Ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Теоретичні основи ціноутворення в системі фінансового управління підприємства
1.1 Основні поняття і класифікації у сфері ціноутворення фінансового планування та фінансового контролю
1.2 Використання ціни для реалізації завдань і функцій фінансового менеджменту, фінансового планування та фінансового контролю
1.3 Формування цін і їх зовнішній фінансовий контроль
2. Дослідження ціноутворення в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива"
2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансового стану ЗАТ "Агрофірма Павловська нива"
2.2 Аналіз витрат підприємства та їх вплив на цінову політику підприємства
2.3 Аналіз цінової політики підприємства
3. Рекомендації щодо вдосконалення ціноутворення в системі фінансового планування та контролю ЗАТ Агрофірма "Павловська нива"
3.1 Формування фінансового плану підприємства на основі планових цін на сільськогосподарську продукцію
3.2 Розробка положення про цінову політику підприємства на 2009-2012 роки
Висновок
Список використаних джерел
Глосарій
Програми

Введення

В умовах ринкової економіки комерційний успіх будь-якого підприємства або підприємця багато в чому залежить від правильно обраної стратегії і тактики ціноутворення на товари і послуги. Складність ціноутворення полягає в тому, що ціна - категорія кон'юнктурна. На її рівень впливає комплекс політичних, економічних, психологічних і соціальних факторів. Сьогодні ціна може визначатися фактором витрат, а завтра її рівень може залежати від психології поведінки покупців.
Проте в даний час значна частина підприємців нашої країни, не має необхідних теоретичних і практичних знань складного механізму ціноутворення на товари і послуги. У результаті вони найчастіше допускають серйозні прорахунки при встановленні цін, що негайно позначається на кінцевих фінансових результатах, веде в ряді випадків до істотних збитків, а іноді й до банкрутства підприємств.
Ціни і ціноутворення є одним з ключових елементів ринкової економіки. Ціна - складна економічна категорія. У ній перетинаються практично всі основні проблеми розвитку економіки, суспільства в цілому. У першу чергу це відноситься до виробництва і реалізації товару, формування їх вартості, до створення, розподілу та використання валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу.
За допомогою ціни здійснюється непряме вимірювання суспільно-необхідних витрат робочого часу на виробництво товарів і послуг. Вона визначає комерційні результати і робить вплив, як на конкурентоспроможність товарів, так і на виробничо-збутову діяльність підприємства. Ціна є засобом встановлення певних відносин між покупцями і підприємством, сприяє формуванню його іміджу.
Цінова політика є важливим елементом фінансової політики. Вона формується в тісній зв'язці з плануванням товару і послуг, виявленням потреб, запитів споживачів, організацією збуту, стимулюванням продажів. Ціна повинна встановлюватися підприємством таким чином, щоб, з одного боку, задовольнити потреби і потреби покупців, а з іншого сприяти досягненню поставлених цілей, забезпечити надходження достатніх фінансових ресурсів.
Актуальність теми: цінова політика полягає у встановленні цін на товари і послуги в залежності від складається ринкової кон'юнктури, що забезпечує намічений обсяг прибутку і рішення інших стратегічних та оперативних завдань.
Мета дипломної роботи є дослідження ціни в системі фінансового планування та фінансового контролю на прикладі ЗАТ Агрофірма "Павловська нива".
Виходячи з поставленої мети, можна сформулювати коло завдань, які необхідно вирішити в процесі розгляду даної теми:
розглянути теоретичні основи ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві;
дослідити ціноутворення в ЗАТ Агрофірма "Павловська нива";
запропонувати рекомендації щодо вдосконалення ціноутворення в системі фінансового планування і контролю.
Предметом дослідження дипломної роботи є: ціна в системі фінансового планування та фінансового контролю.
Об'єкт дослідження - ЗАТ Агрофірма "Павловська нива".
При написанні дипломної роботи були використані методи і прийоми економічного аналізу: традиційні логічні прийоми обробки інформації (порівняння, розрахунок фінансових коефіцієнтів, балансові, графічні, табличні), прийоми детермінованого аналізу (маржинальний аналіз, способи факторних розрахунків), методи фінансового аналізу (горизонтальне і вертикальне читання звітності).
У роботі використовувалися річні звіти ЗАТ Агрофірма "Павловська нива" за 2005-2007 роки.
Методологічною основою при написанні дипломної роботи є законодавчі акти, положення та інструкції, а також спеціальна література вітчизняних та зарубіжних економістів з питань фінансового менеджменту та фінансового аналізу: Н. З Пласковой, Є.С. Стоянової, Л.Є. Басовского, К., Рішар Ж., А.Д. Шеремет та ін
Практична значимість результатів роботи полягає в дослідженні цін на сільськогосподарську продукцію і методів їх формування, а також аналізі витрат господарства.

1. Теоретичні основи ціноутворення в системі фінансового управління підприємства

1.1 Основні поняття і класифікації у сфері ціноутворення фінансового планування та фінансового контролю

Ціна в умовах ринкової економіки - найважливіший економічний параметр ринкового середовища діяльності підприємства, з яким воно змушене рахуватися і по можливості на нього впливати. В умовах конкурентного ринку ціна формується переважно під впливом факторів, що об'єктивно складаються незалежно від підприємства, і є в більшості випадків для нього заданою.
Разом з тим правильна оцінка всіх умов ринку і можливостей підприємства у визначенні цін на реалізовані їм фактори, засоби виробництва - запорука виживання в умовах конкурентного ринку, благополуччя і успіху, стійкості фінансового положення, звичайно, при ефективній і мобільного виробничо-господарської діяльності.
Найважливішим фактором, що визначає фінансові результати діяльності організації, є ціна. Механізм її формування за складом включаються витрат можна представити наступним чином:
= S + Р (1)
де - Оптова ціна підприємства, яка виходить шляхом додавання до повної собівартості продукції (S) одержуваної прибутку (Р). При цьому повна собівартість продукції включає:
S = M + А + U (2)
де М - матеріали;
А - амортизація;
U - оплата праці.
Валова відпускна ціна підприємства утворюється шляхом додавання до оптової ціни підприємства ПДВ та інших непрямих податків [3].
За межами підприємства-виробника формуються відпускні ціни посередників, оптових і роздрібних торговельних організацій, які включають відповідно постачальницько-збутову надбавку посередників, надбавку оптових організацій та роздрібну торговельну надбавку.
Ціна оптова на продукцію промисловості являє собою ціну, по якій продукція реалізується усім категоріям споживачів (крім населення) незалежно від форм власності. Ціна на споживчі товари використовується для реалізації товарів у роздрібній торговельній мережі населенню і організаціям [11].
Встановлення цін за стадіями ціноутворення, представленої в таблиці 1, відображає кількісну взаємозв'язок між цінами, що складаються в міру просування товарів (робіт, послуг) від виробника до кінцевого споживача. Ціна на попередній стадії руху товарів є елементом ціни на наступній стадії [31].
Таблиця 1 - Процес ціноутворення
Витрати (собівартість) підприємства
Прибуток
Постачальницько-збутова, або відпускна, націнка (знижка)
Торговельна надбавка (знижка)
Витрати
Прибуток
Витрати
Прибуток
Оптові (відпускна) ціна підприємства
Оптова ціна промисловості
Ціни роздрібні
Ціни оптові підприємства-виробника формуються на стадії виробництва товарів (робіт, послуг). Будучи проміжними, вони повинні компенсувати витрати виробника товарів (робіт, послуг) на виготовлення і продаж (реалізацію) продукції і забезпечувати плановану організацією прибуток [13].
Ціни оптові відпускні включають, на думку Керімова В. Е, крім цін виробника, непрямі податки - акциз і податок на додану вартість. Ці ціни забезпечують нарахування непрямих податків, що становлять найважливіші статті доходів федерального і місцевих бюджетів [15].
За межами організації-виробника формуються відпускні ціни посередників, оптових і роздрібних торгових організацій, що включають відповідно постачальницько-збутову надбавку посередників, оптову надбавку оптових торгових організацій та роздрібну торговельну надбавку.
Посередницька знижка (надбавка) в російській практиці може мати різні назви (наприклад, постачальницько-збутова знижка (надбавка), комісійну винагороду або збір і т.д.). У будь-якому випадку - це ціна за послуги посередника з просування товару від виробника до споживача.
В абсолютному вираженні посередницькі знижка і надбавка збігаються, оскільки обчислюються як різниця між двома цінами. Різниця між поняттями "знижка" і "надбавка" з'являється, коли вони розглядаються у відносному (відсотковому) вираженні. Тоді надбавка - це нарахування на ціну придбання товару у постачальника, а знижка - частка кінцевої ціни реалізації товару покупцеві, що залишається в розпорядженні посередника.
Посередницька знижка (надбавка) використовується для компенсації витрат обігу посередника, сплати їм ПДВ і формування прибутку. Ставки ПДВ для посередницьких організацій встановлені у відсотках до посередницької знижці (надбавку).
Можливі два варіанти розрахунку оптової ціни закупівлі.
За першим варіантом вона визначається як різниця між ціною реалізації продукції посередником споживачеві (організації-споживача, іншому посереднику, торгової організації) і ціною, по якій товар був куплений у постачальника (виробника, посередника) [28].
За другим (найбільш поширеній) варіанту оптова ціна закупівлі розраховується як сума складових її елементів.
Ціни роздрібні встановлюються у сфері роздрібної торгівлі. Крім оптових цін закупівлі роздрібні ціни включають торгові знижки (надбавки). Вони забезпечують необхідні умови для прибуткової роботи роздрібної торгівлі.
Угруповання цін на їхню транспортної складової здійснюється залежно від порядку оплати транспортних витрат. На практиці це відображається в системі франкування цін. Термін "франко" означає, до якого пункту на шляху просування продукції від виробника до споживача транспортні витрати включені в ціну [23].
У сучасній практиці ціноутворення застосовується система цін "франко" (таблиця 2).
Таблиця 2 - Система цін "франко"
Витрати, що включаються у ціну продукції
Франко-склад постачальника
Франко-станція відправлення
Франко-вагон-станція відправлення
Франко-вагон-станція призначення
Франко-станція призначення
Франко-склад споживача
Так, при ціні франко-склад постачальника всі витрати з доставки продукції зі складу постачальника до кінцевого пункту призначення оплачує покупець понад ціни придбання товару. При такій ціні споживачі зацікавлені у мінімізації транспортних витрат, купівлі товарів у географічно сусідніх пунктах.
У ринковій економіці використовуються дві системи цін: регульовані та вільні (договірні або рівноважні). Регульовані ціни застосовуються в основному в галузях із природною монополією і в деяких інших.
Розглянемо встановлення цін за ступенем участі держави у ціноутворенні [4].
Ціни ринкових товарів (робіт, послуг) - ціни, що складаються в процесі взаємовідносин суб'єктів ціноутворення на ринку під впливом кон'юнктури. Ринкові ціни за умовами їх формування поділяються на вільні, монопольні і демпінгові.
Ціни вільні - ринкові ціни, що складаються під впливом попиту та пропозиції в умовах вільної конкуренції.
Ціни монопольні (високі, низькі) - ринкові ціни, що формуються в умовах домінуючого становища одного або кількох суб'єктів ціноутворення. Використовуються для отримання додаткового прибутку.
Ціни демпінгові - ринкові ціни, рівень яких свідомо занижений одним або кількома суб'єктами ціноутворення в порівнянні зі сформованим ринковим рівнем цін. Використовуються як засіб витіснення конкурентів з ринку і збільшення обсягу продажів. До них зазвичай відносять ціни нижче витрат виробництва [10].
Ціни регульовані - ціни, що складаються на ринку в процесі прямого державного впливу; поділяються на фіксовані та граничні.
Ціни фіксовані - регульовані ціни, встановлені в твердо певній величині, наприклад, на природний газ, електро-і теплоенергію, перевезення вантажів залізничним транспортом.
Ціни граничні - регульовані ціни, обмежені нижнім або верхнім межею, граничними розмірами постачальницько-збутових або торгових надбавок, граничним рівнем рентабельності.
До державних методів регулювання цін відносяться попереднє повідомлення про зміну цін і їх декларування.
Методи розрахунку цін вельми різноманітні. Існують витратні, економічні та ринкові методи ціноутворення.
Розглянемо, насамперед, витратні методи ціноутворення. Такі методи забезпечують розрахунок продажної ціни на товари і послуги за допомогою додавання до витрат або собівартості їх виробництва якоїсь конкретної величини. Е.А. Уткін [31] поділяє цю сукупність методів на:
1. Метод "витрати плюс".
2. Метод мінімальних витрат.
3. Метод ціноутворення з підвищенням ціни за допомогою надбавки до неї.
4. Метод цільового ціноутворення.
Один з найбільш поширених - метод "витрати плюс". Даний метод передбачає розрахунок ціни продажу за допомогою додавання до ціни виробництва і до ціни закупівлі і зберігання матеріалів і сировини фіксованого додаткової величини - прибутку. Цей метод ціноутворення активно використовується при формуванні ціни по товарах самого широкого кола галузей. Головна трудність його застосування - складність визначення рівня додаткової суми, оскільки немає точного способу або форми її розрахунку. Все змінюється в залежності від виду галузі, сезону, стану конкурентної боротьби. Рівень доданої суми до собівартості товару або послуги, що влаштовує продавця, може бути не прийнятий покупцем.
Витрати розраховуються на певну одиницю продукції, і тоді визначають середні витрати, що складаються з середніх постійних витрат і середніх змінних витрат. Визначають і граничні витрати, що дозволяють оцінити межі змін витрат на одиницю продукції по відношенню до зростання обсягу виробництва і продажів.
Багато менеджерів вважають за краще встановлювати щодо високу початкову ціну на просуваємо на ринок товар, щоб швидше окупити витрати, здійснені на стадії його розробки і впровадження на ринок, коли обсяги продажів відносно невеликі. Однак у міру нарощування обсягів продажів відбувається зниження ціни виробництва та ціни продажів, одночасно активізуються зусилля по оптимізації каналів збуту для зведення до мінімуму втрат при організації масових продажів.
Ще один метод - мінімальних затрат.д.анний метод передбачає встановлення ціни на мінімальному рівні, достатньому для покриття витрат на виробництво конкретної продукції, а не за допомогою підрахунку сукупних витрат, включають постійні та змінні витрати на виробництво і збут. Граничні витрати, звичайно, визначаються на рівні, при якому можна було б тільки окупити суму мінімальних витрат.
Продаж товару за ціною, підрахованої за таким методом, ефективна в стадії насичення, коли немає росту продажів, і фірма ставить своєю метою зберегти обсяг збуту на певному рівні.
Подібна політика ціноутворення раціональна також при проведенні кампанії по впровадженню нового товару на ринок, коли слід очікувати значного збільшення обсягів продажів зазначеного товару в результаті пропозиції його за низькими цінами. Хороші результати можуть бути досягнуті в тому випадку, коли продаж за низькими цінами здатна привести до активного розширення збуту, і це дає достатню прибуток фірмі за рахунок масштабів збуту.
Але, при невмілому використанні розглянутої методики, фірмі загрожують збитки. Оскільки ціни визначають постачальники товару, при цьому не завжди враховуються потреби ринку та стан конкурентної боротьби. Крім того, незважаючи на низький рівень цін, споживач нерідко відмовляється купувати даний товар.
Наступний метод - надбавки до ціни. Розрахунок ціни продажу в цьому випадку пов'язаний з множенням ціни виробництва, ціни закупівлі і зберігання сировини і матеріалів на певний коефіцієнт додаткової вартості.
Зазначений коефіцієнт визначається діленням загальної суми прибутку від продажів на собівартість. Можливий також підрахунок даного коефіцієнта діленням загальної суми прибутку від продажів на ціну продажу.
Ще один метод - цільового ціноутворення. Інакше даний метод називають методом, визначення цільової ціни або визначення ціни відповідно до цільової прибутком. На його основі розраховується собівартість на одиницю продукції з урахуванням обсягу продажів, який забезпечує отримання наміченої прибутку. Якщо собівартість трансформується через зменшення або збільшення завантаження виробничих потужностей та обсягів збуту, використовують показники ступеня завантаження виробничих потужностей з урахуванням впливу кон'юнктури та інших чинників, після чого визначають ціну продажу на одиницю продукція, яка за цих умов забезпечила б цільову прибуток. Але при цьому методі ціна підраховується виходячи з інтересів продавця і не береться до уваги ставлення покупця до розраховується ціною. Звідси вказаний метод потребує певної коригуванні, щоб врахувати, чи будуть передбачувані покупці купувати даний товар за розрахунковою ціною чи ні.
До ринкових методів ціноутворення відносяться:
1. Метод поточної ціни.
2. Метод "запечатаного конверта", або тендерного ціноутворення.
Метод поточної ціни. У тих випадках, коли витрати трудноізмеріми, деякі фірми вважають, що метод поточної ціни, або ціни, звичайно отримують за товар на ринку, являє собою результат спільного оптимального рішення підприємств даної галузі промисловості. Використання методу поточної ціни особливо привабливо для тих фірм, які хочуть йти за лідером. Цей метод використовується в першу чергу на ринках однорідних однорідних товарів, оскільки фірма, що продає однорідні товари на ринку з високим ступенем конкуренції, має обмежені можливості впливу на ціни. У цих умовах головним завданням фірми є контроль за витратами.
В умовах олігополії фірми також намагаються продавати свої товари за єдиною ціною.
Метод "запечатаного конверта", або тендерного ціноутворення, використовується в тих галузях, коли кілька компаній ведуть серйозну конкуренцію за одержання певного контракту. При визначенні тендеру виходять перш за все з цін, які можуть призначити конкуренти, і ціна визначається на більш низькому в порівнянні з ними рівні.
Однак якщо товар має якимись якостями, що відрізняють його від товарів-конкурентів, чи сприймається покупцями як інший товар, ціну на нього можна призначати гнучко, не звертаючи уваги на ціни конкурентів.
До ринкових методів формування ціни відноситься також метод визначення цін, орієнтований на знаходження рівноваги між витратами виробництва та станом ринку.
До економічних методів ціноутворення відносять такі методи:
1. Метод питомих показників.
2. Метод регресійного аналізу.
3. Баловий метод.
4. Агрегатний метод.
Метод питомих показників використовується для визначення та аналізу цін невеликих груп продукції, яка характеризується наявністю одного основного параметра, величина якого значною мірою визначає загальний рівень ціни виробу.
Метод регресійного аналізу застосовується для визначення залежності зміни ціни від зміни техніко-економічних параметрів продукції.
Баловий метод полягає в тому, що на основі експертних оцінок значущості параметрів виробів для споживачів кожному параметру привласнюється певне число балів, підсумовування яких дає свого роду оцінку техніко-економічного рівня виробу.
Агрегатний метод полягає в підсумовуванні цін окремих конструктивних частин виробів, що входять до параметричний ряд, з додаванням вартості оригінальних вузлів, витрат на складання і нормативного прибутку. В умовах ринку обгрунтування цін будується на використанні всієї сукупності цінових методів. Вибір методу ціноутворення в основному визначається кон'юнктурою ринку та завданнями, які ставить перед собою підприємство, випускаючи товар на ринок.
Укрупнене дії підприємства можна звести до двох стратегічних напрямах:
Цінова орієнтація на споживачів. Підприємство аналізує поведінку споживачів і призначає максимальну ціну, яку вони готові заплатити [10]. Цінова орієнтація на конкурентів. Підприємство аналізує ціни на аналогічну продукцію у конкурентів і встановлює свою ціну відповідно до раніше визначеної позицією свого товару на ринку (цінове лідерство або проходження за конкурентами).
На практиці, як правило, використовуються комбінації цих двох методів. Таким чином, обгрунтований вибір ціни і методу її формування, спрямований на досягнення максимального прибутку, визначає цінову стратегію організації на перспективу.

1.2 Використання ціни для реалізації завдань і функцій фінансового менеджменту, фінансового планування та фінансового контролю

Споживачі товарів роблять значний вплив на прийняття фірмою рішення по цінах. Відносини між цінами і кількістю зроблених покупок за цими цінами можна пояснити двома причинами. Перша полягає у взаємодії законів попиту та пропозиції і цінової еластичності, інша - в неоднаковою реакції покупців різних сегментів ринку на ціну. Прийнято розрізняти чотири категорії покупців по їхньому сприйняттю цін і орієнтації в покупках:
покупці, які виявляють великий інтерес при виборі товарів до їх цінами, якості та асортименту; на цю групу покупців великий вплив робить реклама, що розкриває додаткові корисні властивості і переваги товару;
покупці, що чутливо реагують на "образ" товару; основну увагу вони приділяють обслуговуванню та ставленню до себе продавця;
покупці, які підтримують своїми покупками невеликі фірми і готові заради них заплатити більш високу ціну за товар;
покупці, для яких важлива не стільки ціна, скільки комфорт і зручність, що надаються товаром.
З появою конкурентів крива попиту на товар продавця-монополіста буде змінюватися під впливом цінової політики інших фірм.
Визначаючи величину попиту на свою продукцію, фірма повинна провести його оцінку при різних цінах і спробувати з'ясувати причини його зміни.
Як вже було сказано, на величину попиту впливають різні фактори, серед яких виділяються потребу в товарі, відсутність заміни або конкурентів, платоспроможність потенційних покупців, купівельні звички і переваги і т.п. Пристосовуючи ціну товару до попиту, слід пам'ятати, що попит по-різному реагує на ціну. Як зазначалося раніше, ступінь чутливості попиту до цін показує коефіцієнт еластичності попиту. Підприємцю при визначенні попиту необхідно обов'язково враховувати значення цього коефіцієнта [14].
Визначення попиту - наступний важливий етап встановлення ціни. Його не можна усунути або відкласти, тому що зовсім неможливо розрахувати ціну, не вивчивши попит на даний товар. Проте слід мати на увазі, що висока чи низька ціна, призначена фірмою відразу, не відіб'ється на попиті на товар. Залежність між ціною і відповідним їй рівнем попиту відображена кривими попиту (рисунок 1)

Малюнок 1 - Залежність між ціною і рівнем попиту для більшості товарів
Крива попиту на малюнку 1, показує, що чим вища ціна, тим нижче попит. За інших рівних умов покупець з обмеженим бюджетом відмовиться від придбання товару з високою ціною, якщо йому будуть запропоновані альтернативні товари за нижчою ціною.
Жодна фірма не може ігнорувати зміну попиту. Відмінності в підходах до визначення попиту обумовлюються типом ринку. В умовах ринку чистої монополії, де знаходиться лише один продавець, крива попиту показує назад пропорційну залежність між попитом і ціною, а також обгрунтованість попиту при тій ціні, яку встановила фірма.
З появою конкурентів крива попиту на товар продавця-монополіста буде змінюватися під впливом цінової політики інших фірм.
Визначаючи величину попиту на свою продукцію, фірма повинна провести його оцінку при різних цінах і спробувати з'ясувати причини його зміни [18].
Як вже було сказано, на величину попиту впливають різні фактори, серед яких виділяються потребу в товарі, відсутність заміни або конкурентів, платоспроможність потенційних покупців, купівельні звички і переваги і т.п. Пристосовуючи ціну товару до попиту, слід пам'ятати, що попит по-різному реагує на ціну. Як зазначалося раніше, ступінь чутливості попиту до цін показує коефіцієнт еластичності попиту. Підприємцю при визначенні попиту необхідно обов'язково враховувати значення цього коефіцієнта.
Вільні ринкові ціни служать головним плановим регулятором економічного життя людей. В умовах ринку важливість ціни значно зростає на всіх рівнях ділового планування, підприємницької діяльності, виробничого менеджменту, адміністративного управління, мотивації і стимулювання персоналу і в багатьох інших сферах людської діяльності. Діючі ринкові ціни багато в чому визначають споживчі переваги і підприємницький вибір, рівновага попиту і пропозиції на товари та послуги, процеси виробництва, споживання і розподілу матеріальних і духовних благ, рівень прибутковості, якість життя різних категорій працівників і всього населення країни і т.д.
У ринковій економіці ціна є кількість грошей, які сплачуються або одержуваних за одиницю товару або послуги. У цивілізованих країнах ринок сам регулює рівень цін на всі товари і ресурси, забезпечуючи рівновагу попиту і пропозиції. Стабільність ринкових цін, як відомо, є однією з головних економічних цілей будь-якої системи господарювання, як на внутрифирменном, так і на загальнодержавному рівні управління. Величина ринкових цін на той чи інший товар визначає не тільки його вартість і корисність, а й відображає кінцеві результати діяльності підприємства, економічну ефективність виробництва, професіоналізм менеджерів-керівників і фахівців-виконавців, фінансову стійкість і платоспроможність організації, здатність до саморозвитку та зростання сукупного потенціалу корпорації. За інших рівних умов діяльність фірми на відповідному ринку буде ефективною доти, поки ринкова ціна на продукцію та послуги буде перевищувати витрати виробництва.
В умовах ринку діє безліч різних видів цін на товари, роботи і послуги. Залежно від способу встановлення та призначення прийнято розрізняти такі види цін, як номінальні, середні, контрактні, світові, паритетні, довідкові, прейскурантні, оптові, роздрібні, ковзаючі, тимчасові, постійні, корпоративні, державні, ринкові і т.д. В кінцевому рахунку в ринкових відносинах всяку ціну на той чи інший товар можна найкращим чином висловити єдиним вимірником - сумою сплачених грошових коштів або інших витрачених економічних ресурсів або людських послуг.
Найбільш складним в обгрунтуванні величини ціни на свою продукцію є для всіх фірм правильне визначення її основних складових. По-перше, всякі витрати на одиницю продукції при заданій технології та організації виробництва залежать головним чином від обсягу виробництва, і тому фірма також повинна орієнтуватися на заздалегідь визначений або запланований випуск продукції. По-друге, завжди треба знати, як визначити на планований період нормальний прибуток або який розумний відсоток накидки на середні витрати краще всього передбачити в розрахунку ринкової ціни. По-третє, як оптимізувати співвідношення планованих обсягів виробництва і рівня розрахункових цін в конкретних внутрішньофірмових умовах. По-четверте, як найбільш повно врахувати дію зовнішніх ринкових умов або існуючої конкуренції на величину планованих цін, і т.д.
Планування оптимальних ринкових цін на різні види продукції, роботи і послуги грунтується на зіставленні валових та граничних витрат на їх здійснення. В основі методу оптимізації витрат і цін лежить ряд припущень:
підприємство виробляє і реалізує один товар або вид послуг;
основна мета підприємства полягає в максимізації прибутку або мінімізації витрат;
взаємодія обсягу виробництва і рівня цін робить найбільший вплив на розмір прибутку;
обсяг виробництва товарів і послуг в планований період дорівнює обсягу реалізації;
всі показники діяльності підприємства, крім оптимізуються, залишаються незмінними.
Крім валових показників, для оптимізації обсягу виробництва і рівня ціни продукції можуть бути використані значення граничних витрат і граничних доходів, які визначаються приростом додаткових витрат або результатів на одиницю продукції.
У процесі планування оптимальних ринкових цін на вироблені товари і послуги економісти-менеджери повинні завжди виходити з вимоги максимізації прибутків підприємства. В умовах діючого виробництва при відомих ринкових цінах на продукцію ця вимога передбачає обгрунтування оптимального обсягу товарів і послуг. При організації нових підприємств чи випуску нових продуктів можна за допомогою методів зіставлення валових та граничних показників розрахувати оптимальні значення обсягу виробництва і ціни реалізації продукції, що забезпечують найбільший дохід.
При виведенні на ринок нового продукту достовірна планово-економічна інформація про умови реалізації часто буває досить обмеженою або взагалі відсутня, що ускладнює широке застосування методів планування ринкових цін, заснованих на оптимізації різних витрат виробництва. Крім того, подібні розрахунки дуже складні для багатьох наших економістів-менеджерів. У таких випадках ринкові ціни на нові продукти можуть встановлюватися на основі закордонного досвіду та з урахуванням позаекономічних факторів ціноутворення.
Як відомо, всі закордонні фірми застосовують свою гнучку стратегію, тактику і методику планування і регулювання ринкових цін на товари і послуги. В американських корпораціях існує п'ять основних етапів цінової стратегії, що починаються з вибору та обгрунтування внутрішньофірмової мети і закінчуються коригуванням та пристосуванням цін до зовнішніх ринкових факторів. Основою ціноутворення служить взаємодія комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників на всіх етапах розробки і планування ринкових цін.
Важливим етапом стратегії ціноутворення, як і в будь-планової діяльності, вважається правильне визначення загальної мети та цінової політики компанії. Фірми і компанії в різні періоди існування можуть мати різноманітні цілі і відповідні стратегії: повне задоволення попиту споживачів, максимізація прибутку, завоювання лідерства на ринку, скорочення витрат, вихід на світовий ринок, виживання фірми і т.д. У залежності від майбутніх цілей і завдань потім зазвичай встановлюються альтернативні методи визначення ринкових цін в конкретних умовах тієї чи іншої фірми, галузі і ринку.
Таким чином, планування і регулювання ринкових цін на продукцію, як підтверджує досвід країн з розвиненою ринковою економікою, має грунтуватися на широкому використанні вельми гнучкою поточної політики і довгострокової стратегії ціноутворення, в основі якої передбачається методика встановлення суспільно оптимальних цін, що забезпечують справедливу прибуток фірмам-виробникам .
Застосування передового зарубіжного досвіду планування та регулювання рівня ринкових цін на російських підприємствах буде сприяти підвищенню платоспроможного попиту, розвитку вітчизняного промислового виробництва та зростання якості і рівня життя працівників підприємств.

1.3 Формування цін і їх зовнішній фінансовий контроль

У зв'язку з відсутністю вільних ринкових відносин в російській економіці для обмеження необгрунтованого зростання цін на всі види товарів і послуг, на наш погляд, можна використовувати такі відомі економічні індикатори, як рентабельність продукції і ставка податків на прибуток. У будь-якому випадку в умовах ринку вільний вибір повинен бути не тільки у продавців, а й у покупців, на жаль, чого у нас поки немає. Мабуть, через таке монопольного становища більшість російських підприємств довгі роки є неплатоспроможними. Рентабельність продукції багатьох монополістів вже наблизилася до сотень відсотків.
За допомогою ціни здійснюється непряме вимірювання суспільно-необхідних витрат робочого часу на виробництво товарів і послуг. Вона визначає комерційні результати і робить вплив, як на конкурентоспроможність товарів, так і на виробничо-збутову діяльність підприємства. Ціна є засобом встановлення певних відносин між покупцями і підприємством, сприяє формуванню його іміджу.
При переході суспільства до ринку з'являється такий класифікаційний ознака, як ступінь свободи цін від впливу держави при їх визначенні. У залежності від цього класифікаційної ознаки розрізняють такі види цін:
вільні ціни вільно складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції незалежно від якого б то не було прямого впливу державних органів;
регульовані ціни складаються під впливом попиту та пропозиції, але відчувають при своєму формуванні певний вплив державних органів;
фіксовані ціни прямо встановлюються державою в особі будь-яких органів влади та управління (наприклад, Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації або відділу (управління) цін регіональних органів влади та управління).
Існують такі форми фіксування цін, як прейскурантні ціни, заморожування ринкових вільних цін, фіксування монопольних цін. Таким ціни встановлюються в екстремальних умовах (у разі війни, стихійних лих, кризи в економіці, гострого дефіциту товарів і т.д.).
Також одним з найважливіших ознак класифікації цін є їх диференціація відповідно до обслуговується сферою товарного обігу. Зупинимося більш докладно на тарифах.
У залежності від цієї ознаки ціни поділяються на такі основні види:
тарифи вантажного і пасажирського транспорту;
тарифи на комунальні та побутові послуги.
Тарифи вантажного і пасажирського транспорту - плата за переміщення вантажів і пасажирів, стягнута транспортними організаціями з відправників вантажів і населення. Складові елементи тарифу - витрати й прибуток транспортних організацій і ПДВ.
Особливість формування витрат у цій галузі є те, що витрати вантажного транспорту складаються з двох частин: ставки витрат за початково-кінцеві операції (навантаження і вивантаження) і ставки витрат за руховими операцію (транспортування вантажів).
Тарифу на комунальні та побутові послуги - це плата за різного роду послуги, що надаються населенню побутовими та комунальними службами. До них відносяться ціни на послуги пралень, перукарень, хімчисток, ціни на ремонт одягу та взуття, а також плата за квартиру, телефон та ін Ціни на ці послуги включають собівартість, прибуток і ПДВ.
Вплив держави на процеси ціноутворення стало одним з важливих і систематично застосовуваних методів економічної політики розвинених країн.
Сформована система державного регулювання цін поряд з іншими формами галузевої державної політики впливає на вартісні пропорції і розподіл національного доходу між окремими галузями і категоріями населення країни. Роль цієї форми регулювання в останні десятиліття різко посилилася у зв'язку із зростанням інфляції. Цінова політика стає однією з найважливіших сфер економічної діяльності держави.
Відомий американський економіст Саймон вважає, що на більшості ринків діють не конкурентні, а керовані ціни. Впливовий американський економіст Дж. Гелбрейт також вважає, що ефективний контроль над цінами необхідний.
Як вже зазначалося, найважливішим інструментом державного регулювання є фінансова грошово-кредитна політика. Складовою частиною цієї політики слід вважати спроби держави впливати на стан господарської кон'юнктури окремих товарних ринків за допомогою регулювання цін.
Державне регулювання в області цін зазвичай переслідує такі цілі:
загальмувати інфляційне зростання цін в результаті знецінення грошей у воєнний період, усунути диспропорції цін на окремі види виробів і послуг;
досягти необхідних співвідношень в розвитку виробництва;
утруднити зростання заробітної плати, що збільшується пропорційно зростанню цін;
субсидувати виробництво, яке перебуває під контролем держави, захистити відсталі галузі економіки від іноземної конкуренції (в першу чергу сільське господарство), сприяти зовнішньоекономічної діяльності;
мобілізувати бюджетні кошти, необхідні для проведення соціально-економічних заходів.
Деякі економісти стверджують, що регулювання цін з боку держави в умовах ринку неприпустимо. Однак досвід країн з ринковою економікою переконливо показує, що держава не усувалося і не усувається від контролю за цінами на внутрішньому ринку, але вирішує ці задачі методами, властивими ринковому механізму.
Державне регулювання цін є спробою держави за допомогою законодавчих, адміністративних і бюджетно-фінансових заходів впливати на ціни таким чином, щоб сприяти стабільному розвитку економічної системи в цілому, тобто через ціни нівелювати циклічні коливання процесів відтворення. Залежно від конкретної господарської кон'юнктури регулювання цін має антикризовий та (або) антиінфляційний характер.
Відомо, що система цін - це один з найважливіших елементів ринкової економіки, і вона, природно, пов'язана з іншими елементами ринкового механізму і реагує на їхні зміни. Державне регулювання економіки через зміну бюджетних витрат, податків, відсоткових ставок за кредит та інших економічних важелів проявляється в зміні витрат і цін на продукцію і впливає на процеси відтворення.
У Росії в умовах серйозної розбалансованості економіки роль держави полягає у створенні ринкових структур і метою забезпечення нормальних умов розвитку ринку: формуванні підприємництва, прийняття антимонопольного законодавства і т.д. Проведення державою, зокрема, антимонопольної політики має забезпечити зняття штучних обмежень і розгортання конкуренції в усіх галузях і секторах економіки, її підтримку і всіляке заохочення, і розвиток на цій основі ринкового ціноутворення.
Слід зазначити, що лібералізація цін не послаблює, а, навпаки, підвищує роль держави у здійсненні політики ціноутворення. Вона полягає не у встановленні конкретних цін, а у впливі за допомогою економічних заходів на прийняття товаровиробниками оптимальних рішень по цінах, у наданні їм методологічної та методичної допомоги, розробці правових норм щодо ціноутворення.
Цілі державного регулювання полягають в тому, щоб не допустити інфляційного росту цін у результаті виникнення стійкого дефіциту, різкого зростання цін на експлуатоване сировину і паливо, монополізму виробників в тому, щоб створити нормальну конкуренцію, сприяє впровадженню у виробництво досягнень науково-технічного прогресу. Важливим завданням при цьому є досягнення певних соціальних результатів, зокрема підтримка гідного прожиткового мінімуму, надання людям можливості купувати в достатній кількості товари першої необхідності.
Заходи впливу на виробників з боку держави можуть бути як прямими - шляхом встановлення певних правил ціноутворення, так і непрямими - через такі економічні механізми, як фінансово-кредитний механізм, оплата праці, оподаткування та ін
Практично такі заходи регулювання вписуються в загальну систему управління ринковою економікою.
Розробка цін в ринкових умовах здійснюється товаровиробниками самостійно, але з урахуванням законів, прийнятих урядом. При цьому відхилення від встановлених норм економічної поведінки у відпрацьованій системі ринкових відносин легко може бути виявлено в процесі взаємодії товаровиробників зі своїми партнерами або через фінансово-кредитну систему, оподаткування і т.п. У США за встановлення надмірно високих цін передбачена кримінальна відповідальність. Але завдання держави тут зводиться не до насильницького контролю за цінами, а скоріше, до виступу у ролі арбітра.
У Російській Федерації розроблено і діє певний порядок застосування економічних санкцій за порушення державної дисципліни цін, спрямований на суворе дотримання всіма підприємствами Росії чинного законодавства та інших нормативних документів з ціноутворення. Так, до підприємств, що допустили при реалізації продукції, товаром і послуг порушення державної дисципліни цін і одержали в результаті цього зайві суми, застосовуються економічні санкції, які полягають у безспірному вилучення цих сум з прибутку підприємств у дохід бюджету. У такому ж розмірі з підприємства додатково стягується штраф.
До порушень державної дисципліни цін, зокрема, відносяться:
завищення регульованих державою цін і тарифів на товари і послуги, у тому числі фіксованих цін і тарифів, про окремих рівнів рентабельності, граничних коефіцієнтів підвищення цін і тарифів;
завищення встановлених надбавок (націнок) до цін і тарифів, нарахування непередбачених надбавок, а також неподання встановлених знижок;
застосування вільних оптових (відпускних) цін, тарифом, націнок і надбавок, не узгоджених із споживачами у встановленому порядку;
завищення цін на продукцію, по якій з-за конструктивних або технологічних недоліків не досягнуті споживчі властивості, прийняті під час узгодження їх рівня, і т.д.
Контроль за дотриманням державної дисципліни цін у всіх галузях економіки Росії здійснюється Інспекцією Міністерства економічного розвитку торгівлі РФ і органами ціноутворення та контролю за цінами республік у складі Росії, країв, областей, автономних утворень, міст Москви і Санкт-Петербурга. На підприємствах торгівлі та громадського харчування контроль за цінами здійснюється також органами Державної інспекції з торгівлі, якості товарів і захисту прав споживачів у встановленому порядку. Підприємство, самостійно виявило порушення державної дисципліни цін та отримало в результаті цього зайві Суми, незалежно від свого фінансового стану вносить їх до бюджету за рахунок прибутку, що залишається зазвичай в розпорядженні підприємства після сплати податків та інших обов'язкових платежів. При цьому обов'язковою для даного підприємства є одночасне зниження ціни на свою продукцію, товари та послуги.
Суми, отримані в результаті порушення державної дисципліни цін і підлягають вилученню в дохід бюджету, визначаються як різниця між фактичною виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг за завищеними цінами і тарифами і вартістю цієї продукції, робіт, послуг за цінами і тарифами, сформованими відповідно з чинним законодавством.
Для підприємств-монополістів, а також для інших підприємств, на продукцію яких встановлено граничні рівні рентабельності, вилученню підлягають суми, отримані за рахунок перевищення граничного рівня рентабельності в цілому по групам чи видам продукції, товарів і послуг.
Контроль за цінами із застосуванням економічних санкцій за рушення державної дисципліни цін поширюється на в господарюючі суб'єкти, розташовані на території Росії, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями, що здійснюють виробничу, торгову і іншу комерційну діяльність.
Слід відзначити гостру необхідність прямого державно контролю, перш за все над монопольними ринками. Там, де визнана природною державна монополія, наприклад, оборонної промисловості, фундаментальній науці, доречно стоїть повномасштабне адміністрування. Це і поточне, дострокове планування виробництва, витрат і цін, і прямий контроль над якістю і споживчими властивостями товарів і послуг, і гарантоване матеріально-технічне постачання, і централізовані державні закупівлі. Цілком припустимо адміністративне регулювання ринків тих товарів нееластичного попиту, які відносяться до монополії держави. Воно може здійснюватися шляхом запровадження жорстких акцизних ставок, планування цін або якимись іншими способами.
У цілому по першому розділу можна зробити висновок, що ціна є таким параметром, від якого багато в чому залежить благополуччя підприємства, розміри його доходів і витрат. Цей параметр головним чином задається ринковою ситуацією, а саме тому підприємство зобов'язане здійснювати продуману політику ціноутворення з урахуванням кон'юнктури конкретних товарних ринків зараз, завтра і в більш віддаленій перспективі.

2. Дослідження ціноутворення в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива"

2.1 Загальна характеристика та аналіз фінансового стану ЗАТ "Агрофірма Павловська нива"

Закрите акціонерне товариство "Агрофірма Павловська нива" створено відповідно до ФЗ "Про акціонерні товариства" та є закритим акціонерним суспільством. Товариство є юридичною особою і діє на підставі статуту та законодавства РФ.
Основні види діяльності ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" - сільськогосподарське виробництво, первинна і вторинна переробка зерна, оптова торгівля сільгосппродукцією та продуктами переробки.
Єдиним засновником підприємства є закрите акціонерне товариство науково-виробниче об'єднання "Апротек", 396420, м. Павловськ, Воронезької області, вул. Будівельна, буд.8.
Для отримання найбільш точних даних про розмір досліджуваного господарства проаналізуємо показники розміру ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" в таблиці 3, на підставі даних статистичної звітності (Додаток А).
Таблиця 3 - Оцінка ефективності управління ЗАТ Агрофірма "Павловська нива" за 2005-2007 р. р
Показник
2005
2006
2007
Абсолютне відхилення
Темп росту,%
2007/2005
2007/2005
1. Обсяг реалізації продукції, тис. р..
75009
105039
162891
87882
217,16
2. Середньорічна вартість ОПФ, тис. р..
27672
14414
15230
-12442
55,03
3. Середньооблікова чисельність працівників, чол.
371
390
410
39
110,51
4. Собівартість реалізованої продукції, тис. р..
77857
91249
120866
43009
155,24
5. Припадає на одного працівника:
реалізованої продукції, тис. р..;
прибутку від продажів, тис. р..;
вартості ОПФ, тис. р..;
202,18
8,26
74,58
269,33
35,35
36,95
397,29
102,5
37,14
195,11
110,76
37,44
196,50
1240,92
49,79
6. Коефіцієнт ефективності управління (п.1/п.4)
0,96
1,15
1,34
0,38
139,58
7. Продуктивність праці, тис. р.. (П.1/п.3)
202,18
269,33
397,29
195,11
196,50
8. Фондовіддача ОПФ, тис. р.. (П.1/п.2)
2,71
7,28
10,69
7,98
394,46
9. Прибуток від продажу, тис. р.
-3066
13790
42025
45091
-1370,67
З аналізу даної таблиці можна зробити висновок, що обсяг реалізованої продукції, підвищився з 75009 тис. руб. у 2005 році до 162891 в 2007 році.
Середньорічна вартість ОПФ має тенденції до зниження, тому в 2007 році вона знизилася на 12442 тис. руб. в порівнянні з 2005 роком. Середньорічна чисельність працівників збільшилась у 2007 році в порівнянні з 2005 роком на 39 людини. При всьому при цьому, собівартість збільшилася у 2007 році на 43009 тис. руб. в порівнянні з 2005 роком.
Необхідно відзначити підвищення рівня продуктивності праці, так у 2007 році вона збільшилася на 195,11 тис. руб. в порівнянні з 2005 роком. Фондовіддача основних виробничих фондів також має тенденції до збільшення - у 2007 році на 7,98 тис. руб. в порівнянні з попереднім роком.
Прибуток від продажів значно збільшилася, в 2005 році у підприємства спостерігався збиток - 3066 тис. руб., В 2007 році прибуток на підприємстві склала 42025 тис. руб.
Аналіз фінансового стану - неодмінний елемент як фінансового менеджменту на підприємстві, так і його економічних взаємин з партнерами, фінансово-кредитною системою.
Вертикальний аналіз - це подання бухгалтерської звітності у вигляді відносних величин, що характеризують структуру підсумкових показників (таблиця 4).
Необоротні активи в 2006 р. становили 12,10% усіх коштів, у 2007 року вони зменшилися і склали 10,43%, тобто їх питома вага скоротилася на 1,67%
Оборотні кошти у 2006 р. становили 87,89% усіх коштів, переважна частина їх представлена ​​запасами (73,76%), в 2007 р. оборотні кошти збільшилися і склали 89,56% всіх коштів, де основну частину також складають запаси, хоча вони скоротилися на 16,43% і склали 57,33%. Грошові кошти в 2007 році збільшилися і склали 2,23%.
Статутний і додатковий капітал в 2006 р. займав у джерелах засобів підприємства 0,88%, у 2007 році - 0,50%, тобто помітна тенденція до зниження на 0,38%.
Позиковий капітал представлений кредиторською заборгованістю, яка у 2006 р. становила 49,60%, в 2007 р. - 32,02%. Таким чином, кредиторська заборгованість скоротилася на 17,58%, що позитивно позначається на діяльності підприємства.
Таблиця 4 - Структура майна та його джерел ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" за 2006-2007 р. р.
Статті балансу
Питома вага,%
2006
2007
АКТИВ
I. Необоротні активи
Основні засоби
11,45
8,93
Незавершене будівництво
0,53
1,39
Відкладені податкові зобов'язання
0,11
0,10
РАЗОМ по розділу I
12,10
10,43
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
73,76
57,33
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
12,91
28,45
Короткострокові фінансові вкладення
0,77
1,53
Грошові кошти
0,38
2,23
РАЗОМ по розділу II
87,89
89,56
БАЛАНС
100
100
ПАСИВ
2006
2007
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ.
Статутний капітал
0,88
0,50
Додатковий капітал
-
-
Нерозподілений прибуток минулих років
36,43
41,76
РАЗОМ по розділу III
37,32
42,27
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Відкладені податкові зобов'язання
0,005
0,003
РАЗОМ за розділом IV
0,005
0,003
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ.
Позики і кредити
13,07
25,00
Кредиторська заборгованість
49,60
32,02
РАЗОМ по розділу V
62,67
57,71
БАЛАНС
100
100
Горизонтальний аналіз балансу полягає в побудові аналітичної таблиці, в якій абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зменшення) (таблиця 5).

Таблиця 5 - Динаміка зміни майна та його джерел ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" за 2006-2007 р. р.
Статті балансу
2006
2007
Зміна, тис. руб.
Зміна,%
1
2
3
5
АКТИВ
I. Необоротні активи
Основні засоби
12930
17531
4601
135,58
Незавершене будівництво
609
2728
2119
447,94
Відкладені податкові активи
130
215
85
165,38
РАЗОМ по розділу I
13669
20474
6805
149,78
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Запаси
83278
112524
29246
135,11
Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати)
14584
55842
41258
382,89
Короткострокові фінансові вкладення
874
3021
2147
345,65
Грошові кошти
431
4387
3956
1017,86
РАЗОМ по розділу II
99235
175783
76548
177,13
БАЛАНС
112904
196257
83353
173,82
ПАСИВ
2006
2007
Зміна,
тис. руб.
Зміна,%
III. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ.
Статутний капітал
1000
1000
-
-
Додатковий капітал
-
-
-
-
Нерозподілений прибуток минулих років
41140
81973
40833
199,25
РАЗОМ по розділу IIIІТОГО за розділом III
42140
82973
40833
196,89
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Відкладені податкові зобов'язання
6
6
-
-
РАЗОМ за розділом IV
6
6
-
-
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ПАСИВИ.
Позики і кредити
14757
49072
34315
332,53
Кредиторська заборгованість
56001
62842
6841
112,21
РАЗОМ по розділу V
70758
113278
42520
160.09
БАЛАНС
112904
196257
83353
173,82
Як випливає з таблиці 5 валюта балансу збільшилася в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 73,82%, як за рахунок необоротних активів, так і за рахунок оборотних активів. Необоротні активи збільшилися на 49,78%. Оборотні активи також мають тенденцію до збільшення, у 2006 році вони становили 83278 тис. руб., А в 2007 році їх сума досягла 112524 тис. руб., Що на 29246 тис. руб. більше.
Значно зросла дебіторська заборгованість, в 2006 році вона становила 14584 тис. руб., А в 2007 році вона вже становить 55842 тис. руб., Що на 41258 тис. руб. більше, це негативно позначається на діяльності досліджуваного підприємства.
Власний капітал підприємства значно виріс на 99,25%. Негативним моментом можна вважати збільшення кредиторської заборгованості на 12,21%. Проведемо аналіз ліквідності даного підприємства (таблиця 6).
Розглянемо аналіз ліквідності та платоспроможності, який дозволяє зробити більш глибокі й чіткі висновки про майновий стан організації та рівні її платоспроможності (Додаток Б).
Для оцінки ліквідності балансу необхідно розглянути наступні співвідношення: А1> П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4
Таблиця 6 - Аналіз ліквідності балансу ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" за 2006-2007 р. р.
Актив
2006
2007
Пасив
2006
2007
Платіжний надлишок або недолік
2006
2007
А 1
1305
7408
П 1
56001
62842
-54696
-55434
А 2
14584
55842
П 2
14757
49072
-173
6770
А 3
83346
112533
П 3
6
1370
83340
111163
А 4
13669
20474
П 4
42140
82973
-28471
-62499
Баланс
112904
196257
Баланс
112904
196257
-
-
Проаналізувавши дану таблицю можна зробити висновок, що ліквідність балансу дещо відрізняється від абсолютної: 1-е нерівність свідчить про те, що в найближчий до моменту часу, буде нестача коштів по найбільш ліквідної групі активів - грошових коштів. При цьому нестачу грошових коштів можна компенсувати надлишком швидко реалізованих активів.
Зіставлення ліквідних коштів і зобов'язань дозволяє обчислити наступні показники:
Поточну ліквідність, яка свідчить про платоспроможність (+) або неплатоспроможності (-) організації на найближчий проміжок часу:
ТЛ = (7408 + 55 842) - (62842 + 49072) = - 48664
Перспективну ліквідність - це прогноз платоспроможності на основі порівняння майбутніх надходжень і платежів:
ПЛ = АЗ-П3 = 112533 ​​- 1370 = 111163
Для аналізу платоспроможності організації розраховуються фінансові коефіцієнти платоспроможності. Якщо фактичне значення коефіцієнта не відповідає нормальному обмеження, то оцінити його можна по динаміці (збільшення або зниження значення) (Додаток В) (таблиця 7).

Таблиця 7 - Розрахунок і оцінка фінансових коефіцієнтів платоспроможності
п / п
Показники
Нормативне значення
2006
2007
1.
L1 (загальний показник платоспроможності)
0.53
0.78
2.
L2 (коефіцієнт абсолютної ліквідності)
> 0,1
0.01
0.06
3.
L3 (коефіцієнт, "критичної оцінки")
0,7 - 0,8, бажано = 1
0.22
0.56
4.
L4 (коефіцієнт поточної ліквідності)
1,5, оптимально 2,0-3,5
1.40
1.57
5.
L5 (коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу)
Позитивно
зменшення
показника в
динаміці
1.23
2.00
6.
L6 (частка оборотних коштів в активах)
> 0,5
0.87
0.89
7.
L7 (коефіцієнт забезпеченості власними засобами)
> 0,1, (чим
більше, тим
краще)
0.28
0.35
Якщо фактичне значення коефіцієнтів L3 і L4 відповідає рекомендованому, то в цьому випадку організація вважається платоспроможною. Якщо не виконується хоча б одне рекомендоване значення, то організація є неплатоспроможною. У ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" коефіцієнт "критичної оцінки" не відповідає нормативному значенню, а значить, є неплатоспроможним. Коефіцієнт L2 (коефіцієнт абсолютної ліквідності) менше нормативного значення, а це значить, що за рахунок власних коштів підприємства не в змозі погасити поточну короткострокову заборгованість. У підприємства недостатньо власних оборотних коштів для формування оборотних активів. Оцінка фінансового стану організації буде неповною без аналізу фінансової стійкості. Розглянемо показники фінансової стійкості ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", представлені в таблиці 8 (Додаток Г).

Таблиця 8 - Показники фінансової стійкості
№ № п / п
Показники
Нормальне обмеження
2006
2007
1.
U1 (коефіцієнт капіталізації)
Не вище 1,5
1,16
1,36
2.
U2 (коефіцієнт забезпеченості собст. Джерелами фінансування)
Нижня
межа 0,1, оптимально> 0,5
0,28
0,35
3.
U3 (коефіцієнт автономії)
0,4 <U3 <0,6
0,37
0,42
4.
U4 (коефіцієнт фінансування)
U4> 0,7 оп-тім. = 1,5
0,59
0,73
5.
U5 (коефіцієнт фінансової стійкості)
Us> 0,6
0,37
0,42
Коефіцієнт капіталізації U1 свідчить про достатню фінансової стійкості організації, в 2006 році цей коефіцієнт становив 1,16, а в 2007 році він збільшився і склав 1,36.
Коефіцієнт U2 показує, що власні оборотні кошти досить покривають виробничі запаси і товари.
Рівень загальної фінансової незалежності характеризується коефіцієнтом U3, тобто визначається питомою вагою власного капіталу організації в загальній його величині і відображає ступінь незалежності організації від позикових джерел. Таким чином, близько 40% активів підприємства сформовані за рахунок власного капіталу.
Коефіцієнт U5 показує, що за досліджуваний період понад 40% активу фінансується за рахунок стійких джерел.
Аналіз показника фінансової стійкості ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" свідчить про те, що воно володіє достатньою незалежністю і можливостями для проведення незалежної фінансової політики.
Одним з напрямків аналізу результативності є оцінка ділової активності аналізованого об'єкта.
Система які у фінансовому аналізі показників ділової активності наведено в таблиці 9 (Додаток Д).
Таблиця 9 - Розрахунок показників ділової активності
№ №
п / п
Найменування коефіцієнта
Рекомендовані Значення
2006
2007
1.
dl (коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи) - оборотів
Повинна бути тенденція до прискорення оборотності
0,89
1,05
2.
d2 (Коефіцієнт оборотності, оборотних коштів) оборотів
- "" -
1,03
1,18
3.
d3 (Коефіцієнт віддачі нематеріальних активів)-оборотів
-
-
4.
d4 (Фондовіддача)-оборотів
- "" -
7,28
10,6
5.
d5 (Коефіцієнт віддачі власного капіталу)-оборотів
- "" -
2,92
2,60
6.
d6 (Оборотність матеріальних засобів (запасів) - у днях
- "" -
259,89
216,36
7.
d7 (Оборотність грошових коштів) - у днях
- "" -
2,10
5,32
8.
d8 (Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках) - оборотів
- "" -
4,77
4,62
9.
d9 (Cpок погашення дебіторської заборгованості)-в днях
- "" -
75,32
77,82
10.
D10 (Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості) - оборотів
- "" -
1,86
2,74
11.
dl 1 (Термін погашення кредиторської заборгованості)-в днях
- "" -
193,30
131,32
Коефіцієнт загальної оборотності (ресурсоотдачи dl) відображає швидкість обороту всього капіталу або ефективність використання всіх наявних ресурсів незалежно від їх джерел. Дані показують, що за аналізований період цей показник збільшився, значить, на підприємстві швидше відбувався повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток.
Стійкість фінансового положення аналізованого об'єкта та його ділова активність характеризуються співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування. У нашій організації, такого за аналізований період не відбулося (дебіторська заборгованість менше кредиторської).
Термін погашення кредиторської заборгованості скоротився на 62 дні.
Зниження коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості з 4,77 у 2006 році до 4,62 в 2007 році і, отже, збільшення тривалості дебіторської заборгованості негативно позначається на діяльності досліджуваного підприємства.
Зниження терміну погашення кредиторської заборгованості з 193,30 днів до 131,32 дня негативно позначається на діяльності ЗАТ "Агрофірма Павловська нива".
Про інтенсивність використання ресурсів підприємства, здатності отримувати доходи і прибуток судять за показниками рентабельності.
Дані показники відображають як фінансовий стан підприємства, так і ефективність управління господарською діяльністю, наявними активами і вкладеним власниками капіталом (Додаток Е).
Таблиця 10 - Показники, що характеризують прибутковість (рентабельність)
№ № п / п
Найменування показника
2006
2007
1.
R1 (Рентабельність продажів)
13,12
25,79
2.
R2 (Бухгалтерська рентабельність від звичайної діяльності)
11,87
25,12
3.
R3 (Чиста рентабельність)
11,88
25,06
4.
R4 (Економічна рентабельність)
10,68
26,41
5.
R5 (Рентабельність власного капіталу)
34,79
65,27
6.
R6 (Валова рентабельність)
13,12
25,79
7.
R7 (Затратоотдача)
15,11
34,76
8.
R8 (Рентабельність перманентного капіталу)
34,79
65,27
9.
R9 (Коефіцієнт стійкості економічного зростання)
34,79
65,27
З таблиці 10 видно, що рентабельність продажів (R1) до кінця аналізованого періоду підвищилася на 12,67, це пов'язано зі збільшенням обсягу реалізації.
У показнику рентабельності активів (R4) результат поточної діяльності аналізованого періоду (прибуток) зіставляється з наявними у організації основними і оборотними засобами (активами).
З даних показників валової рентабельності (R6) видно, що валовий прибуток на одиницю реалізованої продукції підвищилася на 12,67% до кінця 2007 року.
Аналіз розрахованих показників фінансового стану ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", показав, що досліджуване підприємство має досить високу фінансову стійкість і є економічно вигідним підприємством, а також воно досить привабливо для інвесторів.

2.2 Аналіз витрат підприємства та їх вплив на цінову політику підприємства

Витрати, що виникають в ході здійснення господарської діяльності організації, є зменшенням економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, які призводять до зменшення капіталу організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).
У бухгалтерській звітності організації витрати повинні бути відображені як мінімум у двох ракурсах: з управлінських функцій (виробничі, комерційні, управлінські та інші) та за елементами витрат (матеріальні, заробітна плата, соціальні відрахування, амортизація та інші).
Витрати майбутніх періодів - це витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів (витрати на підготовку і освоєння виробництва, на оренду об'єктів основних засобів, на рекламу, на придбання ліцензій, на оплату послуг тощо) за наступні періоди. Витрати майбутніх періодів відображаються в активі бухгалтерського балансу.
Об'єднуючи певні види витрат у групи, організація формує показники собівартості. У загальному вигляді собівартість - це має вартісну оцінку сукупність витрат живої і матеріалізованої праці, використаних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг), природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат, необхідних для здійснення господарської діяльності, визнаних відповідно до облікової політики організації та беруть участь у формуванні прибутку.
Складемо таблицю для аналізу складу, структури і динаміки витрат ЗАТ "Агрофірма Павловська нива"
Таблиця 11 - Показники складу, структури та динаміки доходів і витрат ЗАТ "Агрофірма Павловська нива"
Показник
Склад доходів і витрат,
тис. руб.
Темп зростання або зниження,%
Структура доходів і витрат,
%
2006
2007
змінений.
(+, -)
2006
2007
змінений.
(+, -)
1. Доходи
127906
175145
47239
36,93
100
100
-
Виручка від продажів
105039
162891
57852
55,07
82,12
93,00
10,88
1.2 Інші доходи
22867
12254
-10613
-46,41
17,87
6,99
-10,88
2. Витрати
115653
134671
19018
16,44
100
100
-
2.1 себестоим.
91249
120866
29617
32,45
78,89
89,74
10,85
2.2 Відсотки до сплати
2386
3227
841
35,24
2,06
2,39
0,33
2.3 Інші витрати
21799
10312
-11487
-52,69
18,84
7,65
-11, 19
2.5 Податок на прибуток
101
181
80
79, 20
0,08
0,13
0,05
2.6 Відкладений. Податкові активи
118
85
-33
-27,96
0,10
0,06
-0,04
3. Чистий прибуток
12489
40833
28344
226,95
-
-
-
4. Коефіціентів. спів. доходів і витрат
1,1059
1,3005
0, 1946
17,59
-
-
-
У 2007 році загальна величина доходів ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" склала 175145 тис. крб., Що на 47239 тис. руб. (Або 36,93%) більше загальної величини доходів 2006 року. Значний вплив на зростання доходів справила виручка від продажів, сума якої у 2007 році збільшився в порівнянні з 2006 роком на 57852 тис. руб. (Або на 55,07%).
Витрати ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" в 2007 році також зросли. Їх загальна величина склала 134671 тис. крб., Що на 19018 тис. руб. (Або на 16,44%) більше, ніж у 2006 році. Зростання сукупних витрат організації можна визнати обгрунтованим в умовах розширення збуту продукції, так як випереджаючим був темп зростання сукупних доходів - 36,93%.
Розглядаючи склад витрат ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", слід зазначити, що показники практично всіх статей збільшилися в 2007 році як в абсолютному (вартісному), так і у відносному "питома вага) вираженні. Виняток становлять відкладені податкові активи, величина яких зменшилася у 2007 році порівняно з 2006 роком на 33 тис. руб., або 27,96%. Така економія витрат пов'язана перш за все з скороченням виробничих витрат, що стало можливим завдяки зниженню відносного рівня витрат (расходоемкості) матеріальних і трудових ресурсів. Фактором таких позитивних тенденцій є реалізація жорсткої політики економії виробничих ресурсів за рахунок зниження закупівельних цін на сировину, матеріали, мінімізація виробничих відходів, усунення втрат робочого часу, економія енергоресурсів.
Негативна тенденція зростання спостерігається за такими видами витрат, як відсотки до сплати (на 841 тис. руб., Або 35,24%), а також по витратах, пов'язаних з оподаткуванням прибутку (на 80 тис. руб).
У результаті сукупного впливу перерахованих вище факторів чистий прибуток ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" в 2007 році склала 40833 тис. руб., Що на 28344 тис. руб. більше, ніж у 2006 році.
Для більш детального вивчення витрат, пов'язаних із здійсненням звичайних видів діяльності досліджуваної організації, використовуємо інформацію, представлену в розділі "Витрати по звичайних видах діяльності (елементів)" додатка до бухгалтерської звітності (форма № 5), за даними якої складемо таблицю 12 для проведення структурно -динамічного аналізу.
Таблиця 12 - Склад, структура і динаміка видатків по звичайних видах діяльності ЗАТ "Агрофірма Павловська нива"
Показник
Склад витрат,
тис. руб.
Темп зростання або зниження,%
Питома вага,
%
2006
2007
змінений.
(+, -)
2006
2007
змінений.
(+, -)
Матеріально.
Витрати
43287
85724
42437
98,03
66,13
70,45
4,32
2. Витрати на оплату праці
9759
15907
6148
62,99
14,91
13,07
-1,84
3. Социальн. Відрахування
2065
3477
1412
68,37
3,15
2,85
-0,3
4. Амортизація
2544
3063
519
20,40
3,88
2,51
-1,37
5. Інші витрати
7794
13502
5708
85,90
11,90
11,09
-0,81
6. Разом витрат по звичайних видах діяльності
65449
121673
56224
85,90
100
100
-
7. Виручка від продажів
105039
162891
57852
55,07
-
-
-
8. Витрати на 1 руб. виручки від продажів (расходоем-
кістка звичайних видів деятелельн.
0,6230
0,7469
0,1239
19,88
-
-
-
9. Прибуток від продажів
13790
42025
28235
204,74
-
-
-
10. Рентабельно. витрат,%
21,06
34,53
13,47
63,96
-
-
-
У 2007 році спостерігається зростання загальної величини витрат по звичайних видах діяльності (на 56224 тис. крб., Або 85,90%), яка склала 121673 тис. крб.
Порівняння відносної динаміки загальної величини витрат по звичайних видах діяльності (85,90%) і виручки від продажів (55,07%) свідчить про те, що зростання витрат був не виправданий і не компенсований за рахунок виручки.
Значення окремих елементів витрат відображають зростання як абсолютних, так і відносних показників їх динаміки. Найбільш істотним було зростання матеріальних витрат (на 42473 тис. крб., Або на 98,03%). Структура витрат показує, що найбільша частка у 2007 році припадає також на елемент "матеріальні витрати" - 70,45%, що на 4,32% вище за значення 2006 року. Разом з тим спостерігалося зниження частки витрат з оплати праці, включаючи соціальні відрахування. Такі тенденції традиційні для російських підприємств, так як в умовах неповної зайнятості населення економія на заробітній платі представляється керівництву компаній найбільш легким джерелом зростання прибутку.
Поряд з показниками структури і динаміки витрат доцільно оцінити відносні показники, що характеризують рівень расходоемкості поточної (операційної) діяльності організації. Одна з таких характеристик - коефіцієнт расходоемкості звичайних видів діяльності, що розраховується як відношення загальної величини витрат по звичайних видах діяльності до величини виручки від продажів. За значенням цього коефіцієнта можна судити, яка сума витрат припадає на кожний карбованець виручки, або яку частку у виручці займають поточні витрати. За даними ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", в 2006 році для отримання кожного рубля виручки йому довелося витратити 62,3 коп., А в 2007 році - 74,69 коп. Таким чином, можна стверджувати, що рентабельність продажів знизилася за рахунок відносної збільшення видатків.
Рентабельність витрат у 2007 році досягла 34,53%, що на 13,47% більше даного показника за 2006 рік.
Розглянемо структуру собівартості продукції.
Таблиця 13 - Фактичні витрати на виробництво продукції (основної діяльності)
Найменування
2006
2007
За основної діяльності, тис. руб.
Питома вага,
%
За основної діяльності, тис. руб.
Питома вага,
%
1. Виручка від продажу продукції
105039
162891
2. Собівартість продукції
91249
100
120866
100
3. Матеріальні витрати
43287
47,43
85724
70,92
4. Витрати на оплату праці
9759
10,69
15907
13,16
5. Єдиний соціальний податок
2537
2,78
4135
3,42
6. Амортизація
2544
2,78
3063
2,53
7. Роботи та послуги, виконані сторонніми організаціями
-
716
0,3
8. Інші витрати
7794
8,54
13502
11,17
Проаналізувавши дану таблицю можна зробити висновок, що виручка від продажу продукції в 2007 році збільшилася на 57852 тис. руб. в порівнянні з 2006 роком. Собівартість продукції значно збільшилася і в 2007 році склала 120866 тис. крб., Що на 29617 тис. руб. більше, ніж у 2006 році. Найбільша частка в структурі собівартості відводиться матеріальних витрат, а саме витрати на сировину і матеріали - у 2007 році вони склали 47,3%.
Проведемо аналіз собівартості за елементами витрат для виробництва 1 кг. пшениці.
З аналізу таблиці 14 видно, що в 2007 році відбулося зниження собівартості на 48 коп. або на 14,2%, що викликано значному збільшенням урожайності та відповідним зниженням всіх витрат на 1 одиницю продукції.
Таблиця 14 - Аналіз собівартості за елементами витрат для виробництва 1 кг. пшениці (руб)
Найменування
2006
2007
Абсолютна зміна, (+, -)
Відносне зміна,%
1. Сировина
1,85
1,64
-0,21
88,6
2. Паливо
0,59
0,52
-0,07
88,1
3. Заработ. плата
0,34
0,31
-0,03
91,2
4. ЄСП
0,09
0,08
-0,01
88,9
5. Амортизація
0,21
0, 20
-0,01
95,2
6. Інші витрати
0,30
0,16
-0,14
53,3
7. Разом собівартість
3,39
2,91
-0,48
85,8
Зміна собівартості продукції відбувається під впливом обсягу продажів і структури витрат, тому важливе значення має факторний аналіз собівартості продукції.
Проведемо факторний аналіз собівартості на основі змінних і постійних витрат у собівартості продукції.
Змінні витрати включають: сировина, матеріали, паливо, електроенергію, заробітну плату робітників-відрядників. Ці витрати прямо залежать від обсягу випуску продукції. У 2006 році змінні витрати склали - 116011 тис. руб., У 2007 році - 29422 тис. руб.
Постійні витрати включають в себе: заробітну плату управлінців і обслуговуючого персоналу, що працює на погодинній оплаті праці, амортизацію, а також мінімально необхідні матеріальні витрати для функціонування підприємства.
У 2006 році постійні витрати склали - 2545 тис. руб., У 2007 році - 2891 тис. руб.
Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі:
(3)
де C i - собівартість одиниці i-гo виду продукції;
А i - постійні витрати, віднесені на i-й вид продукції;
b i - змінні витрати на одиницю i-гo виду продукції;
<VBП i - обсяг випуску i-гo виду продукції.
Використовуючи цю модель і дані таблиці 16, зробимо розрахунок впливу факторів на зміну собівартості виробу методом ланцюгової підстановки.
Таблиця 15 - Вихідні дані для факторного аналізу собівартості
Найменування
2006
2007
Абсолютна зміна
1. Кількість продукції, ц.
54682
111122
56440
2. Собівартість, тис. руб.
18556
32313
13757
3. Змінні витрати, тис. руб.
16011
29422
13411
4. Постійні витрати, тис. руб.
2545
2891
346
5. Собівартість 1 ц. продукції, грн.
339,3
290,8
-48,5
Загальна зміна собівартості одиниці продукції становить
ΔС обш = С 1 - С 0 = 290,8 - 339,3 = - 48,5 руб.,
в тому числі за рахунок зміни:
а) обсягу виробництва продукції
ΔС VBП = С усл1-С 0 = 315,7 - 339,3 = - 23,6 руб.;
суми постійних витрат
ΔСа = С усл2 - З усл1 = 318,8 - 315,7 = 3,1 руб.;
в) суми питомих змінних витрат
ΔС b = С 1 - С усл2 = 290,8 - 318,8 = - 28 руб.
Змінні і постійні витрати на 1 од. продукції (1 кг) складуть для 2006 року.
Змінні: 16011 тис. / 54682 = 292,8 руб.
Постійні: 2545 тис. / 54682 = 46,5 руб.
Загальна собівартість: 292,8 + 46,5 = 339,3 руб.
Для 2007 року:
Змінні: 29422 тис. / 111122 тис. = 264,8 руб.
Постійні: 2891 тис. / 111122 тис. = 26,0 руб.
Загальна собівартість: 264,8 + 26,0 = 290,8 руб.
З розрахунків видно, що змінні витрати знизилися на 28 руб., Постійні знизилися на 20,5 руб., Загальна собівартість 1 ц. продукції в 2007 році знизилася на 48,5 руб.
Вплив факторів першого порядку на зміну рівня собівартості одиниці продукції вивчають за допомогою факторної моделі
Зниження загальної собівартості 1 ц. продукції викликані значним збільшенням обсягів виробництва у 2007 році.
Таким чином, основним фактором зниження собівартості є збільшення обсягів виробництва продукції за рахунок збільшення врожайності.

2.3 Аналіз цінової політики підприємства

Для того щоб мати уявлення про ціноутворення в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" необхідно описати структуру управління відділу цін і цінову політику підприємства.
Цілі цінової політики в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива":
Досягнення заданого рівня прибутку (або рентабельності капіталу).
Стабілізація цін, прибутковості і ринкової позиції.
Розширення частки ринку.
Максимізація прибутку (або рентабельності капіталу).
Досягнення найбільш високих темпів зростання продажів.
Формують цінову політику в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" у кілька етапів. На першому етапі вони формують стратегічні цілі, які є основою для визначення напрямів його діяльності та встановлюються на тривалий період. Такими цілями є проникнення на ринок і закріплення на ньому, збільшення своєї частки продажів на ринку та ін На другому етапі реалізують обрану стратегію за допомогою рішення задач у найрізноманітніших видах діяльності підприємства: виробництві, ціноутворенні, управлінні витратами і пр. Якщо аналіз ринкової ситуації підтверджує, що стратегічні цілі підприємства можуть бути забезпечені за рахунок вирішення конкретних завдань у сфері ціноутворення, приступають до розробки тактики ціноутворення. Тактика ціноутворення - це конкретні практичні заходи з управління цінами на продукцію підприємства, які використовують для вирішення завдань, поставлених перед фахівцями з ціноутворення. У ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" до числа таких заходів відносять встановлення знижок і надбавок до цін. І, нарешті, визначення тактики ціноутворення створює основу для розробки цінової політики та визначення на її основі рівня цін.
Визначаючи можливий рівень цін, слід добре розуміти взаємини між ціною, з одного боку, і покупками споживачів та їх уявленнями, з іншого. З позиції економічної теорії ця взаємозв'язок визначена тим, що ринкова рівноважна ціна на товар досягається при відповідності попиту з боку покупця і пропозиції з боку продавця. Покупця цікавить споживна вартість, яка визначає, чи є ці витрати суспільно необхідними (чи здатний товар задовольняти суспільні потреби), продавця - вартість, що обумовлюється витратами підприємства.
Головним завданням відділу цін та цінової політики ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" є розробка ефективної цінової політики на основі контролю, аналізу, розробки рекомендацій, розрахунку та коригування поточних цін з метою забезпечення надійної адаптації підприємства до коливань ринкової кон'юнктури, цінової політики до змін зовнішнього середовища і внутрішніх факторів для забезпечення рентабельності господарської діяльності підприємства.
ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" відноситься до підприємств - ціновим послідовникам, які слідують ринковими цінами. Ці підприємства мають занадто малу владу над ринком, щоб проводити власну цінову політику, а тому в цих компаніях ціни встановлює ринок (попит та пропозиція). Такі підприємства не можуть істотно впливати на ціни реалізації продукції. Подібні ситуації характерні для ринків таких товарів, як пшениця, рис, цукор, кава і деяких інших.
Основну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції і послуг. У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.
Проведемо аналіз цінових показників за допомогою індексного методу. Сутність його полягає в побудові низки економічно обгрунтованих відносних величин, на основі яких робляться певні висновки про стан організації та її асортименту на ринку або в певний момент часу, або за певний період діяльності організації.
За способом побудови розрізняють індивідуальні та зведені індекси цін (цінові показники). Індивідуальні індекси розраховуються на основі даних, які стосуються одного й того ж товару. Це можуть бути дані за звітний і базовий періоди, дані про ціни реалізації на території А і території Б:
(4)
де р о, р 1 - ціна на товар в базисному і звітному періоді відповідно.
Розрахуємо індивідуальний індекс ціни для одного з товарів ЗАТ "Агрофірма Павловська нива".
Вартість 1 кг. пшениці в першому кварталі 2007 року становила 12 руб., вартість 1 кг. пшениці у другому кварталі 2007 року становила 13 руб.

Для організацій, які торгують як одним найменуванням товару, так і декількома позиціями, необхідна інформація про середній рівень цін реалізації. Ці дані використовуються для визначення планованого обсягу виручки, а, отже, і прибутку підприємства.
Розрахунок середнього рівня цін здійснюється за формулою середньої хронологічної простій або зваженою.
Справа в тому, що ціни реалізації фіксуються в момент здійснення операцій купівлі-продажу, тобто зібрані відомості представляють собою моментний ряд динаміки, як з рівними, так і з нерівними проміжками часу між спостереженнями (продаж може здійснюватися не періодично).
Розрахунок середньої хронологічної простій і середньої хронологічної зваженої проводиться відповідно за такими формулами:
(5)
(6)
де р i - середній рівень ціни в проміжку від n - 1 до n, розраховується за формулою середньої арифметичної простої;
n i - довжина i-го проміжку.
Формула (6) використовується при моментном ряді динаміки з нерівними періодами між спостереженнями.
Розрахуємо середній рівень цін за рік на борошно за формулою 5.
У першому кварталі 2007 року ціна 1 кг. пшениці складала 12 руб., кожен наступний квартал ціна виростала на 1 руб.

Для більш точного визначення середнього рівня цін одного виду товару використовується наступна формула:
(7)
де q - обсяг реалізованого товару в натуральних одиницях.
Розрахуємо більш точно середньорічний рівень цін на борошно.
Обсяг продажів пшениці в першому, другому і третьому кварталі відомий, в четвертому кварталі 2007 року за прогнозом він складе 4000 кг.

При розрахунку середніх цінових показників, що відносяться до якісно різних товарах, необхідно наводити ці показники до одного вимірника. В економіці універсальним є грошовий вимір разом з натуральним і умовно-натуральним. Тому в якості своєрідного ваги виступає кількість реалізованого товару, яке при множенні його на ціну дає обсяг реалізації, виражений у грошах.
Для сукупності декількох видів товарів або товарних груп кількість реалізованого товару, зафіксованого на рівні базисного періоду (індекс Ласпейреса), визначається таким чином:
(8)
де р i, р i0 - ціна в звітному і базисному періодах відповідно;
q i 0 - обсяг реалізації в натуральних одиницях у базисному періоді.
Кількість реалізованого товару, зафіксованого на рівні звітного (поточного) періоду (індекс Паші), визначається так:
(9)
де q i 1 - обсяг реалізації в натуральних одиницях у звітному періоді.
Формула Ласпейреса використовується для розрахунку цінового показника за умови, що структура споживання в базисному і звітному періодах залишається постійною. Також цю формулу використовують для розрахунку індексу споживчих цін (ІСЦ).
Індекс Паші, навпаки, у свою чергу фіксує ціни звітного періоду і відображає зміни в структурі споживання товарів.
Оскільки і індексом Ласпейреса, та індексу Паші притаманні певні недоліки в методиці розрахунку, на практиці досить часто використовується так званий індекс Фішера, який представляє собою корінь квадратний з твору цих індексів:
(10)
Для проведення індексного аналізу динаміки цінових показників вибудовують тимчасові ряди, які за принципом своєї побудови можуть бути ланцюговими (відображають зміну поточного значення цінового показника в порівнянні з попереднім значенням) і не прив'язаними до рівня попереднього показника.
Комплексне спостереження за цінами почалося в РФ в 1992 р. За даний момент цим спостереженням займається Федеральна служба державної статистики (Росстат). Пріоритетним завданням Росстату в області моніторингу цінових показників є відстеження динаміки споживчих цін. Ці дані є основою для розрахунку прожиткового мінімуму, рівня споживчих витрат населення (рівня споживання), а також рівня накопичення.
Основне завдання індексу споживчих цін - Елімінування дії інфляції та інфляційних очікувань, які існують на ринку серед споживачів. Використання цього індексу (іноді його називають коефіцієнтом-дефлятором) дозволяє проводити порівняння споживчих витрат населення в їх порівнянному вираженні.
Використання коефіцієнта-дефлятора важливо не тільки з точки зору макроекономічних завдань держави, але і з точки зору мікроекономічного аналізу діяльності організації торгівлі. При складанні та розробці фінансових планів і розрахунків, графіків потоків грошових коштів та прогнозуванні фінансового стану організації застосування коефіцієнта-дефлятора дозволяє виключити інфляційний чинник з розглянутих моделей і, більше того, врахувати його при плануванні своїх майбутніх надходжень.
Таким чином, використання коефіцієнта-дефлятора дозволяє встановити відповідність між поточними (номінальними) величинами і цими ж величинами в їх реальному вираженні. Планування цінових показників з урахуванням рівня інфляції доцільно або в умовах здійснення торговельної діяльності, в якій момент укладання угоди купівлі-продажу і момент оплати відстають, один від одного в часі, або в умовах швидко зростаючих або падаючих цін (обвали і прориви ринку).
Мета індексного методу аналізу цінових показників - управління ціною. Як правило, організація зацікавлена ​​в зниженні ціни свого товару, оскільки це створює досить вагоме перевага в боротьбі конкурентів за покупця. Однак зниження ціни незмінно веде до зменшення розміру прибутку, за умови того, що обсяг реалізованих товарів у натуральному вираженні залишиться на колишньому рівні. Отже, перш ніж приймати рішення про зниження ціни, організація повинна чітко знати, наскільки їй необхідно збільшити кількість реалізованого товару, щоб залишитися хоча б на колишньому рівні прибутку.
Іншими словами, при зниженні ціни організація повинна чітко уявляти джерела збільшення товарної маси і свою здатність компенсувати втрати прибутку через зниження ціни збільшенням обсягу реалізованих товарів.
Розрахунок проводиться таким чином: для початку визначається значення величини , Яка відображає, як в кількісному вираженні (як правило, у відсотках) повинен змінитися обсяг реалізації товарів при зниженні ціни на спочатку задану кількість грошових одиниць. Для збереження попереднього рівня прибутку від колишньої ціни (початкової ціни) необхідно відняти величину змінних витрат, що припадають на одну одиницю реалізованого товару:
(11)
де - Зміна ціни (різниця цін прогнозного значення та фактичного).
Припустимо, що організація вирішила знизити ціну на борошно на 3 руб. за 1 кг. для більш швидкої реалізації.
Розрахуємо на скільки повинен збільшитися обсяг реалізації з умовою збереження колишньої прибутку. Змінні витрати в ціні 1 кг. товару складають 9,93 руб.

В іншому випадку, якщо організація планує збільшити ціну реалізації, їй необхідно знати, яку мінімальну кількість товару доведеться реалізувати, щоб залишитися на колишньому рівні прибутку:
(12)
де s 0 - початковий рівень змінних витрат на одиницю товару (фактичне значення).
Тепер припустимо, що організація бажає збільшити ціну 1 кг. пшениці на 3 руб. від справжньої вартості в 15 руб. за 1 кг.
Розрахуємо рівень зниження обсягів продажів для збереження колишнього обсягу прибутку.

У даному випадку величина буде негативним числом, що свідчить про зниження обсягу реалізації.
Тобто майбутній обсяг продажів складе: 100% - 37% = 63% - від початкового об'єму.
В економіці існує модель, яка об'єднує безризикові варіанти зміни ціни. Об'єднання в моделі відбувається через індивідуальний індекс ціни (відношення поточного (планованого) рівня ціни до ціни попереднього (базового) періоду):
(13), (14), (15)
Якщо результат необхідно оцінити у відсотках, то формула виглядає наступним чином:
(16)
р o - початковий рівень ціни (фактичне значення);
q 0 - початковий рівень обсягу продажів (фактичне значення) - кількість одиниць реалізованого товару;
i p - індекс цін;
i q - індекс обсягу продажів;
q 1 - прогнозований рівень обсягу продажів.
Зробимо розрахунки за формулами 13, 14, 15, 16 по попереднім вихідним даним.
Спочатку розрахуємо індекс ціни:

За формулою 13:

За формулою 14:

За формулою 15:

За формулою 16:

У діяльності організацій зустрічаються ситуації, коли необхідно вийти на заздалегідь заданий обсяг продажів і при цьому зберегти колишній рівень прибутку. Тоді необхідно визначити то зміна ціни (як позитивне, так і негативне), яке б забезпечило вирішення цього завдання. Формула для розрахунку зміни ціни при заздалегідь відомому обсязі реалізації в натуральному вираженні виглядає наступним чином:
(17)
Задамо рівень обсягу продажів в 80% від початкового, тобто в натуральних одиницях це складе: 4000 * 0,8 = 3200 кг.
Розрахуємо зміну ціни, необхідне для збереження колишнього рівня прибутку:

Таким чином, за допомогою екзогенно заданих змінних в кожному конкретному випадку ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" може розрахувати параметри ціни, кількості і питомих змінних витрат для більш раціональної організації своєї діяльності.
На динаміку обсягу реалізації, викликану зміною цінових показників, впливає не тільки сама динаміка ціни, а й структура постійних і змінних витрат, а точніше, їх співвідношення в ціні товару. Чим вище частка змінних витрат у структурі ціни, тим більша зміна в обсязі реалізації викличуть її варіації. Тому щоб комплексно оцінити зміни, що відбуваються в обсязі реалізації, необхідно відслідковувати не тільки динаміку цін, але і співвідношення постійних і змінних витрат у структурі ціни, а також їх динаміку в окремо. При зростанні ціни і змінних витрат зміна обсягу реалізації буде описуватися наступною моделлю:
(18)
де i s - індекс змінних витрат на одиницю товару.
Загальна модель, що відбиває беззбитковий варіант продажу за зміни ціни, змінних і постійних витрат, виглядає наступним чином:
(19)
де а 0 - початковий рівень постійних витрат;
i a - індекс постійних витрат.
Щоб не допустити помилки в розрахунках, необхідно, щоб всі величини, що входять в модель, володіли однаковою розмірністю (або усі відносні, або всі абсолютні).
Організації, які торгують кількома видами товарів або товарних груп, повинні враховувати не тільки динаміку таких основних економічних показників, як ціни, обсяг реалізації, постійні і змінні витрати.
Особливу увагу слід приділити товарних груп і їх взаємозв'язку.
З економічної теорії відомо, що всі товари по відношенню до інших товарів діляться на товари-замінники (товари-субститути, причому під ними слід розуміти товари, що задовольняють одну і ту ж потребу) і доповнюючі (комплементи). Ці відомості повинні безпосередньо враховуватися в аналізі стратегій ціноутворення.
Таблиця 16 - Аналіз цінових показників ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" в 2007 р.
Показник
Результат
1. Індивідуальні індекси
1,8
2. Середній рівень цін
13,5 руб.
3. Збільшення обсягу реалізації
144%
4. Зниження обсягу реалізації
37%
5. Індекс ціни
1,2
6. Безризикові варіанти зміни ціни
-0,3%, 0,7%, 4800 тис. руб.
7. Зміна ціни при заздалегідь відомому обсязі реалізації
1,084
Таким чином, індексний аналіз цінових показників на основі інформації про ціну, її структурі, кількості товару, а також про рівень постійних і змінних витрат дозволяє організації виробити раціональну стратегію ціноутворення, яка за своєю побудовою дозволить врахувати всі умови швидко мінливої ​​кон'юнктури ринку.
Для розробки та успішної реалізації цінової політики підприємства рекомендується мати постійно діюче структурний підрозділ, що відповідає за питання ціноутворення на продукцію підприємства. Діяльність цього підрозділу здійснюється при безпосередньому контролі керівника структурного підрозділу підприємства, яке відповідає за маркетинг або збут продукції підприємства, і може входити до складу або цього підрозділу, або планово - економічного підрозділу.
Роботу з питань ціноутворення доцільно проводити спільно зі структурними підрозділами підприємства, що відповідають за оцінку і прогнозування собівартості продукції при різних варіантах цінової політики та відповідної їй виробничо-збутової політики, за обгрунтування фінансових показників, на досягнення яких повинна бути націлена цінова політика, а також за розробку фінансових аспектів реалізації такої політики, а також зі структурними підрозділами, відповідають за збір інформації про поточну ринкову кон'юнктуру, визначення реальної структури (сегментації) ринку продукції підприємства, прогнозування обсягів збуту, можливих при різних рівнях цін на продукцію, оцінку можливих дій конкурентів за тих чи інших варіантах цінової політики, обгрунтування можливостей збільшення збуту і поліпшення його фінансових показників без змін цін, і з підрозділами, відповідальними за проведення рекламних кампаній, формування іміджу товарної марки і поширення інформації, що дозволяє впливати на комерційні рішення конкурентів.
Так як ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" не є монополістом на ринку сільськогосподарської продукції, то воно не може в значній мірі впливати на оптові ціни на свою продукцію. Це пов'язано ще і з тією обставиною, що основна продукція підприємства - борошно, є стратегічним продуктом і використовується для виробництва хлібобулочних виробів і зростання цін на подібні групи продовольства в значній мірі контролюється регіональними і федеральними властями. Тому підприємство проводить планомірне підвищення ціни відповідно до орієнтовного рівнем річної інфляції. Середньорічна інфляція в Росії в останні роки становить 12-13%.
Відповідно, приблизно на таку ж величину, підприємство піднімає ціну на різні види своєї продукції. Так, наприклад, ціна пшениці в 2007 році в порівнянні з 2006 роком зросла на 12,4%.
Як рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи цін в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" можна виділити наступне:
· Цінова політика ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" на даному етапі розроблена в правильному напрямку. Основними цілями ціноутворення, є забезпечення виживання, максимізація прибутку, завоювання лідерства за показниками якості.
· В ціноутворення суспільства застосовується витратний метод, проте враховується існуюча кон'юнктура ринку.
· Для подальшого зниження собівартості продукції шляхом зниження вартості закупівель може сприяти ліквідація монополізму менеджера, відповідального за номенклатуру комплектуючих, незалежний кон'юнктурний аналіз внутрішніх і зовнішніх пропозицій.
· Доцільно організувати постійний динамічний перерахунок собівартості, проводити щомісячний аналіз залежності проданого обсягу продукції і ціни продажу для подальшого нормативного планування.
У цілому по другому розділу можна зробити висновок, що, провівши аналіз фінансової діяльності ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", ми з'ясували, що має досить високу фінансову стійкість і є економічно вигідним підприємством, а також воно досить привабливо для інвесторів. Головним завданням відділу цін та цінової політики ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" є розробка ефективної цінової політики на основі контролю, аналізу, розробки рекомендацій з метою забезпечення надійної адаптації підприємства до коливань ринкової кон'юнктури, цінової політики до змін зовнішнього середовища і внутрішніх факторів для забезпечення рентабельності господарської діяльності підприємства.

3. Рекомендації щодо вдосконалення ціноутворення в системі фінансового планування та контролю ЗАТ Агрофірма "Павловська нива"

3.1 Формування фінансового плану підприємства на основі планових цін на сільськогосподарську продукцію

Будь-які дії персоналу ЗАТ Агрофірма "Павловська нива" повинні здійснюватися в рамках виконання фінансового плану.
Більшість методів і моделей фінансового планування базуються на певних припущеннях про майбутнє.
На підставі цих припущень генерують очікувані значення для великого числа змінних. Фінансова модель може включати наступні елементи:
прогноз обсягів продажів;
планування витрат і цін;
планування інвестицій;
планування джерел фінансування;
планування нових галузей діяльності;
аналіз ризиків.
Прогноз обсягів продажів по ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" складався наступні чином.
Виходячи зі сформованого в даний час попиту і фактичних обсягів реалізації виробленої продукції за останні роки, в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" маркетингової службою, в грудні 2007 року, був проведений аналіз можливого збільшення реалізації сільськогосподарської продукції. При цьому були отримані такі дані.
Найбільшим попитом на ринку користується зернова продукція, переважно пшениця (80-90% від обсягу виробленого зерна), соняшник і цукровий буряк.
Маркетингові дослідження показали, що можна збільшити реалізацію продукції з фактичних, до ймовірно можливих показників в такому обсязі.
Таблиця 17 - Зіставлення фактичного і прогнозного обсягу реалізації продукції
Вид продукції
Фактичні показники,
тонн
Планові показники,
тонн
1. Зернова продукція
11500 - 12000
18000 - 20000
2. Соняшник
3000 - 3300
5000 - 5200
3. Цукрові буряки
30000 - 31000
43000 - 45000
Тому в 2008-2009 р. р керівництвом ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" заплановано значне збільшення виробництва сільськогосподарських культур в основному за рахунок збільшення врожайності.
Збільшення врожайності і валового збору сільськогосподарської продукції вимагає значних фінансових вкладень:
закупівля нової сучасної техніки;
закупівля насіння елітних, високоврожайних сортів сільськогосподарських культур;
закупівля добрив;
освоєння нових високопродуктивних технологій;
залучення грамотних висококваліфікованих фахівців.
Виходячи з можливого обсягу реалізації були визначені, необхідні обсяг виробництва, обсяг витрат (собівартість), а також обсяг виручки і прибутку в цінах 2007 року.

Таблиця 18 - Прогноз обсягів виробництва, собівартості і прибутку
Показники
(Види продукції)
Факт. значення
2007
Планове значення
2008
2009
1. Обсяг виробництва, тонн
в тому числі:
зернові
12839
17930
18840
соняшник
3292
4890
5120
соя
45
65
65
цукрові буряки
30901
41970
43230
ріпак
166
235
240
Всього
2. Повна собівартість, тис. руб.
зернові
42080
60310
62120
соняшник
11985
17350
18150
соя
346
480
500
цукрові буряки
25712
32770
34870
ріпак
966
2420
2590
Всього
81089
113330
118230
3. Виручка від продажів тис. руб.
зернові
63783
92630
96300
соняшник
20269
29560
31840
соя
347
530
560
цукрові буряки
35928
47500
51370
ріпак
1190
3110
3310
Всього
121517
173330
183430
4. Прибуток тис. руб.
зернові
21703
32330
34180
соняшник
8284
12210
13690
соя
1
50
60
цукрові буряки
10216
14730
16550
ріпак
224
690
720
Всього
40428
60000
65200
Плановане збільшення прибутку в майбутньому в порівнянні з базовим 2007 роком становитиме:
2008 рік: 60000 тис. руб. - 40428 тис. руб. = 19572 тис. руб.
2009 рік: 65200 тис. - 40428 тис. = 24772 тис. руб.
Т. е. округлені показники складуть 20 млн. руб. і 25 млн. крб. відповідно.
Збільшення планованої собівартості продукції в 2008 році в порівнянні з базовим 2007 роком становитиме:
113330 тис. руб. - 81089 тис. руб. = 32241 тис. руб.
Так як власних коштів в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" не вистачає, для цього буде потрібно залучення позикових інвестиційних коштів.
Розрахунок потреб в інвестиційних ресурсах проводився в такий спосіб.
Для виробництва збільшеного обсягу сільськогосподарської продукції, керівництвом підприємства вирішено закупити необхідну техніку в наступному кількість:
Таблиця 19 - Кількість закуповуваної нової техніки
Найменування
Кількість, шт.
Ціна за 1 од.,
тис. руб.
Загальна сума, тис. руб.
1. Трактор Т-150К
1
954
954
2. Трактор ДТ-75М
2
835
1670
3. Трактор МТЗ-80
2
526
1052
4. КАМАЗ-55102
1
1120
1120
5. С / г машини (зерносушарка, культиватори, сівалки, причепи)
9855
Всього
14651
Так як задіяна в перший же рік реалізації проекту нова техніка має середньорічний відсоток амортизації - 10%, загальна амортизація нової техніки в 1-ий рік складе:
14651 тис. * 0,1 = 1465,1 тис. руб.
Ця сума входить до розраховану планову собівартість 2008 року, тому залишкова вартість техніки після першого року експлуатації складе:
14651 тис. - 1465,1 тис. = 13185,9 тис. руб.
Таким чином, загальна додаткова потреба у фінансуванні складе:
збільшення планованої собівартості + залишкова вартість нової сільськогосподарської техніки, тобто:
32241 тис. + 13185,9 тис. = 45426,9 тис. руб.
Збільшення загального прибутку за два роки має скласти:
19572 тис. + 24 772 тис. = 44344 тис. руб.
Залишкова вартість нової сільськогосподарської техніки після двох років експлуатації становитиме:
14651 тис. - (14651 тис. * 0,1 * 2) = 11720,8 тис. руб.
Загальний ефект від інвестиційного проекту складе: збільшення планованої собівартості + залишкова вартість нової сільськогосподарської техніки, тобто:
44344 тис. + 11720,8 = 56064,8 тис. руб.
Так як планована інфляція на 2008-2009 р. р. складе - 14% на рік, то відповідно і прибуток і залишкова вартість нової сільськогосподарської техніки після двох років експлуатації повинна вирости на величину:
(1 + 0,14) 2
Загальний ефект від інвестиційного проекту з урахуванням інфляції повинен скласти:
(44344 тис. + 11720,8 тис) * (1 + 0,14) 2 = 72861,8 тис. руб.
Округлена потреба в позикових інвестиційних коштах з урахуванням можливих відхилень планованих розрахунків від реальних, становить 45500 тис. руб.
В якості оптимального джерела фінансування був обраний банківський кредит.
Після аналізу можливих кредиторів, як кредитор був обраний ВАТ "Россельхозбанк".
З ним було укладено договір на надання кредиту в сумі 45500 тис. руб. на два роки під 21% річних.
Інвестиції в проект необхідно вкласти одноразово.
Ціна позикового капіталу за два роки складе:
С = Р * (1 - Т)
де С - вартість позикового капіталу, що залучається у формі банківського кредиту;
Р - ставка відсотка за банківський кредит;
Т - ставка податку на прибуток
С = 0,21 * (1 - 0,24) = 0,1596 або 15,96%
Таким чином, загальна сума боргу банку через два роки складе:
S = D (1 + C) n
де D - спочатку надана сума кредиту, руб.;
С - банківський відсоток, розрахований з урахуванням податку на прибуток,%;
n - кількість років кредиту.
S = 45500 тис. * (1 + 0,1596) 2 = 61182,6 тис. руб.
Таким чином, загальний ефект від інвестиційного проекту - 72861,8 тис. руб., Що значно більше планованих інвестицій - 61182,6 тис. руб.
Чистий ефект від інвестиційного проекту складе:
72861,8 тис. - 61182,6 тис. = 11679,2 тис. руб.
Для оцінки рівнів фінансових ризиків були застосовані статистичні, експертні методи оцінки і метод аналогій. Вивчалася статистика втрат і доходів, що мали місце на даному та аналогічних підприємствах. Були оброблені думки підприємців і досвідчених фахівців відповідних напрямків.
З метою мінімізації ризиків були розроблені і заплановані наступні прийоми:
відмова від здійснення фінансових операцій з надмірно високим рівнем ризику;
відмова від високої концентрації оборотних коштів у низьколіквідних формах;
зменшення періоду відволікання коштів в дебіторську заборгованість;
обмеження розміру товарного кредиту, наданого одному покупцеві.
У результаті проведених досліджень керівництвом ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" було прийнято остаточне рішення, що даний інвестиційний проект вигідний і повинен бути втілений в життя.
Виходячи з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що обрана в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" модель фінансового планування досить вдала, оскільки їй притаманні такі характеристики:
достовірні результати і вихідні припущення;
можливість удосконалення моделі;
модель враховує взаємозв'язок рішень у галузі інвестицій та джерел фінансування;
достатня гнучкість моделі, можливість використання в різних ситуаціях;
результати моделі зрозумілі користувачеві, не вимагають від нього спеціальної підготовки.

3.2 Розробка положення про цінову політику підприємства на 2009-2012 роки

Перехід до ринкової економіки потребує подолання багатьох теоретичних і методологічних догм і помилкових уявлень, в тому числі і в галузі ціноутворення. У першу чергу необхідно вказати принципово важливу проблему, від вирішення якої залежать і інші питання, пов'язані з теорією, методологією та практикою ціноутворення, - які роль і місце ціни в ринковому господарстві.
Одним з вирішальних шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств є оптимальний механізм ціноутворення і встановлення факторів, що впливають на визначення ціни товару. Рівень ціни реалізації безпосереднім чином визначає цінову конкурентоспроможність товару.
Виходячи з цілей свого господарювання, керівництво ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" визначає для себе систему найважливіших показників ефективності функціонування, які він має намір досягти. На основі вибудуваної системи ранжуються завдання, утворюючи політику цін продавця. Рішення цих завдань забезпечує механізм ціноутворення.
Цінова політика ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" є однією зі складових комплексу маркетингу і повинна бути спрямована на досягнення його стратегічних цілей.
Цінову політику ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" рекомендується використовувати для досягнення наступних цілей:
максимізації рентабельності продажів, тобто відношення прибутку (у відсотках) до загальної величини виручки від продажів;
максимізації рентабельності чистого власного капіталу підприємства (тобто відношення прибутку до загальної суми активів по балансу за вирахуванням усіх зобов'язань);
максимізації рентабельності всіх активів підприємства (тобто відношення прибутку до загальної суми бухгалтерських активів, сформованих за рахунок як власних, так і позикових коштів)
стабілізації цін, прибутковості і ринкової позиції, тобто частки підприємства в загальному обсязі продажів на даному товарному ринку (ця мета може набувати особливого значення для підприємств, що діють на ринку, де будь-які коливання цін породжують істотні зміни обсягів продажів);
досягнення найбільш високих темпів зростання продажів.
При визначенні ціни продукції, що випускається підприємством, слід враховувати наступні фактори:
рівень споживчого попиту на цю продукцію; еластичність попиту, що склався на ринку цієї продукції; можливість реакції ринку на зміну випуску підприємством цієї продукції; заходи державного регулювання ціноутворення (наприклад, на продукцію підприємств - монополістів);
рівень цін на аналогічну продукцію підприємств - конкурентів.
Необхідно обгрунтування та аналіз різниці цін, що встановлюються підприємством, і цінами на конкуруючу продукцію з точки зору придбання споживачем додаткових послуг і вигод у вигляді сервісного обслуговування, новизни і якості продукції, гарантій на цю продукцію, що надаються підприємством - виробником, а також зниження її собівартості.
Політика цін ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", у свою чергу, є основою для розробки його стратегії ціноутворення, тобто набору практичних факторів і методів, яких доцільно дотримуватися при встановленні ринкових цін на конкретні види продукції, що випускаються підприємством.
Активна політика ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" у сфері ціноутворення полягає у встановленні цін на продукцію, що випускається підприємством, на основі розгляду наступних факторів:
ціни, які можуть забезпечити реалізацію продукції; обсяги реалізації цієї продукції, можливі при цих цінах;
обсяги виробництва цієї продукції, які необхідні при таких обсягах реалізації; середні витрати, які відповідають цим обсягами виробництва, рентабельність продукції до витрат і активів підприємства, які можуть бути досягнуті при обраних цінах та досягнутих обсягах виробництва.
Перевагу активної політики ціноутворення зумовлена ​​тим, що при ринковій організації збуту продукції рівень ціни визначає можливий обсяг продажів і, відповідно, можливий обсяг виробництва, а отже, і величину питомих витрат на виробництво одиниці продукції (завдяки ефекту масштабу виробництва). При зростанні масштабів виробництва (і зі зростанням обсягів продажів, забезпечуваних новим рівнем цін) знижується сума постійних витрат, яка припадає на одиницю продукції, і, відповідно, величина середніх витрат на її випуск.
Активна цінова політика ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" може бути визнана успішною в тому випадку, якщо вона дозволяє:
відновити або поліпшити позицію підприємства на конкурентному ринку цього виду продукції (внутрішньому чи зовнішньому);
збільшити чистий прибуток підприємства.
Політика та стратегія ціноутворення ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" повинна розроблятися відповідно до певної (вибраної) маркетингової стратегії підприємства. Такою стратегією в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" є:
проникнення на новий ринок продукції;
розвиток ринку продукції, що випускається підприємством;
сегментація ринку продукції (тобто виділення з загальної маси покупців їх окремих груп, що розрізняються вимогами до властивостей продукції і чутливістю до рівня його ціни);
розробка нових видів продукції чи модифікація вже існуючої для завоювання нових ринків (наприклад, для задоволення особливих вимог споживачів, в тому числі закордонних).
В умовах, коли реалізувати обрану підприємством стратегію маркетингу без використання активних заходів в області ціноутворення не можна, необхідно визначити завдання, що виконуються тільки за допомогою управління цінами.
Виходячи з цього, керівництву підприємства рекомендується вибрати одну з типових цінових стратегій:
встановлення цін трохи вище, ніж у конкурентів;
встановлення цін приблизно на рівні конкурентів;
встановлення цін трохи нижче, ніж у конкурентів.
Встановлення ціни продукції дещо вищою, ніж у конкурентів (стратегія преміального ціноутворення), може бути обрано в тому випадку, якщо є сегмент ринку, в якому покупці готові платити за особливі властивості продукції, що випускається підприємством, дещо вищу ціну, ніж основна маса потенційних клієнтів.
При цьому за допомогою маркетингових досліджень слід попередньо оцінити:
чи може приріст обсягу прибутку за рахунок обсягу продажів даної продукції за підвищеною ціною (і, відповідно, з більшою рентабельністю до витрат) окупити втрату обсягу прибутку в порівнянні з рівнем обсягу продажів, можливим за більш низькою ціною;
чи дозволить продаж підприємством продукції за відносно високими цінами створити йому рекламу підприємства, що виробляє високоякісну продукцію;
чи можливо за рахунок скорочення обсягів продажів цієї продукції (і, відповідно, її виробництва) звільнитися від частини використовуваного обладнання, а також скоротити об'єм запасів і оборотного капіталу з метою підвищення рентабельності продукції.
Стратегія преміального ціноутворення може бути використана також і у випадку, якщо продукція має певні властивості, які мають переважне значення для покупців у даному сегменті ринку. Тільки при дотриманні цієї умови підприємство зможе отримувати масу прибутку за рахунок продажів своєї продукції в даному сегменті ринку за ціною, що включає так звану "преміальну" надбавку в порівнянні із середньоринковими рівнем ціни за найбільш повне задоволення вимог цієї групи покупців.
Встановлення ціни на продукцію підприємства приблизно на рівні цін конкурентів (нейтральна стратегія ціноутворення) означає не тільки відмову від використання цін для збільшення, займаного (освоєного) сектора ринку, але й не дозволяє ціною скорочувати цей сектор. Таким чином, при обранні такої стратегії роль ціни як інструменту маркетингової політики підприємства зводиться до мінімуму.
Таке рішення може бути раціональним в тому випадку, якщо:
дослідження ринку продукції доводять, що цілей підприємницької стратегії підприємства можна досягти за допомогою інших маркетингових інструментів, ніж ціни;
фінансовий аналіз використання підприємством інших інструментів маркетингу свідчить, що здійснення цих заходів потребуватиме менших витрат, ніж проведення заходів, пов'язаних зі зміною цін у рамках нової стратегії ціноутворення підприємства.
Стратегія встановлення щодо зниженою ціни продукції (цінової прориву) спрямована на отримання більшої маси прибутку за рахунок збільшення обсягу продажів і захопленої частки ринку.
При цьому ціна продукції, яка встановлюється в рамках такої стратегії, зовсім не обов'язково повинна бути низькою по абсолютній величині. Вона низька тільки по відношенню до споживчих властивостей продукції, її необхідності для покупців і цінами аналогічних конкуруючих видів продукції.
Реалізація такої цінової стратегії може бути рекомендована лише в тому випадку, якщо є підстави вважати, що потенційні конкуренти з якихось причин не зможуть (або не захочуть) відповісти аналогічним зниженням цін. Таке може бути пов'язано з однією з наступних ситуацій:
коли підприємство, що ініціює зниження цін, має більш ефективною технологією або дешевими ресурсами, ніж підприємства - конкуренти, і може збільшувати обсяги виробництва з більш низькими витратами, в результаті чого воно отримає прибуток і при знижених цінах;
коли підприємство, що ініціює зниження цін, тільки вступає на ринок і обсяги його продажів ще малі. У цьому випадку використання продажу своєї продукції за зниженими цінами торкнеться настільки малий сегмент ринку, що великим конкурентам не матиме сенсу реагувати на це аналогічним зниженням цін на свою широко продавану продукцію;
коли покупці на даному ринку особливо сильно реагують на зниження цін і в той же час немає доказів їх особливої ​​прихильності до тих чи інших марок продукції. Лише за цих умов покупці відреагують на знижені ціни продукції збільшенням покупок саме цієї продукції.
При ринковій організації збуту продукції, рівень ціни визначає можливий обсяг продажів і відповідно - можливий обсяг виробництва. Тому що при зростанні обсягів випуску знижується частка умовно - постійних витрат, що припадають на один виріб, то це веде і до скорочення собівартості одиниці продукції. Внаслідок цього чисто витратний метод ціноутворення при ринковому збуті продукції підприємства тягне за собою небезпеку серйозних фінансових прорахунків, оскільки собівартість виробу відповідає лише певному обсягу його випуску і продажів, отже, помилковими можуть виявитися фінансові розрахунки підприємства, засновані на вказаному методі ціноутворення.
Більш раціональний підхід полягає в тому, щоб спочатку спрогнозувати рівень ціни нового виробу, яку можна отримати на ринку, а лише потім визначати обсяг його виробництва і ринки збуту. У такому порядку слід аналізувати і враховувати витрати при обгрунтуванні цінової політики підприємства.
При аналізі витрат з метою обгрунтування політики ціноутворення слід точно визначати не тільки суму витрат на виробництво продукції підприємства, але і те, як вона може змінитися при зміні обсягів продажу зазначеної продукції в залежності від змін політики ціноутворення. При цьому рекомендується враховувати граничні або приростні витрати.
Керуючи цінами в рамках активної політики ціноутворення, ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" слід домагатися того рівня витрат на виробництво продукції підприємства, який зможе забезпечити підприємству досягнення бажаних фінансових результатів при збуті своєї продукції.
При розробці цінової політики та стратегії ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" необхідно:
визначити оптимальну величину витрат на виробництво і збут продукції підприємства для забезпечення отримання прибутку при рівні цін на ринку, який підприємство може досягти для своєї продукції;
встановити корисність продукції підприємства для потенційних покупців (споживчі властивості) та заходи щодо обгрунтування відповідності рівня запитуваних цін на продукцію їх споживчими властивостями;
знайти величину обсягу продажів продукції або частку ринку для підприємства, при якому його виробництво найбільш прибутково.
Рішення з цінами повинні прийматися в тісній зв'язці з рішеннями за обсягами виробництва, управління витратами, дизайну та конструювання продукції, її рекламі і методам збуту.
Розробку цінової політики та стратегії ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" рукомендуется здійснювати в три етапи:
збір вихідної інформації;
стратегічний аналіз;
формування стратегії.
Зупинимося детальніше на кожному з етапів.
Першим етапом робіт є збір вихідної інформації для розробки цінової політики і стратегії підприємства, причому основними заходами в ході виконання даного етапу робіт є наступні:
а) оцінка витрат. При оцінці витрат виробництва і збуту продукції основну увагу слід приділяти виявленню всіх тих витрат, з якими реально пов'язано виробництво і збут цієї продукції, а також виявлення та аналізу тих статей витрат, величина яких може змінюватися при зміні обсягів випуску (продажу) продукції в результаті зміни цін;
б) уточнення фінансових цілей підприємства. Цінова стратегія повинна відповідати основним фінансовим цілям підприємства, прийнятим на найближчий час і перспективу.
У відповідності з фінансовим планом підприємства визначається мінімальний рівень прибутковості, необхідний при продажу кожного виду продукції, а також пріоритетність завдання - отримання найбільшого обсягу прибутку або отримання прибутку у визначений термін для погашення заборгованостей за раніше залученими позиковими коштами (включаючи неплатежі до бюджетів всіх рівнів, позабюджетних фонди, працівникам або постачальникам);
в) визначення переліку потенційних конкурентів. При здійсненні цього заходу необхідно виявити існуючих та потенційних конкурентів, діяльність яких може в найбільшою мірою вплинути на прибутковість продажів продукції підприємства і встановити рівень договірних цін на продукцію, вироблену існуючими конкурентами, і оцінити, наскільки ці ціни відрізняються від цін реальних угод, у тому числі за рахунок різного роду знижок і особливих умов продажу.
На основі наявної інформації про підприємства - конкурентів, їхньої діяльності у минулому, персональних особливостей їх керівних працівників, організаційної структури, планів розвитку і т.д., визначити основну мету у сфері ціноутворення та проаналізувати переваги і недоліки, наявні у виробництві та збуті продукції конкурентів , наприклад, з точки зору репутації у покупців, якості продукції, асортименту і т.д.
Другим етапом процесу розробки цінової політики стратегії ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" є стратегічний аналіз. У ході його виконання раніше зібрана інформація піддається відповідному аналізу:
а) фінансовий аналіз. Проведення фінансового аналізу грунтується на інформації про:
можливі варіанти ціни;
продукт і витрати на його виробництво;
можливий вибір того сегмента ринку, в якому підприємство може завоювати покупців більш повним задоволенням їхніх вимог, або з інших причин у нього шанси створення стійких конкурентних переваг.
Фінансовий аналіз дозволяє визначити ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" найбільш бажаний і вигідний сектор ринку, або за допомогою додаткових витрат для задоволення вимог покупців продукції високого рівня і якості, ніж у конкурентів, або шляхом вдосконалення організації і технології виробництва, спрямованої на задоволення вимог покупців продукції того ж рівня якості, як і у конкурентів, але з меншими витратами.
При цьому необхідно розрахувати величину чистого прибутку від виробництва (продажів) одиниці кожного виду продукції при існуючій ціні, величину зростання обсягу продажів кожного виду продукції в разі зниження її ціни і за умови збільшення загальної величини чистого прибутку підприємства, а також максимальне скорочення обсягу продажів продукції підприємства у разі підвищення її ціни, при якому загальна сума чистого прибутку підприємства впаде до існуючого рівня;
б) сегментний аналіз ринку, в ході якого необхідно визначити, як найбільш вигідно диференціювати ціни на продукцію, що випускається підприємством, щоб максимально врахувати відмінності між сегментами ринку по чутливості покупців до рівня цін продукції і за рівнем витрат підприємства для найбільш адекватного задоволення вимог покупців з різних сегментів.
У цих цілях керівництву підприємства потрібно завчасно визначити склад покупців у різних сегментах ринку та визначити межі між окремими сегментами для того, щоб встановлення підприємством знижених цін на свою продукцію в одному із сегментів не заважало встановленню більш високих цін в інших сегментах. А також слід провести диференціювання цін по сегментах ринку, попередньо проаналізувавши виконання вимог чинного законодавства з питань ціноутворення;
в) аналіз конкуренції. Метою такого аналізу є оцінка (прогнозування) можливого відношення конкурентів до намічуваних змін цін на продукцію і тих конкретних заходів, які вони можуть зробити у відповідь.
На цій основі необхідно спробувати визначити вплив відповідних заходів конкурентів на рівень прибутковості і ефективність тієї цінової стратегії, яку підприємство планує на ринку. Доцільно визначити рівень продажів і прибутковості кожного виду продукції, які підприємство реально може досягти з урахуванням можливої ​​реакції конкурентів, знайти заходи впливу на конкурентів з метою досягнення результатів своєї цінової стратегії і зниження втрат від конкурентної боротьби. Крім того, необхідно визначити можливості підприємства в підвищенні гарантованості досягнення своїх цілей за обсягами і прибутковості продажів продукції за рахунок зосередження зусиль на тих цільових сегментах ринку, де йому легше домогтися стійкої конкурентної переваги, а також виявити ті сегменти ринку, в яких стратегічно раціонально припинити витрачання ресурсів (наприклад, відмовитися від виробництва призначеної для цих сегментів ринку продукції).
Третім етапом розробки цінової політики та стратегії ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" є вибір остаточної цінової стратегії, що є частиною загальної стратегії розвитку підприємства.
Для розробки та успішної реалізації цінової політики ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" рекомендується мати постійно діюче структурний підрозділ, що відповідає за питання ціноутворення на продукцію підприємства. Діяльність цього підрозділу здійснюється при безпосередньому контролі керівника структурного підрозділу підприємства, яке відповідає за маркетинг або збут продукції підприємства, і може входити до складу або цього підрозділу, або планово - економічного підрозділу.
Роботу з питань ціноутворення керівництву ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" рекомендується доцільно проводити спільно зі структурними підрозділами підприємства, що відповідають за оцінку і прогнозування собівартості продукції при різних варіантах цінової політики та відповідної їй виробничо-збутової політики, за обгрунтування фінансових показників, на досягнення яких повинна бути націлена цінова політика, а також за розробку фінансових аспектів реалізації такої політики, а також зі структурними підрозділами, відповідають за збір інформації про поточну ринкову кон'юнктуру, визначення реальної структури (сегментації) ринку продукції підприємства, прогнозування обсягів збуту, можливих при різних рівнях цін на продукцію , оцінку можливих дій конкурентів при тих чи інших варіантах цінової політики, обгрунтування можливостей збільшення збуту і поліпшення його фінансових показників без змін цін, і з підрозділами, відповідальними за проведення рекламних кампаній, формування іміджу товарної марки і поширення інформації, що дозволяє впливати на комерційні рішення конкурентів .

Висновок

В ув'язненні ще раз варто підкреслити практичне значення теми даної дипломної роботи. Найважливішим фактором, що визначає фінансові результати діяльності організації, є ціна.
Ціни і ціноутворення є одним з ключових елементів ринкової економіки. Ціна - складна економічна категорія. У ній перетинаються практично всі основні проблеми розвитку економіки, суспільства в цілому. У першу чергу це відноситься до виробництва і реалізації товару, формування їх вартості, до створення, розподілу та використання валового внутрішнього продукту (ВВП) і національного доходу.
В умовах ринку обгрунтування цін будується на використанні всієї сукупності цінових методів. Вибір методу ціноутворення в основному визначається кон'юнктурою ринку та завданнями, які ставить перед собою підприємство, випускаючи товар на ринок.
Укрупнене дії підприємства можна звести до двох стратегічних напрямах:
1. Цінова орієнтація на споживачів. Підприємство аналізує поведінку споживачів і призначає максимальну ціну, яку вони готові заплатити.
2. Цінова орієнтація на конкурентів. Підприємство аналізує ціни на аналогічну продукцію у конкурентів і встановлює свою ціну відповідно до раніше визначеної позицією свого товару на ринку (цінове лідерство або проходження за конкурентами).
Отже, обгрунтований вибір ціни і методу її формування, спрямований на досягнення максимального прибутку, визначає цінову стратегію організації на перспективу.
Мета даної роботи, яка полягала у дослідження ціни в системі фінансового планування та фінансового контролю на прикладі ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", а також розробка рекомендацій щодо вдосконалення фінансового планування та фінансового контролю з позиції ціноутворення досягнута.
У цілому по розділу 1 можна зробити наступний висновок, що ціна виявилася таким параметром, від якого багато в чому стало залежати благополуччя підприємства, розміри його доходів і витрат. Цей параметр головним чином задається ринковою ситуацією, а саме тому підприємство зобов'язане здійснювати продуману політику ціноутворення з урахуванням кон'юнктури конкретних товарних ринків зараз, завтра і в більш віддаленій перспективі.
Планування і регулювання ринкових цін на продукцію, як підтверджує досвід країн з розвиненою ринковою економікою, має грунтуватися на широкому використанні вельми гнучкою поточної політики і довгострокової стратегії ціноутворення, в основі якої передбачається методика встановлення суспільно оптимальних цін, що забезпечують справедливу прибуток фірмам-виробникам.
Застосування передового зарубіжного досвіду планування та регулювання рівня ринкових цін на російських підприємствах буде сприяти підвищенню платоспроможного попиту, розвитку вітчизняного промислового виробництва та зростання якості і рівня життя працівників підприємств.
У 2 розділі роботи було проведено аналіз фінансового стану ЗАТ "Агрофірма Павловська нива", який показав, що досліджуване підприємство має досить високу фінансову стійкість і є економічно вигідним підприємством, а також воно досить привабливо для інвесторів. Головним завданням відділу цін та цінової політики ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" є розробка ефективної цінової політики на основі контролю, аналізу, розробки рекомендацій з метою забезпечення надійної адаптації підприємства до коливань ринкової кон'юнктури, цінової політики до змін зовнішнього середовища і внутрішніх факторів для забезпечення рентабельності господарської діяльності підприємства.
Як рекомендації щодо подальшого вдосконалення системи цін ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" можна виділити наступне:
цінова політика ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" на даному етапі розроблена в правильному напрямку. Основними цілями ціноутворення, є забезпечення виживання, максимізація прибутку, завоювання лідерства за показниками якості.
в ціноутворення підприємства застосовується витратний метод, проте враховується існуюча кон'юнктура ринку.
для подальшого зниження собівартості продукції шляхом зниження вартості закупівель може сприяти ліквідація монополізму менеджера, відповідального за номенклатуру комплектуючих, незалежний кон'юнктурний аналіз внутрішніх і зовнішніх пропозицій.
доцільно організувати постійний динамічний перерахунок собівартості, проводити щомісячний аналіз залежності проданого обсягу продукції і ціни продажу для подальшого нормативного планування.
У 3 розділі дипломної роботи були представлені рекомендації щодо вдосконалення ціноутворення в системі фінансового планування і контролю.
Будь-які дії персоналу ЗАТ Агрофірма "Павловська нива" повинні здійснюватися в рамках виконання фінансового плану.
Більшість методів і моделей фінансового планування базуються на певних припущеннях про майбутнє.
Виходячи з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що обрана в ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" модель фінансового планування досить вдала, оскільки їй притаманні такі характеристики:
достовірні результати і вихідні припущення;
можливість удосконалення моделі;
модель враховує взаємозв'язок рішень у галузі інвестицій та джерел фінансування;
достатня гнучкість моделі, можливість використання в різних ситуаціях;
результати моделі зрозумілі користувачеві, не вимагають від нього спеціальної підготовки.
Цінову політику ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" рекомендується використовувати для досягнення наступних цілей:
максимізації рентабельності продажів, тобто відношення прибутку (у відсотках) до загальної величини виручки від продажів;
максимізації рентабельності чистого власного капіталу підприємства (тобто відношення прибутку до загальної суми активів по балансу за вирахуванням усіх зобов'язань);
максимізації рентабельності всіх активів підприємства (тобто відношення прибутку до загальної суми бухгалтерських активів, сформованих за рахунок як власних, так і позикових коштів)
стабілізації цін, прибутковості і ринкової позиції, тобто частки підприємства в загальному обсязі продажів на даному товарному ринку (ця мета може набувати особливого значення для підприємств, що діють на ринку, де будь-які коливання цін породжують істотні зміни обсягів продажів);
досягнення найбільш високих темпів зростання продажів.
Розробку цінової політики та стратегії ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" рукомендуется здійснювати в три етапи:
збір вихідної інформації;
стратегічний аналіз;
формування стратегії.
Роботу з питань ціноутворення керівництву ЗАТ "Агрофірма Павловська нива" рекомендується доцільно проводити спільно зі структурними підрозділами підприємства, що відповідають за оцінку і прогнозування собівартості продукції при різних варіантах цінової політики та відповідної їй виробничо-збутової політики, за обгрунтування фінансових показників, на досягнення яких повинна бути націлена цінова політика, а також за розробку фінансових аспектів реалізації такої політики, а також зі структурними підрозділами, відповідають за збір інформації про поточну ринкову кон'юнктуру, визначення реальної структури (сегментації) ринку продукції підприємства, прогнозування обсягів збуту, можливих при різних рівнях цін на продукцію , оцінку можливих дій конкурентів при тих чи інших варіантах цінової політики, обгрунтування можливостей збільшення збуту і поліпшення його фінансових показників без змін цін, і з підрозділами, відповідальними за проведення рекламних кампаній, формування іміджу товарної марки і поширення інформації, що дозволяє впливати на комерційні рішення конкурентів .

Список використаних джерел

1. "Трудовий Кодекс Російської Федерації", Ростов - на - Дону Фенікс 2005
2. Цивільний кодекс РФ (частини перша, друга і третя) в ред. Від 23.12.2003 р)
3. Федеральний закон "Про бухгалтерський облік" від 21.11.1996 Г.М., 129 - ФЗ (зі зм. Від 28.03.2002 р)
4. Закон РФ "Про бухгалтерський облік" (з ізм. І доп., Що вступають в силу з 1 січня 2004 р)
5. А. Алкличев Політика цін і вплив на економічні процеси / / Економіст. 2006 - № 5-С.31-39
6. Васильєва Н.Е., Козлова Л.І. "Формування ціни в ринкових умовах". - Москва, АТ "Бізнес-Школа" Інтел-Синтез ". 2005. Стор.64.
7. О. Глухов Оцінка конкурентоспроможності товару і способи її забезпечення / / Маркетинг. - 2007. - № 2. - С.56-63.
8. Грузинів В.Б., Грибов В.Д. Економіка підприємства: Учеб. посібник. - 2-е вид. Доп. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 208с.
9. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз.3-е вид., Перераб. ідоп. - М.: Изд-во "БО", 2007. - 356с.
10. Желтякова І.А., Маховикова Г.А., Пузина Н.Ю. Ціни та ціноутворення. Короткий курс / Навчальний посібник. - Спб. Видавництво "Пітер", 2008. - 112с.
11. Зайцев М.О. Економіка промислового підприємства: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 284с.
12. Кабанков В.І. Ціна і якість продукції. - М.: "Рад. Росія, 2008. - 240с.
13. Каратуев А.Г. Фінансовий менеджмент: Навчально-довідковий посібник. - М.: ІД ФБК-Прес, 2008. - 496с.
14. Керімов В.Е., Комарова Н.Н., Елифанов А.А. "Директ-костинг" і цінова політика / / Аудит і фінансовий аналіз. - 2007. - С.87-91.
15. Князівське Н.В., Князівське В.С. Прийняття ризикованих рішень в економіці та бізнесі. - М.: "Контур", 2006. - 160с.
16. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 432с.
17. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ. - М.: "Бізнес-книга", "ИМА-Крос. Плюс", листопад 2007. - 702с.
18. Короткий курс практичного менеджменту: Учеб. посібник / За ред. д-ра екон. наук Е.Н. Кузьбожев: Курськ. гуманіт.-техн. Ін-т. Курськ. 2006. - 244с.
19. Крючкова О.М., Попов О.В. Класифікація методів ціноутворення / / Маркетинг у Росії і за кордоном. - 2008. - № 4. - С.32-50.
20. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: Юнатів-Дана, 2007. - 471с.
21. Планове ціноутворення: Учеб. для спец. "Планування народного господарства" / С.І. Лушин, М.В. Кокорєв, В.В. Наумов та ін; Під ред.С.І. Лушина. - М.: Вищ. шк., 2008. - 279.
22. М. Порошина Нові аспекти ціноутворення / / Маркетинг. - 2009. - № 6. - С.50-54.
23. Підприємництво: Підручник для вузів / Під. ред. проф.В.Я. Горфінкеля, В.А. Швондара. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 475 с.
24. Савицька Р.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 3-е вид. - Мінськ: ІП "Екоперспектіва", 2008. - 498с.
25. Сергєєв І.В. Економіка підприємства: Учеб. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 304с.
26. В. Солнцев. Державне регулювання цін і контроль за їх застосуванням / / Економіст. 2008 - № 9-С.32-37.
27. Довідник з ціноутворення / Укл.: А.М. Матлин, О.М. Рудін, В.І. Торбін; під ред.Н.Т. Глушкова. - М.: Економіка, 2009. - 400с.
28. Тафімцева В.М. Маржинальний дохід як інструмент оцінки фінансових результатів / / Фінансовий менеджмент. - 2007. - № 3. - С.15-30.
29. Уткін Е.А. Фінансовий менеджмент. Підручник для вузів. - М.: Видавництво "Зерцало", 2006. - 272с.
30. Уткін Е.А. Ціни. Ціноутворення. Цінова політика. - М.: асоціація авторів і видавців "Тандем". Вид-во ЕКМОС, 2007.244 с.
31. Хруцький В.Є., Корнєєва І.В. Сучасний маркетинг: настільна книга по дослідженню ринку: Учеб посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2005. - 528 с.

Глосарій

1. Політика цін - система встановлених правил визначення цін для типових угод при продажу товарів фірми.
2. Преміальна ціна - ціна товару, що перевищує середню ринкову ціну на величину премії за його репутацію.
3. Тактика ціноутворення - набір конкретних практичних заходів з управління цінами на товари фірми, що використовуються для peшенія поставлених перед ценовиками завдань.
4. Ціна базисна - ціна товару стандартної якості, виходячи з якої встановлюється ціна на товар більш високого чи більш низької якості.
5. Ціна беззбитковості - ціна товару, при якій сваволі жавна фірма може лише відшкодовувати свої витрати.
6. Ціна валова - ціна з включенням витрат на транспортування товару, його страхування і інші витрати.
7. Ціна державна - ціна, встановлена ​​державними органами.
8. Ціна дійсна - ціна, за якою фактично відбувається угода.
9. Ціна єдина - тверда ціна купівлі або продажу, призначена клієнтом брокера.
10. Ціна заключна - ціна курсів, котирувань, зареєстрованих на біржі перед її закриттям.
11. Ціна контрактна - ціна, передбачена в договорі купівлі-продажу або в договорі виконання робіт, узгоджена між продавцем і покупцем у ході укладання договору.
12. Ціна котирувальна - ціна, визначена на основі котирувань; використовується зазвичай в якості орієнтира.
13. Ціна пільгова - знижений рівень ціни на товар для стимулювання продажу або ціна, що дотуються для окремих категорій споживачів.
14. Ціна світова - грошове вираження інтернаціональної вартості одиниці реалізованого на світовому ринку товару, наприклад тонни пшениці.
15. Ціна нетто - для продавця фактична виручка від продажу товару за вирахуванням витрат, пов'язаних з виконанням угоди; для покупця сума, фактично сплачена продавцю.
16. Ціна загальна - ціна на весь закуплений товар, що складається з різних компонентів, матеріалів або предметів різних сортів, розмірів, або ціна, що включає всі витрати.
17. Ціна оптимальна - ціна, отримана на основі об'єктивно обумовлених оцінок витрат і доходу від реалізації товару.
18. Нейтральна стратегія ціноутворення (neutral pricing) - встановлення цін виходячи з того співвідношення "ціна / цінність", яке відповідає більшості інших продаються на ринку аналогічних товарів.
19. Неразбіваемий набір послуг (pure bundling) - поєднання послуг, яке може бути придбано лише разом.
20. Нормальні товари (normal goods) - товари, попит на які зростає при зростанні доходів покупців.
21. Норматив рентабельності до витрат (allowable margin, markup, markup on on costs) - ставка, яка використовується для визначення величини питомого прибутку в ціні і задається у відсотках до середніх загальних витрат на виробництво одиниці продукції (собівартості).
22. Оборотність активів (turnover rate) - величина виручки від продажів, отримана протягом звітного періоду (місяця, кварталу, року) в розрахунку на одиницю вартості всіх активів фірми.
23. Відносний виграш фірми (contribution margin) - частка ціни, яка забезпечує збільшення чистого прибутку фірми або скорочення її збитків.
24. "Общипування активів" (asset stripping) - скуповування контрольного пакета акцій або великої суми боргових зобов'язань конкуруючої фірми з метою встановлення контролю над нею, а потім ліквідації з розпродажем активів за ринковими цінами.
25. Панель покупців (panel of households) - відібрана на основі статистичних процедур репрезентативна група покупців, які за плату або безкоштовно ведуть щоденний повний облік усіх своїх покупок і надають інформацію про це статистичним органам або дослідницьким фірмам.
26. Параметричний ряд товарів (parametric line) - група товарів однакового функціонального призначення, що розрізняються рівнями основних споживчих параметрів (наприклад, потужності, вантажопідйомності і т.п.).
27. Параметричне ціноутворення (parametric pricing) - встановлення цін на параметричний ряд товарів відповідно до формалізованої моделлю залежності ціни від значень основних споживчих параметрів цих виробів.
28. Пасивне ціноутворення (passive; reactive pricing) - встановлення цін строго на основі затратного методу або тільки під впливом цінових рішень конкурентів.

Програми

Додаток А
Показники ліквідності підприємства
А 1. Найбільш ліквідні активи - до них відносяться всі статті грошових коштів підприємства та короткострокові фінансові вкладення (цінні папери). Дана група розраховується наступним чином:
А 1 = стор.250 + стр.260
А 2. Швидко реалізовані активи - дебіторська заборгованість, платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати, інші оборотні активи, готова продукція (стр.240 +270).
А 3. Повільно реалізовані активи - статті розділу II активу балансу, які включають запаси, ПДВ, дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються більш, ніж через 12 місяців після звітної дати) та інші оборотні активи.
А 3 = стор.210 + стор.140 - стр.216
А 4. Важко реалізовані активи - статті розділу I активу балансу - необоротні активи (стор. 190 - стор.140)
Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати.
П 1. Найбільш термінові зобов'язання - до них відноситься кредиторська заборгованість (стр.620 + стр.660)
П 2. Короткострокові пасиви - це короткострокові позикові кошти, та інші короткострокові пасиви. (Стр.610)
П 3. Довгострокові пасиви - довгострокові кредити (стр.590)
П 4. Постійні пасиви або стійкі - це статті III розділу балансу (стр.490 + стр.630 + стор.640 + стр.650-стр.216).
Додаток В Фінансові коефіцієнти платоспроможності
1. Загальний показник платоспроможності: L1 = А1 + 0,5 А2 + 0,3 A3 / П1 + 0,5 П2 + 0,3 П3, за допомогою даного показника здійснюється оцінка зміни фінансової ситуації в організації з точки зору ліквідності, нормативне значення L1> 1.
2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: L2 = А1/П1 + П2, показує, яку частину поточної короткострокової заборгованості організація може погасити найближчим часом за рахунок грошових коштів і прирівняних до них фінансових вкладень (оптимальний показник 0,1 до 0,7).
3. Коефіцієнт "критичної оцінки" або "проміжного покриття": L3 = А1 + А2/П1 + П2, показує, яка частина короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена за рахунок грошових коштів у короткострокових цінних паперах, а також за розрахунками (рекомендований показник: = 1 , а допустиме значення. від 0,7 до 0,8).
4. Коефіцієнт поточної ліквідності: L4 = А1 + А2 + А3/П1 + П2, показує, у скільки разів оборотні активи перевищують поточні зобов'язання, (рекомендується значення: 1,5 (допустиме від 2 до 3).
5. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу: L5 = А3 / (А3-А1) - П2, показує, яка частина функціонуючого капіталу знерухомлена у виробничих запасах і довгострокової дебіторської заборгованості (позитивним фактом є зменшення показника в динаміці).
6. Частка оборотних коштів в активах: L6 = А1 + А2 + A3/Al + A2 + АЗ + А4, залежить від галузевої приналежності організації (рекомендований значення:> 0,5).
7. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами: L7 = П4-А4/А1 + А2 + А3, характеризує наявність власних оборотних коштів у організації, необхідних для її поточної діяльності (рекомендований значення:> 0,1>, тобто чим більше, тим краще) .

Додаток Б
Показники аналізу фінансової стійкості
1. Коефіцієнт капіталізації (плече фінансового важеля):
U1 = Позиковий капітал / Власний капітал,
показує, скільки позикових коштів підприємство залучило на 1 крб. вкладених в активи власних коштів (нормальне обмеження: не вище 1,5).
2. Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування.
U2 = Власний капітал - Необоротні активи / Оборотні активи,
показує, яка частина оборотних активів фінансується за рахунок власних джерел (нормальне обмеження: нижня межа 0,1. оптимально> 0,5).
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії):
U3 = Власний капітал / Валюта балансу,
показує питому вагу власних коштів у загальній сумі джерел фінансування (нормальне обмеження: 0,4 <U3 <0,6).
4. Коефіцієнт фінансування.
U4 = Власний капітал / Позиковий капітал,
показує, яка частина діяльності фінансується за рахунок власних, а яка - за рахунок позикових коштів (нормальне обмеження: U4> 0,7, оптимально = 1,5).
5. Коефіцієнт фінансової стійкості.
U5 = Власний капітал + Довгострокові зобов'язання / Валюта балансу,
показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел (нормальне обмеження U5> 0,6).

Додаток В

Показники аналізу ділової активності підприємства
А. Загальні показники оборотності.
1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (ресурсоотдачи): d1 (оборотів) = Виручка від продажу / Середньорічна вартість активів,
показує ефективність використання майна. Відбиває швидкість обороту (у кількості оборотів за період всього капіталу організації).
2. Коефіцієнт оборотності оборотних (мобільних) засобів:
d2 (оборотів) = Виручка від продажу / Середньорічна вартість оборотних активів,
показує швидкість обороту всіх оборотних засобів організації (як матеріальних, так і грошових).
3. Коефіцієнт віддачі нематеріальних активів:
d3 (оборотів) = Виручка від продажу / Середня вартість нематеріальних активів,
показує ефективність використання нематеріальних активів.
4. Фондовіддача:
d4 (оборотів) = Виручка від продажу / Середня вартість основних засобів,
показує ефективність використання тільки основних засобів організації.
5. Коефіцієнт віддачі власного капіталу:
d5 (оборотів) = Виручка від продажу / Середня вартість власного капіталу,
показує швидкість обороту власного капіталу. Скільки тисяч рублів виручки припадає на 1 тис. рублів вкладеного власного капіталу.
Б. Показники управління активами.
6. Оборотність матеріальних засобів (запасів):
d6 (в днях) = Середня вартість запасів х Час / Виручка від продажу,
показує, за скільки в середньому днів обертаються запаси в аналізованому періоді.
7. Оборотність грошових коштів:
d7 (в днях) = Середня вартість грошових коштів х Час / Виручка від продажу,
показує термін обороту грошових коштів.
8. Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках:
d8 (оборотів) = Виручка від продажу / Середня вартість дебіторської заборгованості,
показує кількість оборотів коштів у дебіторській заборгованості за звітний період.
9. Термін погашення дебіторської заборгованості:
d9 (в днях) = Середня вартість дебіторської заборгованості х Час / Виручка від продажу,
показує, за скільки в середньому днів погашається дебіторська заборгованість організації.
10. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості:
d10 (оборотів) = Виручка від продажу / Середня вартість кредиторської заборгованості,
показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого організації.
11. Термін погашення кредиторської заборгованості:
d11 (в днях) = Середня вартість кредиторської заборгованості х Час / Виручка
Виручка від продажу, показує середній термін повернення боргів організації за поточними зобов'язаннями.

Додаток Г
Зведена система показників рентабельності
1. Рентабельність продажів:
R1 = (Прибуток від продажів / Виручка від продажів) х 100%,
показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції.
Бухгалтерська рентабельність від звичайної діяльності:
R2 = (Прибуток до оподаткування / Виручка від продажів) х 100%,
показує рівень прибутку після сплати податку.
Чиста рентабельність:
R3 = (Чистий прибуток / Виручка від продажів) х 100%,
показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю виручки.
4. Економічна рентабельність:
R4 = (Чистий прибуток / Середня вартість майна) х100%,
показує ефективність використання всього майна організації.
5. Рентабельність власного капіталу:
R5 = (Чистий прибуток / Середня вартість власного капіталу) х100%,
показує ефективність використання власного капіталу.
6. Валова рентабельність:
R6 = (Прибуток валовий / Виручка від продажів) х 100%,
показує, скільки валового прибутку припадає на одиницю виручки.
7. Затратоотдача:
R7 = (Прибуток від продажів / Витрати на виробництво і реалізацію продукції) х 100%,
показує, скільки прибутку від продажу припадає на 1 тис. витрат.
8. Рентабельність перманентного капіталу:
R8 = (Чистий прибуток / Середня вартість власного капіталу + середня вартість довгострокових зобов'язань) х 100%,
показує ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність організації на тривалий термін.
9. Коефіцієнт стійкості економічного зростання:
R9 = (Чистий прибуток - Дивіденди, виплачені акціонерам) / Середня вартість власного капіталу) х 100%,
показує, якими темпами збільшується власний капітал за рахунок фінансово-господарської діяльності.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Диплом
614.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Органи фінансового контролю Бюджетний кодекс РФ і його роль у використанні фінансового контролю
Розкрити поняття та значення фінансового контролю як спеціалізованого контролю Завдання та цілі фінансового
Оцінка фінансового контролю на підприємстві
Організація фінансового контролю на підприємстві
Місце аудиту в системі фінансового контролю
Податковий контроль в системі державного фінансового контролю
Етапи фінансового планування на підприємстві
Організація фінансового планування на підприємстві
Основи фінансового планування на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас