Шкільний сільський селищний краєзнавчий музей

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки РФ

Департамент освіти і науки Архангельської області

ГОУ СПО «Архангельський педагогічний коледж»

Контрольна робота: «Основи краєзнавства»

«ШКІЛЬНИЙ (сільські, селищні) КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ »

Студентки 5 курсу 52 (1) групи

Новицької Тетяни Олександрівни

Викладач: Г.А. Попова

2009ЗМІСТ

Глава 1. Шкільний краєзнавчий музей

1.1 Теоретичні аспекти освітньої діяльності музею

1.2 Шкільний музей

1.3 Музей в освіті

Глава 2. Освітня програма з краєзнавчої спрямованості: «Шкільний краєзнавчий музей»

Література

ДодатокГ Розділ 1. ШКІЛЬНИЙ (сільські, селищні) КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

Музей (від грец. Museion - будинок муз) - установа, що займається збиранням, зберіганням, вивченням, реставрацією і експонуванням свідоцтв розвитку природи і матеріалізованих цінностей культури, що відображають різні області творчої діяльності людини.

1. 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ

Освітню діяльність сучасного музею слід розглядати у трьох аспектах - пізнавальному, творчому, соціальному. Кожен з них, будучи в тісному взаємозв'язку з іншими, відображає певний зміст музейної роботи по даному напрямку.

Пізнавальний аспект. В основі поняття «пізнавальний» лежить поняття «знання», визначення змісту якого є фундаментальною проблемою для філософії і науки з глибокої давнини. Як приклад пошлемося на античних філософів. Так, Платон характеризував знання через його протилежність «думка», а Арістотель представляв його як «вміння», тобто знання ремесла, мови, обряду і т.д., що є неодмінною умовою користування ним.

Наступні за античністю епохи збагатили поняття новим змістом, у результаті чого знання стало розглядатися у двох аспектах - практичному і теоретичному. Кожен з названих аспектів включає в себе науку, техніку, релігію, культуру, тобто є елементом цілісного культурно-історичного комплексу, важливе місце в якому займає музей, бо він належить середовищі, формує практичний досвід та теоретичне знання, орієнтоване на формування і розвиток професійних музейних дисциплін. Тут досліджуються такі форми специфічної діяльності людини, як збирання, зберігання, вивчення та популяризація пам'яток культури, техніки та природи.

Творчий аспект. Творчість є найважливішою складовою будь-якої діяльності людини. Знання теж можна розглядати як результат творчої діяльності людини, бо воно допомагає йому визначити ставлення до природи, суспільству, і нарешті, до самого себе. В умовах несформованого інформаційного суспільства установка на цінність творчого розвитку особистості не втрачає своєї актуальності.

Соціальний аспект. Музей є частиною середовища і активно бере участь у соціалізації людини з самого раннього віку, розширюючи його сприйняття навколишнього світу. Залучення до навколишнього світу і суспільству відбувається в його середовищі в процесі передачі чуттєвого досвіду, знань, умінь та цінностей від одного покоління до іншого. Цей процес вписується в концепцію безперервної освіти (Г. І. Ільїн), бо його освітнім результатом є перетворення соціокультурного досвіду у власні установки, цінності, орієнтації, засвоєння соціальних норм, ролей і т.д.

Досвід розвитку освітньої діяльності музею в Х I Х і першій половині ХХ ст. Умовно дозволяє виділити дві групи музеїв - професійні та власне освітні. До першої групи належать музеї технічного, природничо-наукового, етнографічного, історико-краєзнавчого та мистецтвознавчого профілів. До другої - непрофесійні музеї: педагогічні, шкільні та дитячі. Дана група музеїв має не тільки свою історію розвитку, але й займає чільне місце в системі освітніх та соціально-дозвіллєвих установ.1. 2 ШКІЛЬНИЙ МУЗЕЙ

Шкільні музеї - відносяться до групи музеїв навчальних закладів та музеїв педагогічного профілю. Створюються і функціонують в загальноосвітніх школах усіх типів і позашкільних установах з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розвитку пізнавальної та творчої активності учнів, формування в них навичок ціннісно-орієнтованого ставлення до культурно-історичної спадщини та залучення до нього.

Поряд з педагогічними широке розповсюдження мали шкільні музеї. З'явившись у великій кількості на зламі ХІХ - ХХ ст., Вони були викликані до життя потребою навчити дітей витягати знання як з безпосереднього спостереження навколишнього життя, так і з предметів, зібраних у шкільному музеї, який представляв собою «необхідне зібрання колекцій, приладів, картин і взагалі всього того, що повсякденно вживається в школі, де введено наочне викладання ... »(7; 25). Такі музеї були приналежністю шкіл нижчому щаблі, орієнтувати своїх вихованців на трудову діяльність, і головним принципом їх комплектування було корисність предмета для знайомства з дійсністю. Не випадково перевагу в шкільних музеях віддавалася краєзнавчої тематики, а в збиранні експонатів брала участь вся школа, що дозволяло не тільки знайомити учнів зі специфікою життя конкретної місцевості в усіх її проявах, але й налагодити в школі творчі взаємини між вчителем і учнями. Інтерес до шкільних музеях виявляли не тільки вчителі, але і великі вчені, діячі народної освіти, створили посібники та керівництва з організації таких музеїв і ратували за організацію методичних центрів на базі кращих музеїв. З метою кращого використання в навчальному процесі наочного матеріалу вони рекомендували розподіляти колекцію музею по розділам гуманітарного та природничо-наукового знання (5; 52).

Тим самим шкільний музей, багато в чому будучи сферою дитячого творчого праці, не тільки виховував у учнів інтерес до навколишнього світу, але й формував корисні навички.

За радянських часів шкільні музеї, втративши в основній своїй масі колишнє призначення, перетворилися на формальне відображення історії школи та досягнень її керівництва, хоча саме шкільний музей має бути відображенням змісту і якості життя колективу, центром інтегрованої в навчально-виховний процес музейно-педагогічної та краєзнавчої роботи.

1.3 МУЗЕЙ У ОСВІТІ

Історичний розвиток музеїв дозволяє простежити їх постійний зв'язок з наукою. У певні історичні періоди музейні зібрання ставали основою для фундаментальних і прикладних досліджень цілого ряду галузей науки, в музеях працювали великі вчені, робилися важливі для науки відкриття, створювалися фундаментальні праці. Використання музеїв з метою освіти і виховання призвело до виникнення музейної педагогіки, яка поєднує в собі елементи та музеєзнавства, та педагогіки і доповнюється соціологічними і психологічними дослідженнями. У 1982 році німецький музеолог (музеєзнавець) Клаус Шрейнер дав таке визначення поняттю «музейна педагогіка»: «Це суспільно-наукова спеціальна дисципліна, яка вивчає зміст і принципи, а також методи специфічного для музею процесу виховання та освіти». Безумовно, музейна педагогіка - суміжна наукова дисципліна, що досліджує музейні форми комунікації, характер використання музейних засобів у передачі та сприйнятті інформації з точки зору педагогіки. У сучасних дослідженнях музейна педагогіка - це наукова дисципліна на стику музеєзнавства, педагогіки і психології, яка розглядає музей як освітню систему. У зв'язку з цим музейна педагогіка дозволяє:

- Вивчати закономірності музейно-педагогічного процесу і використання їх у практиці, можливості вдосконалення педагогічного керівництва;

- Визначати специфіку педагогічного впливу музеїв на різні соціальні та вікові групи музейної аудиторії, що обгрунтовує необхідність диференційованого підходу до відвідувачів музею;

- Узагальнювати досвід виховної роботи музеїв і на цій основі виробляти і вдосконалювати науково-методичні рекомендації;

- Виявляти найбільш раціональні форми і методи спільної роботи музеїв з різними типами освітніх установ;

- Прогнозувати розвиток музеїв у плані реалізації їх педагогічних можливостей.

У числі інших проблем музейна педагогіка займається вивченням психолого-педагогічних проблем сприйняття музейної форми комунікації, спеціальні розділи музейної педагогіки досліджують форми і методи роботи з музейною аудиторією, визначають найбільш переважне місце розташування музеїв, їх можливості в навчально-виховному процесі на всіх рівнях освіти, вивчають проблеми музейної соціології. Таким чином, музейно-педагогічні дослідження носять інтердисциплінарний характер і збагачують і музеєзнавство, і педагогіку, і психологію.

На сьогоднішній день, безумовно, необхідно чітко розрізняти поняття «музейна педагогіка» та «культурно-освітня діяльність у музеї», оскільки перше позначає нову наукову дисципліну, тоді як друге - традиційне для музею напрям, який входить у його компетенцію.

Говорячи про можливості музейної педагогіки у процесі виховання, коротко розглянемо історію «взаємин» школи і музею. Тісна та гармонійна взаємодія музеїв та освітніх установ почалося в середині XIX століття. З цього часу змінилося кілька моделей взаємовідносин між школою та музеєм: «омузеіваніе школи» (ХІХ століття), «школоцентрісткая» модель (початок ХХ століття), поява шкільних краєзнавчих музеїв та їх орієнтація на державні музеї (50-60-ті роки ХХ століття ), формування мережі шкільних музеїв різного профілю і модифікація взаємин школи з музеями державними (60-90-ті роки ХХ століття).

Зараз, кажучи про музейну педагогіку, про її можливості в освітньому, виховному процесах, в першу чергу необхідно розглянути модель взаємодії «школа - шкільний музей», оскільки доцільніше використати потенціал цього унікального закладу (тим більше що, як правило, він територіально вигідно розташований за відношенню до всіх учасників освітньо-виховного процесу). Зародження і розвиток взаємовідносин «школа - шкільний музей» почалося на рубежі XIX і XX століть і проходило в загальноісторичному контексті.

Можна виділити наступні основні етапи історії створення та розвитку шкільного музею:

1. З початку свого виникнення на рубежі XIX-XX століть і до кінця 1920-х років шкільний музей створюється виходячи з потреб школи в наочному викладанні, він активно включений у навчальний процес для здійснення наочного методу, знайомства з дійсністю, з вимогами навколишнього життя. Він є плодом спільних зусиль, спільної творчості вчителя і учня, які разом займаються збиранням або виготовленням посібників.

2. У 1930-х і 1940-х роках, у зв'язку з розвитком шкільного краєзнавства та орієнтуванням школи на реалізацію ідей політехнізації, музей наочних посібників перетворювався на краєзнавчий. У результаті чого в школі кінця 1930-х - початку 1940-х років почали відкриватися комплексні музеї краєзнавства. З 1950-х років починається процес формування мережі шкільних музеїв, що дав імпульс створенню шкільних музеїв практично всіх профілів.

3. До середини 1980-х років в Росії сформувалася досить велика мережа шкільних музеїв - чотири з половиною тисячі. У кількісному відношенні вони стали переважати над усіма іншими групами музеїв, що утворюють структуру музейної мережі країни. У середовищі шкільних музеїв з'являються музеї-лідери, які формують образ шкільного музею цього часу і впливають на інші.

4. Однак у 1990-х роках шкільні музеї переживають відому кризу і піддаються модифікаціям, пов'язаним з корінними змінами у суспільному та економічному житті країни. Частина музеїв занепадає або закривається, що пояснюється зміною ідеологічних пріоритетів (внаслідок чого деякі музеї, перш за все військово-історичного профілю, втрачають актуальність), слабкою наступністю у роботі керівників (на зміну ентузіастам 1970-1980-х років не завжди приходять нові кадри ), матеріальними труднощами і відсутністю правового статусу у шкільного музею.

Але деяким шкільним музеям тоді вдалося не тільки «вижити» в умовах нового часу, відобразити його вимоги і тенденції, але і продовжити активну діяльність, зберегтися саме як шкільний музей.

Це стало можливим багато в чому завдяки наступним основоположним принципам:

- Шкільний музей служить своїм творцям. Ті, хто створюють цей музей (актив, учні та педагоги школи, рада сприяння та інші), є і його основними «споживачами» або «користувачами». Це відрізняє його від багатьох інших музеїв, які створюються однією групою осіб (фахівці-музеологія) для іншої (аудиторія);

- Шкільний музей інтегрований у навчально-виховний процес: через різні збори і інші форми діяльності він пов'язаний з викладанням конкретних навчальних дисциплін та з додатковою освітою учнів. Подібна зв'язок також існує між школою і музеями інших типів, але вона не є настільки тісною і інтенсивної;

- Шкільний музей більш ніж який-небудь інший включений в життя місцевого співтовариства. «Якість життя» шкільного музею безпосереднім чином залежить від місцевої адміністрації (включаючи навчальний округ району та методичний центр керівництва роботою музею), а так само прилеглих підприємств і установ, місцевих засобів масової інформації і, нарешті, жителів району (у тому числі і батьків учнів , що проживають на даній території).

На даний момент актуалізація шкільного музею як відкритої системи пов'язана з чітким усвідомленням наступних позицій:

1) термін «шкільний» повинен визначати не місцезнаходження, а специфіку музею. Він потрібен школі в тій мірі, в якій виявляється не церемоніальним залом, куди запрошують почесних гостей або де проводять урочисті лінійки, а побудником творчої активності дітей, способом поліпшення і поглиблення їх контактів з педагогом, засобом збагачення навчального процесу. Так було в період зародження шкільного музею в Росії, такими повинні залишитися критерії оцінки його діяльності і сьогодні;

2) шкільний музей актуальний тоді, коли він не прагне бути схожим на класичне музейна установа. У цьому музеї цінність музейного предмету визначається його освітнім призначенням;

3) шкільний музей покликаний залишатися переважно музеєм дитячої творчості та дитячої праці, а тому ключовими для характеристики його діяльності повинні бути слова «пошук», «відкриття», «творчість». Це музей, який створюється дітьми і одночасно для дітей;

4) його специфіка в тому, що він входить в структуру школи, відповідає її потребам, а тому правомірність існування та ефективність діяльності шкільного музею визначаються, по-перше, ступенем включеності в його роботу учнів тієї чи іншої школи (по можливості - всіх учнів, а не тільки членів активу музею) і, по-друге, використанням його матеріалів у навчально-виховному процесі (не тільки вчителями-ентузіастами, а всім педагогічним колективом).

Говорячи про потенціал музейної педагогіки у виховному процесі, необхідно згадати, що процес виховання - обопільний. І найчастіше його ефективність і результативність прямо пропорційно залежать від рівня професіоналізму педагога, вихователя. У зв'язку з цим необхідно відзначити, що одним із завдань музейної педагогіки є підготовка і підвищення кваліфікації як безпосередньо музейних педагогів та педагогічного складу, залученого до роботи в музеї, так і всього педагогічного колективу.

Крім цього, шкільний музей повинен виконувати свої основні функції - науково-документальну, охоронну, дослідницьку, освітню, і повинен бути центром науково-методичної, дослідно-експериментальної діяльності всього колективу освітньої установи.

Перш за все, музей освітнього закладу - це шкільний центр підвищення кваліфікації і навіть у деяких випадках перепідготовки, де педагоги різних спеціальностей у процесі підвищення кваліфікації та перепідготовки зможуть озирнутися на «старе», щоб побачити перспективи свого зростання. По-перше, практично у всіх шкільних музеях існує розділ «Історія школи», де, природно, зберігається (або експонується) інформація про кращих вчителів, про їхні досягнення та педагогічних знахідки. А що краще «добре забутого старого»? По-друге, у шкільному музеї зберігаються матеріали, які будуть корисні вчителю при підготовці аналізу та самоаналізу навчального заняття і заповненні, наприклад, таких рядків, як «Завдання уроку» (серед яких обов'язково має бути і виховна), «Обладнання уроку», « Система роботи вчителя ». По-третє, саме шкільний музей, його експозиція, архіви будуть корисні молодим фахівцям у підвищенні їх рівня професійної компетенції та етики, а також допоможуть більше дізнатися про освітній установі, його традиції і так далі.

Окремо потрібно сказати про потенціал шкільного музею як можливого центру регіонально-орієнтованої виховної системи освітньої установи. Позитивний досвід подібного режиму роботи освітньої установи є і в місті Новосибірську, і в Новосибірській області. У цьому сенсі корисно звернути увагу на наступне: на жаль, рівень професіоналізму класних керівників, педагогів у школах часто такий, що вони розглядають шкільний музей як можливість проведення або «чергового», або традиційного заходу (до 9 Травня, 23 лютого і так далі) . Це невірно, тому що, по-перше, у світлі останніх державних, регіональних нормативно-правових актів у галузі виховання й освіти, соціально-економічні зміни, що відбуваються в країні, і зумовлена ​​ними модернізація загальної середньої освіти вимагають істотних змін у змісті та структурі виховних завдань, які стоять і перед загальноосвітньою школою зокрема, і перед системою загальної та додаткової освіти в цілому і які, безумовно, необхідно ставити перед кожним конкретним уроком, заходом, позаурочних занять. По-друге, при проектуванні музею як центру виховної системи необхідно продумувати і заломлювати роботу всіх предметно-циклових комісій, всіх методичних об'єднань, всіх напрямів діяльності установи саме через музей, що в свою чергу вимагає певного роду перепідготовки педагогів або підвищення їх кваліфікації. На початковому ступені підвищення кваліфікації та перепідготовки цю проблему може вирішити і вирішує музей освітньої установи.

Музей і з точки зору методичного супроводу цілісного виховного процесу в освітньому закладі повинен виконувати функції системно-комплексного методичного центру, лабораторії, свого роду «скарбнички». Де, як не в музеї, зберігати, експонувати, використовувати кращі методичні розробки та досвід виховної діяльності класних керівників і вчителів-предметників, зберігати узагальнений досвід передових педагогів і так далі? Саме музей дає можливість забезпечувати інформаційний супровід дослідно-пошукової діяльності в галузі виховання, розвитку учнів у школі.

Будь-яке залучення педагога в дослідну та дослідно-експериментальну діяльність значно підвищує рівень його професійної кваліфікації. Що стосується шкільного музею, то він за визначенням має вести (і веде) роботу в інноваційному, дослідно-експериментальному режимі.

До числа особливо значущих проблем, що вирішуються музейної педагогікою, відноситься активізація різних процесів формування особистості учня - розвитку її творчих здібностей, вироблення активної життєвої позиції і так далі. Тому одне із завдань музейної педагогіки полягає у створенні умов для активізації діяльності учнів у музеї. Пошуки ведуться в області екскурсійної методики, методики проведення музейних уроків, факультативів, організації самостійної науково-дослідної роботи учнів на базі фондів та архіву музею. Залучення дітей до музейної діяльності відбувається і за допомогою організації проблемних, творчих лабораторій і так далі.

Важко переоцінити потенціал шкільного музею у вирішення питань виховної діяльності учнів, оскільки музей відноситься до того унікальному типу установ, який дозволяє здійснити наступне:

- У процесі виховної діяльності сформувати і розвинути всі структурні компоненти змісту патріотизму як якості особистості: емоційного, інтелектуального, діяльнісного, потребностно-мотиваційного, вольового;

- Проводити діяльність з пропаганди здорового способу життя.

Крім того, музей є центром збереження ціннісних орієнтирів всього колективу учителів та учнів освітньої установи і одним із центрів формування досвіду соціальних відносин в учнів.

Форми і методи, які вже використовуються для вирішення виховних завдань на базі музею і можливі, - різноманітні. Крім традиційних форм (екскурсія, зустріч з цікавими людьми і так далі), це можуть бути: інтерактивний музей на сайті установи; інтерактивна екскурсія в режимі мультимедіа чи особлива форма шкільного музей - дитячий музей; заняття, незалежно від профілю музею, археологічні, художні і так далі, але проводяться на основі матеріалів музею.

Г Розділ 2. Про БРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМА З краєзнавчу спрямованість «Шкільний ИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ»

Пояснювальна записка

Шкільний музей сьогодні все більшою мірою стає тим інститутом, який дозволяє транслювати і вкорінювати в житті базові цінності суспільства. Через прилучення до вітчизняної історії та культурі відбувається усвідомлення дитиною власної особи. Музей викликає інтерес до минулого народу, до пам'ятників старовини. Шкільний музей може і повинен з'єднати розірваний зв'язок між поколіннями, епохами.

Шкільний музей - це ефективний засіб духовно-морального, патріотичного і громадянського виховання дітей та молоді.

Мета програми:

  1. Забезпечення умов для формування мотивації особистості до пізнання історії рідного краю.

  2. Розвиток творчих і інтеллектуальн6их здібностей у різних видах музейної діяльності.

Завдання:

Виховують:

- Виховання особистості, яка вміє спостерігати себе і аналізувати навколишню дійсність, помічати незвичайне у звичайному, яка усвідомлює своє місце в історико-культурних процесах;

- Виховувати патріотичні почуття через вивчення російської народної культури;

Освітні:

- Прилучення до історичної та культурної спадщини своєї Батьківщини;

- Познайомити з побутом, звичаями;

Розвиваючі:

- Розвивати фантазію і художній смак.

Актуальність теми:

- Виховання патріотів своєї країни;

- Ознайомлення з життям і діяльністю людей, що жили на Малій Батьківщині.

Місце програми в системі додаткової освіти школи.

Дана програма є не тільки джерелом знань, але вона і розширює базовий рівень знань з краєзнавства. Програма розрахована на 39 годин і передбачає заняття з учнями середнього віку (5-9 класи). Окремі теми програми можуть бути використані для екскурсій по області. Заняття проходять в позаурочний час.

Очікувані результати:

- Вміння вести себе;

- Виховання почуття патріотизму, гордості за традиції;

- Знайомство зі своєю Малої Батьківщиною;

- Оволодіння теоретичним матеріалом програми.

Навчально-тематичний план

Розділ

Кількість годин за все

Теорія

Практика

1. «Милості просимо, гості дорогі»

6

6

-

2. Мій край

9

7

2

3.Традіціі та обряди краю

13

5

8

4. «Забуті сторінки»

7

6

1

5. Презентація проекту: «Шкільний краєзнавчий музей»

4

4

-

Піврічна програма, розрахована на 39 годин.

Зміст програми

Етапи

Виховні завдання

Основні форми і зміст

1. «Милості просимо, гості дорогі»


Перше відвідування дітьми музею. Знайомство з оздобленням.

2. Мій край

Розвиток у дітей та підлітків сімейних цінностей

Відвідування місцевого архіву, екскурсія по місту, фотовиставка «Пам'ятні місця», зустрічі з цікавими людьми.

3. Традиції та обряди краю

Повага до рідної історії, традицій земляків

Бесіда з дітьми: «Наші традиції», створення колекції народного жіночого костюма, показ-виставка: «Наряди моєї бабусі», посиденьки: «Водохресний вечір».

4. «Забуті сторінки»

Розвиток у дітей та підлітків патріотизму

Дослідження дітей з історії побуту: розповідання по слайдах, перегляд відеофільму про працю, стінгазета з творами дітей: «Праця в минулому і сьогоденні».

5. Презентація проекту: «Шкільний краєзнавчий музей»


Показ і захист проекту: «Шкільний краєзнавчий музей»

Методичне забезпечення

Програма поєднує різноманітні форми і методи роботи з учнями.

Дидактико-методичні особливості програми:

- Здійснення роботи дітей в роботі з речовими джерелами;

- Розвиток вміння працювати з людьми різного віку.

Основні методи навчання:

- Дослідний;

- Пошуковий;

- Наочний;

- Словесний.

Форми роботи:

- Практичні заняття з архівним матеріалом;

- Зустрічі;

- Стінгазети;

- Фотовиставки і т.д.ЛІТЕРАТУРА

1. Горшкова Г.І. Музей освітньої установи. Документи, рекомендації, бібліографія. - Арх-ськ, изд-во Архангельського обласного інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників освіти, 2004. - 94с.

2. Ланкове Н.М. Робота зі школярами в краєзнавчому музеї: Сценарії занять: Навчальний метод, посібник. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.

3. Медведєва Є.Б., Юхневич М.Ю. Музейна педагогіка як нова наукова дисципліна: культурно-освітня діяльність музеїв. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1997. - 85С.

4. Панкратова Т.М., Чумалова Т.В. Заняття і сценарії з елементами музейної педагогіки для молодших школярів: Перші кроки у світ культури: Навчальний метод. посібник. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 2000. - 160с.

5.Столяров Б.А. Музейна педагогіка. Історія, теорія, практика: Учеб. посібник. - М.: Вища школа, 2004. - 216с.

6. Хитько Н.А. Шкільний музей, його призначення і організація. - Київ, 1915.

7. Юхневич М.Ю. Педагогічні, шкільні, дитячі музеї дореволюційної Росії: Метод. Посібник. - М., 1990.ДОДАТОК

Словник основних термінів

Аудиторія музейна - група людей, об'єднаних пізнавальним інтересом до музею, що характеризується за наступними основними ознаками: вік, освітній рівень, професійна приналежність і місце проживання.

Колекція музейна - сукупність музейних предметів, пов'язаних спільністю одного або декількох ознак і представляють науковий, пізнавальний чи художній інтерес.

Комунікація музейна - процес спілкування відвідувача з музейними пам'ятками, умовами успішності якого є: 1) його здатність розуміти «мову» музейних предметів, 2) здатність музейних співробітників створити умови для цього розуміння.

Методика - 1. Сукупність методів і прийомів практичного виконання чого-небудь (наприклад, наукового дослідження). 2. Розділ педагогіки, що розглядає методи викладання навчальних предметів або виховання людини.

Музеєзнавство (музеологія) - формується наукова дисципліна, що вивчає специфічне музейне ставлення людини до дійсності і породжений ним феномен музею, досліджує процеси зберігання та передачі інформації за допомогою музейних предметів, а також розвитку музейної справи та напрямки музейної діяльності.

Музеєфікація пам'яток - напрямок музейної діяльності та охорони пам'яток, присвячене перетворенню нерухомих пам'яток історії та культури або природних об'єктів в об'єкти музейного показу з метою максимального їх збереження, виявлення їх історико-культурної, наукової, естетичної цінності і включення в сучасну культуру.

Музей-квартира - меморіальний музей - пам'ятник, присвячений видатному діячеві історії, науки, культури і т.д.

Музей-пам'ятник - музей, що виник в результаті музеєфікації одиничних пам'яток (наприклад, Ісаакіївський собор у Санкт-Петербурзі).

Музейний предмет - поняття музеєзнавства, що служить для позначення предметів - результатів людської діяльності або рухомих пам'яток природної історії, які стали об'єктами пізнавального та ціннісного ставлення і включені до складу музейного зібрання.

Музейно-педагогічна програма - науково і методично вивірена послідовність педагогічних дій, що враховують специфіку музею та вікові особливості аудиторії. Музейно-педагогічні програми мають комплексний характер і можуть містити в собі блоки навчальних курсів, що забезпечують поетапне і послідовне розвиток, виховання і навчання особистості музейними засобами.

Музейно-педагогічний процес - системно організоване і чітко спрямоване взаємодія музейного педагога та учнів, що забезпечує єдність розвитку, виховання і навчання в умовах музейної середовища на основі цілісності й спільності всіх елементів його структури (музейний предмет, музейний педагог і музейний глядач).

Музейний педагог - фахівець, який здійснює педагогічну (освітню) діяльність музею. Він організовує музейно-педагогічний процес і, на основі суб'єктно-об'єктних і суб'єктно-суб'єктних відносин, забезпечує в рамках заданої цим процесом програми безпосереднє спілкування глядача з музейним пам'ятником.

Музейний предмет - предмет реальної дійсності, що є носієм соціокультурної і природничо інформацією, включений в музейне зібрання.

Музейний фонд - сукупність всіх належних музею музейних предметів з відносяться до них науково-допоміжними матеріалами. Вхідні до музейного фонду предмети можуть перебувати в сховищах (фонди), на тимчасовому зберіганні, в експозиційному просторі і т.д.

Музейний фонд Російської Федерації - сукупність постійно знаходяться на території РФ рухомих пам'яток історії та культури, що мають наукову, художню, історичну або іншу культурну цінність і є предметами музейного значення.

Музеографія - 1. Галузь музеєзнавства, вирішальна інформаційні, рекламні та популяризаторської завдання. Одна з найважливіших джерел музеєзнавства, змістом якої є опис середовища, нерухомих пам'яток і музейних предметів. 2.Совокупность видань з історії музею, його експозицій і колекцій.

Освітня діяльність музею - специфічна форма музейної активності, що характеризується педагогічною спрямованістю на розвиток, виховання і навчання особистості музейними засобами.

Педагогіка музейна - галузь педагогічної науки і побудована на її основі науково-практична діяльність, орієнтована на передачу культурного досвіду в умовах музейної середовища.

Профіль музею - категорія класифікації музею, його спеціалізація, яка визначає склад музейного зібрання, принципи комплектування музейних фондів, тематику експозиційної і просвітницько-освітньої діяльності.

Збори музейне - науково-організована сукупність музейних предметів, науково-допоміжних матеріалів і зберігаються в музеї коштів науково-інформаційного забезпечення. Включає фонди (основний, науково-допоміжний, обмінний і дублетних), бібліотеку й архів музею.

Зберігання музейних фондів - напрямок роботи, що здійснюється на основі режиму та системи зберігання музейних експонатів (5; 204).

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Краєзнавство та етнографія | Контрольна робота
96кб. | скачати


Схожі роботи:
Провінційний краєзнавчий музей
Калінінградський обласний краєзнавчий музей
Тульський обласний краєзнавчий музей як центр вивчення місцевого краю
Шкільний музей як форма виховної роботи
Зелений сільський туризм
Царсько-сільський ліцей
Еколого-краєзнавчий освіта молодших школярів
Роль Є Олесницького у розбудові крайового хліборобського товариства Сільський господар
Шкільний сленг
© Усі права захищені
написати до нас