Характерні риси інформаційної підтримки програми діти сироти в

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Державна освітня установа вищої професійної освіти
РОСІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут економіки, управління та права
Факультет історії, політології та права
Кафедра сучасних комунікативних,
соціальних і політичних теорій
КУТИКОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМИ «ДІТИ-СИРОТИ» У Ярославській РЕГІОНАЛЬНИХ ЗМІ

Дипломна робота студентки 5-го курсу заочного відділення
Допущена до захисту на ДАК
Зав. кафедрою
Науковий керівник
Д.і.н. професор
К. псих. н., доцент
________________ С.В. Клягин
_________________ М.М. Посисоев
_______ ______________2006 Р.
_______ ________________ 2006
Москва 2006

ЗМІСТ

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
Глава I. Сирітство як основна соціальна проблема Росії ... .. ... ... .. 8
I.1 Соціально-психологічні особливості дітей-сиріт, які виховуються в закладах інтернатного типу .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .... ... ... 8
I.1.1. Материнська депривація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .... ... ... 8
I.1.2. Пошук оптимальних форм спілкування дітей з дорослими. ... ... ... ... ... .12
I.1.3. Основні проблеми соціального сирітства в Росії ... ... ... ... ... ... .. 15
1.2. Альтернативні форми соціалізації дітей-сиріт ... ... ... ... ... .... ... .20
I.2.1. Сім'я як важливий фактор для повноцінного розвитку дитини ... ... .20
I.2.2. Ролі дитини в сім'ї ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
I.2.3. Опіка і піклування, патронатного виховання ... ... ... ... ... ... ... 26
I.2.4. Обгрунтування необхідності влаштування дітей-сиріт в сім'ї ... ... 35
I.2.5. Реалізація програми діти-сироти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 39
Глава II. Дослідження форм презентації та змісту інформації про дітей-сиріт у ЗМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .47
II.1. Аналіз регіональних ЗМІ висвітлюють проблему альтернативних способів соціалізації дітей-сиріт .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 47
II.2. Ставлення ЗМІ до безпритульних дітей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 48
II.3. Відображення в ЗМІ проблем росту дитячих будинків ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 50
II.4. Думка преси про альтернативних формах виховання дітей-сиріт в дитячих установах. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......................................... ............. 50
II.5. Дослідження соціально-психологічних установок по відношенню до дітей-сиріт та альтернативних форм їх соціалізації ... ... ... ... ... ... ... 52
II.6. Аналіз преси Ярославської області ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 66
Глава III. Специфіка PR технологій, спрямованих на зміну соціально-психологічних установок, що визначають негативне ставлення до альтернативних форм соціалізації дітей-сиріт ... ... ... ... ... ... 70
III.1 Рекомендації для фахівців у галузі ЗМІ, зацікавлених у вирішенні проблеми дитячої безпритульності ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 70
III.2 Специфіка засобів масової інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 71
III.3. Вплив на установки по коштах ЗМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .72
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 81
Список використаних джерел та літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 85
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 89


Введення

Актуальність. Тема моєї дипломної роботи найбільш актуальна в наш важкий час, так як сирітство в усі часи означало трагедію дитини. Для запобігання цій тенденції, в даний час розробляється, цілий ряд соціальних програм і проектів, спрямованих на зміну відносин, що склалися до дітей-сиріт і знаходження більш ефективної форми їх соціалізації. Сьогодні на всіх рівнях державного управління і суспільного життя активно формується розуміння того, що маленька людина потребує допомоги, яка може і не повинна обмежуватися приміщенням його до дитячого закладу. Саме оптимальне вирішення долі осиротілого дитини - знайти для нього нову сім'ю. Тому необхідність розвитку альтернативних форм виховання дітей-сиріт в даний час не викликає сумнівів. Так як установи для дітей-сиріт навіть за наявності великого діапазону можливостей і високої кваліфікації педагогічних колективів не можуть у достатній мірі забезпечити умови для компенсації комплексу депріваціонних симптомів, властивих дітям, позбавлених батьківського піклування. До числа найбільш серйозних симптомів належать такі низька соціальна адаптованість, недорозвинення здібності до любові й прихильності, що веде в майбутньому до феномену «несформованості материнської позиції» і відтворення ситуації соціального сирітства.
Всі проекти, при своїй значимості в соціальній сфері наштовхуються на цілий ряд бар'єрів. Одним, з яких є недостатня інформованість різних груп населення, про цільове призначення цих програм та їх утримання, таким чином, виникає задача інформаційної підтримки гуманітарно-соціальних проектів враховують особливості сучасної ситуації.
Предметом дослідження є особливості інформаційної підтримки регіональних ЗМІ. Також можливості регіональних ЗМІ до зміни соціально-психологічних установок населення Ярославській області з інформування населення про підтримку програми «Діти-сироти».
Об'єкт дослідження - регіональна програма «Діти-сироти».
Мета - виявлення та аналіз PR-можливостей регіональних ЗМІ.
Завдання:
1 Визначення основних характеристик дітей-сиріт, як особливої ​​соціальної групи дітей, що потребує соціальної підтримки;
2 Дослідження форм презентації та змісту інформації про дітей-сиріт, у засобах масової інформації;
3 Дослідження соціально-психологічних установок по відношенню до дітей-сиріт та альтернативних форм їх соціалізації;
4 Специфіка PR-технологій, спрямованих на зміну соціально-психологічних.
Практична значимість вирішення завдань спрямована на вироблення ефективного способу впровадження PR технологій за програмою «Діти-сироти».
Методи дослідження - аналіз теоретичних і методичних джерел літератури; аналіз друкованої продукції; опитування та анкетування; якісні і кількісні обробки отриманих даних; контент-аналіз.
Литературоисточниковедческой базою мого дослідження послужили:
1Література з психології дітей-сиріт, вивчення особливостей сирітства, як соціальний феномен (використовувалися праці Посисоева О.М., Буянова М.І., Прихожан А. М.);
У центрі уваги робіт, де вказуються особливості психології дітей, які виховуються у дитячому будинку. Автори розповідають, ніж ці діти відрізняються від своїх однолітків, які у сім'ї, як бачать навколишній світ, оцінюють себе, надходять у важких ситуаціях, представляють своє майбутнє. У більшості з них є відхилення в особистісному розвитку, які, хоча і не в настільки ранніх формах, зустрічаються і неблагополучних сім'ях. У змісті робіт зроблено акцент на виділенні суб'єктивних чинників, що перешкоджають впровадженню в ярославському області альтернативних форм соціалізації дітей-сиріт. Усунення виявлених бар'єрів і способів формування позитивно-діяльного ставлення до дітей, які залишилися без піклування батьків.
2 Література з вивчення засобів масової інформації, їх типології, ролі і статусу в інформаційному світі (Альошина І.В., Райгородський Д.Я., Королько В. Г., Почепцов Г.Г.).
У цих роботах розглянуті історія виникнення та сфери застосування паблік рілейшенз, структури і функції PR-служби, питання стратегічного та проектного планування PR-діяльності, управління інформацією та конструювання новин. Автор приділяє велику увагу формам подачі новинних матеріалів, PR - виступає найвищим досягненням сучасної науки і мистецтва встановлення і підтримання конструктивних відносин між організацією або окремим індивідом і навколишнього їх громадськістю.
3 Документи і правові закони, що визначають правове поле регламентує програму «Діти-сироти» (Конвенція про права дитини, постанову губернатора Ярославської області, Сімейний кодекс РФ).
У даній літературі повно розглядаються характеристики дітей-сиріт, роботи з соціалізації в суспільстві цих дітей, феномен соціального сирітства. Проблеми подачі інформації на цю тему в ЗМІ, немає практично не водному виданні. Хоча ЗМІ можуть служити гарним помічником в інформаційній підтримці програми «Діти-сироти».
Структура роботи підпорядкована вивчення предмета дослідження і наслідкових вирішенню мети і завдань. Робота складається з Вступу і трьох розділів «Сирітство як основна соціальна проблема Росії», «Дослідження форм презентації та змісту інформації про дітей-сиріт в ЗМІ», «Специфіка PR технологій, спрямованих на зміну соціально-психологічних установок, що визначають негативне ставлення до альтернативних форм соціалізації дітей-сиріт », Висновку, Списку використаної літератури та додатка.
Обсяг роботи 84 сторінки. Список використаних джерел літератури містить 55 найменування.

Глава I. Сирітство, як основна соціальна проблема Росії
Соціальне сирітство, як широке соціальне явище - відображення і породження спільних соціально-економічних процесів в Росії.
I .1. Соціально-психологічні особливості дітей-сиріт виховуються в закладах інтернатного типу
Базовою причиною визначає весь комплекс соціально-психологічних особливостей даної групи дітей є материнська депривація. Діти-сироти пережили негативний досвід материнської депривації характеризується загальними ознаками, що визначають весь життєвий шлях - базового недовіри до світу.
I.1.1. Материнська депривація
До середини ХХ століття стало науково доведеним і загально визнаним, що найважливішою умовою розвитку маленької дитини є наявність тісних і стійких емоційних зв'язків з матір'ю (або іншим дорослим, який заміняє мати). Відсутність таких зв'язків отримало назву «материнської депривації».
Депривація - термін, широко використовуваний сьогодні у психології та медицині. У російську мову він прийшов з англійської-deprivation-і означає «втрата, позбавлення, обмеження можливостей задоволення життєво важливих потреб» (Енциклопедичний словник медичних термінів, 1982-1984). [1]
У залежності від того, чого саме позбавлений людина, виділяють різні види депривації. Найбільш важливі види депривації, які потрібні для розуміння розвитку дітей, позбавлених нормальної батьківського піклування. Сенсорна депривація-це коли людина відчуває сенсорний голод, не одержуючи достатню кількість стимулів - зорових, слухових, дотикових та інших. Для опису подібних життєвих умов використовується поняття - збіднена інформаційне середовище.
У збіднену інформаційне середовище часто потрапляє дитина, опинившись в дитячому будинку, лікарні, інтернаті чи іншому закладі закритого типу. Таке середовище, викликаючи сенсорний голод, шкідлива для людини в будь-якому віці. Однак для дитини вона особливо згубна.
Збіднена середу негативно впливає на розвиток не тільки сенсорних здібностей дитини, але і всієї його особистості, всіх сторін психіки. Депрівірующее вплив сенсорного голоду сьогодні можна вважати загальновизнаним. Разом з тим, сучасні дослідження показують, що повноцінна турбота про дитину може в значній мірі компенсувати наслідки проживання в збідненої інформаційному середовищі.
З рухової депривацией ми стикаємося щоразу, коли виникає різке обмеження руху, наприклад, в результаті травм або хвороб. Особливо важкі наслідки рухової депривації для дітей.
Способи подолання наслідків рухової депривації, так само як і способи її профілактики, очевидні - необхідно створювати умови, всіляко сприяють розвитку рухової активності дитини.
Важливим моментом розвитку самосвідомості людини є період, коли дитина починає відчувати себе причиною і джерелом власних дій. М. Ю. Кистяковская (1965) виявила, що самі яскраві емоційні реакції у немовлят виникають при виконанні найбільш складних за структурою рухів. Це почуття «м'язової радості» характерно і для більш старших дітей. У цій же роботі М.Ю. Кістяківський було показано, що у дітей виховуються в будинках дитини, виявляється стан глибокої моторної відсталості, з якого їх можна вивести лише з допомогою інтенсивної психолого-педагогічної роботи. Самі собою з віком такі порушення не проходять [2].
Поряд з сенсорної та рухової виділяють також соціальну депривацию. Соціальна депривація виникає тоді, коли дитина позбавлена ​​зв'язку із зовнішнім світом.
Важко зрозуміти, як діють окремі дериваційні фактори в дитячому віці, коли вони накладаються на процес розвитку, що включає в себе і фізичний зростання, і дозрівання нервової системи, та формування психіки. Тим більше це важко щодо материнської депривації, коли сенсорна, рухова, соціальна депривація є її наслідком - наслідком позбавлення дитини з раннього віку турботи матері, її тепла.
Присутність матері не тільки дає можливість захиститися від неприємних емоційних переживань, але і формує здатність в принципі більш спокійно, з менш емоційним навантаженням переносити життєві різні труднощі, бути більш активними і менше лякатися у складних чи загрозливих ситуаціях.
У книзі Й. Лангмейер та З. Матейчек наведено цілий ряд фактів, що показують, що вплив переживання екстремальних життєвих ситуацій на емоційний стан і подальший розвиток дітей прямо залежать від того, чи були ці ситуації пережиті дитиною разом з матір'ю або без неї [3].
Значення ранніх емоційних зв'язків матері та дитини для всього його подальшого розвитку особливо добре видно на прикладі співвідношення любові, страху і пізнавальної активності. Згідно Х. Харлоу, перше почуття, яке з'являється у житті живої істоти, - любов до матері - і повноцінний розвиток дитини може здійснюватися тільки в контакті з матір'ю. Ця любов гальмує з'являються пізніше страх і агресію, в результаті чого подібні почуття випробовуються дитиною лише в ситуації дійсної небезпеки, а не як реакція на будь-який новий подразник.
Відсутність базисного довіри до світу розглядається багатьма дослідниками як найперше, найважче і саме важко компенсується наслідок материнської депривації. Воно породжує страх, агресивність, недовіра до інших людей і до самого себе, небажання пізнавати нове, вчитися.
Суть депривационную ретард в умовах вітчизняних дитячих будинків та шкіл-інтернатів у сфері інтелектуального розвитку складається в дисгармонійному розвитку інтелекту (переважання вербального інтелекту над невербальним), формальний характер засвоюваних знань, їх нездатності використовувати при розв'язанні теоретичних і практичних завдань, у відсутності пізнавальної мотивації, в інтелектуальної пасивності.
Порушення в спілкуванні дитини з дорослими - провідний чинник депривації. Порушення спілкування, спочатку виникають в діаді «дитина - значимий дорослий», потім поширюються на інші форми спілкування дітей з дорослими і однолітками. Виникає ситуація «зачарованого психологічного кола»: будучи джерелом, що породжує депривацию, порушення спілкування з дорослим саме виявляється під впливом цього чинника, стаючи одним з показників материнської депривації. Порушення в спілкуванні дітей, що ростуть поза сім'єю, з дорослими і однолітками фіксується на всьому протязі дитячого періоду розвитку і навіть у дорослому житті.
Незадоволеність потреби в спілкуванні з дорослими спостерігається вже з перших днів перебування дитини в школі - інтернаті і може, отже, розглядатися як спадок дошкільного дитинства, проведеного поза сім'єю. У дітей виховуються в школі - інтернаті немає прагнення, приймати, і виконувати завдання вчителів. В інтернаті це прагнення відображає не сформованість у дитини здібності поставитися до дорослого як до вчителя і виконати його завдання як навчальний, а саме незадоволеність потреби в спілкуванні з дорослим, виражаються в прагненні будь-яку ціну викликати його позитивну оцінку, привернути увагу до себе. Зафіксовано два моменти в спілкуванні вихованців дитячого будинку з дорослими: з одного боку, напруженість даної потреби, а з іншого - примітивність і нерозбірливість форм спілкування.
11. Грачов Г., Мельник І. Маніпулювання особистістю: організація, способи і технології інформаційно-психологічного впливу / Г. Грачов, І. Мельник; Рос. Акад. Наук, Інститут філософії. М.: Іфра, 1999. - 230 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.i- u.ru, вільний.
12. Гусєва Т. Чужі діти стануть рідними. / «Здоров'я» № 50 (623) 16.12.2005 р. С. 5.
13. Виготський Л.С. Проблема віку. Собр. Соч.: У 6 т. - М.: 1984. Т.4-20с.
14. Доценко О.Л. Психологія маніпуляції: феномени, механізми і захист / / Є.Л. Доценко. М.: «ЧеРо»: Юрайт, 2000. - 344 с.
15. Дороті Дотті. Паблісіті і паблік рилейшнз. / / Пер. з англ.: Філін 1996р. - 285с.
16. Жедунова Л.Г. Посисоев О.М. Соціально-психологічні установки та бар'єри населення Ярославської області до участі в сімейних формах влаштування дітей-сиріт. Ярославль: Центр «Ресурс», 2005 .- 72с.
17. Залисини І.А., Смирнова Е.О. Деякі особливості психічного розвитку дошкільників, які виховуються поза родиною / / Питання психології, 1985. - № 4. 150с.
18. Здравомислов А.Г. Соціологія конфлікту А.Г. Здравомислов М.: 1995. - 278с.
19. Зарецький В.К., Дубровська М.О., Ослон В. Н., Холмогорова А. Б. Шляхи вирішення проблем сирітства в Росії. М.: ТОВ «Питання психології», 2002р. - 208с. (Б-ка журналу «Питання психології»).
20. Карпухін О.І., Макаревич Е.Ф. Формування мас: Природа громадських зв'язків та технологій «паблік рілейшнз»: Досвід іст.-социол. дослідні. / О. Карпухін, Е. Макаревич. Калінінград: ФГУІПП Янтар. оповідь, 2001. - 547с.
21. Кистяковская М.Ю. О, стимулах викликають позитивні емоції у дитини перших місяців життя / / Питання психології, 1965р - № 2 - 24с.
22. Кирилов В. півкроку назустріч. / «Міські новини» № 5 (723) 04.02.2004г. С.28.
23. Колобкова А.В. Кіндер - бізнес. / Російська газета № 25 (647) 26.03.2004 С.3.
24. Колодіж Б.М. Про роль ЗМІ в діалозі етнокультур і формуванню міжетнічної толерантності в сучасному російському суспільстві. - Ярославль 2004р. - 96с.
25. Королько В. Г. Основи паблік рілейшенз В.Г. Королько М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер», - 2001 .- 528с.
26. Корконосенко С.Г. Теорія і практика засобів масової комунікації: Навчальний посібник: [Для студентів спеціальності «Зв'язки з громадськістю»] / С.Г. Корконосенко; М-во заг. і проф. освіти РФ, С.-Петерб. держ. електротехн. ун-т «ЛЕТІ», 1999. - 67с.
27. Куган Б.А. Соціально-трудова адаптація дітей групи соціального ризику. / Б.А. Куган; Челябінськ, 1995р. - 245с.
28. Кузнєцов М., Як дозволити іншим робити по-вашому: Мовні і поведінкові стратегії журналіста: Навчально-практичний посібник / М. Кузнецов, І. Цикунов. М.: Пріор, 2001. - 109с.
29. Лаегмейер Й., Матейчек З. Психологічна депривація в дитячому віці. - Прага, 1984р. - 370с.
30. Махов Ф.С. Кого ми ростимо: Розмови про материнський і батьківському вихованні. - М.: Профиздат, 1989. - 144с. - (Б-чка сімейного виховання).
31. Суспільство та ЗМІ. (Під загальною ред. Джанібековим С.С.). Карачаевск: КЧГПУ, 2002. - 55 с.
32. Про засоби масової інформації. Збірник законодавчих та нормативних документів. М.: Юрайт, 1997р. - 128с.
33. Рощин С.К. Психологія і журналістика / / АН СРСР, Інститут психології. М.: Наука, 1989. - 192 с.
34. Піаже Ж., Інхельдер Б Психологія дитини. - СПб., 2003
35. Платонов К.К. Структура і розвиток особистості. / / Відп. ред. А.Д. Глоточкін; АН СРСР, Ін-т психології. М.: Наука. Інститут психології АН СРСР, 1986. -С.135.
36. Полукаров В. Л. ТЕЛЕРАДІОРЕКЛАМИ. М.: Пріор, 1998р. - 396с.
37. Посисоев М.М. Основи психології сім'ї та сімейного консультування «Владос-Прес» 2004 .- 453с.
38. Почепцов Г.Г. Комунікативні технології двадцятого століття / / Г. Почепцов. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. - 352 с.
39. Почепцов Г.Г. Теорія і практика комунікації. - М.: 1998 .- 450 с.
40. Прихожан А.М., Толстих Н.М. Виділення категорій важких дітей / / Робоча книга шкільного психолога. - М., 1991.Ч. III, гл.1
41. Прихожан А.М., Толстих Н.М. Виділення категорій важких дітей / / Робоча книга шкільного психолога. - М., 1991.Ч. III, гл.1.
42. Рубінштейн С.Л. Основи загальної психології. СПб.: Видавництво «Пітер», 2000. - 712 с.
43. Зв'язки з громадськістю у політиці та державному управлінні. / / Під загальною ред. д-ра філос. наук, професора. В.С. Комаровського. - М.: Видавництво РАГС, 2001р. - 520с
44. Труханова Е. Візьміть назад. / «Російська газета» № 17 (547) 24.09.2005.С. 4.
45. Уеллс У., Бернет Дж., Моріарті З. Реклама: принципи і практика. СПб. Пітер 2001р. - 736с. - (Серія теорія і практика менеджменту).
46. Фурманов І. А., Аладьін А.А., Фурманова Н.В. Психологічна робота з дітьми, позбавленими батьківського піклування. - Мінськ 1990. - 320с.
47. Шеффер Д. Діти та підлітки: психологія розвитку. - СПб 2003р. - 356с.
48. Шкондін М.В. ЗМІ як комунікативна система. / / Вісник Московського університету. Серія 10. Журналістика. 2003. № 4. - С. 34-45
49. Шеметова З. Ізольоване дитинство. / «Міські новини» № 44 (762) 03.11.2004. С.5.
50. Чалдіні Р. Психологія впливу / / Роберт Чалдіні; [Пер. з англ. Є. Волков та ін]. 4-е міжнар. вид. СПб.: Вид-во «Пітер», 2000. - 272 с.
51. Чередниченко Г.А. Молодь Росії: соціальні орієнтації і життєві шляхи: (досвід соціологічного дослідження) / / Г.А. Чередниченко; Інститут соціології Рос. акад. наук. СПб.: Вид-во РХГІ, 2004. - 504с.
52. Чюміков О.М. Зв'язки з громадськістю: Навчальний посібник - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Справа, 2001 - 296 с. (Сер. «Наука управління»).
III. Довідкові та інформаційні видання
53. Великий психологічний словник / / за ред. Б. Г. Мещерякова, В.П. Зінченко. - СПб. - М., 2003р.
54. Російська педагогічна енциклопедія / / Гол. ред. В.В. Давидов. - М., 1993. Т. 1.
55. Довідник по психології і психіатрії дитячого і підліткового віку / / під ред.С.Ю. Циркіна. - СПб., 1999р. - 653с.

Додаток I
ПОСТАНОВА
губернатора Ярославської області
28. 06. 2005 № 387
м. Ярославль
Про матеріальну підтримку сімей, які усиновили (удочерили) дітей
З метою матеріальної підтримки сімей, які усиновили (удочерили) дитину з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Встановити з 01 липня 2005 року на території Ярославської області одноразова грошова допомога в розмірі 1000 рублів сім'ям, що усиновили (удочерили) дитину з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, на компенсацію первинних витрат сім'ї на дитину.
2.Утвердіть Положення про порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги сім'ям, які усиновили (удочерили) дитину з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків.
3. Департаменту фінансів Ярославської області профінансувати виплату допомоги, зазначеної у пункті 1 постанови, за рахунок коштів, за рахунок коштів, передбачених Законом Ярославської області від 31 грудня 2004р. № 74-з «Про обласний бюджет на 2005 рік» за розділом міжбюджетні трансферти », підрозділу «Фонди компенсацій», «Субвенція місцевим бюджетам на реалізацію обласної цільової програми« Родина ».
4. Департаменту освіти Адміністрації області забезпечити організацію роботи з виплати одноразової грошової допомоги, зазначеної у пункті 1 цієї постанови.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника губернатора області Скороходова І.І.
Губернатор області А. І. Лісіцин

Додаток II
Затверджено
ПОСТАНОВОЮ
Губернатора області від 28.06. 2005 № 387
ПОЛОЖЕННЯ
Про порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги сім'ям, які усиновили (удочерили) дитину з числа дітей-сиріт і дітей,
які залишилися без піклування батьків
1. Загальні положення
1.1 Одноразова грошова допомога призначається на кожну дитину з числа дітей-сиріт і дітей, що залишилися, без піклування батьків, усиновленої жителем Ярославської області.
1.2 Одноразова грошова допомога не призначається на дітей усиновлених вітчимом, мачухою, або в разі визнання батьківства, а також на дітей, усиновлених громадянами, які не є жителями Ярославської області.
1.3 Особи, які забезпечують підготовку документів для виплати одноразової грошової допомоги на усиновлення (удочеріння) дітей і обізнані про усиновлення (удочеріння), зобов'язані зберігати таємницю усиновлення (удочеріння) дитини відповідно до чинного законодавства.
1.4 Одноразова грошова допомога призначається, якщо звернення за ним пішло не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення (удочеріння) дитини, але не раніше 1 липня 2005 року.
2. Призначення та виплата допомоги
2.1 Призначення та виплата одноразової грошової допомоги проводиться органом опіки та піклування за місцем проживання одного з усиновителів (удочерителя) дитини на підставі наступних документів:
-Заява громадянина;
-Копії рішення суду про встановлення усиновлення (удочеріння);
-Копії свідоцтва про народження дитини;
-Вказівки банківських реквізитів рахунку усиновителя (удочерителя);
-При роздільному проживанні усиновителів (удочерителя) другий з батьків необхідно надати довідку, що підтверджує, що даний посібник за місцем його реєстрації органами опіки та піклування йому не виплачувалося.
2.2 Одноразова грошова допомога виплачується органом опіки та піклування за місцем проживання усиновителів (удочерителя) шляхом перерахування коштів на банківський рахунок одного з усиновителів (удочерителя).
3.Фінансірованіе одноразової грошової допомоги
3.1 Фінансування витрат на виплату одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів обласної цільової програми «Родина» шляхом надання субвенцій муніципальних утворень області.
3.2Органи місцевого самоврядування кожного муніципального освіти області формують заявку на грошові кошти на основі прийнятих постанов голови адміністрації муніципального округу і направляють її в департамент освіти Адміністрації області.
3.3 Департамент освіти Адміністрації області на підставі заявок органів місцевого самоврядування муніципальних утворень області на виділення грошових коштів становить зведену заявку по області і представляє її у департамент фінансів Ярославської області.
3.4 Відповідальність за цільове використання коштів покладається на органи самоврядування муніципальних утворень області.
3.5 Контроль здійснюється уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства.
Губернатор області А. І. Лісіцин


[1] Прихожан А. М. Толстих Н.М. Психологія сирітства. 2-е вид. - СПб.: Питер, 2005 р. С. 20.
[2] Кистяковская М.Ю. О, стимулах викликають позитивні емоції у дитини перших місяців життя / / Питання психології, 1965р - № 2 С. 24 ..
[3] Лангмейер Й., Матейчек З. Психічна депривація в дитячому віці. - Прага, 1984р. С.68.
[4] Прихожан А. М. Толстих Н.М. Психологія сирітства. 2-е вид. - СПб.: Пітер, 2005р С.205.
[5] Прихожан А. М. Толстих Н.М. Психологія сирітства. 2-е вид. - СПб.: Пітер, 2005р с.206.
[6] Прихожан А. М. Толстих Н.М. Психологія сирітства. 2-е вид. - СПб.: Пітер, 2005р-237с.
[7] Зарецький В.К., Дубровська М.О., Ослон В. Н., Холмогорова А. Б. Шляхи вирішення проблем сирітства в Росії. М.: ТОВ «Питання психології», 2002р. - 35с.
[8] Основи психології сім'ї та сімейного консультування. Під. ред. М.М. Посисоева. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2004. С.-29.
[9] Основи психології сім'ї та сімейного консультування. Під. ред. М.М. Посисоева. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕС, 2004. С.-30.
[10] Там же. 32с.
[11] Там же. 38с.
[12] Байбородова Л.В. Подолання труднощів соціалізації дітей-сиріт: навчальний посібник / Байбородова Л. В. Ярославль, 1997.С. 57.
[13] Сімейний кодекс Російської Федерації. - М.: Юрайт-Издат, 2005. С.64.
[14] Байбородова Л.В. Подолання труднощів соціалізації дітей-сиріт: навчальний посібник / Байбородова Л. В. Ярославль, 1997. С. 60.
[15] Там же. С. 63.
[16] Виготський Л.С. Проблема віку. Собр. Соч.: У 6 т. - М.: 1984. Т.4 с. - 156
[17] Лангмейер Й., Матейчек З. Психічна депривація в дитячому віці. - Прага, 1984р-105с.
[18] Там же. 108с.
[19] Махов Ф.С. Кого ми ростимо: Розмови про материнський і батьківському вихованні. - М.: Профиздат, 1989. С.38.
[20] Платонов К.К. Структура і розвиток особистості / Відп. ред. А.Д. Глоточкін; АН СРСР, Ін-т психології. М.: Наука. Інститут психології АН СРСР, 1986. С.15.
[21] № 50 (623), 16 грудня 2005 року / / «Здоров'я». Т. Гусєва
[22] № 25 (647), 26 березня 2004 року / / «Російська газета» А.В. Колобкова
[23] Труханового Е. Візьміть назад. / «Російська газета» № 17 (547) 24.09.2005.С. 4.
[24] Колобкова А.В. Кіндер - бізнес. / Російська газета № 25 (647) 26.03.2004.С.5.
[25] Там же. С. 5.
[26] Чюміков О.М. Зв'язки з громадськістю: Навчальний посібник - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Справа, 2001. С.165.
[27] Королько В. Г. Основи паблік рілейшенз В.Г. Королько М., «Рефл-бук», К.: «Ваклер», - 2001.С. 52.
[28] Альошина І.В. Паблік рилейшнз для менеджерів. Підручник. М.: ІКФ «ЕКМОС», 2002р. С.167.
[29] Шиллер Г. Маніпуляції свідомості
[30] Чалдіні Р. Психологія впливу / Роберт Чалдіні; [Пер. з англ. Є. Волков та ін]. 4-е міжнар. вид. СПб.: Вид-во «Пітер», 2000. - 272 с
I.1.2. Пошук оптимальних форм спілкування дітей-сиріт з дорослими
Питання про оптимальні форми спілкування дітей-сиріт з дорослими дискусійний. У його вирішенні, як нам представляється, істотні аргументи, які дає практика, що враховує всі багатство життєвих обставин, включаючи і часовий аспект. Аргументи виливаються в очевидну на сьогоднішній день тенденцію переходу від виховання дітей-сиріт в дитячих установах, до дитячих будинках сімейного типу, а ще краще - до усиновлення таких дітей. Дана тенденція спостерігається в багатьох країнах, у тому числі і нашої, але, мабуть, найбільш показова вона в Німеччині. [4]
У цій країні, населення якої пережило дві руйнівні світові війни, виховання дітей, які залишилися без батьків, упродовж довгого часу було в центрі уваги психологів і педагогів. З німецькою старанністю та педантичністю були випробувані, здається, всі можливі моделі та форми організації, враховані всі можливі наукові рекомендації. І, тим не менш, сьогодні фахівці практично одностайні в тому, що ніяка, навіть найпрогресивніша організація громадського виховання не зрівняється з вихованням у прийомній сім'ї. А якщо це неможливо, то завдання полягає в тому, щоб створити такі невеликі дитячі будинки, життя в яких нагадувала б життя в родині.
Доцільність наближення виховання дітей-сиріт до форм, схожих на сімейні, з обмеженням числа дорослих, постійно спілкуються з дітьми, в останні десятиліття визнається і в нашій країні. Існують сімейні дитячі будинки, в яких один або двоє дорослих беруть на виховання групу дітей-сиріт, а держава матеріально забезпечує таку сім'ю. Розвивається система патронатних сімей, яка називаються також «фостеровскімі сім'ями». У таку сім'ю реб1нок поміщається на деякий, часто навіть не дуже тривалий час. Це може бути періодом перед усиновленням чи періодом, коли справжні батьки або опікуни дитини з якихось причин не можуть про нього дбати і т.п. Все більше бездітних батьків або сімей, що мають своїх дітей, усиновляють одного-двох дітей сиріт. Особливо відзначимо розвиток системи дитячих сіл - SOS.
Позитивно оцінюючи, такі наближені до сімейних форм виховання дітей-сиріт, ми все ж таки вважаємо, що не доцільно повністю відмовитися від так званих «офісних» форм. Наведені в цьому зв'язку аргументи канадських психологів, які кілька років тому виступали з доповіддю в Москві, в психологічному інституті РАВ. Вони говорили про те, що життя в сім'ї чи дитячому закладі, моделюючому сімейну ситуацію, вимагає від дитини високого ступеня емоційної включеності, емоційної віддачі, оскільки саме на емоційних зв'язках будується життя в сучасній сім'ї. [5] Бувають, проте, діти, які жили в таких важких умовах, що їх емоційні зв'язки і уявлення про зв'язки з іншими людьми виявилися порушеними або навіть збоченими. Такі діти або не знають, якої реакції чекати від дорослого, оскільки їх досвід говорить про те, що вона може бути будь-який - від любові і прийняття до повного відкидання або навіть побоїв, або чекають саме негативної реакції, вважаючи за краще агресію холодного відношенню або відкидання. Багато хто з них не довіряють ласці, доброзичливого ставлення з боку дорослого, боячись підступу, і тому часто реагують на доброзичливість дорослого агресією, або ж ведуть себе, за висловлюванням Д. Стотт, «подібно справжньому тварині». Таким дітям важко і навіть шкідливо виявитися відразу в теплій сімейній обстановці. Значно корисніше для них, на думку канадських психологів, - дитячий заклад з чіткими, визначеними правилами і з більш нейтральними, навіть прохолодними відносинами з дорослими, які не вимагають від них відповідальної любові, проявів подяки і т.п.
Чим старша дитина, тим ця проблема гостріше. Не випадково в багатьох країнах (і наша країна не виняток) з'явилися притулки-«притулку», де підліток може «сховатися» від нестерпних для нього умов життя, стосунків з оточуючими. Психологи, педагоги, які працюють у цьому притулку, готові надати йому всіляку допомогу, і він про це знає, але ініціативу залишають за підлітком: хочеш, спілкуйся з дорослими і однолітками - ласкаво просимо, не хочеш - не спілкуйся, побудь один. [6]
Людство поступово і не без праці приходить до розуміння того, що так само, як треба берегти повітря, воду, землю на всій планеті, треба берегти і всіх дітей, інакше майбутнє неможливо - не тільки світле, але взагалі ніяке.
Гірко усвідомлювати, як відстали ми у виробленні такого світовідчуття. Тобто, що стосується абстрактної, лозунгової заклопотаності бідами всіх дітей-сиріт, то цього достатньо. Але часто до тих пір, поки це далеко, поки це не стосується тебе особисто. Домінуюче суспільний настрій, швидше протиставляє своїх і чужих дітей. Батьки бувають незадоволені і ведуть енергійну боротьбу, якщо частина учнів у класі, де навчаються їхні діти, виявляються вихованцями найближчого дитячого будинку; поліпшення матеріального становища в закладах інтернатного типу, реально відбулися за останні 10-15років, викликало бурю обурення - мовляв, чому діти алкоголіків і повій повинні харчуватися шоколадом, а діти, які живуть у нормальних сім'ях, існують за межею бідності. На дітей-сиріт списується, мало не вся підліткова злочинність.
Не тільки світовідчуття, а й фактичний стан справ сьогодні близько до катастрофічного. Бурхливі соціальні зміни в країні в кінці ХХ - на початку ХХІ століття привели до того, що кількість дітей-сиріт постійно зростає при загальному зниженні чисельності населення; на рубежі століть знову з'явилися діти-безпритульні (але ж з безпритульністю в країні було покінчено ще в кінці 20 -х років ХХ століття). Серед дітей-сиріт та безпритульних все більше дітей з важкою спадковістю, пов'язаної з алкоголізмом і наркоманією не тільки батьків, але і прабатьків. Для багатьох з таких дітей з раннього дитинства характерні алкоголізм, наркоманія, статеві девіації. Значимість проблеми настільки велика, що знадобився навіть спеціальний Указ Президента Російської Федерації про необхідність допомоги таким дітям, проте виконання такого Указу наштовхується на значні труднощі.
Можна відзначити позитивні зміни.
По-перше, тема сирітства вийшла з тіні. Її стали не лише широко обговорювати в ЗМІ, а й дослідити силами фахівців різних профілів. Розробляються і входять в життя різноманітні форми піклування дітей-сиріт - сімейні дитячі будинки, дитячі села, що працюють за системою Германа Гмайнера, патронатні сім'ї. Поступово змінюється ставлення до усиновлення: спрощується процес оформлення необхідних документів, збільшується кількість сімей, які всиновлюють дітей.
По-друге, необхідно також відзначити велику позитивну роль у роботі з дітьми-сиротами православної церкви.
Все це дає підстави для деякої надії. Надія ця не в гаслах і закликах, не в показних заходах, а в конкретних справах, які добре б робити не лише з ентузіазмом і добрим поривом, а й нарешті, по-розумному і тверезо, керуючись знаннями і досвідом, накопиченими людством.
1.1.3 Основні проблеми соціального сирітства в Росії.
Причини соціального сирітства.
Найбільш грізним явищем в останні роки в Росії стало значне збільшення розмірів соціального сирітства, поява його нових характеристик. Виявляється так зване приховане соціальне сирітство, яке пов'язане з погіршенням умов життя сім'ї, і падінням її моральних підвалин зміни ставлення до дітей, аж до їхнього повного витіснення з сімей, внаслідок чого зростає безпритульність величезної кількості дітей та підлітків. При цьому школи-інтернати, дитячі будинки переповнені. Зростають притулки тимчасового утримання. І якщо раніше надходили в дитячі будинки діти з міста, то зараз із села. Валитися основа будь-якого державного ладу - сім'я.
В умовах нестабільності соціально-політичної обстановки, інфляції, безробіття і вимушеної міграції населення, зниження життєвого рівня сімей, ослаблення їхньої інфраструктури, відмічається постійне зростання даної категорії дітей.
Так росте число виявлених дітей, які залишилися без піклування батьків: у 1991 р. воно становило 59 тис., у 1994 р. - 102 тис., у 1998 р. - вже 113 тис. чоловік.
Незважаючи на різке падіння народжуваності, з кожним роком відзначається збільшення числа дітей-сиріт, та дітей залишилися без піклування батьків. Якщо в 1996 р. їх число становило 572 тис., у 1997 р. - 597 тис., 1998 р. - 620 тис., то в 1999 р. - 672 тис. чоловік.
Близько 200 тисяч дітей з цієї кількості живуть у дитячих установах - дитячих будинках і школах-інтернатах. Кількість таких установ в системі освіти на кінець 1998 р. становило 2 тисячі одиниць.
У зв'язку з тим, що феномен соціального сирітства придбав в даний час найгострішу соціально-економічну і моральну значимість, необхідний глибокий аналіз соціальних і психолого-педагогічних аспектів цієї проблеми.
У чому причина того, що діти при живих батьках залишаються наодинці зі своєю важкою долею?
Явище це не тільки російське. Стрімка урбанізація сучасного суспільства, соціальні потрясіння, інтенсивна міграція населення в багатьох країнах супроводжується зростанням числа покинутих дітей. Проте до цих пір залишається мало вивченою і не зрозумілою природа цієї аномальної форми материнської поведінки. Практика роботи з такими жінками, аналіз нечисленної літератури з проблеми свідчать про надзвичайну складність взаємодії соціальних, психологічних і патологічних чинників, що порушують найважливішу форму соціальної поведінки жінок - материнство.
Бельгійський комітет з соціальних проблем жінок, дослідивши аспекти відмови від дитини, описали три основні категорії кидають матерів. Перша, найбільш поширена - батько дитини кинув вагітну майбутню матір. Друга - жінка народжує дитину від позашлюбного зв'язку. Третя категорія - жінки з низькою соціальної та моральної пристосованість і низькою відповідальністю. [7]
Основними причинами, що сприяють поширеності соціального сирітства, вважається зростання числа дітей, які народжуються поза шлюбом, соціальна дезорганізація сімей, матеріальні і житлові проблеми батьків, нездорові відносини між ними, слабкість етичних засад і негативні явища, пов'язані з деградацією особистості здорової людини (алкоголізм, наркоманія, злісне ухилення від обов'язків по вихованню дитини).
Наслідки соціального сирітства дуже важкі для дітей:
- Глибокі і часто незворотні впливу на здоров'я і психіку, придбані ще до офіційної констатації втрати сім'ї;
- Аномальне внутрішньоутробний розвиток в процесі небажаної вагітності;
-Негативний соціальний досвід в період раннього і дошкільного дитинства.
Сирітство як фактор руйнує емоційні зв'язки дитини з навколишнім його соціальним середовищем, з світом дорослих і однолітків, що розвиваються в більш сприятливих умовах, і викликає глибокі вторинні порушення фізичного, психічного і соціального розвитку.
Найдраматичніший наслідок соціального сирітства - це пряма шкода здоров'ю, психічному і соціальному розвитку дитини, що позбувся піклування батьків.
Найбільш важкий слід соціальне сирітство залишає в психічному житті дитини. У відірваного від батьків і вміщеного в умови інтернату дитини знижується загальний психічний тонус, порушуються процеси саморегуляції, домінує погіршення настрою. У більшості дітей розвиваються почуття тривоги і невпевненості в собі, зникає зацікавлене ставлення до світу. Погіршуються емоційна регуляція, емоційно-пізнавальні взаємодії і, як результат, гальмується інтелектуальний розвиток. Чим раніше дитина відривається від батьківської сім'ї, ніж у більше і довше ізоляції він знаходиться в установі, тим більш виражені деформації в усіх напрямках психічного розвитку. Основним придбаним дефектом виявляється затримка і спотворення інтелектуального та особистісного розвитку. У багатьох випадках (85-92%) вихованці дитячих будинків не здатні до навчання за програмою загальноосвітньої школи, тоді як у загальній дитячій популяції частка осіб із затриманим психічним розвитком не перевищує 8-10%.
Крім затримок інтелектуального розвитку формується комплекс складних порушень емоційного розвитку: збіднення емоційних проявів, утруднення у спілкуванні, аж до повної відсутності тенденції до співпраці, наростання пасивності, швидка втрата спонукальних мотивів.
Серед категорій соціального сирітства можна виділити три основні групи дітей:
1. Діти, що не мають сім'ї, а також діти, батьки яких або позбавлені батьківських прав, або перебувають в ув'язненні, або в силу свого соціально-морального обличчя не в змозі виконувати свої батьківські обов'язки
«Соціальне сирітство» набуває все більш широкі масштаби і кількість дітей з неблагополучних сімей і сімей з малими економічними можливостями неухильно зростає.
Гострий соціальна криза в нашій країні позначилася не лише на матеріальному, а й на моральному здоров'ї сім'ї як інституту природною і головною біологічної та соціальним захистом дитини.
Однією з причин основних причин зростання сирітства є алкоголізм батьків і як, наслідок - жорстоке ставлення до дітей у сім'ї, нехтування їхніми потребами та інтересами. Серед неблагополучних факторів соціального сирітства значне місце займає збільшення кількості неповних сімей.
Матеріальні труднощі, звужений коло внутрісімейного спілкування в неповній сім'ї негативно позначається на дітях. Вони важче налагоджують контакти з однолітками, у них частіше, особливо у хлопчиків, зустрічаються невротичні симптоми.
Додатковий фактор ризику для розвитку дитини стає безробіття батьків.
Триває збільшуватися кількість дітей, осиротілих в ранньому віці.
2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування з відхиленнями у фізичному і психічному розвитку.
За даними статистики рівень здоров'я дітей, що у будинку дитини, різко погіршується. Так, якщо у 2004 р. Питома вага дітей з нервово-психічними і спадковими захворюваннями в загальній чисельності дітей будинків дитини становив 40%, то в 2005 - 81%. Причини численних фізичних і психічних захворювань у дітей-сиріт різноманітні. Основна частина дітей має негативну спадковість, «відмовні» діти частіше мають фізичні та психічні відхилення у розвитку.
3. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків з порушеннями в поведінці, що призводять до незахищеності від криміногенної середовища або самих себе.
Діти, позбавлені батьківського піклування, найбільш схильні до бродяжництва, схильні до небезпеки стати жертвами насильства та злочинів або бути залученими в злочинну діяльність, вони рано долучаються до алкоголю й наркотиків.
I .2. Альтернативні форми соціалізації дітей-сиріт
Наслідки материнської депривації дуже важкі для дитини, тому в багатьох країнах спостерігаються такі тенденції як: відмова від виховання дітей у закладах інтернатного типу, і зміцнення «вертикальних» зв'язків - прабатьки - батьки - діти. У ситуації сучасної Росії дітям-сиротам можуть допомогти альтернативні форми виховання прийомна сім'я, патронатна сім'я, сімейний дитячий будинок. І роль, яку відіграє сім'я в житті дитини, я розглядаю далі.
I .2.1 Сім'я як важливий фактор для повноцінного розвитку дитини.
Зміст життєдіяльності сім'ї може бути зрозуміле через опис основних функцій, на реалізацію яких сім'я орієнтована. У ряді функцій, притаманних сім'ї на певному етапі її історичного розвитку, виявляє себе її специфічне цільове призначення як малої групи і соціального інституту. Виконання цих функцій забезпечується рольовим співпрацею всіх членів сім'ї, і перш за все подружжя [8].
Активність сімейної системи, що приводить до досягнення відповідного корисного результату, є багатоаспектною і різноспрямованою. Шлюб не можна звести до сексу. Він зумовлює весь спосіб життя: праця, життєві радості, печалі. Сумісність чи несумісність партнерів може бути належним чином оцінена лише в межах сім'ї, єдиної поведінкової системи з домінуючими цінностями і певним організаційним паттернів. Крім сексуально-еротичної, мають значення інші функції сім'ї, пов'язані з безпекою, вихованням дітей, соціальним навчанням, а також розвитком кожного з партнерів окремо і подружньої пари в цілому. Подружню адаптацію слід розглядати в більш загальній системі взаємин, що відображають індивідуальні зв'язку кожного з партнерів з батьківською сім'єю та соціальним оточенням в цілому.
У науці про сім'ю пильну увагу приділяється аналізу функцій сім'ї.
Найчастіше сім'ї приписують такі функції:
· Породження і виховання дітей.
· Збереження, розвиток і передача наступним поколінням цінностей і традицій суспільства, акумулювання та реалізація соціально-виховного потенціалу.
· Задоволення потреб людей у ​​психологічному комфорті та емоційної підтримки, почутті безпеки, відчутті цінності і значущості свого «Я», емоційному тепла і любові.
· Створення умов для розвитку особистості всіх членів сім'ї.
· Задоволення сексуально-еротичних потреб.
· Задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля.
· Організація спільного ведення домашнього господарства, поділ праці в сім'ї, взаємодопомога.
· Задоволення потреби людини у спілкуванні з близькими людьми, у встановленні міцних комунікацій з ними.
· Задоволення індивідуальних потреб у батьківстві або материнстві, контактів з дітьми їх вихованні, самореалізації в дітях.
· Соціальний контроль за поведінкою окремих членів сім'ї.
· Організація діяльності щодо фінансового забезпечення сім'ї.
· Реактивна функція-охорона здоров'я членів сім'ї, організація їх відпочинку, зняття з людей стресових станів. [9]
Сім'я як соціальний інститут.
У науці склалася традиція вивчення сім'ї як соціального інституту, і як малої групи.
Відповідно до загальноприйнятої трактуванні, поняття «соціальний інститут» означає стійких комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, установок, за допомогою яких суспільство регулює і контролює діяльність людей в найбільш важливих сферах людського життя. Це заданий набір доцільних стандартів поведінки певних осіб у конкретних ситуаціях. Стандарти поведінки організовуються в систему ролей і статусів.
Діяльність соціальних інститутів спрямована на задоволення фундаментальних, життєво важливих соціальних потреб, до яких відносяться: комунікації в суспільстві, виробництво товарів і послуг та їх розподіл, відтворення членів суспільства та їх соціалізація, соціальний контроль і порядок, безпеку членів суспільства і, соціальна стабільність. Зазвичай виділяють п'ять основних соціальних інститутів, що існують у будь-якому сучасному суспільстві: сім'я, економіка, політика, освіта та релігія. Кожен з них соціалізується на вирішенні принципово важливою для виживання і нормального функціонування суспільства проблеми.
Соціальні інститути утворюють ядро ​​нормативно-ціннісної структури суспільства. Вони обмежують або пригнічують такі дії людей, які не узгоджуються з відповідними стандартами поведінки.
Виступаючи істотним елементом структури суспільства, сім'я здійснює відтворення його членів та їх первинну соціалізацію. Ніяке інше об'єднання людей не має такої потужної здатністю самовідтворення. Завдяки народженню дітей родина не тільки розростається сама, але і підтримує безперервність людських поколінь, їх фізичну і духовну спадкоємність. Сім'ю можна вважати відбулася тоді, коли чоловік і дружина, чоловік і жінка, беруть на себе відповідальність за життя своєї дитини, її економічний стан і виховання.
Сім'я утворює первинну навколишнє середовище у розвитку індивіда. Вона формує у дитини уявлення про соціальні зв'язки і з моменту народження включає його в них. Сім'я в значній мірі долучає дитини до основних загальнолюдських цінностей, моральним і культурним стандартам поведінки. Система цінностей засвоюється дитиною, перш за все, завдяки його спілкуванню з батьками у перші сім років його життя. У сім'ї діти навчаються соціально-одобрюваного поведінки, пристосуванню до оточуючих, побудові взаємин, прояву емоцій і почуттів. Сім'я визначає можливості і обмеження особистих відносин дитини, а потім і дорослого з іншими людьми. Здатність членів родини прийняти дитину як істоти з унікальними характеристиками в більшій мірі впливає на його уявлення про самого себе [10].
Сім'я володіє серйозними перевагами у соціалізації особистості завдяки особливій психологічній атмосфері любові і ніжності, турботи та поваги, розуміння і підтримки. Величезне значення мають частота і безпосередність фізичних, емоційних і соціально-психологічних контактів дітей і батьків. Індивідуальний підхід до розвитку особистості дитини саме в родині стає реальністю. Чуйне й уважне ставлення дорослих до дитини дозволяє своєчасно виявити його здібності, підтримати інтереси та схильності.
Сім'я задовольняє індивідуальні потреби членів і в той же час регулює їх поведінку у відповідь на вимоги соціуму. Інститут сім'ї - найважливіший посередник у взаємозв'язку особистості і суспільства. Саме інститут сім'ї може протистояти як тоталітаризму, так і індивідуалізму. Тому суспільство, і особистість обопільно зацікавлені у зміцненні сім'ї.
Одночасно сім'я прагне до підтримки своєї автономії, бореться за своє існування в соціумі. Для цього вона повинна мати засоби опору зовнішнім загрозам, наприклад, посилення контролю над родиною з боку держави. Надмірне втручання зовнішніх сил у сімейну систему порушує баланс відносин сім'ї і суспільства. Інститут родини може виявитися в підлеглому положенні в порівнянні з іншими соціальними інститутами. Тому виникає потреба в просемейной політиці.
Інституційний характер сім'ї проявляється і в тому, що кожна окрема сім'я може бути зрозуміла лише у зв'язку з іншими сім'ями. Зокрема, можна прогнозувати майбутнє конкретної сім'ї, спираючись на знання логіки розвитку багатьох тисяч інших родин.
Суперечливі процеси в області шлюбно-сімейних відносин - зростання числа розлучень, неповних сімей та повторних шлюбів, зниження народжуваності та виховного потенціалу сім'ї і т.д. - Змушують фахівців міркувати про інституціональному кризі сім'ї. Це проявляється в тому, що спочатку згуртоване єдність сім'ї як соціального інституту, що поєднував в собі батьківство, подружжя, спорідненість, починає розпадатися на окремі, незалежні від сім'ї частини (наприклад, батьки можуть не бути подружжям, а батько не пов'язаний з дітьми кревністю і тощо). Однак протягом багатьох століть інститут сім'ї демонстрував свою стійкість і навіть ригідність. По всій видимості, точніше буде говорити про зміну типів сім'ї як малої групи всередині соціального інституту сім'ї, про виникнення нових стилів сімейних відносин, про існуючу соціалізації дітей-сиріт. [11]

I .2.2. Ролі дитини в сім'ї

Характерологічні особливості і поведінка дітей-сиріт, які виховуються в дитячих будинках і школах-інтернатах, являють собою яскраву ілюстрацію «дитини з депривації». Численними дослідженнями встановлено, що існування дітей в умовах масованої материнської депривації (коли діти ростуть в повній розлуці з матір'ю) призводить до виникнення психопатій, депресій і фобій. Діти, позбавлені батьківської опіки, виявляють помітне відставання від соціально-вікових нормативів протягом усього життя. Для них характерно наступне:
· Емоційна поверховість;
· Низька здатність до фантазування;
· «Солодкий»;
· Висока агресивність;
· Жорстокість;
· Інфантильна безвідповідальність та ін
Д. Боулді виділив Сентизивні період (від 6 до 12 місяців) у житті дитини, під час якого він найбільш важко переживає розлуку з матір'ю. Дослідник вказує також на наявність динаміки емоційних реакцій дитини, розлученої з матір'ю: спочатку він плаче, кричить (фаза протесту), потім настає фаза відчаю, яка завершується фазою відчуження, під час якої дитина перестає цікавитися матір'ю, нічого не хоче про неї чути.
I.2.3. Опіка, піклування та патронатна сім'я.
Під опікою розуміють правову форму, за допомогою якої здійснюються тривалі, постійні контакти з дитиною, які потребують нагляді і вихованні. Опіка встановлюється над дітьми, або не мають батьків, або мають батьків, які з тих чи інших причин не можуть виховувати дітей, піклуватися про них (хвороба, тривала відсутність тощо). Опікуном і піклувальником може бути будь-повнолітня особа, що виразила на це згоду. Опікуни, подібно батькам і усиновителям, зобов'язані піклуватися про виховання дітей. На опікунів і піклувальників не покладається обов'язок надавати кошти на утримання своїх підопічних. Проте опікуни та піклувальники організують забезпечення підопічних. Пенсії, допомоги, аліменти та інші суми, належні підопічним, надходять у розпорядження опікуна чи піклувальника і витрачаються на утримання підопічного.
Припинення опіки та піклування пов'язане з досягненням підопічним певного віку. Опіка припиняється після досягнення підопічним 14 років, а піклування - 18 років. Крім того, опікун (піклувальник) може бути звільнений від своїх обов'язків у разі повернення дітей на виховання батькам, при передачі їх на усиновлення або при приміщенні дітей у відповідні дитячі виховні установи. Опікун (піклувальник) може бути звільнений від обов'язків і за особистим проханням, якщо вона викликана поважними причинами (страх, відсутність необхідного контакту з підопічним і т.д.). Піклування припиняється також у разі вступу неповнолітнього в шлюб. [12]
Опікун (піклувальник) може бути усунений від виконання функцій опіки, якщо не виконує покладених на нього обов'язків, неналежно виховує підопічного. Якщо опікун використовує опіку в корисливих цілях або залишає підопічного без нагляду, необхідної допомоги, орган опіки та піклування зобов'язаний передати прокурору необхідні матеріали для вирішення питання про притягнення винних до відповідальності.
Не призначаються опікунами особи:
- Позбавлені батьківських прав або обмежені в батьківських правах;
- Відсторонені від виконання обов'язків опікунів;
- Колишні усиновителі, якщо усиновлення скасовано з їхньої вини.
Ось такі вимоги висуває закон. Ні вікових, родинних, релігійних обмежень.
Хоча, особи похилого віку опікуни важко справляються з підлітками з-за великої різниці у віці, зазвичай такі опікуни самі потребують допомоги психолога, педагога та інших соціальних працівників.
Є обмеження, пов'язані тільки із здоров'ям кандидата в опікуни. Уряд РФ 1 травня 1996 спеціальною постановою затвердив перелік захворювань, при яких особа не може усиновити дитину, взяти, його під опіку, взяти в прийомну сім'ю:
- Туберкульоз (активний і хронічний) всіх форм локалізації у хворих I, П, V груп, диспансерного обліку захворювання внутрішніх органів, нервової системи, опорно-рухового апарату в стадії декомпенсації;
- Злоякісні онкологічні захворювання.
Чи потрібні якісь ще документи для оформлення опіки?
Закон про це замовчує, і тому орган опіки може попросити пред'явити документи про наявність житла у кандидата в опікуни та його стан, якщо опікуваний буде жити в квартирі опікуна. Спеціаліст органу опіки вправі відвідати цю квартиру і скласти акт обстеження житлових умов. Якщо у дитини залишилося цінне майно, одночасно вирішується питання про розпорядження майном підопічного. [13] Порядок визначений Цивільним кодексом РФ, затвердженим у 1994 році, статті 37, 38.
На основі цих документів і документів дитини орган опіки готує подання голові адміністрації про встановлення опіки над неповнолітнім.
Рішення (постанова) про призначення опіки приймається головою місцевої адміністрації, де перебуває дитина. Але бувають обставини, коли опіка призначається за місцем проживання опікуна.
У ньому можуть зазначатися строки, на які встановлюється опіка (якщо вона встановлюється тимчасово), місце проживання опікуваного. Слід зазначити, що прийняте рішення дійсно на території всієї Росії і тих країн, які підписали Конвенцію про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (1994 р.).
Одночасно з встановленням опіки вирішується питання - чи буде отримувати допомогу опікуваний. Грошові кошти виплачуються опікунам на харчування, придбання одягу, взуття, м'якого інвентарю. Розмір оплати визначається органами місцевої адміністрації, виходячи з встановлених натуральних норм за фактичними цінами даного регіону. Тому розміри допомог у різних регіонах Росії дуже відрізняються: десь це -300-400 рублів на місяць, а десь близько 2000 рублів на місяць.
Якщо опікун, який отримує грошові кошти на опікуваного, переїздить на нове місце проживання, він починає отримувати ці кошти після того як орган опіки отримає особиста справа підопічного, і отримує ці кошти з того часу, з якого вона була припинена за попереднім місцем проживання.
Дуже часто в практиці виникають питання - чи будь-який дитина, яка перебуває під опікою, отримує грошову допомогу?
Потрібно знати, що такі кошти не призначаються і не виплачуються на тих підопічних, батьки яких:
- Можуть особисто здійснювати виховання і утримання своїх дітей, але добровільно передають їх під опіку іншим особам;
- Перебувають у тривалих службові відрядження;
- Проживають окремо з дітьми, але мають умови для їх утримання та виховання.
Не призначаються і не виплачуються ці кошти на підопічних, які знаходяться на повному державному забезпеченні в освітніх установ чи до спеціальних навчально-виховних установах. Цей перелік наведено у Положенні про порядок виплати грошових коштів на дітей, які перебувають під опікою (піклуванням), від 16 лютого 1993 Р., затвердженому наказом № 50 Міністерства освіти РФ.
Діти, які перебувають під опікою, отримують належні їм аліменти і пенсії, допомоги та інші соціальні виплати, передбачені законами та постановами. Так, на дітей, які перебувають під опікою, поширюються норми матеріального забезпечення та пільги, встановлені для вихованців дитячих будинків (Постанова Уряду Російської Федерації «Про невідкладні заходи щодо соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» від 20 червня 1992 № 409).
Усиновлювачами можуть бути повнолітні особи обох статей. неповнолітні не можуть бути усиновлювачами навіть у разі придбання ними повної дієздатності.
Для окремих категорій громадян закон встановлює заборону бути усиновлювачами. З числа майбутніх усиновлювачів виключені наступні особи:
1. особи, визнані судом не дієздатними чи обмежено дієздатними.
2. Подружжя, один з яких визнано судом недієздатним або обмежено дієздатним.
3. Особи, відсторонені від обов'язків опікуна (піклувальника) за неналежне виконання покладених на них законом обов'язків; колишні усиновителі, якщо усиновлення скасовано судом з їх вини.
4. Особи, позбавлені судом батьківських прав, або особи, обмежені судом у батьківських правах.
5. Особи, які за станом здоров'я не можуть здійснювати батьківські права.
Перелік захворювань, при наявності яких особа не може усиновити дитину, включає в себе наступні захворювання:
- Туберкульоз (активний і хронічний) всіх форм локалізації у хворих 1, 2, 5 груп диспансерного обліку;
- Захворювання внутрішніх органів, нервової системи, опорно-рухового апарату в стадії декомпенсації;
- Злоякісні онкологічні захворювання всіх локалізацій;
- Наркоманію, токсикоманію, алкоголізм;
- Інфекційні захворювання до зняття з диспансерного обліку;
- Психічні захворювання, при яких хворі визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;
- Всі захворювання і травми, що призвели до інвалідності 1 або 2 групи, що виключають працездатність.
6. Особи, які на момент встановлення усиновлення не мають доходу, що забезпечує усиновленій дитині прожитковий мінімум, встановлений в суб'єкті РФ, на території якої проживають усиновителі (усиновитель).
7. Особи, які не мають постійного місця проживання, а також житлового приміщення, що відповідає санітарним і технічним вимогам.
8. Особи, які мають на момент встановлення усиновлення судимість за умисний злочин проти життя і здоров'я громадян.
Не допускається усиновлення однієї й тієї ж дитини особами, не перебувають між собою у шлюбі.
Громадяни, які бажають усиновити дитину, подають до органу опіки та піклування за місцем свого проживання заяву з проханням дати висновок про можливість бути усиновлювачами. До заяви мають бути додані такі документи:
1. Коротка автобіографія.
2. Довідка з місця роботи із зазначенням посади та заробітної плати або копії декларації про доходи.
3. Копія фінансового особового рахунку і виписка з будинкової (поквартальною) книги з місця проживання або документ, що підтверджує право власності на житлове приміщення.
4. Довідка органів внутрішніх справ про відсутність судимості за умисний злочин проти життя чи здоров'я громадян.
5. Медичний висновок державного або муніципального лікувально-профілактичного закладу про стан здоров'я особи, яка бажає усиновити дитину, оформлене в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я РФ (дійсно протягом 3 місяців з дня видачі).
6. Копія свідоцтва про шлюб (якщо перебувають у шлюбі) або свідоцтва про народження (для осіб, які не перебувають у шлюбі).
7. Акт за результатами обстеження умов життя громадян, що бажають усиновити дитину, складений органом опіки та піклування за місцем проживання.
8. Рекомендація Центру з усиновлення, опіки і піклування про можливість бути усиновлювачами (дійсна протягом року з дня видачі).
На підставі перелічених документів орган опіки та піклування готує висновок про можливість бути усиновлювачами, яке є підставою для постановки на облік як кандидатів в усиновлювачі та підбору дитини. Висновок дійсний протягом року.
Негативний висновок і заснований на ньому відмову у взятті на облік як кандидата в усиновлювачі може бути оскаржений.
Орган опіки та піклування, Центр з усиновлення, опіку та піклування після постановки на облік громадян як кандидати в усиновлювачі надає їм інформацію про дитину, яка може бути усиновлена, і видає направлення для відвідування дитини за її фактичним місцем проживання (перебування).
Кандидати мають право:
1. Стати на облік в органі опіки та піклування за місцем свого проживання, в обласному Центрі з усиновлення, опіки і піклування;
2. Отримати детальну інформацію про дитину, яка може бути усиновлена, а також про наявність у нього родичів, в органах опіки та піклування, в Центрі з усиновлення, опіки і піклування;
3. Звертатися до медичних установ для проведення незалежного медичного огляду усиновлюваної дитини за участю представника установи, де перебуває дитина, через обласну експертну медичну комісію, створену при департаменті освіти. Усі витрати, пов'язані з проведенням незалежного медичного огляду, проводяться за рахунок кандидатів в усиновлювачі.
Кандидати в усиновлювачі зобов'язані особисто:
1. Ознайомитись з дитиною і встановити з ним контакт;
2. Ознайомитися з документами усиновлюваної дитини;
3. Підтвердити в письмовій формі факт ознайомлення з медичним висновком про стан здоров'я дитини.
У випадку підбору кандидатами в усиновлювачі дитини орган опіки та піклування за місцем проживання (перебування) дитини складає висновок про обгрунтованість усиновлення та його відповідність інтересам усиновлюваної дитини, що додається до наявних документів і в подальшому спрямовується до суду.
Які діти можуть бути передані на усиновлення.
На усиновлення можуть бути передані діти:
1) діти - сироти, батьки (батько) яких померли або загинули;
2) діти, батьки (батько) яких дали згоду на усиновлення;
3) дитина - підкидьок;
4) діти, батьки яких невідомі або визнані судом:
- Безвісно відсутніми;
- Недієздатними;
- Позбавлені батьківських прав (дитина в цьому випадку може бути переданий в сім'ю на усиновлення не раніше ніж через 6 місяців з дня винесення рішення суду про позбавлення їх батьківських прав);
- З причин, визнаних судом неповажними, більше 6 місяців не проживають разом з дитиною і ухиляються від його виховання і утримання.
Не підлягають усиновленню особи, які досягли повноліття (вісімнадцяти років). Також не допускається усиновлення братів і сестер різними особами, за винятком випадків, коли таке усиновлення в силу тих чи інших обставин відповідає інтересам дітей [14].
Таким чином, усиновлення допускається лише у відношенні неповнолітніх дітей, які втратили батьківське піклування, і тільки в їхніх інтересах.
Оформлення усиновлення в органах РАГСу.
Взаємні права і обов'язки усиновителів (усиновителя) та усиновленої дитини виникають не з моменту державної реєстрації усиновлення, а з дня набрання законної сили рішенням суду про встановлення усиновлення дитини. Протягом трьох днів з дня вступу цього рішення в законну силу суд, яким було встановлено усиновлення дитини, надсилає виписку з рішення до органу загсу за місцем винесення рішення для державної реєстрації усиновленої дитини, яка є і має істотне значення для охорони його прав та інтересів, юридично підтверджуючи факт усиновлення.
Порядок державної реєстрації усиновлення регламентується законом про акти громадянського стану. Орган ЗАГСу зобов'язаний зареєструвати усиновлення на підставі рішення суду про встановлення усиновлення дитини. Державна реєстрація усиновлення дитини провадиться органом ЗАГСу за заявою усиновлювачів за мету винесення рішення суду про встановлення усиновлення дитини за місцем проживання усиновителів. Заява про державну реєстрацію усиновлення дитини може бути зроблено усно або у письмовій формі. в письмовій заяві про державну реєстрацію усиновлення, крім анкетних даних усиновленої дитини повинні бути також вказані відомості про усиновлювачів (усиновителі): прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, національність (за бажанням усиновителів), місце проживання усиновителів (усиновителя) , реквізити документів, що засвідчують їх особи і реквізити запису акта про укладення шлюбу між ними. Одночасно із заявою має бути представлено рішення суду про встановлення усиновлення дитини і пред'явлені документи, що засвідчують особу усиновителів (усиновителя).
Усиновителі (усиновитель) мають право уповноважити у письмовій формі інших осіб зробити заяву про державну реєстрацію усиновленої дитини. Якщо усиновителі (усиновитель) або уповноважені ними особи протягом місяця з дня усиновлення дитини не зробили заяву про державну реєстрації усиновлення, то усиновлення дитини реєструється органом загсу на підставі надійшла виписки з рішення суду про встановлення усиновлення. За результатами державної реєстрації усиновлення дитини складається акт про усиновлення, на підставі якого орган загсу вносить необхідні зміни до запису акта про народження дитини чи складається новий запис акта про народження дитини. Усиновителям на підставі зміненої чи знову складеної у зв'язку з усиновленням запису акта про народження дитини видається нове свідоцтво про народження усиновленої дитини, а колишнє свідоцтво анулюється. Усиновителям видається також і свідоцтво про усиновлення дитини. Таким чином державна реєстрація усиновлення з оформленням відповідних документів має важливе значення не тільки для захисту прав усиновлених, але і для забезпечення встановленої таємниці усиновлення [15].

I .2.4. Обгрунтування необхідності сімейного влаштування дітей-сиріт.

Методологічною основою дослідження виступає культурно-історична теорія Л. С. Виготського, згідно з якою розвиток дитини відбувається за допомогою засвоєння культурно-історичного досвіду в процесі взаємовідносин «Дорослий-Дитина». Дорослий виступає для дитини як носія цього досвіду і найважливішого джерела розвитку. Цей контакт сприяє формуванню у дитини потреби в прихильності до піклується про нього дорослому. Затримки розвитку є результатом депривації спілкування та контактів із зовнішнім світом. Соціальна ситуація розвитку в ізольованих установах інтернатного типу не може створювати повноцінних умов для нормального розвитку. Ще в 30-і роки Л.С. Виготський писав про несприятливу дію інституційного виховання на розвиток дітей [16].
Вище названі та інші причини сімейного неблагополуччя важко відбиваються на психіці дітей. Відносини дитини з батьками загострюються, і це провокує дитину до втечі з дому. Більшість особистісних деформацій вихованців спеціалізованих соціально-реабілітаційних установ є наслідком перенесеного ними насильства, якому вони піддалися в сім'ї, освітніх установах найближчому оточенні. Фахівці спеціально-реабілітаційних установ зазначають у вихованців, що надходять до них, наслідки жорстокого поводження, фізичного, сексуального та емоційного насильства. Поняття психічної депривації дітей-сиріт. Сімейна форма виховання як останній шанс компенсації наслідків депривації
Відомі фахівці в області психології сирітства І. Лангмайер і З. Матейчик визначають депривацию як недостатнє задоволення (протягом тривалого часу і в серйозній мірі) основних психічних потреб. Під ними вони мають на увазі потреби дитини в багатою на різноманітні ситуаціями середовищі, в диференційованою і щодо постійної структурі зовнішніх стимулів (коли зрозумілі правила, за якими відбуваються зміни, є впевненість у наявності захисту і контролю процесів, що протікають), потреба в емоційній зв'язку з матір'ю (батьком, іншими значущими особами), є можливості автономного функціонування [17].
Численні зарубіжні та вітчизняні дослідження переконливо показують, що в сирітських установах немає умов для компенсації наслідки депривації.
Необхідність розвитку інституту замещающей сім'ї для дітей-сиріт обумовлена ​​негативним впливом тривалої розлуки з матір'ю або заміщує її обличчям на психічний і фізичний розвиток дітей. Так звана депривационную симптоматика (симптоматика, пов'язана з позбавленням дитини важливих умов його психічного розвитку, від англійського «deprivation» - позбавлення, втрата) включає в себе всю шкалу психічних відхилень - від легких особливостей психічного, реагування до грубих порушень розвитку інтелекту та характеру.
Узагальнюючи досвід досліджень і спостережень, автори роблять оптимістичний прогноз про можливість компенсації депривації навіть у період юнацького віку і зрілості. Спираючись на ідеї даних авторів, можна вважати, що тільки в сім'ї дитина може позбутися від наслідків депривації і виробити нові позитивні установки по відношенню до навколишнього світу. Це говорить про важливість сімейної реабілітації при ресоціалізації дитини-сироти [18].
Прийомна сім'я.
У сімейному кодексі РФ Закріплений інститут прийомної сім'ї. Це дна з форм влаштування, виховання тих дітей, які залишилися без піклування батьків. Громадяни (це можуть бути подружжя або окремі особи), які бажають взяти на виховання дитину, називають прийомними батьками. Вони укладають договір про передачу дитини на виховання. Дитина в цьому випадку називається прийомною дитиною, а сім'я прийомною сім'єю.
Прийомні сім'ї покликані замінити дитячі будинки, в них створюється атмосфера, що нагадує справжній добрий будинок. За ними велике майбутнє.
Прийомна сім'я - досить навоя для Росії форма сімейного виховання. Узаконено вона була в 1996 році з моменту прийняття сімейного кодексу. Спеціальна глава 21 СК присвячена правових питань організаціям прийомної сім'ї, а потім з'явилося Положення про прийомну сім'ю, затверджене постановою Уряду РФ № 829 від 17 липня 1996 р. Прообразом цієї форми сімейного виховання з'явилися дитячі будинки сімейного типу, що виникли в 1988 році.
Патронатні виховання.
Патронатного виховання - нова модель із влаштування дітей, які потребують державного захисту, на виховання в сім'ї патронатних вихователів.
Праця патронатного вихователя є кваліфікованим соціально-педагогічною працею, здійснюваним в умовах понад нормативної тривалості.
Патронатним вихователям при дачі висновку про можливість бути патронатним вихователем і далі, в ході щорічної атестації, присвоюється кваліфікація першого, другого і третього кваліфікаційного рівня.
Сім'я є найважливішою умовою нормального розвитку будь-якої дитини. Однак у випадку грубих сімейних дисфункцій (алкоголізація батьків, насильство та іншої травматичний досвід) саме сім'я стає чинником виникнення різних за важкістю психічних розладів. Цим сім'ям необхідна серйозна психологічна допомога. Існують ситуації, при яких розлука з сім'єю необхідна для порятунку життя дитини, так як він при живих батьках фактично виявляється соціальної сиротою.
Тривала соціальна криза супроводжується неухильним зростанням числа соціальних сиріт. Дитячі будинки не створюють необхідних умов для компенсації пережитих травм, бо не дають травмованому дитині моделі надійного і стабільного миру. З урахуванням усього сказаного таке завдання психологічних центрів як підбір, підготовка та супровід прийомних сімей стає центральною для забезпечення компенсації наслідків травм і депривації у дітей-сиріт. В умовах Росії саме організація ефективного інституту замещающей професійної сім'ї може сприяти створенню умов для нормального розвитку величезного числа соціальних сиріт, фактично приречених на дезадаптацію і поповнення кримінального середовища [19].
Дитина, потрапляючи в замещающую професійну сім'ю, будує відносини не тільки з дорослим, який займається його вихованням, але і зі всією сім'єю в цілому, тобто має справу з системними процесами. Поширеною помилкою в процесі соціального та психологічного супроводу є висунення на перший план матері або прийомних батьків, тобто переважна концентрація на дитячо-батьківських відносинах при ігноруванні ролі сім'ї як системи, що характеризується певною структурою, патернами взаємодії, що має свою історію та ідеологію, тобто цінності, традиції, ритуали. Дитині необхідно адаптуватися до особливостей функціонування сімейної системи як цілого (в іншому випадку він буде відкинутий). У процесі адаптації сім'я намагається змінити дитини, пристосувати його до вимог системи. Але й вона в свою чергу не в змозі уникнути змін, незважаючи на свій опір їм, і повинна переструктіроваться або відкинути дитини.
I .2.6. Реалізація програма «Діти-сироти».
Освіта на практиці має все більш виражену соціальну спрямованість.
Як ми розуміємо "захист дитинства"? Як створення умов і можливостей кожної дитини на реалізацію його прав на життя, освіту, виховання, соціальну адаптацію. Створення умов передбачає їх диференціацію для: дітей з вадами здоров'я; з проблемами соціалізації; мають особливі здібності в тій чи іншій галузі освіти та розвитку, дітей, що гостро потребують державної та громадської підтримки, і т.д.
Виходячи з цих посилок, ми і прагнемо реструктурувати наявну систему освіти як всередині освітніх установ, так і створюючи нові типи та види установ для підтримки дитинства.
У системі педколеджі, педуніверситету, держуніверситету за державним замовленням уряду області готуються організатори освіти, практичні психологи, соціальні педагоги, дефектологи; в порядку спеціалізації вихователі дитячих будинків. У рамках інституту педагогіки та психології у відповідності до затвердженої колегією департаменту освіти концепцією виховної роботи розробляється проблема соціалізації, соціальних проб і соціального загартовування особистості. У ІПК педагогічних і керівних кадрів освіти активно працює кафедра медичних проблем в освіті, на базі педуніверситету і держуніверситету йде Післявузівська підготовка фахівців для роботи в різних освітніх галузях зі здібними і талановитими дітьми.
Питання соціального захисту дітей, які потребують особливої ​​державної підтримки, знаходяться в зоні постійної уваги органів влади та громадськості. Розвивається мережа дитячих будинків (за останні 2 роки число їх збільшилося на 14), з'являються нові моделі і види установ для осиротілих дітей (будинки дитинства, комплекси "будинок дитинства-школа", центри реабілітації дітей та підлітків, дитячі притулки). На сьогодні в кожному районі є така установа. Всього в системі освіти в області функціонують 52 загальноосвітніх заклади для дітей, які потребують госзащіте, і 47 установ (територіальні центри соціального обслуговування населення, соціальні палати по догляду за дітьми, медико-психологічні центри, соціальні агентства молоді) в системі соціального забезпечення, охорони здоров'я, департаменту у справах молоді, куди поміщаються діти, які потрапили в екстремальну життєву ситуацію, найчастіше на тимчасове утримання.
Число виявлених дітей, які потребують допомоги держави, щорічно значно зростає. У кожний з останніх 4 років йде збільшення майже на 200 дітей, або відібраних по суду, або батьки яких позбавлені батьківських прав, в той же час окреслилася тенденція зниження кількості дітей, усиновлених громадянами. Якщо в 1994 році було усиновлено 57% дітей, які залишилися без батьківської опіки, то в 1995р. - 50, за той же час на 8% знизилося число дітей, переданих в сім'ї громадян під опіку або піклування.
З метою забезпечення охорони прав та інтересів вищеназваних категорій дітей, організації діяльності органів місцевого самоврядування у здійсненні функцій з опіки і піклування над дітьми, які потребують особливого захисту держави, розроблений і прийнятий у листопаді 1996р. Закон з опіки і піклування Ярославської області.
Відповідно до постанови губернатора Ярославської області від 5.01.96г. № 152 в області створено Центр з усиновлення, опіки і піклування департаменту освіти, осуществлющій функції щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків. Центр вибирає форми їх влаштування, здійснює подальший контроль за їх вихованням. І координує роботу органів опіки і піклування, виховних та навчальних установ, закладів соціального захисту населення з передачі дітей на виховання в сім'ї громадян.
Прийнято Закон "Про розмір оплати праці прийомних батьків та пільги, що надаються прийомну сім'ю". (Див. Додаток I).
Постановою губернатора області щорічно з 1994 р. затверджується комплексна програма "Родина", у якій передбачені спільні заходи органів управління освітою, охорони здоров'я, соціального забезпечення, націлені на забезпечення соціального захисту дітей та підлітків. Складовою частиною обласної програми "Родина" є програма "Діти-інваліди".
Постійно на контролі департаменту виплата компенсацій або вихідної допомоги випускникам-сиротам та прирівняним до них дітям інтернатних установ області. Щорічно уряд області виділяє для цих цілей необхідні кошти.
З метою підвищення захищеності своїх вихованців інтернатних закладів створюють умови для оволодіння ними ремеслом, навичками ведення особистого господарства, початкової професійної підготовки.
З цією метою Багряніковская (корекційна) школа-інтернат реорганізована у 1995р. в агрошкола-інтернат для дітей з порушеним інтелектом і з минулого року переведена на 11-річне навчання. Підготовка старшокласників професіями швачки, взуттьовика з ремонту взуття, фермера, доярки, рільника, бджоляра ведеться за навчальними програмами, розробленими педагогами школи. Це перша в області школа-інтернат, яка отримала ліцензію на право професійної підготовки вихованців по 6 спеціальностям.
Цікаво в плані трудової підготовки працює колектив школи-інтернату № 82 м. Ярославля як центр трудової реабілітації, де об'єднані представлена ​​комплексна програма адаптації та реабілітації вихованців.
Спільно з комітетом зайнятості населення області в Багряніковской агрошкола-інтернаті для сиріт - випускників створено 15 робочих місць. Йде робота по організації на базі цього ж інтернату 6-місячної професійної підготовки сиріт-випускників корекційних інтернатних установ сільських районів області.
Департамент освіти приділяє увагу працевлаштуванню, забезпеченню продовження навчання випускників-сиріт інтернатних установ з метою їх соціального захисту.
У поточному році з 125 випускників-сиріт надійшли в ПТУ 63 чол (50%), у вузах і технікумах навчаються 9 чол, в 10 кл - 19.2%, працюють 23 чол, на біржі праці - 10 чол.
Згідно з постановою уряду Ярославської області? 192 від 24.07.95 всі безробітні, які навчаються у навчальних закладах початкової, середньої та вищої професійної освіти, але не отримують допомогу у розмірі мінімальної заробітної плати (всього 193 чол).
Намічено вивчення специфіки соціальної та психологічної роботи з дітьми-сиротами в рамках завдань професійного та життєвого самоствердження. Створено лабораторію з проблем дітей-сиріт.
Щорічно цільовим порядком адміністрацією області виділяються кошти для організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, в тому числі і опікуваних.
Необхідність розробки спеціальних заходів для поліпшення умов життя дітей, що залишилися без батьківської опіки обумовлено, перш за все загостренням проблеми соціального сирітства, внаслідок падіння престижу сім'ї, яка переживає великі економічні труднощі, зростання позашлюбної народжуваності та збільшення кількості батьків провідних асоціальний спосіб життя.
Крім того, склалася система державних установ інтернатного типу знаходиться в протиріччі з гарантованим кожній дитині право на сім'ю і характеризується рядом недоліків:
- Відсутність контакту у соціально-культурній сфері, міцних зв'язків зі світом, співпраця з різними соціальними інститутами, закритість, замкнутість вихованцем на специфічних внутрішніх проблемах, що ускладнює їх постинтернатной соціальну адаптацію;
- Недостатня підготовленість персоналу до роботи з дітьми, що страждають від наслідків материнської депривації;
- Не пристосованість більшості будівель інтернатів до тривалого і постійному перебуванню в них великої кількості вихованців, недостатнє персоніфіцірованноть приміщень і обладнання внаслідок чого у дітей розвивається емоційна глухота, тобто несприйнятливість до чужого горя, конфліктність, утриманство, відсутність ініціативи, а також ряд інших специфічних негативних проявів;
- Нерозбірливість методик організації виховного процесу в інтернатних установах у тому числі спрямованих на психологічну реабілітацію дітей, які страждають від посттравматичного синдрому внаслідок стресу через розлучення батьків, хвороби та інших причин приміщення дитини в інтернатний заклад;
- Розрив сформованих емоційних зв'язків при перекладі вихованців у міру дорослішання з одного навчально-виховного закладу до іншого;
- Не досконалість законодавчої бази, в силу чого право дорослого на дитину превалює над правом дитини на сім'ю та наявність біологічних батьків перешкоджає усиновленню навіть тоді, коли дитина фактично є кинутим.
Метою програми є:
- Створення оптимальних умов для забезпечення кожній дитині-сироті і дитині, що залишився без піклування батьків, гарантованих прав на сім'ю, рівень життя, необхідний для повноцінного фізичного, розумового та духовного розвитку;
- Розробка комплексу заходів з підготовки дітей до самостійного життя в сучасному суспільстві.
Програма передбачає вирішення таких першочергових завдань:
- Стримування поширення соціального сирітства;
- Розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;
- Забезпечення правових гарантій і механізму реалізації пільг на працевлаштування, житло, освіту та соціальний захист для осіб з числа дітей-сиріт і дітей які залишилися без піклування батьків;
- Забезпечення правових гарантій випускників державних інтернатних установ на працевлаштування, житло та інші закріплені законодавством пільги;
- Координація дій усіх державних і не урядових організацій і служб, які надають підтримку потребує захисту своїх прав дітям, в тому числі і на регіональному рівні;
- Створення науково-методичної бази соціального захисту дитинства, в тому числі підготовка та перепідготовка кадрів для роботи в державних інтернатних установах і в альтернативних;
- Створення системи закладів для підтримки дітей і батьків, які опинилися в екстремальній ситуації;
- Вдосконалення матеріально-технічної бази, що існують виховних установ для дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування.
Таким чином, соціальне сирітство як широке соціальне явище - відображення і породження спільних соціально-економічних процесів в Росії. Потужним джерелами соціального сирітства є збільшення сімей «соціальної групи ризику», числа дітей з відхиленнями у фізичному і психічному розвитку, безпритульних і бездоглядних дітей. Зростає кількість дітей-сиріт потребують повноцінному вихованні. І сімейні форми виховання самий найкращий варіант вирішення соціалізації дітей-сиріт. У цьому допоможе прийомна сім'я чи патронатна сім'я. Для виховання у таких дітей почуття відповідальності, любові, розуміння і співпереживання, потрібен особистий приклад кожного дорослого, з яким буде спілкуватися дитина.
Також розглянуто мною програма «Діти-сироти», де прийняті спеціальні заходи щодо поліпшення умов життя дітей, що залишилися без батьківської опіки, і виникнення цієї програми обумовлено, перш за все, загостренням проблеми соціального сирітства внаслідок падіння престижу сім'ї.

У цій главі я розглянула основні характеристики дітей-сиріт, переваги виховання їх в прийомних і патронатних сім'ях. Функції сім'ї, ролі дитини в сім'ї, можливості усиновлення та патронування дітей-сиріт. Процедура оформлення документів, перерахування осіб які можуть бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, патронатні вихователі. Що нам дає можливість більш детально продумати PR-кампанію в цьому напрямку. Ці висновки допоможуть мені скористатися більш ефективними методами PR-технологій впливають на свідомість населення Ярославської області.


Глава II. Дослідження форм презентації і зміст інформації про дітей-сиріт в ЗМІ

II .1 Аналіз регіональних ЗМІ висвітлюють проблему альтернативних способів соціалізації дітей-сиріт
При дослідженнях публікації, присвячених дітям-сиротам в регіональних ЗМІ; «Міські новини», «Російська газета», «Північний край», «Юність», журнал «Народна освіта» було виділено 5 основних тенденцій:
1-а тенденція може бути охарактеризована як заклик до громадянського негайного включення у вирішення проблеми соціального сирітства у вигляді різних форм допомоги дитячим будинкам (з позначенням розрахункових рахунків дитячих установ);
2-а тенденція представляє собою своєрідне залякування населення докладним описом асоціальних вчинків, які скоїли діти, які залишилися без піклування батьків (проституція, вбивства, крадіжки), з приписуванням їм таких характеристик як грубість, жорстокість, дурість, обтяжена спадковість;
Третя тенденція представлена ​​в ЗМІ як використання феномену сирітства для посилення позиції того чи іншого політика у політичній боротьбі;
4-а тенденція представляє собою яскраво виражене ставлення до дітей-сиріт, як жертвам дорослої агресії і дорослого безвідповідальної поведінки;
5-а тенденція передбачає собою заклик до милосердя, актуалізуючи при тому у свідомості людей християнські традиції, здавна існують у Росії.
Отримані попередні дані дозволили розгорнути базове дослідження. Серед усього обсягу інформації про дітей-сиріт, яка представлена ​​сьогодні у пресі, можна відзначити, що найбільш часто згадуються і висвітлюються наступні проблеми (більшість авторів вважають ці проблеми ключовими):
· Дитяча безпритульність
· Зростаюча кількість дитячих будинків
· Альтернативні форми виховання дітей-сиріт.
·
II .2. Ставлення ЗМІ до безпритульних дітей
На думку більшості авторів, дитяча безпритульність-це бич нашого часу. У сучасній Росії вона виростає на тлі глибокої економічної кризи постійно погіршує матеріальне становище всіх верств населення. У результаті дитячі проблеми як би відступають на задній план, ні про який реальний пріоритет охорони прав дитини говорити не доводиться.
У найбільш гострих (пафосних) соціально спрямованих статтях висловлюється наступна позиція: витрати розвитку, і гнітюча соціальна напруженість несподівано породили феномен, з яким, здавалося, в індустріально розвинених країнах було покінчено ще о 19 ст. - Сучасних безпритульних. Підкреслюється, що кількість безпритульних дітей в нашій державі визначається цифрою від 1 до 4 мільйонів. Але справа не тільки і не стільки в цифрах, а в тому, що мова йде про соціальної хвороби, глибоко зачіпає суть відносин у суспільстві.
У ряді статей робиться акцент на те, що серед бездоглядних та безпритульних дітей значна частина - вихованці інтернатних установ. Через жорстокого поводження постійно зростає кількість самовільних доглядів дітей з цих установ. Більшість бездомних дітей міські жителі (80%), в основному це діти з неблагополучних сімей. Причини їх відчуження від сім'ї - жорстоке поводження, небажання вчитися в школі і конфлікт з батьками на цьому грунті. У дітей виникає відчуття своєї непотрібності, відсутність турботи родичів.
Спосіб життя безпритульних підлітків завдає потужного удару по їхньому здоров'ю, психіці, деформує їх ціннісні орієнтації. Як правило, у них спотворене уявлення про світ, знання вкрай обмежені і не відповідають віку, багато хто навіть читати починають вчитися тільки в соціально-реабілітаційних. Для безпритульних дітей характерна грубість, неврівноваженість, агресивність, невміння співчувати і співпереживати. У більшості безпритульників спостерігаються психічні розлади, запущені хронічні захворювання. Психічне перенапруження призводить до нервових зривів, спроб самогубства.
Бездоглядність, бродяжництво - одна з найбільш очевидних причин зростання правопорушень, наркоманії серед дітей. Характерна тенденція автономізації дитячої злочинності, посилення її організованості, зміцнення зв'язків з іншими віковими групами злочинного світу.
Аналіз текстів публікацій за темою безпритульності дозволяє виділити дві форми подачі інформації:
A. Ця форма подачі інформації про дітей групи ризику швидше лякає (вони всі - наркомани, злочинці, генетично неповноцінні), змушує цуратися цих дітей, чим сприяє наданню реальної допомоги. У ролі негативної установки, внедряющейся у свідомість аудиторії, виступає ідеї про генетичну, психічної та інтелектуальної неповноцінності сьогоднішніх сиріт та безпритульних. На превеликий жаль, ряд ЗМІ створюють і підтримують цей образ істоти, що втратив людський образ. Насправді, в інтернат або на вулицю може потрапити дитина будь-якого соціального шару. На жаль, у значній кількості публікацій ЗМІ насаджується думка про те, що більшість соціально проблемних дітей не здатне повернутися до нормального життя.
B. Дана форма подачі інформації спрямована на те, щоб викликати у читачів бажання співпереживати, співчувати знедоленим дітям. У ній немає пропозицій за рішенням проблеми безпритульності. Однак чутливого до чужого горя, здатного співпереживати читача ця публікація може спонукати до реальної допомоги.
II .3. Відображення в ЗМІ проблем зростання кількості дитячих будинків
Діти залишилися без піклування батьків, підлягають передачі на виховання в сім'ю (на усиновлення (удочеріння), під опіку (піклування) або прийомну сім'ю), а за відсутності такої можливості - в установи для дітей сиріт, які залишилися без піклування батьків. Це виховні, лікувальні установи, установи соціального захисту населення та ін (ст. 123 Сімейного кодексу РФ). Таким чином, Сімейний кодекс РФ встановлює пріоритет сімейного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків.
Так, наприклад, журнал «Народна освіта» 2001 № 7 у статті «Як влаштувати долю дітей, які залишилися без піклування батьків» публікує наступні дані: «останнє десятиліття в Російській федерації тримається досить стійка тенденція: з 100 000 дітей, які залишилися без піклування батьків, 70% передається на виховання в сім'ї, 30% влаштовується на виховання до дитячих інтернатних закладів ». Здавалося б, співвідношення на користь сімейного влаштування дітей, але це означає, що «понад 30 000 дітей щорічно передається на виховання в установи». Ів даний час в Росії «налічується понад 1000 різних інтернатних установ, в яких виховується понад 150 000 дітей, велика частина яких могла б бути потенційно влаштована на виховання в сім'ю». Автор нарікає на важку соціально-економічну ситуацію, яка «не дозволяє перерозподілити вже наявні фінансові кошти, відсутність продуманої політики в цьому питанні». Все це «не дозволяє ефективно реформувати існуючу систему влаштування дітей, прирікаючи багатьох з них на виховання в умовах закладу, а не сім'ї».
II .4. Думка преси про альтернативних формах виховання дітей-сиріт в дитячих установах
Останнім часом у центральній пресі починають з'являтися статті, в яких обгрунтовується наступна точка зору - виховання дітей сиріт у прийомних або опікунських сім'ях дає кращі результати, ніж у державних сирітських закладах. Вітчизняна і світова практика    доводять:   гарантії благополучного майбутнього дитини-сироти в сім'ї значно вище, ніж влаштованого в установі. Той же досвід свідчить, що виховання і утримання дитини-сироти в сім'ї обходиться державі і суспільству значно дешевше, ніж в установі.
Як правило, цю позитивну ідею захищають автори спеціальних статей, опублікованих у журналах для професіоналів, а не для масового читача, спонукаючи їх задуматися про ефективність виховання сиріт у державних установах.
ЗМІ Ярославського регіону не достатньо чітко доносять до населення інформацію про те, що збереження сім'ї, як основного інституту позитивної соціалізації дітей може розглядатися, як національна ідея, що об'єднує наше сьогоднішнє суспільство.
У ролі негативної установки, внедряющейся у свідомість аудиторії, виступає ідея про генетичну, психічної та інтелектуальної неповноцінності сьогоднішніх сиріт та безпритульних. На превеликий жаль, ряд ЗМІ створюють і підтримують цей образ істоти, що втратив людську подобу. Насправді, в інтернат або на вулицю може потрапити дитина будь-якого соціального шару. На жаль, у значній кількості публікацій ЗМІ насаджується думка про те, що більшість соціально проблемних дітей не здатне повернутися до нормального життя.
У результаті проведення даного дослідження можна виділити наступні форми подачі інформації про дітей групи ризику в ЗМІ:
· Звинувачення-держава і влада звинувачуються у зростанні кількості сиріт та безпритульних;
· Співчуття - автори публікацій прагнуть висловити співчуття і жалість до даної категорії дітей;
· Відразлива форма подачі інформації - текст більше лякає читачів, чим сприяє наданню реальної допомоги дітям, що потрапили в біду. Ці відомості створюють певний суспільний настрій по відношенню до всіх дітей з дитячих будинків та інтернатів, створюючи їм репутацію людей, які в майбутньому стануть тягарем або загрозою оточуючим;
· Спонукання до дії - пропонуються можливі шляхи вирішення існуючих проблем, заклики до активної участі у долях дітей групи ризику. Лише спеціальні видання (з педагогіки, психології) розглядають проблему сирітства детально, з усіх сторін спираючись у своїх судженнях на різні дослідження в цій сфері. Може послужити прикладом ставлення до дітей-сиріт журнал «Захисти мене!»: «Не таврувати, не волати, не вичавлювати сльозу, а діяльно і під час втручатися і впливати на ситуацію». У подібних виданнях чітко проглядається тенденція до дії - вирішенню вже існуючих проблем (4 млн. безпритульних, сироти при живих батьках, проблема соціалізації сиріт, проблема їх навчання, працевлаштування та багато ін.) Та запобігання появи нових проблем.
Багато наших співгромадян вважають, що ця проблема не стосується їх особисто, що це справа держави або фахівців. Роботу з громадською думкою треба починати зі зміни таких переконань, і в цьому потрібно об'єднувати зусилля і фахівців, і ЗМІ.
II .5. Дослідження соціально-психологічних установок по відношенню до дітей-сиріт та альтернативних форм їх соціалізації
Соціальна установка - це загальна орієнтація людини на той чи інший соціальний об'єкт, що передує дії і виражається певним чином щодо даного об'єкта [20].
Поняття установки спочатку було введено в експериментальній психології німецькими вченими для позначення, обумовленого минулим досвідом фактора готовності діяти тим чи іншим чином, що визначає швидкість реагування на сприйняту ситуацію і деякі ілюзії сприйняття. Пізніше поняття соціальної установки - аттітюда - вводиться в соціальну психологію і соціологію для позначення суб'єктних орієнтацій індивідів як членів групи (суспільства) на ті чи інші цінності, розпорядчі індивідам певні соціально прийняті способи поведінки.
У вітчизняній психології термін «установка» має своє значення, свою традицію дослідження. Одним з перших у вітчизняній психології проблемної установки займався Д.М. Узнадзе. Він визначав її як цілісне динамічний стан суб'єкта, що обумовлюється двома факторами: потребою суб'єкта і відповідної об'єктивною ситуацією. Характеристиками установки є: швидкість і легкість формування, а також амбівалентність (при одному когнітивному компоненті емоційний компонент може бути різним) і ригідність (установки з працею піддаються переробці).
Формування і зміна соціальних установок відбувається в процесі соціалізації. Соціальні установки є продуктом різних впливів, що надаються на нас з раннього дитинства сім'єю, друзями у дворі, колегами по роботі і різноманітними іншими соціальними групами. Всі наші судження, оцінки і переконання формуються під впливом особистого досвіду взаємодії з іншими людьми.
При зміні установок на людину також впливають міжособистісні контакти, але з віком посилюють свій вплив телебачення, радіо, газети та інші засоби масової комунікації. У даному випадку (з точки зору Ж. Годфруа) має місце переконуюча комунікація. Ефективність переконання установок залежить від багатьох факторів, пов'язаних з якостями людини, що передає нам інформацію (комунікатора), з особливостями цієї інформації і, нарешті, з типом реципієнта (то їсть з нашою власною особистістю).
Таким чином, чим більше довіри вселяє комунікатор, тим легше вибілили іншої людини і викликати зміну його установок. Саме тому інформація про дітей-сиріт, сприяє формуванню позитивних установок по відношенню до них, повинна надходити від поважних, авторитетних, що мають гідну репутацію людей в заслуговують довіри регіональних ЗМІ.
Відомо також, що чим привабливіше і доброзичливішим людина, що передає інформацію, і чим більше він схожий на нас, тим більший вплив він може чинити на наші установки. У відношенні радіо і телесообщеній можна помітити, що чим переконливіше повідомлення, тим швидше змінюється установка. Повідомлення, однак, не повинно дуже сильно відрізнятися за своїм змістом від думки реципієнта. З іншого боку, повідомлення надасть більш сильний вплив, якщо вдасться показати реципієнту, які драматичні події можуть відбутися, якщо він не змінить свою установку. Дуже дійсним в цьому плані виявляється страх, до якого іноді вдається реклама, - за умови, що предрекламние наслідки носять правдоподібний характер, і що одночасно пропонуються нові реалістичні рішення проблеми. Але цих двох елементів недостатньо. Найефективніше, мабуть, сполучення діє в тому випадку, якщо воно часто повторюється по радіі чи телебаченню. Щодо реципієнта важливо відзначити, що ми воспріїмчивєє до того повідомленням, яке нас близько стосується - з урахуванням ситуації, що склалася, нагальних потреб і переслідуваних нами цілей.
Розгляд впливу переконуючої комунікації на зміну установок особистості в даній роботі має велике практичне значення, так як однієї з перспективних цілей в подальшому може стати розробка теле-та радіопрограм з урахуванням виявленого змісту соціальних установок населення.
Для вивчення існуючих соціально-психологічних установок населення Ярославської області по відношенню до соціальних сиротам та можливої ​​участі в їх соціалізації мною було проведено соціальне комплексне дослідження. Воно також дозволило вивчити форми подачі і зміст інформації про дітей-сиріт в засобах масової комунікації.
Дослідження включало використання бланкових опитувальних методів (анкетування значної за обсягом вибірки), методу бесіди, проективних рісуночних методів (для репрезентативної групи випробовуваних).
Анкетування проводилось за допомогою спеціально підготовленої для цих цілей анкети. Анкета включає в себе 10 питань закритого типу, тобто для кожного питання пропонуються варіанти відповідей, з яких респондент повинен вибрати найбільш відповідні його власну думку. Якщо жоден з варіантів відповіді не влаштовує опитуваного, йому пропонується дати свій власний варіант відповіді.
Питання анкети можуть бути розділені на два смислових блоку. Перший - питання 2,5 і 9 - показує, з яких джерел люди отримують інформацію про дітей-сиріт, і наскільки вони вважають себе поінформованими з даної проблеми. Другий блок - питання 1,3, 4, 7, 8, 10 - дозволяє з'ясувати установки респондентів стосовно сиротам і різним способам взаємодії з ними.
Розроблена анкета була запропонована представникам основних соціальних верств населення. Опитування всіх категорій респондентів проводився протягом жовтня-грудня 2005 року. Після заповнення анкети з респондентами проводилася бесіда, що дозволяє уточнити їхні відповіді і представлення. Всього в дослідженні брали участь 750 чоловік. У якості респондентів виступали представники наступних шарів:
· Робочі,
· Пенсіонери,
· Підприємці,
· Працівники бюджетної сфери,
· Державні службовці,
· Студенти.
Дані категорії населення були виділені за наступними критеріями: їх представники належать до різних вікових груп, мають різний за тривалість досвід сімейного життя (і життєвий досвід в цілому); вони ведуть різний спосіб життя, мають різну частоту і широту соціальних контактів, рівень освіти і матеріального достатку і, швидше за все, різні життєві цінності як пріоритетні.
Я вважаю важливим дотримання цих умов, так як відмінності у відповідях даних груп населення дозволяє виявити, який вплив роблять такі соціяльні та соціально-психологічні фактори на подання про проблеми дітей-сиріт в нашій країні та шляхи їх вирішення. У приватному спілкуванні більшість людей демонструє переконаність у тому, що практично будь-яка проблема усиновлення або патронування дітей-сиріт, не зважаться успішно через нестачу матеріальних засобів у готельних сімей або у держави. Дуже часто подібну точку зору висловлюють у приватних бесідах і представники адміністративних структур, в тому числі і займаються питаннями усиновлення та опіки. Однак досвід інших регіонів нашої країни, а також зарубіжний досвід показує, що при прийнятті конкретного рішення про усиновлення дитини-сироти вирішальними виявляються не матеріальні чинники, а психологічні.
Анкетування проводилось анонімно, кількість питань, що уточнюють будь-які характеристики опитуваних (вік, місце роботи ит.п.) було зведено до мінімуму для забезпечення більш високого ступеня відвертості піддослідних. В анкеті присутній тільки одне питання, що стосується соціально-демографічних даних - про кількість дітей у власній родині (для студентів - про кількість дітей в батьківській родині). Дане питання також задавалося з метою підтвердити або спростувати існуючі на раціональному рівні у більшості населення уявлення, що основним мотивом усиновлення або патронування дитини-сироти є відсутність власних дітей. Знову пославшись на досвід колег в інших регіонах і зарубіжний досвід, можна стверджувати, що після того, як у дорослої людини складаються якісь стосунки з дитиною-сиротою, саме вони (відносини), а не наявність або відсутність власних дітей визначають, чи буде це спілкування продовжуватися і які форми воно прийме.
Імовірність реальної участі в усиновленні або патронування дитини-сироти представниками даних категорій населення також різна. Це дозволяє порівняти точки зору людей з різною мірою залучення в проблему.
За результатами анкетування більшість опитаних у всіх категоріях населення описують дитину-сироту як нещасного, неакуратне, жорстокого, з низьким інтелектом, замкнутого, але слухняного. «Нещасного» як базова характеристика приписується дитині-сироті практично в 100% випадків.
Переважання позитивних характеристик над негативними зустрічаються вкрай рідко. Високий інтелект дитині-сироті частіше приписують робочі, пенсіонери, підприємці та державні службовці. Робочі частіше сприймають сироту скоріше як турботливого, ніж як жорстокого. У всіх інших випадках дитині-сироті частіше приписують негативні характеристики, ніж позитивні.
З вивчених даних можна зробити висновок про те, що у переважної більшості населення склалося негативне уявлення про дитину-сироту. Сформувався образ дитини-сироти з найбільшою ймовірністю буде породжувати в дорослої людини почуття страху і провини перед ним. Спілкування в цьому випадку, швидше за все, виявиться несприятливим для обох сторін.
Слід зазначити, що існують певні закономірності формування соціальних установок, добре вивчені в соціальній психології. Соціальні установки є продуктом різних впливів, що надаються на людину з раннього дитинства сім'єю, друзями у дворі, однолітками в школі, колегами по роботі і різноманітними іншими соціальними групами. Всі судження, оцінки і переконання формуються під впливом особистого досвіду взаємодії з іншими людьми. При зміні установок на людину так само впливають міжособистісні контакти, але з віком посилюють свій вплив телебачення, радіо, газети та інші засоби масової комунікації. Отримані мною результати щодо того, як у респондентів складаються уявлення про дітей-сиріт, в цілому виявляються повністю в межах вказаної закономірності.
Уявлення про сиріт у опитаного контингенту складаються в основному завдяки передачам радіо і телебачення - 45,5%. Достатньо велика кількість людей становить думку на основі свого особистого досвіду - 33,1%. Газети і журнали впливають на думку - 21,2% опитаних.
Підприємці, працівники бюджетної сфери і державні службовці віддають явну перевагу телебаченню і радіо (63,6%; 60%; 48,4% відповідно), в той час як робочі пенсіонери орієнтуються, перш за все, на свій особистий досвід (48,6% і 48% відповідно). Студенти формують свою думку про дітей-сиріт в рівній мірі спираючись на свій особистий досвід і на теле-і радіо передачі (40% і 40%). На газети і журнали у всіх групах опитаних орієнтуються близько 20%.
У підприємців думка складається, в першу чергу, завдяки ЗМІ. Відсоток людей які складають уявлення про дітей-сиріт на основі своєї особистої думки, в цій категорії опитаних найменший - 13,6%. Він менше ніж у будь-яких опитаної групі. У найменшій мірі спираються на особистий досвід і державні службовці, серед них таких 22,6%.
Таким чином, два досить добре матеріально забезпечені категорії населення має своє уявлення про дітей-сиріт, спираючись насамперед на матеріали ЗМІ, слід зробити висновок, що телебачення може суттєво вплинути на установки і стереотипи уявлень про дітей-сиріт, існуючі у населення. При подачі іниормаціі про дітей-сиріт та їх життя слід, перш за все, використати саме цей засіб масової інформації.
Можливі причини усиновлення дитини-сироти переважна більшість опитаних вважають неможливість мати власних дітей - 69,4%. приблизно чверть опитаних декларує соціально-прийнятні мотиви - бажання допомогти ще одній дитині знайти сім'ю - 23,7%. Враховують можливість матеріальних вигод в якості можливого мотиву при усиновленні лише - 6,7% опитаних. Розкид даних між різними категоріями опитаних при відповіді на дане питання не великий.
В якості негативних сторін усиновлення більшість опитаних у всіх категоріях населення називають бюрократичну тяганину - 59,7%. Другим за частотою зустрічальності побоюванням у всіх категоріях населення є очікування зміни відносин, яке відбудеться при цьому в сім'ї (23,6%). Лише у студентів таке побоювання за частотою зустрічальності стоїть на останньому місці (16,1%), що зрозуміло, так як більшість студентів ще не мають своєї власної сім'ї і погано уявляють собі сімейне життя. Побоюються нерозуміння з боку оточуючих різні категорії опитаних різною мірою. Найменша частка таких відповідей у ​​підприємців (9,1%), у той час як приблизно п'ята частина опитаних студентів вважають це негативною стороною усиновлення (22,6%). Досить виражена орієнтація на думку оточуючих також у державних службовців - 21,2% називають це як негативного боку усиновлення, і частота зустрічальності таких відповідей приблизно дорівнює частоті зустрічальності відповідей, де посилаються на зміну стосунків у сім'ї (24,2%).
Питання: «На яких умовах Ви могли б взяти участь у житті дітей-сиріт?» Дає значний розкид варіантів відповіді. Найбільш часто зустрічається відповідь - «Брати на конкретний захід (Новий рік, свята і т. п.)», він становить 34,7%. П'ята частина опитаних вважає, що могла б брати дитину-сироту на вихідні (20,7%). 16,4% опитаних говорять про те, що могли б усиновити дитину. Проте ні в одній з категорій опитуваних ця відповідь не є найбільш часто зустрічаються. Досить високий відсоток таких відповідей дають робочі (26,7%), пенсіонери (29,4%) і студенти (22,2%), тоді як реальними усиновлювачами з більшою чи меншою часткою ймовірності з цих трьох категорій можуть стати тільки робітники. У підприємців такий варіант відповіді відсутня взагалі, працівники бюджетної сфери дають його в 4,4% випадків, а державні службовці - у 14,3%. 4,2% опитаних заявили про те, що не стануть брати участі в житті дітей-сиріт ні на яких умовах. 1,2% готові надати матеріальну допомогу.
Отримані дані говорять про те, що кількість бажаючих взяти на себе довгострокові зобов'язання по відношенню до дитини-сироті серед найбільш ймовірних можливих усиновителів невелика.
            II .6 Аналіз преси Ярославської області.
При аналізі статтею «Куди йдуть діти?», «Хочу здорового і красивого», «Візьміть назад», «півкроку назустріч» в таких друкованих виданнях як «Міські новини», «Російська газета», «Здоров'я». З'ясувалася справжня ситуація, що стосується інформації наданої ЗМІ населенню, про програму діти-сироти, про установи інтернатного типу, про усиновлених дітей.
Незважаючи на те, що тема усиновлення російських дітей громадянами інших країн останнім часом потрапила в опалу, для багатьох маленьких мешканців наших дитбудинків цей спосіб влаштування в сім'ю залишається єдиним шансом на щастя.
Важко знайти тему болючіше, ніж дитяче сирітство. Слово «сирота» в усі часи означало трагедію дитини, Сьогодні на всіх рівнях державного управління і суспільного життя активно формується розуміння того, що такий маленький людина потребує допомоги, яка не може і не повинна обмежуватися приміщенням його до дитячого закладу. Саме оптимальне вирішення долі осиротілого дитини - знайти для нього нову сім'ю.
Ярославська область в 2006 році бере на себе повне фінансове утримання дітей у дитячих будинках та інтернатах. Відразу за кількома статтями буде надана допомога прийомним сім'ям, в яких сьогодні виховується більше ста дітей. Прийомні батьки отримують з обласного бюджету компенсацію на харчування, на придбання одягу, взуття і м'якого інвентарю. 5 мільйонів рублів виділяється з обласного бюджету на поліпшення житлових умов.
10 сімей, які виховують найбільша кількість дітей, повинні отримати з бюджету матеріальну допомогу по 500 тисяч рублів.
Осиротілого дитини влаштовують у сім'ї опікунів та піклувальників. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли віку 14 років, піклування - над дитиною у віці від 14 до 18 років. Опікуни, як правило, родичі або близькі люди, які беруть на себе турботу і відповідальність по вихованню дітей, що залишилися без батьків. Це найбільш гуманний спосіб влаштування дітей, що дозволяє зберегти родинні зв'язки дитини, який росте серед близьких йому людей і в майбутньому не буде самотній. Опікун може бути призначений і з числа сторонніх для дитини громадян. В області 3283 дитини виховуються в сім'ях опікунів. Обов'язки з опіки та піклування над дітьми виконуються опікунами та піклувальниками безоплатно, але утримання дитини повністю забезпечується за рахунок коштів обласного бюджету. Опікунам та піклувальникам щомісяця виплачуються грошові кошти на утримання дітей. Сьогодні виплати становлять 3602 рубля на дитину шкільного віку і 2747 рублів на дитину дошкільного віку. При цьому зберігаються належні їм аліменти, пенсії та інші заходи соціальної підтримки, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків (безкоштовний проїзд, позаконкурсний вступ у середні та вищі навчальні заклади та ін.)
Інша форма влаштування долі осиротілих дітей - усиновлення. На усиновлення передаються діти у віці до 18 років. Це також краща форма пристрою, тому що тут інтереси дитини максимально захищені. Усиновителі стають для нього батьками, між ними встановлюються правові відносини (особисті та майнові), аналогічні існуючим між кровними батьками і дітьми. І терміни «усиновлена ​​дитина», «усиновлювачі» в подальшому не застосовуються, оскільки таємниця усиновлення дитини охороняється законом.
Прийомна сім'я - досить нова для Росії форма сімейного виховання. Вона була узаконена в 1996 році з моменту прийняття Сімейного кодексу РФ. На виховання в прийомну сім'ю передаються діти, які не досягли повноліття. Це також сприятлива для дитини форма влаштування його долі. Дитина має гідний приклад сімейних взаємин, зразок ведення сімейного господарства. Вони більш підготовленими і успішними вступають у самостійне життя. Досвід показав, що у прийомній сім'ї (порівняно з дитячим будинком) діти швидше розвиваються фізично і інтелектуально.
Зараз в області 49 прийомних сімей. З 2001 по 2004 рік утворилася 21 сім'я, протягом 2005 року 23 сім'ї, причому тільки за жовтень поточного року - 6. Динаміка явно позитивна, проте не достатня для того, щоб говорити про вирішення проблеми в найближчому майбутньому.
Для розвитку інституту прийомної сім'ї потрібно краще інформувати людей про нові можливості. Все інше вже робиться. Практика створення прийомних сімей в нашій області показує, що в тому районі, де утворилася хоча б одна сім'я, обов'язково незабаром відкриваються нові прийомні сім'ї. Показовий приклад Рибінська, Углича, Переславля, Даниловського, Переславського, Любимського, Некрасовського районів.
Думка заступника директора департаменту освіти адміністрації Ярославської області Віри Сумеркіной [21].
З недавніх пір сільські родини або сім'ї не працюють стали брати до себе вихованців дитбудинку на виховання. Батьківський праця оцінюється в три тисячі рублів, а приймака повністю утримує держава. Таким чином, дитина знаходить сім'ю, а сім'я - додатковий дохід і ще одного помічника, що особливо цінно для селян. У Угличі практика прийомних сімей заведена недавно, кілька дітей таким чином «усиновили» дитбудинку вихователі. З повноліттям хлопці повинні почати самостійне життя. Хоча розповідають, що в Рибінську одна сім'я подібним чином дала притулок десятеро дітей, всі діти виросли, надійшли у різні навчальні заклади, але на свята і канікули натовпом приїжджають до своїх прийомним батькам, як до рідного дому.
А бувають історії унікальні. Не так давно самотня жінка вирішила взяти опіку над п'ятнадцятирічним вихованців дитбудинку. Однак її батьки відмовилися пустити в квартиру «чужу дитину». У відповідь на це жінка покинула батьківський дім, зняла двокімнатну квартиру, куди й переїхала з придбаним сином.
У будь-якому випадку, долею своїх вихованців дитячий будинок цікавиться. Але випускники й самі не губляться - заходять, просять допомоги, потрапивши в складну ситуацію [22].
У трьох десятках дитячих будинків Ярославської області живуть півтори тисячі дітлахів, кинутих найближчими людьми. Справжніх сиріт з них одиниці. І хоча процес здачі дітей державі «на зберігання» в останні роки трохи загальмувався, приводів для оптимізму небагато. Місця в цих установах хоч і не святі, але теж порожні не бувають.
Нікому вже не треба доводити, що навіть самий кращий будинок дитини ніколи не замінить маленькій людині сім'ю, а тому питання усиновлення в цих установах стоять на першому місці. Відомості про кинутому або відібраному у непутящої матусі малюка відразу потрапляють в спеціальний банк даних про дітей, передбачуваних до усиновлення. Перший етап - районний банк даних, другий етап - обласний банк, третій - федеральний. Звідки черпають інформацію жителі інших регіонів Росії і іноземці. Громадяни інших держав можуть претендувати на російську дитину лише по тому в цілому вісім місяців після «зарахування» його в банк даних. Таким чином, росіянам на обдумування, всиновлювати чи ні конкретного малюка дається більше півроку.
Тим не менш, незважаючи на всі умови, створені для потенційних російських усиновителів (всім громадянам, що написав відповідну заяву і надали пакет документів, органи опіки та піклування пропонують відповідного дитини відразу після появи його в банку даних), співвітчизники приходять до якогось рішення, як правило, важко, довго і болісно. І кількість бажаючих взяти чужу дитину в сім'ю, при тому, що бездітних подружніх пар стає все більше і більше, вже кілька років не збільшується.
Заступник директора департаменту освіти адміністрації Ярославської області Віра Сумеркіна говорить: «Так от виявилося, що росіяни дуже довго ведуть підбір дітей для усиновлення. У зв'язку з високими вимогами до їх здоров'ю, зовнішності і віку. Більшість хочуть усиновити дитину до трирічного віку. Багатьох лякає неможливість встановити походження цих дітей, тому що воно зі зрозумілих причин не завжди буває зазначено в анкетних даних. Звичайно, правильніше було б підшукувати сім'ю для дитини, а не дитину для сім'ї, як ми це робимо зараз, але через невисоку активність росіян ми такої можливості сьогодні не мають ».
А в статті «Візьміть назад», автор наводить такі дані
За даними департаменту освіти, з 2000 по 2004 рік росіяни усиновили 570 знедолених маленьких жителів області, іноземці відвезли 554 дитини. Але якщо співвітчизники поповнили свої сім'ї відносно здоровими дітлахами, то 82 відсотки дітей, які дісталися «варязьким гостям», страждали природженими захворюваннями, а 18 відсотків - набутими. Росіяни подібних кандидатів на усиновлення просто обходять стороною. А значить, найбільше, що «світить» таким дітям в майбутньому - це будинок інвалідів.
З ярославського спеціалізованого будинку дитини № 1 кілька років тому усиновили в Америку хлопчика з ДЦП. Він ходив там, у спеціальних ходунках, які відмінно видно на надісланому знімку, їздить з прийомними батьками в подорожі, читає вірші та співає. А 13 років тому в ту ж Америку поїхала нещасна дівчинка Оленка, яка через найтяжчого захворювання кісткової системи в три роки не могла не те що ходити, але навіть рухатися. Цього літа вона, яка забула повністю і російську мову, і своє російське ім'я, приїжджала з прийомними батьками до батьків рідним, які коли-то, не маючи можливості вилікувати, віддали свою дитину на піклування державі. Ситуація вкрай болюча для біологічних батьків дівчинки, але факт, що вона стала повноцінною людиною, перенісши за кордоном кілька важких і, природно, дорогих операцій, не брати до уваги теж не можна. Сьогодні ця дівчина займається музикою, захоплюється фотографією [23].
З того ж будинку дитини № 1 іноземці удочерили дівчинку циганських кровей з вродженим сифілісом. Есмеральду, як тут називали за артистизм і співочий талант, до цих пір дуже тепло згадують. «Хто б її тут узяв з таким то діагнозом» - кажуть працівники установи. І сперечатися з ними важко.
Тільки що «на побивку» з Франції до колись рідної ярославський дитячий будинок приїжджали дві сестри, які прожили у Франції вже більше десяти років. Відстають у розвитку близнят удочерили люди, у яких було двоє своїх, вже майже дорослих дітей. Сьогодні дівчатка вчаться у випускному класі школи і підробляють в паризькій архітектурної майстерні, мріючи стати архітекторами або дизайнерами. Зараз оформляються документи на усиновлення хлопчика, у якого зовсім немає кистей рук. Виявилося, що в американській сім'ї, куди він повинен потрапити, стикалися з подібною проблемою, а тому знають, як доглядати і допомогти. Таких історій зі щасливим кінцем чимало.
А ось в історіях з не дуже райдужним фіналом фігурують частіше чомусь співвітчизники. Наприклад, на відміну від іноземців, ніколи ще не повертають усиновлених дітей назад в ярославські дитячі будинки, місцеві жителі це роблять досить часто. З десяток років тому удочерила бездітна пара дівчинку, а через рік доля їх ощасливила донькою рідний. Дівчатка росли разом, проте потім у родині щось надломилося, батьки стали випивати, в підлітковому віці прийомної дочки вони порадили йти на пошуки рідної матері.
Самотня бездітна жінка дуже довго вибирала дитини, металася від одного до іншого, нарешті, вибрала і ... повернула його через кілька днів, пояснивши, що собака його не прийняла. Втомлена від самотності 50-річна дама взяла під опіку 4-річного хлопчика. До дитбудинку він повернувся через місяць: дама зрозуміла, що дитина дещо відрізняється від іграшки, і пішла назад. Малюка незабаром усиновила інша сім'я. Інший сирота прожив в сім'ї два з гаком роки, коли батьки вирішили, що кілька флегматичний характер хлопчика не підходить, і теж дитину повернули. Щоб малюку було не так боляче, працівники будинку дитини по черзі брали його додому. Потім для нього, на щастя, теж знайшлися справжні тато з мамою [24].
- Таке відбувається тому, що люди часто йдуть на усиновлення не заради дитини, а заради себе: щоб була допомога у старості, було кому залишити спадщину, - вважає головний лікар будинку дитини № 1 Любов Роговська. - У цьому ж справі головне - допомогти знедоленому дитині вижити. Якщо рішення про усиновлення базується на цьому, а не на жалості до себе, улюбленого, у благополуччі усиновленої дитини можна бути впевненим.
За долею і тих, хто оселився в російських сім'ях, і тих, хто полетів за океан, три роки стежать органи опіки та піклування. За словами Віри Сумеркіной, агентства або представництва, які займалися питаннями усиновлення, регулярно зобов'язані надсилати звіти. За перший рік життя дитини в новій сім'ї до органів опіки повинні прийти два звіти з проміжком у півроку - фотографії, відеозйомки, письмові свідчення і так далі, по яких можна судити про якість життя у прийомній сім'ї. У наступні два роки звіти приходять раз на рік. На цьому зв'язок переривається, і якщо на вогник до усиновителів-росіянам представники опіки та піклування можуть при бажанні зазирнути і згодом, то дітей, усиновлених за кордон така турбота вже не торкнеться. Вся надія залишається на систему контролю, яка існує в тій країні. До цього дня негативної інформації в Ярославль не надходило.
Втім, досить часто усиновителі підтримують зв'язок з дитбудинками виключно за власною ініціативою. «Ви не уявляєте, як ми вдячні вам за Діму, - пишуть з Москви до будинку дитини № 1 щасливі батьки не менш щасливого малюка .- Дивно, скільки хорошого вам вдалося в нього вкласти - доброта, співчуття, фантазія, самостійність ... Життя стала цікавою , насиченою кожен день сповнений сенсу, якихось відкриттів, спільних забав! Навіть коли Діма засинає, ми зідзвонюємося і переказуємо, один одному останні новини - що сказав, як грав, яку нову розказку придумав ». Не кожному рідного перепадає стільки любові.
Щоб в росіянах, які все ж таки переважно іноземців хоча б з суто патріотичних міркувань, якось розворушити бажання взяти в сім'ю осиротілого дитини, в Ярославській області передбачені щомісячні виплати на дітей, які перебувають під опікою та у прийомних сім'ях.
Втім, працівники будинку дитини № 1, щодня дивляться в повні надії дитячі оченята, ура-патріотизмом не хворіють. Право на щастя і сім'ю, кажуть вони, має кожна дитина, а яка це сім'я - російська або іноземна - не важливо. Головне - щоб дитину там любили. Вісім працівників будинку дитини самі стали усиновлювачами. Та й спробуй-но холоднокровно відповісти на питання крихти, що побачила приїхав за кимось усиновителя: «За мною приїхали. Я теж додому хочу! »[25].
Аналіз регіональних ЗМІ показав: інформація, запропонована, читачам недостатньо повно розкриває, можливості усиновлення дітей-сиріт. Рідкісні у газетах публікації на тему дитячих будинків, дітей-сиріт, сімей усиновили дітей, про патронатних сім'ях немає взагалі інформації. У газетах в основному йдеться про матеріальну підтримку, про фінансування приймалень і опікунських сімей. Нічого не розповідається про внутрішні переживання дітей, які залишилися без піклування батьків, про їх творчість, про їхні успіхи. Не по однуму каналу засобів масової інформації немає правових норм усиновлення, оформлення опіки та піклування. Звідки ж людям знати, що то про дітей-сиріт якщо інформація дуже мізерна і не цікава. Ця двоїстість позиції може стати ще більше заплутаною і невизначеною, якщо форма подачі інформації про реальну ситуацію з дітьми-сиротами та позитивному досвіді сімейного влаштування в нашій області не буде більш відповідальною і професійною.
Засоби масової інформації не включені в цілеспрямовану роботу з подолання проблем соціального сирітства. Їх виступи, акції носять епізодичний характер. Хаотичний висвітлення різних тим служить в основному для залучення уваги до того чи іншого аспекту проблеми, але далі цього справа не йде, - можливо, тому, що самі журналісти не можуть змістовно розробити тему соціального сирітства.
Коло освітлюваних тем одноманітний. Це статті і телефільми про життя дітей, у дитячих будинках, за дитячу проституцію, про дітей-наркоманів. Рідше зустрічаються матеріали про суїциди, про важких підлітків, про підлітковий насильство. Теми спалахують і зникають. Рівень висвітлення цих тем говорить про те, що журналісти мають обивательські уявлення про проблеми, які викладають, і отже, тільки зміцнюють міфи, завжди присутні в суспільній свідомості. Публікації носять поверхневий характер, не розкривають коріння проблем, іншими словами, «поговорили про це і вже добре».
Формування громадянської позиції засобів масової інформації у сфері соціального сирітства - справа найближчого майбутнього. Можливостями, якими володіє ЗМІ, далеко не повністю задіяні в сфері вирішення проблем соціального сирітства. А використання їх необхідно. Серйозне формування громадської думки неможливо уявити собі без використання ресурсів, якими володіють ЗМІ. Соціальне сирітство - національна проблема, і значення громадської думки дуже велике. Залучення уваги громадськості до нових для Россі формам роботи, пояснення того, як населення могло б їх використовувати, формування ставлення до нових методів вирішення старих проблем, «приживлення» нових моделей - все це сфера діяльності ЗМІ.

Глава III. Специфіка PR-технологій спрямованих на зміну соціально-психологічних установок визначають негативне ставлення до подібних форм соціалізації дітей-сиріт
III .1 Рекомендації для фахівців у галузі ЗМІ, зацікавлених у вирішенні проблеми дитячої безпритульності
Необхідно цілеспрямовано формувати конструктивну діяльне ставлення до соціально проблемним дітям. Цьому можуть сприяти трансляція в різних формах наступних установок, і позицій:
· Дитина залишився без батьків, що потрапив на вулицю, який опинився в зоні військових дій, - це дитина, котра потрапила в біду. Його доля вимагає уваги і участі з боку держави і суспільства. Він потребує допомоги - не в ізоляції, не в покаранні, не в придушенні - у допомозі.
· Дитина, «випав з норми», - це дитина в екстремальній ситуації. Екстремальна ситуація передбачає термінове реагування і відповідні заходи. Дитина може потребувати лікуванні, спе6ціальном навчанні і т.д. не в силу ущербності своєї особистості, а у зв'язку з обставинами свого життя.
· У будь-якої дитини в будь-якому віці і будь-якому стані є можливість змінитися і повернутися до нормального життя, якщо зміниться навколишнє його середовище і обставини.
· Успішна соціалізація складних категорій дітей можлива тільки при консолідації всіх суспільних структур та інститутів.
· Повернення до нормального життя складних дітей можливо лише в умовах загальної реабілітації дитинства: в утвердженні права будь-якої дитини на самореалізацію, повагу і розвиток.
На формування такого ставлення до дітей групи ризику безумовно впливає відповідальна форма подачі інформації про всіх перерахованих вище темах регіональних ЗМІ, Тільки за цієї умови можна долучити пересічних громадян до участі у долях дітей групи ризику, до здійснення їх позитивної соціалізації.
III .2 Специфіка засобів масової інформації
Специфічні методи ЗМІ не дозволяють їм повною мірою виконувати інформаційні та аналітичні функції. Але у преси є свої завдання і функції. А функції ці складалися протягом всієї історії преси. Ця ж історія друку, потім радіо і телебачення показує, що преса виступає значною суспільною силою і, як будь-яка сила, може бути творчою, а може стати і руйнівною. І залежить від того, яким вона цілям служить, якими ідеями керується, в чиїх руках знаходиться.
Беручи участь своїми специфічними засобами у демократизації суспільства, преса залучає широку аудиторію і окремої людини в соціальне творчість, у пошук оптимальних шляхів вирішення виникаючих в житті проблем.
Тому для залучення уваги громадськості Ярославського регіону до проблем дітей-сиріт, до сімей взяли, під свою опіку дітей з дитячого будинку, доцільніше використовувати засоби масової інформації. З допомогою преси формувати позитивне ставлення до таких форм соціалізації дітей-сиріт, як прийомна сім'я, патронатна сім'я сімейний дитячий будинок. За допомогою формування громадської думки вплинути на свавілля чиновників і органів опіки. Вони потенційним усиновителям набагато ускладнюють процедуру оформлення документів, усиновителі стикаються зі стіною нерозуміння в особі чиновників.
Організовуючи відкриту взаємозв'язок між ЗМІ Ярославського регіону і безпосередньо з дитячими будинками, з сім'ями, усиновили дітей, ми дозволимо громадськості більше дізнатися, про їхнє життя, їх інтересах, і взагалі про цих людей, викликати інтерес і співпереживання до цих дітей.
Треба врахувати те, що газети за самою своєю природою постачають інформацію споживачеві «порціями» (номерами, програмами), кожна з яких повинна мати цілісну концепцію, а це вже обумовлює певний спектр інформації.
Преса, далі, за різними-організаційним, творчим та інших міркувань завжди дає відібрану з безмежного потоку інформацію, залишаючи за межами номери (передачі) якісь відомості.
А ще ж вступають в дію інші, не завжди технологічні, мотиви і рамки. Органи преси неминуче несуть на собі печатку політичних або інших інтересів і підпорядковані якимось ідеологічним цілям і завданням. Так вони за самою своєю природою змушені стояти на боці якоїсь «партії» (у широкому сенсі). Цими «партіями» можуть бути політичні організації, засновники, читацькі та глядацькі аудиторії. До того ж продукт діяльності редакції завжди залежний її співробітників і тим більше - головного редактора.

3.3. Вплив на установки по коштах ЗМІ.

У загальному плані установки можна розділити на три категорії: позитивні, негативні, нейтральні (відсутність установки). Людина схильна щось відстоювати, виступати проти чи залишатися байдужим. Дослідження показують, що у своєму ставленні до певної проблеми більшість людей, як правило, залишається нейтральним. Разом з тим існує порівняно невелика частина людей, яка рішуче її поділяє, інша частина, настільки ж малочисельна, - рішуче відкидає. Переважна більшість залишається пасивним, нейтральним, индеферентно, політики називають «мовчазною більшістю». Саме ця частина людей у ​​багатьох випадках, вирішує результат поставленого завдання. [26]
Важко змінити свідомість людини, рішуче виступає проти певної проблеми або особи. І, навпаки, легко домогтися підтримки з боку людини, відверто відстоює проблему або симпатизує особі. Саме на цю обставину звернув увагу дослідник Леон Фістінгер, коли говорив про «когнітивному дисонансі». Він, зокрема, дійшов висновку, що індивіди не виявляють інтересу до інформації, повністю не відповідає їх власної точки зору чи дисонуючих з нею, що відповідає їх власним установок або співзвучну з ними. Для досягнення своєї мети організація може спробувати усунути такий дисонанс.
Розуміння суті цієї теорії, потенційних можливостей здійснення впливу на "мовчазну більшість» набуває виняткового значення для фахівця з паблік рілейшенз, мета якого - заручитися підтримкою більшості за допомогою зрозумілої, продуманої і переконливою комунікації. Перевести людину з латентного стану (з точки зору формування установки) на стан широкої інформованості, а потім в активний стан стає справою мотивації.
Вчинки, думки, установки людей можуть мотивуватися дією різних факторів, причому кожна людина по-різному реагує на одні і ті ж обставини. Справа в тому, що мотивуючими для кожного індивіда виступають різні спонуки та потреби.
Для зміни соціально-психологічних установок населення Ярославської області, що визначають негативне ставлення до нових форм соціалізації дітей-сиріт, треба використовувати наступні правила:
1. Використовувати головне русло. Заручитися підтримкою органів влади, представництв органів опіки, представників усіх верств населення.
2. Не ображати людей, яких ми прагнемо переконати. Надавати інформацію про дітей-сиріт, про дитячі будинки, про сім'ї взяли дітей на виховання, про фінансування програми «Діти-сироти» найбільш повно, відкрито, охоплюючи весь спектр даної проблеми. Люди повинні отримувати інформацію від людини, якого вони вважають своїм. Неможливо переконати того, кого ви образили або відштовхнули від себе.
3. Використовувати моральні докази як допоміжний засіб, а не як головний аргумент. Моральні цінності змінити важко. Набагато простіше заручиться підтримкою, демонструючи практичні переваги, ніж кажучи про аморальність.
4. Не думати, що для зміни поведінки потрібно міняти установку. Дослідження психологів ставлять під сумніви припущення про те, що найближчий шлях до зміни поведінки лежить через зміну установок. Насправді ж зв'язок між установками і поведінкою часто дуже слабка.
5. Чи не закликати людей до себе, а самим іти до них. Більшість людей не цікавляться проблемами дітей-сиріт і ніколи не брали участі в їхньому житті. Тому треба розробити реалістичну стратегію, поклавшись на добру волю громадськості і вимагаючи від людей більше, ніж вони готові зробити. [27]
Виходячи із закономірностей формування громадської думки з нашої проблеми. Тому що населення Ярославської області складає своє уявлення про дітей-сиріт, спираючись, перш за все на матеріали засобів масової інформації, слід зробити висновок, що телебачення може суттєво вплинути на установки і стереотипи уявлень про дітей-сиріт, існуючі у населення. При подачі інформації про дітей-сиріт та їх життя слід, перш за все, використати саме цей засіб масової інформації.
Тому головним завданням організації PR-процесу є встановлення плідних ділових відносин з друкованими та електронними засобами масової інформації. Завоювання поваги та довіри з боку працівників цих важливих ланок спілкування з громадськістю здатне у багато разів збільшити потрібний нам ефект.
Використання преси в програмах PR-передбачає в кінцевому рахунку якісь зміни в суспільній думці чи суспільній свідомості хай навіть і певної аудиторії. Це вплив на аудиторію визначають двома поняттями: дієвість і ефективність.
Дієвість - це швидка реакція громадськості або органів управління на виступи преси.
А під ефективністю розуміється ступінь досягнення поставлених цілей і задоволення аудиторії адресованої їй інформацією. Тому кожен виступ, як і взагалі газету, передачу, програму з метою PR треба готувати з розрахунком на реальну аудиторію. Для цього журналіст повинен знати її соціальні запити і потреби в інформації про ті чи інші факти чи події.
Сюди ще ставляться близькість до запитів аудиторії. Зараз помітна прогматізація суспільної свідомості, інтерес до реальних проблем. Тому, «вхопившись» за них, можна вивести своє завдання PR на високий рівень.
За словами Алешиной І. В.овам Алешиной, - 2001 .- 528________________________________________________________________________________________________ поряд з орієнтацією на конкретну аудиторію як найважливішої умови ефективності відображення, де враховується своєрідності каналу передачі інформації і ставлення до нього аудиторії.
Важливою умовою сприйняття матеріалу є розгляд у ньому проблем та ідей на динамічній ситуації, на конфлікті.
Гарну можливість досягнення ефективності дає і дискусійність матеріалу. Дискусія - це, перш за все повагу до людини, з якою журналіст говорить. Вона вчить правильно розуміти дійсність, думати, застосовувати вироблені плани на життя. У дискусії треба уникати повчальності, доктріннічества і підводити самого читача до висновку. І, звичайно, повинна бути установка на позитивні цілі. [28]
Для забезпечення успішного сприйняття недостатньо подавати інформацію один раз; її треба повторювати. При цьому слід внушаемое доводити до свідомості кожного разу по-новому, варіативно, із змінами способів подачі, а нову ідею можна вписати в стару, в тому числі у вигляді полеміки з нею.
У роботі з аудиторією важливо також враховувати рівень її освіти, культури. І чим ці рівні нижче, тим з меншим бажанням аудиторія включається в роздуми з приводу тих чи інших проблем і в пошук причин їх виникнення, а потім і усунення; вона, навпаки, віддає перевагу прості пояснення і легені, і швидкі рішення.
Інформація ще повинна бути зрозуміла аудиторії і враховувати що складається в ній століттями емоційну мову.
Настрій на той чи інший результат у процесі реалізації програм PR визначає вибір жанру, логічних, образних і інших можливостей досягнення ефективності. У цілому ефективність як результат практичної роботи з пресою і самої преси з аудиторією можна розглядати на різних рівнях:
- Окремого засобу масової інформації або навіть журналіста;
- За категоріями або регіонах;
- Всієї системи засобів масової інформації.
Ці рівні взаємопов'язані, але для кожного з них можуть бути свої підходи.
У програмах PR необхідно передбачати використання різних засобів масової інформації та координацію їх зусиль. Це передбачає узгодження змісту і «родових» можливостей публікацій друку, передач радіомовлення, телебачення - тобто об'єднання всіх галузей журналістики в безперервно функціонує ціле. Але таке співвідношення видів журналістики у функціональному сенсі, звичайно, не є, незмінним, адже окремі функції конкретного засобу масової інформації в реальній ситуації можуть мінятися, як ірреальні завдання PR-програм.
Концентрація уваги аудиторії на найважливіших проблемах, події та явища соціальної дійсності за допомогою повторення (природно, у специфічній формі) найбільш цінних для суспільства матеріалів по всіх каналах масової інформації та очищення публікацій, радіо-і теле передач з одночасним усуненням дублюючої, вже відомої аудиторії, інформації складають суть майстерності та професіоналізму журналіста. Взагалі професіоналізм журналістів полягає не в «літературних завитках», а в точному аналізі явищ соціальної практики (звичайно при дотриманні всіх названих вище доданків майстерності).
І, з іншого боку, непрофесіоналізм робить виступи преси в кращому випадку даремним.
Так що, вибираючи для програм PR той чи інший засіб масової інформації, потрібно добре знати його особливості, загальну стратегію, позицію, тематику, тираж, географію, склад аудиторії та інші характеристики, включаючи особливості випуску кінцевої продукції.
Таку роботу з випуску номера газети, журналу, інформаційних матеріалів в агентствах або книг у видавництвах ведуть в редакціях. При всьому відмінностей редакцій, їх технологію можна розділити на творчий і виробничі процеси. Але розділити умовно, бо вони обидва переплетені і залежні один від одного.
До творчим елементам належить пошук теми, збір матеріалу, вибір жанру, використання образних і логічних засобів. У редакціях ця робота ведеться головним чином у тематичних відділах. У відділи ПР-фахівці можуть приносити свої матеріали або ініціювати підготовку нових.
Використання преси в програмах PR спочатку визначає тему і фактаж бедующего матеріалу, а ось жанр і образні або логічні засоби менш детерміновані. У принципі, можуть бути використані будь-які жанри: замітка, репортаж, інтерв'ю, стаття, нарис.
Для цього треба знати особливості кожного з них і вміти ці особливості використовувати.
Засоби масової інформації поширюють інформацію, норми, цінності, засвоєння яких необхідно для створення та справжньої участі громадян у житті держави і суспільства. Преса створює середовище з двох потоків інформації - «зверху» і «знизу». Інформація «зверху» несе дані про державні та адміністративних рішеннях («прямий зв'язок»), інформація «знизу» («зворотний зв'язок») - про тои, як ці рішення сприймаються, які потреби керованих. Так преса закономірно включена в систему державного управління і поряд з владою законодавчою, виконавчої та судової набуває статус «четвертої влади».
Використовуючи актуальний інформаційний привід необхідно збільшити обсяг інформації в газетах та інших друкованих виданнях Ярославського регіону, як показав аналіз преси, статей про дітей-сиріт, про прийомних сім'ях, дуже мало і ця інформація досить убога. У газетах в основному йдеться про матеріальну підтримку сімей, які взяли дитину на виховання з дитячого закладу. Дуже мало говориться про те, як дітям живеться в прийомних сім'ях, як дітям живеться в дитячому будинку, про внутрішні переживання цих дітей.
Також для створення сприятливого інформаційного приводу можна влаштовувати періодично тематичні виставки виробів зроблених руками дітей-сиріт. Запрошувати на кожну таку виставку представників органів влади, благодійні фонди, представників засобів масової інформації та широку громадськість.
На місцевому телебаченні створити цикл передач піднімають тематику дитячого сирітства, психологічного внутрішнього світу дітей, які залишилися без піклування батьків. Привернути увагу громадськості, щоб люди відгукнулися на заклик потримати дітей, хоча б своєю зацікавленістю.
Так само можна використовувати в хороших наміри деякі техніки навіювання які описані в книзі Г. Шіллера «Маніпулятори свідомості»: культивування видимості достовірності джерела, обробка лідерів громадської думки, облік групових норм; використання принципу винагороди та покарання; монополія джерела інформації; використання візуальних символів влади ; порушення емоції, вживання в контексті слова «ми», що створює відчуття спільності, взаємної довірливості; наклеювання «ярликів», перенесення властивості одного об'єкта на інший, перенос приватного факту в сферу узагальнення і т.д [29].
Один із прийомів навіювання, який використовується в сучасній журналісткою практиці, - створення резонансу, Суть якого полягає в тому, що експлуатується схильність аудиторії гостро реагувати на расові, етнічні, релігійні ситуації. Аудиторія вважає, що сигнали виходять з неї самої, а не із зовнішнього джерела. Інформація може не відразу викликати реакцію. У свідомості будуть відбуватися непомітні кількісні зміни, які в подальшому можуть призвести до значних зрушень. Тут не можна ігнорувати ні особистісні, ні соціальні фактори. [30]
На основі вище сказаного я пропоную на місцевому телебачення розробити цикл передач зачіпають тему сирітства. І зробити це у дискусійному варіанті.
Таким чином роль ЗМІ дуже велика в справі залучення суспільної уваги до проблеми соціального сирітства в цілому, у спонуканні ініціатив у цій сфері, у подоланні усталених міфів, які дісталися країні від комуністичного минулого, в поляризації нових більш гуманних поглядів, які визнають цінність людського життя, особистості , сім'ї, в залученні населення до участі у вирішенні проблем, наприклад, у сфері профілактики сирітства або професійної замещающей турботи.
Мої пропозиції стосуються програми «Діти сироти», наступні: по-перше - збільшити обсяг інформації в ЗМІ, про цю програму, по-друге - інформацію давати більш докладно, і в позитивному ключі, по-третє - інформація повинна бути яскравою, такою, що запам'ятовується, мати родзинку.


Висновок
Проведене дипломне дослідження дозволило зробити наступні висновки:
Я визначила основні характеристики дітей-сиріт, як особливої ​​соціальної групи дітей, що потребує соціальної підтримки. Фактичний стан справ сьогодні близько до катастрофічного. Бурхливі соціальні зміни в країні призвели до того, що кількість дітей-сиріт постійно зростає при загальному зниженні чисельності населення.
Необхідність розвитку альтернативних форм виховання дітей-сиріт в даний час не викликає сумнівів. Це в першу чергу, пов'язано з тим, що установи для цих дітей, навіть за наявності великого діапазону можливостей і високої кваліфікації педагогів не можуть у достатній мірі забезпечити умови для компенсації комплексу депріваціонних симптомів. Відбувається порушення спілкування дитини, що живе в дитячому будинку, з дорослими, що фіксується на всьому протязі дитячого періоду розвитку і навіть у дорослому житті. У дитини, що живе в школі-інтернаті, немає прагнення приймати і виконувати завдання вчителів, але є прагнення будь-якою ціною привернути до себе увагу, наголошується примітивність і нерозбірливість форм спілкування. Тому оптимальною формою виховання таких дітей стає прийомна сім'я, патронатна сім'я або сімейний дитячий будинок. Оскільки сім'я є важливим чинником для повноцінного розвитку дитини.
Діяльність сім'ї як соціального інституту спрямована на задоволення фундаментальних, життєво важливих соціальних потреб. Це комунікації в суспільстві, виробництво товарів та послуг їх розподіл, відтворення членів суспільства та їх соціалізація, соціальний контроль і порядок, безпеку членів суспільства і соціальна стабільність.
Завдяки вихованню дітей родина не тільки розростається сама, але і підтримує безперервність, людських поколінь, їх фізичну і духовну пріемственность. Сім'я утворює первинну навколишнє середовище у розвитку індивіда. Сім'я формує у дитини уявлення про соціальні зв'язки, і прилучення дитини до основних суспільним цінностям, морально-культурним стандартам поведінки. Система цінностей засвоюється дитиною, перш за все, завдяки його спілкуванню з батьками у перші сім років його життя. У сім'ї діти навчаються соціально-одобрюваного поведінки, пристосування до оточуючих, побудова взаємин, прояв емоції і почуттів. Здатність членів сім'ї приймати дитину як істоти з унікальними характеристиками в більшій мірі впливає на його представленні про самого себе.
Сім'я задовольняє індивідуальні потреби членів і в той же час регулює їх поведінку у відповідь на вимогу соціуму. Інститут сім'ї - найважливіший посередник у взаємозв'язку особистості і суспільства.
Тому на всіх рівнях влади питання усиновлення дітей-сиріт, забезпечення їм повноцінного майбутнього стоїть на першому місці. В освітніх програмах відбувається реконструкторізація наявних систем освіти, створюються нові типи та види установ для підтримки дитинства. Готуються педагоги, які спеціалізуються на виховання дітей у дитячих будинках.
У Ярославській області в 1996р. був створений Центр з усиновлення та піклування департаменту освіти, здійснює функції щодо забезпечення прав і законних інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків. Необхідність розробки заходів, для поліпшення умов життя дітей-сиріт обумовлена, загостренням проблеми соціального сирітства. Крім того, склалася система державних установ інтернатного типу знаходяться в суперечності з гарантованим кожній дитині право на сім'ю.
У ЗМІ інформація про дітей-сиріт найчастіше висвітлює наступні проблеми: дитяча безпритульність; зростаюча кількість дитячих будинків; альтернативні форми виховання дітей-сиріт. При аналізі текстів публікацій за темою безпритульності було виділено дві форми подачі інформаціі.1 група - це інформація, яка змушує цурається цих дітей. І впроваджує негативну установку в свідомість аудиторії, вселяє ідеї про генетичну, психічної та інтелектуальної неповноцінності сьогоднішніх сиріт. І те що більшість дітей-сиріт нездатне повернуться до нормального життя. 2 група - інформація, спрямована на те щоб співпереживати, співчувати знедоленим дітям. У ній немає пропозиції щодо вирішення проблем безпритульності.
Останнім часом у центральній пресі починають з'являтися статті, в яких обгрунтовується наступна точка зору - виховання дітей сиріт у прийомних або опікунських сім'ях дає кращі результати, ніж у державних сирітських закладах. Вітчизняна і світова практика    доводять:   гарантії благополучного майбутнього дитини-сироти в сім'ї значно вище, ніж влаштованого в установі. Той же досвід свідчить, що виховання і утримання дитини-сироти в сім'ї обходиться державі і суспільству значно дешевше, ніж в установі.
Я пропоную скористатися PR-програмою включає в себе всі різнобічні методи підтримки програми «Діти-сироти».
Використовуючи актуальний інформаційний привід необхідно збільшити обсяг інформації в газетах та інших друкованих виданнях Ярославського регіону, як показав аналіз преси, статей про дітей-сиріт, про прийомних сім'ях, дуже мало і ця інформація досить убога.
Також для створення сприятливого інформаційного приводу можна влаштовувати періодично тематичні виставки виробів зроблених руками дітей-сиріт. Запрошувати на кожну таку виставку представників органів влади, благодійні фонди, представників засобів масової інформації та широку громадськість.
На місцевому телебаченні створити цикл передач піднімають тематику дитячого сирітства, психологічного внутрішнього світу дітей, які залишилися без піклування батьків. Привернути увагу громадськості, щоб люди відгукнулися на заклик потримати дітей, хоча б своєю зацікавленістю.

Список використаних джерел літератури
I. Джерела
1. Сімейний кодекс Російської Федерації. Остання редакція. - М.: Юрайт-Издат, 2005. - 77с. - (Правова бібліотека).
2. Постанова «Про матеріальну підтримку сімей, які усиновили (удочерили) дітей» від 28.06.2005 № 387
3. Положення «Про порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги сім'ям, які усиновили (удочерили) дитину з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»

II. Література
4. Альошина І.В. Паблік рилейшнз для менеджерів. Підручник. М.: ІКФ «ЕКМОС», 2002р. - 480с.
5. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. / / Г.М. Андрєєва М.: 1996р. - 380С.
6. Байбородова Л.В. Подолання труднощів соціалізації дітей-сиріт: навчальний посібник / Байбородова Л. В. Ярославль, 1997, 201 с. 16.
7. Блек С. Паблик рилейшнз. Що це таке? / Пер. з англ. М., Новини, 1990 р. - 240с.
8. Богомолова Н.Н. Соціальна психологія друку, радіо і телебачення. М.: МГУ, 1991. - 127с.
9. Борі В. Ю., Коваленко О. В. Культура і масова комунікація. - М.: 1986. - 530с.
10. Буянов М.І. Дитина з неблагополучної родини: Записки дитячого психіатра: Кн. для вчителів .- М.: Просвещение, 1988 .- 207 с. 68
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Диплом
306.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Характерні риси інформаційної підтримки програми діти-сироти в ярославських регіональних
Діти-сироти в нашому суспільстві
Діти сироти в нашому суспільстві
Характерні риси олігополій
Сутність і характерні риси антропосоціогенезу
Характерні риси афінської демократії
Характерні риси іншої економіки
Витоки і характерні риси древніх цивілізацій
Причини і характерні риси сучасної інфляції
© Усі права захищені
написати до нас