Ціноутворення 10

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Установа освіти
«Вітебський державний технологічний університет»
ЦІНОУТВОРЕННЯ
Методичні вказівки до проведення практичних занять
для студентів економічних спеціальностей
Вітебськ
2007

УДК 338.5
Ціноутворення: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей
Вітебськ, Міністерство освіти Республіки Білорусь, УО «ВДТУ», 2007
Розробили: доц. Прокоф'єва Н.Л.
ст. препод. Домбровська О.М.
Справжні методичні вказівки призначені для проведення практичних занять з курсу «Ціноутворення» для студентів денної та заочної форми навчання.
Схвалено кафедрою «КД» УО «ВДТУ» 13.12.2007г. протокол № 4
Рецензент: д.е.н., проф. Ванкевіч Є.В.
Редактор: к.е.н., доц. Дем О.Д.
Рекомендовано до опублікування редакційно-видавничим Радою УО «ВДТУ» «______»________ 2007р. Протокол № ____
Відповідальний за випуск: Пусенкова Л.В.
Підписано до друку __________ Формат_________
Уч. вид. ліст___________
Друк різографіческая_______
Тіраж_________Заказ_______Цена______
Віддруковано на різографі УО «Вітебський державний технологічний університет». Ліцензія № 02330/0133005 от1 квітня 2004
210035, Вітебськ, Московський пр-т, 72

ЗМІСТ
ВСТУП
Тема № 1: Теоретичні основи ціноутворення
Тема № 2: Ціни у механізмі функціонування національної економіки
Тема № 3: Методи ціноутворення
Розділ 1: Методи ціноутворення, орієнтовані на витрати
Розділ 2. Методи ціноутворення, орієнтовані на якість і споживчі властивості товару
Розділ 3. Методи ціноутворення, орієнтовані на попит і рівень конкуренції
Тема № 4: Ціни в економіці суб'єктів господарського обороту Республіки Білорусь
Тема № 5: Ціноутворення у зовнішньоторговельній діяльності фірм
Тема № 6: Ціноутворення з урахуванням інфляції
Тема № 7: Стратегії ціноутворення та цінова політика фірм
ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП
«Ціноутворення» є общепрофессіональной дисципліною при
підготовці студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями «Економіка і управління на підприємстві», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Менеджмент», «Маркетинг», «Комерційна діяльність», «Товарознавство та експертиза», «Фінанси і кредит» , «Економіка та організація виробництва».
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни ціноутворення містять практичні завдання, питання для обговорення, методичні рекомендації щодо вирішення завдань і тести для самоконтролю, що дозволяє їх використовувати як для аудиторної роботи, так і для самостійної підготовки студентів денної та заочної форм навчання при вивченні дисципліни .
Тематика практичних занять відповідає програмі курсу «Ціноутворення», відображає всі питання, які виносяться на іспит (залік), що дозволить підвищити ступінь засвоєння методологічних і методичних аспектів ціноутворення та отримати практичні навички визначення цін на товари (послуги) з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

Тема № 1: Теоретичні основи ціноутворення
Мета заняття: усвідомити відмінності в підходах до формування цін у сфері виробництва та сфері обігу.
Питання для обговорення:
1. Вихідні передумови для визначення цін?
2. Визначення ринкової ціни А. Маршаллом.
3. Суть трудової вартості, її застосування в сучасній економіці.
4. Суть теорії граничної корисності.
5. Чим різняться механізми ринкової рівноваги по А. Маршаллу і Л. Вальраса?
6. Державний вплив на ринкову рівновагу.
Завдання № 1
Визначити рівень суспільно - необхідних витрат праці (ОНЗТ) по групі підприємств однієї галузі:
Підприємства
Всього витрат, млн. руб.
Обсяг випуску, тис. шт.
Витрати на од. продукції, тис. руб.
1
160
16
10
2
140
10
14
3
120
8
15
4
112
7
16
5
150
15
10
Як зміниться рівень ОНЗТ при розширенні суспільного виробництва за рахунок підприємства, індивідуальні витрати якого на одиницю продукції нижче середніх - 10,5 тис. руб., Обсяг випуску - 210 млн. руб.? Як при цьому зміниться ціна?
Завдання № 2
На основі даних завдання № 1 визначити, як зміниться рівень ОНЗТ при скороченні нерентабельного (з точки зору ОНЗТ) виробництва. Як скорочення нерентабельного виробництва позначиться на рівні цін за одиницю продукції, якщо сукупний платоспроможний попит на ринку залишиться колишньою?
Завдання № 3
Припустимо, що попит на товар А представлений у вигляді рівняння Qd = 10-0.2Р, а пропозиція Q s = 2 +0.2 Р, де Р - ціна, тис. руб., Qd і Q s - відповідно величини попиту і пропозиції (млн . штук на рік). Визначте рівноважну ціну, рівноважна кількість попиту і пропозиції, які відповідають ціні рівноваги. Яка ситуація складеться на ринку, якщо урядом буде встановлена ​​ціна товару А в розмірі 15 тис. руб.? Який обсяг товару А при цьому зможуть придбати покупці?
Методичні вказівки до виконання завдань № 1 і № 2:
Суспільно необхідні витрати праці (ОНЗТ) - це такі витрати праці на виробництво продукції, які доцільні для задоволення суспільної потреби в ній. Величина ОНТЗ розраховується як середній показник по групі підприємств однієї галузі.
Тести для самоконтролю
1.Какой підхід у ціноутворенні відображає визначення ціни «грошова оцінка вартості одиниці товару»:
- Ринковий,
- Маркетинговий,
- Витратний.
4.Риночному підходу в ціноутворенні відповідає встановлення ціни на основі:
- Суспільно необхідних витрат праці;
- Оцінки споживача ступеня корисності продукту;
- Відповідності ціни попиту ціною пропозиції.
5. Відповідно до теорії «трудової вартості» відхилення ціни від вартості може відбуватися:
- У сфері виробництва;
- У сфері обігу;
- У сфері виробництва та обігу.
6. Теорія «граничної корисності» базується на припущенні про те, що ціни формуються:
- У сфері виробництва;
- У сфері обігу;
- У сфері виробництва та обігу.
7. Для оцінки рівня корисності блага не використовується:
- Кількісний підхід;
- Якісний підхід;
- Порядкова теорія.
8. Механізм відновлення ринкової рівноваги у відповідності з теорією А. Маршалла передбачає:
- Зміна пропозиції благ на ринок у порівнянні з рівноважним обсягом;
- Відхилення ринкової ціни від рівноважної;
- Надлишковий попит;
- Надлишкову пропозицію.
9. Механізм відновлення ринкової рівноваги у відповідності з теорією
Л. Вальраса передбачає:
- Відхилення ринкової ціни від рівноважної;
- Зміна пропозиції благ на ринок у порівнянні з рівноважним обсягом;
- Надлишковий попит;
- Надлишкову пропозицію.
10. Якщо на ринку існує надмірний попит (дефіцит) на товар, то причиною цього є те, що:
- Ціна на товар перевищує рівноважну ціну;
- Ціна на товар нижче рівноважної ціни;
- Товар є низькоякісним;
- Обсяг пропозиції перевищує обсяг попиту.
11. Зазвичай надлишок пропозиції:
- Надає підвищувальний тиск на ціну;
-Робить понижуючий тиск на ціну;
-Не робить ніякого впливу на ціну;
- Стимулює покупців придбати товар.
12. Рівноважна ціна - це:
- Ціна вища за ту, яка створює надлишковий попит;
- Ціна, при якій немає ні дефіциту, ні надлишку;
- Все перераховане вище справедливо;
- Ціна, встановлена ​​урядом.

Тема № 2: Ціни у механізмі функціонування національної економіки
Мета заняття: розглянути принципи та функції ціноутворення. Показати взаємопов'язаність ціноутворення з загальноекономічними процесами.
Питання для обговорення:
1. Значення проблеми ціноутворення в ринковій економіці.
2. Принципи і функції ціноутворення.
3. Фактори ціноутворення, ступінь їх впливу на динаміку цін у республіці.
4. Види цін та їх класифікація.
5. Поелементний склад роздрібної ціни.
6. Методи державного регулювання цін.
Завдання № 1
Визначте, є вірними або помилковими наведені нижче висловлювання, зазначивши знаком «+» вірні, на вашу думку, висловлювання, і знаком «-» помилкові.
1. Облікова функція ціни означає використання ціни як інструменту впливу на величину попиту.
2. Стимулююча функція ціни полягає в одночасному впливі і на виробництво, і на споживання товарів і послуг.
3. Розподільна функція ціни врівноважує попит і пропозицію.
4. Стимулююча і розподільна функції відхиляють ціну товару від вартості.
5. Складаний рівень цін у галузях економіки сприяє переливу капіталу з однієї галузі в іншу, отже, ціна служить інструментом раціонального розміщення виробництва.
6. За ступенем регулювання розрізняють ціни вільні і зональні.
7. Класифікаційні ознаки цін не впливають на порядок їх формування.
Завдання № 2
Оршанський льонокомбінат використовує для виробництва продукції лляне волокно, яке постачається льонозаводу, що вирощують льон у Вітебській області. Вкажіть, які зовнішні і внутрішні фактори будуть сприяти зростанню (зниження) ціни продукції льонокомбінату?
Завдання № 3
Заповніть відсутні елементи в структурно-логічній схемі роздрібної ціни товару, поясніть на прикладі конкретного товару класифікацію цін у залежності від стадії руху товару.
Собівартість
... ..
... ...
... ....
Роздрібна торговельна надбавка
ПДВ
... ....
Оптова ціна виробника
Відпускна ціна підприємства-виробника
Відпускна ціна оптового посередника
Роздрібна ціна


Тести для самоконтролю
1.Принцип ціноутворення в Республіці Білорусь не є:
- Поєднання вільних і регульованих цін (тарифів),
- Розмежування повноважень суб'єктів ціноутворення щодо встановлення та регулювання цін (тарифів);
- Фіксування цін на оптимальному рівні.
2.К прямого регулювання цін не належить:
- Фіксування цін (тарифів),
- Встановлення граничних цін (тарифів);
- Встановлення граничних торговельних надбавок (знижок);
- Встановлення граничних нормативів рентабельності для визначення суми прибутку, що підлягає включенню в регульовану ціну;
- Декларування цін;
- Визначення податків і зборів, що включаються у ціну.
3. Відповідно до закону попиту і пропозиції збільшення попиту викликає:
- Зниження як рівноважної ціни, так і рівноважної кількості;
- Підвищення рівноважної ціни і зниження рівноважної кількості;
- Підвищення рівноважної ціни і збільшення рівноважної кількості
4 .. Послідовність встановлення ціни «товар - собівартість-ціна - цінність - покупці» відповідає підходу, що ціна формується:
- У сфері виробництва;
- У сфері обігу.
5. По стадіях товароруху ціни класифікують наступним чином:
- Ціни, сформовані першим покупцем, який здійснив ввезення продукції на територію Республіки Білорусь;
- Ціни оптових посередників,
- Роздрібні ціни,
- Все перераховане вище.
6. Ціна гранична - це:
- Ціна, за якої обсяг попиту на товар дорівнює обсягу його пропозиції;
- Максимальна кількість грошей, що покупець готовий заплатити за товар;
- Значення ціни, що встановлюється державою в якості її верхнього або нижнього краю;
- Ціна, що складається на ринку в ході взаємодії продавців і покупців.
7. За характером обслуговуваного обороту виділяють:
- Регульовані ціни,
- Закупівельні ціни,
- Біржові ціни,
- Ковзні ціни.

Тема № 3: Методи ціноутворення
Мета заняття: дати практичні навички розрахунку цін по кожній з методик ціноутворення, усвідомити специфіку їх застосування.
Розділ 1: Методи ціноутворення, орієнтовані на витрати
Питання для обговорення:
1. Основні етапи встановлення початкової (вихідної) ціни. Як змінюється послідовність встановлення ціни в залежності від того, в якій сфері (виробництва або обігу) вона формується?
2. Класифікація існуючих методик ціноутворення, їх ієрархія.
3. Загальна характеристика ціноутворення на основі витрат. Склад і структура витрат, що враховуються в ціні.
4. Суть методики ціноутворення «витрати + ...».
5. Умови застосування методики ціноутворення «прямі змінні витрати + прибуток».
6. Суть методики ціноутворення «мінімально необхідна ціна», сфера її застосування.
7. Суть методики ціноутворення «із забезпеченням отримання цільового прибутку».
8. Характер та сфера застосування методу структурної аналогії.
9. Специфіка агрегатного методу ціноутворення.
Завдання № 1
Розрахувати прийнятну експортну ціну на товар для географічно відокремленого ринку з більш жорсткою конкуренцією, якщо на внутрішньому ринку товар продається за ціною 30 у.о. при наступних витратах на виробництво та реалізацію:
¾ Прямі витрати на матеріал - 10 у.о.
¾ Прямі витрати на робочу силу - 7 у.о.
¾ Змінні накладні витрати -3 у.о.
¾ Постійні накладні витрати - 10 у.о.
Фірма має вільними виробничими потужностями.
Методичні вказівки до виконання завдання № 1:
Обгрунтування ціни проводити за методикою «прямі змінні витрати + прибуток» на основі лише змінних витрат.
Завдання № 2
Що вигідніше підприємству: придбати комплектуючі вироби за ціною 460 руб. за штуку або організувати їх власне виробництво на тимчасово вільних виробничих потужностях. Витрати при власному виробництві комплектуючих:
¾ Прямі витрати на матеріал - 320 руб.
¾ Прямі витрати на робочу силу - 105 руб.
¾ Змінні накладні витрати -40 руб.
¾ Постійні накладні витрати - 145руб.
Які фактори вплинуть на прийняття рішення?
Завдання № 3
Обгрунтувати доцільність прийняття додаткового замовлення на постачання на експорт щомісячно партії товару 600 одиниць за ціною 17 тис. руб. на умовах франко-склад виробника.
Показники діяльності фірми до прийняття замовлення наступні:
1. Обсяг виробництва і реалізації товару на внутрішньому ринку в місяць - 1700 одиниць;
2. Виробничі потужності - 2000 одиниць на місяць;
3. Ціна одиниці товару на внутрішньому ринку - 22 тис. руб.;
4. Витрати на виробництво і реалізацію одиниці продукції:
¾ Прямі витрати на матеріал - 5 тис. руб.
¾ Прямі витрати на робочу силу - 4 тис. руб.
¾ Змінні накладні витрати -2 тис. руб.
¾ Постійні накладні витрати - 6 тис. руб.
¾ Транспортні витрати - 2 тис.руб.
Методичні вказівки до виконання завдання 3:
Обгрунтування доцільності прийняття замовлення провести трьома способами:
а) на основі визначення валової виручки, валових витрат і валового прибутку від реалізації товару;
б) на основі розподілу постійних накладних витрат між всіма виробленими одиницями товару (з урахуванням замовлення);
в) на основі віднесення постійних накладних витрат лише на собівартість товару, що поставляється на внутрішній ринок.
Завдання № 4
Визначити граничні витрати, мінімально необхідну ціну одиниці продукції, рентабельність продукції і суму прибутку, яку отримає фірма, якщо витрати на виробництво і реалізацію продукції становлять:
¾ Заробітна плата основних робітників на одиницю продукції - 200 руб.;
¾ Основні матеріали на одиницю продукції - 1100 руб.;
¾ Загальні постійні накладні витрати фірми - 30 млн. крб.
Виробничі потужності фірми - 200 тис. одиниць. Обсяг продажів при сприятливому прогнозі складе 80% від виробничих потужностей, при несприятливому прогнозі - 45% виробничих потужностей
Методичні вказівки до виконання завдання 4:
Мінімально необхідна ціна (МНЦ) - це ціна, що дозволяє покривати повні витрати на виробництво і реалізацію продукції при самому несприятливому прогнозі продажів. Вона розраховується за формулою:

МНЦ = З пер. од. + ,
де З пер.ед. - змінні витрати на одиницю продукції, åЗ пост. - загальні постійні витрати фірми, V Небла. - обсяг виробництва продукції при несприятливому прогнозі.
Різниця між мінімально необхідної ціною і собівартістю продукції, що складається при сприятливому прогнозі продажів, відображає прибуток від реалізації одиниці продукції.
Завдання № 5
Розрахувати ціну продукції витратними методами ціноутворення:
1. «Недоліки + фіксований прибуток»;
2. Методом мінімально необхідної ціни.
Вихідні дані:
1. Витрати на виробництво і реалізацію продукції:
¾ Основні матеріали на одиницю продукції - 24 тис. руб.
¾ Заробітна плата робітників на одиницю продукції - 3,2 тис. руб.
¾ Загальні постійні накладні витрати фірми - 2785 тис. руб.
2. Середня склалася рентабельність продукції - 20%
3. Наявні виробничі потужності - 800 тис. одиниць
4. Прогнози продажів:
¾ Оптимістичний - 75% від виробничих потужностей;
¾ Песимістичний - 40% виробничих потужностей.
Яку суму прибутку отримає фірма при максимальному та мінімальному обсягах продажів і ціни, розрахованих по кожній методикою?
Методичні вказівки до виконання завдання 5:
При визначенні цін врахувати, що методики різняться вихідними даними по планованим обсягами продажів:
максимальний - для методики «витрати + фіксований прибуток»,
мінімальний - для методики «мінімально необхідна ціна»
Завдання № 6
Визначити яку відпускну ціну продукції слід встановити для отримання прибутку в сумі 25 млн. крб. за квартал.
Проектовані витрати на виробництво і реалізацію одиниці продукції: змінні витрати-20тис. руб.
Загальні постійні витрати фірми за квартал - 60 млн. крб.
Виробничі потужності фірми - 8000 одиниць. Економічно доцільно підтримувати обсяг виробництва в діапазоні 4000 ÷ 7000 одиниць. Які чинники необхідно враховувати при прийнятті остаточного рішення щодо рівня ціни?
Методичні вказівки до виконання завдання 6:
Розрахунок ціни проводиться методом цільового ціноутворення («з забезпеченням отримання цільового прибутку») для різних обсягів продажів:
Ц i = З пер.ед. + .
Остаточна ціна вибирається з отриманих значень з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів.
Завдання № 7
Виробництво нового чайного сервізу зажадає 50 тис.р. витрат на матеріали. У цеху випускається однотипна продукція, структура цін якої практично однакова (65% - матеріальні витрати, 25% - заробітна плата, 10% - решта частина ціни). Визначити можливу ціну нового сервізу.
Тести для самоконтролю
1. Зниження цін на товар з еластичним попитом збільшує прибуток, якщо
- Додаткове виробництво не призводить до значного зростання витрат;
- Обсяг продажу істотно перевищує критичний рівень, при якому зберігається прибуток фірми при зниженні ціни;
- Забезпечується ефект «економії на масштабах виробництва»;
- Все вище перелічене.
2. Рівень витрат на одиницю продукції, що закладається в ціну, залежить:
- Від складу і структури витрат,
- Від оцінки обсягів виробництва за певний період часу,
- Від фактичного обсягу виробництва конкретного товару.
3. Припустимо, що фірма закривається в короткостроковому періоді. У цьому випадку:
- Змінні та постійні витрати позитивні,
- Постійні витрати дорівнюють нулю, і змінні витрати позитивні;
- Постійні та змінні витрати дорівнюють нулю;
- Постійні витрати позитивні, а змінні дорівнюють нулю.
4. Який з варіантів є продовженням фрази, що характеризує вид витрат: «Постійні витрати залишаються незмінними в розрахунку на обсяг виробництва за певний період часу ...
- І не змінюються в розрахунку на одиницю продукції при зміні обсягу виробництва,
- Змінюються на одиницю продукції прямо пропорційно обсягу виробництва,
- Змінюються на одиницю продукції назад пропорційно обсягу виробництва.
5. Який з варіантів є продовженням фрази, що характеризує взаємозв'язок витрат «Змінні витрати змінюються за певний період часу прямо пропорційно обсягу виробництва, а в розрахунку на одиницю продукції ....
- Змінюються обернено пропорційно обсягу виробництва,
- Не змінюються при зміні обсягу виробництва,
- Змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва.
6. Все нижче перераховане може бути використано для пояснення економії від масштабу, крім:
- Кооперації праці;
- Збільшення чисельності управлінського персоналу;
- Більш раціонального використання площ;
- Зниження витрат фірми при збільшенні випуску продукції.
7. Розрахунок ціни за методикою ціноутворення «витрати + ...» виконується:
- Для планованого мінімального обсягу виробництва конкретної продукції,
- Для планованого максимального (оптимально можливого) обсягу виробництва конкретної продукції;
- Для фактичного за певний період часу обсягу виробництва конкретної продукції.
8. Яке умова не є обов'язковим, щоб застосування методики ціноутворення «прямі витрати + прибуток» було вигідно продавцю:
- Додаткове виробництво товару понад досягнутого рівня,
- Наявність вільних виробничих потужностей для додаткового виробництва,
- Прибутковість продажів при досягнутому обсязі виробництва,
- Відсутність конкуренції на ринку,
- Відособленість ринків збуту, на яких товар буде продаватися за різними цінами.
9. Суть методики ціноутворення «мінімально необхідна ціна» полягає у визначенні:
- Мінімальної величини витрат на одиницю продукції + прибуток;
- Максимальної величини витрат;
- Максимальної величини витрат + прибуток.
10. Методика ціноутворення «із забезпеченням отримання цільового прибутку» дозволяє встановити ціну на товар, виходячи з:
- Цілей фірми;
- Смаків та вподобань покупців;
- Якості товару;
- Відповідності ціни ринкових умов.
11. За методикою ціноутворення «із забезпеченням отримання цільового прибутку» розрахунок ціни виконується стосовно прогнозованим обсягами продажів:
- Мінімального (несприятливий);
- Максимальному (сприятливий);
- Оптимальному;
- До різних обсягами, виходячи з цілей аналізу ситуації на ринку.
12.Методіка ціноутворення «метод структурної аналогії» є:
- Самостійним методом;
- Грунтується на методиці «витрати + фіксований прибуток»;
- Грунтується на методиці «витрати + диференційована прибуток».
Розділ 2. Методи ціноутворення, орієнтовані на якість і споживчі властивості товару
Питання для обговорення:
1. Загальна характеристика методів ціноутворення, орієнтованих на якість і споживчі властивості. Що розуміється під параметричним поруч виробів?
2. Зміст, сфера застосування, переваги і недоліки розрахунку ціни методом питомих показників.
3. Суть нормативно-параметричного методу ціноутворення.
4. Умови застосування методу кореляційно-регресійного аналізу для обгрунтування ціни продукції.
5. Баловий метод визначення ціни продукції або послуг: сутність, переваги і недоліки.
Завдання № 1
Визначити відпускну ціну на нову овочерізально машину, призначену для заміни раніше освоєної, що має оптову ціну 500 тис. руб. Головним технічним параметром є продуктивність (кг / год), що дорівнює у нової машини 400 кг / год, а в раніше освоєної - 150 кг / год.
Завдання № 2
Визначте ринкову ціну на тостер вітчизняного виробництва, виходячи з бальної оцінки його споживчих властивостей в порівнянні з закордонним аналогом. Оцінка споживчих властивостей порівнюваних виробів за даними міжнародної конфедерації споживачів представлена ​​в таблиці:
Показники
Коефіцієнт вагомості
Тостер
фірми Siemens (Німеччина)
вітчизняного виробництва
1.Качество підсмажування
0,5
3,92
2,5
2. Зручність користування
0,2
4,8
3,1
3. Технічні параметри
0,3
4,5
2,8
Ринкова ціна тостера фірми Siemens - 20 євро.
Завдання № 3
Розрахувати ціну копіювального пристрою, виходячи з нормативно-параметричного індексу надійності, для товару виду А і Б, якщо:
Параметри
Товари
А
Б
У
Число відмов устрою на місяць
0,5
0,3
0,4
Ціна, тис. крб.
300
Завдання № 4
Бальних методом ціноутворення визначте допустиму різницю в цінах, сприйняту споживачем, для жіночої повсякденного взуття:
Показники
Значимість показника,%
Моделі
№ 1
№ 2
№ 3
1. Зовнішній вигляд, бал
30
8
9
10
2. Фурнітура, бал
10
8
8
9
3.Удобство колодки, бал
60
8
10
7
Разом:
100
24
27
26
Ціна, тис. крб
90
90
96
Завдання № 5
Визначте відпускну ціну на вантажні автомобілі А і В вітчизняного виробництва на основі їх техніко - експлуатаційних характеристик, прийнявши за базу ціну аналога С.
Дані для розрахунків наведені в таблиці:
Якісний параметр
Коефіцієнт вагомості
Моделі вантажного автомобіля
А
В (аналог)
С (аналог)
1. Максимальна швидкість, км / год
0,2
100
110
110
2. Вантажопідйомність, т
0,2
5,5
5
5
3. Викид шкідливих речовин в атмосферу, мг / год
0,35
45
30
35
4. Ергономічні характеристики, бал
0,1
4
4
5
5. Витрата палива на 100 км пробігу, л
0,05
12
11
10
6. Безпека експлуатації, бал
0,1
4
5
4
Ціна автомобіля, євро
30000
Прокоментуйте отримані результати.
Який метод ціноутворення більш об'єктивно враховує параметри автомобілів?
Методичні вказівки до виконання завдання 5:
Обгрунтування ціни вантажних автомобілів доцільно провести за допомогою двох методик: 1) питомих показників, 2) нормативно-параметричного методу. У першому випадку можна використовувати формулу:

Ц н = Ц б ,
де Цн і Цб - відповідно ціна нового і базового виробу; Пн i і Пб i - відповідно значення i - того споживчої властивості нового і базового виробів, V i - коефіцієнт вагомості. У другому випадку, на основі даних про оцінку кожного з параметрів товару та значущості їх для покупця розраховують параметричні і зважені індекси для кожної оцінюваної моделі автомобіля в порівнянні з базовою моделлю. Потім визначають середньозважені індекси для кожної моделі автомобіля, як суму зважених індексів. Дані розрахунку представляють в таблиці такого вигляду:
Оцінка параметрів моделей А і В у порівнянні з аналогом З
Параметри
Модель А
Модель В
коефіцієнт вагомості
параметричний індекс
зважений параметричний індекс
коефіцієнт вагомості
параметричний індекс
зважений параметричний індекс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Разом:
Далі розраховують наведені індекси для оцінюваних моделей, шляхом ділення середньозважених індексів по кожній моделі на середньозважений індекс базової моделі, прийнятий за 100%.
Наведені індекси являють собою надбавки до ціни та знижки з неї за відмінність параметрів оцінюваних моделей у порівнянні з базовою моделлю. На основі встановлених надбавок (знижок) розраховується ціна по кожній оцінюваної моделі.
Тести для самоконтролю
1. До методів ціноутворення, орієнтованим на якість і споживчі властивості товарів, не відносяться:
- Питомих показників,
- Структурної аналогії;
- Баловий,
- Кореляційно-регресійний.
2. Параметричні методи ціноутворення застосовують у наступних випадках:
- На абсолютно нову продукцію, яка не має аналогів;
- На нову продукцію, яка розширює параметричний ряд виробів;
- На нову продукцію, яка замінює раніше освоєну;
- У всіх вище перерахованих випадках.
3. Ціну, розраховану методом питомих показників, називають байдужою ціною, так як вона:
- Відбиває тільки різницю у споживчі властивості товару;
- Не враховує споживчі переваги;
- Не враховує попит;
- Характеризується всім вище перерахованим.
4. Яка з формул дозволяє визначити байдужу ціну методом питомих показників, якщо поліпшення споживчих властивостей виробів пов'язано зі зменшенням основного параметра, де Цб - ціна базисного вироби; Пб і Понеділок - параметри базисного і нового виробів відповідно; Уi - вагомість параметра в оцінці; С (Н ) - знижка (надбавка) за відмінності в параметрах:

- Цн = Цб: Пб х Пн;
- Цн = Цб х Σ (Пнi: Пбi) х Уi;
- Цн = Цб х (100 ± ΣС (Н)): 100;
- Всі вище перераховані.
5. Баловий методом ціноутворення ціна визначається за формулою, де Цб - ціна базисного вироби, Ббi і Бнi - балова оцінка i-того параметра базисного і нового виробу відповідно:
- Цн = Цб х Σ (Ббi x Vi) x Σ (Б нi x Vi);
- Цн = Цб: Σ (Ббi x Vi) x Σ (Бнi x Vi);
- Цн = Цб: Σ (Бнi x Vi) x Σ (Ббi x Vi);
- Цн = Цб: Σ (Ббi x Vi): Σ (Бнi x Vi).
6. Бальний метод ціноутворення використовують, якщо:
- Треба врахувати в оцінці кілька невимірних якісних параметрів;
- Треба врахувати в оцінці кілька вимірних якісних параметрів;
- Потрібно підвищити об'єктивність обгрунтування ціни;
- Ціна встановлюється відповідно до уподобань покупців.
Розділ 3. Методи ціноутворення, орієнтовані на попит і рівень конкуренції
Питання для обговорення:
1. Охарактеризуйте еластичний і нееластичний попит за цінами. Чим різняться залежно «ціна - попит» на звичайні та престижні товари?
2. Як враховується вплив еластичності попиту за цінами і доходами при обгрунтуванні управлінських рішень щодо асортименту та обсягів продажів?
3. Охарактеризуйте перехресну еластичність для товарів - субститутів і компліментарних товарів. Як ці залежності можуть використовувати торгові та промислові організації для підвищення ефективності своєї діяльності?
4. Суть методики ціноутворення «за рівнем поточних цін», сфери та умови її застосування. Які фактори впливають на величину знижки в каналах збуту?
5. У чому суть методики встановлення ціни на основі відчутною цінності товару? Які умови повинні бути забезпечені, щоб застосування цього методу було ефективним для фірми.
6. Суть ціноутворення на основі опитування експертів.
7. Суть методу Ван Вестендорп для встановлення ціни.
8. Використання тестування споживачів для визначення цін.
9. На підставі якої інформації приймають рішення про максимальну, мінімальну, вірогідною і оптимальною ціною в тендерному ціноутворенні?
Завдання № 1
Еластичність попиту населення на товар А за ціною дорівнює (-0,5), а по доходу - (+0,9). У майбутньому періоді доходи населення збільшаться на 4%, а ціна даного товару зменшиться на 3%.
Як зміниться обсяг попиту на даний товар?
Завдання № 2
Оцініть доцільність зниження ціни товару на 10% з метою стимулювання продажів, якщо початкова ціна товару 10 тис. руб., Обсяг реалізації за цією ціною 1000 од., Коефіцієнт еластичності попиту за ціною - 2,0, змінні витрати на одиницю товару - 46 тис . руб., постійні витрати становлять 70% до змінних витрат. Розрахунки прокоментуйте.
Завдання № 3
Яким повинен бути коефіцієнт еластичності попиту на товар, щоб зниження ціни на 1 0 тис. руб. було вигідно для фірми (за умови збільшення суми прибутку на 10%)? Вихідні дані: ціна одиниці продукції - 300 тис.руб. Обсяг продажів за цією ціною - 10 тис. штук. Змінні витрати на одиницю продукції - 150 тис. руб., Постійні 100 тис. руб.
Завдання № 4
Визначте коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар А за ціною товару В, якщо відомо, що при ціні товару А, що дорівнює 40 тис. руб. обсяг попиту на товар В дорівнює 200 шт., а при ціні товару А, що дорівнює 70 тис. руб., обсяг попиту на товар В - 140 штук. До якої групи товарів відноситься даний товар.
Завдання № 5
Чи буде вигідно виробникові (резиденту Республіки Білорусь) зробити товар і продати його посередникові на умовах оплати за фактом реалізації на території Російської Федерації, якщо посередник за послуги по виходу на російський ринок (включаючи ліцензування, митне оформлення, транспортування) вимагає половину можливої ​​ціни реалізації.
Вихідні дані: витрати на виробництво одиниці товару: змінні витрати - 70 ум. од., постійні витрати - 20 ум. од. Згідно з експертною оцінкою товар має середньозважену бальну оцінку 70. Схожі товари на російському ринку мають середньозважені бальні оцінки від 60 до 80 і і реалізуються за цінами від 280 ум. од. до 340 ум. од. відповідно.
Завдання № 6
Ділова гра на тему: «Тендерна ціноутворення»
Мета гри: запропонувати таку ціну на товар, яка дозволить виграти торги і отримати додатковий прибуток.
Методичні вказівки до проведення гри.
Учасники гри розбиваються на 6 груп (по числу фірм беруть участь у торгах), кожна з яких (за жеребом) представляє одну фірму.
Всім учасникам повідомляється інформація по фірмах, які беруть участь у торгах і про умови проведення торгів:
Замовлення на 1 тис. одиниць продукції.
Ринкова ціна товару - 160 дол
Попередні торги виграні зі знижкою в 40% від ринкової ціни товару.
Орієнтовна інформація по фірмах, які беруть участь у торгах:
Фірма
Витрати на виробництво од. продукції
Виробничі потужності
Використання виробничих. мощн.
Фінансовий стан
1
2
3
4
5
6
102
103
99
99
104
104
4200
4000
3500
3800
4000
3500
1 / 2
2 / 3
2 / 3
2 / 3
3 / 4
1 / 2
норм.
норм.
норм.
норм.
норм.
норм.
Додатково учасники кожної групи отримують більш поглиблену інформацію по структурі витрат своєї фірми (індивідуально зважаючи комерційної таємниці).
Маючи в своєму розпорядженні зовнішньої і внутрішньої інформацією, учасники кожної групи оцінюють імовірність виграшу торгів при різному рівні можливої ​​ціни. Пропозиція з ціною кожна група представляє в закритому конверті ведучому гри. Вибирається найбільш прийнятний варіант.
Підведення підсумків.
Після того, як надійшли пропозиції з боку всіх заявлених у торгах фірм, ведучий розкриває конверти, робить відповідні записи на дошці. Замовлення на постачання продукції отримує фірма, що запропонувала більш низьку ціну.
Тести для самоконтролю
1. Якщо коефіцієнт перехресної еластичності попиту за ціною більше нуля, то товари є:
- Взаємозамінними,
- Взаємодоповнюючими,
- Незалежними,
- Нормальними.
2. Ціна попиту - це:
- Мінімальна ціна, яку покупці згодні заплатити за даний товар;
- Максимальна ціна, яку покупці згодні заплатити за даний товар;
- Максимальна ціна, за якою виробники реалізують товар на ринку;
- Ціна, за якою відбувається угода.
3. За якої категорії товарів падає попит при зростанні доходів населення?
- Товари першої необхідності,
- Товари нижчої якості,
- Предмети розкоші,
- Товари з одиничною еластичністю попиту.
4. Метод ціноутворення «за рівнем поточних цін» фірми використовують, якщо
- Немає можливості контролювати канали збуту;
- Висока конкуренція на ринку обмежує можливості фірми впливати на ціни;
- Купівельні уподобання не представляється можливим диференціювати;
- Все перераховане вище.
5. Розмір знижки каналах товароруху в методиці ціноутворення «за рівнем поточних цін» залежить
- Від виду збуту,
- Від витрат обігу в каналі товароруху,
- Від цільового прибутку фірми - виробника,
- Все перераховане вище.
6. Встановлення ціни на основі відчутною цінності товару забезпечує фірмі успіх на ринку, якщо
- Товар (послуга) характеризується високими технічними характеристиками;
- Виявлено (сформовані) купівельні переваги;
- Цінність товару для покупця можна виміряти кількісно;
- Все вище перелічене.
7. Економічними критеріями у прийнятті рішення про застосування методики ціноутворення «за відчутною цінності товару» є:
- Зіставлення ціни байдужості до економічної цінності товару для покупця;
- Зіставлення приросту прибутку фірми з сумою витрат, пов'язаних з виявленням переваг покупців;
- Зіставлення з цінами аналогічних товарів конкурентів;
- Все вище перелічене.
8. Достоїнствами експертних методів ціноутворення є:
- Об'єктивність,
- Можливість врахувати реакцію покупців,
- Визначення конкретної ціни на товар,
- Все вище перелічене.
9. Наявність в тесті про рівень ціни шкали оцінок
- Ускладнює визначення ціни,
- Спрощує визначення ціни,
- Робить тест більш складним,
- Нічого не дає для дослідження.
10. Метою тендерного ціноутворення є:
- Отримати товар (послугу) із заданими якісними параметрами за нижчою ціною;
- Збільшити розмір сумарного прибутку;
- Отримати додаткові замовлення;
- Все вище перелічене.
11. Максимальна ціна пропозиції для тендерного ціноутворення визначається:
- Цілями фірми,
- Ринковою ціною товару,
- Цінами попередніх торгів,
- Цінами інших учасників торгів.
12. Мінімальна ціна пропозиції для тендерного ціноутворення визначається:
- Фінансовим становищем фірми,
- Змінними витратами на виробництво одиниці продукції,
- Цінами конкурентів,
- Сформованої ціною на товар (послуги).

Тема № 4: Ціни в економіці суб'єктів господарського обороту Республіки Білорусь
Мета заняття: отримання навичок розрахунку ціни на кожному етапі руху товару за методиками прямого і зворотного рахунку. Розрахунок суми торгових надбавок (знижок).
Питання для обговорення:
1. Етапи встановлення вихідної ціни.
2. Нормативні правові акти, що регламентують порядок формування цін суб'єктами господарювання Республіки Білорусь.
3. Порядок формування відпускних цін підприємствами-виробниками продукції (робіт, послуг).
4. Формування собівартості як основного елемента ціни.
5. Обгрунтування сум прибутку, що включаються до ціни.
6. Податки, збори, що включаються у відпускну ціну.
7. Прийняття управлінських рішень виходячи з ринкових цін на основі методики зворотного рахунку.
8. Облік у ціноутворенні умов франкіровкі.
9. Обгрунтування ціни в каналах збуту. Економічний зміст оптових і роздрібних торговельних надбавок (знижок).
10. Заборонені прийоми ціноутворення.
Завдання № 1
Складіть калькуляцію і визначте структуру вільної відпускної ціни костюма чоловічого, використовуючи такі вихідні дані:
1. Основна зарплата виробничих робітників - 12 тис.руб.
2. Додаткова зарплата виробничих робітників - 15% від основної зарплати.
3. Накладні (загальновиробничі і загальногосподарські) витрати - 80% від основної зарплати виробничих робітників.
4. Позавиробничі витрати - 0,2% від виробничої собівартості.
5. Основні матеріали:
а) тканина верхня: 4,0 кв.м за ціною 14 тис.руб. за 1 кв.м;
б) підкладка: 2,0 кв.м за ціною 4тис.руб. за 1 кв.м.
6. Допоміжні матеріали (тасьма, плічка, фурнітура) - 7 тис.руб.
7. Планована рентабельність виробу - 23%.
Податки і збори, що включаються в собівартість і ціну виробу, врахувати по законодавству Республіки Білорусь.
Завдання № 2
Розрахуйте ціну оптового посередника та роздрібну ціну торгової організації на товар, відпускна ціна якого з податком на додану вартість, нарахованих за ставкою 18%, становить 552 тис. руб. У каналах збуту товар реалізується з граничною надбавкою в 30%, яку оптове і роздрібне ланка ділять навпіл. Всі учасники каналу збуту пільг з ПДВ не мають. Інші податки врахувати за законодавством Республіки Білорусь.
Завдання № 3
Визначити середній відсоток торгової надбавки на товари, якщо для реалізації придбано: товару А - на 21 млн. руб. з ПДВ (ставка 10%), товару Б - 7 млн. руб. (Без ПДВ), товару В - 16 млн. руб. з ПДВ (ставка 18%). Витрати обігу торгової організації: транспортні витрати - 3 млн. руб., Зарплата персоналу - 1,8 млн. руб., Інші витрати - 2,1 млн. руб. Прибуток - 1,8% до оптового обороту без ПДВ. Інші податки і збори врахувати за законодавством Республіки Білорусь.
Завдання № 4
Чи буде вигідно виробникові виготовити партію товару виробничо - технічного призначення, якщо ймовірна ціна реалізації 4000 тис. руб. Витрати на виробництво партії товару:
¾ сировину і матеріали - 2050 тис. руб.
¾ паливо і енергія - 632 тис. руб.
¾ амортизаційні відрахування - 460 тис. руб.
¾ витрати на оплату праці - 250 тис. руб.
¾ інші витрати - 3000 тис. руб.
Податки і збори, що включаються в собівартість і ціну продукції, врахувати по законодавству Республіки Білорусь.
Завдання № 5
Як зміниться відпускна ціна товару при зміні ставки акцизу з 2 до 3 євро за штуку, якщо відпускна ціна з ПДВ, нарахованих за ставкою 18%, - 12 тис. руб.
Завдання № 6
Визначити, чи буде вигідно виробникові виготовити і поставити товар на внутрішній ринок через сформовану систему каналів збуту, стягувати торговий надбавку 30% до відпускної ціни підприємства, якщо собівартість одиниці продукції - 14 руб. На ринку є схожий товар фірми-конкурента з бальною характеристикою 60 балів за ціною 24 тис. руб. Товар, що виводиться на ринок, має бальну характеристику 70. Всі учасники каналу збуту сплачують ПДВ за ставкою 18%. Інші податки і збори врахувати за законодавством Республіки Білорусь.
Завдання № 7
Визначити суму прибутку роздрібного торговельного підприємства за місяць, якщо виручка від реалізації товару з ПДВ (роздрібний товарообіг) склала 622млн. руб, при ціні придбання 485 млн. руб. з ПДВ. Оптове і роздрібне ланка сплачує ПДВ за ставкою 18%. Інші податки і збори врахувати по законодавству. Витрати обігу роздрібного торговельного підприємства: транспортні витрати - 11 млн. руб., Зарплата персоналу - 1300 тис.руб.,% За кредит - 10 млн. руб., Інші витрати -38 млн. руб.
Завдання № 8
Розрахувати вільну відпускну ціну дивана на умовах франко - станція призначення. Повна собівартість виробництва дивана - 420 000 руб. Планова рентабельність - 20%. Транспортні витрати на доставку до станції призначення становлять - 2,0% до ціни франко - станція відправлення. Податки і збори, що включаються у відпускну ціну, обліковувати згідно з чинним законодавством Республіки Білорусь.
Методичні вказівки до виконання завдань з даної теми.
Для вирішення задач по визначенню відпускних цін виробника, оптового посередника і роздрібних цін необхідно вивчити Положення про порядок формування та застосування цін і тарифів (постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь від 22.04.99 № 43).
Відпускні ціни на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання і тарифи на послуги (роботи) формуються на основі планової собівартості, всіх видів встановлених податків та інших обов'язкових платежів відповідно до податкового законодавства і прибутку, необхідної для відтворення, що визначається з урахуванням якості продукції (товарів, робіт, послуг) і кон'юнктури ринку.
,
де Ц отп з ПДВ - відпускна ціна підприємства - виробника з податком на додану вартість;
С / С - витрати на виробництво товару (роботи, послуги) з урахуванням
податків і зборів, що відносяться на собівартість;
П - прибуток з урахуванням кон'юнктури ринку;
SАк - сума акцизного податку для підакцизних товарів;
SН ц.ф - сума відрахувань до цільових фондів;
SНДС - сума податку на додану вартість.
Включення витрат у собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) здійснюється відповідно до Основних положень по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), та галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) .
Акцизний податок може встановлюватися по твердій або адвалорної ставки.
SАк (по твердій ставці) = V 'Cтv,
де V - оподатковуваний оборот в натурально - речові одиницях
виміру (штуки, літри, тонни, метри);
Стv - тверда ставка акцизу за натурально - речову одиницю виміру (крб., євро).
При формуванні ціни методом прямого рахунку сума акцизного податку визначається:
,
де Ст Ак - ставка акцизу, в%.
При обгрунтуванні ціни за методикою зворотного рахунку сума акцизного податку визначається:
.
Аналогічно визначаються відрахування в цільові бюджетні фонди
- За методом прямого рахунку:
;
- За методом зворотного рахунку:

,
де Ст ц.ф - ставка відрахувань у цільові бюджетні фонди,%.
Сума податку на додану вартість, що включається в ціну, розраховується:
,
де Цотп.пр. без ПДВ = С / С + П + SАк + SНц.ф,
Ст ПДВ - ставка податку, в%.
За методом зворотного рахунку
.
Для розрахунку ціни оптового посередника використовується формула:

де - Ціна підприємства - виробника, імпортера і т.п.
- Надбавка оптового посередника;
Оптова надбавка - надбавка, що стягується суб'єктами господарювання при поставці (реалізації, продажу, обміні) продукції, призначена для компенсації витрат, пов'язаних із здійсненням оптових операцій і отриманням прибутку, визначається за формулою:


де ІС - витрати обігу оптової організації, включаючи податки і збори, що відносяться на витрати обігу.
Відповідно до законодавства Республіки Білорусь відсоток оптової надбавки (% ) Обмежений:

Роздрібні ціни на товари формуються суб'єктом господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю, виходячи з: відпускної ціни підприємства - виробника або ціни імпортера; сплаченої оптової надбавки (при закупівлі у оптових постачальників на території республіки); торгової надбавки, яка визначається суб'єктом господарювання, виходячи з кон'юнктури ринку, але не вище 30 відсотків, з урахуванням оптової надбавки, незалежно від кількості танцювальних посередників,
При наявності посередників у каналах товароруху роздрібна ціна розраховується за формулою:

де - Торгова надбавка, призначена для покриття витрат,
пов'язаних з продажем товару в роздріб та отримання прибутку від
цих операцій;
- Сума податку з продажу для відповідних груп товарів.
При відсутності посередників розрахунок ціни здійснюється за формулою:


При обмеження надбавок в каналах товароруху повинно виконуватися така умова:
,
,
де ІО - витрати звернення суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію товарів населенню, включаючи податки і збори, що відносяться на витрати обігу.
Завдання для самостійного вирішення
Завдання № 1
Використовуючи витратний метод визначити вільну відпускну ціну жакета жіночого з хутряної овчини, відобразити структуру ціни. Розрахувати роздрібну ціну жакета за умови його реалізації в магазині з торговою надбавкою - 30%.
Вихідні дані:
1.Стоимость напівфабрикату - 165000руб.
2. Зворотні відходи - 8250 руб.
3. Витрати на електроенергію на технологічні цілі - 2263 руб.
4. Основна зарплата виробничих робітників - 11500руб.
5. Накладні витрати - 28040 руб.
6. Планова рентабельність - 10%.
Податки і збори, що враховуються в ціні виробника та роздрібної торгівлі, врахувати у відповідності до законодавства Республіки Білорусь.
Завдання № 2
Використовуючи витратний метод визначте вільну відпускну ціну телевізора, якщо витрати на одиницю продукції становлять:
1. Сировина і матеріали - 40260руб.
2. Покупні комплектуючі - 285700 крб.
3. Основна зарплата виробничих робітників - 6860 руб.
4. Додаткова зарплата - 820 руб.
5. Загальновиробничі витрати - 285% від основної зарплати робітників.
6. Загальногосподарські витрати - 300% від основної зарплати робітників.
7. Позавиробничі витрати - 0,4% від виробничої собівартості.
8. Планова рентабельність - 22%.
Податки і збори, що враховуються в ціні, розраховувати відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь.
Завдання № 3
Як зміниться ціна одиниці підакцизного товару, якщо в планованому періоді собівартість не змінюється і становить 8 тис. руб., А адвалорна ставка акцизу в 40%, замінюється твердої ставкою - 3 євро. Сформований рівень рентабельності - 25%. Чи зможе фірма зберегти обсяг реалізації і прибутковість продажів, якщо коефіцієнт еластичності попиту за ціною 1,2.
Завдання № 4
Як зміниться ціна одиниці товару, вартість якого 150 тис. рублів з ПДВ, нарахованих за ставкою 18%, якщо товар підакцизний, а ставка акцизу зменшується з 60% до 50%?
Завдання № 5
Розрахуйте роздрібну ціну керамічного панно і можливу суму валового доходу торгівлі від його реалізації при встановленні максимально можливої ​​торгової надбавки. Відпускна ціна підприємства-виробника - 10000 руб., Планований обсяг продажів - 200 од.
Завдання № 6
Обгрунтувати доцільність виробництва набору посуду. Орієнтовна роздрібна ціна набору посуду (з урахуванням якості і попиту) становить 30000 руб. (Податком з продажу товар не обкладається). Сформована на підприємстві рентабельність продукції - 20% до собівартості. Погоджений підприємством - виробником з організацією торгівлі рівень торговельної надбавки - 20%. Для розрахунку собівартості використовувати наступні дані:
1. Сировина і матеріали - 24000руб.
2. Зарплата - 3000 руб.
3. Амортизація основних засобів - 1000руб.
4. Інші витрати (включаючи земельну і екологічний податки) - 7000руб.
Податки і збори, що відносяться на собівартість і включаються в ціну, врахувати по законодавству Республіки Білорусь.
Завдання № 7
Визначити відпускну ціну на нову модель фену на умовах франко - станція призначення. Вихідні дані для розрахунку ціни:
1. Витрати на виготовлення одиниці продукції:
· Матеріали - 6000 руб.
· Зарплата - 2000 руб.
· Амортизація - 800 руб.
· Інші витрати - 10000 руб.
2. Транспортні витрати з доставки одиниці продукції до станції
призначення - 400 руб.
3. Планована рентабельність - 30% до повної собівартості.
Податки та інші обов'язкові платежі, які включаються в собівартість і ціну продукції, врахувати по чинному законодавству Республіки Білорусь.
Завдання № 8
Чи буде вигідно роздрібної торгівлі закупити для реалізації партію товару на суму 10 млн. руб. на умовах надання виробником товару знижки з ціни в розмірі 12%? Витрати торгової організації на реалізацію партії товару:
· Транспортні витрати - 80 тис. руб.
· Зарплата торгових працівників - 600 тис. руб.
· Витрати на рекламу - 30 тис. руб.
· Інші общеторговие витрати - 90 тис. руб.
Тести для самоконтролю
1. Яка послідовність формування відпускної ціни за елементами відповідає законодавству Республіки Білорусь:
- Собівартість - акциз - прибуток - відрахування в цільові фонди - податок на додану вартість,
- Собівартість - прибуток - відрахування в цільові фонди - податок на додану вартість - акциз,
- Собівартість-прибуток - відрахування в цільові фонди - акциз - податок на додану вартість,
- Собівартість - прибуток - акциз - відрахування в цільові фонди - податок на додану вартість.
2. При реєстрації цін на новий товар вказуються ціни на товари - аналоги, у якості яких можуть виступати:
- Товар, вироблений самим суб'єктом господарювання;
- Товар, вироблений в республіці іншим суб'єктом господарювання;
- Товар іноземного походження,
- Все вище перелічене.
3. Роздрібна ціна на продукцію споживчого призначення формується в такій послідовності:
- Відпускна ціна підприємства-виробника з податком на додану вартість + роздрібна надбавка + податок з продажів,
- Відпускна ціна підприємства - виробника без податку на додану вартість + роздрібна надбавка + податок на додану вартість + податок з продажів,
- Відпускна ціна підприємства-виробника без податку на додану вартість + надбавка оптової ланки + роздрібна надбавка + податок на додану вартість + податок з продажів,
- Першої і третьої вище названої послідовністю,
- Другий і третій вище названої послідовністю,
- Першої та другої вище названої послідовністю.
4. Для товарів, які не включені до переліку, відповідно до якого оптові та роздрібні надбавки до відпускних цін застосовуються з урахуванням кон'юнктури ринку, надбавки обмежуються
- В оптовій ланці - не більше 20% незалежно від кількості посередників,
- Сума надбавки в каналах збуту (опт + роздріб) не повинна перевищувати 30%,
- Не повинна перевищувати встановленого органами ціноутворення рівня,
- Все вище перераховане,
- Перший і другий варіант обмеження.
5. Повна собівартість продукції включає в себе:
- Амортизацію,
- Акциз,
- Торгову надбавку,
- Все перераховане вище.
6. До непрямих методів регулювання цін можна віднести:
- Встановлення граничного нормативу рентабельності;
- Встановлення рекомендаційних цін по найважливіших видах продукції;
- Зміна акцизної ставки;
- Встановлення фіксованих цін.

Тема № 5: Ціноутворення у зовнішньоторговельній діяльності фірм
Мета заняття: ознайомлення з існуючими підходами формування цін на ввезені товари виробничо - технічного і споживчого призначення.
Питання для обговорення:
1. Поняття світової ціни, її ознаки.
2. Характеристика факторів, що визначають рівень і динаміку світових цін.
3. Види і різновиди світових цін.
4. Який взаємозв'язок і взаємозалежність існує між внутрішніми та світовими цінами?
5. Що представляють собою паритет купівельної спроможності (ПКС) валют і національний рівень цін (ННЦ)?
6. Основні етапи процедури формування зовнішньоторговельної ціни.
7. Які особливості укладення зовнішньоторговельного контракту впливають на рівень ціни?
8. Як тарифне регулювання та непряме оподаткування впливають на зовнішньоторговельну ціну?
9. Порядок формування ціни на товар, що імпортується до Республіки Білорусь.
10.Способи державного регулювання цін на експортовані та імпортовані товари в Республіці Білорусь.
Завдання № 1
Контрактна вартість партії товару (250 штук), імпортованого з Російської Федерації - 17130 руб. РФ. Товар - щоденники. Умови поставки - FCA м.Вітебськ.
Визначити відпускну ціну на імпортований товар, якщо надбавка імпортера з урахуванням кон'юнктури ринку складе 26%. Врахувати прийнятий на момент вирішення задачі курс російського рубля. Податки і збори, що включаються у ціну, врахувати по законодавству Республіки Білорусь.
Завдання № 2
Розрахувати валовий дохід імпортера від реалізації партії канцелярського клею в кількості 3000 штук. Контрактна вартість імпортованого з Росії товару - 16560 руб.РФ. Витрати з доставки товару багажем - 2960 руб.РФ. Можлива ціна реалізації клею - 800 руб. РБ з ПДВ (ставка ПДВ-18%) за одиницю товару. Врахувати прийнятий на момент вирішення задачі курс російського рубля. Податки і збори врахувати за законодавством Республіки Білорусь.
Завдання № 3
Обгрунтувати доцільність закупівлі підприємством - імпортером партії жіночого взуття фірми «Z» - 500 пар. Середня склалася рентабельність обороту підприємства - 21% до товарообігу. Контрактна ціна однієї пари взуття - 20 євро. Ставка мита - 20%. Ставка збору за митне оформлення партії товару (500 пар) - 20 євро. Витрати підприємства - імпортера з реалізації взуття плануються в сумі 4 млн. руб. Можлива ціна реалізації однієї пари взуття на ринку республіки (з урахуванням попиту і цін конкурентів) - 105 тис. руб. (З ПДВ). Враховувати курс євро, прийнятий на момент вирішення задачі. Ставки податків і зборів врахувати згідно із законодавством Республіки Білорусь.
Завдання № 4
Визначити ППС білоруського рубля по відношенню до російського і ННЦ за листопад поточного року. Вартість набору товарів-представників у базовому місяці в цінах Республіки Білорусь склала 100000 крб., У цінах Російської Федерації - 1300 руб. Ринковий курс білоруського рубля до російського за листопад - 88 руб.
Методичні вказівки до виконання завдання 4:
Розрахунок паритету купівельної спроможності валют (ПКС) і національного рівня цін (ННЦ) здійснюється за наступними формулами:

1) ППС = ,
де СНТ РБ та СНТ РФ - вартість набору товарів - представників в цінах Республіки Білорусь та Російської Федерації відповідно.
2) ННЦ =
де ОК - офіційний обмінний курс білоруського рубля до російського.
Завдання № 5
Фірма виробляє побутову техніку - 20 тис. шт. щомісяця. Структура обсягу продажів: 40% - внутрішній ринок, 60% - зовнішній ринок.
Визначити витратним методом ціноутворення можливі рівні цін на зовнішньому і внутрішньому ринках і суму прибутку, що отримується фірмою.
Вихідні дані. Витрати на виробництво одиниці продукції:
¾ напівфабрикати та комплектуючі - 90 дол,
¾ заробітна плата - 20 тис. руб.,
¾ виробничі та комерційні витрати - 75 тис.руб.
Планований норматив рентабельності - 20%.
Визначити: як позначиться на структурі обсягу продажів і суми прибутку фірми зниження ціни на зовнішньому ринку на 10%, якщо: 1) валютний курс залишиться без зміни, 2) валютний курс зміниться з 2100 руб. до 2400 руб. (За 1 долар).
Методичні вказівки до виконання завдань з даної теми
Відпускні ціни на товари іноземного виробництва, призначені для подальшого продажу на території Республіки Білорусь, формуються на внутрішньому ринку суб'єктами господарювання - імпортерами за наступною схемою (таблиця 1):
Таблиця 1 - Формування відпускних цін на товари іноземного виробництва, що реалізуються на території Республіки Білорусь
Призначення
товару
Елементи ціни
Для безпосереднього споживання населенням, використання в якості сировини, матеріалів при виробництві продукції громадського харчування і надання платних послуг населенню
Всі інші товари (для власного виробництва або споживання)
1.Контрактная ціна (Цконтр.)
+
+
2.Таможенние платежі (мито, збір за митне оформлення) *
+
+
3.Расходи по імпорту (сертифікація, страхування, митне оформлення, інші витрати по імпорту)
+
+
4.Расходи з доопрацювання товару (розфасовка, збірка, упаковка, доукомплектування, змішування, відновлення, нанесення логотипу)
+

Оптова
надбавка
імпортера
не більше 30% до
сумі рядків
1 +2 +3
5.Расходи з оптової діяльності
+
6.Прібиль
+ (У% до суми рядків 1 +2 +3 +4 +5)
7.Отчісленія в республіканські бюджетні фонди
+ (У% до суми рядків 3 +4 +5 +6)
8.Отпускная ціна імпортера (без ПДВ), що включається в прейскурант цін (Цімп.)
+
+
Мито розраховується в залежності від виду ставки мита: або у відсотках від митної вартості товару, або як добуток кількості імпортованого товару на тверду ставку, встановлену в абсолютній сумі. Збір за митне оформлення товару встановлено у фіксованій величині (в залежності від виду товару).
Завдання для самостійного вирішення
Завдання № 1
Визначити відпускну ціну імпортера на ввезені в Республіку Білорусь склянки. Контрактна вартість склянки - 1,4 дол США. Ставка мита - 15%, сума збору за митне оформлення в розрахунку на одиницю товару - 5 руб. Витрати по імпорту товару - 240 руб. за одиницю, розмір надбавки імпортера - 23%. Курс долара врахувати на момент вирішення задачі.
Завдання № 2
Визначити відпускну ціну імпортера (фірми) на фотопапір і рентабельність продажу партії фотопаперу (200 пачок), якщо контрактна ціна 1 пачки паперу - 50 рос. руб., транспортні витрати по імпорту - 100 біл. руб. (На 1 пачку), витрати по оптовій реалізації - 200000 біл. руб. (На партію), планований прибуток - 60000 біл. руб. (На партію). Курс валют врахувати на момент вирішення задачі. Податки і збори, що включаються у відпускну ціну, врахувати по законодавству Республіки Білорусь.
Завдання № 3
Визначте прибуток, який отримає імпортер від реалізації куртки чоловічий, і розмір торговельної надбавки, що закладається імпортером в ціну товару. Вихідні дані:
1. Ціна реалізації товару - 230 тис. руб. (З ПДВ).
2. Ціна придбання товару з урахуванням митних платежів, витрат по імпорту - 145 тис. руб. (Без ПДВ),
в тому числі контрактна ціна - 105 тис. руб.
3. Витрати з реалізації товару всередині республіки - 39 тис. руб.
Податки і збори, що включаються у ціну товару, врахувати по законодавству Республіки Білорусь.
Тести для самоконтролю
1Уровень світових цін визначається:
а) величиною витрат у країнах-виробниках продукції;
б) співвідношенням попиту і пропозиції на світовому ринку;
в) політикою тарифного і нетарифного регулювання в різних країнах;
г) політичним впливом найбільш розвинених країн;
д) ступенем конкуренції.
2Классіфікація видів світових цін базується на ознаках:
а) каналів, по яких здійснюється торгівля; б) рівня економічного розвитку країн; в) напрямки товарних потоків; г) ступеня свободи конкуренції на ринку; д) різновиди контрактів.
3на закритих світових товарних ринках використовуються наступні види цін:
а) біржові котирування; г) ціни угод за рахунок закордонних кредитів;
б) ціни бартерних контрактів: д) трансфертні ціни;
в) ціни тендерів; е) ціни в давальницьких операціях.
4Обоснованіе ціни зовнішньоторговельного контракту при експорті починається з:
а) розрахунку витрат з виробництва товару;
б) вивчення ринку, на який надійде товар;
в) обгрунтування різних знижок з цін;
г) вибору ціни на аналогічний товар;
д) оцінки якості товару, що експортується
5К вихідним базисним цінами в процесі обгрунтування зовнішньоторговельної ціни застосовуються комерційні поправки на:
а) час; б) кількість; в) формуторговлі; г) умови поставки; д) призначення товару
6С якою метою валюта ціни і валюта платежу в контракті застосовуються різними:
а) зручності розрахунку, б) врахування інтересів імпортера; в) страхування ризику валютних втрат;
г) зниження ризику неплатежу; д) надання додаткових гарантій покупцю?
7 З урахуванням фактору часу зовнішньоторговельні ціни можуть встановлюватися в наступних видах:
а) ступінчасті, б) ковзаючі; в) тверді; г) рухливі; д) тимчасові.
8Разлічние знижки з зовнішньоторговельних цін застосовуються з метою:
а) уникнути впливу інфляційного чинника, б) стимулювати обсяг експорту;
в) максимально врахувати запити імпортера; г) показати відмінності в якості продукції;
д) встановити довгострокові ділові контракти; е) завоювати велику частку ринку?
9Какіе форми непрямого регулювання зовнішньоекономічної діяльності впливають на рівень контрактних цін:
а) обов'язковий продаж частини валютної виручки державі;
б) ліцензування експорту, імпорту деяких товарів; в) оподаткування експортованих та імпортованих товарів; г) тарифне регулювання;
д) регулювання валютного курсу: е) квотування?
10Превишеніе імпортних цін над внутрішніми може мати місце в умовах:
а) ембарго, б) надлишку товарів; в) дефіциту товарів;
г) державного регулювання цін у країні-імпортері.

Тема № 6: Ціноутворення з урахуванням інфляції
Мета заняття: отримання навичок розрахунку цін за методиками попереджувального і ковзного ціноутворення. Оцінка вигідності угоди з точки зору виробника і покупця.
Питання для обговорення:
1. У чому суть ціноутворення в умовах інфляції?
2. Як корегують ціну товару випереджувальним методом ціноутворення?
3. Суть політики попереджувального ціноутворення в Республіці Білорусь.
4. Поняття ковзної ціни, формула її розрахунку.
5. Які застереження на користь покупця можуть містити контракти при укладанні їх по ковзної ціною?
6. Відмінності попереджувального і ковзного ціноутворення.
Завдання № 1
Оцініть економічні наслідки угоди, укладеної на поставку товару через 6 місяців з моменту підписання контракту, якщо розрахунок контрактної ціни виконаний за методикою ковзаючого ціноутворення:
-З збереженням маси прибутку;
-З збереженням норми прибутку.
Вихідна інформація: первісна котирування ціни на дату підписання контракту:-сировина та матеріали - 7000тис. руб., паливо і енергія - 2200 тис.руб., фонд оплати праці - 3000 тис. руб., інші витрати - 4000 тис.руб., ціна -20000 тис. руб.
Прогноз зміни витрат на дату завершення операції:
зростання цін: на сировину -110%, на енергію -130%, на зарплату - 105%.
Фактична статистична звітність на дату завершення операції:
зростання цін склало: на сировину - 108%, на енергію - 138%, на зарплату - 110%.
Завдання № 2
Фірма А (виробник) і фірма В (покупець) домовилися про постачання великого устаткування через 1,5 року (з моменту укладення договору поставки). На момент пропозиції поставки узгоджена ціна устаткування 150 млн. у.о. Структура ціни обладнання наступна: частка постійних витрат - 25%, частка матеріалів - 40%, частка зарплати - 35%. Ціна матеріалу у момент пропозиції поставки - 1000 у.о., Тариф зарплати за 1 годину - 8 у.о. За якою ціною слід пред'явити рахунок для оплати устаткування, якщо через 1,5 року ціна на матеріали складе в середньому 1200 у.о., а тариф зарплати - 10,5 у.о.?
Які умови в контракті можна запропонувати, щоб угода була більш вигідною і для покупця.
Завдання № 3
Оцінити з точки зору виробника і споживача ефективність угоди, укладеної на поставку товару через 6 місяців з моменту підписання контракту, якщо розрахунок контрактної ціни виконано: 1) за методикою попереджувального ціноутворення; 2) за методикою ковзаючого ціноутворення.
Вихідна інформація: первісна котирування ціни на дату підписання контракту:-сировина та матеріали - 6500 тис. руб., Паливо й енергія - 3200 тис. руб., Фонд оплати праці - 2800 тис.руб., Інші витрати - 4000 тис. руб. , ціна -18000 тис. руб.
Прогноз зміни витрат на дату завершення операції:
зростання цін: на сировину -112%, на енергію -120%, на зарплату - 108%.
Фактична статистична звітність на дату завершення операції:
зростання цін склало: на сировину - 108%, на енергію - 130%, на зарплату - 110%.
Методичні вказівки до виконання завдання 3:
Упереджувальний ціна, що дозволяє зберегти масу прибутку, визначається на основі коригування базової ціни на величину абсолютного приросту витрат з урахуванням інфляції. Якщо метою є збереження норми прибутку, то базова ціна коригується на величину відносного приросту витрат.
Тести для самоконтролю
1. Цивільним Кодексом Республіки Білорусь
- Не допускається зміна ціни після укладення контракту на умовах в ньому передбачених,
- Допускається зміна ціни після укладення на умовах в ньому передбачених,
- Допускається зміна ціни в деяких випадках після укладення контракту, навіть якщо це не обумовлювалося в контракті,
- Допускає всі вище перераховані варіанти.
2. Ціна, розрахунок якої виконаний за методикою попереджувального ціноутворення, є:
- Твердої і не підлягає зміні на момент виконання контракту,
- Рухомий і може бути змінена з урахуванням ситуації, що склалася на момент виконання контракту,
- Прогнозної і може змінюватися з урахуванням фактично сформованого рівня інфляції,
- Жодне твердження не є вірним.
3. Змінна ціна на товар є, по суті:
- Фактичною ціною, що склалася на момент поставки продукції;
- Розрахунковою ціною, отриманої в результаті коригування базисної ціни на фактичний рівень інфляції;
- Розрахунковою ціною, отриманої в результаті коригування фактичної ціни товару;
- Договірною ціною на момент поставки товару.
4. Передбачені законодавством Республіки Білорусь щомісячні індекси зміни відпускних цін відповідають:
- Методикою попереджувального ціноутворення,
- Методикою ковзаючого ціноутворення,
- Іншого підходу до встановлення ціни.
5. Ковзаючі ціни встановлюються тільки:
- На продукцію виробничо-технічного призначення з тривалим терміном виготовлення,
- На продукцію споживчого призначення з тривалим терміном поставки,
- На будь-яку продукцію з тривалим терміном поставки або виготовлення.

Тема № 7: Стратегії ціноутворення та цінова політика фірм
Мета заняття: усвідомити взаємозв'язок обраної стратегії і прийомів цінової політики, показати відмінність у формуванні цін з урахуванням географічного підходу. Обгрунтування розміру знижок.
Питання для обговорення:
1. Що слід розуміти під ціновою політикою і ціновими стратегіями?
2. Особливості ціноутворення на ринку монополістичної конкуренції.
3. Ціноутворення та цінові стратегії на ринку олігополії.
4. Особливості ціноутворення на ринку чистої монополії.
5. Як змінюється характер ціноутворення і цінова стратегія на різних стадіях життєвого циклу товару?
6. У чому суть і призначення цінової диференціації та дискримінації?
7. Горизонтальна і вертикальна диференціація цін і товарів: сутність та призначення.
8. Умови застосування дискримінаційного ціноутворення і форма його прояву.
9. Які цінові стратегії дозволяють враховувати географію поставок продукції?
10. Види знижок і надбавок, що використовуються в ціновій політиці фірми, їх суть і призначення.
11. Види стратегій та їх вплив на цінову політику фірм.
Завдання № 1
Охарактеризуйте типи товарних ринків в розрізі асортименту продукції, методики ціноутворення та цінову політику фірм. Вихідна інформація представлена ​​в таблиці:
Ціни фірм - конкурентів (тис. крб.)

Найменування продукції
Склад сировини
Фірми - конкуренти
ВАТ «КІМ» м. Вітебськ
ВАТ «8 Березня», м. Гомель
ВАТ «Брестський панчішний комбінат»
1. Шкарпетки чоловік., Х / б
х / б - 100%
1,2 - 2,7
1,9 - 2,7
1,8 - 3,2
2. Шкарпетки чоловік. Еласт.
Еласт. - 100%
1,2 -2,3
-
2,3 - 3,0
3.Носкі чоловік. п / ш з п / еф.
шерсть - 27%
п / еф - 73%
3,7 - 5,0
3,7 - 5,5
3,8 - 6,5
4. Шкарпетки чоловік. синт.
п / еф - 100%
1,1 - 3,5
-
2,0 - 4,0
5. Шкарпетки чоловік. утеплений.
х / б, Еласт.
3,0 - 4,5
-
3,5 - 5,5
Завдання № 2
Підприємство - виробник реалізує продукцію, використовуючи наступні умови оплати:
1) з відстрочкою платежу - 10 днів;
2) передоплата - 10 днів.
Визначити, які рішення з модифікації цін можуть бути прийняті з метою поліпшення фінансового стану та розширення обсягів продажів?
Вихідні дані:
1. середньомісячний темп інфляції - 0,5%;
2. середня ставка за депозитом - 11% річних;
3. середня ставка по кредиту під оборотні кошти - 12% річних;
4. Виручка від реалізації продукції за рік - 80 млрд. руб., За цей же період безнадійна дебіторська заборгованість склала 100млн. руб.
Завдання № 3
1) Поясніть цінову політику ВАТ «Комунарка» на основі інформації, представленої в таблиці:
Обсяг закупівель продукції у ВАТ «Комунарка»
Розмір наданої знижки,%
10-20 тн / місяць (включно)
7
20-30 тн / місяць (включно)
8
30-60 тн / місяць (включно)
9
60-130 тн / місяць (включно)
10
130-170 тн / місяць (включно)
11
170-220 тн / місяць (включно)
12
220 тн та вище
13
2) Прокоментуйте такі положення:
а) Організаціям оптової торгівлі, яка не має на останній день звітного місяця простроченої заборгованості, надається додаткова знижка в розмірі 2% на весь місяць, наступний за звітним.
б) Організаціям оптової торгівлі, що здійснюють передоплату за продукцію, надається додаткова знижка в розмірі 3% на суму передоплати. При цьому знижка в 2% за відсутність простроченої заборгованості не застосовується.
Завдання № 4
Фірма виробляє пилососи, реалізуючи 500 од. на місяць за ціною 220 тис. руб. При цьому наголошується уповільнення продажів протягом усього року. Для стимулювання продажів менеджер з продажу пропонує знизити ціну реалізації на 10% і водночас збільшити витрати на рекламу на 5 млн. руб. на місяць, що (за прогнозом) дозволить збільшити обсяг реалізації на 25%. Чи слід прийняти таку пропозицію, якщо постійні витрати фірми за місяць - 32 млн. руб., Змінні витрати на одиницю продукції - 170 тис. руб.
На якій стадії життєвого циклу товару доцільні пропоновані заходи?
Методичні вказівки до виконання завдання 4:
Розрахунок економічних наслідків прийняття пропозиції менеджера з продажу здійснюється з використанням методики зворотного рахунку.
Завдання № 5
Поясніть цінову політику фірми - виробника взуття на основі інформації, представленої в таблиці:


Найменування продукції та короткі відомості про неї
Ціна од., Тис. руб. з ПДВ
Чоботи дружин. з натуральної шкіри на підкладці:
1) зі штучного хутра,
2) з натурального хутра,
3) комбінованої (поєднання штучного і натурального матеріалів)
86-106
96-175
125
Які наслідки така диференціація і дискримінація може мати для збуту продукції?
Завдання № 6
Визначити ціну реалізації продукції для кожного з пунктів поставки на наступних умовах:
1) використовується стратегія єдиної ціни;
2) використовується стратегія зональних цін.
Вихідні дані:
Відпускна ціна підприємства - виробника, сформована на умовах франко - склад виробника - 100 тис. руб. за одиницю.
Постачання продукції здійснюється автомобільним транспортом, вартість провезення за 1 км - 1,5 тис. руб. Дані про поставку продукції представлені у таблиці:
Пункт поставки
Відстань до пункту призначення, км
Обсяг поставки, шт.
А
180
150
У
200
200
З
300
120
Д
80
100
Конкуренти аналогічний товар пропонують за єдиною ціною - 115 тис. руб. Яка з цінових стратегій з урахуванням географії поставок найбільш вигідна з точки зору виробника і покупця?
Методичні вказівки до виконання завдання 6:
Застосування стратегії «єдина ціна» передбачає розрахунок ціни за такою формулою:
Ц єдина = Ц фр.-скл. изгот. + ΣТ р. середн.,
де ΣТ р. середн. - середня сума транспортних витрат.
ΣТ р. середн. = Ц фр.-скл. изгот. ∙% Т р.сред. / 100,
де% Т р.сред. - середній відсоток транспортних витрат.
% Т р.сред. = ,%,
де - Сума транспортних витрат з доставки продукції i-му покупцю (у вартісному вираженні); - Обсяг поставки продукції i-му покупцю (у вартісному вираженні).
Стратегія «Зональні ціни» передбачає розрахунок цін для кожної виділеної зони, з використанням формули визначення єдиної ціни.
Тести для самоконтролю
1 На ринку якого типу фірма найбільшою мірою вільна у ціноутворенні без побоювання, що буде введено державне регулювання цін:
¾ чистої конкуренції
¾ монополістичної конкуренції
¾ олігополії
¾ монополії.
2 Самим невільною у ціноутворенні є ринок:
¾ чистої конкуренції
¾ монополістичної конкуренції
¾ монополії
¾ всі вище перераховані
3 На тривалість життєвого циклу товару в найбільшою мірою вплинуть:
¾ технічні характеристики базового виробу,
¾ наявність унікальних властивостей товару,
¾ цінова стратегія на стадії виведення товару на ринок,
¾ швидке повернення інвестицій.
4 При виведенні на ринок абсолютно нового товару відсутня інформація для визначення ціни за методикою:
¾ «витрати +»
¾ «по відчутною цінності товару»
¾ «за рівнем поточних цін»
¾ «мінімально необхідна ціна»
5 Ринок якого типу забезпечує товару-новинці патентний захист:
¾ вільної конкуренції
¾ монополістичної конкуренції
¾ олігополії
¾ монополії
6 Яке умова не є обов'язковим, щоб стратегія «зняття вершків» забезпечила успіх товару-новинки?
¾ еластичний попит
¾ неможливість створення конкурентами аналога вироби в короткий проміжок часу з технічних чи економічних причин
¾ наявність певного числа покупців у високому ціновому сегменті
¾ диференціація покупців за рівнем доходів
7 Яке обставина не є визначальним при виборі стратегії «глибокого проникнення» на стадії виведення товару на ринок:
¾ абсолютна ринкова новизна товару
¾ висока еластичність попиту
¾ ефект «економії на масштабах»
¾ відносно невисокі витрати на створення товару-аналога
8 Недоліком стратегії розподілу товарів на умовах франко-склад ((порт, пристань, станція відправлення) - умови Е і F по Інкотермс) є:
¾ мінімізація витрат з розподілу товару
¾ мінімальна ціна пропозиції товару
¾ подорожчання товару для віддалених споживачів
¾ все вище перераховане
9 Недоліком стратегії розподілу товарів на умовах єдиних цін ((франко-станція, порт, пристань призначення) - умова «Д» за Інкотермс) є:
¾ подорожчання товару для близько знаходяться споживачів
¾ однакові ціни пропозиції товару для споживачів з різною віддаленістю
¾ оптимізація витрат з розподілу товару
¾ контроль за рівнем цін
10 Введення зональних (диференційованих) цін має сенс, якщо:
¾ відсутня конкуренція виробників товарів у всіх регіонах поширення,
¾ існує цінова конкуренція в регіонах поширення,
¾ сума транспортних витрат суттєво збільшує ціну пропозиції товару
¾ ставиться мета «диференціювати ціну пропозиції товару»
11 Застосування політики цінової дискримінації передбачає:
¾ встановлення високих цін,
¾ ведення цінових воєн,
¾ використання диференційованих цін,
¾ встановлення низьких цін.
12 Фірма-продавець застосовує тактику знижок з ціни з метою:
¾ максимізації обсягу продажів,
¾ підтримання стабільного обсягу виробництва протягом року,
¾ поліпшення фінансового стану,
¾ захоплення нових сегментів ринку.

Література
Основна
1. Герасименко, В.В. Цінова політика фірми: європейський досвід; російські перспективи; моделі та методи; варіанти і тести / В.В. Герасименко, - М.: Финстатинформ, 1995. - 187с.
2. Єсіпов, В.Є. Ціноутворення на фінансовому ринку / В. Є. Єсіпов. - СПб.: Пітер, 2000. - 176с.
3. Желтякова, І.А. Ціни та ціноутворення. Тести та завдання: навчальний посібник / І.А. Желтякова, Г.А. Маховикова, Н. Ю. Пузина. - СПб.: Питер, 1999. - 208с.
4. Негл, Т.Т. Стратегія і тактика ціноутворення / Т.Т. Негл, Р.К. Холден. - СПб.: Питер, 2001. - 544с.
5. Про деякі заходи щодо стабілізації цін (тарифів) у Республіці Білорусь: указ Президента Республіки Білорусь № 285 від 19.05.99 р. / / Нац. екон. газ. - 1999. - № 21, травень - С.5-6.
6. Про концепцію ціноутворення в Республіці Білорусь: постанову Ради Міністрів Республіки Білорусь № 799 від 20.07.2005 / / Нац. реєстр правових актів Республіки Білорусь. - 2005 .- № 120.
7. Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг): постанову Міністерства економіки Республіки Білорусь № 19 -12/397 від 30.01.98 р. у ред.пост. від 30декабря 2003р. № 258/186/256/166 / / Нац. реєстр правових актів РБ.-2004. - № 20.
8. "Про ціноутворення": закон Республіки Білорусь № 255-3 від 10.05.99 р. / / Нац. екон. газ. - 1999. - № 21, травень - С.2-4.
9. Полещук, І.І. Ціноутворення та маркетинг / І. І. Полещук. - Мн.: Місанта, 1997.-132с.
10. Полещук, І.І. Ціноутворення: Підручник / І. І. Полещук, В.В. Терешина. - Мн.: БГЕУ, 2001.-303с.
11. Положення про порядок формування та застосування цін і тарифів: постанова Міністерства економіки Республіки Білорусь № 43 від 22.04.1999 р. (з урахуванням змін і доповнень) / / Нац.екон.газ. - 2003. - № 99 - С.2-10.
12. Прокоф'єва Н.Л. Ціноутворення: курс лекцій / М. Л. Прокоф 'єва. - Вітебськ: УО «ВДТУ», 2006. - 83 с.
13. Трацевський, І.П. Ціноутворення: Учеб. посібник / І.П. Трацевський, І.М. Грекова. - Мн.: Нове знання, 2000. - 160с.
14. Ціни і ціноутворення: Підручник для вузів / Під ред. І.К. Салімжанова.-М.: Финстатинформ, 1999.-304с.
15. Ціни і ціноутворення: Підручник для вузів / Під ред. В. Є. Єсипова. - СПб.: Питер, 1999. - 464с.
16. Чубак, Г.Н. Стратегія ціноутворення в маркетинговій політиці підприємства: Методичний посібник / Г. М. Чубак. - М.: Инфра - М, 1995. - 224с.
17. Шуляк, П.М. Ціноутворення: Навчально - практичний посібник / П. Н. Шуляк. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1998. - 151с.
18. Яковлєв, Н.Я. Ціни і ціноутворення: Навчальний посібник / Н.Я. Яковлєв. - М.: ІОЦ «Маркетинг», 2000. - 106с.
Додаткова
1. Бєляєва, І.Ю. Ціни та ціноутворення. Управлінський аспект: навчальний посібник / І. Ю. Бєляєва, О. В. Паніна, В.В.Головінскій.-М.: КНОРУС, 2004.-160 с.
2. Герасименко, В.В. Ціноутворення: Учеб. посібник. / В.В.Герасіменко. - М.: ИНФРА - М, 2006. - 422 с.
3. Дрозд, Н.М. Ціноутворення на світовому ринку: навчально-методичний посібник / Н.М. Дрозд. - Мн.: БІП-С, 2003. - 162с.
4. Ємельянова, Т.В. Ціноутворення: Навчальний посібник / Т.В. Ємельянова. - Мн. Обчислюємо. школа, 2004. - 240с.
5. Ліпсіц, І. В. Комерційне ціноутворення: Підручник / І.В. Ліпсіц. - М.: Видавництво БЕК, 2000. - 368с.
6. Тарасевич, В.М. Цінова політика підприємства / За заг. ред. Багієва Г.П. - СПб.: Питер, 2001. - 272с.
7. Ціни і ціноутворення: підручник для вузів 4 - е вид. / За ред. В. Є. Єсипова. - СПб.: "Пітер", 2006.-560с.
8. Ціни і ціноутворення: Допомога по самовивчення тим курсу і завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / Автори - упорядники: Т.В. Ємельянова, Н.Я. Скорик, В.В. Куриленко. - Львів: УО БТЕУПК, 2003. - 112 с.
9. Шуляк, П.М. Ціноутворення: Навчально - практичний посібник. - 7-е вид., Перераб. і доп. / П.М. Шуляк. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков І Ко.», 2004. - 192 с.

ВІДГУК
на методичні вказівки до проведення практичних занять
з дисципліни «Ціноутворення»
для студентів економічних спеціальностей,
розроблені доц. Прокоф'євої Н.Л. і ст. препод. Домбровської Є.М.
Представлена ​​методична розробка є частиною навчально-методичного комплексу з дисципліни «Ціноутворення» для студентів економічних спеціальностей.
Вміщені у розробці питання для обговорення, задачі та практичні завдання, методичні рекомендації щодо вирішення завдань і тести для самоконтролю повною мірою відображають зміст дисципліни, що дозволяє ефективно використовувати їх як для аудиторної роботи на практичних заняттях, так і в процесі самостійного вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання.
Перевагою представленої розробки є різноманітність задач на всі основні методики ціноутворення, що дозволить студентам отримати практичні навички визначення цін, виходячи з різних передумов і з урахуванням різного ступеня впливу факторів зовнішнього середовища. Повна відповідність тематики завдань робочої програмі з дисципліни дозволить студентам підвищити якість підготовки до іспиту (заліку).
Методичні вказівки можуть бути рекомендовані до видання на різографі УО «ВДТУ».
Редактор
к.е.н., доцент кафедри
«Комерційна діяльність» Дем О.Д.

РЕЦЕНЗІЯ
на методичну розробку
викладачів кафедри «Комерційна діяльність»
доц. Прокоф'євої Н.Л. і ст. препод. Домбровської Є.М.
«Ціноутворення: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей»
Представлена ​​методична розробка містить перелік завдань з семи тем, що відповідають переліку практичних занять передбачених робочою програмою з дисципліни «Ціноутворення».
Наявність методичних вказівок до вирішення завдань або виконання завдань дозволяє використовувати методичну розробку для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання.
Великий перелік завдань дозволить студентам отримати практичні навички визначення цін на товари. Вміщені в кожній темі питання для обговорення і тести для самоконтролю закріплюють теоретичні знання і сприяють формуванню у студентів економічного способу мислення.
Перевагою методичної розробки є пов'язування основних теоретичних концепцій ціноутворення з особливостями формування цін (тарифів) на товари (послуги) у Республіці Білорусь, що дозволить підвищити якість підготовки фахівців.
Представлена ​​на рецензію методична розробка «Ціноутворення: методичні вказівки до проведення практичних занять для студентів економічних спеціальностей» може бути рекомендована до видання на різографі УО «ВДТУ».
Рецензент
д.е.н., професор Ванкевіч Є.В.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УО «Вітебський державний технологічний університет»

РЕКОМЕНДОВАНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Редакційно-видавничим Перший проректор
Радою УО «ВДТУ» _____________С.І.Малашенков
___________ В. В. Пятов «___»___________ 2007р.
«___»___________ 2007р.
ЦІНОУТВОРЕННЯ
Методичні вказівки до проведення практичних занять
для студентів економічних спеціальностей
Вітебськ
2007
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Методичка
248.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Ціноутворення на різних типах ринків постановка завдань ціноутворення
Ціноутворення 2
Ціноутворення 8
Ціноутворення 12
Ціноутворення 5
Ціноутворення 7
Ціноутворення
Ціноутворення 4
Ціноутворення
Ціноутворення 11
© Усі права захищені
написати до нас