Хімічна мова

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Калузький державний педагогічний
університет ім. К.Е. Ціолковського
Інститут природознавства
кафедра хімії
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ КОРИСТУВАТИСЯ Хімічна мова В КУРСІ ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ
Випускна робота студентки 5-го курсу
Костюкової Олени Василівни.
Науковий керівник:
доктор пед. наук професор
кафедри хімії С.А. Герус.
Калуга, 2007

Введення

В умовах розвитку сучасного суспільства підвищуються вимоги до якості навчання школярів, рівнем знань і вмінь учнів. При тому, різко зростає навантаження на весь освітній процес в цілому. Сучасному школяреві неможливо впоратися з колосальним потоком інформації, який щодня обрушується на нього. Навіть високорозвинена пам'ять не в змозі зберегти гігантський інформаційний масив. Тому з'являються нові завдання у навчанні, пов'язані з чітким відбором навчального матеріалу, структуруванням шкільного курсу хімії, складання удосконалених методик вивчення, дозволяють за малу кількість часу отримувати максимум інформації [21]. На наш погляд, одним із способів вирішення цієї проблеми є формування інтелектуальних умінь - своєрідних важелів розумового розвитку людини. При вивченні хімії таким важелем є хімічний мову, який при його засвоєнні дозволяє чітко, просто і доступно опановувати основи хімії. Хімічна мова відіграє важливу роль протягом всього освітнього процесу, починаючи з об'єкта вивчення і закінчуючи засобом досягнення знань.
У даній роботі зроблена спроба розробки конкретної методики формування умінь користуватися хімічною мовою в курсі загальної хімії.
Мета даної роботи: вивчити методику формування умінь користуватися хімічною мовою в 11 класі при вивченні теми: "Окисно-відновні реакції".
Об'єкт дослідження - цілісний процес шкільного навчання хімії.
Предмет дослідження - методика формування умінь користуватися хімічною мовою при вивченні загальної хімії.
У відповідності з поставленою метою і предметом дослідження була висунута гіпотеза дослідження: вміння користуватися хімічною мовою раціоналізують навчально-пізнавальний процес, активізує мислення і творчість учнів, стимулюють розвиток самостійної діяльності.
Для реалізації поставленої мети були сформульовані основні завдання дослідження:
1) проаналізувати педагогічну, хімічну та методичну літературу і теоретично розкрити основні поняття та ідеї дослідження;
2) вивчити та узагальнити досвід вчителів хімії середньої школи № 8 м. Калуги Л.Л. Григор'євої та середньої школи № 23 В.Г. Бархударян.
3) розробити і теоретично обгрунтувати методику формування умінь користуватися хімічною мовою в 11 класі;
4) реалізувати методику формування умінь у процесі педагогічного експерименту в школі № 8 і № 23 м. Калуги.
Основними методами дослідження були наступні:
Вивчення та аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури.
Спостереження уроків хімії.
Бесіда з учителями та учнями.
Педагогічний експеримент.
Інтерпретація результатів педагогічного експерименту.
Структура випускної роботи: вступ, 3 розділи, висновок, список літератури, додатки.

Глава 1. Стан проблеми формування хімічної мови в методиці навчання хімії і в сучасній школі

1.1. Хімічна мова як засіб пізнання в навчання хімії

Мова, по С.І. Ожеговим, - історично сформована система звукових, словникових та граматичних засобів, об'єктивуються роботу мислення і є знаряддям спілкування, обміну думками та взаємного розуміння людей в суспільстві [17].
Вивчення хімії в середній школі включає активне використання мови науки [20]. Кожна наука викладає результати пізнання на мові, зручній для опису знань, для відображення істотного і специфічного в них. Мова хімічної науки включає до свого складу, крім природної мови слів і пропозицій, вельми специфічну частину: хімічну термінологію, номенклатуру і символіку, або "хімічний мова". Це поняття міцно затвердилося в методиці хімії і використовується в науці.
Хімічна мова - сукупність хімічної термінології, символіки та номенклатури, правил їх складання, перетворення, тлумачення та оперування ними [15].
Основа - хімічна термінологія (введена в науку А. Лавуазьє); функції: закріплення та короткий вираз поняття специфічним словом.
Специфічна частина - символіка (основоположник Я. Берцеліус) - система умовних знаків, які узагальнено, умовно позначають об'єкти, явища закономірності хімії, оглядово розкривають їх істотні ознаки, зв'язки, відносини, дають їм якісну і кількісну характеристику. Функції: стислість, однозначність, точність, отже, мова узагальнено, економно і оглядово висловлює існуючі знання, відображає специфіку хімічного пізнання.
Додаткова частина - номенклатура - сукупність або перелік вживаних в хімії назв; термінів, а також правил їх складання. Функції: систематизація елементів, речовин, частинок, допомагає відрізнити їх один від одного, об'єднати їх у групи, узагальнює термінами; доповнює хімічні формули знаннями про характер сполук. Мова хімії включає в себе знаки інших наук: елементи математичної символіки та логіки, фізичні величини, терміни загальнонаукових понять (схема 1).
\ S
Схема 1. Структура хімічної мови
Ці особливості дозволяють йому узагальнено, економно і оглядово висловлювати суттєві знання. Він став активним засобом пізнання хімії, опису його результатів, вирази найбільш важливих і характерних ознак і об'єктивних зв'язків у хімії.
Особливості мови хімії і його методологічна спрямованість зумовлюють різноманітні функції в хімічному пізнанні:
- Захищати хімічні об'єкти і бути носієм інформації в них;
- Коротко і однозначно позначати їх в умовних знаках і термінах;
- Якісно і кількісно виражати результати пізнання хімії;
- Формування понять і відображення їх сутності;
- Узагальнення і систематизація знань;
- Прогнозування моделювання нових сполук, шляхи їх синтезів і реакцій, що лежать в їх основі;
- Організація мислення, стимулювання пошуку, відкриття, комунікація.
Шкільний хімічний мова являє собою дидактично перероблений у відповідності до змісту навчання мову хімії. Він спрямований на засвоєння курсу хімії середньої школи, на розвиток і виховання учнів. У зв'язку з цим реалії школи висувають певні вимоги до шкільного хімічного мови:
- Доступність і простота для розуміння учнів;
- Не завантаженість складними мовними конструкціями і математичним апаратом.
Хімічна мова на всіх етапах навчання хімії виконує різноманітні функції:
є засобом передачі та придбання програмних знань;
здійснення різних способів діяльності;
встановлення всередині - і міжпредметних зв'язків;
формування мислення учнів, а також їх світогляду.
Дуже велика роль хімічної мови в емпіричному пізнанні, в узагальненні та систематизації його результатів, а також теоретичному пізнанні хімії, для теоретичного узагальнення та систематизації знань учнів.
Хімічна мова має великі можливості в реалізації виховує функції навчання [30]. Він може бути використаний як дієвий засіб формування наукового світогляду, якщо в процесі навчання буде забезпечено розуміння значення і зміст знакової системи хімічної мови. При розриві формальної сторони (написання знаків) і змістовної (пояснення їхнього змісту зв'язку з реальними об'єктами) у свідомості учнів відбувається роздвоєння: з одного боку сприймається світ реальних речовин і процесів, з іншого - світ абстрактних знаків, операцій з якими засновані на формальних правилах. Такий розвиток спотворює картину природи, завдає шкоди світогляду учнів. Правильно сформований мова хімії є ефективним і зручним засобом утвердження єдності, різноманіття і матеріальності світу, його діалектики. Хімічна мова допомагає учням усвідомити об'єктивний сенс прогностичні можливості теорії в пізнанні навколишнього світу. Самостійне оперування їм виховує багато особисті якості: пізнавальний інтерес, чіткість думки, працьовитість.
Таким чином, хімічний мова є найважливішим засобом навчання хімії, сприяє також вихованню та розвитку учнів.

1.2. Місце і функції хімічної мови в системі засобів навчання

Хімічна мова відноситься до мовно-логічним засобам навчання. Часто деякі його образні елементи (структурні формули, символічні схеми тощо) відносять до абстрактної наочності, важливою для формування уявлень і понять. Критерієм їх наочності служить оглядовість структур позначаються об'єктів. Так як не всі елементи хімічної мови наочні, то реалізація його функцій неможлива без застосування логічних форм пізнання. Цей критерій є підставою для виділення мовно-логічної групи засобів навчання.
Залежно від змісту уроків хімічний мову, як метод вивчення хімії, використовується в поєднанні з різними засобами і реалізує певні функції. Наприклад, у поєднанні з хімічним експериментом він застосовується при вивченні властивостей речовин, ознак та умов проведення реакцій. Застосування хімічної нерозривно пов'язані з читанням і розумінням текстів підручників і посібників. Хімічна символіка і термінологія сприяють виділенню суттєвого в тексті і забезпечують смислові зв'язки між його частинами. Хімічна мова забезпечує різноманітні предметні дії. У комплексі з іншими засобами навчання він спрямований на отримання знань, умінь застосовувати їх на практиці.

1.3. Методичні засади формування хімічної мови в розвиваючому навчанні хімії

Стан викладання та знань учнів при використанні традиційної методики формування хімічної мови переконує в необхідності і вдосконалення з урахуванням сучасних завдань навчання. Дуже важливо підвищити змістовну і мотиваційну боку вивчення хімічної мови, доцільно зробити акцент на творчій діяльності учнів на основі умовних знаків науки.
Побудова мови хімії історично пов'язане з затвердженням її теорій, для опису яких він створювався. В історії та методології хімії досить виділені і охарактеризовані історичні етапи становлення і тенденції розвитку хімічної мови, що допомагає обгрунтовувати методичні підходи до його вивчення, етапи та особливості його формування.
Становлення методики формування хімічної мови в школі пов'язано з іменами великих російських хіміків: Г.І. Гесса, Д.І. Менделєєва, А.М. Бутлерова. Основи були закладені методистами-хіміками: В.М. Верховським, С.Г. Шаповаленко, Н.Є. Кузнєцової. Сучасна методика включає в себе багатий досвід і теоретичні концепції педагогіки.
Для ефективної організації навчання, важливо виділити методичні підходи до вивчення і застосування хімічної мови. Історія, методологія і методика викладання хімії затвердили історичний підхід до його вивчення. Він проявляється у спадкоємності розкритті теорії і пов'язаного з ним змісту хімічної мови по етапах, що збігається з історичним процесом його розвитку, в активному залученні історичного матеріалу. Найбільш наочно це спостерігається у вивченні хімічної символіки.
Після засвоєння хімічний мова застосовується як найважливіший засіб формування хімічних понять, будучи їх формою.
Організація пізнавальної діяльності учнів з оперування хімічною мовою вимагає опори на психологію переробки знакової інформації. Дії з умовними знаками означає перехід від емпіричного рівня до теоретичного.
Логіка хімічного пізнання і об'єктивні закономірності навчання хімії в школі дозволяють виділити принципи його вивчення і застосування:
· Історизм у вивченні хімічної мови;
· Взаємозв'язок всіх його компонентів у відображенні дійсності;
· Поетапне розвиток з урахуванням різних теоретичних рівнів і послідовної зміни цілей вивчення;
· Єдність загального та індивідуального, якісного та кількісного в описі реальності хімічною мовою;
· Взаємозв'язок змістовного і формального у застосуванні мови хімії;
· Оптимізація розвитку учнів у процесі оперування знаками хімічної науки.

1.4. Уміння - компонент розвивального навчання

Класифікація вмінь ціннісний компонент розвивального раціонального навчання хімії є вміння, тому що з одного боку, знання формуються в діяльності, а з іншого - вміння самі є найважливішим елементом цієї діяльності.
За своєю структурою навчальна діяльність повторює, відтворює будову якої людської діяльності. Вона завжди включає в себе 3 ланки:
· Мотиваційно-орієнтовний,
· Исполнительско-операціональне,
· Контрольно-оціночне.
Відповідно, вчені-педагоги пропонують трикомпонентну структуру навчальної діяльності:
· мотив (потреба, орієнтація, мета)
· діяльність (дія)
· Результати, оцінка, контроль.
У предметних методиках структура діяльності розкрита в більш розгорнутому вигляді, спираючись на яку, можна керувати навчанням. Ми орієнтуємося на загальноприйняту в дидактиці структуру діяльності:
REF SHAPE \ * MERGEFORMAT Уміння - категорія дидактична (психологи частіше використовують термін "дія", а під вміннями розуміють знання в дії). Ми виділяємо дію як основний операціональні компонент діяльності [8].
В даний час немає єдиної точки зору на визначення поняття "вміння". Аналіз дидактичної та методичної літератури показує, що існують різні визначення цього поняття. Деякі автори підходять до вміння як до категорії дії. Під уміннями вони розуміють діяльність учнів, яка складається з упорядкованого ряду операцій, спрямованих на досягнення тієї чи іншої навчальної мети. Інші вчені розглядають уміння як якість особистості. Вони трактують вміння як засновану на знаннях і навичках здатність людини успішно досягати свідомої мети. Уміння формуються в діяльності, в той же час вони проявляють себе як здатність людини до цілеспрямованої діяльності і є найважливішим якістю характеру особистості. Для своєї роботи ми відібрали визначення, дане Н.Є. Кузнєцової, в якому знайшли своє відображення обидва охарактеризовані підходу.
Уміння - засвоєні і які є особистим надбанням учня способи виконання дій. Це найважливіший результат діяльності [15].
Класифікація, запропонована Н.Є. Кузнєцової, в основу якої покладено характер діяльності:
організаційно-предметні → уміння планувати експеримент, хід розв'язання завдань, самостійна робота з книгою, готувати робоче місце в кабінеті і ін;
змістовно-інтелектуальні → вміння, пов'язані з засвоєнням, перетворенням і застосуванням теоретичних знань і методів пізнання, з встановленням всередині - і міжпредметних зв'язків;
інформаційно-комунікативні → уміння витягувати навчальну інформацію при слуханні та читанні хімічних текстів, при роботі з довідниками, таблицями, схемами з хімії, вміння спілкуватися мовою науки, перекодувати словесну інформацію мовою номенклатури, термінів, символів і навпаки;
практичні вміння → виконання лабораторних операцій і досліди, збирати і розбирати прилади, оформляти результати експерименту та теоретичного пізнання з допомогою графіки і ін;
розрахункові вміння → виконувати розрахункові операції, вирішувати хімічні розрахункові завдання;
оціночні вміння → дати оцінку наявних знань, методів пізнання, аргументувати свої відповіді, відстоювати свої позиції.
Класифікація за провідним пізнавальним операціях і характером діяльності, розроблена С.А. Герус (схема 2). В основі закладена особливість виконання дій [8]. У процесі навчання учні опановують знаннями і адекватними їм вміннями як загальнонавчальних, так і специфічними для кожного навчального предмета.
Схема 2. Класифікація вмінь Під предметними, або спеціальними, вміннями вчені-методисти розуміють такі вміння, які мають науково-предметну основу, тобто формуються засобами предмета. Вони безпосередньо пов'язані з операціями над хімічними об'єктами, явищами. Узагальненими вміння стають за певних умов, при виконанні спеціальної методики.
Навчальні уміння
Приватні вміння
Узагальнені вміння
Загальнонавчальні вміння
Предметні уміння
Інтеллек-льну
Алгоритми-вів
Компью-терни
Уміння користуватися хі-ного мовою
Експеримен-тальне
Уміння вирішувати хімічні задачі
Прийоми емпірично-го мислення
Прийоми теоретичного мислення
порівняння аналіз узагальнення класифікація
аналіз, синтез, теоретичне узагальнення

Під узагальненими розуміють уміння, які володіють широтою перенесення і можуть бути використані при вирішенні широкого кола завдань, що виходять за рамки того предмета, при вивченні якого відбулося їх формування, а також у практичній діяльності.
Провідними є інтелектуальні уміння. В їх основі лежать логічні операції, але разом з тим вони наповнюються предметним змістом і є важливими загальнонавчальних умінь. Їм важливо додати міжпредметні зміст, адекватний знань, і звернути їх в інструменти реалізації найважливіших функції, теорій.
У якості найважливіших міжпредметних умінь виділяються алгоритмічні та комп'ютерні. Перші є міжпредметні уміння усвідомлено застосовувати і конструювати алгоритми у навчальній діяльності. Під комп'ютерними ми розуміємо міжпредметні вміння активно і свідомо використовувати комп'ютер в предметному навчанні. Метапредметность останніх двох груп умінь пояснюється тим, що їхнє формування відбувається в процесі вивчення найважливішого шкільного предмета "інформатика", в якому розглядається поняття "алгоритм", його властивості, функції, застосування в інших предметах, у тому числі і хімії.
Предметні уміння користуватися хімічною мовою припускають застосування правил складання, перетворення, тлумачення та оперування хімічної термінологією, символікою і номенклатурою. Уміння оперувати хімічною мовою і застосовувати в різних ситуаціях є критерієм якості не тільки засвоєння основ хімії, а й розвитку мислення школярів. Формування даних умінь раціоналізує навчально-пізнавальну діяльність, активізує мислення і творчість учнів. Дана група умінь відноситься до інтелектуальних і формується як узагальнені, оскільки в основі їх формування лежать прийоми емпіричного і теоретичного мислення: порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, перекодування. Якісно сформовані вміння користуватися хімічною мовою самі є основою для успішного формування інших предметних умінь, що сприяє підвищенню самостійного пошуку на основі хімічної мови, залученню учнів до творчої діяльності.
Уміння користуватися хімічною мовою поділяються на три групи:
1) уміння граматичного характеру → написання і читання знаків, використання правил складання та перетворення, операції з хімічними знаками. Зазвичай ці вміння формуються на репродуктивному рівні за допомогою алгоритмів. Багато хто з них автомізіруются навичками;
2) вміння, що забезпечують формування понять, що пов'язано з семантикою (сенс) знаків. Вони засвоюються на репродуктивному рівні, алгорітмізіруются і автоматизуються частково;
3) складні вміння, які включають елементи творчої діяльності → самостійна інтерпретація знаків, прогнозування та моделювання на основі символіки, складання узагальнюючих таблиць і схем. Вони формуються в ході евристичної діяльності і спрямовані на творче застосування знань і умінь [15].
Експериментальні вміння вимагають здійснення зв'язків з циклом природничих дисциплін. Їх раціональне формування відбувається при виконанні учнями лабораторних дослідів і практичних робіт.
Уміння вирішувати хімічні задачі є також складним міжпредметних умінням, тому що при вирішенні крім хімічного вмісту використовуються фізичні характеристики, математичні операції.
Таким чином, всі вибрані групи умінь є не тільки найбільш значимими, але й носять міжпредметний характер. Всі вони не ізольовані, а формуються в тісному зв'язку один з одним, з провідними знаннями курсу та генералізірующего основними цілями курсу. Дослідження показали, що тільки оволодіння системою умінь в цілому, а не окремими з них призводять до якісного результату.
Формування, розвиток і узагальнення умінь - тривалий процес, проходить через багато тем навчального предмета. Його динаміка відбивається в поетапності формування. Кожен етап якісно відрізняється від іншого. Логіка побудови шкільного курсу хімії та надання процесу формування умінь алгоритмічної спрямованості обумовлюють етапи їх формування.

1.5. Вимоги до обсягу знань і умінь про хімічний мовою в шкільному курсі хімії

У процесі формування умінь користуватися хімічною мовою зміст знань про мову хімії має відображати три його сторони:
· Семантичну, спрямовану на розкриття значень і функцій мови хімії. Головне - встановити відношення між знаками та об'єктами хімії, які вони позначають, розкрити зміст знаків шляхом їх використання;
· Граматичну, що дає знання правил і способи написання і вимови знаків, формул, рівнянь, термінів, назв;
· Практичну, озброює способами пред'явлення засвоєних знань мовою хімії й забезпечує комунікацію на ньому з урахуванням всіх видів спілкування.
Всі сторони мови важливі і розкриваються в єдності. Хімічна мова лише дно із засобів пізнання та опису світу речовин та їх перетворень. У його складі знання про хімічну символіку, термінології та номенклатури та вміння оперувати ними.
Зміст символіки включає в себе:
· Хімічні знаки - історія створення хімічної символіки; назви і позначення знаків; значення і сенс; якісне і кількісне вираження їх змісту. Уміння: вимовляти, записувати і тлумачити хімічні знаки, здійснювати переходи від знака до назви і навпаки;
· Хімічні формули - значення формул в хімічному пізнанні; види хімічних формул; їх зміст, якісне і кількісне вираження; зв'язок з законом сталості складу; методи встановлення формул і правила їх складання. Уміння: складати, читати, аналізувати і тлумачити формули; визначати за формулою валентність і ступінь окиснення елементів; встановлювати виражені в них закономірності складу і будови; проводити розрахунки за хімічними формулами; використовувати загальні формули водневих і кисневих сполук, їх класів та гомологічних рядів для узагальнення і систематизації знань;
· Хімічні рівняння - значення рівнянь у пізнанні хімії; види рівнянь; їхній зміст і зв'язок з законом збереження маси речовин; відображення в них якісної боку реакції і кількісних відносин, способи складання різних рівнянь і розрахунки по них. Уміння: складати, аналізувати, тлумачити рівняння, розкривати зміст коефіцієнтів; визначати за рівнянням тип реакції і давати її опис; проводити розрахунки за рівняннями реакцій; користуватися короткими і схематичними рівняннями для узагальнення знань про хімічні реакції; конкретизувати їх більш повними записами; здійснювати переходи від одного виду рівняння до іншого.
Зміст термінології включає наступні знання: значення і сенс загальнонаукових та хімічних термінів; зв'язок їх з поняттями; етимологічний і семантичний аналіз термінів. Уміння: вимовляти і записувати терміни; встановлювати їх зв'язку з поняттями; витягувати з визначення понять зміст терміну; заміняти термін іншим, більш близьким за змістом та значенням; здійснювати їх аналіз та взаємопереходів між термінами та символами; працювати з термінологічними словниками.
У зміст хімічної номенклатури входять знання: поняття про номенклатуру та її значення в пізнанні; види номенклатурних систем у навчанні; співвідношення між номенклатурою, термінологією і символікою. Уміння: читати, вимовляти, тлумачити назви іонів, неорганічних і органічних речовин; витягувати з назв інформацію про клас сполук, про конкретні речовинах, про їх якісний склад та характер; складати назви речовин відповідно до принципів міжнародної номенклатури; здійснювати переходи від назви речовини до його формулою і навпаки; співвідносити міжнародні, російські та тривіальні назви; складати раціональні та систематичні назви ізомерів за формулами органічних сполук і навпаки; використовувати номенклатуру при описі та поясненні властивостей речовин [15].
Виходячи з нового освітнього стандарту з хімії [16], вимоги до знань і вмінь хімічної мови наступні.
Знання → хімічна символіка (знаки хімічних елементів, формули хімічних речовин і рівняння хімічних реакцій);
→ найважливіші хімічні поняття;
→ основні закони і теорії хімії.
Уміння → називати знаки хімічних елементів, з'єднання вивчених класів, типи хімічних реакцій;
→ пояснювати фізичний зміст атомного (порядкового) номери хімічного елемента, номерів групи і періоду, до яких він належить в періодичній системі, сутність реакцій іонного обміну;
→ визначати склад речовин за їх формулами, приналежність речовин до певного класу сполук; валентність і ступінь окиснення елементів у з'єднаннях;
→ складати формули оксидів, водневих з'єднань неметалів, гідроксидів, солей; схеми будови атомів перших 20 елементів; рівняння хімічних реакцій;
→ здійснювати обчислення за рівняннями хімічних реакцій;
→ називати речовини за "тривіальною" і міжнародній номенклатурі;
→ визначати валентність і ступінь окиснення елементів, заряд іона, ізомери та гомологи різних класів органічних сполук, окислювач і відновник в окислювально-відновних реакціях.
На даний момент, питання про формування умінь користуватися хімічною мовою в методичній літературі приділено мало уваги. Аналіз періодичних видань (журнали "хімія в школі", "Хімія: методика викладання", додатку до газети "1 вересня" і ін) показав, що і раніше на цю тему не звертали уваги, можна зустріти мала кількість статей, присвячених вивченню цього питання [8, 9, 13,15,21,32]. Найбільш докладно цим питанням займалися Кузнєцова Н.Є. [9,15], Герус С.А. [8], Шаповаленко С.Г. [31]. Тому, ця тема є актуальною для її докладного розгляду.

Глава 2. Методика формування умінь користуватися хімічною мовою при вивченні теми "Окислювально-відновні реакції" у старшій школі

2.1. Етапи формування системи понять про окисно-відновних реакціях

Розвиток уявлень про окисно-відновних реакціях (ОВР) у шкільному курсі хімії проходить через кілька етапів [13], які тісно пов'язані з формуванням системи понять про хімічні реакції.
I етапом утворення понять є розгляд хімічних явищ, так як цей термін більш знайомий, а потім розглядаються хімічні явища вже як хімічна реакція. На цьому етапі опора робиться на знання, отримані учнями з фізики. На рівні атомно-молекулярного вчення роз'яснюється як можна за зовнішніми ознаками виявити хімічну реакцію.
II етап. Розвиток понять про хімічні реакції зазнають якісних зміни при вивченні її на електронному рівні, де розглядаються питання хімічного зв'язку. З'являється нове трактування: хімічна реакція - процес руйнування старих зв'язків і утворення нових. У темі "Хімічний зв'язок" вводиться одне з фундаментальних понять - "ступінь окиснення". На його основі аналізуються відомі учням реакції різних типів, доводячи, що серед них можна знайти і окислювально-відновні. Останні, у свою чергу, є одним з важливих, але важких питань хімії. Механізм реакції окислення і відновлення пояснюється з точки зору переходу електронів, піднімаючись на більш високий теоретичний рівень. Виділяються основні ознаки нового типу реакцій. У методичній літературі існує три підходи:
· Зі зміни ступеня окиснення;
· По переходу електронів від одних частинок або атомів до інших;
· Щодо зміни електронної щільності.
Слід проаналізувати їх і вибрати найбільш об'єктивний. Для цього слід звернутися до механізму реакції. Відомо, що їх механізм досить складний. Ф. басоля, Р. Пірсон переконливо показали, що пряме перенесення електронів можливий лише в газових системах і то з обмеженнями. Це підтвердили і наші вчені (М. М. Семенов, Н. М. Емануель і ін.) Багато хто з цих реакцій мають радикальний, а не іонно-електронний механізм. Отже перенесення електронів не може бути загальною ознакою цих реакцій. Той же висновок щодо перерозподілу електронної щільності, що має місце і в електростатичних процесах.
Тому, як найважливіша ознака ОВР має бути виділено наявність окислювача і відновника і зміна ступеня окислення атомів, елементів реагуючих речовин. На основі цієї ознаки розкривається зміст основних понять і дається їм визначення.
Окислювально-відновні реакції - процес, в ході якого відбувається зміна ступеня окислення елементів внаслідок повного або часткового зміщення електронів. Тому окислення супроводжується підвищенням, а відновлення - зниженням ступеня окислення [13].
Сформований поняття необхідно ввести в загальну систему знань про хімічні процеси. Розглядається метод електронного балансу розстановки коефіцієнтів.
III етап. При вивченні систематики елементів знання учнів про окисно-відновних реакціях і відповідні їм вміння поглиблюються, розширюються наповнюються конкретним змістом. Тут учні знайомляться з елементами і речовинами, які проявляють властивості окисника і відновника, хімічними реакціями з їх участю. Вивчається зміна окисно-відновних властивостей елементів і їх сполук у групі, періоді, пізнають приватну залежність відновлювальної функцій від ступеня окислення. Засвоєння конкретних реакцій удосконалює вміння складання рівнянь, визначення ступеня окислення і багато інших.
IV етап. Якісно новий рівень у вивченні теми - теорія електролітичної дисоціації. Увага учнів спрямоване на пізнання особливостей їх протікання в розчинах. Тут важливо учнів познайомити з новим видом окислювачів і відновників - іонами, виявити і розкрити закономірності протікання таких реакцій у водних розчинах. Саме вони повинні тут стати головним предметом обговорення. При вивченні неметалів знання поповнюються новими конкретними окислювачами і відновниками. Слід приділити увагу вивченню властивостей азотної та сірчаної кислот як окислювачів. У темі "Метали" з'являється нове поняття "електрохімічний ряд напруг металів". Необхідно чітко показати цей ряд при складанні реакцій або їх передбачення. Як різновид електрохімічних процесів розглядаються теми "Електроліз" і "Корозія".
V етап. У курсі загальної хімії відбувається інтеграція понять, всі отримані знання та вміння повторюються, систематизуються і поглиблюються. На даному етапі активним засобом вивчення є мова хімічної науки, що дозволяє підвести підсумок вивчення поняття "окислювально-відновні реакції".
У загальному вигляді структура вивчення теми "Окислювально-відновні реакції" представлена ​​в таблиці 1.
Таблиця 1.
Етапи
Теорія
Основні поняття
I
Атомно-молекулярне вчення
Ступінь окислювання, ОЕО, хімічна реакція
II
Електронна теорія
ОВР, процеси окислення і відновлення, метод електронного балансу (МЕБ)
III
Систематика елементів
елемент речовина окислювач відновник сильний слабкий

Продовження таблиці.
IV
Теорія електролітичної дисоціації
Метали - відновники, електрохімічний ряд напру-ження металів, корозія, електро-роліз, кислоти - окислювачі,
окислювачі відновники іони
V
Узагальнення
Класифікація окислювально-відновних реакцій + все вище перераховане

2.2. Система понять про окисно-відновних реакціях

В якості основних критеріїв засвоєння понять виділені три: повнота засвоєння змісту поняття, ступінь засвоєння обсягу як заходи узагальненості поняття, повнота засвоєння зв'язків щодо даного поняття з іншими [15].
Щоб судити про просування й розвитку учнів у навчальному пізнанні треба спиратися на рівні засвоєння понять, таких чотири:
1 рівень характеризується наявністю знань про окремі поняттях і їх ознаки, поняття майже не пов'язані один з одним;
2 рівень характеризується появ знань про зв'язки та відносини між поняттями певної системи, умінням відтворити їх і застосувати до типових прикладів. Це також рівень відтворення;
на 3 рівні знання вже представляють цілісні системи, але які ще не зв'язані між собою. Учень може використовувати знання для пояснення фактів певній галузі хімії;
на 4 рівні знання являють собою системи у вищій мірі їх розвитку. Характеризуються новою якістю - дієвістю: учень може передбачати невідомі факти, вивести "нові" на основі засвоєних, творчо застосовувати їх.
Засвоїти поняття - означає виробити такі вміння:
· Розкрити змісту поняття;
· Дати визначення і навести приклади;
· Підвести поняття під класифікацію, встановити зв'язки з іншими поняттями;
· Застосовувати поняття при вирішенні завдань у різних ситуаціях.
Якість засвоєння залежить від поставлених цілей, значення поняття в процесі навчання та методики її формуванні.
Засвоїти систему понять про окисно-відновних реакціях значить виробити в учнів уміння, кожне з яких відповідає певному поняттю теми. Структура взаємозв'язку понять і умінь представлена ​​в таблиці 2.
Таблиця 2.
Поняття
Вміння
1. Хімічна реакція
Визначати ознаки хімічних реакцій
2. Окисно-відновлювальних-новітельние реакції
Розпізнавати окислювально-відновний процес, відрізняти від інших типів хімічних реакцій, визначати ознаки ОВР.
3. Ступінь окислювання: позитивна, негативний тільна, проміжний ва, мінімальна, мак-симально
Визначати ступеня окислення атомів на основі їх будови, положення в періодичній системі Д.І. Менделєєва; визначати ступеня окисленні елементів, що входять до складу з'єднання; пророкувати окислювально-відновні властивості атомів, молекул, іонів на основі значення ступеня окиснення.
4. Процеси окислення, відновлення. ОЕО. Рівняння напівреакції. Окислювачі і відновники. Окіс-ленна і відбудови ленна форми. Елект-ронний баланс.
Визначати, складати, записувати рівняння окислювально-відновних процесів за участю атомів, молекул або іонів; визначати окислювач, відновник, а також окислену і відновлену форми; складати рівняння напівреакцій; визначати напрямок "руху" електронів, підраховувати їх число → складати електронний баланс.
5. подвійність властивостей сильний слабкий
окислювач відновник
елемент речовина іон
Характеризувати окислювально-відновник-ні властивості атомів, іонів і речовин, а також їх чинності на основі знань про будову і періодичності і по положенню в періодичній таблиці.
6. Електрохімічний ряд напруг металів
Складати рівняння окисно-відновних процесів у розчинах за участю металів; передбачати перебіг процесу; силу відновлювальних властивостей металів.

Продовження таблиці.
7. Електронодонорні і електроностатіческіе реакції
Класифікувати, виділяти, визначати і наводити приклади різних видів ОВР.
8. Метод електронного балансу
Підбирати коефіцієнти, визначати ступеня окислення, окислювач, відновник, складати рівняння напівреакцій, підраховувати електронний баланс.
9. Корозія
Визначати види корозії, складати схеми процесів.
10. Електроліз
Складати ОВР електролізу розчинів і розплавів речовин, припускати продукти процесу.
Грунтуючись на класифікацію умінь [8] доктора педагогічних наук, професора С.А. Герус всі перераховані вміння можна віднести до групи умінь користуватися хімічною мовою, так як вони припускають застосування правил складання, перетворення та оперування хімічної термінологією, символікою і номенклатурою, а також прогнозування та моделювання на їх основі.
У цілому, всі основні вміння користуватися хімічною мовою, що формуються при вивченні теми "ОВР" можна звести в єдину схему [13], яка відображає їх взаємозв'язок (таблиця 3).
Таблиця 3.
Поняття про окисно-відновних реакціях
Уміння користуватися хімічною мовою
I група
II група
Відносна електронегативність ісленіе1восстановленіе1
ступінь окислення окісленіе2 восстановленіе2
окислювач відновник
єдність окислення і відновлення
ОВР
збереження кількості електро-нів при ОВР
окислювально-відновлювальних-тільні властивості атомів, іонів, речовин
вміння порівнювати ОЕО елементів з їхньої стану ПС
вміння визначати ступінь окиснення елементів вміння підраховувати кількість зміщений-них електронів вміння зрівнювати число електронів між окислювачем і всстановітелем (МЕБ)
вміння розставляти коефіцієнти в рівняннях
вміння передбачати напрямок зміщення електронів вміння відрізняти окислення від віднов-лення, окислювач від відновлювача вміння розпізнавати ОВР
вміння пояснювати сутність ОВР
вміння передбачати властивості атомів, іонів, речовин
При узагальненні теми в курсі загальної хімії спостерігається труднощі у учнів у засвоєнні мови і понять, спостерігається формалізм знань. Виділяють такі види формалізму:
Довільна комбінаторика знаків при самостійному виконанні вправ: AlPO2, 2Na + SO4 = Na2 SO4. Причиною є невміння застосовувати правила складання та перетворення символічних записів, бачити логічні зв'язки знаків у складі формул і рівнянь, нерозумінням місця і значення в них індексів і коефіцієнтів, закономірностей які вони відображають.
Складання формул і рівнянь не існують реально речовин і реакцій: CuO + H2O → Cu (OH) 2, які є наслідком недооцінки ролі хімічного експерименту і спостережень, а також з недостатньою зв'язком навчання з життям.
Невміння застосовувати знання при поясненні теорій хімії. Причина - недостатня увага до семантики (смислу) формул і рівнянь, їх теоретичному тлумаченню.
Не розуміння функцій хімічної символіки в пізнанні хімії, хоча учні вміють писати формули й рівняння. Причина - недостатнє розкриття функцій хімічної символіки, відсутність порівняльних характеристик різних видів символічних записів.
Т. о., З-за несформованості хімічної мови на початкових етапах вивчення хімії, а також умінь ним користуватися, до 11 класу з'являються серйозні проблеми вже з самим теоретичним матеріалом. З метою уникнення останнього, в даній роботі розроблені конкретні уроки з формування умінь користуватися хімічною мовою для усунення формалізму в знаннях учнів.

2.3. Вимоги стандарту до вивчення теми "Окислювально-відновні реакції"

Спираючись на новий освітній стандарт з хімії за 2004 рік [16], можна виділити обов'язковий мінімум змісту знань і умінь у курсі хімії:
· Стандарт основного (загального) освіти з хімії передбачає: поняття про валентності та ступені окислення, хімічні реакції, класифікація їх зі зміни ступеня окиснення;
· Стандарт середньої (повної) загальної освіти розширює і доповнює знання про ОВР, розглядаючи: вивчення окислювально-відновних реакцій в розчинах електролітів, електроліз розчинів і розплавів, теоретичні питання, відновні властивості металів, електрохімічний ряд напруг металів, поняття про корозії, способи захисту, подання сполук деяких перехідних металів: KMnO4 і K2Cr2O7 як окислювачі.
На сьогоднішній момент існує величезна кількість підручників хімії [23], де дана тема розглядається по-різному. У Калузькій області широкого поширення набули підручника Габрієляна О.С. [25].
У 2007 році наша область в освітньому процесі здійснює перехід на профільне навчання. У світлі таких подій раціонально було б використання підручників, які передбачають вивчення хімії на профільному рівні. Такими є підручники під редакцією Н.Є. Кузнєцової [26,27,28], які передбачають вивчення хімії як в загальноосвітніх класах, на профільному рівні, так і в класах з поглибленим вивченням предмета.
За програмою Н.Є. Кузнєцової [18] на вивчення теми "Окислювально-відновні реакції" виділяється наступна кількість годин:
8 клас: урок № 1 ОВР. Складання рівнянь методом електронного балансу;
урок № 2 Складання та використання алгоритму розстановки коефіцієнтів методом електронного балансу у рівняннях ОВР;
урок № 3 Контрольна робота по темі.
9 клас: Фрагменти уроків з вивченням окисно-відновних властивостей металів, неметалів та їх сполук.
Фрагменти уроків: 1) Електрохімічні процеси. Електроліз розплавів та розчинів солей.
2) Корозія металів. Електрохімічний ряд напруги металів.
11 клас: Фрагменти - періодичність зміни окисно-відновних властивостей атомів, елементів.
урок № 1 ОВР в розчинах електролітів.
урок № 2 Електрохімічні процеси: електроліз.
урок № 3 Корозія металів.
Т. о., Дані підручники повною мірою відображають весь теоретичний курс знань по даній темі і відповідають вимогам стандарту освіти з хімії.

2.4. Розробка планів уроків за темою "Окислювально-відновні реакції" для 11 класу

При вивченні теми в класі передбачаються стенди з цікавими завданнями з теми, а також домашні експерименти (додаток 6,7).
Урок № 1
Тема: "Окисно-відновні реакції".
Завдання: узагальнити, систематизувати знання та вміння учнів з теми; розвиток активної розумової діяльності, підвищення інтересу до предмета.
Тип уроку: урок узагальнення, систематизації знань і вмінь.
Обладнання: картки-завдання, комп'ютер, диски з дослідами, мультимедійний проектор, грамоти, медалі, годинники.
Хід уроку:
На попередньому уроці учням як домашнє завдання було задано повторити (згадати) матеріал по темі.
На перерві учні розставляють меблі в кабінеті так, щоб могли розміститися всі команди по 5-7 чоловік, поділяються на команди. Учитель оголошує про форму проведення уроку - гра, а також основні правила заходу.
Правила гри:
1. Команда складається з 5-7 осіб, включаючи капітана.
2. В ході гри ви отримуєте бали за завдання, а також додаткові завдання принесуть вам зайві бали. Переможе команда, яка набрала найбільшу кількість балів.
3. Наприкінці уроку всі учні отримують оцінки в залежності від своєї активності під час уроку.
4. Якщо команда справляється із завданням раніше зазначеного часу, їй присуджується ще півбала. Всі завдання виконуються чітко за часом. Погана поведінка також відображається на сумі балів.
Хід гри.
Завдання № 1
З перерахованих рівнянь виберіть окислювально-відновні реакції, за яким принципом проводили відбір: 2Na + O2 = Na2O2, 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2, K2CO3 +2 HCl = 2KCl + CO2 + H2O, NaOH + CO2 = NaHCO3, KOH + Al (OH) 3 = K [Al (OH) 4], 8NH3 +3 Br2 = 6NH4Br + N2.
час 3 хв, бали 4 (за кожне правильно вказане рівняння + бал відповідь на питання).
Вчитель: правильно було вказати ті рівняння реакцій, де сталися зміни ступенів окиснення елементів, що є головною ознакою даної групи реакцій.
Завдання № 2
Використовуючи числову пряму, вкажіть всі можливі види ступенів окислення:
-4 - 3 - 2 - 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
час 3хв, бали 5 (за правильно вказане назву ступеня окислення).
Додатк. питання: Чому пряма закінчується +8, а починається з - 4?
вчитель креслить схему на дошці:
ступінь окислення позитивна нейтральна негативна
вища проміжна нижча проміжна
Завдання № 3
У ході яких процесів відбувається зміна (зменшення або збільшення) ступеня окиснення елементів у ОВР? Як називаються ці процеси? Наведіть по 1 приклад.
час 4 хв, бали 5 (по балу за приклад + бали за зазначення причини).
Вчитель: мова йде про процеси окислення і відновлення, в ході яких відбувається збільшення і зменшення ступеня окислення відповідно.
Завдання № 4
Вставте пропущені слова і символи:
атом, молекула або іон, що віддають електрон, ... ... (що з ними відбувається?), але самі при цьому є ... ... (роль у ОВР).
атом Li0 .... . → Li +, молекула H20 .... → 2H +, іон Fe2 + .... . → Fe3 +,
процес ... ...
атом, молекула або іон, що приймає електрон, ... ... (що з ними відбувається?), але самі при цьому є ... ... (роль у ОВР).
атом S0 .... . → S2 -, молекула Cl2 ... ... → 2Cl-, іон Sn4 + ... ... → Sn2 +, процес ... ....
час 4 хв, бали 5 = 3 (кожне рівняння напівреакції 0,5 б) +2 (вказівка ​​назви процесів).
Вчитель: тут необхідно було згадати що таке окислювач і відновник і що в цій ролі можуть виступати атоми, молекули та іони.
Завдання № 5
Al + S → Al2S3Вопроси: 1) що вам представлено?
2 червня Al0-3ê → Al3 +2) як називається кожен з процесів?
3 S0 +2 ê → S2 - 3) яку роль грає Al і S в реакції?
Розставте коефіцієнти. 4) що значать цифри 3, 2, 6?
час 4 хв, бали 4 (за кожне питання).
Завдання № 6
Здійсніть переходи із зазначенням окислювально-відновних процесів, окислювача і відновника. Вкажіть відповідні сполуки та їх роль реакції.
S2-↔ S4 + → S6 + Mn0 ↔ Mn2 + ← Mn7 +.
час 5 хв, бали 5 (по 0,5 за кожне рівняння напівреакції із зазначенням окислювача і відновника + по 1 балу за кожну схему з участю речовин).
Вчитель: іони (і відповідні їм з'єднання), що містять елементи на молодшому окислення є відновниками; іони (і відповідні їм з'єднання), що містять елементи в проміжній ступеня окислення є і окислювачами, і відновниками; іони (і відповідні їм з'єднання), що містять елементи в вищого ступеня окислення завжди є окислювачами.
Додатк. питання: спираючись на схему, Передбачте окислювально-відновні властивості іонів і відповідних їм сполук:
восстановітельокіслітель -4 - 3 - 2 - 1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
відновні властивості окисні властивості отрицательныеположительные проміжні
Завдання № 7 "Конкурс капітанів"
Демонстрація хімічної реакції (з використанням комп'ютера і мультимедійного проектора). Завдання: Hg + HNO3 (конц) = Hg (NO3) 2 + NO2 + H2O.
Розставте коефіцієнти методом електронного балансу, описуючи його основні етапи.
час 4 хв, бали 5.
У цей час командам пропонується наступне завдання: фрагменти 3-х дослідів, схеми яких запропоновані, будуть пізніше. Завдання - визначити тип ОВР і вказати рівняння напівреакцій. Фрагменти: 1) "Вулкан" - розкладання дихромата амонію; 2) взаємодія заліза з розбавленою сірчаною кислотою, 3) холодний гідроксид калію з хлором. Схеми: (NH4) 2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + H2O, Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2,
Cl2 + KOH (хол) → KCl + KClO + H2O.
час 4 хв, бали 3 (за кожне рівняння).
Вчитель: виділяють три типи ОВР - міжмолекулярні (2), внутрішньо-(1) і диспропорціонування (3).
ПІДСУМКИ УРОКУ: підрахунок кількості балів та нагородження переможців, виставлення оцінок.
Домашнє завдання: § 33, § 34Упр. № 4, 5 (стор.215), скласти план-конспект по темі, підготовка до самостійної роботи. План конспекту:
1. Визначення; 2. Окислювально-відновні процеси;
3. Окислювачі і відновники, 4. Типи ОВР;
5. Метод електронного балансу (алгоритм у підручнику на стр.216).
Урок № 2
Тема: "Електроліз розплавів та розчинів".
Завдання: сформувати уявлення в учнів про процес електролізу, вміння складати рівняння анодних і катодних процесів, сумарних процесів електролізу.
Обладнання: картки-завдання для перевірки домашнього завдання, електролізер, розчини KI, фенолфталеїн, білий фон, картки-завдання для закріплення матеріалу.
Тип уроку: формування знань і вмінь.
Хід уроку:
I Організація класу.
II. Перевірка домашнього завдання (вибірково зошити в учнів 2-3). Виконання тесту (10 хв).
I варіант 1. Дати визначення поняттю окислювач. Наведіть приклади.
2. Вкажіть коефіцієнти перед відновником в реакції S + HNO3 (конц) → SO2 + NO2 + H2O
а) 5, б) 4; в) 3; г) 1.
3. Вуглець виявляє окисні властивості в реакції:
а) FeO + CO → Fe + CO2, в) C + Si → SiC;
б) C +2 H2 → CH4; г) 2CO + O2 → 2CO2.
4. Сильніше відновні властивості будуть виражені:
а) N-3, в) N +5;
б) N +2; г) N +1.
5. Сума коефіцієнтів в рівнянні складає Al + S → Al2S3
а) 3; в) 4;
б) 5; г) 6.
6. Бракуючою продуктом реакції є Zn + H2SO4 (конц) → ZnSO4 + H2O + ...
а) H2S; в) S; б) SO2; г) S → SO2.
Решта варіантів - додаток 1.
III. Вивчення нового матеріалу (15 хв).
1. Демонстрація досвіду "Електроліз розчину йодиду калію".
В U-образну рубку додаємо розчин KI і фенолфталеїну. В обидва коліна поміщаємо вугільні "стрижні" і приєднуємо їх до джерела постійного струму. Спостерігаємо через деякий час в одній частині трубки розчин стає жовтим (при додаванні краплі крохмалю відбувається сіні забарвлення), а в іншій - малиновим, і виділяються бульбашки газу.
Питання класу:
1) чи пройшла хімічна реакція? Як визначити, чи пройшла хімічна реакція?
2) за рахунок чого проявилася малинова забарвлення фенолфталеїну?
3) про що свідчить поява жовтого кольору?
4) що є умовою протікання реакції (виходячи з пристрою приладу)?
5) яку роль відіграють вугільні "стрижні"?
6) який заряд несе катод і анод?
7) які процеси протікають на електродах?
8) до якого типу хімічної реакції її можна віднести?
Т. о., Ми спостерігали окислювально-відновну реакцію, яка під дією постійного електричного струму на електродах, занурених у розчин або розплав електроліта.Т. е., мова йде про процес електролізі (записи в зошити).
Що таке електроліти? Чому електроліти є учасниками електролізу? Складемо рівняння реакції:
2KI + H2O → 2KOH + I2 + H2 ↑.
Фенолфталеїн став малиновим, так як утворився гідроксид калію, жовтий колір обумовлений йодом, а бульбашки газу - водень.
Вода є учасником процесу електролізу розчинів, вода - диполь.
електроліз розплавів розчинів
2. Електроди в електролізі катод К (-) анод А (+)
тільки інертні інертні (сГр, Pt) активні (Fe, Cu)
3. Правила визначення продуктів електролізу розплавів і розчинів електролітів (схеми представлені на кожного учня).
I. Катодні процеси
електрохімічний ряд напруг металів Li Rb K Ba Ca Na Mg Mn Zn Cr Fe Pb Cu Hg Ag Pt Au
відновлення H2Oвосстановленіе H2O і відновлення H2O + 2ê → H2 +2 OH - металу Men + + nê → Me0 металу посилення окисних властивостей катіонів II. Анодні процеси
аніони
бескислородсодержащиекислородсодержащие галогенід-іони OH -, NO3-, SO42-
2 Cl - - 2ê → Cl2 ↑ 2H2O - 4ê → O2 +4 H +; 4OH - - 4ê → O2 +2 H2O.
I - Br S2 - Cl - OH - SO42 - NO3 - F -
ослаблення відновлювальної здатності аніонів Застосування електролізу: покриття металів; захист від корозії; отримання металів та інших сполук, очищення речовин від домішок.
4. Спираючись на правила, складемо рівняння електролізу розчину йодиду калію і розплаву хлориду міді (II).
а) KI + H2O →
К (-): К +; H2O H2O + 2ê → H2 +2 OH - відновлення А (+): I-; H2O2 I - - 2ê → I2 окислення 2KI + H2O → 2KOH + I2 + H2 ↑.
б) CuCl2 розплав →
К (-): Cu2 + Cu2 + + 2ê → Cu0 відновлення А (+): Cl-2 Cl - - 2ê → Cl2 ↑ окислення CuCl2 розплав → Cu0 + Cl2 ↑.
Вода не є учасником процесу розплаву речовин.
IV. Закріплення матеріалу (10 хв).
Учням пропонується 3 картки-завдання, які вони поступово виконують. Ті завдання, які не виконали в класі переходять як домашнє завдання. Три людини працюють на оцінку.
Картка 1.
1. Складіть рівняння електролізу:
а) розчину броміду заліза (II), б) розплаву оксиду алюмінію;
в) розчину нітрату ртуті.
2. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу H2SO4 + H2S → S + H2O.
Картка 2.
1. Складіть рівняння електролізу:
а) розчину йодиду нікелю (II), б) розплаву хлориду натрію;
в) розчину сірчаної кислоти.
2. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу FeO + HNO3 (конц) = Fe (NO3) 3 + NO2 + H2O.
Картка 3.
1. Складіть рівняння електролізу:
а) розчину гідроксиду міді (II), б) розплаву оксиду кальцію;
в) розчину нітрату срібла.
2. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу NaNO3 = NaNO2 + O2.
ПІДСУМКИ УРОКУ
V. Домашнє завдання § 36, виконати завдання на картках, підготовка до самостійної роботи.
Урок № 3
Тема: "Корозія металів".
Завдання: актуалізувати, розширити і поглибити знання про корозію металів; закріпити отримані знання та вміння по всій темі.
Обладнання: картки-завдання для перевірки домашнього завдання, досвід (ставиться за 3 дні) 5 склянок, 5 цвяхів, розчини лугу і кухонної солі, цинк і мідний дріт, варіанти самостійної роботи.
Хід уроку:
I. Організація класу.
II. Перевірка домашнього завдання (10 хв)
2 людини біля дошки виконують завдання:
1) скласти схеми процесів електролізу розчину броміду міді, гідроксиду калію, розплаву хлориду магнію.
2) скласти схеми процесів електролізу розчину нітрату натрію, гідроксиду цинку, розплаву иодида алюмінію.
Питання класу: 1) Що таке процес електролізу? 2) Які речовини є учасниками цього процесу, чому? 3) Яке промислове значення має даний процес? 4) Що таке активний і інертний електроди?
III. Вивчення нового матеріалу (15 хв)
Демонстрація досвіду (приготований за 3 дні).
У 5 склянках знаходяться цвяхи, але занурені в різні середовища: 1 - вода, 2 - у розчині NaCl, 3 - у розчині NaOH, 4 - у воді, але цвях пов'язаний з цинком, 5 - у воді, але цвях пов'язаний з міддю.
Питання: 1) що сталося з цвяхом у кожній склянці?
2) з яких причин це сталося?
В 1 склянці процес корозії пройшов сильно, так як вода є агресивним середовищем; 2 ст. - Корозія пройшла ще сильніше (ніж в 1 склянці) через наявність більш агресивних хлорид-іонів; 3 ст. - Процес не помітний, так як гідроксид-іони сповільнюють корозію; 4 ст. - Спостерігаємо руйнування цинку металу, а сам цвях при цьому не прокорродіровал; 5 ст. - Мідь не змінилася, а цвях піддався процесу корозії.
Питання: 1) що сталося? 2) чому в склянках різні продукти? 3) яку роль відіграє цинк? 4) чому сталося руйнування міді? 5) чи впливає середовище на процес корозії?
Дати відповіді на всі ці запитання ви зможете, познайомившись з текстом підручник на стр.229 (§ 37). Працюємо за планом: визначення, види, сутність кожного виду корозії (механізм); групи способів захисту у вигляді таблиці:
Методи захисту
Принцип дії
Область застосування
Висновки: 1) спостерігали корозію металу за електрохімічним механізмом, 2) швидкість процесу корозії залежить від середовища, 3) в якості захисту можна використовувати металеві покриття з більш активного металу. Механізм електрохімічної корозії:
До (+): 2H2O + O2 +4 ê → 4OH -, 2H + +2 ê → H2, 4H + + O2 +4 ê → 2H2O.
А (-): Men + + nê → Me0 окислення IV. Самостійна робота по темі "Окислювально-відновні реакції" (12 хв).
I варіант 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти методом електронного балансу і визначте тип ОВР: а) Co + HNO3 (конц) → ...
2. На малюнку зображено розріз хромованого залізного листа. Визначте, що таке 1 і 2, напишіть схеми катодного і анодного процесів.

H2O (O2)
3. Розділіть речовини HNO3, KClO4, H2O2, Mg, NH3 на три групи:
1 - виявляють тільки окисні властивості;
2 - виявляють тільки відновні властивості;
3 - проявляють як окислювальні, так і відновні властивості.
4. При електролізі розчину КОН на катоді виділиться:
а) водень, б) кисень; в) калій?
5. При електролізі розчину хлориду барію на аноді виділяється:
а) водень; б) хлор; в) кисень?
Решта варіантів - додаток 2.
V. Домашнє завдання: закінчити конспект по темі.
У даній главі докладно розглянуто етапи формування умінь користуватися хімічною мовою на теоретичному рівні. З метою здійснення методики на практиці розроблені уроки, що дають можливість усунути формалізм у знаннях учнів.

Глава 3. Експеримент з перевірки ефективності запропонованої методики на розвиток особистості учнів

3.1. Організація, логіка, етапи педагогічного експерименту

Підстави завдання експерименту полягала в тому, щоб дослідити доцільність і ефективність методики формування умінь користуватися хімічною мовою в курсі загальної хімії. Дане завдання спрямована на розвиток мислення і творчості учнів, самостійної діяльності, є засобом раціоналізації навчально-пізнавального процесу.
У період 29 січня-17 лютого 2007р. в середній школі № 8 м. Калуги під керівництвом вчителя Григор'євої Л.Л. була застосована розроблена нами методика на уроках хімії в 11 "А" класі. За цей час з'явилася можливість здійснити педагогічний експеримент, але проводити порівняння з іншим 11 класом не було можливим, тому що в школі всього один 11 клас. Вивчення хімії йде за програмою Габрієляна О.С. і як таку тему "ОВР" у підручнику 11 класу не передбачено, вона розбита на окремі уроки в темах: 1 - Класифікація хімічних реакцій; 2 - Метали: а) Корозія металів; б) Способи отримання металів. Застосування нашої методики не порушило цілісність освітнього процесу, тому що вчителі у праві міняти до 20% навчального матеріалу.
Після вивчення теми з учнями ми провели анкетування (додаток 3) з метою перевірки результатів ефективності розробленої нами методики.
Педагогічний експеримент проводився в школі № 23 м. Калуги під керівництвом вчителя В.Г. Бархударян. Підготовка до проведення експерименту проводилася в два етапи.
На першому етапі були розроблені теоретичні основи формування умінь, визначена тема, при вивченні якої буде проходити реалізації методики. Було вирішено зробити 11 "Б" експериментальним класом. Для проведення порівняльного експерименту необхідно було вибрати контрольний клас, ним став 11 "А" клас, так як за складом учнів він був близький до експериментального.
На другому етапі підготовки до проведення експерименту ретельно вивчена тема "Окислювально-відновні реакції", були складені плани уроків для експериментального класу (наведені в розділі 2 випускної роботи), плани уроків для контрольного класу (подані в додатку 4), а також складено варіант самостійної роботи для експериментального і контрольного класів з метою перевірки ефективності методики.
Експеримент проводився з 13 листопада по 23 грудня 2006 р. у школі № 23 м. Калуги під наглядом В.Г. Бархударян. Заняття проводилися: у 11 "А" класі (контрольний) - за програмою Габрієляна О.С., в 11 "Б" класі - із застосуванням методики формування умінь. Порівнювалися два варіанти викладання:
· Перший варіант: контрольний, без використання спеціальної методики;
· Другий варіант: експериментальний, із застосуванням методики формування умінь користуватися хімічною мовою.
На заключному уроці в обох класах була проведена самостійна робота, виконання якої показує на успішне формування знань і вмінь користуватися хімічною мовою. Робота проводилася протягом 15 хвилин і складалася з 4 варіантів, по 5 завдань у кожному варіанті (розглянутий у розділі 2). Умови проведення були однаковими для всіх класів. Оцінювалася вся робота в цілому, а також засікати час, за який учні справлялися із завданням.

3.2. Інтерпретація результатів педагогічного експерименту

З учнями 11 класу школи № 8 ми провели анкетування (додаток 3) з метою перевірки результатів ефективності розробленої нами методики. Результати:
відповіді
складна
довелося подумати
не дуже складна
взагалі не складна
%
12
34
45
7
1 питання:
відповіді
вони тяглися
як завжди
швидше, ніж раніше
швидко, непомітно
%
7
3
33
57
2 питання:
відповіді
ніяк не допоможуть
іноді допоможуть
звичайно допоможуть
%
13
40
47
3 питання:
відповіді
немає
трохи було
та
%
24
32
44
4 питання:
Проаналізувавши самостійні роботи учнів 11 класів школи № 23 за змістом, стало видно, що в учнів експериментального 11 "Б" класу записи були чіткими, лаконічні, послідовні, відповіді давалися грамотним хімічною мовою, з використанням правил складання і перетворення, операцій з хімічними знаками. Можна зробити висновок формування всієї групи понять в темі "ОВР", а також можна спостерігати прогнозування на основі символіки. Учні контрольного 11 "А" класу успішно впоралися із завданням, але не простежувалося особливої ​​чіткості в записах, "ламаний" хімічний мова спостерігався практично у всіх роботах, більшість дотримувалося зразків, розглянутих на уроках, не проявляючи своєї ініціативи.
Результати перевірки рішення самостійної роботи наведені в таблиці (таблиця 4) і зображені у вигляді гістограми (рис 1. - Додаток 5).
Таблиця 4.
Клас
Всього учнів
Писали роботу
Оцінки
2
3
4
5
11 "А" (контрольний)
20
20
2
6
8
4
11 "Б" (експериментальний)
18
18
-
2
9
7
Анкетування з учнями 11 класу 23 школи представлені 9.
На підставі проведеного експерименту в школах № 8 і № 23 можна зробити наступні висновки:
Ступінь сформованості груп умінь користуватися хімічною мовою в експериментальному класі вище, ніж у контрольному: про це свідчить кількість відмінних оцінок (додаток 6), а також саме оформлення роботи.
В учнів експериментального класу знання систематизовані, чіткі, побудовані грамотним хімічною мовою. Відзначається моделювання варіантів записів, прогнозування на основі хімічної символіки. У учнів контрольного класу такі показники спостерігалося лише у деяких осіб, решті не вдалося виконати завдання в повній мірі, використовуючи мову хімічної науки.
Сформовані уміння користуватися хімічною мовою дозволяють раціоналізувати навчально-пізнавальний процес, активізує мислення учнів, стимулюють розвиток самостійної діяльності.

Висновок

У відповідності з поставленою метою випускної роботи - формування умінь користуватися хімічною мовою - було зроблено наступне:
Проаналізовано стан проблеми методики формування умінь користуватися хімічною мовою в середній школі в працях різних авторів і в практиці шкільного викладання.
Виявлено, що вміння користуватися хімічною мовою є раціональним компонентом навчально-пізнавального процесу, стимулюючи розвиток мислення, творчості та самостійної діяльності учнів.
Розроблено конкретна методика формування умінь користуватися хімічною мовою в 11 класі при вивченні теми: "Окисно-відновні реакції".
З метою оцінки ефективності застосування методики формування у школярів умінь у середній школі № 23 м. Калуги проведено порівняльний педагогічний експеримент, в школі № 8 застосування методики.
Проаналізовано результати експерименту: за часом виконання завдань.
Вирішення цих завдань, підсумки експерименту, бесіда з учнями і результати виконання ними робіт - все це дозволяє зробити загальний висновок, що методика формування умінь підвищує якість знань учнів, удосконалює їх навички у виконанні основних завдань з хімії, сприяє розвитку творчості, самостійності, активної розумової діяльності, підвищує інтерес до предмета. Цей висновок підтверджує висунуту на початку роботи гіпотезу.

Список літератури

1. Александрова М.А. Урок "Електроліз розчинів і розплавів солей" / / Хімія в школі. - 2005. - № 3 - с.61-66.
2. Алексинский В.М. цікаві досліди з хімії: Книга для вчителів. - 2-е вид., Испр. - М.: Просвещение, 1995. - 96 с.: Іл.
3. Ахметов Н.С. Загальна та неорганічна хімія. Учеб. для вузів. - 4-е вид., Испр. - М.: Вищ. шк.; 2002. - 743 с.: Іл.
4. Ахлебінін А.К., Ахлебініна Т.В., Карпов В.А., Лазикіна Л.Г., Ларіонова В.М., Лихачов В.М., Майерлі А.А., Ніфантьев Е.Є., Чайков З . Г., "1С: Освітня колекція. Хімія для всіх - XXI: Хімічні досліди з вибухами і без". Мультимедійний компакт-диск з комплектом програм для підтримки шкільного курсу хімії. "1С". 2002. - 283 МБ.
5. Балаєв І.І. Домашній експеримент з хімії. Посібник для вчителя. З досвіду роботи. - М.: Просвещение, 1977. - 126 с.
6. Балуєва Г.А., Осокіна Д.М. Всі ми вдома хіміки. - М.: Хімія, 1979. - 128 с.: Іл.
7. Герасимова М.Ф., Смирнова Т.В., Супоницкая І.І. Опорний конспект в узагальненні знань про корозію і захист металів / / Хімія в школі. - 1997. - № 7 - с.40-42.
8. Герус С.А. Теорія і практика раціоналізації процесу навчання хімії в середній школі: Монографія. - СПб.: Вид-во РГПУ ім.А.І. Герцена, 2003. - 160 с.
9. Грібакіна Л.В., Кузнєцова Н.Є. Про причини формалізму в знаннях учнів / / Хімія в школі. - 1988. - № 6. - С.17-18.
10. Єдиний державний іспит 2001: Тестові завдання: Хімія / М.Г. Мінін, Н.С. Михайлова, В.Ф. Грідаев та ін: М-во освіти РФ. - М.: Просвещение, 2001. - 47с.: Іл.
11. Жуков С.Т. Алікберов Л.Ю. Окислювально-відновні реакції. Частина 5. Природа речовини і процеси окислення - відновлення / / Хімія в школі. - 2005. - № 1 с.36-42.
12. Журін А.А. Окислювально-відновні реакції. - М.: Акваріум, 1998. - 256 с.
13. Кузнєцова Л.М. Причини формалізму в знаннях учнів і шляхи його усунення / / Хімія в школі. - 1990. - № 3 - с.16-19.
14. Кузнєцова Н.Є. Формування систем понять у навчанні хімії. - М.: Просвещение, 1989. - 144 с.: Іл.
15. Кузнєцова Н.Є. Шоров Ж.І. Вивчення хімічної мови на першому етапі навчання / / Хімія в школі. - 1981. - № 5 - с.41-44.
16. Методика викладання хімії / За ред. Н.Є. Кузнєцової. - М.: Просвещение, 1984. - 415 с.
17. Нові освітні стандарти з хімії / / Хімія: Методика викладання. - 2004. - № 7 - с.3-8.
18. Ожегов С.І. Словник російської мови: 70 000 слів / За ред.Н.Ю. Шведової - 21-е изд., Перераб. І доп. - М.: Рос. Яз., 1989. - 924 с.
19. Програми з хімії для 8-11 класів загальноосвітніх установ / За ред. Н.Є. Кузнєцової. - М.: Вентана-Граф, 2006. - 128 с.
20. Програмно-методичні матеріали. Хімія: Середня школа.8-11 кл. / Укл. С.В. Суматохіна. - 4-е вид., Перераб. І до. - М.: Дрофа, 2001. - 192 с.
21. Радаєва О.В. Роль наукової мови на уроках хімії / / Хімія: Методика викладання. - 2005. - № 7 - с.27-29.
22. Рогожин О.В. розвиток інтелектуальних умінь школярів / / Хімія: Методика викладання. - 2004. - № 5 - с.43-47.
23. Стьопін Б.Д. Алікберова А.Ю. Цікаві завдання й ефективні досліди з хімії. - М.: Дрофа, 2002. - 432 с.: Іл.
24. Суматохіна С.В. Про пріоритетні напрями розвитку загальної хімічної освіти і використання навчальних завдань з хімії у 2005/06 навч. році / / Хімія: Методика викладання. - 2005. - № 5 - с. 20-27.
25. Теорія і практика інтегративно-модульного навчання загальної хімії студентів медичного вузу. / Т.М. Литвинова. Краснодар: Видавництво Кубанської державної медичної академії, 2001. - 265 с.
26. Хімії: 11 клас: Учеб. Для загальноосвітніх установ / О.С. Габрієлян Г.Г. Лисова. - 2-е вид., Испр. - М.: Дрофа, 2002. - 368 с.: Іл.
27. Хімія: Підручник для учнів 8 класу загальноосвітніх установ / Кузнєцова Н.Є., Титова І.М. та ін - 2-е вид., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 224 с.: Іл.
28. Хімія: Підручник для учнів 9 класу загальноосвітніх установ / Кузнєцова Н.Є., Титова І.М. и др. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 234 с.: Іл.
29. Хімія: Підручник для учнів 11 класу загальноосвітніх установ у 2 частинах / Кузнєцова Н.Є., Льовкіна І.М. та ін - 2-е вид., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2006. - 424 с.: Іл.
30. Хомченко Г.П. Севастьянова К.І. Окислювально-відновні реакції: Книга для позакласного читання учнів 8-10 кл. середовищ. Шк. - 3-е изд., Перераб. - М.: Просвещение, 1989. - 141 с.
31. Шаповаленко С.Г. Методика навчання хімії у восьмирічній та середній школі. - М.: Учпедгиз, 1963. - 667.
32. Фаязов Д.Ф. Формування вмінь учнів користуватися хімічною мовою / / Хімія в школі. - 1983. - № 2 - с.33-34.

Додаток 1

Варіанти самостійних робіт до уроку № 2. Тема: "Окисно-відновні реакції".
II варіант 1. Дати визначення поняттю відновник, наведіть приклади процесу.
2. Вкажіть коефіцієнт перед окислювачем у реакції
Cu + H2SO4 (конц) → CuSO4 + H2O + SO2:
а) 2, б) 3; в) 4; г) 1.
3. Сірка виявляє відновні властивості в реакції:
а) Br2 + H2S → S + HBr; в) S + F2 → SF6; б) SO2 + Na2O → Na2SO3; г) Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2O.
4. Сума коефіцієнтів в рівнянні реакції N2 + H2 ↔ NH3 становить:
а) 3; б) 4; в) 6; г) 5.
5. Сильніше окисні властивості будуть виражені:
а) Cl1 +; б) Cl1-; в) Cl3 +; г) Cl5 +.
6. Бракуючою продуктом реакції Mg + HNO3 (конц) = Mg (NO3) 2 + .... + H2O є: а) NH4NO3, б) N2O, в) NO; г) NO2.
III варіант 1. Дати визначення поняттю "процес окислення", наведіть приклади.
2. Вуглець НЕ виявляє відновні властивості в реакції:
а) C + H2 → CH4; в) MgO + CO2 → Mg + CO; б) FeO + CO → Fe + CO2, г) Al + C → Al4C3.
3. Вкажіть коефіцієнт перед відновником в реакції C + H2SO4 (конц) → CO2 + H2O + SO2
а) 1, б) 2; в) 3; г) 4.
4. Сума коефіцієнтів в рівнянні реакції SO2 + O2 ↔ SO3 становить:
а) 3; б) 4, в) 5; г) 6.
5. Сильніше окисні властивості будуть виражені:
а) S2 -; б) S0; в) S2 +; г) S4 +.
6. Бракуючою продуктом реакції S + HNO3 (конц) → SO2 + H2O + ... є а) NO2; б) NO; в) N2; г) NH4NO3.
IV варіант 1. Дати визначення поняттю "відновлення", наведіть приклади процесу.
2. Сірка виявляє окисні властивості в реакції:
а) О2 + H2S → SO2 + H2O; в) Mg + H2SO4 → Mg SO4 + H2, б) S + H2 → H2S; г) Br2 + H2S → S + HBr.
3. Вкажіть коефіцієнт перед окислювачем у реакції C + HNO3 (разб) → СO2 + H2O + NO
а) 3; б) 4, в) 5; г) 6.
4. Сума коефіцієнтів в рівнянні реакції H2O → H2 + O2 становить:
а) 5, б) 4; в) 3; г) 2.
5. Сильніше відновні властивості будуть виражені
а) Mn7 +; б) Mn0; в) Mn2 +; г) Mn4 +.
6. Бракуючою продуктом реакції Р + HNO3 (конц) → Р2O5 + H2O + ... є а) NO2; б) NO; в) N2; г) NH4NO3.
ВІДПОВІДІ
№ питання варіант
2
3
4
5
6
I
г
в
а
г
г
II
а
в
в
г
г
III
г
а
в
г
а
IV
б
б
а
б
а

Додаток 2

Варіанти самостійних робіт до уроку № 3. Тема: "Корозія металів".
II варіант 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти методом електронного балансу і визначте тип ОВР: а) Р + H2SO4 (конц) → ...
2. На малюнку зображено розріз нікельованого залізного листа. Визначте, що таке 1 і 2, напишіть схеми катодного і анодного процесів.
H2O (O2)


3. Розділіть речовини K2SO4, N2O, HCl, Zn, HBrO на три групи:
1 - виявляють тільки окисні властивості;
2 - виявляють тільки відновні властивості;
3 - проявляють як окислювальні, так і відновні властивості.
4. При електролізі розчину NaОН на аноді виділяється:
а) натрій; б) кисень; в) водень?
5. При електролізі розплаву хлориду ртуті на катоді виділяється:
а) ртуть; б) хлор; в) кисень?
III варіант 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти методом електронного балансу і визначте тип ОВР: а) Fe + HNO3 (конц) → ...
2. На малюнку зображено розріз лудженого залізного листа. Визначте, що таке 1 і 2, напишіть схеми катодного і анодного процесів.
H2O (O2)


3. Розділіть речовини K2SO3, Li, HClO4, HNO2, K2Cr2O7 на три групи:
1 - виявляють тільки окисні властивості;
2 - виявляють тільки відновні властивості;
3 - проявляють як окислювальні, так і відновні властивості.
4. При електролізі розчину Ba (ОН) 2 на аноді виділяється:
а) водень, б) кисень; в) барій?
5. При електролізі розплаву хлориду свинцю (II) на катоді виділяється:
а) свинець, б) хлор; в) процес не можливий?
IV варіант 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти методом електронного балансу і визначте тип ОВР: а) Hg + H2SO4 (конц) → ...

2. На малюнку зображено розріз оцинкованого залізного листа. Визначте, що таке 1 і 2, напишіть схеми катодного і анодного процесів.
H2O (O2)
3. Розділіть речовини SO2, Fe, KMnO4, N2O3, CrO3 на три групи:
1 - виявляють тільки окисні властивості;
2 - виявляють тільки відновні властивості;
3 - проявляють як окислювальні, так і відновні властивості.
4. При електролізі розчину Cu (NO3) 2 на катоді виділяється:
а) мідь; б) кисень; в) водень?
5. При електролізі розчину хлориду алюмінію алюміній виділяється:
а) на катоді; б) на аноді, в) залишається в розчині?
ВІДПОВІДІ
Варіант № завдання
I
II
III
IV
4
а
б
б
а
5
б
а
а
в

Додаток 3

Питання анкети для учнів:
1. На скільки складною для вивчення вам здалася дана тема?
2. Чи швидко проходили уроки?
3. Як ви вважаєте, отримані вами знання допоможуть вам у подальшому при вивченні предмета?
4. Чи з'явилося у вас бажання самостійно складати рівняння ОВР?
Додаток 4
Розробка планів уроків для контрольного класу (за підручником О. С. Габрієляна).
Урок № 1.
Тема: "Класифікація хімічних реакцій"
Мета: узагальнити і розширити уявлення учнів про класифікації хімічних реакцій.
Обладнання: сірка, спиртівка, затиск, кристалізатор з водою, магній, щипці,, H2SO4, BaCl2, H2O2, MnO2, мультимедійні проектор, диск, комп'ютер.
Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.
Хід уроку:
Організація класу.
Вивчення нового матеріалу.
Учні самостійно за підручником (§ 11, стор.100-111) заповнюють таблицю (25 хв) "Класифікація хімічних реакцій".
Ознака класифікації
Типи реакцій
Визначення типів реакцій
Приклади
Наприкінці уроку вчитель демонструє досліди, учні класифікують реакції за шістьма ознаками, записаним у таблиці:
1. перехід кристалічної сірки в пластичну;
2. горіння магнію;
3. розкладання малахіту;
4. взаємодія розчину йодиду калію з хлорним водою;
5. взаємодія розчину сірчаної кислоти з хлоридом барію;
6. розкладання пероксиду водню під дією оксиду марганцю (IV).
7. взаємодія міді з концентрованим розчином азотної кислоти.
Розгляд методу електронного балансу (на прикладі останньої реакції):
Cu + HNO3 (конц) = Cu (NO3) 2 + NO2 + H2O
1 лютому Cu0 - 2ê → Cu2 + процес окислення, мідь - відновник 2 N5 + + ê → N4 + процес відновлення, кислота - окислювач Cu + 4HNO3 (конц) = Cu (NO3) 2 + 2NO2 +2 H2O.
Підсумки уроку.
Домашнє завдання: § 11, Упр.1, 6.
Урок № 2.
Тема: "Корозія металів".
Мета: актуалізувати, розширити і поглибити знання учнів про корозію металів.
Обладнання: зразки "чистого" і іржавого заліза, металевих виробів, захищених від корозії покриттями.
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку:
Організація класу.
Перевірка домашнього завдання (5-7 хв).
Самостійна робота: скласти 5 рівнянь реакцій металу з різними класами речовин. Робота виконується за варіантами: I - натрій, II - цинк, III - алюміній, IV - залізо.
Вивчення нового матеріалу.
Прочитайте про корозії в підручнику на стор 208-210. Випишіть визначення корозії.
Запишіть класифікацію видів корозії за характером впливу на металеву поверхню і по хімізму.
Запишіть приклади хімічної корозії. в якому середовищі вона відбувається?
Запишіть, в якому середовищі відбувається електрохімічна корозія.
Далі вчитель пояснює, що електрохімічна корозія при контакті двох металів, це призводить до утворення гальванічної пари, в якій більш активний метал віддає свій електрони менш активного і руйнується: Fe0 - 2ê → Fe2 +, а на поверхні менш активного металу йде відновлення в кислому середовищі: 2H + +2 ê → H2 ↑;
в нейтральному середовищі або лужної: 2H2O + 2ê → 2OH - + H2 ↑.
Тому в нейтральному і лужному середовищі утворюється гідроксиди заліза Fe2 + + 2OH - → Fe (OH) 2; 4 Fe (OH) 2 + 2H2O + O2 → 4Fe (OH) 3;
Fe (OH) 3 → FeO (OH) + H2O.
У кислому середовищі іржа не утворюється, іони металу переходять у розчин: Fe0 + 2H + → Fe2 + + H2 ↑.
ПІДСУМКИ УРОКУ
IV. Домашнє завдання: § 18 стор 208-214. Виписати в зошит способи захисту від корозії, упр.16-20.
Методи захисту
Принцип дії
Область застосування
Урок № 3.
Тема: "Способи отримання металів".
Мета: актуалізувати та узагальнити знання учнів про способи отримання металів.
Обладнання: колекція "Руди металів".
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку:
Організація класу.
Перевірка домашнього завдання (10-12 хв).
Учень біля дошки заповнює таблицю про способи захисту металу. У цей час проводиться усне опитування класу з питань:
Що таке корозія?
Які види корозії ви знаєте? Наведіть приклади.
Яка сутність основних видів корозії?
Вивчення нового матеріалу (20 хв).
Прочитайте підручник на стор.214-216 і зробіть записи за планом:
визначення металургії; 2) способи отримання, сутність процесів, приклади.
Електроліз - окислювально-відновна реакція, що протікає під дією постійного електричного струму на електродах, занурених у розчин або розплав електроліту.
Що таке електроліти? Чому електроліти є учасниками електролізу?
електроліз расплавоврастворов Правила визначення продуктів електролізу розплавів і розчинів електролітів (схеми представлені на кожного учня).
I. Катодні процеси
електрохімічний ряд напруг металів Li Rb K Ba Ca Na Mg Mn Zn Cr Fe Pb Cu Hg Ag Pt Au
відновлення H2Oвосстановленіе H2O і відновлення H2O + 2ê → H2 +2 OH - металу Men + + nê → Me0 металу посилення окисних властивостей катіонів II. Анодні процеси
аніони
бескислородсодержащиекислородсодержащие галогенід-іони OH -, NO3-, SO42-
2 Cl - - 2ê → Cl2 ↑ 2H2O - 4ê → O2 +4 H +; 4OH - - 4ê → O2 +2 H2O.
I - Br S2 - Cl - OH - SO42 - NO3 - F -
ослаблення відновлювальної здатності аніонів Застосування електролізу: покриття металів; захист від корозії; отримання металів та інших сполук, очищення речовин від домішок.
Спираючись на правила, складемо рівняння електролізу розчину йодиду калію і розплаву хлориду міді (II).
а) KI + H2O →
К (-): К +; H2O H2O + 2ê → H2 +2 OH - відновлення А (+): I-; H2O2 I - - 2ê → I2 окислення 2KI + H2O → 2KOH + I2 + H2 ↑.
б) CuCl2 розплав →
К (-): Cu2 + Cu2 + + 2ê → Cu0 відновлення А (+): Cl-2 Cl - - 2ê → Cl2 ↑ окислення CuCl2 розплав → Cu0 + Cl2 ↑.
Вода не є учасником процесу розплаву речовин.
Підсумки уроку.
Домашнє завдання: § 18, оформити запису, виконати завдання:
Складіть рівняння електролізу: а) розчину броміду заліза (II), б) розплаву оксиду алюмінію; в) розчину нітрату ртуті; г) розчину йодиду нікелю (II); д) розчину сірчаної кислоти. Підготовка до контрольної роботи.
Фрагмент уроку № 4
Тема: "Рішення завдань та вправ за темою" Метали ".
Мета: Закріпить знання з теми, відпрацювати вміння складання рівнянь реакцій за участю металів.
Хід уроку:
Організація класу.
Перевірка домашнього завдання (12-15 хв).
Виконання самостійної роботи.
I варіант 1. Допишіть рівняння реакції, розставте коефіцієнти методом електронного балансу і визначте тип ОВР: а) Co + HNO3 (конц) → ...
2. На малюнку зображено розріз хромованого залізного листа. Визначте, що таке 1 і 2, напишіть схеми катодного і анодного процесів.

H2O (O2)
3. Розділіть речовини HNO3, KClO4, H2O2, Mg, NH3 на три групи:
1 - виявляють тільки окисні властивості;
2 - виявляють тільки відновні властивості;
3 - проявляють як окислювальні, так і відновні властивості.
4. При електролізі розчину КОН на катоді виділиться:
а) водень, б) кисень; в) калій?
5. При електролізі розчину хлориду барію на аноді виділяється:
а) водень; б) хлор; в) кисень?
Решта варіантів - додаток 2.

Додаток

Цікаві завдання (оформлення стендів в кабінеті)
1. Підпалює ... вода!
Якщо змішати порошок металу (цинку або алюмінію) з подрібненими кристалами деякого неметалла, а потім додати краплю води, починається бурхлива окислювально-відновна реакція з виділенням теплоти, світла і фіолетових парів. Що це за реакція?
2. Перші сірники Німецький хімік Ян Каммерер працював вчителем хімії. У 1820 р. він
показав своїм учням ризикований досвід. Змішавши під водою воскоподібне білу речовину з безбарвним кристалами солі, отриманої французьким хіміком Бертолле і названої його ім'ям, він додав клей, а потім занурив в утворилося "тісто" пучок осикових паличок. Потім палички були витягнуті із суміші й обережно висушені. Каммерер роздав палички своїм підопічним і попросив провести ними по поверхні столу. Всі палички зайнялися, учні були в захваті: адже вони тримали в руках перші сірники. Які речовини використовував Каммерер?
3. Хімічний хамелеон
У ХIХ ст. для хімічного аналізу різних речовин застосовувався розчин "хамелеона". У вихідному стані він був фіолетовим, а при реакціях з відновниками в кислотному середовищі знебарвлюється. Якщо реакції протікали при великому надлишку лугу, розчин ставав зеленим. А в нейтральній середовищі відновники робили "хамелеона" буро-коричневим. Про який речовині йде мова?
4. Мідні фокуси
У 1928 р. чеський хімік І. Друце виявив, що, якщо мідні стружки залити концентрованої сірчаної кислотою і нагріти до 2000C, виходить розчин зеленого кольору. При змішуванні цього розчину з безводним метанолом (метиловим спиртом) випадає білий осад. Друце спробував розчинити цей осад у воді і отримав розчин блакитного кольору, а на дні судини виявилися крупинки металевої міді. Яка речовина отримав Друце?
5. Алюміній підвів!
Залізну водостічну трубу закріпили на стіні будинку хомутами з алюмінієвого сплаву. Через кілька років під час сильного дощу труба впала на тротуар. Виявилося, що кріпильні деталі з алюмінієвого сплаву зазнали сильної корозії, хоча покрівлю будинку, зроблена з того ж сплаву, бездоганно служила вже півтора десятка років, Чому так сильно відрізнялося поведінка алюмінієвих виробів?
6. Оновили! ...
Срібні столові прилади часто прикрашають "чорненим" малюнком. Подібні візерунки можна зустріти і на мельхіорових ложках, качанах і ножах. Одного разу після званої вечері всі ложки, виделки і ножі, заливши мильною водою, залишили в тазику з оцинкованого заліза. На ранок виявилось, що всі прилади зі срібла і мельхіору стали білими як сніг, а такий цінний "чорненої" малюнок пропав. Що ж сталося?
7. Хімічна "вгадай-ка"
До рук учнів потрапили шматки паперу - чернетки вчителя, який готував завдання для контрольної роботи. Всі коефіцієнти в рівняннях реакцій були поставлені правильно. які ж речовини вступили в реакції, якщо вийшли наступні продуті:
→ H 2 SO 4 +6 NO 2 +2 H 2 O
→ H 3 PO 4 +5 NO 2 + H 2 O
→ H 3 PO 4 +8 NO 2 + 4H 2 O
→ CSO 4 + SO 2 +2 H 2 O
→ CuSO квітня +8 NO 2 + 4H 2 O
→ SnO 2 +4 NO 2 + 2H 2 O
→ B (OH) 3 +3 NO 2
Підпис: → H2SO4 +6 NO2 +2 H2O → H3PO4 +5 NO2 + H2O → H3PO4 +8 NO2 + 4H2O → CSO4 + SO2 +2 H2O → CuSO4 +8 NO2 + 4H2O → SnO2 +4 NO2 + 2H2O → B (OH) 3 +3 NO28. Помилка лаборанта Для отримання сірководню на лекціях використовували апарат Киппа з шматочками сульфіду заліза і розведеної соляної кислотою. Але ось на чергову лекцію лаборант виніс апарат, всі внутрішні стінки якого були покриті біло-жовтим нальотом, а замість прозорого розчину кислоти пузирилася каламутна, злегка жовтувата рідина. Професор зажадав негайно забрати апарат і перезарядити його, тому що замість розведеної соляної в ньому виявилася сірчана кислота, до того ж концентрована. Що відбулося в апараті Киппа?
9. Ланцюжок срібних перетворень Хімік досліджував поведінку йоду і срібла в розчинах різного з става. Спочатку він висипав порошок йоду в нагрітий водний розчин гідроксиду калію і отримав прозорий безбарвний розчин. Після охолодження він додав до цього розчину надлишок нітрату срібла і отримав осад світло-жовтого кольору. Хімік фільтруванням відділив розчину осад, промив його водою і обробив надлишком розчину аміаку. Він зауважив, що тільки частина осаду перейшла в розчин, а частина, що залишилася стала більш жовтою; цей залишок був перенесений у водний розчин сульфіду натрію. Випав чорний осад, який під дією азотної кислоти пожовтів, і при цьому виділився безбарвний газ, буреющие на повітрі.
Який склад одержуваних при цих перетвореннях речовин і як реакції тут протікають? 10. Просте запитання Суміш цинку і сульфіду цинку обробили концентрованою азотною кислотою і побачили виділення червоно-бурого газу. До отриманого безбарвному розчину додали хлорид барію, і випав білий осад, нерозчинний в азотній кислоті. Які речовини містилися в розчині над осадом?
11. Відважний реагент Студент необачно залишив на столі у фарфоровій чашці шматочок білого фосфору. Фосфор незабаром спалахнув, виділяючи густі клуби диму. Недовго думаючи, студент схопив першу-ліпшу колбу з блакитним розчином і написом "Відходи" і вилив її вміст на палаючий фосфор. Полум'я зникло. Що це були за відходи, ні хто не знав. Однак студент зазначив, що на шматочках фосфору, залитого "відходами", з'явився червоно-коричневий наліт. А додавання до залишку "відходів" сульфіду натрію викликало появу чорного осаду. Допоможіть встановити склад блакитного розчину.
12. Підказує ряд напруг Під час чергового заняття викладач звернув увагу учнів на плакат "Електрохімічний ряд напруг" і підкреслив два метали - кадмій (лівіше водню) і ртуть (правіше водню). Він запропонував провести досліди з цими металами: спочатку подіяти на них розведеної сірчаної кислотою, потім в розчин сульфату кадмію внести крапельку ртуті, а в розчин сульфату ртуті - гранулу кадмію. Передбачте результати цих дослідів.
13. Насмішив! Студент-першокурсник не обтяжував себе підготовкою до занять і насмішив всіх, коли зробив у трьох рівняннях реакцій десять помилок:
NaCl + H2SO4 (разб) = Cl2 ↑ + NaHSO4
NaBr + H2SO4 (разб) = Br2 ↑ + NaHSO4
KJ + H2SO4 (разб) = I2 ↑ + KHSO4
Знайдіть і виправте помилки.
Відповіді.
При змішуванні порошкоподібного алюмінію і тонко подрібнених кристалів йоду та внесення в суміш краплі води починається реакція 2Al + 3I2 = 2AlI3, яка супроводжується виділенням теплоти і часткової сублімацією йоду (фіолетові пари). Вода в цій реакції виконує роль каталізатора.
Каммерер використовував білий фосфор - P4 і бертолетової сіль - хлорат калію KClO3. Гуміарабік - природний клей. Займання складу викликано легкістю загоряння білого фосфору від тертя. "Постачальником" кисню служить хлорат калію. Рівняння реакції такі: P4 + 5O2 = P4O10, 2 KClO3 = 2 KCl + 3O2 ↑.
Реакція перманганату калію ("хамелеона") зі щавлевою кислотою H2C2O4, сульфитом натрію Na2SO3 і пероксидом водню H2O2 протікають наступним чином:
5 H2C2O4 + 2 KMnO4 + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 10 CO2 + K2SO4 + 8 H2O
безбарвний Na2SO3 + 2 KMnO4 + 2 КОН = 2 K2MnO4 + Na2SO4 + H2O
зелений 3 H2O2 + 2 KMnO4 = 2 MnO2 ↓ + 3 O2 ↑ + 2 КОН + 2 H2O
бурий осад 4. Друце отримав сульфат міді (I) Cu2SO4:
2 Cu + 2 H2SO4 = Cu2SO4 + SO2 ↑ + 2 H2O, який у водному середовищі піддається дисмутації: Cu2SO4 = CuSO4 + Cu ↓.
5. У місцях зіткнення заліза і алюмінію утворюються "гальванічні пари". Алюміній як більш активний в хімічному відношенні метал грає роль анода - постачальника електронів, а залізо - роль катода, що приймає електрони. Тому алюмінієві деталі при контакті з залізом дуже швидко руйнуються, разом з тим захищаючи від корозії залізні вироби.
6. Срібну "чернь" завдають спеціально, це сульфідна "патина". У тазику срібло і цинк утворили гальванічну пару, де мильна вода послужила електролітом, цинкова поверхню - катодом, а срібло - анодом. На аноді йшло виділення водню і з води, а на аноді - кисню. У результаті сульфід срібла окислився і сульфідна патина обесцвечивались: Ag2S + O2 = 2 Ag + SO2 ↑
7. Ось рівняння цих реакцій:
S + 6 HNO3 (конц) = H2SO4 + 6 NO2 + 2 H2O
P + 5 HNO3 (конц) = H3PO4 + 5 NO2 + H2O
PH3 + 8 HNO3 (конц) = H3PO4 + 8 NO2 + 4 H2O
Cu + 2 H2SO4 (конц) = CuSO4 + SO2 + 2 H2O
CuS + 8 HNO3 (конц) = CuSO4 + 8 NO2 + 4 H2O
Sn + 4 HNO3 (конц) = SnO2 + 4 NO2 + 2 H2O
B + 3 HNO3 (конц) = B (OH) 3 + 3 NO2.
8. В апараті Киппа відбулася реакція конмутаціі з виділенням сірки: 3 FeS + 4 H2SO4 (конц) = 3 FeSO4 + 4 S ↓ + 4 H2O.
9. У "ланцюжку" перетворень протікали такі реакції:
6 КОН + 3 I2 = 5 KI + KIO3 + 3 H2O, KI + AgNO3 = AgI ↓ + KNO3,
KIO3 + AgNO3 = AgIO3 ↓ + KNO3, AgIO3 + 2 NH3 = [Ag (NH3) 2] IO3,
2AgI + Na2S = Ag2S +2 NaI, 3Ag2S + 8HNO3 (разб) = 6AgNO3 + 2NO + 3S + 4H2O.
При обробці суміші азотної кислотою протікали реакції:
Zn + 4 HNO3 (конц) = Zn (NO3) 2 + 2 NO2 + 2 H2O,
ZnS + 10 HNO3 (конц) = Zn (NO3) 2 + 8 NO2 + H2SO4 + 4 H2O.
При додаванні хлориду барію випадає осад сульфату барію, нерозчинного у кислотах: H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2 HCl. У розчині над осадом залишається нітрат цинку Zn (NO3) 2 і соляна кислота HCl.
У колбі перебував водний розчин сульфату міді (II), який знешкоджує білий фосфор. При цьому йде реакція:
P4 + 10 CuSO4 + 16 H2O = 10 Cu + 4 H3PO4 +10 H2SO4. Додавання сульфіду натрію до розчину CuSO4 веде до випадання чорного осаду CuS:
CuSO4 + Na2S = CuS + Na2SO4.
Ртуть з розбавленою сірчаною кислотою не взаємодіє, а кадмій бере участь в реакції: Cd + H2SO4 = CdSO4 + H2. У водному розчині CdSO4 ртуть залишається без змін. У розчині HgSO4 кадмій покривається дрібними крапельками ртуті, утворюючи амальгаму (сплав ртуті і кадмію): HgSO4 + Cd = CdSO4 + Hg.
Правильно буде так: NaCl + H2SO4 (конц) = HCl ↑ + NaHSO4 (обмінна реакція без нагрівання)
2 NaBr + 2 H2SO4 (конц) = Br2 + SO2 + Na2SO4 + 2 H2O
8 KI + 5 H2SO4 (конц) = 4 I2 + H2S + 4 K2SO4 + 4 H2O.

Додаток 7

Домашній експеримент на тему "Окислювально-відновні реакції".
Мета роботи: попередня підготовка до вивчення корозії, закріплення матеріалу.
Досвід 1. Дія деяких речовин на швидкість корозії металів.
Три гвоздика покладіть в три маленькі пробірочкі. Пробірки догори дном опустіть у флакони, в які налийте по 2 мл води, розчину хлориду натрію і додайте краплю йодної настоянки. Через дві доби позначте, які відбулися зміни з цвяхами. Які з них найбільш сильно зруйнувалися? Однаковий чи зовнішній вигляд продуктів корозії? Які ще відбулися зміни в пробірках? Напишіть рівняння реакції.
Питання учням:
Чому не можна зберігати в хімічному кабінеті в одному і тому ж шафі металеве обладнання разом з йодом, розчинами кислот і солей?
Чому сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни) не рекомендується зберігати під відкритим небом?
Мета роботи: закріплення, вдосконалення та поглиблення знань і вмінь учнів з електролізу.
Дослід 2. Електроліз розчину хлориду натрію.
З'єднайте дроти з полюсами батарейки від кишенькового ліхтаря. Провід-анод вставте у свіжий зріз бульби картоплі (середа, в якій розподіляється розчин солі). Провід-катод з укріпленими на ньому цвяшком також вставте у зріз картоплі на відстані 1,5-2 см від першого електрода. На зріз картоплі нанесіте3-4 краплі розчину хлориду натрію. У гвоздика помістіть маленький шматочок фенолфталеїнової папірці (рис.3). У такому положенні залиште установку на 15-20 хвилин. Які відбуваються зміни на зрізі картоплі? Чим пояснити ці зміни? Напишіть рівняння реакції.

Рис.3. Електроліз розчину хлориду натрію: 1 - розчин хлориду натрію; 2 - фенолфталеїнової папірець.
Дослід 3. Електроліз розчину хлориду натрію із застосуванням паперової діафрагми.

У посудину налийте розчин кухонної солі і розгородили посудину паперової перегородкою. З'єднайте графітові стрижні олівця проводами з батарейкою. У катодне простір опустіть шматочок фенолфталеїнової папірці (рис.4) і спостерігайте за змінами, що відбуваються. Як змінюється забарвлення рідини в катодному просторі? Який газ виділяється на поверхні катода? Визначте за запахом виділяється у анода газ. Напишіть рівняння реакції.
Рис.4. Електроліз розчину хлориду натрію із застосуванням паперової діафрагми: 1 - стрижні від олівця; 2 - паперова перегородка; 3 - розчин хлориду натрію; 4 - розчин фенолфталеїну.
Дослід 4. Електроліз розчину хлориду натрію із застосуванням пористої перегородки.
У склянці приготуйте 70-80 ìë розчину хлориду натрію. Ретельно вимийте яєчну шкаралупу, заповніть її на 3 / 4 розчином і опустіть обережно в склянку. У склянку і шкаралупу на поверхні розчинів опустіть по шматочку фенолфталеїнової папірці. З'єднайте графітові стрижні з проводами. Один стрижень опустіть в яйце, другий - у склянку. Електроди (стрижні з проводами) з'єднайте з батарейкою (мал. 5). Залишіть у такому положенні установку на 35-40 хв. Розчин якої речовини утворюється всередині шкаралупи? Що утворюється в анодному просторі? Напишіть рівняння реакції.

Рис.5. Електроліз розчину хлориду натрію із застосуванням пористої перегородки: 1 - графітові стрижні, 2 - розчин хлориду натрію, 3 - розчин фенолфталеїну. Напишіть рівняння реакції.
Досвід 5. Електроліз розчину хлориду натрію в солоному огірку.
У зріз солоного огірка вставте шматочок мідного дроту і залізний цвях. Мідну зволікання з'єднайте зі знаком "+" батарейки, гвоздик - зі знаком "-". У гвоздика на зріз помістіть шматочок фенолфталеїнової папірці (Рис.6). Через 10-15 хвилин простежте за змінами, що відбуваються на зрізі огірка.

Рис.6. Електроліз розчину хлориду натрію в солоному огірку: 1 - мідний електрод; 2 - залізний електрод; 3 - фенолфталеїнової папірець.
Мета роботи: закріплення знань і вмінь учнів з окислювально-відновних реакцій.
Досвід 6. Горіння цукру.
Подрібненим чаєм, який містить розчинні солі літію (каталізатор), посипте один з куточків шматочка цукру. Якщо чай погано пристає до поверхні цукру, змочіть його трохи водою. Сірником підпаліть цю частину шматочка цукру. Яким полум'ям він горить? Напишіть рівняння реакції.
Досвід 7.
У флаконі роздушіть 3-4 ягоди смородини, налийте 1-2 мл води, долийте 1 мл розчину пероксиду водню і все це перемішайте. Які відбуваються зміни в посудині? Напишіть рівняння реакції.
Додаток 8
Практична робота: "Окисно-відновні реакції".
Мета: розвивати вміння роботи з речовинами та обладнанням, вміння застосовувати теоретичні знання для пояснення спостережуваних явищ.
Обладнання: на столах учнів пробірки, розчини K2SO3, KMnO4, KOH, HCl, CuSO4, KI, Н2SO4, гранули цинку, алюмінію, мідний дріт.
Досвід 1. У 3 пробірки налийте розчин KMnO4, в першу додайте розчин Н2SO4, в другу - KOH, в усі пробірки долийте розчин K2SO3 до появи змін. Запишіть рівняння реакцій, розставте коефіцієнти методом електронного балансу.
Дослід 2. У розчин HCl і CuSO4 покладіть гранули алюмінію. Запишіть свої спостереження, складіть рівняння реакцій. Вкажіть причину протікання цих реакцій.
Дослід 3. У дві пробірки помістіть гранули цинку, долийте соляну кислоту, до однієї з гранул доторкніться мідним дротом, що спостерігаєте? Поясніть ці явища. Запишіть процеси, що відбуваються при контакті міді з цинком.
Дослід 4. До розчину CuSO4 долийте розчин KI. Що спостерігаєте? Складіть рівняння реакції, якщо один з продуктів йодид міді (I).
Зробіть висновок по роботі.
Додаток 9
Результати анкетування експериментального класу:
відповіді
складна
довелося подумати
не дуже складна
взагалі не складна
%
14
38
40
8
1 питання:
відповіді
вони тяглися
як завжди
швидше, ніж раніше
швидко, непомітно
%
5
5
27
63
2 питання:
відповіді
ніяк не допоможуть
іноді допоможуть
звичайно допоможуть
%
12
38
50
3 питання:
відповіді
немає
трохи було
та
%
20
26
54
4 питання:
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Хімія | Диплом
246.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Огляд статті ЧИ Скворцова Мова спілкування і культура екологія і мова
Огляд статті Л І Скворцова Мова спілкування і культура екологія і мова
Мова мова слово в духовній літературі роздуми педагога-словесника
Мова падонкаф або албанська мова
Літературна мова і розмовна мова
Мова символів мова вічності
Проблема виникнення свідомості Етапи розвитку та структура свідомості Мова свідомість і мова
Хімічна зброя 2
Хімічна кінетика
© Усі права захищені
написати до нас