Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПРИВАТНЕ УСТАНОВА ОСВІТИ
«Солігорськ ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»
Курсова робота
на уроках: «Економіка підприємства»
На тему: "Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів"
Шифр Е-60119
Виконав: учень 4 курсу гр. Е-601 20.09.2007г. Жадан Т.А.
Викладач: Анікевіч Л.Л.
Солігорськ 2007р.

ЗМІСТ
ВСТУП ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .. ... 3
1. ПОНЯТТЯ І ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ Оборотність оборотних коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. 5
1.1. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Показники оборотності оборотних коштів .... ... 9
1.3. ШЛЯХИ Прискорення оборотності оборотних коштів ............................................. .................................................. ... 13
2. АНАЛІЗ оборотності на ТОВ «ТД« ВЕСЕЛКА-СВІТЛО »... .. 19
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
2.2. Аналіз оборотності оборотних коштів ... ... ... ... .. 20
3. ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ оборотності оборотних засобів на ТОВ «ТД« ВЕСЕЛКА-СВІТЛО »... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
ВИСНОВОК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31

ВСТУП
Кожне підприємство, починаючи свою діяльність, сприяє діяльності певної грошової сумою. Оборотні кошти підприємств покликані забезпечувати безперервне їх рух на всіх стадіях кругообігу з тим, щоб задовольняти потреби виробництва в грошових і матеріальних ресурсах, забезпечувати своєчасність і повноту розрахунків, підвищувати ефективність використання оборотних коштів.
Проблема ефективного господарювання підприємств включає краще використання їх фондів, і в першу чергу - оборотних коштів. Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною передумовою для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки.
Оборотні кошти є однією зі складових частин майна підприємства. Стан і ефективність їх використання - одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин визначає нові умови їх організації. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотних коштів, шукати нові джерела поповнення, вивчати проблему ефективності їх використання.
Важливо також уміти правильно керувати оборотними коштами, розробляти і впроваджувати заходи, що сприяють зниженню матеріалоємності продукції і прискоренню оборотності оборотних коштів. У результаті прискорення оборотності оборотних коштів відбувається їхнє вивільнення, що дає цілий ряд позитивних ефектів.
Підприємство у випадку ефективного керування своїми і чужими оборотними коштами може досягти раціонального економічного становища, збалансованого по ліквідності і прибутковості.
Мета курсової роботи полягає в оцінці діяльності підприємства, шляхом аналізу оборотного капіталу. У практичній частині були використані дані ТОВ «ТД« Веселка-Світло », форма 1« Бухгалтерський баланс ", форма 2« Звіт про прибутки і збитки ».

1. ПОНЯТТЯ І ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ оборотності оборотних коштів.
1. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА.
 
Поряд з основними фондами для роботи підприємства величезне значення має наявність оптимальної кількості оборотних коштів.
Оборотні кошти являють собою сукупність грошових коштів, авансованих для створення оборотних виробничих фондів (допоміжні матеріали, інвентар, запасні частини, спецодяг та ін) і фондів обігу (товарних запасів, вкладень у розрахунки, залишків грошових коштів), що забезпечують їх безперервний кругообіг.
Оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства. Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво у своїй натуральній формі й у процесі виготовлення продукції цілком споживаються, переносячи свою вартість на створюваний продукт. Фонди обігу зв'язані з обслуговуванням процесу обігу товарів. Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її носіями. Однією з умов безперервності діяльності підприємства є постійне поновлення його матеріальної основи.
Після закінчення виробничого циклу, виготовлення готової продукції та її реалізації вартість оборотних коштів відшкодовується в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва, що здійснюється шляхом безперервного кругообігу засобів підприємства.
У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: грошову, продуктивну і товарну.
Перша стадія кругообігу коштів є підготовчою. Вона протікає в сфері обігу. Тут відбувається перетворення коштів у форму виробничих запасів.
Продуктивна стадія являє собою безпосередній процес виробництва. На цій стадії продовжує авансуватися вартість створюваної продукції, але не повністю, а в розмірі вартості використаних виробничих запасів, додатково авансуються витрати на заробітну плату та пов'язані з нею витрати, а також перенесена вартість основних фондів. Продуктивна стадія кругообігу закінчується випуском готової продукції, після чого настає стадія її реалізації.
На третій стадії кругообігу продовжує авансуватися продукт праці (готова продукція) у тім же розмірі, що і на другій стадії. Лише після того, як товарна форма вартості виробленої продукції перетвориться в грошову, авансовані кошти відновлюються за рахунок частини виручки від реалізації продукції. Інша її сума складає грошові нагромадження, що використовуються відповідно до плану їхнього розподілу. Частина нагромаджень (прибутку), призначена на розширення оборотних коштів, приєднується до них і робить разом з ними наступні цикли обороту.
Грошова форма, яку приймають оборотні кошти на третій стадії їхнього кругообігу, одночасно є і початковою стадією обороту коштів.
Кругообіг оборотних коштів відбувається за схемою:
Д - Т ... П ... Т `- Д`, де
Д - грошові кошти, що авансуються господарюючим суб'єктом;
Т - засоби виробництва;
П - виробництво;
Д `- грошові кошти, отримані від продажу продукції і включають у себе реалізований прибуток.
Крапки (...) означають, що обіг коштів перервано, але процес їх кругообігу продовжується у сфері виробництва.
Оборотні кошти при русі знаходяться на всіх стадіях і у всіх формах. Це забезпечує безперервний процес виробництва і безперебійну роботу підприємства.
Ритмічність, злагодженість і висока результативність роботи підприємства багато в чому залежать від його забезпеченості оборотними засобами. Зайве відволікання засобів у запаси, що перевищують дійсну потребу, приводить до омертвіння ресурсів, неефективному їхньому використанню.
Розрізняють склад і структуру оборотних коштів.
Під складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворюють оборотні кошти. Розподіл оборотних коштів на оборотні виробничі фонди і фонди обігу визначається особливостями їх використання та розподілу в сферах виробництва продукції та її реалізації.
Оборотні виробничі фонди містять у собі:
виробничі запаси; Виробничі запаси - це предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес. До їх складу можна, у свою чергу, виділити наступні елементи: сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, пальне, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, тара і тарні матеріали, запасні частини для поточного ремонту, малоцінні і швидкозношувані предмети.
 незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення; Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення - це предмети праці, що вступили у виробничий процес: матеріали, деталі, вузли і вироби, що знаходяться в процесі обробки чи зборки, а також напівфабрикати власного виготовлення, не закінчені повністю виробництвом в одних цехах і підлягають подальшій переробці в інших цехах того ж підприємства.
 витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів - це незавершені елементи оборотних фондів, що включають витрати на підготовку і освоєння нової продукції, які виробляються в даному періоді (квартал, рік), але відносяться на продукцію майбутнього періоду.
До фондів обігу відносяться:
· Готова продукція на складах;
· Товари в дорозі (відвантажена продукція);
· Грошові кошти;
· Кошти в розрахунках.
Співвідношення оборотних виробничих фондів і фондів обігу складають у середньому 4:1.
Розмір оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в основному тривалістю виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, досконалістю технології й організації праці.
Сума засобів обігу залежить головним чином від умов реалізації продукції і рівня організації системи постачання і збуту продукції.
Співвідношення між окремими елементами оборотних коштів, виражене у відсотках, називається структурою оборотних коштів. Різниця в структурах оборотних коштів галузей промисловості обумовлюється багатьма факторами, зокрема, особливостями організації виробничого процесу, умовами постачання і збуту, місцезнаходженням постачальників і споживачів, структурою витрат на виробництво.

2. Показники оборотності оборотних коштів.
У системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства та зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних коштів. Проблема поліпшення використання оборотних коштів стала ще більш актуальною в умовах формування ринкових відносин. Інтереси підприємств вимагають повної відповідальності за результати своєї виробничо - фінансової діяльності. Оскільки фінансове становище підприємств знаходиться в прямій залежності від стану оборотних коштів і припускає порівняння, витрат з результатами господарської діяльності і відшкодування витрат власними коштами, підприємства зацікавлені в раціональній організації оборотних коштів - організацій їх руху з мінімально можливою сумою для одержання найбільшого економічного ефекту.
Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних коштів.
Під оборотністю оборотних коштів розуміється тривалість одного повного кругообігу коштів з моменту перетворення оборотних коштів у грошовій формі у виробничі запаси і до виходу готової продукції та її реалізації. Кругообіг коштів завершується зарахуванням виторгу на рахунок підприємства.
Оборотність оборотних коштів неоднакова на підприємствах як однієї, так і різних галузей економіки, що залежить від організації виробництва і збуту продукції, розміщення оборотних коштів та інших факторів.
Критерієм ефективності управління оборотними коштами служить фактор часу. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки. Оборотність оборотних коштів характеризує інтенсивність їх використання.
Особливо велика роль показника оборотності для галузей сфери обігу, в тому числі торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, посередницької діяльності, банківського бізнесу та ін
Ефективність використання оборотних коштів характеризують три основні показники:
1. Коефіцієнт оборотності;
2. Коефіцієнт завантаження оборотних коштів;
3. Тривалість одного обороту.
Коефіцієнт оборотності визначається діленням обсягу реалізації продукції на середній залишок оборотних коштів на підприємстві:
Коб = Рп год СО, де (1.1)
Коб - коефіцієнт оборотності оборотних коштів, обороти;
Рп - обсяг реалізованої продукції, грн.;
СО - середній залишок оборотних коштів, грн. Середній залишок оборотних коштів за місяць - сума оборотних коштів на початок і кінець місяця, поділена на два: за квартал - сума трьох середньомісячних залишків, поділена на три; за рік - сума чотирьох квартальних залишків, поділена на чотири.
Коефіцієнт оборотності характеризує число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства за певний період (рік, квартал), або показує обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 крб. оборотних коштів.
Зіставлення коефіцієнтів оборотності в динаміці по роках дозволяє виявити тенденції зміни ефективності використання оборотних коштів. Якщо число оборотів, чинених оборотними коштами, збільшується або залишається стабільним, то підприємство працює ритмічно і раціонально використовує грошові ресурси. Зниження числа оборотів, чинених у розглянутому періоді, свідчить про падіння темпів розвитку підприємства, неблагополучному фінансовому стані.
Коефіцієнт завантаження оборотних коштів обернений коефіцієнту оборотності. Він характеризує суму оборотних коштів, витрачених на 1 руб. реалізованої продукції:
Кз = СО год Рп, де (1.2)
Кз - коефіцієнт завантаження оборотних коштів.
Тривалість одного обороту в днях знаходиться діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності Ко:
Т = Д ч Коб, де (1.3)
Д - число днів в періоді (360, 90).
Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається у вивільненні, зменшенні потреби в них у зв'язку з поліпшенням їх використання. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.
Абсолютне вивільнення відображає пряме зменшення потреби в оборотних коштах.
Відносне вивільнення відбиває як зміна величини оборотних коштів, так і зміна обсягу реалізованої продукції. Щоб його визначити, потрібно обчислити потреба в оборотних коштах за звітний рік виходячи з фактичного обороту з реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за попередній період. Різниця дає суму вивільнення коштів.
Вивільнення оборотних коштів дає цілий ряд позитивних ефектів:
. виробництво продукції відбувається при менших витратах оборотних коштів;
. вивільняються матеріальні ресурси;
. прискорюється надходження до бюджету відрахувань від прибутку;
. поліпшується фінансовий стан підприємства, тому що вивільняються в результаті надпланового прискорення оборотності коштів фінансові ресурси залишаються до кінця року в розпорядженні підприємства і можуть бути вдало використані (прибутково вкладені).
На жаль, власні фінансові ресурси, якими в даний час мають в своєму розпорядженні підприємства, не можуть повною мірою забезпечити процес не тільки розширеного, але й простого відтворення.

a. ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ оборотності оборотних коштів.
Прискорення оборотності оборотних коштів є першочерговою задачею підприємств.
Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які можна розділити на зовнішні, що роблять вплив поза залежністю від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати. До зовнішніх факторів можна віднести такі, як загальноекономічна ситуація, податкове законодавство, умови отримання кредитів і процентні ставки по них, можливість цільового фінансування, участь у програмах, що фінансуються з бюджету. Ці та інші фактори визначають рамки, в яких підприємство може маніпулювати внутрішніми факторами раціонального руху оборотних коштів.
На сучасному етапі розвитку економіки до основних зовнішніх факторів, що впливає на стан і використання оборотних коштів, можна віднесли такі, як криза неплатежів, високий рівень податків, високі ставки банківського кредиту.
Криза збуту виробленої продукції, і неплатежі приводять до уповільнення обороту оборотних коштів. Отже, необхідно випускати ту продукцію, яку можна досить швидко і вигідно продати, припиняючи або значно скорочуючи випуск продукції, що не користується поточним попитом. У цьому випадку крім прискорення оборотності запобігається ріст дебіторської заборгованості в активах підприємства.
При існуючих темпах інфляції отриманий підприємством прибуток доцільно направляти, перш за все, на додаток оборотних коштів. Темпи інфляційного знецінення оборотних коштів приводять до заниження собівартості і перетоку їх у прибуток, де відбувається розпилення оборотних коштів на податки і невиробничі витрати.
Значні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів криються безпосередньо в самому підприємстві.
На стадії створення виробничих запасів такими можуть бути:
. впровадження економічно обгрунтованих норм запасу;
. наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів та ін до споживачів;
. широке використання прямих тривалих зв'язків;
. розширення складської системи матеріально-технічного забезпечення, а також оптової торгівлі матеріалами та обладнанням;
. комплексна механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт на складах.
На стадії незавершеного виробництва:
. прискорення науково-технічного прогресу (упровадження прогресивної техніки і технології, особливо безвідходної і маловідходної, роботизованих комплексів, роторних ліній, хімізація виробництва);
. розвиток стандартизації, уніфікації, типізації;
. вдосконалення форм організації промислового виробництва, застосування більш дешевих конструктивних матеріалів;
. вдосконалення системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів;
. збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.
На стадії обігу:
. наближення споживачів продукції до її виготовлювачів;
. вдосконалення системи розрахунків;
. збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції і зекономлених матеріалів;
. ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується по партіях, асортименту, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.
Якщо говорити про поліпшення використання оборотних коштів, не можна не сказати і про економічне значення економії оборотних фондів, яка виражається в наступному:
. Зниження питомих витрат сировини, матеріалів, палива забезпечує виробництву великі економічні вигоди. Воно, насамперед, дає можливість з даної кількості матеріальних ресурсів виробити більше готової продукції і виступає тому як одна із серйозних передумов збільшення масштабів виробництва.
. Прагнення до економії матеріальних ресурсів спонукає до впровадження нової техніки і вдосконалення технологічних процесів.
. Економія в споживанні матеріальних ресурсів сприяє поліпшенню використання виробничих потужностей і підвищенню суспільної продуктивності праці.
. Економія матеріальних ресурсів у величезній мірі сприяє зниженню собівартості промислової продукції.
. Істотно впливаючи на зниження собівартості продукції, економія матеріальних ресурсів надає позитивний вплив і на фінансовий стан підприємства.
Т.ч. економічна ефективність поліпшення використання й економія оборотних фондів досить великі, оскільки вони надають позитивний вплив на всі сторони виробничої і господарської діяльності підприємства.
На кожному підприємстві є резерви економії матеріальних ресурсів.
Під резервами варто розуміти виникаючі або виниклі, але ще не використані (повністю або частково) можливості поліпшення використання матеріальних ресурсів.
У залежності від характеру заходів основні напрямки реалізації резервів економії ресурсів у промисловості і на виробництві підрозділяються на виробничо-технічні та організаційно-економічні.
До виробничо-технічних напрямків відносяться заходи, пов'язані з якісною підготовкою сировини до його виробничого споживання, удосконалюванням конструкції машин, устаткування і виробів, застосуванням більш економічних видів сировини, палива, упровадженням нової техніки і прогресивної технології, що забезпечують максимально можливе зменшення технологічних відходів і втрат матеріальних ресурсів у процесі виробництва виробів з максимально можливим використанням вторинних матеріальних ресурсів.
До основних організаційно-економічних напрямків економії матеріальних ресурсів відносяться: комплекси заходів, пов'язаних з підвищенням наукового рівня нормування і планування матеріаломісткості промислової продукції, розробкою і впровадженням технічно обгрунтованих норм і нормативів витрат матеріальних ресурсів; комплекси заходів, пов'язаних з установленням прогресивних пропорцій, що полягають у прискореному розвитку виробництва нових, більш ефективних видів сировини і матеріалів.
Головний напрямок економії матеріальних ресурсів на кожному конкретному підприємстві - збільшення виходу кінцевої продукції з однієї й тієї ж кількості сировини і матеріалів на робочих місцях - залежить від технічного оснащення виробництва, рівня майстерності працівників, рівня організації матеріально-технічного забезпечення, кількості норм витрати і запасів матеріальних ресурсів, обгрунтованості їхнього рівня.
Чимале значення має скорочення втрат у виробничому процесі, за рахунок якого можна досягти 15-20% всієї економії матеріальних ресурсів.
При управлінні оборотними коштами важливо також правильно вибрати метод оцінки матеріально-виробничих запасів, який у підсумку має вплив на величину прибутку підприємства.
У торговельних підприємствах резерви та шляхи прискорення оборотності оборотних коштів в узагальненому вигляді залежать від двох факторів: обсягу товарообігу і розміру оборотних коштів. Щоб прискорити оборотність, необхідно:
· Удосконалювати рух товару та нормалізувати розміщення оборотних коштів;
· Повністю й ритмічно виконувати плани господарської діяльності;
· Удосконалювати організацію торгівлі, впроваджувати прогресивні форми і методи продажу;
· Порядок збирання та зберігання порожньої тари, прискорювати повернення тари постачальникам і здачу тарособіраюшім організаціям;
· Удосконалювати розрахунки з постачальниками і покупцями;
· Поліпшувати претензійну роботу;
· Прискорювати оборот грошових коштів за рахунок поліпшення інкасації торгової виручки, суворого лімітування залишків грошових коштів у касах торгових підприємств, в дорозі, на розрахунковому рахунку в банку;
· Звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інвентарю, спец.одяг на складі, скоротити підзвітні суми, витрати майбутніх періодів;
· Не допускати дебіторської заборгованості.
Ефективність використання оборотних коштів торговельних підприємств, отже, залежить, перш за все, від уміння управляти ними, покращувати організацію торгівлі, підвищувати рівень комерційної та фінансової роботи.
Особлива увага приділяється вивченню причин виявлених відхилень по окремих видах оборотних активів і розробці заходів щодо їх оптимізації. Зростання товарних запасів може бути результатом недоліків в організації торгівлі, рекламі, вивченні попиту покупців, той маркетингової діяльності, наявності залежаних і неходових товарів.
Великі залишки грошових коштів в касі і в дорозі виникають у зв'язку з неритмічним розвитком роздрібного товарообігу, несвоєчасної здачею виручки в банк, невикористовуваних грошових коштів та іншими порушеннями касової дисципліни. На рахунках у банку повинні зберігатися мінімально необхідні суми грошових коштів, а всі вільні їх залишки слід перераховувати в дострокове погашення отриманих кредитів, вкладати в цінні папери, надавати кредит юридичним і фізичним особам. При перевитрату коштів фондів спеціального призначення і резервів основна увага приділяється розробці заходів з його погашення та попередження.
Наднормативні залишки інших товарно-матеріальних цінностей є результатом наявності або придбання зайвих і непотрібних матеріалів, сировини, палива, малоцінних і швидкозношуваних предметів, інших матеріальних цінностей. Знизити запаси товарів, матеріалів, сировини, палива до оптимальних розмірів можна шляхом їх оптової реалізації чи бартерних угод, рівномірного і частого завозу. Нормалізації залишків товарів і грошових коштів в касі і в дорозі сприяє ритмічне розвиток роздрібного товарообігу.
Залишки порожньої тари можна мінімізувати за рахунок своєчасного її повернення постачальникам, прискорення здачі тарозбиральним підприємствам, організації централізованого вивозу тари.

4. АНАЛІЗ оборотності на ТОВ «ТД« ВЕСЕЛКА-СВІТЛО »
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
ТОВ «ТД« Веселка-Світло »було утворено 26 червня 2003 Підприємство знаходиться в г.Солігорске Мінської області. Основним видом діяльності є роздрібна торгівля. До липня 2007 року торговельну діяльність здійснювали три підприємства: ТД «Веселка», мінімаркет «Веселка-2» і гастроном «Веселка». З липня 2007 року свою діяльність розпочали павільйон «Веселка-Апельсин» і об'єкт громадського харчування кафе «Піца-Радуга». У лютому 2008 року до ТОВ «ТД« Веселка-Світло »була приєднана мережу торгових кіосків. ТОВ «ТД« Веселка-Світло »здійснює діяльність по здачі в оренду будівель і приміщень. У 2007 році також суспільством надавалися транспортні послуги. Підприємство почало здійснювати новий вид діяльності: дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки (маркетингові послуги). У 2008 році планується відкриття дрібнооптового магазину.
ТОВ «ТД« Веселка-Світло »є прибутковим підприємством. Чистий прибуток за 2007 рік склала 1259565 тис. крб., В порівнянні з 2006 роком вона збільшилася на 156%. Суспільство постійно розвивається, освоюються нові ринки збуту продукції, нові види діяльності, відкриваються нові торгові точки. Проводиться робота з розширення асортименту продукції, контролю якості, відповідність стандартам. Велика увага приділяється кадрових питань. Проводяться різні лекції, семінари, спрямовані на підвищення кваліфікації працівників, освоєння нових методик роботи з покупцями.

2.2. Аналіз оборотності оборотних коштів
Наявність у комерційної організації власного оборотного капіталу, його склад і структура, швидкість обороту та ефективність використання оборотного капіталу багато в чому визначають фінансовий стан підприємства і стійкість його положення на фінансовому ринку, основними показниками яких є:
• платоспроможність, тобто можливість погашати в строк свої боргові зобов'язання;
• ліквідність - здатність у будь-який момент здійснювати необхідні витрати;
• можливості подальшої мобілізації фінансових ресурсів.
Ефективне використання оборотного капіталу відіграє велику роль у забезпеченні нормалізації роботи підприємства, підвищення рівня рентабельності виробництва і залежить від безлічі факторів. У сучасних умовах величезний негативний вплив на ефективність використання оборотних коштів і уповільнення їх оборотності надають чинники кризового стану економіки:
• зниження обсягу виробництва і споживчого попиту;
• високі темпи інфляції;
• розрив господарських зв'язків;
• порушення договірної та платіжно-розрахункової дисципліни;
• високий рівень податкового тягаря;
• зниження доступу до кредитів внаслідок високих банківських відсотків. Всі перераховані фактори впливають на використання оборотного капіталу поза залежністю від інтересів підприємства. Разом з тим підприємства мають внутрішні резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів, на які воно може активно впливати.
Критерієм ефективності управління оборотними коштами служить фактор часу. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки. Оборотність оборотних коштів характеризує інтенсивність їх використання.
Проведемо аналіз оборотності оборотних коштів на ТОВ «ТД« Веселка-Світло ». Для аналізу взято дані за 2007 рік. Перш за все, визначимо частку оборотних коштів у загальній сумі активів.
Таблиця 1.
Структура активів ТОВ «ТД« Веселка-Світло »
Джерела коштів
На початок року
На кінець року
Зміна за звітний період
сума, тис. грн.
%
сума, тис. грн.
%
суми, тис.руб.
%
Необоротні активи
1 875 900
54,088
2 627 254
50,106
751 354
-3,982
Оборотні активи
1 592 311
45,912
2 616 190
49,894
1 023 879
3,982
Разом
3 468 211
100
5 243 444
100
1 775 233
-
Джерело: власна розробка.
Аналізуючи таблицю 1 можна побачити, що частки необоротних і оборотних активів у загальній сумі активів майже однакові й становлять відповідно на початок року 54,088% і 45,912%, на кінець року - 50,106% і 49,894%. На кінець року питома вага оборотних активів збільшився на 3,982%, з чого можна зробити висновки: внаслідок зниження частки необоротних активів підвищилася мобільність коштів, підприємство отримало можливість більш гнучко управляти своїми активами; підвищилася роль обігових коштів, від кількості та структури яких благополуччя підприємства залежить тепер більшою мірою.
Далі необхідно дати загальну оцінку змін в наявності і структурі оборотних активів за їх найважливішим групам. Дані представлені в табл. 2.
Таблиця 2.
Аналіз наявності складу і структури оборотних активів
Вид коштів
Наявність коштів, тис.руб.
Структура коштів,%
на початок року
на кінець року
зраді-ние, тис.руб.
на початок року
на кінець року
зраді-ние,%
Запаси і витрати
в тому числі:
1 112 099
1 600 081
487 982
69,842
61,161
-8,681
-Сировина, матеріали та інші активи
55 881
128 433
72 552
5,025
8,027
3,002
-Витрати на реалізацію
571
548
-23
0,051
0,034
-0,017
-Готова продукція і товари для реалізації
1 046 250
1 373 625
327 375
94,079
85,847
-8,232
-Товари відвантажені
9 397
18 755
9 358
0,845
1,172
0,327
-Витрати майбутніх періодів
-
78 720
78 720
-
4,920
4,920
Податки по придбаних активів
83 750
126 428
42 678
5,259
4,832
-0,427
Дебіторська заборгованість
95 503
322 041
226 538
5,998
12,310
6,312
Грошові кошти
300 959
567 640
266 681
18,901
21,697
2,796
Разом оборотні активи
1 592 311
2 616 190
1 023 879
100
100
-
Джерело: власна розробка
За даними таблиці 2 можна зробити висновок, що основна питома вага в структурі оборотних коштів займають запаси і витрати - 69,842% на початок року та 61,161% на кінець року, а в них - готова продукція і товари для реалізації - 94,079% на початок року та 85,847% на кінець року, що природно для підприємства торгівлі. Розглянемо більш детально зміну структури оборотних активів. Питома вага запасів і витрат зменшився на 8,681%. З них частка сировини, матеріалів та інших активів збільшилася на 3,002%. До складу цієї статті входять матеріали, малоцінні і швидкозношувані предмети, паливо, запчастини. Збільшення цієї статті нераціонально, так як за рахунок неї знижується оборотність оборотних коштів. Далі витрати на реалізацію знизилися на 0,017%. Частка товарів для реалізації зменшилася на 8,232%. Даний показник можна пояснити збільшенням товарообігу, зниженням залишків на складах, кращою прохідністю товарів. Товари відвантажені збільшилися на 0,327%, це в основному повернення тари постачальникам; збільшення показника означає порушення розрахункової дисципліни за здану тару, несвоєчасна оплата її постачальником. Витрати майбутніх періодів збільшилися на 4,92%. Це єдиний нематеріальний елемент оборотних виробничих фондів. Він включає витрати на підготовку і освоєння нової продукції, нової технології, які виробляються в даному році, але відносяться на продукцію майбутнього року. Загалом у структурі запасів і витрат спостерігається позитивна тенденція: скорочення даної статті підвищує оборотність оборотного капіталу. Податки по придбаних активів знизилися на 0,427%, що означає зменшення придбаних за рік активів. Однак зниження запасів і витрат компенсувалося збільшенням інших статей: дебіторська заборгованість збільшилася на 6,312%, що є негативним моментом. Дебіторська заборгованість завжди відволікає кошти з обороту, перешкоджає їх ефективному використанню. Грошові кошти збільшилися на 2,8%. Таким чином, скорочення запасів і витрат перетекло в основному у дебіторську заборгованість і грошові кошти.
Проведемо аналіз дебіторської заборгованості.
Таблиця 3
Аналіз складу і структури дебіторської заборгованості.
Дебіторська заборгованість
На початок року
На кінець року
Зміна за звітний період
сума, тис. грн.
питома вага,%
сума, тис. грн.
питома вага,%
суми, тис.руб.
%
Покупців і замовників
34 631
36,262
192 671
59,828
158 040
23,566
Постачальників і підрядників
-
-
129 317
40,156
129 317
40,156
Різних дебіторів
59 907
62,728
53
0,016
-59 854
-62,712
Інша заборгованість
965
1,010
-
-
-965
-1,010
Разом
95 503
100
322 041
100
226 538
-
Джерело: власна розробка
Таким чином, ми бачимо, що відбулося збільшення заборгованості покупців і замовників на 23,566%, що означає зниження контролю за відпуском товару по безготівковому розрахунку, відсутність попередньої оплати за товар покупцями і замовниками. Також збільшилась заборгованість постачальників і підрядників - на 40,156%. Вона складається із заборгованості постачальників - це передоплата за товар (збільшення даної статті, ймовірно, сталося внаслідок відсутності контролю за товарами, за якими була здійснена передоплата, затримкою відвантаження зазначеного товару) і заборгованості підрядників - видані аванси (це пов'язано з освоєнням нової технології, нових видів виробництв, які вимагають передоплати за проведені роботи). Заборгованість різних дебіторів зменшилася на 62,712%. Сюди входять розрахунки з організаціями та особами за виконавчими документами, розрахунки за претензіями, розрахунки по депонованим сумам. Інша заборгованість зменшилася на 1,01%.
Оскільки оборотність оборотних коштів тісно пов'язана з їх віддачею і є одним з найважливіших показників, які характеризують ефективність використання коштів підприємства та його ділову активність, в процесі аналізу необхідно дати оцінку фактично досягнутої швидкості оборотності засобів на підприємстві.
Швидкість оборотності оборотних коштів характеризується наступними показниками:
Коефіцієнтом оборотності (Коб). Коефіцієнт оборотності характеризує число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства за певний період (рік, квартал), або показує обсяг реалізованої продукції, який припадає на 1 крб. оборотних коштів.
З формули видно, що збільшення числа оборотів веде або до зростання випуску продукції на 1 руб. оборотних коштів, або до того, що на цей же обсяг продукції потрібно затратити меншу суму оборотних коштів.
Коб = Рп год СО, (2.1)
де Коб, - коефіцієнт оборотності оборотних коштів, обороти;
Рп - обсяг реалізованої продукції, грн.;
СО-середній залишок оборотних коштів, грн.;
СО = (1 592 311 + 2 616 190) ч 2 = 2104 250,5 тис.руб.
До об = 26494185 год 2104 250,5 = 12,591 обертів
Таким чином, за рік оборотні кошти зробили 12,591 обертів.
Коефіцієнт завантаження оборотних коштів (Кз), величина якого обернено коефіцієнту оборотності. Він характеризує суму оборотних коштів, витрачених на 1 руб. реалізованої продукції:
Кз = СО год Рп, (2.2)
де Кз - коефіцієнт завантаження оборотних коштів.
Кз = 2104 250,5 год 26494185 = 0,079 тис.руб.
Тривалість одного обороту в днях (Т), яка знаходиться діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності Коб.
Т = Д ч Ко, (2.3)
де Д - число днів в періоді (360, 90).
Т = 360 год 12,59 = 28,594 = 29 днів
На даному підприємстві тривалість одного обороту становить 29 днів.
Чим менше тривалість обороту оборотних засобів або більше число скоєних ними кругообігів при тому ж обсязі реалізованої продукції, тим менше потрібно оборотних коштів, і, навпаки, чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим ефективніше вони використовуються.

3. ШЛЯХИ ПРИСКОРЕННЯ оборотності оборотних засобів на ТОВ «ТД« ВЕСЕЛКА-СВІТЛО »
 
Тривалість обороту як усіх поточних активів, так і окремих видів може змінитися за рахунок суми виручки і середніх залишків оборотних коштів. Для розрахунку впливу даних факторів використовується спосіб ланцюгової підстановки:
Т 0 = СО0 Ч Д ч Рп0 (3.1)
СО 0 = 1 146 089 + 1 592 311 = 1 369 200 тис.руб.
Т 0 = 1369200 Ч 360 год 16136047 = 30,547 днів
Т ум = СО1 Ч ч Д Рп0 (3.2)
Т ум = 2104 250,5 Ч 360 год 16136047 = 46,947 днів
Т 1 = СО1 Ч Д ч РП1 (3.3)
Т 1 = 2104 250,5 Ч 360 год 26494185 = 28,592 днів
Звідси зміна тривалості обороту оборотного капіталу за рахунок суми оборотного капіталу (Т РП):
Т РП = Т1 - Т ум (3.4)
Т РП = 28,592 - 46,947 = -18,355
За рахунок зміни суми оборотного капіталу тривалість обороту зменшилась на 18,355 обертів
Зміна тривалості обороту оборотного капіталу за рахунок середніх залишків оборотних засобів (Т СО):
Т СО = Тусл - Т 0 (3.5)
Т СО = 46,947 - 30,547 = 16,4
За рахунок зміни середніх залишків тривалість обороту збільшилася на 16,4 обороту
Δ Т = Т1 - Т0 = 28,592 - 30,547 = -1,955
Тривалість обороту за звітний рік в порівнянні з попереднім зменшилася на 1,955 днів.
Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається у вивільненні, зменшенні потреби в них у зв'язку з поліпшенням їх використання. Розрізняють абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів.
Абсолютне вивільнення відображає пряме зменшення потреби в оборотних коштах.
Відносне вивільнення відбиває як зміна величини оборотних коштів, так і зміна обсягу реалізованої продукції.
Сума вивільнених коштів з обороту в зв'язку з прискоренням (-Е) чи додатково залучених коштів в оборот (+ Е) при сповільненні оборотності капіталу визначається множенням одноденного обороту по реалізації на зміну тривалості обороту:
± Е = РП факт ч Д Ч Т (3.6)
± Е = 26494185 год 360 Ч (-1,955) = -143 878,144 тис.руб.
У зв'язку з прискоренням оборотності оборотних коштів отримали додатково вивільнені кошти на суму 143 878,144 тис.руб.
Такий же результат можна одержати й іншим способом, використовуючи коефіцієнт оборотності капіталу. Для цього з фактичної середньорічної суми оборотного капіталу звітного року слід відняти розрахункову його величину, яка була б для забезпечення фактичної суми обороту при коефіцієнті оборотності капіталу минулого року.
Щоб встановити вплив коефіцієнта оборотності (Коб) на зміну суми виручки (Рп), можна використовувати наступну факторну модель:
Рп = З Ч Коб (3.7)
Звідси:
Δ Рп Коб = СО1 Ч ΔКоб (3.8)
Коб 0 = 16136047 год 1369200 = 11,785
ΔКоб = 12,591 - 11,785 = 0,806
Δ Рп Коб = 2104 250,5 Ч 0,806 = 1 696 025,903
За рахунок збільшення коефіцієнта оборотності на 0,806 оборотів, сума виручки збільшилася на 1696 025,903 тис.руб.
Δ Рп СО = ΔСО Ч ΔКоб 0 (3.9)
Δ СО = 2104 250,5 - 1 369 200 = 736 050,5
Δ Рп СО = 736 050,5 Ч 11,785 = 8 674 355,143
За рахунок збільшення середніх залишків оборотних засобів сума виручки збільшилася на 8674 355,143 тис.руб.

ВИСНОВОК
У системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи підприємства та зміцнення його фінансового стану, важливе місце займають питання раціонального використання оборотних коштів. Проблема поліпшення використання оборотних коштів стала ще більш актуальною в умовах формування ринкових відносин. Інтереси підприємств вимагають повної відповідальності за результати своєї виробничо - фінансової діяльності. Оскільки фінансове становище підприємств знаходиться в прямій залежності від стану оборотних коштів і припускає порівняння витрат з результатами господарської діяльності і відшкодування витрат власними коштами, підприємства зацікавлені в раціональній організації оборотних коштів - організацій їх руху з мінімально можливою сумою для одержання найбільшого економічного ефекту.
Ефективність використання оборотних коштів характеризується системою економічних показників, насамперед оборотністю оборотних коштів.
Ефективність використання оборотних коштів залежить від багатьох факторів, які умовно можна розділити на зовнішні, що роблять вплив поза залежністю від інтересів підприємства, і внутрішні, на які підприємство може і повинне активно впливати.
Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми, і таким чином, збільшити обсяг виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а вивільнені кошти використати відповідно до потреб підприємства.
За даними аналізу оборотності на ТОВ «ТД« Веселка-Світло »можна зробити висновок, що підприємство ефективно використовує свої обігові кошти, однак показники оборотності оборотного капіталу можна було б покращити. У порівнянні з попереднім роком відбулося збільшення коефіцієнта оборотності оборотного капіталу на 0,806 обертів. Тривалість одного обороту знизилася на 1,955 днів і склала в звітному році 29 днів. Хоча цей показник досить високий і варто було б його знизити ще. У зв'язку з прискоренням оборотності відбулося вивільнення коштів на суму 143 878,144 тис.руб. Це позитивний момент, тому що вивільняються фінансові ресурси залишаються у розпорядженні підприємства і можуть бути вдало використані. У цілому роботу підприємства можна охарактеризувати з позитивного боку. Збільшилася частка оборотних активів, підвищилася мобільність коштів, відбулося підвищення товарообігу, зниження залишків на складах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Артеменко В.Г., Беллендир Н.В. Фінансовий аналіз. - М.: Фінанси і статистика, 2000р.
2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. та ін Економічний аналіз: ситуації, тести, приклади, завдання, вибір оптимальних рішень, фінансове прогнозування: Навч. Посібник .- М.: Фінанси і статистика, 2000.
3. Єфімова О. В. Аналіз оборотних активів організації. / / Бухгалтерський облік - 2000р.
4. Ковальов В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2004р.
5. Парамонов А. В. Облік і аналіз підприємницького капіталу / / Аудит і фінансовий аналіз. - 2001р.
6. Савицька Г.В. «Аналіз господарської діяльності» Мінськ ТОВ «Нове знання», 2002р.
7. Савицька Г.В., Економічний аналіз: Підручник. - М.: Нове знання, 2004р.
8. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2003 р.
9. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Є. С. Стоянова та ін; М.: Изд-во "Перспектива", 2000р.
10. Фінансовий аналіз. Управління фінансами / Селезньова М.М., Іонова А.Ф. -М.: Юніті, 2003р.
11. Чурилов С. В. Аналіз власного оборотного капіталу / / Бухгалтерський облік. - 2000р.
12. Економіка підприємства / За ред. Проф. О. І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2000р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
134.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Показники і способи прискорення оборотності оборотних коштів
Шляхи вдосконалення оборотності оборотних коштів підприємства
Кругообіг оборотних коштів і шляхи його прискорення
Прискорення оборотності грошових коштів
Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства
Об рунтування напрямків прискорення обігу оборотних коштів підприємства
Аналіз складу структури динаміки оборотних коштів і оцінка їх оборотності РУП ПСЗ Оптрон
Показники та шляхи поліпшення використання оборотних коштів
Ефективність використання оборотних коштів і шляхи її підвищення
© Усі права захищені
написати до нас