктами їх застосування. [9] Це означає, що за посадовий проступок органом або керівником, що має право призначати державного службовця на державну посаду державної служби, у відповідності зі ст.14 закону про основи державної служби, на державного службовця можуть накладатися тільки такі дисциплінарні стягнення (в порядку посилення міри відповідальності): зауваження, догана, сувора догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення. До вирішення питання про дисциплінарну відповідальність державного службовця, він може бути тимчасово (але не більше ніж на місяць) відсторонений від виконання посадових обов'язків із збереженням грошового утримання.
До переліку не потрапило таке дисциплінарне стягнення як пониження в посаді, передбачене п. 12 Положення про федеральної державній службі. На нашу думку, у відповідності з принципом верховенства закону над адміністративним актом, застосування його повинно бути виключено.
Адміністративна відповідальність настає за вчинення правопорушення, який представляє великої суспільної небезпеки (адміністративного проступку). Найчастіше адміністративна відповідальність виявляється у формі штрафу або інших незначних правових обмежень.
Залучення до адміністративної відповідальності здійснюється з дотриманням процесуальної форми. Документом, на підставі якого відбувається залучення до цього виду відповідальності, є протокол про адміністративне правопорушення, який складається уповноваженими посадовими особами і підписується правопорушником. До правопорушника можуть бути застосовані також заходи забезпечення провадження у справі: особистий огляд; вилучення речей і документів, адміністративне затримання.
Адміністративна справа розглядають і приймають остаточні рішення: суди, судді, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій, інші адміністративні органи; уповноважені посадові особи.
Підставою адміністративної відповідальності є адміністративний проступок, тобто посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління протиправне, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, за яке законодавством передбачена адміністративна відповідальність. До неї залучаються службовці, найчастіше посадові особи, за порушення загальнообов'язкових правил, передбачених Кодексом про адміністративні правопорушення та іншими актами з адміністративними санкціями, якщо їх дотримання поставлено їм в обов'язок. Іншими словами, підставою адміністративної відповідальності службовців виступає діяння, яке одночасно розцінюється і як адміністративний, і як дисциплінарний проступок, що дало грунт для появи концепції, що розрізняє дисциплінарне примус і дисциплінарну відповідальність по адміністративному праву.
Мірою адміністративної відповідальності, яка застосовується в цілях виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, попередження правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами, є адміністративне стягнення. До службовців застосовуються тільки два адміністративних стягнення: попередження і штраф, які накладаються суб'єктами функціональної влади. Той факт, що адміністративний проступок посадової особи одночасно є і порушенням ним службових правил, тобто дисциплінарним проступком, ставить питання про допустимість або неприпустимість накладення на винну посадову особу відразу двох стягнень - і адміністративного та дисциплінарного. Законодавчих рішення з цього питання поки немає [10] ; думки ж у наукових колах різні. Одні вважають за можливе поєднання дисциплінарних та адміністративних стягнень за правопорушення, складові кумуляцію двох різних за правовою природою проступків. Зокрема, вважають, що за одне і те ж порушення не можна залучати двічі або більше лише до аналогічного виду відповідальності. Щодо різних видів відповідальності - залучення до одного з них не звільняє посадова особа від іншого виду відповідальності. Інші, і ми поділяємо цю позицію, стверджують зворотне [11] .
Цивільна відповідальність переслідує інші цілі, ніж кримінальна, адміністративна і дисциплінарна. Вона застосовується, насамперед, для відновлення порушених прав громадян, інших осіб у випадках невиконання боржниками своїх зобов'язань за договором чи внаслідок заподіяння шкоди. Боржник, що не виконав чи неналежно виконав зобов'язання за договором, зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, у які входять витрати кредитора, реальний збиток і упущена вигода. По визначеній частині зобов'язань на боржника, що не виконав зобов'язань, може покладатися обов'язок виплачувати штрафні санкції у вигляді неустойки.
Право відновлювальну мету переслідує і відповідальність за шкоду, заподіяна особистості або майну громадянина чи юридичної особи. Відповідно до ст. 1064 ЦК України шкода підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою яка її завдала. В окремих випадках, передбачених законом або договором, може встановлюватися обов'язок заподіювача шкоди виплатити потерпілому компенсацію понад відшкодування шкоди.
Однак цивільне право знає і каральні санкції. Це конфіскація, штраф і відмова у захисті суб'єктивного цивільного права. Конфіскація майна застосовується в якості однієї із санкцій за порушення цивільного законодавства і, зокрема, за здійснення угод з метою, противної основам правопорядку і моральності. Штрафні санкції (штраф, пеня) застосовуються до правопорушників незалежно від збитків, понесених стороною потерпілої в договорі, і виплачуються потерпілому. Відмова у захисті суб'єктивного цивільного права застосовується у випадках зловживання правом уповноваженої особи.
Цивільна відповідальність виникає з моменту невиконання зобов'язання у встановлений строк або виконання неналежним чином. Зобов'язання внаслідок заподіяння шкоди виникають з моменту його заподіяння. Характерна риса цивільної відповідальності полягає в тому, що вона може виконуватися правопорушником добровільно, без застосування заходів державного примусу. І лише у випадку конфлікту між учасниками цивільного правовідносини до його дозволу підключаються державні органи.
Слід підкреслити, що цивільно-правова відповідальність є інститутом Загальної частини цивільного права, що поширюють свою дію за загальним правилом на всі види цивільних правовідносин. Вона аж ніяк не зводиться до відповідальності за порушення зобов'язань, як це за традицією встановлюється цивільним законодавством, і в більшості випадків автоматично відтворюється наступного за ним навчальною літературою [12] .
Цивільні справи розглядаються загальними чи арбітражними судами, а в деяких випадках і інших державних органах за заявою учасника правовідносини чи потерпілого. Розгляд цивільної справи грунтується на принципі диспозитивності сторонам право самостійно розпоряджатися своїми матеріалами і процесуальними правами. Порушення цивільної справи, визначення предмета і підстави позову, звертання до виконання рішення суду залежать від волевиявлень позивача. Укладення мирової угоди визначається волею обох сторін, а визнання позову волею відповідача. У компетенцію суду входить оцінка представлених сторонами доказів і ухвалення рішення. Необхідною умовою для застосування цивільної відповідальності є провина, за винятком випадків заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки. Цивільна відповідальність завершується відновленням порушеного права Цивільно-правова відповідальність настає за порушення правових норм, що регулюють майнові відносини, а також за заподіяння позадоговірного шкоди майну або особистості. Даний вид відповідальності зазвичай виражається в: відновлення порушеного права; надання компенсації (найчастіше грошової). Зазначені заходи можуть застосовуватися як вибірково, так і сукупності. Залучення до цивільно-правової відповідальності здійснюється в суворій процесуальній формі на підставі норм Цивільно-процесуального кодексу РФ (порушення справи, збирання доказів, порядок його розгляду, ухвалення рішення й інші питання). Рішення у цивільних справах приймається виключно судом або суддею одноосібно [13]
Кримінальна відповідальність є найбільш суворим видом юридичної відповідальності, пропорційно суспільної небезпеки протиправного діяння, що створює для винної особи серйозні правові наслідки у вигляді осуду і кримінального покарання. За допомогою кримінальної відповідальності реалізуються завдання кримінального законодавства. Кримінальна відповідальність покликана попереджати злочину, надавати виховний вплив на осіб, які їх вчинили. [14] Вона настає за вчинення правопорушень, які мають велику суспільну небезпеку і передбачених Кримінальним кодексом РФ - злочині. Відмінними рисами кримінальної відповідальності є:
· Наявність вичерпного переліку злочинів, за вчинення яких можлива кримінальна відповідальність (міститься в нормах Кримінального кодексу РФ);
· Зарахування видів діянь до злочинів тільки на підставі закону;
· Найсуворіше дотримання процесуальних норм при залученні до кримінальної відповідальності;
· Наявність особливої ​​сукупності документів, на підставі яких виноситься вирок суду, кримінальної справи;
· Особливий порядок розслідування злочину;
· Можливість застосування запобіжних заходів - підписка про невиїзд, арешт, взяття під варту;
· Можливість застосування примусових заходів медичного характеру;
· Право обвинуваченого на захист;
· Розгляд справи тільки судом (суддею) у відкритому (в деяких випадках закритому) засіданнях;
· Змагальність процесу;
· При визнанні підсудного віномним - призначення їй кримінального покарання;
· Можливість перегляду вироку в касаційній інстанції;
· Різноманітність і особлива строгість кримінального покарання, вкрай несприятливі наслідки для засудженого 1 ;
· Тривалі терміни давності притягнення та кримінальної відповідальності 2 ;
· Наявність особливого стану після відбуття покарання, що обмежує правовий статус людини, судимості.
Кримінальну відповідальність можна визначити як передбачені законом "несприятливі наслідки, які накладаються вироком суду на особу, яка вчинила злочин, виражені в самому факті засудження або засудження, сполученого з покаранням і судимістю" [15] . За своїм характером кримінальна відповідальність полягає у державному примусі, з'єднаному з осудженням неправомірної поведінки. Держава накладає кримінальну відповідальність у примусовому порядку, незалежно від бажання правопорушника, його волевиявлення. [16] Підставою кримінальної відповідальності є наявність в діянні особи складу злочину, в даному випадку - посадового злочину. У випадках, коли дії посадової особи, пов'язані з порушенням своїх службових повноважень, були вчинені з метою запобігання шкідливим наслідкам, більш значних, ніж фактично заподіяна шкода, коли цього не можна було зробити іншими засобами, такі дії відповідно до законодавства про крайню необхідність не можуть бути визнані злочинними. Кримінальна відповідальність настає лише за наявності вини.
Крім вказаних в якості самостійного виду відповідальності у літературі виділяється скасування актів, що суперечать законодавству. Незважаючи на певну близькість до юридичної відповідальності та значущості цього юридичного феномена, вважаємо, що він відрізняється від відповідальності.

2. Правові санкції
 
2.1.Правовие і види правових санкцій.

Правові санкції (Legal sanction; Sanction, Від лат. Sanctio - строге постанова) - заходи, застосовувані до правопорушника і манливі йому певні несприятливі наслідки.

Наприклад, О. Е. Лейст характеризує санкції як нормативне визначення заходів державного примусу, що застосовуються у випадках правопорушення і містять його підсумкову оцінку; основна мета санкцій, на його думку, попередження правопорушень, а якщо правопорушення вчинено, то застосування і реалізація санкцій спрямовані на здійснення завдань загальної і приватної превенції.
У праві термін "Санкції" має чотири основних значення.
1) Заходи, що застосовуються до правопорушника і манливі йому певні несприятливі наслідки.
У залежності від характеру заходів і які використовують їх органів санкції діляться на:
а) кримінально-правові
б) адміністративно-правові
в) дисциплінарно-правові
г) майнові

Кримінально-правові санкції (позбавлення волі, посилання і т.п.) застосовуються тільки судом; адміністративно-правові (наприклад, штраф, адміністративний арешт) - міліцією, державною інспекцією тощо;
дисциплінарно-правові (зниження в посаді, звільнення) - посадовими особами та адміністрацією; майнові санкції (наприклад, відшкодування порушником потерпілій особі збитків або стягнення на його користь майна, визнання угоди недійсною, сплата неустойки тощо) призначаються судом, арбітражним судом як самостійна міра або у поєднанні з іншими заходами
2) Структурна частина правової норми, де вказано можливі заходи впливу на порушника даної норми. Санкція як частина норми в англійських текстах іменується не "sanctions", а "vindicatory part"
3) Акт прокурора, який дозволяє примусові заходи до особи, яка підозрюється у злочині (взяття під варту, обшук і ін)
4) У міжнародному праві - заходи впливу на державу, яка порушила норми цього права або свої міжнародні зобов'язання
Юридичні наслідки залежать від характеру правопорушення.
Відповідно до Статуту ООН при простому правопорушення (наносящем шкоди країні або групі країн) держава-правопорушник зобов'язана відновити або компенсувати порушені права (при заподіянні матеріальних збитків головним чином у формі репарації або реституції)
Якщо ж дії держави кваліфікуються як злочинні (завдають шкоди всьому міжнародному співтовариству), то до нього застосовуються примусові заходи аж до військових!
Санкція - передбачає наслідки порушення правової норми, визначає вид і міру юр. відповідальності для порушника. У санкції особливо помітна зв'язок держави і права. Розрізняють слід. санкції:
1. за галузевою належністю - кримінальні, адміністративні, цивільні, дисциплінарно-правові;
2. за характером наслідків - правовосстановітельние (відшкодувальним) і штрафні (каральні);
3. за ступенем визначеності санкції - абсолютно-визначені, відносно-визначені, альтернативні. Найпоширеніша класифікація юридичної відповідальності-залежно від того, норми якої галузі права порушуються, який вид правопорушення складений. За цим критерієм розглянемо детальніше кожний вид юридичної відповідальності. [17]
Розглянемо і розкриємо сутності правових санкцій: [18]
1. Кримінально-правова санкція. У КК Росії (1996 р.) всі санкції норм, які передбачають покарання за вчинення злочинів, є або відносно-певними або альтернативними. Але в теорії кримінального права триває дискусія з питання про доцільність включення до Кримінального кодексу абсолютно-визначених санкцій. Так, наприклад, С.А. Поляков робить висновок про необгрунтоване скорочення випадків застосування абсолютно-визначених санкцій кримінально-правових нормах і навіть пропонує варіанти вирішення даної проблеми. Л.Л. Кругліков також писав про необхідність введення в КК абсолютно-визначених санкцій, щоправда, не одиничних, а альтернативних. А.А. Нечепуренко пропонує переглянути санкції за злочини та звести до мінімуму розрив між мінімальними і максимальними розмірами покарання в межах однієї санкції, вказати в кожній санкції лише один вид покарання, а в подальшому взагалі перейти до абсолютно-визначеним санкцій. Ця пропозиція, однак, він робить із застереженням, що вводити абсолютно-визначені санкції не має сенсу без концептуального переосмислення ролі всіх кримінально-правових інститутів [19] .
Позиція вчених про необхідність закріплення в кримінальному законодавстві абсолютно-визначених санкцій виходить з теорії відплати, видатний представник якої - І. Кант. Прихильником таких санкцій був і основоположник однієї з відносних теорій кримінального покарання - теорії психологічного примусу - А. Фейєрбах.
На наш погляд, перехід до абсолютно-визначеним санкцій суперечить найважливішим принципам призначення кримінального покарання - справедливості, індивідуалізації, диференціації кримінальної відповідальності і покарання. Такі санкції не дозволяють призначити покарання з урахуванням особи злочинця, характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, пом'якшуючих та обтяжуючих покарання обставин. Тому якщо кримінальне законодавство не переслідує мети кари, відплати за вчинений злочин, а навпаки, ставить своєю метою виправлення злочинців, загальне і спеціальне попередження злочинів, Кримінальний
кодекс має містити тільки відносно-визначені та альтернативні санкції.
У зв'язку з цим виникає дуже серйозна і складна проблема - питання про можливі кордонах або межах відносно-визначених санкцій. У КК Росії кордону між мінімальними і максимальними розмірами покарання у вигляді позбавлення свободи досягають 10, 12, а в окремому випадку навіть 19,5 років.
На думку Л.А. Прохорова, що існують в кримінальному законодавстві порівняно широкі рамки санкцій створюють правову основу індивідуалізації покарання, дозволяючи суду враховувати специфічні обставини злочину, соціальні та психологічні особливості особистості винного [20] .
Але є й інша точка зору. Як зазначає О.М. Ігнатов, занадто великий розрив між нижньою і верхньою межами санкцій створює зайвий простір для прояву суб'єктивізму і не сприяє забезпеченню єдності судової практики в боротьбі зі злочинністю. Аналогічної думки дотримується Г.Т. Ткешеліадзе, який пише про те, що при широких рамках покарання "не може проведення єдиної каральної політики" [21] . Таку ж точку зору висловлює К.Р. Самвелян та ін
Видається, що позиція названих вчених повинна бути підтримана. Їх аргументи вагомі і переконливі - межі між нижніми і верхніми межами покарання у вигляді позбавлення волі в санкціях норм не повинні бути занадто широкими. Але при цьому виникає інша проблема - якими саме можуть і повинні бути такі кордону або межі санкцій?
У КК неможливо простежити будь-яких закономірностей у встановленні нижніх і верхніх меж санкцій норм. Так, наприклад, навряд чи можна визнати обгрунтованим розрив в 19,5 років позбавлення волі в санкції ч.2 ст.356, 12 років - ч.2 ст.105, 10 років - ч.3 ст.126, ст.276 і деяких інших санкціях статей КК. Створюється враження, що межі такого покарання закріплені довільно, не підкоряючись яких-небудь закономірностям.
Була зроблена спроба проаналізувати санкції одній із глав КК глави 16 "Злочини проти життя і здоров'я", які передбачають в якості одного з видів покарання позбавлення волі і на основі даного аналізу зробити пропозиції щодо удосконалення конструкції санкцій в плані встановлення меж між нижніми і верхніми межами покарання . На даній таблиці показаний розрив між мінімальним і максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі (у роках) і кількість санкцій, в яких він зустрічається:
Розрив між мінімальним і максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі (років)
Кількість санкцій норм
0,5
3
1
-
1,5
7
2
-
2,5
5
3
1
3,5
1
4
1
4,5
8
5
-
5,5
-
6
1
6,5
-
7
2
7,5
1
8
-
8,5
-
9
1
9,5
-
10
1
10,5
-
11
-
11,5
-
12
1
Проведене вивчення санкцій дозволяє зробити наступні висновки:
Статті 107 і 108 КК передбачають відповідальність за умисне вбивство при пом'якшуючих обставин. Однак санкція ст.107 встановлює за скоєння цього злочину до 5 років позбавлення волі, а ст.108 - до 2 (ч.1) і 3 років (ч.2). Навряд чи доцільний такий розкид у санкціях за один вид злочину.
У той же час, виходить, що умисне заподіяння середньої тяжкості шкоди здоров'ю (за наявності обтяжуючих обставин) (ч.2 ст.112) карається суворіше, ніж умисне вбивство (за пом'якшуючих обставин). Але ж у першому випадку заподіяна лише середньої тяжкості шкоди здоров'ю, а в другому випадку потерпілий загинув.
У частинах 2 і 3 ст.111 передбачений розрив між мінімальними і максимальними межами покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років. Однак перший злочин - тяжкий, а друге - особливо тяжкий.
Все це дозволило нам прийти до думки про необхідність встановлення певних закономірностей при визначенні меж (кордонів) покарання у вигляді позбавлення волі:
1. Такі межі не повинні бути однаковими у санкціях, які передбачають покарання за вчинення злочинів різних категорій.
2. Чим менш важким є злочин, тим меншим повинен бути розрив між мінімальним і максимальним покаранням. І, навпаки, чим важче злочин, тим більшим має бути такий розрив, оскільки це дозволить максимально індивідуалізувати покарання особи, яка вчинила злочин.
3. Такий розрив не може бути дорівнює 6 місяців, так як санкція в цьому випадку практично втрачає свій відносно-визначений характер.
4. Нам видається, що в санкціях статей, які передбачають покарання за злочини невеликої тяжкості розрив між мінімальним і максимальним покаранням у вигляді позбавлення волі має бути встановлено від 1 року до 1,5 років, за злочини середньої тяжкості - від 3 до 4, за тяжкі злочини - від 5 до 7, за особливо тяжкі злочини - від 8 до 10 років.
Наприклад, ч.1 ст.114 КК (злочин невеликої тяжкості) повинна передбачати позбавлення волі на термін від 1 року до 2 років.
Санкція частини 4 ст.122 КК повинна передбачати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 1 року до 5 років.
Можна підкреслити, що якщо встановити таку чітку закономірність між категорією злочину і межами покарання, то вже не вийде величезного розриву між межами покарання, такого, як наприклад, в санкції ч.2 ст. 356 КК - 19,5 років.
2. адміністративно-правові санкції. Санкція - це частина адміністративно-правової норми, що вказує на заходи адміністративного впливу, що застосовуються до правопорушника, тобто це покарання за вчинене правопорушення. (Наприклад, за дрібне розкрадання чужого майна передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі до 5 кратної вартості викраденого, але не менше одного мінімального розміру оплати праці).

Багато адміністративно-правові норми за своєю структурою санкцій не мають. За порушення таких норм адміністративна відповідальність передбачена в іншому акті, наприклад, за порушення правил дорожнього руху адміністративна відповідальність передбачена в Адміністративному кодексі.
В адміністративно-правовій літературі висловлюються різні точки зору про класифікацію заходів адміністративного примусу. Так Бахрах Д.М. розрізняє серед них: "запобіжного заходу Розклад роботи, план-відновлювальні заходи і покарання." Він зазначає, що "запобіжного заходу спрямовані на припинення протиправних дій і станів, вони використовуються для того, щоб не допустити нових правопорушень, шкідливих наслідків", "відновні заходи - застосовуються з метою відшкодування заподіяного збитку, відновлення колишнього стану речей. Тому вигляд і розмір цих заходів залежить від характеру і розміру шкоди, заподіяної правопорушником. "
І.І. Веремеєнко вважає, що запропонована Бахрах Д.М. класифікація "не проводить досить чіткої межі між різними правовими заходами. У групі заходів адміністративного припинення об'єднані і адміністративно-процесуальні заходи (адміністративне затримання, затримання і арешт майна) і адміністративно-правові санкції, які автор називає самостійними заходами адміністративного припинення (наприклад призупинення роботи підприємства). "
Він також стверджує, що критерієм класифікації заходів адміністративного примусу, що застосовуються у зв'язку з правопорушенням, може служити "безпосередня мета застосування тих чи інших заходів, за вказаним критерієм вони поділяються на дві підгрупи: адміністративно-процесуальні заходи і адміністративно-правові санкції." З викладеного І.І. Веремеєнко робить висновок про те, що система заходів адміністративного примусу складається з трьох самостійних підрозділів
1. адміністративно-процесуальні заходи;
2. адміністративно-попереджувальні заходи;
3. адміністративно-правові санкції.
При цьому він відзначає, що "адміністративно-правові санкції здійснюють охорону правопорядку і за допомогою кари, відновлення та примусового виконання правового обов'язку, що забезпечує реальне виконання. Відповідно вони можуть носити каральний, відновний та пресекательний характер "Під адміністративно-правовою санкцією Веремеєнко І.І. пропонує розуміти "елемент норми адміністративного права, встановлений з метою її охорони, що містить вказівку на ті заходи державного примусу, які застосовуються до порушників даної норми, що виконує свою роль або кари, або відновлення, або реального виконання і вживаний, як правило, в адміністративному порядку . "
У цілому з приводу класифікації заходів адміністративного примусу в науці адміністративного права виділяють дві основні точки зору (інші - це модифікація цих двох точок зору).
"Перша зводиться до двухчленной класифікації адміністративного примусу: адміністративні стягнення та інших заходів адміністративного примусу. Запропонована наприкінці 40-х років Студенкіним С.С., Ямпольської Ц.А. та ін В основу даної класифікації покладено формальна ознака-наявність адміністративних санкцій.
Інша була висунута М.І. Єропкіним наприкінці 50-х років та отримала найбільше розповсюдження. У ній йдеться про існування трьох видів заходів адміністративного примусу:
1. запобіжного заходу,
2. заходи стягнення,
3. заходи попередження.
Заходи стягнення заходи адміністративного стягнення застосовується за вчинення певних правопорушень. "Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, в дусі ... гуртожитку, а також попередження нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами." *
Адміністративне стягнення займає особливе місце в системі заходів адміністративного примусу. Їх особливість полягає в наступному:
"- Вони носять яскраво виражений санкцій характер, чим відрізняються від інших видів заходів адміністративного примусу, які цим якістю не володіють;
- Виховний вплив від їх застосування найбільш високо, оскільки досягається простим, швидким і наочним способом;
- Стягнення можуть застосовувати не тільки органи державного управління, але й інші суб'єкти правозастосування;
- Всі адміністративні стягнення накладаються на основі спеціального індивідуального акта управління - ухвали або рішення;
- Накладення адміністративних стягнень здійснюється уповноваженими на це органами міліції в певному процесуальному порядку, при якому враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;
- Є ефективним засобом реалізації інституту відповідальність (під якою розуміється обов'язок громадянина або посадової особи дати звіт про своє неправомірне поведінку в сфері державного управління і понести покарання у вигляді адміністративного стягнення. "
"Під системою адміністративних стягнень розуміється перелік різних по ступеню тяжкості і правовим наслідків видів покарань."
В даний час застосовуються наступні адміністративно-наказательние засоби:
1. Заходи морального впливу. Вони пов'язані з малозначними провинами, досконалими зазвичай людьми випадково і не мають яких-небудь стійких антисуспільних установок. До них відносяться попередження особам органів внутрішніх справ.
2. Заходи особистісного впливу. Вони складаються в обмеженні суб'єктивних прав і вкладенні на порушника певних претерпеваній. "
Відповідно до ст. 24 Кодексу адміністративні правопорушення (КпАП) Російської Федерації (РФ) виділяють такі види адміністративних стягнень:
- Попередження (ст. 26);
- Штраф (ст. 27);
- Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст. 28);
- Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення (ст. 29);
- Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами, права полювання (ст. 30);
- Виправні роботи (ст. 31);
- Адміністративний арешт (ст. 32);
- Видворення з меж РФ іноземних громадян і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень (ст.).
Отже адміністративне стягнення - це "міра покарання, вживана уповноваженими на-то державними органами (посадовими особами), а передбачених законом випадках - народними судами (народними суддями), а також громадськими організаціями та їх законними представниками до осіб, винним у скоєнні адміністративного проступку. "
3. Дисциплінарно-правові санкції. Дисциплінарними санкціями можуть бути зауваження, догану, сувору догану, тимчасовий переклад на менш оплачувану роботу або зміщення на нижчу посаду, звільнення з роботи і т. д. Здійснюється дисциплінарна відповідальність через посадових осіб, що володіють дисциплінарної властью.Дісціплінарние санкції - це накладення дисциплінарних стягнень суб'єктами дисциплінарної влади на основі адміністративно - правових норм на підлеглих йому членів стійких колективів за дисциплінарні проступки. Оскільки такі санкції здійснюються в рамках стійких колективів, вони можуть мати моральне, виховне значення (зауваження, догана) і силу примусу (виняток, припинення зв'язків порушника з колективом). Приміром, міра дисциплінарних стягнень для студентів включає: зауваження, догана, сувора догана, виключення з вузу (гуртожитки, бібліотеки). Процедура застосування дисциплінарних стягнень включає ряд обов'язкових вимог. До накладення дисциплінарного стягнення має бути проведено розслідування обставин справи та члену колективу обов'язково повинна бути надана можливість дати письмове пояснення. По термінах дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше ніж через один місяць з дня виявлення проступку і не пізніше ніж через шість місяців з дня його вчинення (не враховуючи часу хвороби студента або знаходження його на канікулах). Накладається дисциплінарне стягнення наказом компетентного посадової особи або рішенням колегіальних органів. Наказ про накладення дисциплінарного стягнення із зазначенням мотивів його застосування оголошується винному під розписку. Як акт управління він вступає в силу негайно. Не допускається відрахування студентів під час їх хвороби, канікул, академічної відпустки або відпустки по вагітності та пологах. Дисциплінарне стягнення морального плану (зауваження, догана) вважається знятим у тих випадках, коли закінчився річний термін давності, і особа не було повторно притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
4. Майново-правові санкції. Цивільне право регулює відносини рівноправних і незалежних товаровласників. Цивільні правовідносини будуються як відносини між рівноправними партнерами, де порушення обов'язків одним завжди тягне за собою порушення прав іншого. Ця взаємна зв'язаність учасників цивільного обороту має наслідком той факт, що відповідальність з цивільного права є відповідальність одного контрагента перед іншим, відповідальність правопорушника перед потерпілим.
Майнові санкції, що покладаються на правопорушника, стягуються на користь потерпілої сторони. І тільки в окремих виняткових випадках, прямо передбачених законом, коли правопорушення носить особливо злісний характер і коли воно не тільки порушує права і інтереси контрагента, а й інтереси держави і суспільства, допускається звернення майнових санкцій повністю або в певній частині в дохід держави.
Зі сказаного можна зробити висновок, що цивільно-правова відповідальність є одна з форм державного примусу, пов'язана з застосуванням санкцій майнового характеру, спрямованих на відновлення порушених прав і стимулювання нормальних економічних відносин юридично рівноправних учасників цивільного обороту.
 
2.2. Санкція як структурний елемент норми юридичної відповідальності.
Разом з тим встановлення у законодавстві санкцій надає на поведінка суб'єктів позитивне мотиваційний вплив, виконує общепревентівную функцію, яка виступає однією з охоронних функцій. Санкція - це передбачене у відповідній правовій нормі несприятливий наслідок правопорушення, що застосовується до правопорушника компетентними державними органами. Єдиною підставою для застосування (реалізації) санкції служить правопорушення. У юридичній літературі існує й більш широке трактування змісту санкцій. Так, І. С. Самощенко вважає, що санкціями можуть бути передбачені або «заходи безпосереднього державного примусу, застосовувані для забезпечення реального виконання правових обов'язків або у вигляді кари за порушення правових заборон, або інші несприятливі наслідки невиконання норми права». Погодитися з таким розумінням змісту санкції, на мою думку, не можна з наступних підстав:
По-перше, слід відмежувати санкції від тих несприятливих наслідків, які настають для особи, що не виконав юридичні обов'язки процесуального характеру (належне оформлення угод, дотримання процесуальних правил, термінів і т. д.). Недотримання або невиконання подібних юридичних правил не може тягти за собою застосування санкцій, тому що такого роду «правопорушення» заподіюють шкоду самим порушникам. Санкцією ж передбачені матеріально-правові наслідки, які наступають за невиконання юридичних обов'язків і забезпечують реалізацію іншими суб'єктами їх норов на володіння, користування і розпорядження різноманітними соціальними благами. Дійсне правопорушення у всіх випадках заподіює шкоду інтересам інших осіб, порушує їх права, а санкція застосовується до правопорушника як засіб державного і правового впливу.
По-друге, потрібно відмежувати власне санкції від тих заходів захисту прав, частина з яких можуть застосовувати самі потерпілі у відношенні правопорушників.
Покарання - примусово здійснюване засобом впливу. Отже, примусово реалізуються і санкції, що передбачають покарання. Ця обставина нерідко служить підставою для ототожнення понять санкції, міри покарання і заходи державного примусу.
Державний примус є скоєне компетентними органами і посадовими особами владне вплив у вигляді припису певної поведінки (психічний примус) або у формі безпосередньої дії (фізичний примус). Такий метод державної діяльності застосовується при вирішенні різних завдань для досягнення різних цілей, але природно, що найбільше застосування він знаходить у сфері правоохоронної діяльності держави. Різноманітні заходи, охорони прав громадян, громадських та державних організацій, передбачені нормами соціалістичного права, якщо вони не здійснюються зобов'язаними особами добровільно, реалізуються примусово.
Отже, здійснення покарання є однією з цілей застосування державного примусу. Державне примус є засобом, що забезпечує реалізацію передбаченої в санкції норми юридичної відповідальності покарання правопорушника. Отже, санкція - це структурний елемент норми юридичної відповідальності. Юридична відповідальність є не що інше, як реалізація санкції норми права, бо зміст санкції зводиться до встановлення певних юридичних наслідків поведінки [22] .
Вона визначає вид та межі покарання (норм) правопорушника, застосовується на основі правопорушення, конкретизується актом застосування відповідної правової норми, реалізується, як правило, за допомогою державного примусу, впливає на статус правопорушника і має на меті його виправлення виховання.
Поняття «юридична санкція» має, таким чином, суворо визначені зміст і значення, що дозволяє чітко розмежувати, диференціювати різноманітні правоохоронні заходи, передбачені нормами різних галузей права.
Санкція є міра покарання (кари) правопорушників, тобто міра юридичної відповідальності. Без санкції юридична відповідальність не може ні виникнути, ні здійснитися - настільки органічна їх взаємозв'язок
Юридичні санкції - це різновид правоохоронних заходів. Специфіка санкцій полягає в тому, що ними передбачені заходи покарання правопорушників. К. Маркс, розкриваючи соціальне призначення покарання, писав: «Покарання є не що. інше, як засіб самозахисту суспільства проти порушень умов його існування, які б не були ці умови. Саме каральна сутність дозволяє виділити юридичні санкції з усього безлічі передбачених правом заходів захисту, які мають різні підстави і різні цілі застосування. »
Юридичні санкції передбачені нормами матеріального права, хоча можуть застосовуватися і на підставі порушень процесуальних норм (відповідальність свідка за відмову або за дачу неправдивих показань, відповідальність експертів, спеціалістів, перекладачів і т. д.) Будучи інститутом матеріального права, юридична відповідальність, таким чином, забезпечує нормальний процес реалізації права, карає його порушників. Ототожнення заходів захисту юридичними санкціями призводить, на наш погляд, до висновку про існування процесуальних санкцій і процесуальної відповідальності. Наприклад. Н, А. ЧЕЧИН і П. С, Елькінд ототожнюють юридичні санкції з іншими охоронними заходами, які передбачені процесуальними галузями права і тим самим обгрунтовують існування процесуальної відповідальності. Правопорушення без відповідальності перед законом - явище ненормальне, фундамент без самої будівлі. Існування юридичної відповідальності як способу розв'язання суперечностей між інтересами суспільства та окремих суб'єктів - це вираз об'єктивної соціальної необхідності.
Відповідальність правопорушника полягає у виконанні двох видів обов'язків:
а) відновити в міру можливості той стан суспільного життя, яке було до скоєння правопорушення (наприклад, виконати невиконане обов'язок, повернути незаконно придбане, іншим способом ліквідувати заподіяну шкоду, що став причиною правопорушення);
б) понести кару за вчинене правопорушення (наприклад, виплатити штраф, відбути призначений судом строк позбавлення свободи тощо).
Ці дві групи обов'язків складають єдиний зміст будь-якої юридичної відповідальності. Тільки відшкодування заподіяної шкоди можуть зробити реальний вплив на свідомість правопорушника і застерегти його від вчинення протиправних вчинків у майбутньому.
Висновок
 
У даній роботі з позиції новачка в юридичній теорії спробувала розкрити поняття «юридична відповідальність та правові санкції». Питання було розглянуто, наскільки було можливим, досить докладно. Проаналізовано співвідношення юридичної відповідальності і правових санкцій, визначені ознаки, характерні для відповідальності і санкцій.
Глава під поняттям юридична відповідальність розглянуті ознаки відповідальності, які являють собою найбільш серйозну форму державно-примусового впливу на порушника норм права. А так само розглянуті й інші форми і способи впливу на поведінки людей, наприклад, заходи оперативного впливу, державно-примусові заходи превентивного і регулятивного характеру, які не можуть бути ототожнені з юридичною відповідальністю, оскільки не відповідають названим в роботі ознаками. Тут розкрито кожен вид юридичної відповідальності, але потрібно не забувати і те, що в окремих видах відповідальності загальні її ознаки проявляються по різному, що зумовлює специфіку їх регламентації і реалізації. Потрібно зауважити й те, що види юридичної відповідальності повністю збігаються з видами правопорушень, але умовно можна підрозділити на два види. До першого відноситься відповідальність, що накладається компетентними державними органами. До другого виду відповідальності слід віднести залучення до неї правопорушника безпосередньо уповноваженою особою. У роботі показано класифікація видів юридичної відповідальності, але більшу увагу одержало розподіл видів відповідальності за галузевою ознакою. У цій підставі розрізняють 5 видів юридичної відповідальності про які йшла мова в роботі.
По другому розділі можна зробити наступні висновки, що під поняттям правові санкції розуміється міра застосовується до правопорушника і тягне для нього певні несприятливі наслідки. У залежності від характеру заходів і які використовують їх органів, санкції діляться на кримінально-правові, адміністративно-правові, дисциплінарно-правові та майнові санкції. Кожен вид правових санкцій розглянуто в роботі. Розкрито поняття санкція як структурний елемент норми юридичної відповідальності. Таким чином встановлення у законодавстві санкцій надає на поведінка суб'єктів позитивне мотиваційний вплив, виконує общепревентівную функцію, яка виступає однією з охоронних функцій. І єдиною підставою для застосування (реалізації) санкції служить правопорушення.
У цілому, як видається, в роботі вдалося розкрити задану тему. На мою думку, не будь юридичної відповідальності та правових санкцій співтовариств людей, було б набагато важче встановити якісь рамки цивілізованих відносин між собою, що могло б і не привести до сьогоднішнього розуміння ідеалу людських відносин. І, може бути, суспільство не досягло б того рівня розвитку взагалі, а так само не могло б існувати в той людський якості, яке визначається ставленням до законності, здатності кожного не переступати межу розумного. Наявність юридичної відповідальності та правових санкцій впливає на більшу частину суспільства. Більшість людей усвідомлює, що відплата за вчинене правопорушення невідворотно. І завдяки таким людям тримається правопорядок у суспільстві. Через правопослушное населення можливе здійснення позитивного впливу на правопорушників. Таким чином, юридична відповідальність має на меті захищати та зберігати громадський порядок. Ця мета досягається шляхом застосування до правопорушника санкцій передбачених нормами права.Види правових санкцій
 
Додаток 2.1
 
 
 
 
 
Кримінально-правова
 
 
 
 
Адміністративно-правова
 
 
 
 
Дисциплінарно-правова
 
 
 
 
Майново-правова
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Бахрах Д.Н. Адміністративне право. Підручник. Частина загальна. М.: "БЕК", 1993. 301 с.
2. Бахрах Д.Н. Адміністративна відповідальність громадян в СРСР. Свердловськ, 1989.
3. Бахрах Д.Н. Важливі питання науки адміністративного права / / Держава і право. 1993. № 2. С. 37-45.
4. Беккаріа Ч. Про злочини і покарання / / Законність. 1993. № 1-6.
5. Братусь. С.М. Юридична відповідальність і законність: Нарис теорії М. 1976, 216 - с.
6. Цивільне право. Курс лекцій, частина перша під редакцією О. Н. Садикова.
7. Цивільне право Частина перша Підручник / за ред. Ю. К. Толстого А. П. Сергєєва.
8. Єфімова Л.Г. Відповідальність та розподіл збитків у розрахункових відносинах / / Держава і право. 1995. № 12. С. 27-33.
9. Відповідальність в управлінні / [І. А. Бачило, П. Г. Щекочихін, С. В. Катрич та ін]; Відп. ред. А. Є. Луньов, Б. М. Лазарєв. М.: Наука, 1985. 303 с.
10. Ігнатов О. М. Удосконалення кримінальних санкцій як засіб підвищення ефективності виконання покарання у вигляді позбавлення свободи.-М., 1979р.
11. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення.
12. Коментар з Основ законодавства РФ про адміністративні правопорушення під ред. Лазарєва Б.М. - М.: Юрид. лит., 1989р.
13. Лазарєв В.В., Липень С.В. Теорія держави і права-см ст.408.
14. Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія Держави і Права: Підручник для вузів-2-е вид., Испр і доп-М: Спарк 2000р.
15. Лейст О.Е. Санкції і відповідальність по радянському праву. - Москва1981
16. Малеин Н. С. Правовідносини: поняття, причини відповідальності. М; Юр. літ-ра 1985
17. Загальна теорія права і держави. Ред. Манов Г.М. - Видавництво БЕК Москва 1995.
18. Загальна теорія права: Курс лекцій / [За заг. ред. В. К. Бабаєва]. М.М.: ВШ МВС, 1993. 544 з.
19. Поляков С.А. Санкції в кримінальному законодавстві. Автореф. дисс. ... Канд. юрид. наук. - Спб., 1996. - С.19; Кругліков Л.Л. Правові засоби забезпечення справедливості покарання у процесі його індивідуалізації. Автореф. дисс. ... Д-ра юрид. наук. - М., 1985. - С.13; Нечепуренко О.О. Невідворотність покарання як принцип кримінального права. - Омськ, 1996. - С.77.
20. Прохоров Л. А. Загальні призначення покарання і попередження рецедівной злочинності - Омськ 1980р.
21. Сирих В.М. / Теорія держави і права. / Москва, видавництво «Билина», 1998р.
22. Теорія права. Ред. Ліфшиц Р.Е. Видавництво БЕК 1994г.
23. Ткешеліадзе Г. Т. Судова практика і кримінальний закон. Автореф. дисс. д-ра юрид. наук-М, 1981.


1 Див: Самощенко Н.С., Фаркушін М.Х. Відповідальність за радянським законодавством. - М, 1971.
[1] Детальніше див: Братусь С.Н. Указ. соч. З. 85
[2] Лазарєв В. В., Липень С. В. Теорія держави і права: Підручник для вузів .- 2-е вид., 2000-402 стор
[3] Єфімова Л.Г. Указ. соч.
[4] Малеин Н.С. Про інститут юридичної відповідальності / / Юридична відповідальність: проблеми і перспективи ... С. 30.
[5] Див додаток 1.2.
[6] Бахрах Д.М. Адміністративне право ... С. 119-120.
1Ст.118-126КЗоТ РФ; ст.400-409 Трудового кодексу РБ
[7] Бахрах Д.М. Адміністративне право. М., 1993. С. 119; Коментар до Кодексу Законів про працю Російської Федерації. М., 1995. С. 191.
[8] Див: Коментар до Кодексу Законів про працю Російської Федерації ... С. 191-192.
[9] Бахрах Д.М. Адміністративне право ... С. 119.
[10] Якщо не брати до уваги п.12 Положення про федеральної державній службі, дослівно звучить: "Дисциплінарне стягнення не може бути накладено за діяння, за вчинення якого законом передбачена інша відповідальність".
[11] Див: Відповідальність в управлінні. М., 1985. С. 217-218.
[12] Див: Цивільне право Росії. Курс лекцій. Частина перша / Под ред. О. Н. Садикова. С. 269; Цивільне право. Ч. 1. Підручник / Під 'ред. Ю. К. Толстого, А. П. Сергєєва. С. 479
[13] З м. Сирих В.М. / Теорія держави і права. / Москва, видавництво «Билина», 1998р
[14] Кримінальне право. Загальна частина ... С. 76; Беккаріа Ч. Про злочини і покарання / / Законність. 1993. № 3. С. 31.
1 Наприклад, позбавлення волі, довічне ув'язнення, смертна кара.
2 Максимальний термін 15 років, не поширюється на військових злочинців.
[15] Кримінальне право. Загальна частина ... С. 77.
[16] Там же. С. 75.
[17] Лазарєв В.В., Липень С.В. Теорія держави і права-см ст.408
[18] Див додаток 2.1
[19] Див: Поляков С.А. Санкції в кримінальному законодавстві. Автореф. дисс. ... Канд. юрид. наук. - Спб., 1996. - С.19; Кругліков Л.Л. Правові засоби забезпечення справедливості покарання у процесі його індивідуалізації. Автореф. дисс. ... Д-ра юрид. наук. - М., 1985. - С.13; Нечепуренко О.О. Невідворотність покарання як принцип кримінального права. - Омськ, 1996. - С.77.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
152.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Фінансово-правові санкції
Юридична відповідальність 6
Юридична відповідальність 9
Юридична відповідальність 2
Юридична відповідальність 3
Юридична відповідальність
Юридична відповідальність 4
Юридична відповідальність 10
Юридична відповідальність 7
© Усі права захищені
написати до нас