Шляхи відтворення основних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів.
Основні фонди поділяються на виробничі і невиробничі:
Основні виробничі фонди - це та частина засобів виробництва, яка цілком бере участь у низці виробничих циклів, зберігаючи при цьому повністю свою натуральну форму, має вартість і поступово переносить її на знову створюваний продукт. До них відносяться ті засоби праці, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, устаткування і т.д.), створюють умови для його нормального здійснення (виробничі будівлі, споруди тощо) і служать для збереження і переміщення предметів. Функціонуючі в сфері виробництва.
Невиробничі основні фонди - це основні фонди, які безпосередньо не беруть участь у виробничому процесі (житлові будинки, дитячі сади, школи і т.д.), але знаходяться у введенні промислових підприємств. Функціонуючі у сфері задоволення соціально - побутових і культурних потреб працівників. / 1.стр. 71 /
Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування. До них відносяться: будівлі, споруди, різні машини і устаткування, прилади та інструменти, виробничий і господарський інвентар, земельні ділянки, що перебувають у власності підприємства, внутрішньогосподарські дороги та інші основні засоби.
Не можна допускати надмірного старіння ОПФ, тому що від цього залежать результати роботи підприємства.
Основні виробничі фонди в залежності від ступеня їх впливу на предмет праці поділяють на активні і пасивні:
До активних належать фонди, які в процесі виробництва безпосередньо впливають на предмет праці, видозмінюючи його (машини та обладнання, вимірювальні та регулювальні прилади, транспортні засоби).
Всі інші основні фонди можна віднести до пасивних, так як безпосередньо не впливають на предмет праці, а створюють необхідні умови для нормального протікання виробничого процесу (будівлі, споруди та ін.) / 2.стр. 59 /

1. Теоретична частина
1.1 Шляхи відтворення основних засобів
Відтворення основних фондів - це безперервний процес їх оновлення шляхом придбання нових, сучасних технологій, модернізації та капітального ремонту.
Основна мета - це підтримка основних фондів у робочому стані.
У процесі відтворення основних фондів вирішуються такі завдання:
Відшкодування вибувають з різних причин основних фондів;
Збільшення кількості та маси основних фондів з метою розширення обсягу виробництва;
Удосконалення і підвищення технічного рівня виробництва;
Процес відтворення основних фондів може здійснюватися за рахунок різних джерел. Основні засоби для відтворення на підприємстві можуть надходити за наступними каналами:
Як внесок до статутного капіталу;
У результаті капітальних вкладень;
У результаті безоплатної передачі;
Оренди. / 3 /
Кількісна характеристика відтворення основних фондів протягом року відображається у балансі основних фондів по повної початкової вартості за такою формулою:
Ф к. = Ф н. + Ф в. - Ф л.
де Ф к. - вартість ОФ на кінець року;
Ф н. - Вартість ОФ на початок року;
Ф в. - Вартість ОФ, що вводяться в дію протягом року;
Ф л. - Вартість ОФ, що ліквідовуються протягом року.
Для більш детального аналізу використовують показники: коефіцієнт оновлення ОФ, коефіцієнти вибуття ОФ,
До обн. = QUOTE
де К обн. - Коефіцієнт оновлення,%;
Ф к. - вартість Оф на кінець року, руб.
До виб. =
До виб. - Коефіцієнт вибуття основних фондів,%.
Перевищення величини К обн. в порівнянні з К виб. свідчить про те, що йде процес оновлення основних фондів.
Основні фонди на підприємстві в процесі їх експлуатації постійно зношуються, і для підтримки їх в працездатному стані періодично необхідно проводити їх ремонт.
Розрізняють види ремонту: відновлювальний, поточний, капітальний, модернізація.
Відновлювальний ремонт - це особливий вид ремонту, що викликається різними обставинами: стихійними лихами (пожежа, повінь тощо), військовими руйнуваннями. Відновлювальний ремонт здійснюється за рахунок спеціальних коштів держави.
Поточний ремонт - це дрібний ремонт і виробляється без тривалої перерви процесу виробництва. При дрібному ремонті замінюються окремі деталі та вузли.
Модернізація представляє собою технічне удосконалення основних фондів з метою усунення морального зношування і підвищення техніко-економічних показників до рівня новітнього обладнання.
Капітальний ремонт - це суттєвий ремонт основних фондів і пов'язаний з повним розбиранням машини, заміною всіх зношених деталей і вузлів.
Витрати на ремонт залежать від фізичного і морального зносів, якості проведених ремонтів і рівня кваліфікації персоналу, який експлуатує машини й устаткування.
Під фізичним зносом розуміється втрата основних засобів, що беруть участь в процесі виробництва, свої первинні характеристики внаслідок їх експлуатації та природного зношування.
Рівень фізичного зносу основних засобів залежить від: Початкового якості основних фондів;
Ступеня їх експлуатації;
Рівень агресивності середовища, де використовуються ВПФ;
Рівень обслуговуючого персоналу;
Своєчасного проведення планово-попереджувальних робіт та ін
Моральний знос - це знецінення, утрачивание вартості до їх фізичного зносу, і закінчення терміну своєї фізичної служби.
Моральний знос виявляється в двох формах:
Перша форма морального зносу полягає в тому, що відбувається знецінення машин такої ж конструкції, що випускалися раніше, внаслідок здешевлення їхній відтворення в сучасних умовах.
Друга форма морального зносу полягає в тому, що відбувається знецінення старих машин, фізично ще придатних, внаслідок появи нових, більш технічно досконалих і продуктивних машин, які витісняють старі.
На кожному підприємстві процес фізичного і морального зносу основних фондів повинен управлятися. Основна мета цього управління - недопущення надмірного фізичного і морального зносу основних фондів. Управління цим процесом відбувається через проведення певної політики відтворення основних фондів. / 5.стр. 44 /

1.2 Джерела фінансування
Інвестиції фінансуються за рахунок заощаджень, джерела яких обмежені. До них відносяться:
Заощадження держави (частина бюджетних коштів, що йдуть на інвестиції, плюс кошти від перевищення доходів над витратами, що направляються на ринок капіталу);
Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу в різні галузі народного господарства з метою отримання прибутку. Розрізняють реальні (вкладені у засоби виробництва), фінансові (покупка облігацій та інших цінних паперів)
Заощадження підприємств - амортизаційні фонди і перерозподіляється прибуток;
Банківські кредити;
Заощадження населення (домашніх господарств);
Зовнішні заощадження - приплив іноземного капіталу.
В даний час велику частину обсягу інвестицій в основний капітал здійснюють підприємства (83%), у тому числі на 20% - за рахунок залучених коштів. Більше половини цих вкладень припадає на федеральні природні монополії.
Обсяг власних коштів підприємств, які направляються на інвестиційні цілі, забезпечується головним чином за рахунок амортизаційних відрахувань. У всіх розвинених країнах амортизація розглядається як найважливіше джерело інвестиційних коштів компаній.
Іншим значним джерелом інвестиційних ресурсів є банківські кредити. Проте, великі банківські відсотки і нестабільність банківської системи відлякують підприємців в нашій країні.
Заощадження населення (у вигляді вкладів у банках, цінних паперів, наявних грошей та ін), що утворюють в усьому світі основу довгострокових інвестицій, в Росії відносно невеликі і головне в більшості своїй не акумульовані банківською системою, тобто «Не працюють» як засобу інвестиції. Тим не менш, при створенні сприятливих умов вільні грошові кошти населення можуть бути вкладені в реальний сектор економіки. Поки ж частка коштів населення, що спрямовується безпосередньо в інвестиційну сферу, вкрай незначна. Справа в тому, що приватні інвестори приймають рішення про інвестування, орієнтуючись в основному на два параметри - дохідність і ризик, а останній у нас в країні надзвичайно високий.
Повинні бути проведені заходи, щоб забезпечити приплив грошових коштів від населення, а також деякі специфічні особливості цього джерела інвестицій:
Грошові кошти населення будуть служити надійним джерелом кредитних ресурсів тільки за умови, якщо заощадження громадян набудуть масового характеру, що свідчить про достатньо високий рівень життя більшості населення, що, на жаль, поки не спостерігається.
Заощадження населення є дуже нестійким грошовим ресурсом, схильним до великих коливань в залежності від реальних змін економічної кон'юнктури, але і від спекулятивних чинників.
Для населення вкладення коштів у цінні папери підприємств є непривабливим, так як вони (папери) не здатні забезпечити навіть мінімальний рівень прибутковості для дрібних приватних інвесторів.
В умовах інфляції і загальної соціально - економічної нестабільності різко знизились можливості залучення коштів населення на тривалі терміни.
Найважливіший потенційне джерело фінансових ресурсів - репатріація вивезених за кордон російських капіталів. За різними оцінками за останні роки з Росії легально і нелегально вивезено в західні країни від 130 млрд. до 300 млрд. дол Капіталу з Росії вивозиться незрівнянно більше, ніж ввозиться.
Інфляція - економічна ситуація, що відображає надлишок грошової маси в порівнянні з реальною потребою і її знецінення в результаті зростання цін на товари і послуги.
Для повномасштабної реконструкції господарства та його структурної перебудови, за експертними оцінками, потрібно збільшити щорічний обсяг інвестицій в 3 рази. Однак у Росії поки відсутні стимули та гарантії для припливу банківських та інших інвестицій в економіку. Це пов'язано зі збереженням інфляції, скороченням промислового виробництва, триваючим платіжним кризою, втратою конкурентоспроможності продукції на внутрішньому ринку, наближенням внутрішніх цін до світових, низьким рівнем поповнення доходної частини бюджету та ін

2. Практична частина
2.1 Розрахунок амортизаційних відрахувань по основних засобах і витратам на утримання ОПФ
Для економічного відшкодування фізичного і морального зносу основних фондів їх вартість у вигляді амортизаційних відрахувань включається у витрати на виробництво продукції. Таким чином, амортизація - це поступове перенесення вартості ОПФ на продукцію, що випускається.
Амортизаційні відрахування провадяться підприємствами, щомісяця виходячи із встановлених норм амортизації та балансової вартості основних фондів за окремими групами або інвентарними об'єктами, які перебувають на балансі підприємства.
Норма амортизації представляє собою встановлений державою річний відсоток погашення вартості основних фондів і визначає суму щорічних амортизаційних відрахувань. Інакше кажучи, норма амортизації - це відношення суми річних амортизаційних відрахувань до вартості ОПФ, виражене у відсотках. / 4.стр. 170 /
Амортизаційні відрахування мають свої особливості:
По-перше, скасовані амортизаційні відрахування на капітальний ремонт, тепер підприємства всі види ремонтів здійснюють за рахунок собівартості продукції.
По-друге, за машин, обладнання, транспортних засобів після завершення терміну служби припиняється нарахування амортизації так, як раніше нарахування проводилися протягом всього періоду експлуатації, незалежності на який термін служби вони розраховані;
По-третє, з метою підвищення зацікавленості підприємств в оновленні основних фондів застосовується прискорення амортизації, тобто повне перенесення балансової вартості цих фондів на витрати виробництва.
Таблиця 1 - Розрахунок амортизаційних відрахувань і витрат на утримання ОПФ
Найменування
обладнання
Кількість
під
Первісна (балансова) вартість; руб.
Загальна вартість ОПФ; руб.
Амортизаційні відрахування
Зміст ОПФ
Норма;%
Сума; руб.
Норма;%
Сума; руб.
1 відстійник «брандесс»
1
63232
63232
9,5
4163
4,8
29835,4
2 згущувач «брандесс»
3
255912
767736
9
0
4,5
400067,23
3 вакуум-крісталізатор
4
477868
1911472
11,5
0
5,8
1474509,5
4 циклон Ліотою і КВ
5
28196
140980
8,1
6802,3
4,1
67917,12
5 сушіння-піч КС
5
335577
1677885
7
43345,4
3,5
817465,57
6 шнековий розчи-ль
2
4450432
8900864
12
4094398
6
2403233,3
7 конвеєр стрічковий
3
416667
1250001
20
0
10
968750,8
8 редуктор Ц-2Н-500
3
9800
29400
10,7
0
5,5
21700,14
9 редуктор У 2У-315
2
18964
37928
5
27655,8
2,5
5139,24
10 насос 4К-6
4
20000
80000
8
50666,7
4
14656
11 насос ВВН 2-50 з дв
4
196630
786520
10
19663
5
383428,5
12 конвеєр КЛЗ 500
4
1167300
4669200
18,7
0
9,4
4314434,2
Невраховане обладнання 18%
1339304,1
3656739,24
23,31
764405
11
10901137
РАЗОМ:
8779882,1
23971857,3
152,81
5011099
80
21802274

Формула для розрахунку загальної вартості ОПФ:
Про ст = К · П ст; де: Про ст - загальна вартість, грн.;
К - к - ть апаратів, шт.;
П ст-початкова вартість.
2.2 Розрахунок суми капітальних вкладень
Капітальні вкладення є джерелом для капітального будівництва. Капітальні вкладення - це вкладення в ОПФ.
Під капітальним будівництвом розуміють процес створення основних фондів шляхом будівництва нових, розширення, реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств та інших об'єктів як виробничого, так і невиробничого характеру.
Відтворення основного капіталу на підприємствах може здійснюватися такими шляхами
Або за рахунок прямих інвестицій;
Або шляхом передачі об'єктів основного капіталу засновниками в рахунок внесків до статутного капіталу;
Або при безоплатній передачі юридичними і фізичними особами.
Демонтаж - це розбір обладнання піддалося фізичному і моральному зносу, для заміни на нове. / 6.стр. 86 /
При реконструкції демонтується: редуктор Ц - 2Н - 500 на редуктор ЦДН - 710 - 40 - 21 (1 штука).

Таблиця 2 - Розрахунок витрат на демонтаж редукторів
Найменування
обладнання
Одиниця
вимірювання
К - ть
Витрати на демонтаж
Одиниці обладнання.; Руб.
Сума; руб.
Редуктор Ц - 2Н - 500
Шт.
1
9800
9800
РАЗОМ
9800
9800
Залишкова вартість (Ц ост) - це та частина вартості основних виробничих фондів, яка не перенесена на готову продукцію в результаті того, що подальше використання цієї техніки економічно недоцільно.
Таблиця 3 - Розрахунок залишкової вартості демонтується обладнання
Найменування
обладнання
К - ть
Первісна вартість обладнання.; Руб.
Вартість фактичного зносу обладнання
Остат. Вартість обладнання. руб.
одиниці
всього
норма
амортизації,%
Число років факт. експлуатації
Фактіч. знос
%
Сума, руб.
Редуктор
Ц-2Н-500
1
ШТ.
9800
10,7
13,4
100
9800
0
РАЗОМ:
9800
9800
0
Ліквідаційна вартість (Ц л) - вартість реалізації демонтується техніки. При Ц л> Ц ост перевищення виручки недостатньою вартістю спрямовується в доход підприємства. Якщо Ц лост, втрати зараховуються на збиток. При оцінці ефективності введеного для заміни списаного з балансу обладнання додається до ціни придбаного обладнання для заміни. / 2.стр. 65 /

Таблиця 4 - Розрахунок ліквідаційної вартості демонтується обладнання
Найменування
обладнання
К - ть
Вага одиниці обладнання, т.;
Загальна вага, т.;
Вартість, руб.;
1 т. брухту
Загальна
Редуктор
Ц-2Н-500
1
0,1
0,1
20000
2000
РАЗОМ:
2000
Реконструкція - це організаційно - технічні заходи з перебудови промислового підприємства на основі впровадження досягнень науково - технічного прогресу з метою підвищення технічного рівня, виробничої потужності і поліпшення техніко - економічних показників та умов праці.
Таблиця 5 - Зведена таблиця капітальних витрат на реконструкцію
Найменування
витрат
Сума, руб.
Амортизаційні відрахування
Джерело даних
Норма,%
Сума, руб.
1. витрати на технолог. обладнання.
198000
10,7
1980,11
Завдання
2. витрати на демонтаж
9800
Табл. 2
3. разом кошторисна вартість реконструкції (1 +2)
207800
10,7
1980,11
4. Ц ост демонтується обладнання
0
Табл. 3
5. Ц л демонтується обладнання
2000
Табл. 4
6.ітого капітальних витрат на реконструкцію (3 + 4 - 5)
205800
7. Приріст оборотних засобів (6 - 1)
7800
8. сума реальних інвестицій
(6 +7)
213600

2.3 Розрахунок двох калькуляцій
Калькуляція - обчислення собівартості одиниці продукції або виконаної роботи.
Собівартість - поточні витрати промислового підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі.
Звітна калькуляція - обчислюється на основі даних обліку і характеризує фактичний рівень витрат.
Таблиця 6 - Звітна калькуляція на KCl загальний за рік по ВАТ «Сильвініт» РУ 1 Q = 472000 т.
найменування
Од. вимір.
витрати на 1 тонну
витрати на Q
К - ть
Ціна, руб.
сума
К - ть
сума
1. сильвінітової руда 22%
т.
5,256
96,87
509,15
2480832
240318800
2. допоміжні матеріали:
а. аміни
кг.
0,2079
61,01
12,683
98129
5986376
б. поліакриламід
0,006
102,05
0,612
2832
288864
3.возвратние відходи
кг.
-2,85
4. паливо та енергія
на технологічні потреби:
а. газ
т.у.п.
0,014
402,23
5,63
6608
2657360
б. ел. енергія
кВт.год
25,483
1,03
26,25
12027976
12390000
в. пар
Гкал
0,444
178,8
79,39
209568
37472080
р. вода
м 3
0,5
3,80
1,9
236000
896800
5. заробітна плата
Руб.
13,91
6565300
6. відрахування на соц. потреби:
а. єдиний соц. податок 26%
Руб.
3,62
1706978
б. відрахування на травматизацію і проф. захворювання 0,9%
(Розрахунок від оплати праці)
0,13
59087,7
7. амортизаційні відрахування ОПФ
Руб.
8,99
4246693,6
8. зміст ОПФ
Руб.
2,87
1354995,8
9. загальновиробничі витрати
Руб.
57,02
26914000
РАЗОМ:
719,31
340857335,1
10. загальногосподарські витрати
Руб.
50,78
23970100
11. інші витрати
Руб.
8,05
3801300
разом виробнича собівартість
58,83
27771400
12. Позавиробничі витрати
Руб.
98,96
46710400
Всього повна собівартість
877,1
415339135,1
Таблиця 7 - Проектна калькуляція на KCl загальний за рік по ВАТ «Сильвініт» РУ 1 Q = 556000 т.
найменування
Од. вимір.
витрати на 1 тонну
витрати на Q
К - ть
Ціна, руб.
сума
К - ть
сума
1.сільвінітовая руда 22%
т.
5,256
96,87
509,15
2922336
283087400
2.вспомогательние матеріали:
а. аміни
кг.
0,2079
61,01
12,683
115592,4
7051748
б. поліакриламід
0,006
102,05
0,612
3336
340272
3.возвратние відходи
кг.
-2,85
4.топліво і енергія
на технологічні потреби:
а. газ
т.у.п.
0,014
402,23
5,63
7784
3130280
б. ел. енергія
кВт.год
25,483
1,03
26,25
14168548
14595000
в. пар
Гкал
0,444
178,8
79,39
246864
44140840
р. вода
м 3
0,5
3,80
1,9
278000
1056400
5. заробітна плата
Руб.
11,81
6565300
6. відрахування на соц. потреби:
а. єдиний соц. податок 26%
Руб.
3,07
1706978
б. відрахування на травматизацію і проф. захворювання 0,9%
(Розрахунок від оплати праці)
0,11
59087,7
7. амортизаційні відрахування ОПФ
Руб.
7,64
4246693,6
8.содержаніе ОПФ
Руб.
2,44
1354995,8
9.общепроізводствение витрати
Руб.
49,37
27452280
РАЗОМ:
707,21
394787275,1
10. загальногосподарські витрати
Руб.
43,11
23970100
11. інші витрати
Руб.
6,84
3801300
разом виробнича собівартість
49,95
27771400
12. Позавиробничі витрати
Руб.
86,53
48111712
Всього повна собівартість
843,69
470670387,1
2.4 Розрахунок ПДВ
Податок на додану вартість (ПДВ) - пасивна форма податку, величина якого визначається як добуток ставки податку на вартість реалізованої продукції, зменшену на вартість матеріальних витрат. Найбільш вживана ставка ПДВ 18%. / 2.стр. 471 /

Таблиця 8 - Розрахунок ПДВ сплаченого
статті витрат
до реконструкції
після реконструкції
Вартість, руб.
ПДВ, 18%
Вартість, руб.
ПДВ, 18%
Редуктор
Ц-2Н-500
198000
35640
аміни
5986376
1077547,7
7051748
1269314,6
поліакриламід
288864
51995,5
340272
61249
газ
2657360
478324,8
3130280
563450,4
ел. Енегрія
12390000
2230200
14595000
2627100
пар
37472080
6744974,4
44140840
7945351,2
вода
896800
161424
1056400
190152
РАЗОМ:
59691480
10744466,4
70314540
82971157,2
2.5 Розрахунок прибутку
Прибуток - найважливіша економічна категорія та основна мета діяльності будь-якої комерційної організації. Як економічна категорія прибуток відображає чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва.
Рентабельність - прибутковість, тобто кінцевий результат господарської діяльності промислового підприємства.
Ціна - це грошове вираження вартості товару, економічна категорія, що дозволяє побічно вимірити витрачений на виробництво товару суспільно необхідний робочий час. При товарних відносинах ціна виступає як сполучна ланка між товаровиробником і споживачем, тобто є механізмом, що забезпечує рівновагу між попитом і пропозицією, а отже, між ціною і вартістю.
Ціна оптова - ціна, за якою здійснюються розрахунки між виробником і споживачем.
Відпускна ціна формується на основі оптової ціни та додаткового включення в ціну податку на додану вартість.
Формула для розрахунку прибутку (Р)

Р = П ст · де: П ст - повна вартість, руб.
R - рентабельність,%
Р = 470670387,1 · руб.
Формула для розрахунку відпускної ціни (Ц)
Ц = П ст · QUOTE ;
Ц = 470670387,1 (1 + QUOTE 545977649 крб.
Формула для розрахунку відпускної ціни (Ц отп.)
Ц отп. = Ц + ПДВ;
Ц отп. = 545977649 + 98275976,8 = 644253625,8 руб.
Формула для розрахунку виручки з ціни (ВЦ)
ВЦ = де: Q м - випуск продукції за місяць, т.
ВЦ = 53746,6 крб.
ВЦ опт. = QUOTE 63421,1 руб.
Збільшення ціни на 2% (за завданням)
545977649 · 1,02 = 556 897 202 руб.
Збільшення ціни на 4% (за завданням)
545977649 · 1,04 = 567 816 755 руб. / 8.стр. 196 /

Висновок
На підставі проведених розрахунків, робимо висновок. Після проведення реконструкції річний випуск продукції збільшиться на 84000 тон, тим самим збільшиться прибуток підприємства на 8853000,3 руб.
Так само за завданням необхідно визначити термін окупності.
Формула для розрахунку терміну окупності (Т ок.)
Т ок. = / 8.стр. 200 /
де: інвестиції в реконструкцію;
Р - прибуток;
Т ок. =
Проведені розрахунки показують, що окупність підприємства відбудеться за 0,003 років.

Використана література
1. Г.І. Рузавін «Основи ринкової економіки: Навч. посібник - М.: Банки і біржі: ЮНИТИ », 1996.
2. Н.Л. Зайцев «Економіка, організація та управління підприємством: Учеб. посібник. - М.: «ИНФРА - М,» 2005. - 419 с.
3. http://www.bankreferatov.ru/03h26b47
4. І.В. Сергєєв «Економіка підприємства: Учеб. посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, »2003. - 304 с.: Іл.
5. М.А. Ревазов, Ю.А. Маляров «Економіка, організація виробництва та планування на відкритих гірничих роботах - М.:« НАДРА », 1989
6. І.П. Котеровим «Мікроекономіка, Москва: Видавничий центр« Академія »2003 - 208с
7. С.А. Фарамазов «Ремонт і монтаж обладнання хімічних та нафтопереробних заводів. Підручник для технікумів, 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: «ХІМІЯ» 1988
8. В.П. Грузинів «Економіка підприємства, 2-е вид., - М.:« ЮНИТИ - ДАНА »2003
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
219.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Ефективність використання і відтворення основних засобів оцінка і шляхи підвищення
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 2
Стан та шляхи удосконалення основних засобів
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ППВП Транзистор
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів ППВП Транзистор 2
Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
Бухгалтерський облік основних засобів їх склад і класифікація Оцінка основних засобів ПБО 601
Відтворення та вдосконалення основних фондів
© Усі права захищені
написати до нас