Цивільний процесуальний кодекс РФ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

14 листопада 2002 N 138-ФЗ


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Прийнято

Державною Думою

23 жовтня 2002

Схвалений

Радою Федерації

30 жовтня 2002

(В ред. Федеральних законів

від 30.06.2003 N 86-ФЗ, від 07.06.2004 N 46-ФЗ, від 28.07.2004 N 94-ФЗ,

від 02.11.2004 N 127-ФЗ, від 29.12.2004 N 194-ФЗ, від 21.07.2005 N 93-ФЗ,

від 27.12.2005 N 197-ФЗ,

з ізм., внесеними Постановами Конституційного Суду РФ

від 18.07.2003 N 13-П, від 27.01.2004 N 1-П, від 25.02.2004 N 4-П,

від 26.12.2005 N 14-П)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про цивільне судочинство

1. Порядок цивільного судочинства у федеральних судах загальної юрисдикції визначається Конституцією Російської Федерації, Федеральним конституційним законом "Про судову систему Російської Федерації", цим Кодексом та прийнятими відповідно до них іншими федеральними законами, порядок цивільного судочинства у мирового судді - також Федеральним законом "Про мирових суддів в Російській Федерації ".

2. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила цивільного судочинства, ніж ті, що передбачені законом, застосовуються правила міжнародного договору.

3. Цивільне судочинство ведеться відповідно до федеральних законів, що діють під час розгляду і вирішення цивільної справи, вчинення окремих процесуальних дій або виконання судових постанов (судових наказів, рішень суду, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції), постанов інших органів.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

4. У разі відсутності норми процесуального права, що регулює відносини, що виникли в ході цивільного судочинства, федеральні суди загальної юрисдикції та мирові судді (далі також - суд) застосовують норму, що регулює подібні відносини (аналогія закону), а за відсутності такої норми діють виходячи з принципів здійснення правосуддя в Російській Федерації (аналогія права).

Стаття 2. Завдання цивільного судочинства

Завданнями цивільного судочинства є правильне і своєчасне розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів громадян, організацій, прав та інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, інших осіб, які є суб'єктами цивільних, трудових або інших правовідносин. Цивільне судочинство має сприяти зміцненню законності і правопорядку, попередження правопорушень, формуванню поважного ставлення до закону і суду.

Стаття 3. Право на звернення до суду

1. Зацікавлена ​​особа має право в порядку, встановленому законодавством про цивільне судочинство, звернутися до суду за захистом порушених або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

2. Відмова від права на звернення до суду недійсний.

3. За угодою сторін підвідомчий суду спір, який виникає з цивільних правовідносин, до прийняття судом першої інстанції судової постанови, яким закінчується розгляд цивільної справи по суті, може бути переданий сторонами на розгляд третейського суду, якщо інше не встановлено федеральним законом.

Стаття 4. Порушення цивільної справи в суді

1. Суд збуджує цивільну справу за заявою особи, яка звернулася за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

2. У випадках, передбачених цим Кодексом, іншими федеральними законами, цивільна справа може бути порушена за заявою особи, що виступає від свого імені на захист прав, свобод і законних інтересів іншої особи, невизначеного кола осіб або на захист інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень.

Стаття 5. Здійснення правосуддя тільки судами

Правосуддя по цивільних справах, підвідомчим судам загальної юрисдикції, здійснюється тільки цими судами за правилами, встановленими законодавством про цивільне судочинство.

Стаття 6. Рівність всіх перед законом і судом

Правосуддя в цивільних справах здійснюється на засадах рівності перед законом і судом усіх громадян незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань та інших обставин, а також всіх організацій незалежно від їх організаційно-правової форми, форми власності, місця знаходження, підпорядкованості та інших обставин.

Стаття 7. Одноосібне і колегіальний розгляд цивільних справ

1. Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються суддями цих судів одноосібно або в передбачених федеральним законом випадках колегіально.

2. У випадку, якщо цим Кодексом судді надано право одноосібно розглядати цивільні справи і здійснювати окремі процесуальні дії, суддя діє від імені суду.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав частиною третьою статті 7 см. визначення Конституційного Суду РФ від 21.04.2005 N 158-О.

3. Справи за скаргами на судові постанови мирових суддів, які не набрали законної сили, розглядаються в апеляційному порядку одноосібно суддями відповідних районних судів.

4. Цивільні справи в судах касаційної і наглядової інстанцій суди розглядають колегіально.

Стаття 8. Незалежність суддів

1. При здійсненні правосуддя судді незалежні і підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федеральному закону.

2. Судді розглядають і вирішують цивільні справи в умовах, що виключають сторонній на них вплив. Будь-яке втручання в діяльність суддів по здійсненню правосуддя забороняється і тягне за собою встановлену законом відповідальність.

3. Гарантії незалежності суддів встановлюються Конституцією Російської Федерації і федеральним законом.

Стаття 9. Мова цивільного судочинства

1. Цивільне судочинство ведеться російською мовою - державною мовою Російської Федерації або державною мовою республіки, яка входить до складу Російської Федерації та на території якої знаходиться відповідний суд. У військових судах цивільне судочинство ведеться російською мовою.

2. Особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою, якою ведеться цивільне судочинство, роз'яснюється і забезпечується право давати пояснення, висновки, виступати, заявляти клопотання, подавати скарги на рідній мові або на будь-якому вільно обраному мову спілкування, а також користуватися послугами перекладача.

Стаття 10. Гласність судового розгляду

1. Розгляд справ у всіх судах відкритий.

2. Розгляд у закритих судових засіданнях здійснюється у справах, що містить відомості, що становлять державну таємницю, таємницю усиновлення (удочеріння) дитини, а також в інших справах, якщо це передбачено федеральним законом. Розгляд у закритих судових засіданнях допускається і при задоволенні клопотання особи, яка бере участь у справі і що посилається на необхідність збереження комерційної або іншої захищеної законом таємниці, недоторканність приватного життя громадян чи інші обставини, гласне обговорення яких здатне перешкодити правильному розгляду справи або спричинити за собою розголошення зазначених таємниць або порушення прав і законних інтересів громадянина.

3. Особи, які беруть участь у справі, інші особи, присутні при здійсненні процесуальної дії, в ході якого можуть бути виявлені відомості, зазначені у частині другій цієї статті, попереджаються судом про відповідальність за їх розголошення.

4. Про розгляд справи в закритому судовому засіданні щодо всього або частини судового розгляду суд виносить ухвалу.

5. При розгляді справи в закритому судовому засіданні присутні особи, які беруть участь у справі, їх представники, а в необхідних випадках також свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі.

6. Річ у закритому судовому засіданні розглядається і дозволяється з дотриманням усіх правил цивільного судочинства.

7. Особи, які беруть участь у справі, та громадяни, присутні у відкритому судовому засіданні, мають право в письмовій формі, а також за допомогою засобів аудіозапису фіксувати хід судового розгляду. Фотозйомка, відеозапис, трансляція судового засідання по радіо і телебаченню допускаються з дозволу суду.

8. Рішення судів оголошуються публічно, за винятком випадків, якщо таке оголошення рішень зачіпає права і законні інтереси неповнолітніх.

Стаття 11. Нормативні правові акти, що застосовуються судом при вирішенні цивільних справ

1. Суд зобов'язаний вирішувати цивільні справи на підставі Конституції Російської Федерації, міжнародних договорів Російської Федерації, федеральних конституційних законів, федеральних законів, нормативних правових актів Президента Російської Федерації, нормативних правових актів Уряду Російської Федерації, нормативних правових актів федеральних органів державної влади, конституцій (статутів), законів, інших нормативних правових актів органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, нормативних правових актів органів місцевого самоврядування. Суд вирішує цивільні справи, виходячи із звичаїв ділового обороту у випадках, передбачених нормативними правовими актами.

2. Суд, встановивши при вирішенні цивільної справи, що нормативний правовий акт не відповідає нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, застосовує норми акта, що має найбільшу юридичну силу.

3. У разі відсутності норм права, регулюючих спірне ставлення, суд застосовує норми права, регулюючі подібні відносини (аналогія закону), а за відсутності таких норм дозволяє справа, виходячи із загальних засад законодавства (аналогія права).

4. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законом, суд при вирішенні цивільної справи застосовує правила міжнародного договору.

5. Суд відповідно до федеральним законом або міжнародним договором Російської Федерації при вирішенні справ застосовує норми іноземного права.

Стаття 12. Здійснення правосуддя на засадах змагальності та рівноправності сторін

1. Правосуддя в цивільних справах здійснюється на засадах змагальності та рівноправності сторін.

2. Суд, зберігаючи незалежність, об'єктивність і неупередженість, здійснює керівництво процесом, роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій, надає особам, які беруть участь у справі, сприяння в реалізації їх прав, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законодавства при розгляді та вирішенні цивільних справ.

Стаття 13. Обов'язковість судових постанов

1. Суди приймають судові постанови у формі судових наказів, рішень суду, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

2. Набрали законної сили судові постанови, а також законні розпорядження, вимоги, доручення, виклики та звернення судів є обов'язковими для всіх без винятку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, посадових осіб, громадян, організацій і підлягають неухильному виконанню на всій території Російської Федерації.

3. Невиконання судового постанови, а так само інше прояв неповаги до суду тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

4. Обов'язковість судових постанов не позбавляє права зацікавлених осіб, які брали участі у справі, звернутися до суду, якщо ухваленим судовим постановою порушуються їхні права та законні інтереси.

5. Визнання і виконання на території Російської Федерації рішень іноземних судів, іноземних третейських судів (арбітражів) визначаються міжнародними договорами України та цим Кодексом.

Глава 2. СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ

Стаття 14. Склад суду

1. Справи у судах першої інстанції розглядаються суддями одноосібно. У випадках, передбачених федеральним законом, справи у судах першої інстанції розглядаються колегіально у складі трьох професійних суддів.

2. Розгляд справ у касаційному порядку здійснюється судом у складі судді-головуючого і двох суддів, в порядку судового нагляду - у складі судді-головуючого і не менше двох суддів.

Стаття 15. Порядок вирішення питань судом у колегіальному складі

1. Питання, що виникають при розгляді справи судом у колегіальному складі, дозволяються суддями більшістю голосів. Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування. Головуючий голосує останнім.

2. Суддя, не згодний з думкою більшості, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, яка долучається до справи, але при оголошенні прийнятого у справі рішення суду не оголошується.

Стаття 16. Підстави для відводу судді

1. Світовий суддя, а також суддя не може розглядати справу і підлягає відводу, якщо він:

1) при попередньому розгляді даної справи брав участь у ньому в якості прокурора, секретаря судового засідання, представника, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача;

2) є родичем або свояки кого-небудь з осіб, які беруть участь у справі, чи їх представників;

3) особисто, прямо чи опосередковано зацікавлений у результаті справи або є інші обставини, що викликають сумнів у його об'єктивності та неупередженості.

2. До складу суду, який розглядає справу, не можуть входити особи, які перебувають у родинних стосунках між собою.

Стаття 17. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи

1. Мировий суддя, який розглядав справу, не може брати участь у розгляді цієї справи в суді апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції.

2. Суддя, який брав участь у розгляді справи в суді першої інстанції, не може брати участь у розгляді цієї справи в суді касаційної чи наглядової інстанції.

3. Суддя, який брав участь у розгляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участь у розгляді цієї справи в судах першої та апеляційної інстанції.

4. Суддя, який брав участь у розгляді справи в суді наглядової інстанції, не може брати участь у розгляді цієї справи в судах першої та касаційної інстанцій.

Стаття 18. Підстави для відводу прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

1. Підстави для відводу судді, зазначені у статті 16 цього Кодексу, поширюються також на прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача.

Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участь у розгляді справи, якщо він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від кого-небудь з осіб, які беруть участь у справі, їх представників.

2. Участь прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача в попередньому розгляді даної справи в якості відповідно прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

Стаття 19. Заяви про самовідводи та про відводи

1. При наявності підстав для відводу, зазначених у статтях 16 - 18 цього Кодексу, мировий суддя, суддя, прокурор, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід. З тих же підстав відвід може бути заявлений особами, що у справі, або розглянуто з ініціативи суду.

2. Самовідвід або відвід повинен бути мотивований і заявлений до початку розгляду справи по суті. Заява самовідводу або відведення в ході подальшого розгляду справи допускається тільки у випадку, якщо підстава для самовідводу або відведення стало відомо особі, заявляющему самовідвід або відвід, або суду після початку розгляду справи по суті.

3. Порядок вирішення заяви про самовідвід і наслідки його задоволення визначаються за правилами, передбаченими статтями 20 і 21 цього Кодексу.

Стаття 20. Порядок вирішення заяви про відвід

1. У разі заявлення відводу суд заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, а також особи, якій заявлено відвід, якщо відводиться бажає дати пояснення. Питання про відвід вирішується ухвалою суду, винесеним у дорадчій кімнаті.

2. Питання про відвід, заявлений судді, який розглядає справу одноособово, дозволяється тим же суддею. При розгляді справи судом колегіально питання про відвід судді вирішується цим же складом суду за відсутності відведеного судді. При рівній кількості голосів, поданих за відвід і проти відводу, суддя вважається відведеним. Питання про відвід, заявлений кільком суддям або всьому складу суду, вирішується цим же судом у повному складі простою більшістю голосів.

Питання про відвід прокурора, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішується судом, що розглядає справу.

Стаття 21. Наслідки задоволення заяви про відвід

1. У разі відводу мирового судді, який розглядає справу, воно передається районним судом іншого світового судді, що діє на території того ж судового району, або, якщо така передача неможлива, воно передається вищим судом мировому судді іншого району.

2. У разі відводу судді або відведення всього складу суду при розгляді справи в районному суді справа розглядається в тому ж суді іншим суддею або іншим складом суду або передається на розгляд в інший районний суд вищестоящим судом, якщо в районному суді, в якому розглядається справа, заміна судді стає неможливою.

3. У разі відводу судді або відведення всього складу суду при розгляді справи у верховному суді республіки, крайовому, обласному суді, суді міста федерального значення, суд автономної області, суді автономного округу, Верховному Суді Російської Федерації справа розглядається в тому самому суді іншим суддею або іншим складом суду.

4. Справа має бути передано до Верховного Суду Російської Федерації для визначення суду, в якому воно буде розглядатися, якщо у верховному суді республіки, крайовому, обласному суді, суді міста федерального значення, суд автономної області або суді автономного округу після задоволення заяв про відводи або за причин , зазначеним у статті 17 цього Кодексу, неможливо утворити новий склад суду для розгляду даної справи.

Глава 3. ПІДВІДОМЧІСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ

Стаття 22. Підвідомчість цивільних справ судам

1. Суди розглядають і вирішують:

1) позовні справи з участю громадян, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування про захист порушених або оспорюваних прав, свобод і законних інтересів, у спорах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, житлових, земельних, екологічних та інших правовідносин;

2) справи за вказаними у статті 122 цього Кодексу вимогам, які вирішуються в порядку наказного провадження;

3) справи, що виникають з публічних правовідносин і зазначені в статті 245 цього Кодексу;

4) справи окремого провадження, зазначені в статті 262 цього Кодексу;

5) справи про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів;

6) справи про визнання і приведення у виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень.

2. Суди розглядають і вирішують справи за участю іноземних громадян, осіб без громадянства, іноземних організацій, організацій з іноземними інвестиціями, міжнародних організацій.

3. Суди розглядають і вирішують справи, передбачені частинами першою і другою цієї статті, за винятком економічних суперечок та інших справ, віднесених федеральним конституційним законом і федеральним законом до ведення арбітражних судів.

4. При зверненні до суду з заявою, що містить кілька пов'язаних між собою вимог, з яких одні підвідомчі суду загальної юрисдикції, інші - арбітражному суду, якщо поділ вимог неможливо, справа підлягає розгляду і вирішення в суді загальної юрисдикції.

У випадку, якщо можливо поділ вимог, суддя виносить ухвалу про прийняття вимог, підвідомчих суду загальної юрисдикції, і про відмову в прийнятті вимог, підвідомчих арбітражному суду.

До призначення (обрання) мирових суддів в суб'єктах Російської Федерації справи, передбачені статтею 23 розглядаються районними судами (Федеральний закон від 14.11.2002 N 137-ФЗ).

Стаття 23. Цивільні справи, підсудні мировому судді

1. Мировий суддя розглядає як суд першої інстанції:

1) справи про видачу судового наказу;

2) справи про розірвання шлюбу, якщо між подружжям відсутній спір про дітей;

3) справи про поділ між подружжям спільно нажитого майна незалежно від ціни позову;

4) інші виникають із сімейно-правових відносин справи, за винятком справ про заперечування батьківства (материнства), про встановлення батьківства, про позбавлення батьківських прав, про усиновлення (удочеріння) дитини;

5) справи з майнових спорів при ціні позову, що не перевищує п'ятисот мінімальних розмірів оплати праці, встановлених федеральним законом на день подання заяви;

6) справи, що виникають з трудових відносин, за винятком справ про поновлення на роботі і справ про вирішення колективних трудових спорів;

7) справи про визначення порядку користування майном.

2. Федеральними законами до підсудності мирових суддів можуть бути віднесені й інші справи.

3. При об'єднанні кількох пов'язаних між собою вимог, зміну предмета позову або пред'явлення зустрічного позову, якщо нові вимоги стають підсудними районному суду, а інші залишаються підсудними світовому судді, всі вимоги підлягають розгляду в районному суді. У цьому випадку, якщо підсудність справи змінилася в ході його розгляду у мирового судді, мировий суддя виносить ухвалу про передачу справи до районного суду і передає справу на розгляд в районний суд.

4. Спори між світовим суддею та районним судом про підсудність не допускаються.

Стаття 24. Цивільні справи, підсудні районному суду

Цивільні справи, підвідомчі судам, за винятком справ, передбачених статтями 23, 25, 26 і 27 цього Кодексу, розглядаються районним судом в якості суду першої інстанції.

Стаття 25. Цивільні справи, підсудні військовим судам та іншим спеціалізованим судам

У випадках, передбачених федеральним конституційним законом, цивільні справи розглядаються військовими та іншими спеціалізованими судами.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав статтею 26 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 18.11.2004 N 377-О.

Стаття 26. Цивільні справи, підсудні верховному суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та суду автономного округу

1. Верховний суд республіки, крайовий, обласний суд, суд міста федерального значення, суд автономної області і суд автономного округу розглядають в якості суду першої інстанції цивільні справи:

1) пов'язані з державною таємницею;

Норма пункту 2 частини першої статті 26, яка наділяє суд загальної юрисдикції повноваженням вирішувати справи про оскарження нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, визнана не відповідною Конституції Російської Федерації, в тій мірі, в якій дана норма допускає дозвіл судом загальної юрисдикції справ про оскарження конституцій і статутів суб'єктів Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду РФ від 18.07.2003 N 13-П).

Норма пункту 2 частини першої статті 26, яка наділяє прокурора правом звертатися до суду із заявою про визнання нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації суперечать закону, визнана не відповідною Конституції Російської Федерації, в тій мірі, в якій дана норма допускає звернення прокурора до суду загальної юрисдикції із заявою про визнання положень конституцій і статутів суперечать федеральному закону (Ухвала Конституційного Суду РФ від 18.07.2003 N 13-П).

Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу.

2) про оскарження нормативних правових актів органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян і організацій;

3) про зупинення діяльності або ліквідації регіонального відділення чи іншого структурного підрозділу політичної партії, міжрегіональних та регіональних громадських об'єднань; про ліквідацію місцевих релігійних організацій, централізованих релігійних організацій, що складаються з місцевих релігійних організацій, що знаходяться в межах одного суб'єкта Російської Федерації; про заборону діяльності не є юридичними особами міжрегіональних та регіональних громадських об'єднань та місцевих релігійних організацій, централізованих релігійних організацій, що складаються з місцевих релігійних організацій, що знаходяться в межах одного суб'єкта Російської Федерації; про призупинення або припинення діяльності засобів масової інформації, які розповсюджуються переважно на території одного суб'єкта Російської Федерації;

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про визнання не відповідним Конституції РФ пункту 4 частини 1 статті 26 см. визначення Конституційного Суду РФ від 12.07.2005 N 322-О.

4) про оскарження рішень (ухилення від прийняття рішень) виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації (незалежно від рівня виборів, референдуму), окружних виборчих комісій з виборів в законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, за винятком рішень, що залишають в силі рішення нижчестоящих виборчих комісій, комісій референдуму;

(П. 4 в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

5) про розформування виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації, окружних виборчих комісій з виборів в законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів Російської Федерації.

(П. 5 введений Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

2. Федеральними законами до підсудності верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області й суду автономного округу можуть бути віднесені й інші справи.

Стаття 27. Цивільні справи, підсудні Верховному Суду Російської Федерації

1. Верховний Суд Російської Федерації розглядає як суд першої інстанції цивільні справи:

1) про оскарження ненормативних правових актів Президента Російської Федерації, ненормативних правових актів палат Федеральних Зборів, ненормативних правових актів Уряду Російської Федерації;

Пункт 2 частини першої статті 27 підлягає застосуванню відповідно до його конституційно-правовим змістом, виявленим в Постанові Конституційного Суду РФ від 27.01.2004 N 1-П.

2) про оскарження нормативних правових актів Президента Російської Федерації, нормативних правових актів Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів інших федеральних органів державної влади, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян і організацій;

3) про оскарження постанов про зупинення або припинення повноважень суддів або про припинення їх відставки;

4) про зупинення діяльності або ліквідації політичних партій, загальноукраїнських та міжнародних громадських об'єднань, про ліквідацію централізованих релігійних організацій, що мають місцеві релігійні організації на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації;

5) про оскарження рішень (ухилення від прийняття рішень) Центральної виборчої комісії Російської Федерації (незалежно від рівня виборів, референдуму), за винятком рішень, що залишають в силі рішення нижчих виборчих комісій, комісій референдуму;

(П. 5 ст ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

6) з вирішення спорів між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, між органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, переданих на розгляд до Верховного Суду Російської Федерації Президентом Російської Федерації відповідно до статті 85 Конституції Російської Федерації;

7) про розформування Центральної виборчої комісії Російської Федерації.

(П. 7 введений Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

2. Федеральними законами до підсудності Верховного Суду Російської Федерації можуть бути віднесені й інші справи.

Стаття 28. Пред'явлення позову за місцем проживання або місцем знаходження відповідача

Позов пред'являється до суду за місцем проживання відповідача. Позов до організації пред'являється до суду за місцем знаходження організації.

Стаття 29. Підсудність за вибором позивача

1. Позов до відповідача, місце проживання якого невідоме або який не має місця проживання в Російській Федерації, може бути пред'явлений до суду за місцем знаходження його майна або за його останнім відомим місцем проживання в Російській Федерації.

2. Позов до організації, що випливає з діяльності її філії або представництва, може бути пред'явлений також до суду за місцем знаходження її філії або представництва.

3. Позови про стягнення аліментів та про встановлення батьківства можуть бути пред'явлені позивачем також до суду за місцем його проживання.

4. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися також у суд за місцем проживання позивача у випадках, якщо при ньому перебуває неповнолітня або за станом здоров'я виїзд позивача до місця проживання відповідача представляється для нього скрутним.

5. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або в результаті смерті годувальника, можуть пред'являтися позивачем також до суду за місцем його проживання або місцем заподіяння шкоди.

6. Позови про поновлення трудових, пенсійних і житлових прав, повернення майна або його вартості, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням як запобіжного заходу взяття під варту, підписки про невиїзд або незаконним накладенням адміністративного покарання у вигляді арешту, можуть пред'являтися також у суд за місцем проживання позивача.

7. Позови про захист прав споживачів можуть бути пред'явлені також до суду за місцем проживання або місцем перебування позивача або за місцем укладання або місцем виконання договору.

8. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, стягнення винагороди за надання допомоги та рятування на морі можуть пред'являтися також у суд за місцем знаходження судна відповідача або порту приписки судна.

9. Позови, що випливають з договорів, в яких вказано місце їх виконання, можуть бути пред'явлені також у суд за місцем виконання такого договору.

10. Вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, належить позивачеві.

Стаття 30. Виключна підсудність

1. Позови про права на земельні ділянки, ділянки надр, відокремлені водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, будівлі, в тому числі житлові та нежитлові приміщення, будівлі, споруди, інші об'єкти, міцно пов'язані з землею, а також про звільнення майна від арешту пред'являються в суд за місцем знаходження цих об'єктів або арештованого майна.

2. Позови кредиторів спадкодавця, що пред'являються до прийняття спадщини спадкоємцями, підсудні суду за місцем відкриття спадщини.

3. Позови до перевізників, що випливають з договорів перевезення, пред'являються в суд за місцем знаходження перевізника, до якого у встановленому порядку була пред'явлена ​​претензія.

Стаття 31. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ

1. Позов до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являється до суду за місцем проживання або місцем знаходження одного з відповідачів за вибором позивача.

2. Зустрічний позов пред'являється до суду за місцем розгляду первісного позову.

3. Цивільний позов, що випливає з кримінальної справи, якщо він не був пред'явлений або не був дозволений при провадженні кримінальної справи, пред'являється для розгляду в порядку цивільного судочинства за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом.

Стаття 32. Договірна підсудність

Сторони можуть за угодою між собою змінити територіальну підсудність для цієї справи до прийняття його судом до свого провадження. Підсудність, встановлена ​​статтями 26, 27 і 30 цього Кодексу, не може бути змінена угодою сторін.

Стаття 33. Передача справи, прийнятого судом до свого провадження, в інший суд

1. Справа, прийнята судом до свого провадження з дотриманням правил підсудності, має бути дозволено їм по суті, хоча б надалі воно стане підсудним іншому суду.

2. Суд передає справу на розгляд іншого суду, якщо:

1) відповідач, місце проживання або місце перебування якого не було відомо раніше, заявить клопотання про передачу справи в суд за місцем його проживання або місцем його знаходження;

2) обидві сторони заявили клопотання про розгляд справи за місцем знаходження більшості доказів;

3) при розгляді справи в даному суді виявилося, що воно було прийнято до провадження з порушенням правил підсудності;

4) після відводу одного або кількох суддів або з інших причин заміна суддів або розгляд справи в даному суді стають неможливими. Передача справи в цьому випадку здійснюється вищестоящим судом.

3. Про передачу справи до іншого суду або про відмову в передачі справи до іншого суду виноситься ухвала суду, на яке може бути подана скарга. Передача справи до іншого суду здійснюється після закінчення строку оскарження цього визначення, а в разі подання скарги - після винесення ухвали суду про залишення скарги без задоволення.

4. Справа, спрямоване з одного суду до іншого, має бути прийнято до розгляду судом, до якого воно направлено. Спори про підсудність між судами в Російській Федерації не допускаються.

Глава 4. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ

Стаття 34. Склад осіб, які беруть участь у справі

Особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, прокурор, особи, які звертаються до суду за захистом прав, свобод і законних інтересів інших осіб або вступають в процес з метою дачі висновку з підстав, передбачених статтями 4, 46 і 47 цього Кодексу, заявники та інші заінтересовані особи у справах окремого провадження і у справах, які виникають з публічних правовідносин.

Стаття 35. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити виписки з них, знімати копії, заявляти відводи, представляти докази і брати участь в їх дослідженні, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам і фахівцям, заявляти клопотання, в тому числі про витребування доказів; давати пояснення суду в усній та письмовій формі; наводити свої доводи по всіх виникаючих в ході судового розгляду питань, заперечувати щодо клопотань і доводів інших осіб, які беруть участь у справі; оскаржити судові постанови та використовувати надані законодавством про цивільне судочинство інші процесуальні права. Особи, які беруть участь у справі, повинні сумлінно користуватися усіма належними їм процесуальними правами.

2. Особи, які беруть участь у справі, несуть процесуальні обов'язки, встановлені цим Кодексом, іншими федеральними законами. При невиконанні процесуальних обов'язків наступають наслідки, передбачені законодавством про цивільне судочинство.

Стаття 36. Цивільна процесуальна правоздатність

Цивільна процесуальна правоздатність визнається в рівній мірі за всіма громадянами і організаціями, що володіють відповідно до законодавства Російської Федерації правом на судовий захист прав, свобод і законних інтересів.

Стаття 37. Цивільна процесуальна дієздатність

1. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права, виконувати процесуальні обов'язки та доручати ведення справи в суді представнику (цивільна процесуальна дієздатність) належить в повному обсязі громадянам, що досягли віку вісімнадцяти років, і організаціям.

2. Неповнолітній може особисто здійснювати свої процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки в суді з часу вступу в шлюб або оголошення його повністю дієздатним (емансипації).

3. Права, свободи та законні інтереси неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а також громадян, обмежених в дієздатності, захищають в процесі їх законні представники. Проте суд зобов'язаний залучати до участі в таких справах самих неповнолітніх, а також громадян, обмежених в дієздатності.

4. У випадках, передбачених федеральним законом, у справах, що виникають з цивільних, сімейних, трудових, публічних та інших правовідносин, неповнолітні у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років вправі особисто захищати в суді свої права, свободи і законні інтереси. Проте суд має право залучити до участі в таких справах законних представників неповнолітніх.

5. Права, свободи та законні інтереси неповнолітніх, які досягли віку чотирнадцяти років, а також громадян, визнаних недієздатними, захищають у процесі їх законні представники - батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники чи інші особи, яким це право надано федеральним законом.

Стаття 38. Сторони

1. Сторонами в цивільному судочинстві є позивач і відповідач.

2. Особа, в інтересах якої справу розпочато за заявою осіб, які звертаються до суду за захистом прав, свобод і законних інтересів інших осіб, сповіщається судом про що виник процесі і бере участь в ньому в якості позивача.

3. Сторони користуються рівними процесуальними правами і несуть рівні процесуальні обов'язки.

Стаття 39. Зміна позову, відмова від позову, визнання позову, мирова угода

1. Позивач має право змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову, відповідач має право визнати позов, сторони можуть закінчити справу мировою угодою.

2. Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем і не затверджує мирову угоду сторін, якщо це суперечить закону або порушує права і законні інтереси інших осіб.

3. При зміні підстави або предмета позову, збільшення розміру позовних вимог протягом строку розгляду справи, передбаченого цим Кодексом, починається з дня вчинення відповідного процесуального дії.

Стаття 40. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

1. Позов може бути пред'явлений до суду сумісно декількома позивачами або до кількох відповідачів (процесуальна співучасть).

2. Процесуальна співучасть допускається, якщо:

1) предметом спору є загальні права чи обов'язки кількох позивачів або відповідачів;

2) права і обов'язки кількох позивачів або відповідачів мають одну підставу;

3) предметом спору є однорідні права і обов'язки.

3. Кожен з позивачів або відповідачів щодо іншої сторони виступає в процесі самостійно. Співучасники можуть доручити ведення справи одному або декільком з співучасників.

У разі неможливості розгляду справи без участі співвідповідача чи співвідповідачів у зв'язку з характером спірних правовідносин суд залучає його чи їх до участі у справі за своєю ініціативою. Після залучення співвідповідача чи співвідповідачів підготовка і розгляд справи проводяться з самого початку.

Стаття 41. Заміна неналежного відповідача

1. Суд при підготовці справи або під час його розгляду в суді першої інстанції може допустити за клопотанням або за згодою позивача заміну неналежного відповідача належним. Після заміни неналежного відповідача належним підготовка і розгляд справи проводяться з самого початку.

2. У випадку, якщо позивач не згоден на заміну неналежного відповідача іншою особою, суд розглядає справу за пред'явленим позовом.

Стаття 42. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, можуть вступити у справу до прийняття судового постанови судом першої інстанції. Вони користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.

Щодо осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, суддя виносить ухвалу про визнання їх третіми особами в розглянутому справі або про відмову у визнанні їх третіми особами, на яке може бути подана скарга.

2. При вступ у справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, розгляд справи проводиться з самого початку.

Стаття 43. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття судом першої інстанції судової ухвали у справі, якщо воно може вплинути на їх права або обов'язки по відношенню до однієї зі сторін. Вони можуть бути залучені до участі в справі також за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, за винятком права на зміну підстави або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмова від позову, визнання позову або укладення мирової угоди, а також на пред'явлення зустрічного позову і вимога примусового виконання рішення суду.

Про вступ у справу третіх осіб, не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, виноситься ухвала суду.

2. При вступі в процес третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, розгляд справи в суді проводиться з самого початку.

Стаття 44. Процесуальне правонаступництво

1. У випадках вибуття однієї зі сторін у спірному або встановленому рішенням суду правовідношенні (смерть громадянина, реорганізація юридичної особи, поступка вимоги, переведення боргу та інші випадки переміни осіб у зобов'язаннях) суд допускає заміну цієї сторони її правонаступником. Правонаступництво можливе на будь-якій стадії цивільного судочинства.

2. Всі дії, вчинені до вступу правонаступника в процес, обов'язкові для нього в тій мірі, в якій вони були б обов'язкові для особи, яка правонаступник замінив.

3. На ухвалу суду про заміну або про відмову в заміні правонаступника може бути подана скарга.

З питання, що стосується забезпечення участі прокурорів у цивільному судочинстві, див. Наказ Генпрокуратури РФ від 02.12.2003 N 51.

Про деякі питання участі прокурора в цивільному процесі див. інформаційний лист Генпрокуратури РФ від 27.01.2003 N 8-15-2003.

Стаття 45. Участь у справі прокурора

1. Прокурор має право звернутися до суду із заявою на захист прав, свобод і законних інтересів громадян, невизначеного кола осіб або інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень. Заява на захист прав, свобод і законних інтересів громадянина може бути подано прокурором лише у випадку, якщо громадянин за станом здоров'я, віком, недієздатності та інших поважних причин не може сам звернутися до суду.

2. Прокурор, який подав заяву, користується всіма процесуальними правами і несе всі процесуальні обов'язки позивача, за винятком права на укладення мирової угоди і обов'язки по сплаті судових витрат. У разі відмови прокурора від заяви, поданої на захист законних інтересів іншої особи, розгляд справи по суті триває, якщо ця особа або її законний представник не заявить про відмову від позову. При відмові позивача від позову суд припиняє провадження у справі, якщо це не суперечить закону або не порушує права і законні інтереси інших осіб.

3. Прокурор вступає в процес і дає висновок у справах про виселення, про поновлення на роботі, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами, з метою здійснення покладених на нього повноважень. Неявка прокурора, повідомленого про час і місце розгляду справи, не є перешкодою до розгляду справи.

Стаття 46. Звернення до суду на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб

1. У випадках, передбачених законом, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації або громадяни вправі звернутися до суду із заявою на захист прав, свобод і законних інтересів інших осіб на їх прохання або на захист прав, свобод і законних інтересів невизначеного кола осіб. Заява на захист законних інтересів недієздатного чи неповнолітнього громадянина в цих випадках може бути подано незалежно від прохання зацікавленої особи або її законного представника.

2. Особи, які подали заяву на захист законних інтересів інших осіб, користуються всіма процесуальними правами і несуть усі процесуальні обов'язки позивача, за винятком права на укладення мирової угоди і обов'язки по сплаті судових витрат. У разі відмови органів, організацій чи громадян підтримувати вимогу, заявлене ними в інтересах іншої особи, а також відмови позивача від позову наступають процесуальні наслідки, передбачені частиною другою статті 45 цього Кодексу.

Стаття 47. Участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування для дачі висновку по справі

1. У випадках, передбачених федеральним законом, державні органи, органи місцевого самоврядування до прийняття рішення судом першої інстанції вступають у справу за своєю ініціативою або за ініціативою осіб, що беруть участь у справі, для дачі висновку по справі з метою здійснення покладених на них обов'язків і захисту прав, свобод і законних інтересів інших осіб або інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень.

2. У випадках, передбачених федеральним законом, і в інших необхідних випадках суд за своєю ініціативою може залучити до участі в справі державний орган чи орган місцевого самоврядування для досягнення цілей, зазначених у частині першій цієї статті.

Глава 5. ПРЕДСТАВНИЦТВО У СУДІ

Стаття 48. Ведення справ у суді через представників

1. Громадяни мають право вести свої справи в суді особисто або через представників. Особиста участь у справі громадянина не позбавляє його права мати по цій справі представника.

2. Справи організацій ведуть у суді їх органи, що діють в межах повноважень, наданих їм законом, іншими правовими актами або установчими документами, або представники.

Повноваження органів, що ведуть справи організацій, підтверджуються документами, що засвідчують службове становище їх представників, а при необхідності установчими документами.

Від імені ліквідованої організації в суді виступає уповноважений представник ліквідаційної комісії.

Стаття 49. Особи, які можуть бути представниками в суді

Представниками в суді можуть бути дієздатні особи, які мають належним чином оформлені повноваження на ведення справи, за винятком осіб, зазначених у статті 51 цього Кодексу. Особи, зазначені у статті 52 цього Кодексу, мають повноваження представників в силу закону.

Стаття 50. Представники, які призначаються судом

Суд призначає адвоката в якості представника у разі відсутності представника у відповідача, місце проживання якого невідоме, а також в інших передбачених федеральним законом випадках.

Стаття 51. Особи, які не можуть бути представниками в суді

Судді, слідчі, прокурори не можуть бути представниками в суді, за винятком випадків участі їх у процесі як представників відповідних органів або законних представників.

Стаття 52. Законні представники

1. Права, свободи та законні інтереси недієздатних або не володіють повною дієздатністю громадян захищають у суді їх батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники чи інші особи, яким це право надано федеральним законом.

2. У справі, в якому повинен брати участь громадянин, визнаний в установленому порядку безвісно відсутнім, як його представник виступає особа, якій передано в довірче управління майно безвісно відсутнього.

3. Законні представники здійснюють від імені представляються ними осіб усі процесуальні дії, право здійснення яких належить представляє, з обмеженнями, передбаченими законом.

Законні представники можуть доручити ведення справи в суді іншій особі, обраній ними як представник.

Стаття 53. Оформлення повноважень представника

1. Повноваження представника повинні бути виражені в довіреності, виданої та оформленої відповідно до закону.

2. Довіреності, що видаються громадянами, можуть бути засвідчені в нотаріальному порядку або організацією, в якій працює або навчається довіритель, житлово-експлуатаційною організацією за місцем проживання довірителя, адміністрацією установи соціального захисту населення, в якому знаходиться довіритель, а також стаціонарного лікувального закладу, в якому довіритель знаходиться на лікуванні, командиром (начальником) відповідних військових частин, з'єднань, установи, військово-навчального закладу, якщо доручення видаються військовослужбовцями, працівниками цих частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу або членами їх сімей. Довіреності осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, засвідчуються начальниками місць позбавлення волі.

3. Довіреність від імені організації видається за підписом її керівника або іншого уповноваженого на це її установчими документами особи, скріпленим печаткою цієї організації.

4. Законні представники пред'являють суду документи, що засвідчують їх статус та повноваження.

5. Право адвоката на виступ у суді в якості представника засвідчується ордером, виданим відповідним адвокатським утворенням.

6. Повноваження представника можуть бути визначені також в усному заяві, занесеному до протоколу судового засідання, або письмовій заяві довірителя в суді.

Стаття 54. Повноваження представника

Представник має право вчиняти від імені акредитуючої всі процесуальні дії. Однак право представника на підписання позовної заяви, пред'явлення його до суду, передачу спору на розгляд третейського суду, пред'явлення зустрічного позову, повна або часткова відмова від позовних вимог, зменшення їх розміру, визнання позову, зміна предмета чи підстави позову, укладення мирової угоди, передачу повноважень іншій особі (передоручення), оскарження судового постанови, пред'явлення виконавчого документа до стягнення, отримання присудженого майна або грошей має бути спеціально обумовлено у довіреності, виданої акредитуючою особою.

Глава 6. Докази і доказування

Стаття 55. Докази

1. Доказами у справі є отримані в передбаченому законом порядку відомості про факти, на основі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обгрунтовують вимоги і заперечення сторін, а також інших обставин, що мають значення для правильного розгляду і вирішення справи.

Ці відомості можуть бути отримані з пояснень сторін і третіх осіб, показань свідків, письмових і речових доказів, аудіо-і відеозаписів, висновків експертів.

2. Докази, отримані з порушенням закону, не мають юридичної сили і не можуть бути покладені в основу рішення суду.

Стаття 56. Обов'язок доказування

1. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, якщо інше не передбачено федеральним законом.

2. Суд визначає, які обставини мають значення для справи, якій стороні належить їх доводити, виносить обставини на обговорення, навіть якщо сторони на будь-кого з них не посилалися.

Стаття 57. Подання та витребування доказів

1. Докази подаються сторонами та іншими особами, що у справі. Суд має право запропонувати їм подати додаткові докази. У випадку, якщо подання необхідних доказів для цих осіб важко, суд за їх клопотанням сприяє у збиранні та витребування доказів.

2. У клопотанні про витребування доказів має бути позначена доказ, а також зазначено, які обставини, що мають значення для правильного розгляду і вирішення справи, можуть бути підтверджені або спростовані цим доказом, вказані причини, що перешкоджають отриманню доказу, і місце знаходження докази. Суд видає стороні запит для отримання докази або запитує доказ безпосередньо. Особа, у якої знаходиться истребуемой судом доказ, спрямовує його в суд або передає на руки особі, яка має відповідний запит, для подання в суд.

3. Посадові особи або громадяни, які не мають можливості подати истребуемой доказ взагалі або у встановлений судом термін, повинні повідомити про це суд протягом п'яти днів з дня отримання запиту з зазначенням причин. У разі неповідомлення суду, а також у разі невиконання вимоги суду про надання докази з причин, визнаних судом неповажними, на винних посадових осіб або на громадян, які не є особами, що у справі, накладається штраф - на посадових осіб у розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці, на громадян - до п'яти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці.

4. Накладення штрафу не звільняє відповідних посадових осіб та громадян, які володіють витребує доказом, від обов'язку подання його суду.

Стаття 58. Огляд і дослідження доказів за місцем їх знаходження

1. Суд може провести огляд і дослідження письмових або речових доказів за місцем їх зберігання або місцем їх знаходження в разі неможливості або затруднительности доставки їх до суду.

2. Огляд і дослідження доказів провадяться судом з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, проте їх неявка не перешкоджає огляду і дослідженню. У разі необхідності для участі в огляді та дослідженні доказів можуть бути викликані експерти, фахівці, свідки.

3. При огляді і дослідженні доказів за місцем їх знаходження складається протокол.

Стаття 59. Належність доказів

Суд приймає лише ті докази, які мають значення для розгляду і вирішення справи.

Стаття 60. Допустимість доказів

Обставини справи, які відповідно до закону повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими доказами.

Стаття 61. Підстави для звільнення від доказування

1. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доведення.

2. Обставини, встановлені набрав законної сили судовим постановою за раніше розглянутій справі, обов'язкові для суду. Зазначені обставини не доводяться знову і не підлягають оскарженню при розгляді іншої справи, в якому беруть участь ті самі особи.

3. При розгляді цивільної справи обставини, встановлені набрав законної сили рішенням арбітражного суду, не повинні доводитися і не можуть оскаржуватися особами, якщо вони брали участь у справі, яку було дозволено арбітражним судом.

4. Вступив у законну силу вирок суду у кримінальній справі обов'язковий для суду, який розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, щодо якої винесено вирок суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони даною особою.

Стаття 62. Судові доручення

1. Суд, який розглядає справу, при необхідності отримання доказів, що знаходяться в іншому місті або районі, доручає відповідному суду провести певні процесуальні дії.

2. В ухвалі суду про судове доручення коротко викладається зміст справи і зазначаються відомості про сторони, місце їх проживання або місце їх знаходження; обставини, що підлягають з'ясуванню; докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення. Ця ухвала обов'язкова для суду, якому вона адресована, і має бути виконане протягом місяця з дня його отримання.

3. На час виконання судового доручення провадження у справі може бути призупинено.

Стаття 63. Порядок виконання судового доручення

1. Виконання судового доручення провадиться в судовому засіданні за правилами, встановленими цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, проте їх неявка не є перешкодою до виконання доручення. Протоколи і всі зібрані при виконанні доручення докази негайно пересилаються до суду, який розглядає справу.

2. У разі, якщо особи, що у справі, свідки або експерти, що дали пояснення, показання, висновки суду, що виконував судове доручення, з'являться до суду, який розглядає справу, вони дають пояснення, показання, висновки в загальному порядку.

Стаття 64. Забезпечення доказів

Особи, які беруть участь у справі, мають підстави побоюватися, що подання необхідних для них доказів виявиться згодом неможливим або складним, можуть просити суд про забезпечення цих доказів.

Стаття 65. Заява про забезпечення доказів

1. Заява про забезпечення доказів подається до суду, в якому розглядається справа чи в районі діяльності якого повинні бути зроблені процесуальні дії щодо забезпечення доказів. У заяві повинні бути зазначені зміст справи; відомості про сторони і місце їх проживання або місце їх знаходження; докази, які необхідно забезпечити; обставини, для підтвердження яких необхідні ці докази, причини, що спонукали заявника звернутися з проханням про забезпечення доказів.

2. На ухвалу судді про відмову в забезпеченні доказів може бути подана скарга.

Стаття 66. Порядок забезпечення доказів

1. Забезпечення доказів проводиться суддею за правилами, встановленими цим Кодексом.

2. Протоколи і всі зібрані в порядку забезпечення доказів матеріали передаються до суду, який розглядає справу, з повідомленням про це осіб, які беруть участь у справі.

3. У випадку, якщо забезпечення доказів мало місце не в суді, в якому розглядається справа, застосовуються правила статей 62 і 63 цього Кодексу.

Стаття 67. Оцінка доказів

1. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

2. Ніякі докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

3. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

4. Результати оцінки доказів суд зобов'язаний відобразити в рішенні, в якому наводяться мотиви, з яких одні докази прийняті в якості засобів обгрунтування висновків суду, інші докази відкинуті судом, а також підстави, за якими одним доказам віддано перевагу перед іншими.

5. При оцінці документів або інших письмових доказів суд зобов'язаний з урахуванням інших доказів переконатися в тому, що такі документ або інший письмовий доказ виходять від органу, уповноваженого представляти даний вид доказів, підписані особою, яка має право скріплювати підписом документ, містять всі інші невід'ємні реквізити даного виду доказів.

6. При оцінці копії документа або іншого письмового доказу суд перевіряє, чи не відбулося при копіюванні зміна змісту копії документа в порівнянні з його оригіналом, за допомогою якого технічного прийому виконано копіювання, чи гарантує копіювання тотожність копії документа і його оригіналу, яким чином зберігалася копія документа.

7. Суд не може вважати доведеними обставини, що підтверджуються тільки копією документа чи іншого письмового доказу, якщо втрачений і не переданий суду оригінал документа, і представлені кожної з сторін спору копії цього документа не тотожні між собою, і неможливо встановити справжній зміст оригіналу документа за допомогою інших доказів .

Стаття 68. Пояснення сторін і третіх осіб

1. Пояснення сторін і третіх осіб про відомі їм обставини, що мають значення для правильного розгляду справи, підлягають перевірці і оцінці поряд з іншими доказами. У випадку, якщо сторона, яка зобов'язана доводити свої вимоги або заперечення, утримує знаходяться у неї докази і не представляє їх суду, суд має право обгрунтувати свої висновки поясненнями іншого боку.

2. Визнання стороною обставин, на яких інша сторона обгрунтовує свої вимоги або заперечення, звільняє останню від необхідності подальшого доведення цих обставин. Визнання заноситься в протокол судового засідання. Визнання, викладене в письмовій заяві, долучається до матеріалів справи.

3. У випадку, якщо у суду є підстави вважати, що визнання скоєно з метою приховування дійсних обставин справи або під впливом обману, насильства, погрози, добросовісної помилки, суд не приймає визнання, про що судом виноситься ухвала. У цьому випадку дані обставини підлягають доказуванню на загальних підставах.

Стаття 69. Свідчення свідків

1. Свідком є особа, якій можуть бути відомі будь-які відомості про обставини, що мають значення для розгляду і вирішення справи. Не є доказами відомості, повідомлені свідком, якщо він не може вказати джерело своєї поінформованості.

2. Особа, яка подала клопотання про виклик свідка, зобов'язана зазначити, які обставини, що мають значення для розгляду і вирішення справи, може підтвердити свідок, і повідомити суду його ім'я, по батькові, прізвище та місце проживання.

3. Не підлягають допиту як свідки:

1) представники по цивільній справі або захисники у кримінальній справі, справі про адміністративне правопорушення - про обставини, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків представника або захисника;

2) судді, присяжні, народні або арбітражні засідателі - про питання, що виникали в нарадчій кімнаті в зв'язку з обговоренням обставин справи при винесенні рішення суду або вироку;

3) священнослужителі релігійних організацій, що пройшли державну реєстрацію, - про обставини, які стали їм відомі з сповіді.

4. Чи вправі відмовитися від дачі показань свідків:

1) громадянин проти самого себе;

2) чоловік проти чоловіка, діти, у тому числі усиновлені, проти батьків, усиновителів, батьки, усиновителі проти дітей, у тому числі усиновлених;

3) брати, сестри один проти одного, дідусь, бабуся проти онуків і онуки проти дідусі, бабусі;

4) депутати законодавчих органів - щодо відомостей, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням депутатських повноважень;

5) Уповноважений з прав людини в Російській Федерації - щодо відомостей, які стали йому відомі у зв'язку з виконанням своїх обов'язків.

Стаття 70. Обов'язки та права свідка

1. Особа, викликана як свідок, зобов'язана з'явитися до суду в призначений час і дати правдиві свідчення. Свідок може бути допитаний судом у місці свого перебування, якщо він внаслідок хвороби, старості, інвалідності або інших поважних причин не в змозі з'явитися за викликом суду.

2. За дачу завідомо неправдивого показання і за відмову від дачі показань з мотивів, не передбачених федеральним законом, свідок несе відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом Російської Федерації.

3. Свідок має право на відшкодування витрат, пов'язаних з викликом до суду, і на отримання грошової компенсації у зв'язку з втратою часу.

Стаття 71. Письмові докази

1. Письмовими доказами є відомості про обставини, що мають значення для розгляду і вирішення справи, акти, договори, довідки, ділова кореспонденція, інші документи і матеріали, виконані у формі цифрового, графічного запису, у тому числі отримані за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв'язку або іншим дозволяє встановити достовірність документа способом. До письмових доказів відносяться вироки і рішення суду, інші судові постанови, протоколи вчинення процесуальних дій, протоколи судових засідань, додатки до протоколів вчинення процесуальних дій (схеми, карти, плани, креслення).

2. Письмові докази подаються в оригіналі або у формі належним чином завіреної копії.

Справжні документи представляються, коли обставини справи відповідно до законів або іншим нормативним правовим актам підлягають підтвердженню тільки такими документами, коли справу неможливо вирішити без справжніх документів або коли представлені копії документа, різні за своїм змістом.

3. Копії письмових доказів, поданих до суду особою, які беруть участь у справі, або витребуваних судом, направляються іншим особам, які беруть участь у справі.

4. Документ, отриманий в іноземній державі, визнається письмовим доказом у суді, якщо не спростовується його автентичність і він легалізований у встановленому порядку.

5. Іноземні офіційні документи визнаються в суді письмовими доказами без їх легалізації у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 72. Повернення письмових доказів

1. Письмові докази, наявні у справі, на прохання осіб, які подали ці докази, повертаються їм після набрання рішенням суду законної сили. При цьому в справі залишаються засвідчені суддею копії письмових доказів.

2. До набрання рішенням суду законної сили письмові докази можуть бути повернені подали їх особам, якщо суд знайде це можливим.

Стаття 73. Речові докази

Речовими доказами є предмети, які за своїм зовнішнім виглядом, властивостями, місцем знаходження або за іншими ознаками можуть служити засобом встановлення обставин, що мають значення для розгляду і вирішення справи.

Стаття 74. Зберігання речових доказів

1. Речові докази зберігаються в суді, за винятком випадків, встановлених федеральним законом.

2. Речові докази, які не можуть бути доставлені до суду, зберігаються за місцем їх знаходження або в іншому визначеному судом місці. Вони повинні бути оглянуті судом, детально описані, а в разі необхідності сфотографовані і опечатані. Суд і хранитель вживають заходів щодо збереження речових доказів у незмінному стані.

3. Витрати на зберігання речових доказів розподіляються між сторонами відповідно до статті 98 цього Кодексу.

Стаття 75. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються

1. Речові докази, що швидко псуються, негайно оглядаються і досліджуються судом за місцем їх знаходження або в іншому визначеному судом місці, після чого повертаються особі, яка подала їх для огляду і дослідження, або передаються організаціям, які можуть їх використати за призначенням. В останньому випадку власнику речових доказів можуть бути повернені предмети того ж роду і якості або їх вартість.

2. Про час і місце огляду і дослідження таких речових доказів сповіщаються особи, які беруть участь у справі. Неявка належним чином повідомлених осіб, які беруть участь у справі, не перешкоджає огляду і дослідженню речових доказів.

3. Дані огляду та дослідження речових доказів, що швидко псуються, заносяться до протоколу.

Стаття 76. Розпорядження речовими доказами

1. Речові докази після набрання законної сили рішенням суду повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці предмети, або реалізуються в порядку, визначеному судом.

2. Предмети, які згідно з федеральним законом не можуть перебувати у власності або у володінні громадян, передаються відповідним організаціям.

3. Речові докази після їх огляду і дослідження судом можуть бути до закінчення провадження у справі повернуті особам, від яких вони були отримані, якщо останні про це клопочуть і задоволення такого клопотання не перешкоджатиме правильного вирішення справи.

4. З питань розпорядження речовими доказами суд виносить ухвалу, на яке може бути подана скарга.

Стаття 77. Аудіо-та відеозаписи

Особа, яка представляє аудіо-і (або) відеозапису на електронному або іншому носії або подала клопотання про їх витребування, зобов'язана зазначити, коли, ким і в яких умовах здійснювалися записи.

Стаття 78. Зберігання та повернення носіїв аудіо-і відеозаписів

1. Носії аудіо-і відеозаписів зберігаються в суді. Суд вживає заходів для збереження їх у незмінному стані.

2. У виняткових випадках після набрання рішенням суду законної сили носії аудіо-і відеозаписів можуть бути повернені особі або організації, від яких вони отримані. За клопотанням особи, яка бере участь у справі, йому можуть бути видані виготовлені за його рахунок копії записів.

З питання повернення носіїв аудіо-і відеозаписів суд виносить ухвалу, на яке може бути подана скарга.

Стаття 79. Призначення експертизи

1. При виникненні в процесі розгляду справи питань, потребують спеціальних знань у різних областях науки, техніки, мистецтва, ремесла, суд призначає експертизу. Проведення експертизи може бути доручено судово-експертній установі, конкретному експерту або декільком експертам.

2. Кожна зі сторін і інші особи, які беруть участь у справі, має право подати суду питання, що підлягають вирішенню при проведенні експертизи. Остаточний коло питань, по яких потрібно висновок експерта, визначається судом. Відхилення запропонованих питань суд зобов'язаний мотивувати.

Сторони, інші особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд призначити проведення експертизи в конкретному судово-експертній установі або доручити її конкретному експерту, заявляти відвід експерту; формулювати питання для експерта; знайомитися з ухвалою суду про призначення експертизи і зі сформульованими в ньому питаннями ; знайомитися з висновком експерта; клопотати перед судом про призначення повторної, додаткової, комплексної або комісійної експертизи.

3. При ухиленні сторони від участі в експертизі, неподання експертам необхідних матеріалів та документів для дослідження і в інших випадках, якщо за обставинами справи і без участі цієї сторони експертизу провести неможливо, суд залежно від того, яка сторона ухиляється від експертизи, а також яке для неї вона має значення, має право визнати факт, для з'ясування якого експертиза була призначена, встановленим або спростованим.

Стаття 80. Зміст ухвали суду про призначення експертизи

1. В ухвалі про призначення експертизи суд вказує найменування суду; дату призначення експертизи; найменування сторін по даній справі; найменування експертизи; факти, для підтвердження або спростування яких призначається експертиза, питання, поставлені перед експертом; прізвище, ім'я та по батькові експерта або найменування експертної установи, якому доручається проведення експертизи; представлені експерту матеріали та документи для порівняльного дослідження; особливі умови поводження з ними при дослідженні, якщо вони необхідні; найменування сторони, яка виробляє оплату експертизи.

2. В ухвалі суду також вказується, що за дачу завідомо неправдивого висновку експерт попереджається судом або керівником судово-експертної установи, якщо експертиза проводиться спеціалістом цієї установи, про відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом Російської Федерації.

Стаття 81. Одержання зразків почерку для порівняльного дослідження документа та підпису на документі

1. У разі оскарження справжності підпису на документі або іншому письмовому доказі особою, підпис якого є на ньому, суд має право отримати зразки почерку для подальшого порівняльного дослідження. Про необхідність отримання зразків почерку виноситься ухвала суду.

2. Одержання зразків почерку суддею або судом може бути проведено за участю фахівця.

3. Про одержання зразків почерку складається протокол, в якому відображаються час, місце та умови отримання зразків почерку. Протокол підписується суддею, особою, у якого були отримані зразки почерку, фахівцем, якщо він брав участь у вчиненні даного процесуальної дії.

Стаття 82. Комплексна експертиза

1. Комплексна експертиза призначається судом, якщо встановлення обставин у справі вимагає одночасного проведення досліджень з використанням різних областей знання або з використанням різних наукових напрямків у межах однієї області знання.

2. Комплексна експертиза доручається декільком експертам. За результатами проведених досліджень експерти формулюють загальний висновок про обставини і викладають його в ув'язненні, яке підписується всіма експертами.

Експерти, які не брали участь у формулюванні загального висновку або не згодні з ним, підписують лише свою дослідну частину висновку.

Стаття 83. Комісійна експертиза

1. Комісійна експертиза призначається судом для встановлення обставин двома або більше експертами в одній галузі знання.

2. Експерти радяться між собою і, прийшовши до спільного висновку, формулюють його і підписують ув'язнення.

Експерт, не згодний з іншим експертом або іншими експертами, має право дати окремий висновок по всіх або окремих питань, які викликали розбіжності.

Стаття 84. Порядок проведення експертизи

1. Експертиза проводиться експертами судово-експертних установ за дорученням керівників цих установ або іншими експертами, яким вона доручена судом.

2. Експертиза проводиться в судовому засіданні або поза засідання, якщо це необхідно за характером досліджень або при неможливості або утрудненні доставити матеріали або документи для дослідження у засіданні.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право бути присутніми при проведенні експертизи, за винятком випадків, якщо така присутність може перешкодити дослідженню, наради експертів та складання висновку.

Стаття 85. Обов'язки та права експерта

1. Експерт зобов'язаний прийняти до виробництва доручену йому судом експертизу і провести повне дослідження представлених матеріалів і документів; дати обгрунтований та об'єктивний висновок по поставленим перед ним питань та направити його до суду, який призначив експертизу; з'явитися за викликом суду для особистої участі в судовому засіданні та відповісти на питання, пов'язані з проведеним дослідженням і даним їм ув'язненням.

У випадку, якщо поставлені питання виходять за межі спеціальних знань експерта небудь матеріали і документи непридатні або недостатні для проведення досліджень та дачі висновку, експерт зобов'язаний направити до суду, що призначив експертизу, мотивоване повідомлення в письмовій формі про неможливість дати висновок.

Експерт забезпечує схоронність представлених йому для дослідження матеріалів та документів і повертає їх до суду разом з висновком або повідомленням про неможливість дати висновок.

2. Експерт не має права самостійно збирати матеріали для проведення експертизи; вступати в особисті контакти з учасниками процесу, якщо це ставить під сумнів його незацікавленість наприкінці справи; розголошувати відомості, які стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому про результати експертизи , за винятком суду, її призначила.

3. Експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, що відносяться до предмета експертизи; просити суд про надання йому додаткових матеріалів і документів для дослідження; задавати в судовому засіданні питання особам, які беруть участь у справі, та свідкам; клопотати про залучення до проведення експертизи інших експертів.

Стаття 86. Висновок експерта

1. Експерт дає висновок у письмовій формі.

2. Висновок експерта повинен містити докладний опис проведеного дослідження, зроблені в результаті його висновки та відповіді на поставлені судом питання. У випадку, якщо експерт при проведенні експертизи встановить що мають значення для розгляду і вирішення справи обставини, з приводу яких йому не були поставлені питання, він вправі включити висновки про ці обставини в свій висновок.

3. Висновок експерта для суду необов'язково і оцінюється судом за правилами, встановленими у статті 67 цього Кодексу. Незгода суду з висновком має бути мотивована в рішенні або ухвалі суду.

4. На час проведення експертизи провадження у справі може бути призупинено.

Стаття 87. Додаткова і повторна експертизи

1. У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку експерта суд може призначити додаткову експертизу, доручивши її проведення тому самому або іншому експерту.

2. У зв'язку з виниклими сумнівами у правильності або обгрунтованості раніше даного висновку, наявністю суперечностей у висновках кількох експертів суд може призначити з тих самих питань повторну експертизу, проведення якої доручається іншому експерту або іншим експертам.

3. В ухвалі суду про призначення додаткової або повторної експертизи повинні бути викладені мотиви незгоди суду з раніше даним висновком експерта або експертів.

Глава 7. СУДОВІ ВИТРАТИ

Стаття 88. Судові витрати

1. Судові витрати складаються з державного мита і витрат, пов'язаних з розглядом справи.

2. Розмір та порядок сплати державного мита встановлюються федеральними законами про податки і збори.

Стаття 89. Пільги зі сплати державного мита

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

Пільги зі сплати державного мита надаються у випадках і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації про податки і збори.

Стаття 90. Підстави та порядок надання відстрочки або розстрочки сплати державного мита

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

Підстави та порядок надання відстрочки або розстрочки сплати державного мита встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

Стаття 91. Ціна позову

1. Ціна позову визначається:

1) за позовами про стягнення грошових коштів, виходячи з стягуваної грошової суми;

2) за позовами про витребування майна, виходячи з вартості витребуваного майна;

3) за позовами про стягнення аліментів, виходячи із сукупності платежів за рік;

4) за позовами про термінові платежі і видачі, виходячи із сукупності всіх платежів та видач, але не більше ніж за три роки;

5) за позовами про безстрокові або довічні платежі і видачі, виходячи із сукупності платежів та видач за три роки;

6) за позовами про зменшення або збільшення платежів та видач, виходячи із суми, на яку зменшуються або збільшуються платежі і видачі, але не більше ніж за рік;

7) за позовами про припинення платежів та видач, виходячи із сукупності залишилися платежів та видач, але не більше ніж за рік;

8) за позовами про дострокове розірвання договору майнового найму, виходячи із сукупності платежів за користування майном протягом строку дії договору, але не більше ніж за три роки;

9) по позовах про право власності на об'єкт нерухомого майна, що належить громадянинові на праві власності, виходячи з вартості об'єкта, але не нижче його інвентаризаційної оцінки або при відсутності її - не нижче оцінки вартості об'єкта за договором страхування, на об'єкт нерухомого майна, що належить організації , - не нижче балансової оцінки об'єкта;

10) за позовами, що складається з кількох самостійних вимог, виходячи з кожної вимоги окремо.

2. Ціна позову вказується позивачем. У разі явної невідповідності зазначеної ціни дійсної вартості витребуваного майна ціну позову визначає суддя при прийнятті позовної заяви.

Стаття 92. Доплата державного мита

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

1. Підстави і порядок доплати державного мита встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

2. При збільшенні розміру позовних вимог розгляд справи триває після надання позивачем доказів сплати державного мита або дозволу судом питання про відстрочку, про розстрочення сплати державного мита або про зменшення її розміру відповідно до статті 90 цього Кодексу.

Стаття 93. Підстави і порядок повернення або заліку державного мита

(В ред. Федерального закону від 02.11.2004 N 127-ФЗ)

Підстави і порядок повернення або заліку державного мита встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.

Стаття 94. Витрати, пов'язані з розглядом справи

До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать:

суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам;

витрати на оплату послуг перекладача, понесені іноземними громадянами та особами без громадянства, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;

витрати на проїзд та проживання сторін і третіх осіб, понесені ними у зв'язку з явкою до суду;

витрати на оплату послуг представників;

витрати на виробництво огляду на місці;

компенсація за фактичну втрату часу відповідно до статті 99 цього Кодексу;

пов'язані з розглядом справи поштові витрати, понесені сторонами;

інші визнані судом необхідними витрати.

Стаття 95. Грошові суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам

1. Свідкам, експертам, спеціалістам і перекладачам відшкодовуються понесені ними у зв'язку з явкою в суд витрати на проїзд та проживання, а також виплачуються добові.

2. За працюючими громадянами, що викликаються до суду як свідків, зберігається середній заробіток за місцем роботи за час їх відсутності у зв'язку з явкою до суду. Свідки, які не перебувають у трудових відносинах, за відволікання їх від звичайних занять отримують компенсацію за втрату часу виходячи з фактичних витрат часу та встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці.

3. Експерти, фахівці отримують винагороду за виконану ними за дорученням суду роботу, якщо ця робота не входить у коло їхніх службових обов'язків як працівників державної установи. Розмір винагороди експертам, спеціалістам визначається судом за погодженням із сторонами і за угодою з експертами, фахівцями.

Стаття 96. Внесення сторонами грошових сум, що підлягають виплаті свідкам, експертам і фахівцям

1. Грошові суми, що підлягають виплаті свідкам, експертам і фахівцям, або інші пов'язані з розглядом справи витрати, визнані судом необхідними, попередньо вносяться на банківський рахунок управління (відділу) Судового департаменту в суб'єктах Російської Федерації стороною, яка заявила відповідне прохання. У разі, якщо зазначена прохання заявлена ​​обома сторонами, необхідні суми вносяться сторонами в рівних частинах.

2. У випадку, якщо виклик свідків, призначення експертів, залучення спеціалістів та інші дії, які підлягають оплаті, здійснюються за ініціативою суду, відповідні витрати відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету.

У випадку, якщо виклик свідків, призначення експертів, залучення спеціалістів та інші дії, які підлягають оплаті, здійснюються з ініціативи мирового судді, відповідні витрати відшкодовуються за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, на території якого діє мировий суддя.

3. Суд, а також світовий суддя може звільнити громадянина з урахуванням його майнового стану від сплати витрат, передбачених частиною першою цієї статті, або зменшити їх розмір. У цьому випадку витрати відшкодовуються за рахунок коштів відповідного бюджету.

Стаття 97. Виплата грошових сум, належних свідкам і перекладачам

1. Грошові суми, належні свідкам і перекладачам, виплачуються за виконання ними своїх обов'язків. Оплата послуг перекладачів і відшкодування понесених ними витрат у зв'язку з явкою до суду провадяться за рахунок коштів відповідного бюджету.

2. Порядок виплати грошових сум, належних свідкам і перекладачам, і розміри цих грошових сум встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 98. Розподіл судових витрат між сторонами

1. Стороні, на користь якої відбулося рішення суду, суд присуджує відшкодувати з іншого боку всі понесені у справі судові витрати, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 96 цього Кодексу. У випадку, якщо позов задоволено частково, зазначені у цій статті судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно розміру задоволених судом позовних вимог, а відповідачеві пропорційно тій частині позовних вимог, в якій позивачеві відмовлено.

2. Правила, викладені у частині першій цієї статті, належать також до розподілу судових витрат, понесених сторонами у зв'язку з веденням справи в апеляційній і касаційній інстанціях.

3. У випадку, якщо суд вищестоящої інстанції, не передаючи справу на новий розгляд, змінить відбулося рішення суду нижчої інстанції або прийме нове рішення, він відповідно змінює розподіл судових витрат. Якщо в цих випадках суд вищестоящої інстанції не змінив рішення суду в частині розподілу судових витрат, це питання має вирішити суд першої інстанції за заявою зацікавленої особи.

Стаття 99. Стягнення компенсації за втрату часу

З боку, недобросовісно заявила безпідставний позов чи спір щодо позову або систематично протидіяла правильному і своєчасному розгляду і вирішення справи, суд може стягнути на користь іншої сторони компенсацію за фактичну втрату часу. Розмір компенсації визначається судом в розумних межах і з урахуванням конкретних обставин.

Стаття 100. Відшкодування витрат на оплату послуг представника

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про оскарження конституційності частини першої статті 100 в зв'язку з зберігає свою силу правовою позицією з питання стягнення витрат на оплату послуг представника, наведеної в Визначенні Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 454-О, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.10.2005 N 355-О.

1. Стороні, на користь якої відбулося рішення суду, за її письмовим клопотанням суд присуджує з іншої сторони витрати на оплату послуг представника в розумних межах.

2. У випадку, якщо в установленому порядку послуги адвоката були надані безкоштовно стороні, на користь якої відбулося рішення суду, зазначені у частині першій цієї статті витрати на оплату послуг адвоката стягуються з іншого боку на користь відповідного адвокатського освіти.

Стаття 101. Розподіл судових витрат при відмові від позову і укладення мирової угоди

1. При відмові позивача від позову понесені ним судові витрати відповідачем не відшкодовуються. Позивач відшкодовує відповідачу витрати, понесені ним у зв'язку з веденням справи. У випадку, якщо позивач не підтримує свої вимоги внаслідок добровільного задоволення їх відповідачем після пред'явлення позову, всі понесені позивачем по справі судові витрати, у тому числі витрати на оплату послуг представника, на прохання позивача стягуються з відповідача.

2. При укладенні мирової угоди сторони повинні передбачити порядок розподілу судових витрат, у тому числі витрат на оплату послуг представників.

У випадку, якщо сторони при укладенні мирової угоди не передбачили такий порядок розподілу судових витрат, суд вирішує це питання відповідно до статей 95, 97, 99 і 100 цього Кодексу.

Стаття 102. Відшкодування сторонам судових витрат

1. При відмові повністю або частково в позові особі, яка звернулася до суду в передбачених законом випадках із заявою на захист прав, свобод і законних інтересів позивача, відповідача відшкодовуються за рахунок коштів відповідного бюджету понесені ним витрати, пов'язані з розглядом справи, повністю або пропорційно тій частині позовних вимог, у задоволенні якої позивачу відмовлено.

2. У разі задоволення позову про звільнення майна від арешту позивачеві відшкодовуються за рахунок коштів відповідного бюджету понесені ним судові витрати.

Стаття 103. Відшкодування судових витрат, понесених судом у зв'язку з розглядом справи

1. Витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, і державне мито, від сплати яких позивач був звільнений, стягуються з відповідача, не звільненого від сплати судових витрат, у федеральний бюджет пропорційно до задоволеної частини позовних вимог.

2. При відмові у позові витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, стягуються з позивача, не звільненого від сплати судових витрат, у федеральний бюджет.

3. У випадку, якщо позов задоволено частково, а відповідач звільнений від сплати судових витрат, витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, стягуються у федеральний бюджет з позивача, не звільненого від сплати судових витрат, пропорційно тій частині позовних вимог, у задоволенні якої йому відмовлено.

4. У випадку, якщо обидві сторони звільнені від сплати судових витрат, витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, відшкодовуються за рахунок коштів федерального бюджету.

5. Порядок та розмір відшкодування судових витрат, понесених судом відповідно до цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 104. Оскарження ухвали суду з питань, пов'язаних із судовими витратами

На ухвалу суду з питань, пов'язаних із судовими витратами, може бути подана скарга.

Глава 8. СУДОВІ ШТРАФИ

Стаття 105. Накладення судових штрафів

1. Судові штрафи накладаються судом у випадках і в розмірах, передбачених цим Кодексом.

2. Судові штрафи, накладені судом на що не беруть участь у розгляді справи посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій за порушення передбачених федеральним законом обов'язків, стягуються з їх особистих коштів.

3. Копія ухвали суду про накладення судового штрафу надсилається особі, на яку накладено штраф.

Стаття 106. Додавання або зменшення судового штрафу

1. Протягом десяти днів з дня отримання копії ухвали суду про накладення судового штрафу особа, на яку накладено штраф, може звернутися до суду, який наклав штраф, із заявою про складання або про зменшення штрафу. Ця заява розглядається в судовому засіданні протягом десяти днів. Особа, на яку накладено штраф, сповіщають про час і місце судового засідання, проте його неявка не є перешкодою до розгляду заяви.

2. На ухвалу суду про відмову скласти судовий штраф або зменшити його може бути подана скарга.

Глава 9. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Стаття 107. Обчислення процесуальних строків

1. Процесуальні дії вчиняються в процесуальні строки, встановлені федеральним законом. У випадках, якщо терміни не встановлені федеральним законом, вони призначаються судом. Судом терміни повинні встановлюватися з урахуванням принципу розумності.

2. Процесуальні строки визначаються датою, вказівкою на подію, яка повинна неминуче настати, чи періодом. В останньому випадку процесуальна дія може бути здійснена протягом усього періоду.

3. Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після дати або настання події, якими визначено його початок.

Стаття 108. Закінчення процесуального строку

1. Процесуальний строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. У випадку, якщо закінчення строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного числа не має, строк закінчується в останній день цього місяця.

2. У випадку, якщо останній день процесуального строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

3. Процесуальна дія, для здійснення якого встановлений процесуальний строк, може бути вчинена до двадцяти чотирьох годин останнього дня терміну. У випадку, якщо скарга, документи або грошові суми були здані в організацію поштового зв'язку до двадцяти чотирьох годин останнього дня строку, строк не вважається пропущеним.

4. У випадку, якщо процесуальна дія повинна бути вчинена безпосередньо в суді або іншої організації, термін закінчується в той час, коли в цьому суді або цієї організації за встановленими правилами закінчується робочий день або припиняються відповідні операції.

Стаття 109. Наслідки пропуску процесуальних строків

1. Право на вчинення процесуальних дій погашається із закінченням встановленого федеральним законом або призначеного судом процесуального строку.

2. Подані після закінчення процесуальних строків скарги і документи, якщо не заявлено клопотання про відновлення пропущених процесуальних строків, не розглядаються судом і повертаються особі, яким вони були подані.

Стаття 110. Зупинення процесуальних строків

1. Перебіг усіх неистекших процесуальних строків зупиняється одночасно з зупиненням провадження у справі.

2. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Стаття 111. Продовження процесуальних строків

Призначені судом процесуальні строки можуть бути продовжені судом.

Стаття 112. Відновлення процесуальних строків

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

1. Особам, які пропустили встановлений федеральним законом процесуальний термін з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути відновлений.

2. Заява про поновлення пропущеного процесуального строку подається до суду, в якому належало вчинити процесуальну дію, і розглядається в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до вирішення поставленого перед судом питання.

3. Одночасно з подачею заяви про поновлення пропущеного процесуального строку має бути здійснено необхідне процесуальна дія (подана скарга, представлені документи), щодо якої пропущений термін.

4. Заява про поновлення пропущеного процесуального строку, встановленого частиною другою статті 376 цього Кодексу, подається до суду, який розглядав справу по першій інстанції.

5. На рішення суду про відновлення або про відмову у відновленні пропущеного процесуального строку може бути подана скарга.

Глава 10. СУДОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ І ВИКЛИКИ

Стаття 113. Судові повідомлення і виклики

1. Особи, які беруть участь у справі, а також свідки, експерти, спеціалісти і перекладачі сповіщаються чи викликані до суду рекомендованим листом з повідомленням про вручення, судовою повісткою з повідомленням про вручення, телефонограмою або телеграмою, факсимільного зв'язку або з використанням інших засобів зв'язку і доставки, забезпечують фіксування судового повідомлення або виклику і його вручення адресату.

2. Судова повістка є однією з форм судових повідомлень і викликів. Особи, які беруть участь у справі, сповіщаються судовими повістками про час і місце судового засідання або вчинення окремих процесуальних дій. Разом з повідомленням у формі судової повістки або рекомендованого листа особі, що бере участь у справі, направляються копії процесуальних документів. Судовими повістками здійснюється також виклик до суду свідків, експертів, фахівців і перекладачів.

3. Особам, які беруть участь у справі, судові повідомлення і виклики повинні бути вручені з таким розрахунком, щоб зазначені особи мали достатній термін для підготовки до справи і своєчасної явки в суд.

4. Судове повідомлення, адресоване особі, що бере участь у справі, направляється за адресою, зазначеною особою, які беруть участь у справі, або його представником. У випадку, якщо за вказаною адресою громадянин фактично не проживає, повідомлення може бути направлено за місцем його роботи.

5. Судове повідомлення, адресоване організації, направляється за місцем її знаходження.

Судове повідомлення, адресоване організації, може бути направлено за місцем знаходження її представництва або філії, якщо вони зазначені в установчих документах.

6. Передбачені цією статтею форми судових повідомлень і викликів застосовуються і по відношенню до іноземних громадян та іноземним юридичним особам, якщо інший порядок не встановлено міжнародним договором Російської Федерації.

Стаття 114. Зміст судових повісток та інших судових повідомлень

1. У судових повістках та інших судових повідомленнях повинні міститися:

1) найменування та адресу суду;

2) зазначення часу і місця судового засідання;

3) найменування адресата - особи, сповіщаємо або викликається до суду;

4) вказівку, в якості кого сповіщається або викликається адресат;

5) найменування справи, по якому здійснюється повідомлення або виклик адресата.

2. У судових повістках або інших судових повідомленнях, адресованих особам, які беруть участь у справі, пропонується представити в суд усі наявні у них докази по справі, а також вказується на наслідки неподання доказів та неявки в суд повідомляє або викликаються осіб, роз'яснюється обов'язок повідомити суду причини неявки.

3. Одночасно з судовою повісткою або іншим судовим повідомленням, адресованими відповідача, суддя надсилає копію позовної заяви, а з судовою повісткою або іншим судовим повідомленням, адресованими позивачеві, - копію пояснень у письмовій формі відповідача, якщо пояснення надійшли в суд.

Стаття 115. Доставка судових повісток та інших судових повідомлень

1. Судові повістки і інші судові повідомлення доставляються поштою або особою, якій суддя доручає їх доставити. Час їх вручення адресату фіксується встановленим в організаціях поштового зв'язку способом або на документі, що підлягає поверненню до суду.

2. Суддя може за згодою особи, яка бере участь у справі, видати йому на руки судову повістку чи інше судове повідомлення для вручення їх іншому сповіщаємо або викликається до суду особі. Особа, якій суддя доручив доставити судову повістку чи інше судове повідомлення, зобов'язана повернути до суду корінець судової повістки або копію іншого судового повідомлення з розпискою одержувача в їх отриманні.

Стаття 116. Вручення судової повістки

1. Судова повістка, адресована громадянину, вручається йому особисто під розписку на підметі поверненню до суду корінці повістки. Порядок денний, адресована організації, вручається відповідній посадовій особі, яка розписується в її отриманні на корінці повістки.

2. У випадку, якщо особа, що доставляє судову повістку, не застане викликається до суду громадянина за місцем його проживання, повістка вручається кому-небудь з проживають разом з ним дорослих членів сім'ї за їх згодою для подальшого вручення адресату.

3. При тимчасовій відсутності адресата особа, що доставляє судову повістку, відзначає на корінці повістки, куди вибув адресат та коли очікується його повернення.

4. У разі, якщо невідоме місце перебування адресата, про це робиться відмітка на підлягає врученню судовій повістці із зазначенням дати і часу доконаного дії, а також джерела інформації.

Стаття 117. Наслідки відмови від прийняття судової повістки чи іншого судового повідомлення

1. При відмові адресата прийняти судову повістку чи інше судове повідомлення особа, що доставляє або вручає їх, робить відповідну відмітку на судовій повістці чи іншому судовому повідомленні, які повертаються в суд.

2. Адресат, який відмовився прийняти судову повістку чи інше судове повідомлення, вважається повідомлених про час і місце судового розгляду або вчинення окремої процесуальної дії.

Стаття 118. Зміна адреси під час провадження у справі

Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомити суд про зміну своєї адреси під час провадження у справі. При відсутності такого повідомлення судова повістка чи інше судове повідомлення надсилаються за останнім відомим суду місцем проживання або місцем знаходження адресата і вважаються доставленими, хоча б адресат за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

Стаття 119. Невідомість місця перебування відповідача

При невідомості місця перебування відповідача суд приступає до розгляду справи після надходження до суду відомостей про це з останнього відомого місця проживання відповідача.

Стаття 120. Розшук відповідача

1. При невідомості місця перебування відповідача за вимогами, які висуваються на захист інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, а також за вимогами про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або в результаті смерті годувальника, суддя зобов'язаний винести ухвалу про оголошення розшуку відповідача.

2. Стягнення витрат на розшук відповідача провадиться на підставі заяви органу внутрішніх справ шляхом видачі судового наказу в порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ)

Розділ II. ВИРОБНИЦТВО В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Підрозділ I. НАКАЗНЕ ВИРОБНИЦТВО

Глава 11. СУДОВИЙ НАКАЗ

Стаття 121. Судовий наказ

1. Судовий наказ - судове постанову, винесену суддею одноосібно на підставі заяви про стягнення грошових сум або про витребування рухомого майна від боржника за вимогами, передбаченими статтею 122 цього Кодексу.

2. Судовий наказ є одночасно виконавчим документом і виконується в порядку, встановленому для виконання судових постанов.

Стаття 122. Вимоги, за якими видається судовий наказ

Судовий наказ видається, якщо:

вимога грунтується на нотаріально засвідченої угоді;

вимога грунтується на угоді, укладеної в простій письмовій формі;

вимога грунтується на досконалому нотаріусом протесті векселя у неплатежі, неакцепті і недатування акцепту;

заявлено вимогу про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, не пов'язане з встановленням батьківства, оспорювання батьківства (материнства) або необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;

заявлено вимогу про стягнення з громадян недоїмок з податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати;

заявлено органом внутрішніх справ, підрозділом судових приставів вимога про стягнення витрат, зроблених у зв'язку з розшуком відповідача, або боржника та його майна, або дитини, відібраного у боржника за рішенням суду, а також витрат, пов'язаних із зберіганням арештованого майна, вилученого у боржника, і зберіганням майна боржника, виселеного із займаного ним житлового приміщення.

(В ред. Федерального закону від 30.06.2003 N 86-ФЗ)

Стаття 123. Подача заяви про винесення судового наказу

1. Заява про винесення судового наказу подається в суд за загальними правилами підсудності, встановленими в цьому Кодексі.

2. Заява про винесення судового наказу оплачується державним митом у розмірі 50 відсотків ставки, встановленої для позовних заяв.

Стаття 124. Форма і зміст заяви про винесення судового наказу

1. Заява про винесення судового наказу подається в письмовій формі.

2. У заяві про винесення судового наказу мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) найменування стягувача, його місце проживання або місцезнаходження;

3) найменування боржника, його місце проживання або місцезнаходження;

4) вимога стягувача та обставини, на яких воно грунтується;

5) документи, що підтверджують обгрунтованість вимоги стягувача;

6) перелік доданих документів.

У разі витребування рухомого майна в заяві має бути вказана вартість цього майна.

3. Заява про винесення судового наказу підписується стягувачем або мають відповідні повноваження його представником. До заяви, поданої представником, додається документ, що засвідчує його повноваження.

Стаття 125. Підстави для відмови у прийнятті заяви про винесення судового наказу

1. Суддя відмовляє у прийнятті заяви про винесення судового наказу з підстав, передбачених статтями 134 і 135 цього Кодексу.

Крім того, суддя відмовляє у прийнятті заяви у випадку, якщо:

1) заявлено вимогу, не передбачену статтею 122 цього Кодексу;

2) місце проживання або місце знаходження боржника знаходиться поза межами Російської Федерації;

3) не представлені документи, що підтверджують заявлену вимогу;

4) із заяви і поданих документів вбачається наявність спору про право;

5) заявлене вимога не оплачено державним митом.

2. Про відмову у прийнятті заяви про винесення судового наказу суддя протягом трьох днів з дня надходження заяви до суду виносить ухвалу.

Стаття 126. Порядок винесення судового наказу

1. Судовий наказ по суті заявленої вимоги виноситься протягом п'яти днів з дня надходження заяви про винесення судового наказу до суду.

2. Судовий наказ виноситься без судового розгляду і виклику сторін для заслуховування їх пояснень.

Стаття 127. Зміст судового наказу

1. У судовому наказі зазначаються:

1) номер виробництва та дата винесення наказу;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді, який виніс наказ;

3) найменування, місце проживання або місцезнаходження стягувача;

4) найменування, місце проживання або місце знаходження боржника;

5) закон, на підставі якого задоволена вимога;

6) розмір грошових сум, що підлягають стягненню, або позначення рухомого майна, що підлягає витребуванню, із зазначенням його вартості;

7) розмір неустойки, якщо її стягнення передбачено федеральним законом або договором, а також розмір пені, якщо такі належать;

8) сума державного мита, що підлягає стягненню з боржника на користь стягувача або в дохід відповідного бюджету;

9) реквізити банківського рахунку стягувача, на який мають бути перераховані кошти, що підлягають стягненню, в разі, якщо звернення стягнення здійснюється на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації.

(П. 9 введений Федеральним законом від 27.12.2005 N 197-ФЗ)

2. У судовому наказі про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей крім відомостей, передбачених пунктами 1 - 5 частини першої цієї статті, зазначаються дата і місце народження боржника, місце його роботи, ім'я та дата народження кожної дитини, на утримання яких присуджені аліменти, розмір платежів, що стягуються щомісячно з боржника, і термін їх стягнення.

3. Судовий наказ складається на спеціальному бланку в двох примірниках, які підписуються суддею. Один примірник судового наказу залишається у провадженні суду. Для боржника виготовляється копія судового наказу.

Стаття 128. Повідомлення боржника про винесення судового наказу

Суддя висилає копію судового наказу боржникові, який протягом десяти днів з дня отримання наказу має право подати заперечення щодо його виконання.

Стаття 129. Скасування судового наказу

Суддя скасовує судовий наказ, якщо від боржника у встановлений термін надійдуть заперечення щодо його виконання. В ухвалі про скасування судового наказу суддя роз'яснює стягувачу, що заявлене вимога їм може бути пред'явлена ​​до порядку позовного провадження. Копії ухвали суду про скасування судового наказу надсилаються сторонам не пізніше трьох днів після дня його винесення.

Стаття 130. Видача судового наказу стягувачу

1. У випадку, якщо у встановлений термін від боржника не надійдуть до суду заперечення, суддя видає стягувачу другий примірник судового наказу, завірений гербовою печаткою суду, для пред'явлення його до виконання. На прохання стягувача судовий наказ може бути направлений судом для виконання судовому приставу-виконавцю.

2. У разі стягнення державного мита з боржника в доход відповідного бюджету на підставі судового наказу видається виконавчий лист, який завіряється гербовою печаткою суду і надсилається судом для виконання в цій частині судового пристава-виконавця.

Підрозділ II. Позовна ВИРОБНИЦТВО

Глава 12. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ

Стаття 131. Форма і зміст позовної заяви

1. Позовна заява подається до суду в письмовій формі.

2. У позовній заяві мають бути зазначені:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) найменування позивача, його місце проживання або, якщо позивачем є організація, її місце знаходження, а також найменування представника і його адресу, якщо заява подається представником;

3) найменування відповідача, його місце проживання або, якщо відповідачем є організація, її місце знаходження;

4) в чому полягає порушення або загроза порушення прав, свобод чи законних інтересів позивача та його вимоги;

5) обставини, на яких позивач обгрунтовує свої вимоги, і докази, що підтверджують ці обставини;

6) ціна позову, якщо він підлягає оцінці, а також розрахунок стягуються або оспорюваних грошових сум;

7) відомості про дотримання досудового порядку звернення до відповідача, якщо це встановлено федеральним законом або передбачено договором сторін;

8) перелік доданих до заяви документів.

У заяві можуть бути вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти позивача, його представника, відповідача, інші відомості, що мають значення для розгляду і вирішення справи, а також викладені клопотання позивача.

3. У позовній заяві, що пред'являються прокурором на захист інтересів Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень або на захист прав, свобод і законних інтересів невизначеного кола осіб, повинно бути зазначено, в чому конкретно полягають їхні інтереси, яке право порушене, а також повинна міститися посилання на закон або інший нормативний правовий акт, що передбачають способи захисту цих інтересів.

У разі звернення прокурора на захист законних інтересів громадянина у заяві має міститися обгрунтування неможливості пред'явлення позову самим громадянином.

4. Позовна заява підписується позивачем або його представником за наявності у нього повноважень на підписання заяви та пред'явлення його до суду.

Стаття 132. Документи, що додаються до позовної заяви

До позовної заяви додаються:

її копії відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб;

документ, що підтверджує сплату державного мита;

довіреність або інший документ, що засвідчують повноваження представника позивача;

документи, що підтверджують обставини, на яких позивач обгрунтовує свої вимоги, копії цих документів для відповідачів і третіх осіб, якщо копії у них відсутні;

текст опублікованого нормативного правового акта в разі його оскарження;

доказ, що підтверджує виконання обов'язкового досудового порядку врегулювання спору, якщо такий порядок передбачено федеральним законом або договором;

розрахунок стягуваної чи оспорюваної грошової суми, підписаний позивачем, його представником, з копіями відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб.

Стаття 133. Прийняття позовної заяви

Суддя протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви до суду зобов'язаний розглянути питання про його прийняття до провадження суду. Про прийняття заяви до провадження суду суддя виносить ухвалу, на підставі якого порушується цивільна справа в суді першої інстанції.

Стаття 134. Відмова у прийнятті позовної заяви

1. Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви у випадку, якщо:

Положення пункту 1 частини першої статті 134 у взаємозв'язку зі статтею 253 ЦПК Російської Федерації за своїм конституційно-правовим змістом в системі чинного цивільного процесуального регулювання припускають, що суд не може припинити провадження у справі про оскарження нормативного правового акта, визнаного за рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, яка прийняла даний нормативний правовий акт, що втратив силу після подачі до суду відповідної заяви, якщо в процесі судового розгляду буде встановлено порушення оспорюваним нормативним правовим актом прав і свобод заявника, гарантованих Конституцією України, законами та іншими нормативними правовими актами (Ухвала Конституційного Суду РФ від 12.05.2005 N 244-О).

Положення пункту 1 частини першої статті 134 ЦПК РФ не можуть служити підставою для відмови суду у прийнятті до свого провадження заяви громадянина, організації про оскарження нормативного правового акта у зв'язку з тим, що даний акт не зачіпає права, свободи і законні інтереси заявника; питання про порушення нормативно-правовим актом прав, свобод і законних інтересів громадянина, організації має вирішуватися безпосередньо в судовому засіданні при вирішенні цивільної справи по суті (Визначення Конституційного Суду РФ від 08.07.2004 N 238-О, від 24.01.2006 N 3-О).

1) заява не підлягає розгляду і вирішенню в порядку цивільного судочинства, оскільки заява розглядається і вирішується в іншому судовому порядку; заяву пред'явлено на захист прав, свобод чи законних інтересів іншої особи державним органом, органом місцевого самоврядування, організацією або громадянином, яким цим Кодексом або іншими федеральними законами не надане таке право; в заяві, поданій від свого імені, оскаржуються акти, які не зачіпають права, свободи чи законні інтереси заявника;

2) є що набрало чинності в законну силу рішення суду по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав або ухвала суду про припинення провадження у справі у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову або затвердженням мирової угоди сторін;

3) є що стало обов'язковим для сторін і прийняте по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення третейського суду, за винятком випадків, якщо суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду.

2. Про відмову в прийнятті позовної заяви суддя виносить мотивовану ухвалу, яка повинна бути протягом п'яти днів з дня надходження заяви до суду вручено чи надіслано заявнику разом із заявою та всіма доданими до неї документами.

3. Відмова у прийнятті позовної заяви перешкоджає повторному зверненню заявника до суду з позовом до того ж відповідача, про той самий предмет і з тих самих підстав. На ухвалу судді про відмову в прийнятті заяви може бути подана скарга.

Стаття 135. Повернення позовної заяви

1. Суддя повертає позовну заяву в разі, якщо:

1) позивачем не дотриманий встановлений федеральним законом для даної категорії спорів або передбачений договором сторін досудовий порядок врегулювання спору чи позивач не представив документи, що підтверджують дотримання досудового порядку врегулювання спору з відповідачем, якщо це передбачено федеральним законом для даної категорії спорів або договором;

2) справа непідсудна даному суду;

3) позовну заяву подано недієздатною особою;

4) позовну заяву не підписано або позовна заява підписана і подано особою, яка не має повноважень на її підписання і пред'явлення до суду;

5) у провадженні цього чи іншого суду або третейського суду є справа по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

6) до винесення ухвали суду про прийняття позовної заяви до провадження суду від позивача надійшла заява про повернення позовної заяви.

2. Про повернення позовної заяви суддя виносить мотивовану ухвалу, в якій зазначає, до якого суду слід звернутися заявникові, якщо справа непідсудна даному суду, або як усунути обставини, що перешкоджають порушенню справи. Ухвала суду повинно бути винесено протягом п'яти днів з дня надходження заяви до суду і вручено чи надіслано заявнику разом із заявою та всіма доданими до неї документами.

3. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню позивача до суду з позовом до того ж відповідача, про той самий предмет і з тих самих підстав, якщо позивачем буде усунуто допущене порушення. На ухвалу судді про повернення заяви може бути подана скарга.

Стаття 136. Залишення позовної заяви без руху

1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано до суду без дотримання вимог, встановлених у статтях 131 і 132 цього Кодексу, виносить ухвалу про залишення заяви без руху, про що сповіщає особу, яка подала заяву, і надає йому розумний строк для виправлення недоліків.

2. У випадку, якщо заявник у встановлений строк виконає вказівки судді, перераховані у визначенні, заява вважається поданою в день первісного подання її до суду. В іншому випадку заява вважається неподаною і повертається заявнику з усіма доданими до неї документами.

3. На ухвалу суду про залишення позовної заяви без руху може бути подана скарга.

Стаття 137. Пред'явлення зустрічного позову

Відповідач має право до прийняття судом рішення пред'явити до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Пред'явлення зустрічного позову здійснюється за загальними правилами пред'явлення позову.

Стаття 138. Умови прийняття зустрічного позову

Суддя приймає зустрічний позов у разі, якщо:

зустрічна вимога направлена ​​до заліку початкового вимоги;

задоволення зустрічного позову виключає повністю або в частині задоволення первісного позову;

між зустрічним і первісним позовами є взаємний зв'язок і їх спільний розгляд приведе до більш швидкого і правильного розгляду спорів.

Глава 13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Стаття 139. Підстави для забезпечення позову

За заявою осіб, які беруть участь у справі, суддя або суд може вжити заходів щодо забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в усякому положенні справи, якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Стаття 140. Заходи щодо забезпечення позову

1. Заходами щодо забезпечення позову можуть бути:

1) накладення арешту на майно, що належить відповідачу і знаходиться у нього або інших осіб;

2) заборона відповідачеві вчиняти певні дії;

3) заборона іншим особам вчиняти певні дії, що стосуються предмета спору, в тому числі передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов'язання;

4) призупинення реалізації майна у разі пред'явлення позову про звільнення майна від арешту (виключення з опису);

5) зупинення стягнення за виконавчим документом, спірному боржником у судовому порядку.

У необхідних випадках суддя або суд може прийняти інші заходи для забезпечення позову, які відповідають цілям, зазначеним у статті 139 цього Кодексу. Суддею або судом може бути допущено декілька заходів по забезпеченню позову.

2. При порушенні заборон, зазначених у пунктах 2 і 3 частини першої цієї статті, винні особи піддаються штрафу в розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці. Крім того, позивач має право в судовому порядку вимагати від цих осіб відшкодування збитків, завданих невиконанням ухвали суду про забезпечення позову.

3. Заходи щодо забезпечення позову повинні бути відповідні заявленому позивачем вимогу.

4. Про вжиті заходи щодо забезпечення позову суддя або суд негайно повідомляє у відповідні державні органи чи органи місцевого самоврядування, які реєструють майно або права на нього, їх обмеження (обтяження), перехід і припинення.

Стаття 141. Розгляд заяви про забезпечення позову

Заява про забезпечення позову розглядається в день її надходження до суду без повідомлення відповідача, інших осіб, які беруть участь у справі. Про вжиття заходів щодо забезпечення позову суддя або суд виносить ухвалу.

Стаття 142. Виконання ухвали суду про забезпечення позову

1. Ухвала суду про забезпечення позову виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових постанов.

2. На підставі ухвали суду про забезпечення позову суддя або суд видає позивачеві виконавчий лист і направляє відповідачу копію ухвали суду.

Стаття 143. Заміна одних заходів щодо забезпечення позову іншими заходами щодо забезпечення позову

1. За заявою особи, яка бере участь у справі, допускається заміна одних заходів щодо забезпечення позову іншими заходами щодо забезпечення позову у порядку, встановленому статтею 141 цього Кодексу.

2. При забезпеченні позову про стягнення грошової суми відповідач замість прийнятих судом заходів щодо забезпечення позову має право внести на рахунок суду истребуемой позивачем суму.

Стаття 144. Скасування забезпечення позову

1. Забезпечення позову може бути скасовано тим же суддею або судом за заявою відповідача або з ініціативи судді або суду.

2. Питання про скасування забезпечення позову вирішується в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до розгляду питання про скасування забезпечення позову.

3. У разі відмови в позові вжиті заходи по забезпеченню позову зберігаються до набрання законної сили рішенням суду. Проте суддя або суд одночасно з прийняттям рішення суду або після його прийняття може винести ухвалу суду про скасування заходів щодо забезпечення позову. При задоволенні позову вжиті заходи щодо його забезпечення зберігають свою дію до виконання рішення суду.

4. Про скасування заходів щодо забезпечення позову суддя або суд негайно повідомляє у відповідні державні органи чи органи місцевого самоврядування, які реєструють майно або права на нього, їх обмеження (обтяження), перехід і припинення.

Стаття 145. Оскарження ухвал суду про забезпечення позову

1. На всі ухвали суду про забезпечення позову може бути подана скарга.

2. У випадку, якщо визначення суду про забезпечення позову було винесено без повідомлення особи, яка подала скаргу, термін подання скарги обчислюється від дня, коли такій особі стало відомо це визначення.

3. Подача окремої скарги на ухвалу суду про забезпечення позову не зупиняє виконання цієї ухвали. Подача окремої скарги на ухвалу суду про скасування забезпечення позову або про заміну одних заходів щодо забезпечення позову іншими заходами щодо забезпечення позову зупиняє виконання ухвали суду.

Стаття 146. Відшкодування відповідачу збитків, завданих забезпеченням позову

Суддя або суд, допускаючи забезпечення позову, може вимагати від позивача надання забезпечення можливих для відповідача збитків. Відповідач після вступу в законну силу рішення суду, яким у позові відмовлено, вправі пред'явити до позивача позов про відшкодування збитків, завданих йому заходами щодо забезпечення позову, прийнятими на прохання позивача.

Глава 14. ПІДГОТОВКА справи до судового розгляду

Стаття 147. Ухвала суду про підготовку справи до судового розгляду

1. Після прийняття заяви суддя виносить ухвалу про підготовці справи до судового розгляду і вказує дії, які слід зробити сторонам, іншим особам, які беруть участь у справі, та строки вчинення цих дій для забезпечення правильного та своєчасного розгляду і вирішення справи.

2. Підготовка до судового розгляду є обов'язковою по кожному цивільній справі і проводиться суддею за участю сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, їх представників.

Стаття 148. Завдання підготовки справи до судового розгляду

Завданнями підготовки справи до судового розгляду є:

уточнення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи;

визначення закону, яким слід керуватися при вирішенні справи, і встановлення правовідносин сторін;

вирішення питання про склад осіб, які беруть участь у справі, та інших учасників процесу;

подання необхідних доказів сторонами, іншими особами, що у справі;

примирення сторін.

Стаття 149. Дії сторін при підготовці справи до судового розгляду

1. При підготовці справи до судового розгляду позивач або його представник:

1) передає відповідачу копії доказів, що обгрунтовують фактичні підстави позову;

2) заявляє перед суддею клопотання про витребування доказів, які він не може отримати самостійно без допомоги суду.

2. Відповідач або його представник:

1) уточнює позовні вимоги позивача і фактичні підстави цих вимог;

2) представляє позивачеві або його представникові і суду заперечення у письмовій формі щодо позовних вимог;

3) передає позивачу або його представникові і судді докази, що обгрунтовують заперечення щодо позову;

4) заявляє перед суддею клопотання про витребування доказів, які він не може отримати самостійно без допомоги суду.

Стаття 150. Дії судді при підготовці справи до судового розгляду

1. При підготовці справи до судового розгляду суддя:

1) роз'яснює сторонам їх процесуальні права та обов'язки;

2) опитує позивача або його представника по суті заявлених вимог і пропонує, якщо це необхідно, представити додаткові докази у визначений термін;

3) опитує відповідача за обставинами справи, з'ясовує, які є заперечення щодо позову та якими доказами ці заперечення можуть бути підтверджені;

4) вирішує питання про вступ у справу співпозивачів, співвідповідачів і третіх осіб без самостійних вимог щодо предмета спору, а також вирішує питання про заміну неналежного відповідача, з'єднанні і роз'єднанні позовних вимог;

5) вживає заходів щодо укладення сторонами мирової угоди і роз'яснює сторонам їх право звернутися за вирішенням спору до третейського суду та наслідки таких дій;

6) сповіщає про час і місце розгляду справи зацікавлених у його результаті громадян або організації;

7) вирішує питання про виклик свідків;

8) призначає експертизу та експерта для її проведення, а також вирішує питання про залучення до участі в процесі спеціаліста, перекладача;

9) за клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, їх представників витребує від організацій чи громадян докази, які сторони або їх представники не можуть отримати самостійно;

10) у випадках, не терплять зволікання, проводить з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, огляд на місці письмових і речових доказів;

11) спрямовує судові доручення;

12) вживає заходів щодо забезпечення позову;

13) у випадках, передбачених статтею 152 цього Кодексу, вирішує питання про проведення попереднього судового засідання, його час і місце;

14) здійснює інші необхідні процесуальні дії.

2. Суддя направляє або вручає відповідачеві копії заяви та доданих до неї документів, які обгрунтовують вимоги позивача, і пропонує представити у встановлений ним термін докази в обгрунтування своїх заперечень. Суддя роз'яснює, що неподання відповідачем доказів і заперечень у встановлений суддею строк не перешкоджає розгляду справи за наявними у справі доказам.

3. У разі систематичного протидії боку своєчасної підготовки справи до судового розгляду суддя може стягнути на користь іншої сторони компенсацію за фактичну втрату часу за правилами, встановленими статтею 99 цього Кодексу.

Стаття 151. З'єднання і роз'єднання кількох позовних вимог

1. Позивач вправі з'єднати в одній заяві кілька позовних вимог, пов'язаних між собою.

2. Суддя виділяє одну або кілька з'єднаних позовних вимог в окреме провадження, якщо визнає, що окремий розгляд вимог буде доцільно.

3. При пред'явленні позовних вимог кількома позивачами або до кількох відповідачів суддя вправі виділити одне або декілька вимог в окреме провадження, якщо визнає, що окремий розгляд вимог буде сприяти правильному і своєчасному розгляду і вирішення справи.

4. Суддя, встановивши, що у провадженні цього суду є кілька однорідних справ, в яких беруть участь одні й ті ж сторони, або кілька справ за позовами одного позивача до різних відповідачів або різних позивачів до одного відповідача, з урахуванням думки сторін має право об'єднати ці справи в одну виробництво для спільного розгляду і дозволу, якщо визнає, що таке об'єднання буде сприяти правильному і своєчасному розгляду і вирішення справи.

Стаття 152. Попереднє судове засідання

1. Попереднє судове засідання має на меті процесуальне закріплення розпорядчих дій сторін, скоєних при підготовці справи до судового розгляду, визначення обставин, що мають значення для правильного розгляду і вирішення справи, визначення достатності доказів у справі, дослідження фактів пропуску строків звернення до суду і строків позовної давності.

2. Попереднє судове засідання проводиться суддею одноосібно. Сторони повідомляються про час і місце попереднього судового засідання. Сторони в попередньому судовому засіданні мають право подавати докази, наводити докази, заявляти клопотання.

3. За складних справах з урахуванням думки сторін суддя може призначити термін проведення попереднього судового засідання, що виходить за межі встановлених цим Кодексом строків розгляду та вирішення справ.

4. За наявності обставин, передбачених статтями 215, 216, 220, абзацами другим - шостим статті 222 цього Кодексу, провадження у справі в попередньому судовому засіданні може бути призупинено або припинено, заяву залишено без розгляду.

5. Про зупинення, припинення провадження у справі, про залишення заяви без розгляду виноситься ухвала суду. На ухвалу суду може бути подана скарга.

6. У попередньому судовому засіданні може розглядатися заперечення відповідача щодо пропуску позивачем без поважних причин строку позовної давності для захисту права і встановленого федеральним законом строку звернення до суду.

При встановленні факту пропуску без поважних причин строку позовної давності або строку звернення до суду суддя приймає рішення про відмову в позові без дослідження інших фактичних обставин у справі. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному чи касаційному порядку.

7. Про проведений попередньому судовому засіданні складається протокол відповідно до статей 229 і 230 цього Кодексу.

Стаття 153. Призначення справи до судового розгляду

Суддя, визнавши справу підготовленим, виносить ухвалу про призначення його до розгляду в судовому засіданні, сповіщає сторони, інших осіб, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду справи, викликає інших учасників процесу.

Глава 15. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Стаття 154. Терміни розгляду та вирішення цивільних справ

1. Цивільні справи розглядаються і вирішуються судом до закінчення двох місяців з дня надходження заяви до суду, а світовим суддею до закінчення місяця з дня прийняття заяви до провадження.

2. Справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів розглядаються і вирішуються до закінчення місяця.

3. Федеральними законами можуть встановлюватися скорочені терміни розгляду і вирішення окремих категорій цивільних справ.

Стаття 155. Судове засідання

Розгляд цивільної справи відбувається в судовому засіданні з обов'язковим повідомленням осіб, які беруть участь у справі, про час і місце засідання.

Стаття 156. Головуючий у судовому засіданні

1. Суддя, який розглядає справу одноособово, виконує обов'язки головуючого. При колегіальному розгляді справи в районному суді головує суддя або голова цього суду, в засіданнях інших судів - суддя, голова або заступник голови відповідного суду.

2. Головуючий керує судовим засіданням, створює умови для всебічного і повного дослідження доказів та обставин справи, усуває з судового розгляду все, що не має відношення до даної справи. У разі заперечень будь-кого з учасників процесу щодо дій головуючого ці заперечення заносяться до протоколу судового засідання. Головуючий надає роз'яснення щодо своїх дій, а при колегіальному розгляді справи роз'яснення даються всім складом суду.

3. Головуючий вживає необхідних заходів щодо забезпечення належного порядку в судовому засіданні. Розпорядження головуючого обов'язкові для всіх учасників процесу, а також для громадян, присутніх в залі засідання суду.

Стаття 157. Безпосередність, усність і безперервність судового розгляду

1. Суд при розгляді справи зобов'язаний безпосередньо досліджувати докази по справі: заслухати пояснення сторін і третіх осіб, показання свідків, висновки експертів, консультації та роз'яснення фахівців, ознайомитися з письмовими доказами, оглянути речові докази, прослухати аудіозаписи і переглянути відеозаписи.

2. Розгляд справи відбувається усно і при незмінному складі суддів. У разі заміни одного з суддів у процесі розгляду справи розгляд має бути здійснене з самого початку.

3. Судове засідання по кожній справі відбувається безперервно, за винятком часу, призначеного для відпочинку. До закінчення розгляду розпочатої справи або до відкладення його розгляду суд не вправі розглядати інші цивільні, кримінальні та адміністративні справи.

Стаття 158. Порядок у судовому засіданні

1. При вході суддів до зали судового засідання всі присутні в залі встають. Оголошення рішення суду, а також оголошення ухвали суду, яким закінчується справа без прийняття рішення, всі присутні в залі засідання вислуховують стоячи.

2. Учасники процесу звертаються до суддів зі словами: "Шановний суд!", І свої показання і пояснення вони дають стоячи. Відступ від цього правила може бути допущено з дозволу головуючого.

3. Судовий розгляд відбувається в умовах, що забезпечують належний порядок в судовому засіданні і безпеку учасників процесу.

4. Належного порядку в судовому засіданні не повинні заважати дії громадян, присутніх в залі засідання і здійснюють дозволені судом фотозйомку та відеозапис, трансляцію судового засідання по радіо і телебаченню. Ці дії повинні здійснюватися на зазначених судом місцях у залі засідання і з урахуванням думки осіб, які беруть участь у справі, можуть бути обмежені судом у часі.

5. Учасники процесу і всі присутні в залі судового засідання громадяни зобов'язані дотримуватися встановленого порядку в судовому засіданні.

Стаття 159. Заходи, що застосовуються до порушників порядку в судовому засіданні

1. Особі, що порушує порядок у судовому засіданні, головуючий від імені суду оголошує попередження.

2. При повторному порушенні порядку особа, яка бере участь у справі, або його представник можуть бути видалені із залу судового засідання на підставі ухвали суду на весь час судового засідання або частину його. В останньому випадку головуючий знайомить особу, знову допущене в зал засідання, з процесуальними діями, вчиненими в його відсутність. Громадяни, присутні в судовому засіданні, за повторне порушення порядку видаляються за розпорядженням головуючого із залу засідання суду на весь час судового засідання.

3. Суд також має право накласти на осіб, винних у порушенні порядку в судовому засіданні, штраф у розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці.

4. У випадку, якщо в діях особи, що порушує порядок у судовому засіданні, є ознаки злочину, суддя направляє відповідні матеріали прокурору для порушення кримінальної справи стосовно порушника.

5. У разі масового порушення порядку громадянами, присутніми в судовому засіданні, суд може видалити із залу засідання суду громадян, які є учасниками процесу, і розглянути справу в закритому судовому засіданні або відкласти розгляд справи.

Стаття 160. Відкриття судового засідання

У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка цивільна справа підлягає розгляду.

Стаття 161. Перевірка явки учасників процесу

1. Секретар судового засідання доповідає судові, хто з викликаних по цивільній справі осіб з'явився, чи сповіщено неявившийся особи і які є відомості про причини їх відсутності.

2. Головуючий встановлює особу з'явилися учасників процесу, перевіряє повноваження посадових осіб, їх представників.

Стаття 162. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків

1. Особи, які беруть участь у справі, має право запропонувати суду кандидатуру перекладача.

2. Головуючий роз'яснює перекладачеві його обов'язок переводити пояснення, показання, заяви осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство, а особам, які не володіють мовою, якою ведеться судочинство, зміст наявних у справі пояснень, показань, заяв осіб, які беруть участь у справі, свідків і оголошуваних документів, аудіозаписів, висновків експертів, консультацій і пояснень фахівців, розпоряджень головуючого, ухвали або рішення суду.

3. Перекладач має право задавати присутнім при перекладі учасникам процесу питання для уточнення перекладу, знайомитися з протоколом судового засідання або окремої процесуальної дії і робити зауваження з приводу правильності перекладу, що підлягають занесенню до протоколу судового засідання.

4. Головуючий попереджає перекладача про відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом Російської Федерації, за завідомо неправильний переклад і долучає його підписку про це до протоколу судового засідання.

У разі ухилення перекладача від явки в суд або від належного виконання своїх обов'язків він може бути підданий штрафу в розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці.

5. Правила цієї статті поширюються на особу, що володіє навичками сурдоперекладу.

Стаття 163. Видалення свідків із залу судового засідання

З'явилися свідки видаляються з залу судового засідання. Головуючий вживає заходів для того, щоб допитані свідки не спілкувалися з недопрошеннимі свідками.

Стаття 164. Оголошення складу суду і роз'яснення права самовідводу та відводу

1. Головуючий оголошує склад суду, повідомляє, хто бере участь в судовому засіданні як прокурора, секретаря судового засідання, представників сторін і третіх осіб, а також в якості експерта, спеціаліста, перекладача, і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти самовідводи та відводи .

2. Підстави для самовідводів і відводів, порядок їх вирішення і наслідки задоволення заяв про самовідводи і про відводах визначаються статтями 16 - 21 цього Кодексу.

Стаття 165. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків

Головуючий роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов'язки, а сторонам також їх права, передбачені статтею 39 цього Кодексу.

Стаття 166. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі

Клопотання осіб, які беруть участь у справі, з питань, пов'язаних з розглядом справи, вирішуються на підставі ухвал суду після заслуховування думок інших осіб, що у справі.

Стаття 167. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, їх представників

1. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомити суд про причини неявки і надати докази поважності цих причин.

2. У разі неявки в судове засідання кого-небудь з осіб, які беруть участь у справі, щодо яких відсутні відомості про їх сповіщення, розгляд справи відкладається.

У разі, якщо особи, що у справі, повідомлені про час і місце судового засідання, суд відкладає розгляд справи у разі визнання причин їх неявки поважними.

3. Суд вправі розглянути справу у випадку неявки кого-небудь з осіб, які беруть участь у справі і повідомлених про час і місце судового засідання, якщо ними не представлені відомості про причини неявки або суд визнає причини їх неявки неповажними.

4. Суд вправі розглянути справу за відсутності відповідача, повідомленого про час і місце судового засідання, якщо він не повідомив суду про поважних причини неявки і не просив розглянути справу у його відсутність.

5. Сторони вправі просити суд про розгляд справи в їх відсутність і напрямку їм копій рішення суду.

6. Суд може відкласти розгляд справи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, у зв'язку з неявкою його представника з поважної причини.

Стаття 168. Наслідки неявки в судове засідання свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів

1. У разі неявки в судове засідання свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів суд вислуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість розгляду справи за відсутності свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та виносить ухвалу про продовження судового розгляду або про його відкладення.

2. У випадку, якщо викликаний свідок, експерт, спеціаліст, перекладач не з'явився в судове засідання з причин, визнаних судом неповажними, він може бути підданий штрафу в розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці. Свідок при неявці в судове засідання без поважних причин по вторинному викликом може бути підданий примусовому приводу.

Стаття 169. Відкладення розгляду справи

1. Відкладення розгляду справи допускається у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у випадку, якщо суд визнає неможливим розгляд справи в цьому судовому засіданні внаслідок неявки кого-небудь з учасників процесу, пред'явлення зустрічного позову, необхідності подання або витребування додаткових доказів, залучення до участі в справі інших осіб, вчинення інших процесуальних дій.

2. При відкладенні розгляду справи призначається дата нового судового засідання з урахуванням часу, необхідного для виклику учасників процесу або витребування доказів, про що він з'явився особам оголошується під розписку. Неявившийся особи і знову залучаються до участі в процесі особи повідомляються про час і місце нового судового засідання.

3. Розгляд справи після її відкладення починається спочатку.

4. У випадку, якщо сторони не наполягають на повторенні пояснень всіх учасників процесу, знайомі з матеріалами справи, в тому числі з поясненнями учасників процесу, даними раніше, склад суду не змінився, суд має право надати можливість учасникам процесу підтвердити раніше дані пояснення без їх повторення, доповнити їх, задати додаткові запитання.

Стаття 170. Допит свідків при відкладенні розгляду справи

При відкладенні розгляду справи суд вправі допитати свідків з'явилися, якщо в судовому засіданні присутні сторони. Вторинний виклик цих свідків в нове судове засідання допускається тільки в разі потреби.

Стаття 171. Роз'яснення експертові і спеціалістові їх прав та обов'язків

Головуючий роз'яснює експертові і спеціалістові їх права та обов'язки, а також попереджає експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, про що у нього береться підписка, яка додається до протоколу судового засідання.

Стаття 172. Початок розгляду справи по суті

Розгляд справи по суті починається доповіддю головуючого або кого-небудь із суддів. Потім головуючий з'ясовує, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач вимоги позивача та чи не бажають сторони закінчити справу укладенням мирової угоди.

Стаття 173. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і мирова угода сторін

1. Заява позивача про відмову від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін заносяться до протоколу судового засідання і підписуються позивачем, відповідачем або обома сторонами. У випадку, якщо відмова від позову, визнання позову або мирова угода сторін виражені в адресованих суду заявах в письмовій формі, ці заяви приєднуються до справи, на що вказується в протоколі судового засідання.

2. Суд роз'яснює позивачеві, відповідачеві або сторонам наслідки відмови від позову, визнання позову або укладення мирової угоди сторін.

3. При відмові позивача від позову і прийняття його судом або затвердження мирової угоди сторін суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняється провадження у справі. У визначенні суду повинні бути зазначені умови затверджується судом мирової угоди сторін. При визнанні відповідачем позову і прийняття його судом приймається рішення про задоволення заявлених позивачем вимог.

4. У разі неприйняття судом відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем або незатвердження мирової угоди сторін суд виносить про це ухвалу і продовжує розгляд справи по суті.

Стаття 174. Пояснення осіб, які беруть участь у справі

1. Після доповіді справи суд заслуховує пояснення позивача і бере участь на його стороні третьої особи, відповідача і бере участь на його стороні третьої особи, а потім інших осіб, які беруть участь у справі. Прокурор, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій, громадяни, які звернулися до суду за захистом прав і законних інтересів інших осіб, дають пояснення першими. Особи, які беруть участь у справі, має право ставити один одному питання. Судді мають право ставити питання особам, які беруть участь у справі, в будь-який момент дачі ними пояснень.

2. Пояснення в письмовій формі осіб, які беруть участь у справі, в разі їх неявки, а також у випадках, передбачених статтями 62 і 64 цього Кодексу, оголошуються головуючим.

Стаття 175. Встановлення послідовності дослідження доказів

Суд, заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, та враховуючи їх думки, встановлює послідовність дослідження доказів.

Стаття 176. Попередження свідка про відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань

1. До допиту свідка головуючий встановлює його особу, роз'яснює йому права та обов'язки свідка і попереджає про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань. У свідка береться підписка про те, що йому роз'яснені його обов'язки і відповідальність. Підписка долучається до протоколу судового засідання.

2. Свідкові, яка не досягла шістнадцяти років, головуючий роз'яснює обов'язок правдиво розповісти все відоме йому в справі, але він не попереджається про відповідальність за неправомірну відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань.

Стаття 177. Порядок допиту свідка

1. Кожний свідок допитується окремо.

2. Головуючий з'ясовує ставлення свідка до осіб, які беруть участь у справі, і пропонує свідку повідомити суду все, що йому особисто відомо про обставини справи.

3. Після цього свідку можуть бути задані питання. Першим задає питання особа, за заявою якої викликано свідка, представник цієї особи, а потім інші особи, які беруть участь у справі, їх представники. Судді вправі ставити запитання свідку в будь-який момент його допиту.

4. У разі необхідності суд повторно може допитати свідка в тому ж або в наступному судовому засіданні, а також повторно допитати свідків для з'ясування протиріч у їхніх показаннях.

5. Допитаний свідок залишається в залі судового засідання до закінчення розгляду справи, якщо суд не дозволить йому піти раніше.

Стаття 178. Використання свідком письмових матеріалів

Свідок при дачі показань може користуватися письмовими матеріалами у випадках, якщо показання пов'язані з будь-якими цифровими або іншими даними, які важко зберегти в пам'яті. Ці матеріали пред'являються суду, особам, які беруть участь у справі, і можуть бути долучені до справи на підставі ухвали суду.

Стаття 179. Допит неповнолітнього свідка

1. Допит свідка віком до чотирнадцяти років, а на розсуд суду і допит свідка у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років виробляються за участю педагогічного працівника, який викликається в суд. У разі необхідності викликаються також батьки, усиновителі, опікун або піклувальник неповнолітнього свідка. Зазначені особи можуть з дозволу головуючого задавати свідкові питання, а також висловлювати свою думку стосовно особи свідка і змісту даних ним свідчень.

2. У виняткових випадках, якщо це необхідно для встановлення обставин справи, на час допиту неповнолітнього свідка із залу судового засідання на підставі ухвали суду може бути видалена та чи інша особа, яка бере участь у справі, або може бути вилучений хто-небудь з громадян, присутніх в залі судового засідання. Особі, яка бере участь у справі, після повернення в зал судового засідання має бути повідомлено зміст показань неповнолітнього свідка і повинна бути надана можливість задати свідкові запитання.

3. Свідок, який не досяг віку шістнадцяти років, після закінчення його допиту видаляється з залу судового засідання, за винятком випадку, якщо суд визнає необхідною присутність цього свідка в залі судового засідання.

Стаття 180. Оголошення показань свідків

Показання свідків, отримані у випадках, передбачених статтями 62, 64, частиною першою статті 70 і статтею 170 цього Кодексу, оголошуються в судовому засіданні, після чого особи, які беруть участь у справі, має право дати по ним пояснення.

Стаття 181. Дослідження письмових доказів

Письмові докази або протоколи їх огляду, складені у випадках, передбачених статтями 62, 64, пунктом 10 частини першої статті 150 цього Кодексу, оголошуються в судовому засіданні і пред'являються особам, які беруть участь у справі, їх представникам, а в необхідних випадках свідкам, експертам, спеціалістам . Після цієї особи, які беруть участь у справі, можуть дати пояснення.

Стаття 182. Оголошення і дослідження листування і телеграфних повідомлень громадян

З метою охорони таємниці листування і телеграфних повідомлень листування і телеграфні повідомлення громадян можуть бути оголошені і досліджені судом у відкритому судовому засіданні тільки за згодою осіб, між якими ці листування і телеграфні повідомлення відбувалися. Без згоди цих осіб їхнє листування і телеграфні повідомлення оголошуються та досліджуються у закритому судовому засіданні.

Стаття 183. Дослідження речових доказів

1. Речові докази оглядаються судом і пред'являються особам, які беруть участь у справі, їх представникам, а в необхідних випадках свідкам, експертам, спеціалістам. Особи, яким пред'явлені речові докази, можуть звертати увагу суду на ті чи інші обставини, пов'язані з оглядом. Ці заяви заносяться до протоколу судового засідання.

2. Протоколи огляду на місці речових доказів оголошуються в судовому засіданні, після чого особи, які беруть участь у справі, можуть дати пояснення.

Стаття 184. Огляд на місці

1. Письмові і речові докази, які неможливо або важко доставити в суд, оглядаються і досліджуються за місцем їх знаходження або в іншому визначеному судом місці. Про виробництво огляду на місці суд постановляє ухвалу.

2. Про час і місце огляду повідомляються особи, які беруть участь у справі, їх представники, проте їх неявка не перешкоджає проведенню огляду. У необхідних випадках також викликаються свідки, експерти, фахівці.

3. Результати огляду на місці заносяться до протоколу судового засідання. До протоколу додаються складені чи перевірені при огляді плани, схеми, креслення, розрахунки, копії документів, зроблені під час огляду відеозаписи, фотознімки письмових і речових доказів, а також висновок експерта та консультація фахівця в письмовій формі.

Стаття 185. Відтворення аудіо-чи відеозапису і її дослідження

1. При відтворенні аудіо-чи відеозапису, що містить відомості особистого характеру, а також при її дослідженні застосовуються правила, передбачені статтею 182 цього Кодексу.

2. Відтворення аудіо-чи відеозапису здійснюється в залі засідання або іншому спеціально обладнаному для цієї мети приміщенні з зазначенням в протоколі судового засідання ознак відтворюють джерел доказів і часу відтворення. Після цього суд заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у справі. При необхідності відтворення аудіо-чи відеозапису може бути повторений повністю або в будь-якої частини.

3. З метою з'ясування містяться в аудіо-чи відеозапису відомостей судом може бути залучено спеціаліста. У необхідних випадках суд може призначити експертизу.

Стаття 186. Заява про фальшивість доказу

У випадку заяви про те, що наявне у справі доказ є фальшивим, суд може для перевірки цієї заяви призначити експертизу або запропонувати сторонам представити інші докази.

Стаття 187. Дослідження висновку експерта. Призначення додаткової або повторної експертизи

1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні. З метою роз'яснення і доповнення висновку експерту можуть бути задані питання. Першим задає питання особа, за заявою якої призначено експертизу, його представник, а потім ставлять запитання інші особи, які беруть участь у справі, їх представники. У разі, якщо експертиза призначена за ініціативою суду, першим ставить питання експертові позивач, його представник. Судді вправі ставити запитання експертові в будь-який момент його допиту.

2. Висновок експерта досліджується в судовому засіданні, оцінюється судом поряд з іншими доказами і не має для суду заздалегідь встановленої сили. Незгода суду з висновком експерта повинна бути мотивована в рішенні суду по справі або в ухвалі суду про призначення додаткової або повторної експертизи, проведеної у випадках і в порядку, що передбачені статтею 87 цього Кодексу.

Стаття 188. Консультація фахівця

1. У необхідних випадках при огляді письмових чи речових доказів, відтворенні аудіо-чи відеозапису, призначення експертизи, допит свідків, вжиття заходів щодо забезпечення доказів суд може залучати фахівців для отримання консультацій, пояснень і надання безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складання планів і схем, відбору зразків для експертизи, оцінки майна).

2. Особа, викликана як фахівця, зобов'язана з'явитися в суд, відповідати на поставлені судом питання, давати в усній або письмовій формі консультації та роз'яснення, при необхідності надавати суду технічну допомогу.

3. Спеціаліст дає суду консультацію в усній чи письмовій формі, виходячи з професійних знань, без проведення спеціальних досліджень, що призначаються на підставі ухвали суду.

Консультація спеціаліста, дана в письмовій формі, оголошується в судовому засіданні і приєднується до справи. Консультації та пояснення фахівця, дані в усній формі, заносяться до протоколу судового засідання.

4. З метою роз'яснення та доповнення консультації спеціаліста можуть бути задані питання. Першим задає питання особа, за заявою якого був притягнутий фахівець, представник цієї особи, а потім ставлять запитання інші особи, які беруть участь у справі, їх представники. Фахівцю, залученим за ініціативою суду, першим ставить запитання позивач, його представник. Судді вправі ставити запитання спеціалісту в будь-який момент його допиту.

Стаття 189. Закінчення розгляду справи по суті

Після дослідження всіх доказів головуючий надає слово для висновку у справі прокурора, представника державного органу чи представнику органу місцевого самоврядування, які беруть участь в процесі відповідно до частини третьої статті 45 та статті 47 цього Кодексу, з'ясовує у інших осіб, які беруть участь у справі, їх представників , не бажають вони виступити з додатковими поясненнями. При відсутності таких заяв головуючий оголошує розгляд справи по суті закінченим і суд переходить до судових дебатів.

Стаття 190. Судові дебати

1. Судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь у справі, їх представників. У судових дебатах першим виступає позивач, його представник, потім - відповідач, його представник.

2. Третя особа, яка заявила самостійні вимоги щодо предмета спору у розпочатому процесі, і його представник у судових дебатах виступають після сторін, їх представників. Третя особа, не яка заявила самостійних вимог щодо предмета спору, та її представник у судових дебатах виступають після позивача або відповідача, на боці одного з яких третя особа бере участь у справі.

3. Прокурор, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та громадяни, які звернулися до суду за захистом прав і законних інтересів інших осіб, виступають у судових дебатах першими.

4. Після виголошення промов усіма особами, що у справі, їх представниками вони можуть виступити з репліками у зв'язку зі сказаним. Право останньої репліки завжди належить відповідачеві, його представнику.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав становищем статті 191 у зв'язку з тим, що скарга не відповідає вимогам допустимості, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 458-О.

Стаття 191. Поновлення розгляду справи по суті

1. Особи, які беруть участь у справі, їх представники у своїх виступах після закінчення розгляду справи по суті не має права посилатися на обставини, які судом не з'ясовувалися, а також на докази, які не досліджувалися в судовому засіданні.

2. У випадку, якщо суд під час або після судових дебатів визнає за необхідне з'ясувати нові обставини, що мають значення для розгляду справи, або дослідити нові докази, він виносить ухвалу про поновлення розгляду справи по суті. Після закінчення розгляду справи по суті судові дебати відбуваються в загальному порядку.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав положенням статті 192 в зв'язку з тим, що скарга не відповідає вимогам допустимості, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 458-О.

Стаття 192. Видалення суду для ухвалення рішення

Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення, про що головуючий оголошує присутнім у залі судового засідання.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав положенням статті 193 у зв'язку з тим, що скарга не відповідає вимогам допустимості, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 458-О.

Стаття 193. Оголошення рішення суду

1. Після прийняття та підписання рішення суд повертається до залу засідання, де головуючий або один з суддів оголошує рішення суду. Потім головуючий усно роз'яснює зміст рішення суду, порядок і строк його оскарження.

2. При оголошенні тільки резолютивної частини рішення суду головуючий зобов'язаний роз'яснити, коли особи, що беруть участь у справі, їх представники можуть ознайомитися з вмотивованим рішенням суду.

Про застосування окремих положень глави 16 "Рішення суду" див Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 19.12.2003 N 23.

Глава 16. РІШЕННЯ СУДУ

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав становищем статті 194 у зв'язку з тим, що скарга не відповідає вимогам допустимості, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 458-О.

Стаття 194. Прийняття рішення суду

1. Постанова суду першої інстанції, яким справа вирішується по суті, приймається ім'ям Російської Федерації у формі рішення суду.

2. Рішення суду приймається в нарадчій кімнаті, де можуть знаходитися тільки суддя, який розглядає справу, або судді, які входять до складу суду по справі. Присутність інших осіб у дорадчій кімнаті не допускається.

3. Нарада суддів відбувається в порядку, передбаченому статтею 15 цього Кодексу. Судді не можуть розголошувати судження, що висловлювалися під час наради.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав положенням статті 195 у зв'язку з тим, що скарга не відповідає вимогам допустимості, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 458-О.

Стаття 195. Законність і обгрунтованість рішення суду

1. Рішення суду повинно бути законним і обгрунтованим.

2. Суд обгрунтовує рішення лише на тих доказах, які були досліджені в судовому засіданні.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав положенням статті 196 в зв'язку з тим, що скарга не відповідає вимогам допустимості, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 458-О.

Стаття 196. Питання, які вирішуються при ухваленні рішення суду

1. При ухваленні рішення суд оцінює докази, визначає, які обставини, що мають значення для розгляду справи, встановлені які обставини не встановлені, які правовідносини сторін, який закон повинен бути застосований у даній справі і чи підлягає позов задоволенню.

2. Суд, визнавши за необхідне з'ясувати нові обставини, що мають значення для розгляду справи, або дослідити нові докази, виносить ухвалу про поновлення судового розгляду. Після закінчення розгляду справи по суті суд знову заслуховує судові дебати.

3. Суд приймає рішення по заявленими позивачем вимогами. Проте суд може вийти за межі заявлених вимог у випадках, передбачених федеральним законом.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав положенням статті 197 в зв'язку з тим, що скарга не відповідає вимогам допустимості, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 458-О.

Стаття 197. Виклад рішення суду

1. Рішення суду викладається у письмовій формі головуючим або одним із суддів.

2. Рішення суду підписується суддею при одноосібному розгляді ним справи або всіма суддями при колегіальному розгляді справи, в тому числі суддею, які залишилися при окремій думці. Виправлення, внесені до рішення суду, повинні бути засвідчені підписами суддів.

Стаття 198. Зміст рішення суду

1. Рішення суду складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

2. У вступній частині рішення суду повинні бути зазначені дата і місце прийняття рішення суду, назва суду, який прийняв рішення, склад суду, секретар судового засідання, сторони, інші особи, які беруть участь у справі, їх представники, предмет спору або заявлене вимога.

3. Описова частина рішення суду повинна містити вказівку на вимога позивача, заперечення відповідача і пояснення інших осіб, які беруть участь у справі.

4. У мотивувальній частині рішення суду повинні бути зазначені обставини справи, встановлені судом; докази, на яких грунтуються висновки суду про ці обставини; доводи, за якими суд відкидає ті чи інші докази; закони, якими керувався суд.

У разі визнання позову відповідачем у мотивувальній частині рішення суду може бути зазначено тільки на визнання позову і прийняття його судом.

У разі відмови в позові у зв'язку з визнанням неповажними причин пропуску строку позовної давності або строку звернення до суду в мотивувальній частині рішення суду вказується тільки на встановлення судом даних обставин.

5. Резолютивна частина рішення суду повинна містити висновки суду про задоволення позову або про відмову в задоволенні позову повністю або в частині, вказівка ​​на розподіл судових витрат, строк і порядок оскарження рішення суду.

Стаття 199. Складання мотивованого рішення суду

Рішення суду приймається негайно після розгляду справи. Складання мотивованого рішення суду може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але резолютивну частину рішення суд повинен оголосити в тому ж судовому засіданні, в якому закінчився розгляд справи. Оголошена резолютивна частина рішення суду повинна бути підписана всіма суддями і долучена до справи.

Стаття 200. Виправлення описок і явних арифметичних помилок в рішенні суду

1. Після оголошення рішення суд, який прийняв рішення по справі, не вправі скасувати або змінити його.

2. Суд може за своєю ініціативою або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити допущені в рішенні суду описки чи явні арифметичні помилки. Питання про внесення виправлень у рішення суду розглядається в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до вирішення питання про внесення виправлень у рішення суду.

3. На ухвалу суду про внесення виправлень у рішення суду може бути подана скарга.

Стаття 201. Додаткове рішення суду

1. Суд, який прийняв рішення по справі, може за своєю ініціативою або за заявою осіб, які беруть участь у справі, прийняти додаткове рішення суду в разі, якщо:

1) з якого-небудь вимогу, за яким особи, які беруть участь у справі, представляли докази і давали пояснення, не було прийнято рішення суду;

2) суд, дозволивши питання про право, не зазначив розмір присудженої суми, майно, яке підлягає передачі, або дії, які зобов'язаний зробити відповідач;

3) судом не вирішено питання про судові витрати.

2. Питання про ухвалення додаткового рішення суду може бути поставлений до набрання законної сили рішенням суду. Додаткове рішення приймається судом після розгляду зазначеного питання в судовому засіданні і може бути оскаржене. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до розгляду і вирішення питання про прийняття додаткового рішення суду.

3. На ухвалу суду про відмову у прийнятті додаткового рішення суду може бути подана скарга.

Стаття 202. Роз'яснення рішення суду

1. У разі неясності рішення суд, який прийняв його, за заявою осіб, які беруть участь у справі, судового пристава-виконавця вправі роз'яснити рішення суду, не змінюючи його змісту. Роз'яснення рішення суду допускається, якщо воно не приведено у виконання і не закінчився термін, протягом якого рішення суду може бути примусово виконано.

2. Питання про роз'яснення рішення суду розглядається в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до розгляду і вирішення питання про роз'яснення рішення суду.

3. На ухвалу суду про роз'яснення рішення суду може бути подана скарга.

Стаття 203. Відстрочка або розстрочка виконання рішення суду, зміна способу і порядку виконання рішення суду

1. Суд, який розглянув справу, за заявами осіб, які беруть участь у справі, судового пристава-виконавця або виходячи з майнового стану сторін або інших обставин має право відстрочити або розстрочити виконання рішення суду, змінити спосіб і порядок його виконання.

2. Зазначені у частині першій цієї статті заяви розглядаються в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до розгляду і вирішення поставленого перед судом питання.

3. На ухвалу суду про відстрочку або про розстрочку виконання рішення суду, про зміну способу і порядку його виконання може бути подана скарга.

Стаття 204. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

У випадку, якщо суд встановлює певні порядок і термін виконання рішення суду, звертає рішення суду до негайного виконання або вживає заходів щодо забезпечення його виконання, на це вказується в резолютивній частині рішення суду.

Стаття 205. Рішення суду про присудження майна або його вартості

При присудження майна в натурі суд зазначає у рішенні суду вартість цього майна, яка повинна бути стягнута з відповідача у випадку, якщо при виконанні рішення суду присуджене майно не виявиться в наявності.

Стаття 206. Рішення суду, яке зобов'язує відповідача вчинити певні дії

1. При прийнятті рішення суду, що зобов'язує відповідача вчинити певні дії, не пов'язані з передачею майна або грошових сум, суд у тому ж рішенні може вказати, що, якщо відповідач не виконає рішення протягом встановленого строку, позивач вправі вчинити ці дії за рахунок відповідача зі стягненням з нього необхідних витрат.

2. У разі, якщо зазначені дії можуть бути здійснені тільки відповідачем, суд встановлює в рішенні строк, протягом якого рішення суду повинно бути виконане. Рішення суду, яке зобов'язує організацію чи колегіальний орган вчинити певні дії (виконати рішення суду), не пов'язані з передачею майна або грошових сум, виповнюється їх керівником у встановлений термін. У разі невиконання рішення без поважних причин суд, який прийняв рішення, або судовий пристав-виконавець застосовує щодо керівника організації або керівника колегіального органу заходи, передбачені федеральним законом.

Стаття 207. Рішення суду на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів

1. При прийнятті рішення суду на користь кількох позивачів суд зазначає, в якій частці воно відноситься до кожного з них, або вказує, що право стягнення є солідарним.

2. При прийнятті рішення суду проти кількох відповідачів суд зазначає, в якій частці кожен з відповідачів повинен виконати рішення суду, або вказує, що їх відповідальність є солідарною.

Стаття 208. Індексація присуджених грошових сум

1. За заявою стягувача або боржника суд, який розглядав справу, може провести індексацію стягнутих судом грошових сум на день виконання рішення суду.

2. Заява розглядається в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до вирішення питання про індексацію присуджених грошових сум.

3. На ухвалу суду про індексацію присуджених грошових сум може бути подана скарга.

Стаття 209. Набрання законної сили рішень суду

1. Рішення суду набирають законної сили після закінчення строку на апеляційне чи касаційне оскарження, якщо вони не були оскаржені.

У разі подання апеляційної скарги рішення мирового судді набирає законної сили після розгляду районним судом цієї скарги, якщо оскаржуване рішення суду не скасоване. Якщо рішенням районного суду скасовано або змінено рішення мирового судді та прийнято нове рішення, воно набирає законної сили негайно.

У разі подання касаційної скарги рішення суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи судом касаційної інстанції.

2. Після вступу в законну силу рішення суду сторони, інші особи, які беруть участь у справі, їх правонаступники не можуть знову заявляти в суді ті ж позовні вимоги, на тій же підставі, а також оспорювати в іншому цивільному процесі встановлені судом факти і правовідносини.

3. У разі, якщо після набрання законної сили рішенням суду, на підставі якого з відповідача стягуються періодичні платежі, змінюються обставини, що впливають на визначення розміру платежів або їх тривалість, кожна сторона шляхом пред'явлення нового позову вправі вимагати зміни розміру та строків платежів.

Стаття 210. Виконання рішення суду

Рішення суду приводиться у виконання після набрання ним законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому федеральним законом.

Стаття 211. Рішення суду, підлягають негайному виконанню

Негайному виконанню підлягає судовий наказ або рішення суду про:

стягнення аліментів;

виплату працівникові заробітної плати протягом трьох місяців;

поновлення на роботі;

включення громадянина Російської Федерації у список виборців, учасників референдуму.

Стаття 212. Право суду звернути до негайного виконання рішення

1. Суд може на прохання позивача звернути до негайного виконання рішення, якщо внаслідок особливих обставин уповільнення його виконання може привести до значного збитку для стягувача або виконання може виявитися неможливим. При допущенні негайного виконання рішення суд може зажадати від позивача забезпечення повороту його виконання на випадок відміни рішення суду. Питання про негайне виконання рішення суду може бути розглянутий одночасно з прийняттям рішення суду.

2. Питання про допущення негайного виконання рішення суду вирішується в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою до вирішення питання про негайне виконання рішення суду.

3. На ухвалу суду про негайне виконання рішення суду може бути подана скарга. Подача окремої скарги на ухвалу про негайне виконання рішення суду не зупиняє виконання цієї ухвали.

Стаття 213. Забезпечення виконання рішення суду

Суд може забезпечити виконання рішення суду, не зверненого до негайного виконання, за правилами, встановленими главою 13 цього Кодексу.

Стаття 214. Висилка особам, які беруть участь у справі, копій рішення суду

Особам, які беруть участь у справі, але не присутнім в судовому засіданні, копії рішення суду надсилаються не пізніше ніж через п'ять днів з дня прийняття рішення суду в остаточній формі.

Глава 17. ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Стаття 215. Обов'язок суду зупинити провадження у справі

Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі в разі:

смерті громадянина, якщо спірне правоотношение допускає правонаступництво, або реорганізації юридичної особи, які є сторонами в справі або третіми особами з самостійними вимогами;

визнання боку недієздатною або відсутності законного представника в особи, визнаного недієздатним;

участі відповідача у бойових діях, виконання завдань в умовах надзвичайного або воєнного стану, а також в умовах воєнних конфліктів або прохання позивача, який бере участь у бойових діях або у виконанні завдань в умовах надзвичайного або воєнного стану, а також в умовах військових конфліктів;

неможливості розгляду даної справи до вирішення іншої справи, що розглядається у цивільному, адміністративному або кримінальному провадженні;

звернення суду до Конституційного Суду Російської Федерації із запитом про відповідність закону, що підлягає застосуванню, Конституції Російської Федерації.

Стаття 216. Право суду зупинити провадження у справі

Суд може за заявою осіб, які беруть участь у справі, або за своєю ініціативою призупинити виробництво у справі в разі:

знаходження сторони в лікувальному закладі;

розшуку відповідача;

призначення судом експертизи;

призначення органом опіки та піклування обстеження умов життя усиновлювачів у справі про усиновлення (удочеріння) та інших справах, що зачіпають права та законні інтереси дітей;

напрямки судом судового доручення відповідно до статті 62 цього Кодексу.

Стаття 217. Терміни зупинення провадження у справі

Провадження у справі зупиняється у випадках, передбачених:

абзацами другим та третім статті 215 цього Кодексу, - до визначення правонаступника особи, яка бере участь у справі, або призначення недієздатній особі законного представника;

абзацом четвертим статті 215 цього Кодексу, - до усунення обставин, що стали підставою для зупинення провадження у справі;

абзацу п'ятого статті 215 цього Кодексу, - до набрання законної сили судовим постанови, рішення суду, вироку, ухвали суду або до прийняття постанови за матеріалами справи, що розглядається в адміністративному провадженні;

абзацом шостим статті 215 цього Кодексу, - до прийняття Конституційним Судом Російської Федерації відповідної постанови.

Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі

На ухвалу суду про зупинення провадження у справі може бути подана скарга.

Стаття 219. Відновлення провадження у справі

Провадження у справі відновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення, на підставі заяви осіб, які беруть участь у справі, або з ініціативи суду. При поновленні провадження суд сповіщає про це осіб, які беруть участь у справі.

Глава 18. ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

Положення статті 220 у взаємозв'язку зі статтею 253 ЦПК Російської Федерації за своїм конституційно-правовим змістом в системі чинного цивільного процесуального регулювання припускають, що суд не може припинити провадження у справі про оскарження нормативного правового акта, визнаного за рішенням органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, яка прийняла даний нормативний правовий акт, що втратив силу після подачі до суду відповідної заяви, якщо в процесі судового розгляду буде встановлено порушення оспорюваним нормативним правовим актом прав і свобод заявника, гарантованих Конституцією України, законами та іншими нормативними правовими актами (Ухвала Конституційного Суду РФ від 12.05.2005 N 244-О).

Стаття 220. Підстави припинення провадження у справі

Суд закриває провадження у справі в разі, якщо:

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав абзацом другим статті 220 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 24.11.2005 N 471-О.

справа не підлягає розгляду і вирішення в суді в порядку цивільного судочинства з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 134 цього Кодексу;

є що вступило в законну силу і прийняте по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення суду або ухвала суду про припинення провадження у справі у зв'язку з прийняттям відмови позивача від позову або затвердженням мирової угоди сторін;

позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом;

сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом;

є що стало обов'язковим для сторін, прийняте по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав рішення третейського суду, за винятком випадків, якщо суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду;

після смерті громадянина, що був однією з сторін у справі, спірні правовідносини не допускає правонаступництво або ліквідація організації, що була однією із сторін у справі, завершена.

Стаття 221. Порядок і наслідки припинення провадження у справі

Провадження у справі припиняється ухвалою суду, в якому вказується, що повторне звернення до суду по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Глава 19. Залишення заяви без розгляду

Стаття 222. Підстави для залишення заяви без розгляду

Суд залишає заяву без розгляду в разі, якщо:

позивачем не дотриманий встановлений федеральним законом для даної категорії справ або передбачений договором сторін досудовий порядок врегулювання спору;

заяву подано недієздатною особою;

заяву підписано або подано особою, не має повноважень на його підписання або пред'явлення позову;

у провадженні цього чи іншого суду, арбітражного суду є порушену раніше справу по спору між тими ж сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

є угода сторін про передачу даного спору на розгляд і вирішення третейського суду і від відповідача до початку розгляду справи по суті надійшло заперечення щодо розгляду і вирішення спору в суді;

боку, не просили про розгляді справи в їх відсутність, не з'явилися в суд по вторинному викликом;

позивач, не просив про розгляді справи за його відсутності, не з'явився в суд по вторинному викликом, а відповідач не вимагає розгляду справи по суті.

Стаття 223. Порядок і наслідки залишення заяви без розгляду

1. Провадження у справі в разі залишення заяви без розгляду закінчується ухвалою суду. У цьому визначенні суд зобов'язаний вказати, як усунути зазначені у статті 222 цього Кодексу обставини, що перешкоджають розгляду справи.

2. Після усунення обставин, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, зацікавлена ​​особа має право знову звернутися до суду з заявою в загальному порядку.

3. Суд за клопотанням позивача або відповідача скасовує своє визначення про залишення заяви без розгляду з підстав, зазначених в абзацах сьомому і восьмому статті 222 цього Кодексу, якщо позивач або відповідач представить докази, що підтверджують поважність причин неявки в судове засідання і неможливості повідомлення про них суд. На ухвалу суду про відмову в задоволенні такого клопотання може бути подана скарга.

Глава 20. ВИЗНАЧЕННЯ СУДУ

Стаття 224. Порядок винесення ухвал суду

1. Судові постанови суду першої інстанції, якими справа не вирішується по суті, виносяться у формі ухвал суду. Ухвали суду виносяться в нарадчій кімнаті в порядку, передбаченому частиною першою статті 15 цього Кодексу.

2. При вирішенні нескладних питань суд або суддя може виносити визначення, не віддаляючись в дорадчу кімнату. Такі визначення заносяться до протоколу судового засідання.

3. Ухвали суду оголошуються негайно після їх винесення.

Стаття 225. Зміст ухвали суду

1. В ухвалі суду мають бути зазначені:

1) дата і місце винесення ухвали;

2) найменування суду, який виніс визначення, склад суду і секретар судового засідання;

3) особи, які беруть участь у справі, предмет спору або заявлене вимога;

4) питання, про яке виноситься ухвала;

5) мотиви, з яких суд прийшов до своїх висновків, і посилання на закони, якими суд керувався;

6) судову ухвалу;

7) порядок і строк оскарження ухвали суду, якщо воно підлягає оскарженню.

2. Визначення, яке виноситься судом без видалення до нарадчої кімнати, повинна містити відомості, зазначені в пунктах 4 - 6 частини першої цієї статті.

Стаття 226. Окремі ухвали суду

1. При виявленні випадків порушення законності суд вправі винести окрему ухвалу і направити його до відповідних організацій або відповідним посадовим особам, які зобов'язані протягом місяця повідомити про вжиті ними заходи.

2. У разі неповідомлення про вжиті заходи винні посадові особи можуть бути піддані штрафу в розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці. Накладення штрафу не звільняє відповідних посадових осіб від обов'язку повідомити про заходи, вжиті щодо окремої ухвали суду.

3. У випадку, якщо при розгляді справи суд виявить у діях сторони, інших учасників процесу, посадової чи іншої особи ознаки злочину, суд повідомляє про це прокурору.

Стаття 227. Висилка особам, які беруть участь у справі, копій ухвали суду

Особам, які беруть участь у справі, якщо вони не з'явилися в судове засідання, копії ухвали суду про призупинення або припинення провадження у справі або про залишення заяви без розгляду висилаються не пізніше ніж через три дні з дня винесення ухвали суду.

Глава 21. ПРОТОКОЛИ

Стаття 228. Обов'язковість ведення протоколу

У ході кожного судового засідання суду першої інстанції, а також при здійсненні поза судовим засіданням кожного окремого процесуального дії складається протокол.

Стаття 229. Зміст протоколу

1. Протокол судового засідання або досконалого поза судовим засіданням окремої процесуальної дії повинен відображати всі істотні відомості про розгляд справи або вчинення окремої процесуальної дії.

2. У протоколі судового засідання зазначаються:

1) дата і місце судового засідання;

2) час початку і закінчення судового засідання;

3) найменування суду, який розглядає справу, склад суду і секретар судового засідання;

4) найменування справи;

5) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі, їх представників, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів;

6) відомості про роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх представникам, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам їхніх процесуальних прав та обов'язків;

7) розпорядження головуючого та винесені судом в залі судового засідання визначення;

8) заяви, клопотання і пояснення осіб, які беруть участь у справі, їх представників;

9) показання свідків, роз'яснення експертами своїх висновків, консультації та роз'яснення фахівців;

10) відомості про оголошення письмових доказів, дані огляду речових доказів, прослуховування аудіозаписів, перегляду відеозаписів;

11) зміст висновків прокурора та представників державних органів, органів місцевого самоврядування;

12) зміст судових дебатів;

13) відомості про оголошення і про роз'яснення змісту рішення суду і ухвал суду, роз'яснення порядку і строку їх оскарження;

14) відомості про роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав на ознайомлення з протоколом та подачу на нього зауважень;

15) дата складання протоколу.

Стаття 230. Складання протоколу

1. Протокол складається у судовому засіданні або при вчиненні окремої процесуальної дії поза засіданням секретарем судового засідання. Протокол складається у письмовій формі. Для забезпечення повноти складання протоколу суд може використовувати стенографування, засоби аудіозапису та інші технічні засоби.

У протоколі вказується на використання секретарем судового засідання коштів аудіозапису та інших технічних засобів для фіксування перебігу судового засідання. Носій аудіозаписи долучається до протоколу судового засідання.

2. Особи, які беруть участь у справі, їх представники вправі клопотатися про оголошення будь-якої частини протоколу, про внесення до протоколу відомостей про обставини, які вони вважають суттєвими для справи.

3. Протокол судового засідання повинен бути складений і підписаний не пізніше ніж через три дні після закінчення судового засідання, протокол окремої процесуальної дії - не пізніше ніж наступного дня після дня його вчинення.

4. Протокол судового засідання підписується головуючим і секретарем судового засідання. Всі внесені до протоколу зміни, доповнення, виправлення повинні бути обговорені і засвідчені підписами головуючого і секретаря судового засідання.

Стаття 231. Зауваження на протокол

Особи, які беруть участь у справі, їх представники вправі ознайомитися з протоколом і протягом п'яти днів з дня його підписання подати в письмовій формі зауваження на протокол із зазначенням на допущені в ньому неточності і (або) на його неповноту.

Стаття 232. Розгляд зауважень на протокол

1. Зауваження на протокол розглядає підписав його суддя - головуючий у судовому засіданні, який в разі згоди із зауваженнями посвідчує їх правильність, а при незгоді з ними виносить мотивовану ухвалу про їх повне або часткове відхилення. Зауваження приєднуються до справи в усякому разі.

2. Зауваження на протокол повинні бути розглянуті протягом п'яти днів з дня їх подачі.

Глава 22. ЗАОЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Стаття 233. Підстави для заочного виробництва

1. У разі неявки в судове засідання відповідача, повідомленого про час і місце судового засідання, не повідомив про поважних причини неявки і не просив про розгляд справи за його відсутності, справа може бути розглянута в порядку заочного виробництва. Про розгляд справи в такому порядку суд виносить ухвалу.

2. При участі у справі кількох відповідачів розгляд справи в порядку заочного виробництва можливе в разі неявки в судове засідання всіх відповідачів.

3. У випадку, якщо з'явився в судове засідання позивач не згоден на розгляд справи в порядку заочного виробництва за відсутності відповідача, суд відкладає розгляд справи і направляє відповідачу повідомлення про час і місце нового судового засідання.

4. При зміні позивачем предмета або підстави позову, збільшення розміру позовних вимог суд не вправі розглянути справу в порядку заочного виробництва в даному судовому засіданні.

Стаття 234. Порядок заочного виробництва

При розгляді справи в порядку заочного провадження суд проводить судове засідання в загальному порядку, досліджує докази, представлені особами, що у справі, враховує їх доводи і ухвалює рішення, яке іменується заочним.

Стаття 235. Зміст заочного рішення суду

1. Зміст заочного рішення суду визначається правилами статті 198 цього Кодексу.

2. У резолютивній частині заочного рішення суду повинні бути зазначені термін та порядок подання заяви про скасування цього рішення суду.

Стаття 236. Висилка копії заочного рішення суду

1. Копія заочного рішення суду надсилається відповідачу не пізніше ніж протягом трьох днів з дня його прийняття з повідомленням про вручення.

2. Позивачу, не присутнього в судовому засіданні і просив суд розглянути справу за її відсутності, копія заочного рішення суду надсилається не пізніше ніж протягом трьох днів з дня його прийняття з повідомленням про вручення.

Стаття 237. Оскарження заочного рішення суду

1. Відповідач має право подати до суду, який прийняв заочне рішення, заяву про скасування цього рішення суду протягом семи днів з дня вручення йому копії цього рішення.

2. Заочне рішення суду може бути оскаржене сторонами також в касаційному порядку, заочне рішення мирового судді - в апеляційному порядку протягом десяти днів після закінчення терміну подачі відповідачем заяви про скасування цього рішення суду, а у випадку, якщо таку заяву подано, - протягом десяти днів з дня винесення ухвали суду про відмову в задоволенні цієї заяви.

Стаття 238. Зміст заяви про перегляд заочного рішення суду

1. Заява про перегляд заочного рішення суду повинно містити:

1) найменування суду, що ухвалив заочне рішення;

2) найменування особи, яка подає заяву;

3) обставини, що свідчать про поважність причин неявки відповідача в судове засідання, про які він не мав можливості своєчасно повідомити суду, і докази, що підтверджують ці обставини, а також обставини та докази, які можуть вплинути на зміст рішення суду;

4) прохання особи, яка подає заяву;

5) перелік доданих до заяви матеріалів.

2. Заява про перегляд заочного рішення суду підписується відповідачем або за наявності повноваження його представником і подається до суду з копіями, число яких відповідає числу осіб, що беруть участь у справі.

3. Заява про перегляд заочного рішення суду не підлягає оплаті державним митом.

Стаття 239. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення суду

Суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про час і місце розгляду заяви про перегляд заочного рішення суду, направляє їм копії заяви та доданих до неї матеріалів.

Стаття 240. Розгляд заяви про перегляд заочного рішення суду

Заява про перегляд заочного рішення суду розглядається судом у судовому засіданні протягом десяти днів з дня її надходження до суду. Неявка осіб, які беруть участь у справі і повідомлених про час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Стаття 241. Повноваження суду

Суд, розглянувши заяву про перегляд заочного рішення суду, виносить ухвалу про відмову в задоволенні заяви або про скасування заочного рішення суду та про поновлення розгляду справи по суті в тому ж або іншому складі суддів.

Стаття 242. Підстави для скасування заочного рішення суду

Заочне рішення суду підлягає скасуванню, якщо суд встановить, що неявка відповідача в судове засідання була викликана поважними причинами, про які він не мав можливості своєчасно повідомити суд, і при цьому відповідач посилається на обставини і надає докази, які можуть вплинути на зміст рішення суду.

Стаття 243. Поновлення розгляду справи

При скасуванні заочного рішення суд поновлює розгляд справи по суті. У разі неявки відповідача, повідомленого належним чином про час і місце судового засідання, прийняте при новому розгляді справи рішення суду не буде заочним. Відповідач не має права повторно подати заяву про перегляд цього рішення в порядку заочного виробництва.

Стаття 244. Законна сила заочного рішення суду

Заочне рішення суду набирає законної сили після закінчення строків його оскарження, передбачених статтею 237 цього Кодексу.

Підрозділ III. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ

З ПУБЛІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Глава 23. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 245. Справи, що виникають з публічних правовідносин

Суд розглядає справи, що виникають з публічних правовідносин:

за заявами громадян, організацій, прокурора про оскарження нормативних правових актів повністю або в частині, якщо розгляд цих заяв не віднесено федеральним законом до компетенції інших судів;

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про оскарження положення статті 245, не передбачає можливості оскарження до суду рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб сільськогосподарських виробничих кооперативів, см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.10.2005 N 352-О.

за заявами про оскарження рішень і дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців;

за заявами про захист виборчих прав або права на участь у референдумі громадян Російської Федерації;

інші справи, що виникають з публічних правовідносин і віднесені федеральним законом до ведення суду.

Стаття 246. Порядок розгляду та вирішення справ, що виникають з публічних правовідносин

1. Справи, що виникають з публічних правовідносин, розглядаються і вирішуються суддею одноособово, а у випадках, передбачених федеральним законом, колегіально за загальними правилами позовного провадження з особливостями, встановленими цією главою, главами 24 - 26 цього Кодексу та іншими федеральними законами.

2. При розгляді та вирішенні справ, що виникають з публічних правовідносин, не застосовуються правила заочного виробництва, встановлені главою 22 цього Кодексу.

3. При розгляді та вирішенні справ, що виникають з публічних правовідносин, суд не пов'язаний підставами і доводами заявлених вимог.

4. При розгляді та вирішенні справ, що виникають з публічних правовідносин, суд може визнати обов'язковою явку в судове засідання представника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи. У разі неявки зазначені особи можуть бути піддані штрафу в розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 247. Порядок звернення до суду

1. Суд приступає до розгляду справи, що виникає з публічних правовідносин, на підставі заяви зацікавленої особи.

У заяві повинно бути вказано, які рішення, дії (бездіяльність) повинні бути визнані незаконними, які права і свободи особи порушені цими рішеннями, діями (бездіяльністю).

2. Звернення заінтересованої особи до вищестоящого в порядку підлеглості органу або до посадової особи не є обов'язковою умовою для подачі заяви до суду.

3. У випадку, якщо при подачі заяви до суду буде встановлено, що має місце спір про право, підвідомчий суду, суддя залишає заяву без руху і роз'яснює заявнику необхідність оформлення позовної заяви з дотриманням вимог статей 131 і 132 цього Кодексу. У випадку, якщо при цьому порушуються правила підсудності справи, суддя повертає заяву.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав статтею 248 см. ухвали Конституційного Суду РФ від 08.07.2004 N 238-О, від 21.12.2004 N 397-О.

Стаття 248. Відмова у прийнятті заяви або припинення провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин

Суддя відмовляє у прийнятті заяви або припиняє провадження у справі, яке з'явилося з публічних правовідносин, якщо є рішення суду, прийняте за заявою про той самий предмет і вступило в законну силу.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Стаття 249. Розподіл обов'язків по доказуванню у справах, що виникають з публічних правовідносин

1. Обов'язки по доведенню обставин, що стали підставою для прийняття нормативного правового акту, його законності, а також законності оскаржуваних рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних і муніципальних службовців покладаються на орган, який прийняв нормативний правовий акт, органи та осіб, які взяли оспорювані рішення або вчинили оскаржувані дії (бездіяльність).

2. При розгляді та вирішенні справ, що виникають з публічних правовідносин, суд може витребувати докази за своєю ініціативою з метою правильного вирішення справи. Посадові особи, які не виконують вимог суду про надання доказів, піддаються штрафу в розмірі до десяти встановлених федеральним законом мінімальних розмірів оплати праці.

Стаття 250. Законна сила рішення суду

Після набрання законної сили рішенням суду по справі, яка виникає з публічних правовідносин, особи, які беруть участь у справі, а також інші особи не можуть заявляти в суді ті ж вимоги і з тих самих підстав.

Глава 24. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИЗНАННЯ

Нечинними нормативних правових актів

ПОВНІСТЮ АБО В ЧАСТИНИ

Частини перша, друга і четверта статті 251 підлягають застосуванню відповідно до їх конституційно-правовим змістом, виявленим в Постанові Конституційного Суду РФ від 27.01.2004 N 1-П.

Стаття 251. Подача заяви про оскарження нормативних правових актів

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав частиною першою статті 251 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 08.07.2004 N 238-О.

Норма частини першої статті 251, яка наділяє прокурора правом звертатися до суду із заявою про визнання нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації суперечать закону, визнана не відповідною Конституції Російської Федерації, в тій мірі, в якій дана норма допускає звернення прокурора до суду загальної юрисдикції із заявою про визнання положень конституцій і статутів суперечать федеральному закону (Ухвала Конституційного Суду РФ від 18.07.2003 N 13-П).

Норма частини першої, другої та четвертої статті 251, яка наділяє суд загальної юрисдикції повноваженням вирішувати справи про оскарження нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, визнана не відповідною Конституції Російської Федерації, в тій мірі, в якій дана норма допускає дозвіл судом загальної юрисдикції справ про оскарження конституцій і статутів суб'єктів Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду РФ від 18.07.2003 N 13-П).

Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу.

1. Громадянин, організація, які вважають, що прийнятим і опублікованим в установленому порядку нормативним правовим актом органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи порушуються їхні права і свободи, гарантовані Конституцією України, законами та іншими нормативними правовими актами, а також прокурор в межах своєї компетенції має право звернутися до суду із заявою про визнання цього акта суперечить закону повністю або в частині.

2. Із заявою про визнання нормативного правового акта суперечить закону повністю або в частині до суду має право звернутися Президент Російської Федерації, Уряд Російської Федерації, законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації, вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування, голова муніципального освіти, які вважають , що прийнятим і опублікованим в установленому порядку нормативним правовим актом порушена їх компетенція.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав частиною третьою статті 251 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 01.12.2005 N 501-О.

3. Не підлягають розгляду в суді в порядку, передбаченому цією главою, заяви про оскарження нормативних правових актів, перевірка конституційності яких віднесено до виключної компетенції Конституційного Суду Російської Федерації.

4. Заяви про оскарження нормативних правових актів подаються за підсудністю, встановленою статтями 24, 26 і 27 цього Кодексу. У районний суд подаються заяви про оскарження нормативних правових актів, не зазначених у статтях 26 і 27 цього Кодексу. Заява подається до районного суду за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, що прийняли нормативний правовий акт.

5. Заява про оскарження нормативного правового акта має відповідати вимогам, передбаченим статтею 131 цього Кодексу, і містити додатково дані про найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, що прийняли оспорюваний нормативний правовий акт, про його найменування та датою прийняття; вказівку, які права і свободи громадянина або невизначеного кола осіб порушуються цим актом або його частиною.

6. До заяви про оскарження нормативного правового акта долучається копія оспорюваного нормативного правового акту або його частини із зазначенням, яким засобом масової інформації і коли опублікований цей акт.

7. Подача заяви про оскарження нормативного правового акта до суду не зупиняє дію оскаржуваного нормативного правового акта.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав частиною восьмою статті 251 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 08.07.2004 N 238-О.

8. Суддя відмовляє у прийнятті заяви, якщо є що вступило в законну силу рішення суду, яким перевірено законність оскаржуваного нормативного правового акта органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, з підстав, зазначених у заяві.

Стаття 252. Розгляд заяв про оскарження нормативних правових актів

1. Особи, які звернулися до суду з заявами про оскарження нормативних правових актів, орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи посадова особа, які прийняли оспорювані нормативні правові акти, повідомляються про час і місце судового засідання.

2. Заява про оскарження нормативного правового акта розглядається протягом місяця з дня його подачі з участю осіб, які звернулися до суду з заявою, представника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи, що прийняли оспорюваний нормативний правовий акт, і прокурора. Залежно від обставин справи суд може розглянути заяву за відсутності будь-яких із зацікавлених осіб, повідомлених про час і місце судового засідання.

3. Відмова особи, яка звернулася до суду, від своєї вимоги не тягне за собою припинення провадження у справі. Визнання вимоги органом державної влади, органом місцевого самоврядування або посадовою особою, що прийняли оспорюваний нормативний правовий акт, для суду необов'язково.

Стаття 253. Рішення суду за заявою про оскарження нормативного правового акта

1. Суд, визнавши, що оскаржуваний нормативно-правовий акт не суперечить федеральному закону або іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, приймає рішення про відмову в задоволенні відповідної заяви.

Про застосування частин другої та третьої статті 253 див визначення Конституційного Суду РФ від 04.03.2004 N 73-О.

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 27.01.2004 N 1-П виявлено конституційно-правовий зміст частин другої та третьої статті 253, а також встановлено, що нормативне положення, що міститься у частинах другій та третій статті 253 у взаємозв'язку з пунктом 2 частини першої статті 27, частинами першою, другою та четвертою статті 251 ЦПК Російської Федерації, згідно з яким визнання нормативного правового акта суперечить федеральному закону з дня прийняття або іншого вказаного судом часу тягне за собою втрату сили цього нормативного правового акта або його частини, - у частині, що відноситься до перевірки нормативних правових актів, які відповідно до статті 125 Конституції Російської Федерації можуть бути перевірені в процедурі конституційного судочинства, - не має юридичної сили з моменту прийняття і не підлягає застосуванню.

Норма частини другої та третьої статті 253, яка наділяє суд загальної юрисдикції повноваженням вирішувати справи про оскарження нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації, визнана не відповідною Конституції Російської Федерації, в тій мірі, в якій дана норма допускає дозвіл судом загальної юрисдикції справ про оскарження конституцій і статутів суб'єктів Російської Федерації (Ухвала Конституційного Суду РФ від 18.07.2003 N 13-П).

Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу.

2. Встановивши, що оспорюваний нормативний правовий акт або його частину суперечить федеральному закону або іншому нормативному правовому акту, що має більшу юридичну силу, суд визнає нормативний правовий акт нечинним повністю або в частині з дня його прийняття або іншого вказаного судом часу.

3. Рішення суду про визнання нормативного правового акта чи його частини нечинними набирає законної сили за правилами, передбаченими статтею 209 цього Кодексу, і тягне за собою втрату сили цього нормативного правового акта або його частини, а також інших нормативних правових актів, заснованих на визнаному нечинним нормативному правовому акті або відтворюють його зміст. Таке рішення суду або повідомлення про рішення після набрання ним законної сили публікується в друкованому виданні, в якому був офіційно опублікований нормативний правовий акт. У випадку, якщо дане друковане видання припинило свою діяльність, таке рішення або повідомлення публікується в іншому друкованому виданні, в якому публікуються нормативні правові акти відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи.

4. Рішення суду про визнання нормативного правового акта нечинним не може бути подолане повторним прийняттям такого ж акта.

Глава 25. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ про оскарження

РІШЕНЬ, ДІЙ (бездіяльність) органів державної

ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОСАДОВИХ

ОСІБ, державних та муніципальних службовців

Стаття 254. Подача заяви про оскарження рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав частиною першою статті 254 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 24.05.2005 N 169-О.

Про відмову у прийнятті до розгляду клопотання про роз'яснення вищевказаного документа см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.10.2005 N 357-О.

1. Громадянин, організація має право оскаржити в суді рішення, дія (бездіяльність) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця, якщо вважають, що порушені їхні права і свободи. Громадянин, організація має право звернутися безпосередньо до суду або до вищестоящого в порядку підлеглості органу державної влади, орган місцевого самоврядування, до посадової особи, державного або муніципального службовця.

2. Заява подається до суду за підсудністю, встановленою статтями 24 - 27 цього Кодексу. Заява може бути подана громадянином до суду за місцем його проживання або за місцем знаходження органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця, рішення, дія (бездіяльність) яких оскаржуються.

Відмова в дозволі на виїзд з Російської Федерації у зв'язку з тим, що заявник обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, оскаржується у відповідному верховному суді республіки, крайовому, обласному суді, суді міста федерального значення, суд автономної області, суді автономного округу за місцем ухвалення рішення про залишення прохання про виїзд без задоволення.

3. Заява військовослужбовця, яка оспорює рішення, дія (бездіяльність) органу військового управління чи командира (начальника) військової частини, подається у військовий суд.

4. Суд має право зупинити дію оскаржуваного рішення до набрання законної сили рішенням суду.

Про конституційно-правовому сенсі статті 255 та про визнання скарги про оскарження конституційності зазначеної статті не підлягає розгляду см. Визначення Конституційного Суду РФ від 22.04.2004 N 213-О.

Стаття 255. Рішення, дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних або муніципальних службовців, що підлягають оскарженню в порядку цивільного судочинства

До рішень, дій (бездіяльності) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових осіб, державних або муніципальних службовців, оспорюваним в порядку цивільного судочинства, належать колегіальні і одноособові рішення і дії (бездіяльність), внаслідок яких:

порушені права і свободи громадянина;

створено перешкоди для реалізації громадянином його прав і свобод;

на громадянина незаконно покладено якась обов'язок чи він незаконно притягнутий до відповідальності.

Стаття 256. Строк звернення із заявою до суду

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про оскарження конституційності частини першої статті 256 см. визначення Конституційного Суду РФ від 21.04.2005 N 191-О.

1. Громадянин має право звернутися до суду з заявою протягом трьох місяців з дня, коли йому стало відомо про порушення його прав і свобод.

2. Пропуск тримісячного строку звернення до суду з заявою не є для суду підставою для відмови у прийнятті заяви. Причини пропуску строку з'ясовуються в попередньому судовому засіданні або судовому засіданні і можуть бути підставою для відмови в задоволенні заяви.

Стаття 257. Розгляд заяви про оскарження рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного і муніципального службовця

1. Заява розглядається судом протягом десяти днів з участю громадянина, керівника або представника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця, рішення, дії (бездіяльність) яких оскаржуються.

2. Неявка в судове засідання кого-небудь із зазначених у частині першій цієї статті осіб, належним чином повідомлених про час і місце судового засідання, не є перешкодою до розгляду заяви.

Про конституційно-правовому сенсі статті 258 та про визнання скарги про оскарження конституційності зазначеної статті не підлягає розгляду см. Визначення Конституційного Суду РФ від 22.04.2004 N 213-О.

Стаття 258. Рішення суду та його реалізація

1. Суд, визнавши заяву обгрунтованою приймає рішення про обов'язок відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця усунути в повному обсязі допущене порушення прав і свобод громадянина або перешкода до здійснення громадянином його прав і свобод.

2. Рішення суду направляється для усунення допущеного порушення закону керівнику органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця, рішення, дії (бездіяльність) яких були оскаржені, або у вищий в порядку підлеглості органу, посадової особи, державного або муніципального службовця протягом трьох днів з дня набрання рішенням суду законної сили.

3. До суду і громадянинові має бути повідомлено про виконання рішення суду не пізніше ніж протягом місяця з дня одержання рішення. Рішення виповнюється за правилами, зазначеними у частині другій статті 206 цього Кодексу.

4. Суд відмовляє в задоволенні заяви, якщо встановить, що оскаржуване рішення чи дію прийняте або скоєно відповідно до закону в межах повноважень органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця і права чи свободи громадянина не були порушені.

Глава 26. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ

ВИБОРЧИХ ПРАВ І ПРАВА НА УЧАСТЬ У РЕФЕРЕНДУМІ

ГРОМАДЯН РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Стаття 259. Подача заяви про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

1. Виборці, учасники референдуму, кандидати та їх довірені особи, виборчі об'єднання та їх довірені особи, політичні партії та їх регіональні відділення, інші громадські об'єднання, ініціативні групи з проведення референдуму та їх уповноважені представники, інші групи учасників референдуму та їх уповноважені представники, спостерігачі, прокурор, які вважають, що рішеннями або діями (бездіяльністю) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, громадських об'єднань, виборчої комісії, комісії референдуму, посадової особи порушуються виборчі права або право на участь у референдумі громадян Російської Федерації, має право звернутися із заявою до суду.

2. Центральна виборча комісія Російської Федерації, виборчі комісії суб'єктів Російської Федерації, виборчі комісії муніципальних утворень, окружні, територіальні та дільничні виборчі комісії, відповідні комісії референдуму має право звернутися із заявою до суду у зв'язку з порушенням законодавства про вибори і референдуми органом державної влади, органом місцевого самоврядування , посадовими особами, кандидатом, виборчим об'єднанням, політичною партією, її регіональним відділенням, іншим громадським об'єднанням, ініціативною групою з проведення референдуму, іншою групою учасників референдуму, а також виборчою комісією, комісією референдуму, членом виборчої комісії, комісії референдуму.

3. Із заявою до суду про скасування реєстрації кандидата (списку кандидатів) вправі звернутися виборча комісія, яка зареєструвала кандидата (список кандидатів), кандидат, зареєстрований за тим же виборчому округу, виборче об'єднання, список кандидатів якого зареєстрований по тому ж виборчому округу.

4. Із заявою до суду про розформування виборчої комісії, комісії референдуму має право звернутися особи, встановлені федеральним законом.

5. Із заявою до суду про скасування реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму має право звернутися: при проведенні референдуму Російської Федерації - Центральна виборча комісія Російської Федерації; при проведенні референдуму суб'єкта Російської Федерації - виборча комісія суб'єкта Російської Федерації; при проведенні місцевого референдуму - виборча комісія муніципального освіти.

6. Заяву до суду про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації подається за підсудністю, встановленою статтями 24, 26 і 27 цього Кодексу, іншими федеральними законами.

Стаття 260. Строки звернення до суду та розгляду заяв

(В ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

1. Заяву до суду може бути подано протягом трьох місяців з дня, коли заявнику стало відомо або повинно було стати відомо про порушення законодавства про вибори і референдуми, його виборчих прав або права на участь у референдумі.

2. Заяву щодо рішення виборчої комісії, комісії референдуму про реєстрацію, про відмову в реєстрації кандидата (списку кандидатів), ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму, може бути подано до суду протягом десяти днів з дня прийняття виборчою комісією, комісією референдуму оскаржуваного рішення. Встановлений цією частиною процесуальний термін відновленню не підлягає.

3. Заява про скасування реєстрації кандидата (списку кандидатів) може бути подана до суду не пізніше ніж за вісім днів до дня голосування.

4. Після опублікування результатів виборів, референдуму заяву про порушення виборчих прав або права на участь у референдумі громадян Російської Федерації, що мав місце в період виборчої кампанії, кампанії референдуму, може бути подано в суд протягом року з дня офіційного опублікування результатів відповідних виборів, референдуму.

5. Заява про розформування виборчої комісії, комісії референдуму може бути подано до суду у строки, встановлені федеральним законом.

Положення частини шостої статті 260, передбачають терміни розгляду судом поданих в період виборчої кампанії заяв про захист виборчих прав, визнані не відповідними Конституції РФ Постановою Конституційного Суду РФ від 26.12.2005 N 14-П в тій мірі, в якій ці положення за змістом, що надається їм правозастосовчої практикою, перешкоджають суду після закінчення встановлених у них строків дозволити відповідну справу по суті і служать підставою припинення провадження у справі.

Відповідно до частини 3 статті 79 Федерального конституційного закону від 21.07.1994 N 1-ФКЗ акти або їх окремі положення, визнані неконституційними, втрачають силу.

6. У період виборчої кампанії, кампанії референдуму заяву, що надійшла до суду до дня голосування, має бути розглянута і дозволено протягом п'яти днів з дня її надходження, але не пізніше дня, що передує дню голосування, а заяву, що надійшла в день, що передує дню голосування, в день голосування чи в день, наступний за днем голосування, - негайно. У випадку, якщо факти, що містяться в заяві, вимагають додаткової перевірки, заява повинна бути розглянута і дозволено не пізніше ніж через десять днів з дня його подачі.

7. Заява про неправильності в списках виборців, учасників референдуму має бути розглянута і дозволено протягом трьох днів з дня її надходження до суду, але не пізніше дня, що передує дню голосування, а в день голосування - негайно.

8. Заяву щодо рішення виборчої комісії, комісії референдуму про підсумки голосування, про результати виборів, референдуму, має бути розглянута і дозволено протягом двох місяців з дня її надходження до суду.

9. Рішення за заявою про скасування реєстрації кандидата (списку кандидатів) приймається судом не пізніше ніж за п'ять днів до дня голосування.

10. Рішення за заявою про скасування реєстрації ініціативної групи з проведення референдуму, іншої групи учасників референдуму приймається судом не пізніше ніж за три дні до дня голосування.

11. Рішення за заявою про розформування виборчої комісії, комісії референдуму приймається судом не пізніше ніж через чотирнадцять днів, а в ході виборчої кампанії, кампанії референдуму - не пізніше ніж через три дні з дня надходження заяви до суду.

Стаття 260.1. Порядок розгляду справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації

(Введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

1. Заява розглядається судом за участю заявника, представника відповідних органу державної влади, органу місцевого самоврядування, політичної партії, іншого громадського об'єднання, виборчої комісії, комісії референдуму, посадової особи, прокурора. Неявка до суду зазначених осіб, належним чином повідомлених про місце і час судового засідання, не є перешкодою для розгляду і вирішення справи.

2. Суд сповіщає виборчу комісію, комісію референдуму про прийняття до розгляду заяви про розформування цієї виборчої комісії, комісії референдуму. Справи про розформування виборчих комісій, комісій референдуму розглядаються судом колегіально у складі трьох професійних суддів.

3. При розгляді та вирішенні справ про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації в період виборчої кампанії, кампанії референдуму до дня опублікування результатів виборів, референдуму заходами щодо забезпечення позову не можуть бути:

1) накладення арешту на виборчі бюлетені, бюлетені для голосування на референдумі, списки виборців, учасників референдуму, інші виборчі документи, документи референдуму або їх вилучення;

2) заборона виборчим комісіям, комісіям референдуму здійснювати встановлені законом дії з підготовки та проведення виборів, референдуму.

4. Рішення суду першої інстанції про скасування реєстрації кандидата (списку кандидатів) не може бути звернено до негайного виконання.

Стаття 261. Рішення суду у справах про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації та його реалізація

1. Суд визнає оспорюване рішення або дія (бездіяльність) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, громадського об'єднання, виборчої комісії, комісії референдуму, посадової особи незаконним, якщо встановлена ​​обгрунтованість заяви, зобов'язує задовольнити вимогу заявника або іншим шляхом відновлює в повному обсязі його порушені виборчі права або право на участь у референдумі.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Рішення суду, яке набрало законної сили, направляється керівнику відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, громадського об'єднання, голові виборчої комісії, комісії референдуму, посадовій особі і підлягає реалізації в зазначені судом терміни за правилами, встановленими частиною другою статті 206 цього Кодексу.

2. Суд відмовляє в задоволенні заяви, якщо встановить, що оскаржуване рішення або дія (бездіяльність) є законним.

3. Касаційна скарга на рішення суду, скарга на ухвалу суду у справі про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації, винесені в період виборчої кампанії, кампанії референдуму до дня голосування, можуть бути подані протягом п'яти днів з дня прийняття судом зазначених рішення, ухвали.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

Підрозділ IV. ОСОБИСТА ВИРОБНИЦТВО

Глава 27. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 262. Справи, що розглядаються судом в порядку окремого провадження

1. У порядку окремого провадження суд розглядає справи:

1) про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

2) про усиновлення (удочеріння) дитини;

3) про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим;

4) про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами;

5) про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним (емансипації);

6) про визнання рухомої речі безхазяйне та визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ;

7) про відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника або ордерним цінним паперам (викличний виробництво);

8) про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар і примусовий психіатричний огляд;

9) про внесення виправлень або змін до записів актів громадянського стану;

10) за заявами про вчинені нотаріальні дії або про відмову в їх вчиненні;

11) за заявами про відновлення втраченого судового провадження.

2. Федеральними законами до розгляду в порядку окремого провадження можуть бути віднесені й інші справи.

Стаття 263. Порядок розгляду та вирішення справ, що розглядаються судом в порядку окремого провадження

1. Справи окремого провадження розглядаються і вирішуються судом за загальними правилами позовного провадження з особливостями, встановленими цією главою і главами 28 - 38 цього Кодексу.

2. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявників та інших зацікавлених осіб.

3. У випадку, якщо при подачі заяви або розгляді справи в порядку окремого провадження встановлюється наявність спору про право, підвідомчого суду, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження.

Глава 28. ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ

ЮРИДИЧНА ЗНАЧЕННЯ

Стаття 264. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

1. Суд встановлює факти, від яких залежить виникнення, зміна, припинення особистих чи майнових прав громадян, організацій.

2. Суд розглядає справи про встановлення:

1) родинних відносин;

2) факту перебування на утриманні;

3) факту реєстрації народження, усиновлення (удочеріння), шлюбу, розірвання шлюбу, смерті;

4) факту визнання батьківства;

5) факту належності правовстановлюючих документів (за винятком військових документів, паспорта і видаються органами реєстрації актів цивільного стану свідоцтв) особі, ім'я, по батькові або прізвище якого, зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові або прізвищем цієї особи, зазначеними в паспорті або свідоцтві про народження;

6) факту володіння і користування нерухомим майном;

7) факту нещасного випадку;

8) факту смерті в певний час і за певних обставин у разі відмови органів реєстрації актів громадянського стану в реєстрації смерті;

9) факту прийняття спадщини і місця відкриття спадщини;

10) інших мають юридичне значення фактів.

Стаття 265. Умови, необхідні для встановлення фактів, що мають юридичне значення

Суд встановлює факти, що мають юридичне значення, тільки при неможливості отримання заявником в іншому порядку належних документів, що засвідчують ці факти, або при неможливості відновлення втрачених документів.

Стаття 266. Подача заяви про встановлення факту, що має юридичне значення

Заява про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем проживання заявника, за винятком заяви про встановлення факту володіння і користування нерухомим майном, яке подається в суд за місцем знаходження нерухомого майна.

Стаття 267. Зміст заяви про встановлення факту, що має юридичне значення

У заяві про встановлення факту, що має юридичне значення, повинно бути зазначено, для якої мети заявнику необхідно встановити даний факт, а також повинні бути наведені докази, що підтверджують неможливість одержання заявником належних документів або неможливість відновлення втрачених документів.

Стаття 268. Рішення суду щодо заяви про встановлення факту, що має юридичне значення

Рішення суду за заявою про встановлення факту, що має юридичне значення, є документом, що підтверджує факт, що має юридичне значення, а щодо факту, що підлягає реєстрації, є підставою для такої реєстрації, але не замінює собою документи, що видаються органами, які здійснюють реєстрацію.

З питання, що стосується застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення (удочеріння) дітей, див Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 20.04.2006 N 8.

Глава 29. Усиновлення (удочеріння) ДИТИНИ

Стаття 269. Подача заяви про усиновлення чи удочеріння

1. Заява про усиновлення чи удочеріння (далі - усиновлення) подається громадянами Російської Федерації, охочими усиновити дитину, до районного суду за місцем проживання або місцем знаходження усиновлюваної дитини.

2. Громадяни Російської Федерації, які постійно проживають за межами території Російської Федерації, іноземні громадяни або особи без громадянства, які бажають усиновити дитину, яка є громадянином Російської Федерації, подають заяву про усиновлення відповідно до верховного суду республіки, краєвий, обласний суд, суд міста федерального значення, суд автономної області і суд автономного округу за місцем проживання або місцем знаходження усиновлюваної дитини.

Стаття 270. Зміст заяви про усиновлення

У заяві про усиновлення повинні бути зазначені:

прізвище, ім'я, по батькові усиновителів (усиновителя), місце їх проживання;

прізвище, ім'я, по батькові та дата народження усиновлюваної дитини, її місце проживання або місцезнаходження, відомості про батьків усиновлюваної дитини, наявності у нього братів і сестер;

обставини, що обгрунтовують прохання усиновителів (усиновителя) про усиновлення дитини, та документи, що підтверджують ці обставини;

прохання про зміну прізвища, імені, по батькові, місця народження усиновлюваної дитини, а також дати його народження (при усиновленні дитини у віці до року), про запис усиновителів (усиновителя) батьками (батьком) в запису акта про народження.

Стаття 271. Документи, що додаються до заяви про усиновлення

1. До заяви про усиновлення повинні бути додані:

1) копія свідоцтва про народження усиновителя - при усиновленні дитини особою, що не перебувають у шлюбі;

2) копія свідоцтва про шлюб усиновителів (усиновителя) - при усиновленні дитини особами (особою), перебувають у шлюбі;

3) при усиновленні дитини одним з подружжя - згода іншого чоловіка або документ, що підтверджує, що подружжя припинили сімейні відносини і не проживають спільно більше року. При неможливості залучити до заяви відповідний документ в заяві повинні бути зазначені докази, що підтверджують ці факти;

4) медичний висновок про стан здоров'я (усиновителя);

5) довідка з місця роботи про займану посаду і заробітну плату або копія декларації про доходи або інший документ про доходи;

6) документ, що підтверджує право користування житловим приміщенням або право власності на житлове приміщення;

7) документ про постановку на облік громадянина як кандидата в усиновлювачі.

2. До заяви громадян України, котрі постійно проживають за межами території Російської Федерації, іноземних громадян або осіб без громадянства про усиновлення дитини, яка є громадянином Російської Федерації, додаються документи, зазначені у частині першій цієї статті, а також висновок компетентного органу держави, громадянами якої є усиновлювачі (при усиновленні дитини особами без громадянства - держави, в якому ці особи мають постійне місце проживання), про умови їх життя і про можливість бути усиновлювачами, дозвіл компетентного органу відповідної держави на в'їзд усиновлюваної дитини в цю державу та її постійне проживання на території цієї держави .

3. До заяви громадян Російської Федерації про усиновлення дитини, яка є іноземним громадянином, додаються документи, зазначені у частині першій цієї статті, а також згода законного представника дитини та компетентного органу держави, громадянином якої він є, і, якщо це вимагається згідно з нормами права такого держави і (або) міжнародним договором Російської Федерації, згода самої дитини на усиновлення.

4. Документи усиновлювачів - іноземних громадян повинні бути легалізовані в установленому порядку. Після легалізації вони повинні бути переведені на російську мову і переклад повинен бути нотаріально посвідчений.

5. Всі документи подаються у двох примірниках.

Стаття 272. Підготовка справи про усиновлення до судового розгляду

1. Суддя при підготовці справи до судового розгляду зобов'язує органи опіки та піклування за місцем проживання або місцем знаходження усиновлюваної дитини представити в суд висновок про обгрунтованість і про відповідність усиновлення інтересам усиновлюваної дитини.

2. До висновку органів опіки та піклування мають бути додані:

1) акт обстеження умов життя (усиновителя), складений органом опіки та піклування за місцем проживання або місцем знаходження усиновлюваної дитини або за місцем проживання усиновителів (усиновителя);

2) свідоцтво про народження усиновлюваної дитини;

3) медичний висновок про стан здоров'я, про фізичний і про розумовий розвиток усиновлюваної дитини;

4) згоду усиновлюваної дитини, яка досягла віку десяти років, на усиновлення, а також на можливі зміни його імені, по батькові, прізвища і запис усиновителів (усиновителя) як його батьків (за винятком випадків, якщо така згода відповідно до федерального закону не потрібно );

5) згода батьків дитини на її усиновлення, при усиновленні дитини батьків, які не досягли віку шістнадцяти років, також згода їх законних представників, а за відсутності законних представників згода органу опіки та піклування, за винятком випадків, передбачених статтею 130 Сімейного кодексу Російської Федерації;

6) згоду на усиновлення дитини її опікуна (піклувальника), прийомних батьків або керівника установи, в якій знаходиться дитина, яка залишилася без піклування батьків;

7) при усиновленні дитини громадянами Російської Федерації, які постійно проживають за межами території Російської Федерації, іноземними громадянами або особами без громадянства, які не є родичами дитини, документ, що підтверджує наявність відомостей про усиновлюваної дитини в державному банку даних про дітей, які залишилися без піклування батьків, а також документи, що підтверджують неможливість передачі дитини на виховання в сім'ї громадян Російської Федерації або на усиновлення родичами дитини незалежно від громадянства і місця проживання цих родичів.

3. Суд при необхідності може зажадати і інші документи.

Стаття 273. Розгляд заяви про усиновлення

Заява про усиновлення розглядається в закритому судовому засіданні з обов'язковою участю усиновителів (усиновителя), представника органу опіки та піклування, прокурора, дитини, яка досягла віку чотирнадцяти років, а в необхідних випадках батьків, інших зацікавлених осіб і самої дитини у віці від десяти до чотирнадцяти років .

Стаття 274. Рішення суду за заявою про усиновлення

1. Суд, розглянувши заяву про усиновлення, ухвалює рішення, яким задовольняє прохання усиновителів (усиновителя) про усиновлення дитини або відмовляє у її задоволенні. При задоволенні прохання про усиновлення суд визнає дитину усиновленою конкретними особами (обличчям) і указує в рішенні суду всі дані про усиновлену і усиновлювачів (усиновителі), необхідні для державної реєстрації усиновлення в органах реєстрації актів цивільного стану.

Суд, задовольнивши заяву про усиновлення, може відмовити в частині задоволення прохання усиновителів (усиновителя) про запис їх як батьків (батька) дитини в запису акта про її народження, а також про зміну дати і місця народження дитини.

2. При задоволенні заяви про усиновлення права і обов'язки усиновителів (усиновителя) та усиновленої дитини встановлюються з дня набрання рішенням суду законної сили про усиновлення дитини.

3. Копія рішення суду про усиновлення дитини надсилається судом протягом трьох днів з дня набрання рішенням суду законної сили в орган реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення суду для державної реєстрації усиновлення дитини.

Стаття 275. Скасування усиновлення

Розгляд і вирішення справ про скасування усиновлення здійснюються за правилами позовного провадження.

Глава 30. ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯНИНА безвісно відсутнім

АБО ОГОЛОШЕННЯ ГРОМАДЯНИНА померлим

Стаття 276. Подача заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим

Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим подається до суду за місцем проживання або місцем знаходження зацікавленої особи.

Стаття 277. Зміст заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим

У заяві про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим повинно бути зазначено, для якої мети необхідно заявникові визнати громадянина безвісно відсутнім або оголосити його померлим, а також повинні бути викладені обставини, що підтверджують безвісну відсутність громадянина, або обставини, що загрожували зниклому безвісти смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку. Щодо військовослужбовців чи інших громадян, зниклих без вісті в зв'язку з військовими діями, в заяві вказується день закінчення військових дій.

Стаття 278. Дії судді після прийняття заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим

1. Суддя при підготовці справи до судового розгляду з'ясовує, хто може повідомити відомості про відсутнього громадянина, а також запитує відповідні організації за останнім відомим місцем проживання, місцем роботи відсутнього громадянина, органи внутрішніх справ, військові частини про наявні про нього відомостях.

2. Після прийняття заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим суддя може запропонувати органу опіки та піклування призначити довірчого керуючого майном такого громадянина.

3. Справи про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим розглядаються з участю прокурора.

Стаття 279. Рішення суду за заявою про визнання громадянина безвісно відсутнім або про оголошення громадянина померлим

1. Рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім є підставою для передачі його майна особі, з яким орган опіки та піклування укладає договір довірчого управління цим майном при необхідності постійного управління ім.

2. Рішення суду, яким громадянин оголошений померлим, є підставою для внесення органом реєстрації актів цивільного стану записи про смерть в книгу державної реєстрації актів цивільного стану.

Стаття 280. Наслідки явки або виявлення місця перебування громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошено померлим

В разі з'явлення або виявлення місця перебування громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошено померлим, суд новим рішенням скасовує своє раніше прийняте рішення. Нове рішення суду є відповідно підставою для скасування управління майном громадянина і для анулювання запису про смерть у книзі державної реєстрації актів цивільного стану.

Глава 31. ОБМЕЖЕННЯ ДІЄЗДАТНОСТІ ГРОМАДЯНИНА,

Визнання громадянина недієздатним, ОБМЕЖЕННЯ

Або позбавлення неповнолітнього ВІКОМ

ВІД чотирнадцяти до вісімнадцяти років ПРАВА

Самостійно розпоряджатися своїми доходами

Стаття 281. Подача заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами

1. Справа про обмеження громадянина в дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами може бути порушено на підставі заяви членів його сім'ї, органу опіки та піклування, психіатричного або психоневрологічного закладу.

2. Справа про визнання громадянина недієздатним внаслідок психічного розладу може бути порушено в суді на підставі заяви членів його родини, близьких родичів (батьків, дітей, братів, сестер) незалежно від спільного з ним проживання, органу опіки та піклування, психіатричного або психоневрологічного закладу.

3. Справа про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами може бути порушено на підставі заяви батьків, усиновителів чи піклувальника або органу опіки та піклування.

4. Заява про обмеження громадянина в дієздатності, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами подається до суду за місцем проживання даного громадянина, а якщо громадянин поміщений в психіатричне або психоневрологічне установа, за місцем знаходження цього закладу.

Стаття 282. Зміст заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами

1. У заяві про обмеження дієздатності громадянина повинні бути викладені обставини, що свідчать про те, що громадянин, зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, ставить свою сім'ю в тяжке матеріальне становище.

2. У заяві про визнання громадянина недієздатним повинні бути викладені обставини, що свідчать про наявність у громадянина психічного розладу, внаслідок чого він не може розуміти значення своїх дій або керувати ними.

3. У заяві про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами повинні бути викладені обставини, що свідчать про явно нерозумному розпорядженні неповнолітнім своїм заробітком, стипендією або іншими доходами.

Стаття 283. Призначення експертизи для визначення психічного стану громадянина

Суддя в порядку підготовки до судового розгляду справи про визнання громадянина недієздатним при наявності достатніх даних про психічний розлад громадянина призначає для визначення його психічного стану судово-психіатричну експертизу. При явному ухиленні громадянина, відносно якого порушено справу, від проходження експертизи суд в судовому засіданні за участю прокурора і психіатра може винести ухвалу про примусове направлення громадянина на судово-психіатричну експертизу.

Стаття 284. Розгляд заяви про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами

1. Заява про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами суд розглядає за участю самого громадянина, заявника, прокурора, представника органу опіки та піклування . Громадянин, щодо якого розглядається справа про визнання її недієздатною, повинен бути викликаний в судове засідання, якщо це можливо за станом здоров'я громадянина.

2. Заявник звільняється від сплати витрат, пов'язаних з розглядом заяви про обмеження громадянина в дієздатності, про визнання громадянина недієздатним, про обмеження або про позбавлення неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років права самостійно розпоряджатися своїми доходами. Суд, встановивши, що особа, яка подала заяву, діяло недобросовісно з метою завідомо необгрунтованого обмеження або позбавлення дієздатності громадянина, стягує з такої особи всі витрати, пов'язані з розглядом справи.

Стаття 285. Рішення суду за заявою про обмеження дієздатності громадянина, про визнання громадянина недієздатним

1. Рішення суду, яким громадянин обмежений в дієздатності, є підставою для призначення йому піклувальника органом опіки та піклування.

2. Рішення суду, яким громадянин визнаний недієздатним, є підставою для призначення йому опікуна органом опіки та піклування.

Стаття 286. Скасування обмеження громадянина в дієздатності і визнання громадянина дієздатним

1. У випадку, передбаченому пунктом 2 статті 30 Цивільного кодексу Російської Федерації, суд на підставі заяви самого громадянина, його представника, члена його сім'ї, піклувальника, органу опіки та піклування, психіатричного або психоневрологічного закладу приймає рішення про скасування обмеження громадянина в дієздатності. На підставі рішення суду відміняється встановлена ​​над ним опікування.

2. У випадку, передбаченому пунктом 3 статті 29 Цивільного кодексу Російської Федерації, суд за заявою опікуна, члена сім'ї, психіатричного або психоневрологічного закладу, органу опіки та піклування на підставі відповідного висновку судово-психіатричної експертизи приймає рішення про визнання громадянина дієздатним. На підставі рішення суду відміняється встановлена ​​над ним опіка.

Глава 32. Оголошення неповнолітнього

ПОВНІСТЮ дієздатним (емансипація)

Стаття 287. Подача заяви про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним

1. Неповнолітній, що досяг віку шістнадцяти років, може звернутися до суду за місцем свого проживання із заявою про оголошення його повністю дієздатним у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 27 Цивільного кодексу Російської Федерації.

2. Заява про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним приймається судом за відсутності згоди батьків (одного з батьків), усиновителів або піклувальника оголосити неповнолітнього повністю дієздатним.

Стаття 288. Розгляд заяви про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним

Заява про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним розглядається судом за участю заявника, батьків (одного з батьків), усиновителів (усиновителя), піклувальника, а також представника органу опіки та піклування, прокурора.

Стаття 289. Рішення суду за заявою про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним

1. Суд, розглянувши по суті заяву про оголошення неповнолітнього повністю дієздатним, приймає рішення, яким задовольняє або відхиляє прохання заявника.

2. При задоволенні заявленої прохання неповнолітній, який досяг віку шістнадцяти років, оголошується повністю дієздатним (емансипованим) з дня набрання законної сили рішенням суду про емансипацію.

Глава 33. ВИЗНАННЯ Рухомі речі Безхазяйне

І ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ

НА безхазяйної нерухомої РЕЧІ

Стаття 290. Подача заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ

1. Заява про визнання рухомої речі безхазяйне подається до суду особою, що вступив у володіння нею, за місцем проживання або місцем знаходження заявника.

Заява про визнання рухомої речі, вилученої федеральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції, безхазяйної подається до суду фінансовим органом за місцем знаходження речі.

2. Заява про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ подається в суд за місцем її знаходження органом, уповноваженим управляти муніципальним майном.

У випадку, якщо орган, уповноважений управляти муніципальним майном, звертається до суду із заявою до закінчення року з дня прийняття речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно, суддя відмовляє у прийнятті заяви і суд закриває провадження у справі.

Стаття 291. Зміст заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ

1. У заяві про визнання рухомої речі безхазяйне повинно бути зазначено, яка річ підлягає визнанню безхазяйне, повинні бути описані її основні ознаки, а також наведені докази, що свідчать про відмову власника від права власності на неї, та докази, що свідчать про вступ заявника у володіння річчю.

2. У заяві органу, уповноваженого управляти муніципальним майном, про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ має бути вказано, ким, коли нерухома річ поставлена ​​на облік, а також повинні бути наведені докази, що свідчать про відсутність власника.

Стаття 292. Підготовка справи до судового розгляду та розгляд заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ

1. Суддя при підготовці справи до судового розгляду з'ясовує, які особи (власники, фактичні власники та інші) можуть дати відомості про належність майна, а також запитує про наявні про нього відомостях відповідні організації.

2. Заява про визнання речі безхазяйної або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ розглядається судом за участю зацікавлених осіб.

Стаття 293. Рішення суду щодо заяви про визнання рухомої речі безхазяйне або про визнання права муніципальної власності на безхазяйне нерухому річ

1. Суд, визнавши, що власник відмовився від права власності на рухому річ, приймає рішення про визнання рухомої речі безхазяйне та передачу її у власність особи, що вступив у володіння нею.

2. Суд, визнавши, що нерухома річ не має власника або власник речі невідомий і вона прийнята на облік в установленому порядку, ухвалює рішення про визнання права муніципальної власності на цю річ.

Глава 34. Відновлення прав за втраченим

ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ПРЕД'ЯВНИКА або ордерним ЦІННИХ

ПАПЕРІВ (викличний виробництво)

Стаття 294. Подача заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав за ним

1. Особа, що втратила цінний папір на пред'явника або ордерну цінний папір (далі також в цій главі - документ), у випадках, зазначених у федеральному законі, може просити суд про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав за ним .

2. Права за втраченим документа можуть бути відновлені і при втраті документом ознак платіжності внаслідок неналежного зберігання або з інших причин.

3. Заява про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них подається в суд за місцем знаходження особи, яка видала документ, по якому має бути здійснене виконання.

Стаття 295. Зміст заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав за ним

У заяві про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них повинні бути вказані ознаки втраченого документа, найменування особи, яка видала його, а також викладені обставини, при яких сталася втрата документа, прохання заявника про заборону особі, видав документ, проводити по ньому платежі або видачі.

Стаття 296. Дії судді після прийняття заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав за ним

1. Суддя після прийняття заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них виносить ухвалу про заборону видав документ особі виробляти по документу платежі чи видачі і направляє копію ухвали особі, яка видала документ, реєстратору. В ухвалі суду також вказується на обов'язковість опублікування в місцевому періодичному друкованому виданні за рахунок заявника відомостей, які повинні містити:

1) найменування суду, до якого надійшла заява про втрату документа;

2) найменування особи, яка подала заяву, і його місце проживання або місцезнаходження;

3) найменування та ознаки документа;

4) пропозицію держателю документа, про втрату якого заявлено, протягом трьох місяців з дня опублікування подати до суду заяву про свої права на цей документ.

2. На відмову у винесенні ухвали суду може бути подана скарга.

Стаття 297. Заява власника документа

Держатель документа, про втрату якого заявлено, зобов'язаний до закінчення трьох місяців з дня опублікування зазначених у частині першій статті 296 цього Кодексу відомостей подати в суд, який виніс ухвалу, заяву про свої права на документ і представити при цьому справжні документи.

Стаття 298. Дії суду після надходження заяви власника документа

1. У разі надходження заяви власника документа до закінчення трьох місяців з дня опублікування зазначених у частині першій статті 296 цього Кодексу відомостей суд залишає заяву особи, що втратив документ, без розгляду та встановлює строк, протягом якого особі, яка видала документ, забороняється проводити по ньому платежі та видачі. Цей термін не повинен перевищувати два місяці.

2. Одночасно суддя роз'яснює заявнику його право пред'явити в загальному порядку позов до власника документа про витребування цього документа, а власникові документа його право стягнути з заявника збитки, завдані прийнятими заборонними заходами.

3. На ухвалу суду з питань, зазначених у цій статті, може бути подана скарга.

Стаття 299. Розгляд заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав за ним

Справа про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав по них суд розглядає після закінчення трьох місяців з дня опублікування зазначених у частині першій статті 296 цього Кодексу відомостей, якщо від власника документа не надійшла заява, вказане в статтею 297 цього Кодексу.

Стаття 300. Рішення суду щодо заяви про визнання недійсними втрачених цінного паперу на пред'явника або ордерного цінного паперу і про відновлення прав за ним

У разі задоволення прохання заявника суд приймає рішення, яким визнає втрачений документ недійсним і відновлює права за втраченим цінним папером на пред'явника або ордерним цінним папером. Це рішення суду є підставою для видачі заявникові нового документа на заміну визнаного недійсним.

Стаття 301. Право власника документа пред'явити позов про безпідставно придбанні або зберіганні майна

Держатель документа, не заявив з ​​яких-небудь причин своєчасно про свої права на цей документ, після набрання законної сили рішенням суду про визнання документа недійсним і про відновлення прав за втраченим цінним папером на пред'явника або ордерним цінним папером може пред'явити до особи, за яким визнано право на отримання нового документа на заміну втраченого документа, позов про безпідставно придбанні або зберіганні майна.

Глава 35. ПРИМУСОВА ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ

Громадянина у психіатричний стаціонар І ПРИМУСОВЕ

Психіатричний огляд

Стаття 302. Подача заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом

1. Заява представника психіатричного стаціонару про примусову госпіталізацію або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом, подається до суду за місцем знаходження психіатричного стаціонару, в який поміщений громадянин.

2. До заяви, в якому повинні бути зазначені передбачені федеральним законом підстави для примусової госпіталізації громадянина, який страждає на психічний розлад, в психіатричний стаціонар додається мотивований висновок комісії лікарів-психіатрів про необхідність перебування громадянина в психіатричному стаціонарі.

Стаття 303. Термін подачі заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар

1. Заява про примусову госпіталізацію громадянина подається протягом сорока восьми годин з моменту приміщення громадянина в психіатричний стаціонар.

2. Порушуючи справу, суддя одночасно продовжує перебування громадянина в психіатричному стаціонарі на термін, необхідний для розгляду заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар.

Стаття 304. Розгляд заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом

1. Заява про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом, суддя розглядає протягом п'яти днів з дня порушення справи. Судове засідання проводиться в приміщенні суду або психіатричного стаціонару. Громадянин має право особисто брати участь у судовому засіданні у справі про його примусову госпіталізацію або про продовження строку його примусової госпіталізації. У випадку, якщо за даними, отриманими від представника психіатричного стаціонару, психічний стан громадянина не дозволяє йому особисто брати участь у проведеному в приміщенні суду судовому засіданні у справі про його примусову госпіталізацію або про продовження строку його примусової госпіталізації, заява про примусову госпіталізацію громадянина або про продовження строку його примусової госпіталізації розглядається суддею в психіатричному стаціонарі.

2. Справа розглядається за участю прокурора, представника психіатричного стаціонару, яка подала до суду заяву про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження строку його примусової госпіталізації, і представника громадянина, відносно якого вирішується питання про примусову госпіталізацію або про продовження строку його примусової госпіталізації.

Стаття 305. Рішення суду щодо заяви про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом

1. Розглянувши по суті заяву про примусову госпіталізацію громадянина в психіатричний стаціонар або про продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом, суддя приймає рішення, яким відхиляє або задовольняє заяву.

2. Рішення суду про задоволення заяви є підставою для примусової госпіталізації громадянина в психіатричний стаціонар або продовження терміну примусової госпіталізації громадянина, який страждає психічним розладом, і подальшого утримання громадянина, який страждає на психічний розлад, в психіатричному стаціонарі протягом встановленого законом терміну.

Стаття 306. Примусове психіатричний огляд

Заява лікаря-психіатра про примусове психіатричний огляд громадянина подається в суд за місцем проживання громадянина. До заяви додаються мотивований висновок лікаря-психіатра про необхідність такого огляду та інші наявні матеріали. Протягом трьох днів з дня подачі заяви суддя одноособово розглядає заяву про примусове психіатричний огляд громадянина і приймає рішення про примусове психіатричний огляд громадянина або про відмову в примусовому психіатричному огляді громадянина.

Глава 36. РОЗГЛЯД СПРАВ про внесення виправлень

АБО ЗМІН ДО ЗАПИСИ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Стаття 307. Подача заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану

1. Суд розглядає справи про внесення виправлень або змін до записів актів громадянського стану, якщо органи запису актів громадянського стану при відсутності спору про право відмовилися внести виправлення або зміни у вироблені запису.

2. Заява про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану подається до суду за місцем проживання заявника.

Стаття 308. Зміст заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану

У заяві про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану повинно бути зазначено, в чому полягає неправильність запису в акті громадянського стану, коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану було відмовлено у виправленні або зміні проведений запис.

Стаття 309. Рішення суду щодо заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану

Рішення суду, яким встановлено неправильність запису в акті громадянського стану, є підставою для виправлення або зміни такого запису органом реєстрації актів цивільного стану.

Глава 37. Розгляду заяв про вчинення

НОТАРІАЛЬНИХ ДІЯХ або про відмову в їх вчиненні

Стаття 310. Подача заяви про вчинену нотаріальну дію або про відмову у її вчиненні

1. Зацікавлена ​​особа, яка вважає неправильними вчинену нотаріальну дію або відмову у вчиненні нотаріальної дії, вправі подати заяву про це до суду за місцем знаходження нотаріуса або за місцем знаходження посадової особи, уповноваженої на вчинення нотаріальних дій.

Заяви про неправильне посвідчення заповітів і довіреностей або про відмову в їх посвідченні посадовими особами, зазначеними у федеральних законах, подаються до суду за місцем знаходження відповідно госпіталю, лікарні, санаторію, іншого стаціонарного лікувального закладу; установи соціального обслуговування, в тому числі будинки для престарілих та інвалідів, установи соціального захисту населення; експедиції, військових частин, з'єднань, установ і військово-навчального закладу, місця позбавлення волі.

Заява про неправильне посвідчення заповіту або про відмову в його посвідченні капітаном морського судна, судна змішаного плавання або судна внутрішнього плавання, що плавають під Державним прапором Російської Федерації, подається до суду за місцем порту приписки судна.

2. Заява подається до суду протягом десяти днів з дня, коли заявнику стало відомо про вчинену нотаріальну дію або про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

3. Виник між зацікавленими особами спір про право, заснований на вчиненій нотаріальній дії, розглядається судом у порядку позовного провадження.

Стаття 311. Розгляд заяви про вчинену нотаріальну дію або про відмову у її вчиненні

Заява про вчинену нотаріальну дію або про відмову у її вчиненні розглядається судом за участю заявника, а також нотаріуса, посадової особи, які вчинили нотаріальна дія або відмовили у вчиненні нотаріальної дії. Проте їх неявка не є перешкодою до розгляду заяви.

Стаття 312. Рішення суду щодо заяви про вчинену нотаріальну дію або про відмову у її вчиненні

Рішення суду, яким задоволено заяву про вчинену нотаріальну дію або про відмову в його вчиненні, скасовує вчинену нотаріальну дію або зобов'язує здійснити таку дію.

Глава 38. ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО

СУДОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Стаття 313. Порядок відновлення втраченого судового провадження

1. Відновлення втраченого повністю або в частині судового провадження у цивільній справі, закінченого прийняттям рішення суду або винесенням ухвали про припинення судового провадження у справі, виробляється судом у порядку, встановленому цією главою.

2. Справа про відновлення втраченого судового провадження порушується за заявами осіб, які беруть участь у справі.

Стаття 314. Подача заяви про відновлення втраченого судового провадження

1. Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який прийняв рішення по суті спору або виніс ухвалу про припинення судового провадження у справі.

2. У заяві про відновлення втраченого судового провадження повинно бути зазначено, про відновлення якого саме судового провадження просить заявник, чи було прийнято судом рішення по суті або провадження у справі припинялося, яке процесуальне становище займав у справі заявник, хто ще брав участь у справі і в якому процесуальному становищі, місце проживання або місце знаходження цих осіб, що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про місце знаходження копій документів провадження або відомостей про них, відновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети необхідно їх відновлення.

До заяви додаються збереглися і мають відношення до справи документи або їх копії, навіть якщо вони не завірені в установленому порядку.

Заявник звільняється від сплати судових витрат, понесених судом при розгляді справи про відновлення втраченого судового провадження.

Стаття 315. Залишення заяви про відновлення втраченого судового провадження без руху або розгляду

1. При відсутності вказівки в заяві про відновлення втраченого судового провадження відповідної мети звернення суд залишає заяву без руху і надає строк, необхідний для викладу мети заявником.

2. У разі, якщо зазначена заявником мета звернення не пов'язана із захистом його прав і законних інтересів, суд відмовляє в порушенні справи про відновлення втраченого судового провадження або мотивованою ухвалою залишає заяву без розгляду, якщо справу було порушено.

Стаття 316. Відмова у відновленні втраченого судового провадження

1. Судове провадження, втрачене до розгляду справи по суті, не підлягає відновленню. Позивач в цьому випадку має право пред'явити новий позов. В ухвалі суду про порушення справи за новим позовом у зв'язку з втратою судового провадження дану обставину повинно бути обов'язково відображено.

2. При розгляді справи за новим позовом суд використовує збережені частини судового провадження, документи, видані громадянам, організаціям зі справи до втрати виробництва, копії цих документів, інші документи, що мають відношення до справи.

Суд може допитати як свідків осіб, присутніх при вчиненні процесуальних дій, в необхідних випадках суддів, що розглядали справу, за якою втрачено виробництво, а також осіб, які виконували рішення суду.

Стаття 317. Рішення суду про відновлення втраченого судового провадження

1. Рішення або ухвала суду про припинення судового провадження, якщо воно приймалося у справі, підлягає відновленню, за винятком випадків, передбачених статтею 318 цього Кодексу.

2. У рішенні суду про відновлення втрачених рішення суду або ухвали суду про припинення судового провадження зазначається, на підставі яких даних, представлених суду і досліджених у судовому засіданні за участю всіх учасників процесу по втраченому виробництва, суд вважає встановленими зміст відновлюваного судової постанови.

У мотивувальній частині рішення суду про відновлення втраченого виробництва також зазначаються висновки суду про доведеність обставин, які обговорювалися судом, і про те, які процесуальні дії вчинялися за втраченим виробництва.

Стаття 318. Припинення провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження

1. При недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення судової постанови, пов'язаного з втраченим судовим виробництвом, суд ухвалою закриває провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, право пред'явити позов у загальному порядку.

2. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження не обмежується терміном його зберігання. Однак у разі звернення із заявою про відновлення втраченого судового провадження з метою його виконання, якщо строк пред'явлення виконавчого листа до виконання закінчився і судом не поновлюється, суд також закриває провадження у справі про відновлення втраченого судового провадження.

Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового провадження

1. Судові постанови, пов'язані з відновленням втраченого судового провадження, оскаржуються в порядку, встановленому цим Кодексом.

2. При завідомо неправдивому заяві судові витрати, пов'язані з порушенням справи за заявою про відновлення втраченого судового провадження, стягуються з заявника.

Розділ III. ВИРОБНИЦТВО В СУДІ ДРУГИЙ ІНСТАНЦІЇ

Глава 39. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Щодо оскарження рішень І ТЕРМІНІВ СВІТОВИХ СУДДІВ

Стаття 320. Право апеляційного оскарження

1. Рішення мирових суддів можуть бути оскаржені в апеляційному порядку сторонами та іншими особами, що у справі, у відповідний районний суд через мирового суддю.

2. На рішення мирового судді прокурор, який бере участь у справі, може принести апеляційне подання.

Стаття 321. Термін подачі апеляційних скарги, подання

Апеляційні скарга, подання можуть бути подані протягом десяти днів з дня прийняття мировим суддею рішення в остаточній формі.

Стаття 322. Зміст апеляційних скарги, подання

1. Апеляційні скарга, подання повинні містити:

1) найменування районного суду, до якого адресуються скарга, подання;

2) найменування особи, яка подає скаргу, подання, її місце проживання або місцезнаходження;

3) вказівку на оскаржуване рішення мирового судді;

4) доводи скарги, подання;

5) прохання зацікавленої особи;

6) перелік доданих до скарги, поданням документів.

2. В апеляційній скарзі не можуть міститися вимоги, не заявлені мировому судді.

3. Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником. До скарги, поданої представником, повинні бути включені довіреність або інший документ, що засвідчують повноваження представника, якщо в справі немає таке повноваження.

Апеляційне подання підписується прокурором.

4. До апеляційної скарги додається документ, що підтверджує сплату державного мита, якщо скарга підлягає оплаті.

5. Апеляційні скарга, подання та додані до неї документи подаються з копіями, число яких відповідає числу осіб, що беруть участь у справі.

Стаття 323. Залишення апеляційних скарги, подання без руху

1. При подачі апеляційних скарги, подання, не відповідають вимогам, передбаченим статті 322 цього Кодексу, а також при подачі скарги, не оплаченої державним митом, мировий суддя виносить ухвалу, на підставі якого залишає скаргу, подання без руху, і призначає особі, яка подала скаргу, уявлення, термін для виправлення недоліків.

2. У випадку, якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, або прокурор, який приніс апеляційне подання, виконає у встановлений термін вказівки мирового судді, що містяться у визначенні, скарга, подання вважаються поданими в день первісного надходження їх до суду.

Стаття 324. Повернення апеляційних скарги, подання

1. Апеляційна скарга повертається особі, яка подала скаргу, апеляційне подання - прокурору у разі:

1) невиконання у встановлений термін вказівок мирового судді, що містяться в ухвалі суду про залишення скарги, подання без руху;

2) закінчення строку оскарження, якщо у скарзі, поданні не міститься прохання про поновлення строку або в його відновленні відмовлено.

2. Апеляційна скарга повертається мировим суддею також на прохання особи, яка подала скаргу, апеляційне подання - при відкликання його прокурором, якщо справа не направлена ​​до районного суду.

3. Повернення апеляційної скарги особі, яка подала скаргу, подання прокурора здійснюється на підставі визначення мирового судді. Особа, яка подала скаргу, прокурор, який приніс подання, має право оскаржити зазначену ухвалу в районний суд.

Стаття 325. Дії мирового судді після одержання апеляційних скарги, подання

1. Мировий суддя після одержання апеляційних скарги, подання, поданих у встановлений статтею 321 цього Кодексу строк і відповідають вимогам статті 322 цього Кодексу, зобов'язаний направити особам, які беруть участь у справі, копії скарги, подання та доданих до них документів.

2. Особи, які беруть участь у справі, має право подати мировому судді заперечення у письмовій формі щодо апеляційних скарги, подання з наданням документів, що підтверджують ці заперечення, і їх копій, число яких відповідає числу осіб, що беруть участь у справі, і має право ознайомитися з матеріалами справи, з надійшли скаргою, поданням і запереченнями щодо них.

3. Після закінчення строку оскарження мировий суддя направляє справу з апеляційними скаргою, поданням і запереченнями надійшли щодо них до районного суду.

До закінчення строку оскарження справа не може бути направлено до районного суду.

Стаття 326. Відмова від апеляційної скарги або відкликання апеляційного подання

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї у письмовій формі, прокурор має право відкликати апеляційне подання до прийняття рішення або ухвали районним судом. У разі прийняття відмови від скарги або відкликання подання суддя виносить ухвалу про закриття апеляційного провадження, якщо рішення або ухвалу не було оскаржено іншими особами.

Стаття 327. Розгляд справи судом апеляційної інстанції

1. Суд повідомляє осіб, які беруть участь у справі, про час і місце судового засідання.

2. Розгляд справи судом апеляційної інстанції проводиться за правилами виробництва в суді першої інстанції.

3. Суд вправі встановлювати нові факти і досліджувати нові докази.

Стаття 328. Права суду апеляційної інстанції при розгляді апеляційних скарги, подання

Суд апеляційної інстанції при розгляді апеляційних скарги, подання право:

залишити рішення мирового судді без зміни, скаргу, подання без задоволення;

змінити рішення мирового судді або скасувати його і ухвалити нове рішення;

скасувати рішення мирового судді повністю або частково і припинити судове провадження або залишити заяву без розгляду.

Стаття 329. Постанова суду апеляційної інстанції

1. У випадках, передбачених абзацом третім статті 328 цього Кодексу, постанова районного суду приймається у формі апеляційного рішення, яке замінює повністю або в частині рішення мирового судді, а у випадках, передбачених абзацами другим і четвертим статті 328 цього Кодексу, виноситься ухвала.

2. Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня його прийняття.

Стаття 330. Підстави для скасування або зміни рішення мирового судді в апеляційному порядку

1. Рішення мирового судді може бути скасовано або змінено в апеляційному порядку на підставах, передбачених статтями 362 - 364 цього Кодексу.

2. При залишенні апеляційних скарги, подання без задоволення суд зобов'язаний зазначити в ухвалі мотиви, з яких доводи скарги, подання визнані неправильними і які не є підставою для скасування рішення мирового судді.

Стаття 331. Право оскарження ухвали мирового судді

1. Визначення мирового судді може бути оскаржено в районний суд сторонами та іншими особами, що у справі, окремо від рішення суду, а прокурором може бути принесено подання у разі, якщо:

1) це передбачено цим Кодексом;

2) визначення мирового судді виключає можливість подальшого руху справи.

2. На інші визначення мирового судді, за винятком зазначених у частині першій цієї статті, приватні скарги та подання прокурора не подаються, заперечення щодо цих ухвал можуть бути включені до апеляційних скаргу, подання.

Стаття 332. Термін подачі окремої скарги, подання прокурора

Приватна скарга, подання прокурора можуть бути подані протягом десяти днів з дня винесення ухвали мировим суддею.

Стаття 333. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора

Подача та розгляд приватної скарги, подання прокурора відбуваються в порядку, передбаченому для оскарження рішення мирового судді.

Стаття 334. Права суду апеляційної інстанції при розгляді приватної скарги, подання прокурора

Суд апеляційної інстанції, розглянувши приватну скаргу, подання прокурора, вправі:

залишити визначення мирового судді без зміни, а скаргу або подання без задоволення;

скасувати ухвалу мирового судді повністю або частково і вирішити питання по суті.

Стаття 335. Законна сила ухвали суду апеляційної інстанції

Ухвала суду апеляційної інстанції, винесене за приватною скаргою, поданням прокурора, набирає законної сили з дня його винесення.

Глава 40. ВИРОБНИЦТВО в суді касаційної інстанції

Ухвалою Конституційного Суду РФ від 20.02.2006 N 1-П положення статті 336, згідно з яким на рішення всіх судів в Російській Федерації, прийняті по першій інстанції, за винятком рішень мирових суддів, сторонами та іншими особами, що у справі, може бути подана касаційна скарга, визнано не суперечить Конституції РФ.

Стаття 336. Право подачі касаційних скарги, подання

На рішення всіх судів в Російській Федерації, прийняті по першій інстанції, за винятком рішень мирових суддів, сторонами та іншими особами, що у справі, може бути подана касаційна скарга, а прокурором, які беруть участь у справі, може бути принесено касаційне подання.

Стаття 337. Порядок подачі касаційних скарги, подання

1. Не набрали законної сили рішенням суду першої інстанції можуть бути оскаржені в касаційному порядку:

1) рішення районних судів, рішення гарнізонних військових судів - відповідно до верховного суду республіки, краєвий, обласний суд, суд міста федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу, окружної (флотський) військовий суд;

2) рішення верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, окружних (флотських) військових судів - до Верховного Суду Російської Федерації;

3) рішення Судової колегії в цивільних справах та Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації - у Касаційну колегію Верховного Суду Російської Федерації.

2. Касаційні скарга, подання подаються через суд, який прийняв рішення.

Стаття 338. Термін подачі касаційних скарги, подання

Касаційні скарга, подання можуть бути подані протягом десяти днів з дня прийняття рішення судом в остаточній формі.

Стаття 339. Зміст касаційних скарги, подання

1. Касаційні скарга, подання повинні містити:

1) найменування суду, до якого адресується скарга, подання;

2) найменування особи, яка подає скаргу або подання, його місце проживання або місцезнаходження;

3) вказівку на рішення суду, яке оскаржується;

4) вимоги особи, яка подає скаргу, або вимоги прокурора, що приносить подання, а також підстави, за якими вони вважають рішення суду неправильним;

5) перелік доданих до скарги, поданням доказів.

2. Посилання особи, яка подає касаційну скаргу, або прокурора, що приносить касаційне подання, на нові докази, які не були представлені в суд першої інстанції, допускається тільки в разі обгрунтування у скарзі, поданні, що ці докази неможливо було уявити в суд першої інстанції.

3. Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником, касаційне подання - прокурором. До скарги, поданої представником, повинні бути включені довіреність або інший документ, що засвідчують повноваження представника, якщо в справі немає таке повноваження.

4. До касаційної скарги додається документ, що підтверджує сплату державного мита, якщо скарга при її подачі підлягає оплаті.

Стаття 340. Копії касаційних скарги, подання

Касаційні скарга, подання та додані до них письмові докази подаються до суду з копіями, число яких повинно відповідати числу осіб, що беруть участь у справі.

Стаття 341. Залишення касаційних скарги, подання без руху

1. При подачі касаційних скарги, подання, не відповідають вимогам, передбаченим статтями 339 і 340 цього Кодексу, а також при подачі скарги, не оплаченої державним митом, суддя виносить ухвалу, на підставі якого залишає скаргу, подання без руху, і призначає особі, яка подала скаргу , уявлення, строк для виправлення недоліків.

2. У випадку, якщо особа, яка подала касаційні скаргу, подання, у встановлений строк виконає вказівки, що містяться в ухвалі суду, скарга, подання вважаються поданими в день первісного надходження до суду.

3. На ухвалу судді про залишення касаційних скарги, подання без руху можуть бути подані приватна скарга, подання прокурора.

Стаття 342. Повернення касаційних скарги, подання

1. Касаційна скарга повертається особі, яка подала скаргу, касаційне подання - прокурору у разі:

1) невиконання у встановлений термін вказівок судді, що містяться в ухвалі про залишення скарги, подання без руху;

2) закінчення строку оскарження, якщо у скарзі, поданні не міститься прохання про поновлення строку або в його відновленні відмовлено.

2. Касаційна скарга повертається також на прохання особи, яка подала скаргу, касаційне подання - при відкликання його прокурором, якщо справа не направлена ​​до суду касаційної інстанції.

3. Повернення касаційної скарги особі, яка подала скаргу, касаційного подання прокурора здійснюється на підставі ухвали суду першої інстанції. Особа, яка подала скаргу, чи прокурор, який приніс подання, має право оскаржити зазначену ухвалу у вищестоящий суд.

Стаття 343. Дії суду першої інстанції після одержання касаційних скарги, подання

1. Суддя після одержання касаційних скарги, подання, поданих у встановлений статтею 338 цього Кодексу строк і відповідають вимогам статей 339 і 340 цього Кодексу, зобов'язаний:

1) не пізніше наступного дня після дня їх отримання направити особам, які беруть участь у справі, копії скарги, подання та доданих до них письмових доказів;

2) сповістити осіб, що беруть участь у справі, про час і місце розгляду скарги, подання в касаційному порядку у верховному суді республіки, крайовому, обласному суді, суді міста федерального значення, суд автономної області, суді автономного округу, окружному (флотському) військовому суді. Про день розгляду скарги, подання у Верховному Суді Російської Федерації особи, які беруть участь у справі, сповіщаються Верховним Судом Російської Федерації;

3) після закінчення строку, встановленого для касаційного оскарження, направити справу до суду касаційної інстанції.

2. До закінчення строку, встановленого для касаційного оскарження, справа ніким не може бути витребувана із суду. Особи, які беруть участь у справі, має право знайомитися в суді з матеріалами справи, що надійшли касаційними скаргою, поданням і запереченнями щодо скарги, подання.

Стаття 344. Заперечення щодо касаційних скарги, подання

1. Особи, які беруть участь у справі, вправі подати заперечення у письмовій формі щодо касаційних скарги, подання з наданням документів, що підтверджують ці заперечення.

2. Заперечення щодо касаційних скарги, подання та додані до неї документи повинні бути подані з копіями, число яких відповідає числу осіб, що беруть участь у справі.

Стаття 345. Відмова від касаційної скарги, відкликання касаційного подання

1. Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї у письмовій формі в суді касаційної інстанції до прийняття ним відповідного судового рішення.

Прокурор, який приніс касаційне подання, вправі відкликати його початку судового засідання. Про відкликання касаційного подання повідомляються особи, які беруть участь у справі.

2. Про прийняття відмови від касаційної скарги, відкликання касаційного подання суд касаційної інстанції виносить ухвалу, якою припиняє касаційне провадження, якщо рішення суду першої інстанції не було оскаржено іншими особами.

Стаття 346. Відмова позивача від позову або мирова угода сторін у суді касаційної інстанції

1. Відмова позивача від позову або мирова угода сторін, вчинені після прийняття касаційних скарги, подання, повинні бути виражені в поданих суду касаційної інстанції заявах в письмовій формі.

2. Порядок і наслідки розгляду заяви про відмову позивача від позову або заяви сторін про укладення мирової угоди визначаються за правилами частин другої і третьої статті 173 цього Кодексу. При прийнятті відмови позивача від позову або затвердження мирової угоди сторін суд касаційної інстанції скасовує прийняте рішення суду і закриває провадження у справі.

Про відмову у прийнятті до розгляду заяви про перевірку конституційності статті 347 см. визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 440-О.

Стаття 347. Межі розгляду справи в суді касаційної інстанції

1. Суд касаційної інстанції перевіряє законність і обгрунтованість рішення суду першої інстанції виходячи з доводів, викладених у касаційних скарзі, поданні і заперечення щодо скарги, подання. Суд оцінює наявні у справі, а також додатково представлені докази, якщо визнає, що вони не могли бути представлені стороною до суду першої інстанції, підтверджує зазначені в оскаржуване рішення суду факти та правовідносини або встановлює нові факти і правовідносини.

2. Суд касаційної інстанції в інтересах законності має право перевірити рішення суду першої інстанції в повному обсязі.

Стаття 348. Строки розгляду справи в суді касаційної інстанції

1. Верховний суд республіки, крайовий, обласний суд, суд міста федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу, окружної (флотський) військовий суд повинні розглянути надійшла за касаційним скарзі, поданням справа не пізніше ніж протягом місяця з дня його надходження.

2. Верховний Суд Російської Федерації повинен розглянути надійшла за касаційним скарзі, поданням справа не пізніше ніж протягом двох місяців з дня його надходження.

3. Касаційні скарга, подання у справі про захист виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації, що надійшли на розгляд до суду касаційної інстанції в період виборчої кампанії, кампанії референдуму до дня голосування, розглядаються судом протягом п'яти днів з дня їх надходження.

(Частина третя в ред. Федерального закону від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

3.1. Касаційні скарга, подання на рішення у справі про відмову в реєстрації кандидата (списку кандидатів), про скасування реєстрації кандидата (списку кандидатів), що надійшли до суду касаційної інстанції в період виборчої кампанії, кампанії референдуму до дня голосування, розглядаються судом не пізніше дня голосування.

(Частина третья.1 введена Федеральним законом від 21.07.2005 N 93-ФЗ)

4. Федеральними законами можуть бути встановлені скорочені строки розгляду касаційних скарг, подань по окремих категоріях справ в суді касаційної інстанції.

Стаття 349. Порядок судового засідання в суді касаційної інстанції

Порядок судового засідання в суді касаційної інстанції і забезпечити його заходи визначаються за правилами статей 158 і 159 цього Кодексу.

Стаття 350. Судове засідання в суді касаційної інстанції

Судове засідання в суді касаційної інстанції проводиться за правилами цього Кодексу, встановленим для проведення судового засідання в суді першої інстанції, і з урахуванням правил, викладених у цій главі.

Стаття 351. Початок розгляду справи

Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиїм касаційної скарги, поданої і на рішення якого суду підлягає розгляду, з'ясовує, хто з осіб, які беруть участь у справі, їх представників з'явився, встановлює особу з'явилися, перевіряє повноваження посадових осіб, їх представників.

Стаття 352. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу

1. Головуючий оголошує склад суду і роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх право заявляти відводи.

2. Підстави для самовідводів і відводів, порядок їх вирішення, а також наслідки задоволення таких заяв визначаються статтями 16 - 21 цього Кодексу.

Стаття 353. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків

Головуючий роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх процесуальні права і обов'язки.

Стаття 354. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі

1. У разі неявки в судове засідання кого-небудь з осіб, які беруть участь у справі і не повідомлених про час і місце розгляду справи, суд відкладає розгляд справи.

2. Неявка осіб, які беруть участь у справі і повідомлених про час і місце розгляду справи, не є перешкодою до розгляду справи. Проте суд і в цих випадках має право відкласти розгляд справи.

Стаття 355. Дозвіл судом клопотань осіб, які беруть участь у справі

Клопотання осіб, які беруть участь у справі, з усіх питань, пов'язаних з розглядом справи в суді касаційної інстанції, вирішуються судом після заслуховування думок інших осіб, що у справі. Заявлені клопотання вирішуються судом за правилами статті 166 цього Кодексу.

Стаття 356. Доповідь справи

Розгляд справи в суді касаційної інстанції починається доповіддю головуючого або одного із суддів. Доповідач викладає обставини справи, зміст рішення суду першої інстанції, доводи касаційних скарги, подання та надійшли щодо них заперечень, зміст поданих до суду нових доказів, а також повідомляє інші дані, які необхідно розглянути суду для перевірки рішення суду.

Стаття 357. Пояснення осіб, які беруть участь у справі, в суді касаційної інстанції

Після доповіді головуючого або одного з суддів суд касаційної інстанції заслуховує пояснення з'явилися в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, їх представників. Першим виступає особа, яка подала касаційну скаргу, або його представник або прокурор, якщо їм принесено касаційне подання. У разі оскарження рішення суду обома сторонами першим виступає позивач.

Стаття 358. Дослідження доказів

1. Після пояснень осіб, які беруть участь у справі, суд касаційної інстанції у разі необхідності оголошує наявні в справі докази, а також досліджує знову представлені докази, якщо визнає, що вони не могли бути представлені стороною до суду першої інстанції. Про прийняття нових доказів суд виносить ухвалу.

2. Сторони вправі заявляти клопотання про виклик і допит додаткових свідків, про витребування інших доказів, в дослідженні яких їм було відмовлено судом першої інстанції.

3. Дослідження доказів проводиться в порядку, встановленому для суду першої інстанції.

Стаття 359. Судові дебати в суді касаційної інстанції

1. У випадку, якщо судом касаційної інстанції досліджувалися нові докази, проводяться судові дебати за правилами, передбаченими статтею 190 цього Кодексу. При цьому першим виступає особа, яка подала касаційну скаргу, чи прокурор, який приніс касаційне подання.

2. Після закінчення судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для винесення касаційної ухвали.

Стаття 360. Винесення касаційного визначення і його оголошення

Нарада суддів відбувається в порядку, передбаченому статтею 15 цього Кодексу. Винесення касаційного визначення і його оголошення відбуваються за правилами, передбаченими відповідно статтями 194 і 193 цього Кодексу.

Про відмову у прийнятті до розгляду заяви про перевірку конституційності статті 361 см. визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 440-О.

Стаття 361. Права суду касаційної інстанції при розгляді касаційних скарги, подання

Суд касаційної інстанції при розгляді касаційних скарги, подання право:

залишити рішення суду першої інстанції без зміни, а касаційні скаргу, подання без задоволення;

скасувати рішення суду першої інстанції повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції в тому ж або іншому складі суддів, якщо порушення, допущені судом першої інстанції, не можуть бути виправлені судом касаційної інстанції;

змінити або скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, не передаючи справу на новий розгляд, якщо обставини, що мають значення для справи, встановлені на підставі наявних і додатково представлених доказів;

скасувати рішення суду першої інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити заяву без розгляду.

Стаття 362. Підстави для скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку

1. Підставами для скасування або зміни рішення суду в касаційному порядку є:

1) неправильне визначення обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність встановлених судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи;

3) невідповідність висновків суду першої інстанції, викладених у рішенні суду, обставинам справи;

4) порушення або неправильне застосування норм матеріального права або норм процесуального права.

2. Правильне по суті рішення суду першої інстанції не може бути скасоване з одним тільки формальних міркувань.

Стаття 363. Порушення або неправильне застосування норм матеріального права

Норми матеріального права вважаються порушеними або неправильно застосованими в разі, якщо:

суд не застосував закон, який підлягає застосуванню;

суд застосував закон, який не підлягає застосуванню;

суд неправильно витлумачив закон.

Стаття 364. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права

1. Порушення або неправильне застосування норм процесуального права є підставою для скасування рішення суду першої інстанції лише за умови, якщо це порушення або неправильне застосування призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи.

2. Рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню незалежно від доводів касаційних скарги, подання у разі, якщо:

1) справу розглянуто судом у незаконному складі;

2) справу розглянуто судом за відсутності будь-кого з осіб, які беруть участь у справі і не повідомлених про час і місце судового засідання;

3) при розгляді справи були порушені правила про мову, якою ведеться судочинство;

4) суд вирішив питання про права і про обов'язки осіб, не залучених до участі у справі;

5) рішення суду не підписано суддею або будь-ким із суддів або рішення суду підписано не тим суддею або не тими суддями, які зазначені в рішенні суду;

6) рішення суду прийнято не тими суддями, які входили до складу суду, що розглядав справу;

7) у справі відсутній протокол судового засідання;

8) при ухваленні рішення суду були порушені правила про таємницю наради суддів.

Стаття 365. Скасування рішення суду першої інстанції із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду

Рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню в касаційному порядку із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з підстав, зазначених у статтях 220 і 222 цього Кодексу.

Стаття 366. Зміст касаційної ухвали

1. Постанова суду касаційної інстанції виноситься у формі касаційного визначення.

2. У касаційному ухвалі повинні бути зазначені:

1) дата і місце винесення ухвали;

2) найменування суду, який виніс визначення, склад суду;

3) особа, яка подала касаційні скаргу, подання;

4) короткий зміст оскаржуваного рішення суду першої інстанції, касаційних скарги, подання, представлених доказів, пояснень осіб, які беруть участь у розгляді справи в суді касаційної інстанції;

5) висновки суду за результатами розгляду касаційних скарги, подання;

6) мотиви, з яких суд прийшов до своїх висновків, і посилання на закони, якими суд керувався.

3. При залишенні касаційних скарги, подання без задоволення суд зобов'язаний вказати мотиви, з яких доводи скарги, подання відхиляються.

4. При скасуванні рішення суду повністю або частково і передачі справи на новий розгляд суд зобов'язаний вказати дії, які повинен зробити суд першої інстанції при новому розгляді справи.

Стаття 367. Законна сила касаційного визначення

Касаційну ухвалу набирає законної сили з моменту її винесення.

Стаття 368. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

Суд касаційної інстанції у випадках, передбачених статтею 226 цього Кодексу, вправі винести окрему ухвалу.

Стаття 369. Обов'язковість вказівок суду касаційної інстанції

1. Вказівки, що стосуються необхідності здійснення процесуальних дій і викладені в ухвалі суду касаційної інстанції у разі скасування рішення суду першої інстанції і передачі справи на новий розгляд, обов'язкові для суду, знову розглядає дану справу.

2. Суд касаційної інстанції не вправі вирішувати наперед питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, а також про те, яке рішення суду повинно бути прийнято при новому розгляді справи.

Стаття 370. Порядок розгляду касаційних скарги, подання, що надійшли до суду касаційної інстанції після розгляду справи

1. У випадку, якщо касаційні скарга, подання, подані у встановлений строк або після відновлення пропущеного строку, надійдуть до суду касаційної інстанції після розгляду справи по інших скарг, суд зобов'язаний прийняти такі скаргу, подання до свого провадження.

2. У випадку, якщо в результаті розгляду зазначених у частині першій цієї статті касаційних скарги, подання суд касаційної інстанції дійде висновку про незаконність чи необгрунтованості раніше винесеного касаційного визначення, воно скасовується і виноситься нове касаційне визначення.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав статті 371 см. визначення Конституційного Суду РФ від 20.11.2003 N 414-О.

Стаття 371. Право оскарження ухвал суду першої інстанції

1. Ухвали суду першої інстанції, за винятком визначень світових суддів, можуть бути оскаржені до суду касаційної інстанції окремо від рішення суду сторонами та іншими особами, що у справі (приватна скарга), а прокурором може бути принесено подання у разі, якщо:

1) це передбачено цим Кодексом;

2) визначення суду виключає можливість подальшого руху справи.

2. На решту ухвали суду першої інстанції приватні скарги, подання прокурора не подаються, але заперечення щодо них можуть бути включені в касаційні скаргу, подання.

Стаття 372. Термін подачі окремої скарги, подання прокурора

Приватна скарга, подання прокурора можуть бути подані протягом десяти днів з дня винесення ухвали судом першої інстанції.

Стаття 373. Порядок подання та розгляду приватної скарги, подання прокурора

Подача окремої скарги, подання прокурора і їх розгляд судом відбуваються в порядку, передбаченому цим розділом.

Стаття 374. Права суду касаційної інстанції при розгляді приватної скарги, подання прокурора

Суд касаційної інстанції, розглянувши приватну скаргу, подання прокурора, вправі:

залишити ухвалу суду першої інстанції без зміни, скаргу, подання прокурора без задоволення;

скасувати ухвалу суду і передати питання на новий розгляд до суду першої інстанції;

скасувати ухвалу суду повністю або частково і вирішити питання по суті.

Стаття 375. Законна сила ухвали суду касаційної інстанції, винесеного за приватною скаргою, поданням прокурора

Ухвала суду касаційної інстанції, винесене за приватною скаргою, поданням прокурора, набирає законної сили з дня його винесення.

Розділ IV. ПЕРЕГЛЯД набрали законної сили

СУДОВИХ ПОСТАНОВ

Глава 41. ВИРОБНИЦТВО в суді наглядової інстанції

Стаття 376. Право на звернення до суду наглядової інстанції

1. Набрали законної сили судові постанови, за винятком судових постанов Президії Верховного Суду Російської Федерації, можуть бути оскаржені в порядку, встановленому цією главою, до суду наглядової інстанції особами, що у справі, та іншими особами, якщо їхні права та законні інтереси порушені судовими постановами .

При обчисленні строку, зазначеного у частині другій статті 376, не враховується час розгляду наглядової скарги (подання) або витребуваного по наглядової скарги (подання) справи в суді наглядової інстанції (Лист Верховного Суду РФ від 21.07.2004 N 52-код-2004).

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про оскарження конституційності частини другої статті 376 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 20.10.2005 N 351-О.

2. Судові постанови можуть бути оскаржені до суду наглядової інстанції протягом року з дня їх вступу в законну силу.

3. Право на звернення до суду наглядової інстанції з поданням про перегляд вступили в законну силу рішень і ухвал суду, якщо в розгляді справи брав участь прокурор, мають посадові особи органів прокуратури, зазначені у статті 377 цього Кодексу.

Стаття 377. Порядок подачі наглядової скарги або подання прокурора

1. Наглядова скарга або подання прокурора подається безпосередньо до суду наглядової інстанції.

2. Наглядова скарга або подання прокурора подається:

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав пунктом 1 частини другої статті 377 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 21.12.2004 N 469-О.

1) на що вступили в законну силу рішення і визначення верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, прийняті ними по першій інстанції, якщо зазначені рішення і ухвали не були предметом касаційного чи наглядового розгляду у Верховному Суді Російської Федерації; на касаційні ухвали верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів; на апеляційні рішення і ухвали районних судів; на що вступили в законну силу судові накази, рішення і визначення районних судів і мирових суддів - відповідно до президії верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу;

2) на касаційні ухвали окружних (флотських) військових судів; на що вступили в законну силу рішення і визначення гарнізонних військових судів - до президії окружного (флотського) військового суду;

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав пунктом 3 частини другої статті 377 см. визначення Конституційного Суду РФ від 21.04.2005 N 158-О.

3) на постанови президій верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів; на що вступили в законну силу рішення і визначення верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, прийняті ними по першій інстанції, якщо зазначені рішення і ухвали не були предметом касаційного розгляду у Верховному Суді Російської Федерації; на касаційні ухвали верховних судів республік, крайових, обласних судів, судів міст федерального значення, суду автономної області, судів автономних округів, а також на що вступили в законну силу рішення і ухвали районних судів, ухвалені ними у першій інстанції, якщо зазначені рішення і визначення були оскаржені до президії відповідно верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області , суду автономного округу, - в Судову колегію у цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації;

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

4) на постанови президій окружних (флотських) військових судів; на що вступили в законну силу рішення і визначення окружних (флотських) військових судів, ухвалені ними у першій інстанції, якщо зазначені рішення і ухвали не були предметом касаційного розгляду у Верховному Суді Російської Федерації; на касаційні ухвали окружних (флотських) військових судів, а також на що вступили в законну силу рішення і визначення гарнізонних військових судів, якщо зазначені судові постанови були оскаржені до президії окружного (флотського) військового суду, - до Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації;

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

5) на які вступили в законну силу рішення та ухвали Верховного Суду Російської Федерації, прийняті ним по першій інстанції; на визначення касаційної колегії Верховного Суду Російської Федерації; на визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації, винесені нею в касаційному порядку; на визначення Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації, винесені нею в касаційному порядку, - до Президії Верховного Суду Російської Федерації.

3. Скарги, подання прокурора на ухвали Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації та Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації, винесені ними у порядку нагляду, подаються до Президії Верховного Суду Російської Федерації за умови, що такі визначення порушують єдність судової практики.

4. З уявленнями про перегляд вступили в законну силу рішень, ухвал судів та постанов президій судів наглядової інстанції в Російській Федерації має право звертатися:

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

1) Генеральний прокурор Російської Федерації і його заступники - у будь-який суд наглядової інстанції;

2) прокурор республіки, краї, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу, військового округу (флоту) - відповідно до президії верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного (флотського) військового суду.

Стаття 378. Зміст наглядової скарги або подання прокурора

1. Наглядова скарга або подання прокурора повинні містити:

1) найменування суду, до якого вони адресуються;

2) найменування особи, яка подає скаргу або подання, його місце проживання або місце знаходження та процесуальне становище у справі;

3) найменування інших осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

4) вказівка ​​на суди, що розглядали справу за першої, апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції, і зміст прийнятих ними рішень;

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

5) вказівку на рішення, ухвалу суду і постанову президії суду наглядової інстанції, які оскаржуються;

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

6) вказівка ​​на те, в чому полягає допущене судами істотне порушення закону;

7) прохання особи, яка подає скаргу або подання.

2. У наглядовій скарзі або поданні прокурора на винесене в наглядовому порядку визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України або Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації має бути зазначено, в чому полягає порушення єдності судової практики, і повинні бути приведені відповідні обгрунтування цього порушення.

3. У наглядовій скарзі особи, яка не брала участі у справі, повинно бути зазначено, які права чи законні інтереси цієї особи порушено набрав законної сили судовим постановою.

4. У разі, якщо наглядова скарга або подання прокурора раніше подавалися в наглядову інстанцію, в них має бути зазначено на прийняте рішення суду.

5. Наглядова скарга повинна бути підписана особою, яка подає скаргу або її представником. До скарги, поданої представником, додається довіреність або інший документ, що посвідчують повноваження представника. Подання прокурора повинно бути підписано прокурором, зазначених у частині четвертій статті 377 цього Кодексу.

6. До наглядової скарзі або поданню прокурора додаються завірені відповідним судом копії судових постанов, прийнятих у справі.

7. Наглядова скарга або подання прокурора подається з копіями, число яких відповідає числу осіб, що беруть участь у справі.

8. У разі, якщо судова ухвала не була оскаржена в апеляційному чи касаційному порядку, до скарги має бути додано документ, що підтверджує сплату державного мита.

Стаття 379. Дії суду наглядової інстанції після подачі наглядової скарги або подання прокурора

Наглядова скарга або подання прокурора, подані відповідно до визначеної у статті 377 цього Кодексу підсудністю, за дорученням голови або заступника голови відповідного суду передається на розгляд судді даного суду.

Стаття 380. Повернення наглядової скарги або подання прокурора без розгляду по суті

Наглядова скарга або подання прокурора повертається суддею без розгляду по суті протягом десяти днів з дня їх надходження до суду наглядової інстанції у разі, якщо:

скарга або подання не відповідає вимогам, передбаченим статтею 378 цього Кодексу;

скарга або подання подані особою, яка не має права на звернення до суду наглядової інстанції;

При обчисленні строку оскарження судового постанови в порядку нагляду не враховується час розгляду наглядової скарги (подання) або витребуваного по наглядової скарги (подання) справи в суді наглядової інстанції (Лист Верховного Суду РФ від 21.07.2004 N 52-код-2004).

пропущено строк оскарження судової постанови в порядку нагляду і до скарги не докладено набрало законної сили рішення суду про відновлення цього строку;

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

до прийняття скарги або подання до розгляду по суті надійшло прохання про їх повернення або відкликання;

скарга або подання подані з порушенням правил підсудності, встановлених статтею 377 цього Кодексу.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав положеннями статті 381 см. визначення Конституційного Суду РФ від 12.07.2005 N 314-О.

Стаття 381. Розгляд наглядової скарги або подання прокурора

1. У суді наглядової інстанції, за винятком Верховного Суду Російської Федерації, наглядова скарга або подання прокурора розглядається не більше ніж місяць, а у Верховному Суді Російської Федерації - не більш ніж два місяці.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав частиною другою статті 381 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 24.11.2005 N 471-О.

2. За результатами розгляду наглядової скарги або подання прокурора суддя виносить ухвалу про:

1) витребування справи, якщо є сумніви в законності судового постанови;

2) відмову у витребуванні справи, якщо викладені у скарзі або поданні доводи відповідно до федерального закону не можуть спричинити за собою можливість скасування судової постанови.

3. В ухвалі суду про відмову у витребуванні справи викладаються мотиви, і воно направляється особі, яка подала наглядову скаргу, або прокуророві, що приніс подання. В ухвалі суду мають бути зазначені:

1) прізвище та ініціали судді, який виніс ухвалу;

2) час і місце винесення ухвали;

3) справа, по якій винесено ухвалу;

4) найменування особи, яка подала скаргу або подання;

5) підставу для відмови у витребуванні справи.

4. У разі витребування справи суддя має право призупинити виконання рішення суду до закінчення провадження в суді наглядової інстанції за наявності про це прохання, що міститься у скарзі, поданні чи іншому клопотанні.

5. У разі відмови у витребуванні справи скарга або подання прокурора, а також копії оскаржуваних судових постанов залишаються в суді наглядової інстанції.

6. Голова верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного (флотського) військового суду, Голова Верховного Суду Російської Федерації, його заступник мають право не погодитися з визначенням судді про відмову у витребуванні справи. У цьому випадку голова відповідного суду або заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації виносить свою ухвалу про витребування справи.

Стаття 382. Розгляд справ, витребуваних до суду наглядової інстанції

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про перевірку конституційності частини першої статті 382 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 24.11.2005 N 455-О.

1. Витребувані справа розглядається суддею, крім судді Верховного Суду Російської Федерації, не більше ніж два місяці, суддею Верховного Суду Російської Федерації - не більш ніж чотири місяці. Такий термін може бути продовжений головою суду, його заступником відповідно до чотирьох і шести місяців.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав частиною другою статті 382 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 12.07.2005 N 314-О, від 24.11.2005 N 455-О.

2. За результатами розгляду справи, витребуваного до суду наглядової інстанції, суддя виносить ухвалу:

про відмову в передачі справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції;

про передачу справи для розгляду наглядової скарги або подання прокурора по суті до суду наглядової інстанції.

3. Справа, передана для розгляду до суду наглядової інстанції, розглядається в:

президії верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного (флотського) військового суду не більш ніж два місяці;

Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації, Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації не більше ніж три місяці;

Президії Верховного Суду Російської Федерації не більше ніж чотири місяці.

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги про перевірку конституційності статті 383 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 24.11.2005 N 455-О.

Стаття 383. Ухвала про відмову в передачі справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції

1. Ухвала про відмову в передачі справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції має містити:

дату і місце винесення ухвали;

прізвище та ініціали судді, який виніс ухвалу;

найменування особи, яка подала наглядову скаргу або подання прокурора;

вказівка ​​на судові постанови, які оскаржуються;

мотиви, за якими відмовлено в передачі справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції.

2. Голова верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного (флотського) військового суду, Голова Верховного Суду Російської Федерації, його заступник мають право не погодитися з визначенням судді про відмову в передачі справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції. У цьому випадку голова відповідного суду або заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації виносить свою ухвалу про передачу справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції.

Стаття 384. Ухвала суду про передачу справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції

1. Ухвала суду про передачу справи для розгляду по суті до суду наглядової інстанції має містити:

1) дату і місце винесення ухвали;

2) прізвище та ініціали судді, який виніс ухвалу;

3) найменування суду наглядової інстанції, до якого передається справа для розгляду по суті;

4) найменування особи, яка подала наглядову скаргу або подання прокурора;

5) вказівку на судові постанови, які оскаржуються;

6) виклад змісту справи, по якому прийняті судові постанови;

7) мотивоване виклад підстав для передачі справи з метою розгляду по суті;

8) пропозиції судді, який виніс ухвалу.

2. Суддя разом з винесеним їм визначенням і матеріалами справи спрямовує наглядову скаргу або подання прокурора до суду наглядової інстанції.

Стаття 385. Повідомлення осіб, які беруть участь у справі, про передачу справи для розгляду до суду наглядової інстанції

1. Суд наглядової інстанції надсилає особам, які беруть участь у справі, копії ухвали суду про передачу справи для розгляду до суду наглядової інстанції та копії наглядової скарги або подання прокурора. Час розгляду справи суд призначає з урахуванням того, щоб особи, які беруть участь у справі, мали можливість з'явитися в суд на засідання.

2. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце розгляду справи, проте їх неявка не перешкоджає її розгляду.

Стаття 386. Порядок розгляду справи в суді наглядової інстанції

1. Справи розглядаються судом наглядової інстанції в судовому засіданні не більше ніж місяць, а у Верховному Суді Російської Федерації не більше ніж два місяці з дня винесення суддею ухвали.

2. Справа, що розглядається в порядку нагляду в президії відповідного суду, доповідається головою суду, його заступником або за їх дорученням іншим членом президії або раніше не брали участь у розгляді справи іншим суддею цього суду.

У Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації, Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації справа доповідається одним із суддів колегії.

3. У судовому засіданні беруть участь особи, які беруть участь у справі, їх представники, інші особи, які подали наглядову скаргу або подання прокурора, якщо їх права і законні інтереси безпосередньо зачіпаються оскаржуваним судовим постановою.

У випадку, якщо прокурор є особою, бере участі у розгляді справи, в судовому засіданні бере участь:

прокурор республіки, краї, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу, військового округу (флоту) або його заступник у президії верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області, суду автономного округу, окружного (флотського) військового суду;

Генеральний прокурор України або його заступник у Президії Верховного Суду Російської Федерації;

посадова особа органів прокуратури за дорученням Генерального прокурора Російської Федерації в Судовій колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації та Військової колегії Верховного Суду Російської Федерації.

4. Доповідач викладає обставини справи, зміст судових постанов, прийнятих у справі, мотиви наглядової скарги або подання прокурора і ухвали суду про порушення наглядового виробництва. Судді можуть задати запитання доповідачу.

5. Особи, зазначені в частині третій цієї статті, якщо вони з'явилися в судове засідання, має право дати пояснення по справі. Першим дає пояснення особа, яка подала наглядову скаргу або подання прокурора.

6. За результатами розгляду справи президія суду наглядової інстанції приймає постанову, а Судова колегія у цивільних справах і Військова колегія Верховного Суду Російської Федерації виносять ухвали.

(Частина шоста в ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

7. При розгляді справи в порядку нагляду всі питання вирішуються більшістю голосів. При рівній кількості голосів, поданих за перегляд справи в порядку нагляду і проти його перегляду, наглядова скарга або подання прокурора вважаються відхиленими.

8. Про вжиті судом наглядової інстанції ухвалі або постанові повідомляється особам, які беруть участь у справі.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Про відмову у прийнятті до розгляду скарги на порушення конституційних прав статті 387 см. Визначення Конституційного Суду РФ від 24.02.2005 N 54-О.

Стаття 387. Підстави для скасування або зміни судових постанов у порядку нагляду

Підставами для скасування або зміни судових постанов нижчестоящих судів у порядку нагляду є істотні порушення норм матеріального чи процесуального права.

Стаття 388. Визначення або постанова суду наглядової інстанції

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

1. В ухвалі або постанові суду наглядової інстанції повинні бути зазначені:

1) найменування та склад суду, який прийняв ухвалу або постанову;

2) дата і місце прийняття ухвали або постанови;

3) справа, по якій прийнято ухвалу або постанову;

4) найменування особи, яка подала наглядову скаргу або подання прокурора про перегляд справи в порядку нагляду;

5) прізвище та ініціали судді, який виніс ухвалу про передачу справи до суду наглядової інстанції для розгляду по суті;

6) зміст оскаржуваних судових постанов нижчестоящих судів;

7) закон, на підставі якого прийнято ухвалу чи постанову за результатами розгляду справи по суті.

(Частина перша в ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

2. Постанова президії відповідного суду підписується його головою, визначення судової колегії - суддями, які розглядали справу в порядку нагляду.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Стаття 389. Перегляд судових постанов у порядку нагляду за поданням Голови Верховного Суду Російської Федерації або заступника Голови Верховного Суду Російської Федерації

Голова Верховного Суду Російської Федерації або заступник Голови Верховного Суду Російської Федерації має право внести до Президії Верховного Суду Російської Федерації мотивоване подання про перегляд судових постанов у порядку нагляду з метою забезпечення єдності судової практики та законності.

Стаття 390. Повноваження суду наглядової інстанції

1. Суд, розглянувши справу в порядку нагляду, має право:

1) залишити судову ухвалу суду першої, другої чи наглядової інстанції без зміни, наглядову скаргу або подання прокурора про перегляд справи в порядку нагляду без задоволення;

2) скасувати судове постанову суду першої, другої чи наглядової інстанції повністю або в частині та направити справу на новий розгляд;

3) скасувати судове постанову суду першої, другої чи наглядової інстанції повністю або в частині та залишити заяву без розгляду або закрити провадження у справі;

4) залишити в силі одне з прийнятих у справі судових постанов;

5) скасувати або змінити судову ухвалу суду першої, другої чи наглядової інстанції та ухвалити нове судове постанову, не передаючи справу для нового розгляду, якщо допущена помилка в застосуванні і тлумаченні норм матеріального права;

6) залишити наглядову скаргу або подання прокурора без розгляду по суті при наявності підстав, передбачених статтею 380 цього Кодексу.

(П. 6 введений Федеральним законом від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

2. Вказівки вищого суду про тлумачення закону є обов'язковими для суду, знову розглядає справу.

Стаття 391. Набрання законної сили ухвали або постанови суду наглядової інстанції

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Визначення або постанова суду наглядової інстанції набирає законної сили з дня його прийняття.

Глава 42. Перегляд за нововиявленими

ОБСТАВИНАМИ рішення, ухвали суду, ПОСТАНОВ

ПРЕЗИДІЇ суду наглядової інстанції,

Набрали законної сили

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Стаття 392. Підстави для перегляду за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції, що вступили в законну силу

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

1. Рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

2. Підставами для перегляду за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції, що вступили в законну силу, є:

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

1) істотні для справи обставини, які не були і не могли бути відомі заявникові;

2) завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальсифікація доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції та встановлені набрав законної сили вироком суду;

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

3) злочини сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, їх представників, злочини суддів, вчинені при розгляді та вирішенні даної справи і встановлені набрав законної сили вироком суду;

4) скасування рішення, вироку, ухвали суду або постанови президії суду наглядової інстанції або постанови державного органу або органу місцевого самоврядування, що стали підставою для прийняття рішення, ухвали суду або постанови президії суду наглядової інстанції.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Стаття 393. Суди, що переглядають за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Набрали законної сили рішення, ухвалу суду першої інстанції переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення. Перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал судів апеляційної, касаційної чи наглядової інстанції, постанов президій судів наглядової інстанції, на підставі яких змінено рішення суду першої інстанції або прийнято нове рішення, здійснюється судом, що змінив рішення суду або прийняв нове рішення.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Стаття 394. Подача заяви, подання про перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал суду, постанов президії суду наглядової інстанції

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Заява, подання про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції подаються сторонами, прокурором, іншими особами, що у справі, до суду, який прийняв рішення, ухвалу чи постанову. Такі заяву, подання можуть бути подані протягом трьох місяців з дня встановлення підстав для перегляду.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Стаття 395. Обчислення строку подання заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Термін подачі заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції обчислюється у випадках, передбачених:

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

пунктом 1 частини другої статті 392 цього Кодексу, - з дня відкриття суттєвих для справи обставин;

пунктами 2 і 3 частини другої статті 392 цього Кодексу, - з дня набрання законної сили вироком у кримінальній справі;

пунктом 4 частини другої статті 392 цього Кодексу, - з дня набрання законної сили рішення, вироку, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції, які скасовують раніше винесені рішення, вирок, ухвала суду, постанова президії суду наглядової інстанції або постанова державного органу або органу місцевого самоврядування, на яких було засновано переглядає рішення, ухвалу суду, постанову президії суду наглядової інстанції; або з дня прийняття державним органом або органом місцевого самоврядування нової постанови, на якому було засновано переглядає рішення, ухвалу суду, постанову президії суду наглядової інстанції.

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Стаття 396. Розгляд заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції

(В ред. Федерального закону від 28.07.2004 N 94-ФЗ)

Суд розглядає заяву про перегляд за нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду, постанови президії суду наглядової інстанції в судовому засіданні. Сторони, прокурор, інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце судового засідання, проте їх неявка не є перешкодою Ð

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Кодекс
952.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Французький цивільний кодекс 1804 року - класичний кодекс буржуазії
Цивільний кодекс
Кримінально процесуальний кодекс
Кримінально-процесуальний кодекс
Арбітражний Процесуальний Кодекс РФ
Цивільний кодекс Франції
Цивільний кодекс України
Цивільний кодекс РФ частина 1
Цивільний кодекс РФ частина 3
© Усі права захищені
написати до нас