Характеристика економічного потенціалу підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
  ВСТУП .. 3
1. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА .. 4
2. Аналітичні можливості в системі управління економічним потенціалом підприємства .. 9
ВИСНОВОК .. 16
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ... 17

ВСТУП
Діяльність економічного суб'єкта (підприємства) являє собою складну систему, яка формалізується і описується показниками і спрямована на підтримку, а частіше - на підвищення свого економічного потенціалу. Забезпечити чітку роботу системи дозволяє грамотне управління. Процес управління відрізняється многосложность функцій і елементів. Система управління виконує такі функції, як планування, організація, регулювання, стимулювання і контроль. Виконання цих функцій здійснюється через прийняття управлінських рішень, які повинні бути своєчасними і обгрунтованими. Обгрунтованість управлінських рішень забезпечує своєчасний і якісний аналіз потенціалу підприємства.
Поняття «економічний потенціал», пов'язано з походженням його від латинського слова «potentia» - прямий переклад якого - можливість, потужність, прихована сила.
У самому загальному розумінні потенціал - це сукупність наявних засобів, можливостей, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, використані для досягнення певних цілей.

1. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
Проблема аналізу економічного потенціалу підприємства є вкрай актуальною, оскільки економічний потенціал суспільства характеризує лише загальний стан, загальні закономірності розвитку, не розкриваючи при цьому характер процесів, що протікають безпосередньо на підприємствах. Для побудови прогнозів і розробки стратегій розвитку, складання планів, прийняття ефективних управлінських рішень необхідно мати об'єктивну інформацію про стан і тенденції розвитку економічного потенціалу підприємства. Однією з проблем аналізу потенціалу підприємства слід вважати відсутність єдиного визначення даної категорії.
Дана економічна категорія розглядається з різних позицій, і відповідно, має різні підходи до аналізу економічного потенціалу підприємства. Аналіз економічного потенціалу, за своєю сутністю, потрапляє в розряд комплексного. Звідси виникає необхідність обгрунтування відправних методологічних принципів комплексного аналізу і вибору методики оцінки економічного потенціалу підприємства.
У зв'язку з цим актуального значення набувають такі аспекти даної проблеми.
- Виділення поняття і основних чинників, що характеризують економічний потенціал підприємства;
- Теоретичне обгрунтування підходів і принципів комплексного аналізу економічного потенціалу;
- Розвиток методики оцінки економічного потенціалу підприємства.
У залежності від системи економічних відносин економічний потенціал представляє наступне: в плановій економіці - виробничу потужність господарюючого суб'єкта (тобто спільну роботу виробничих ресурсів (матеріальних і трудових) з випуску продукції). Об'єктом аналізу економічного потенціалу підприємства можна розглядати його виробничу потужність, але при цьому слід враховувати, що в основі розрахунку виробничої потужності знаходиться схема технологічного процесу, індивідуальна продуктивність обладнання, а також тимчасова складова, тобто дається оцінка лише виробничого комплексу. Фінансовий, інвестиційний, соціальний та інші фактори залишаються поза сферою обліку. У той час як при визначенні величини економічного потенціалу облік цих складових необхідний. У цьому випадку підприємство розглядається не лише як виробнича система, а більш повно, як система, здатна розвиватися й адаптуватися до мінливих умовах зовнішнього середовища.
У ринковій економіці - економічний потенціал зводиться до поняття «бізнес», «оцінка бізнесу». Дійсно якщо розглядати бізнес як підприємницьку діяльність, взаємозв'язок його з економічним потенціалом очевидна. Аналізуючи ці поняття, можна виявити значну кількість спільних моментів і визначити існуючі між ними відмінності:
- Поняття «економічний потенціал» та «оцінка бізнесу» стали актуальними лише в період переходу до ринкового господарювання, що пов'язано з появою різних форм власності;
- Як оцінка бізнесу, так і оцінка економічного потенціалу підприємства передбачають застосування загальних підходів і методик, якими можна домогтися комплексної оцінки всього економічного потенціалу підприємства;
- Обидва поняття являють ресурси підприємства;
- Одиницями вимірювання потенціалу підприємства та бізнесу є вартісні показники;
- Незважаючи на те, що теоретичні підходи до оцінки бізнесу загальновизнана, практичне проведення його оцінки в умовах високої невизначеності, як і у випадку оцінки економічного потенціалу, є однією з найбільш складних завдань.
Разом з тим, між цими поняттями існують і відмінності. Так, у процесі аналізу економічного потенціалу слід враховувати, що всі елементи потенціалу знаходяться в більшій залежності, ніж компоненти, досліджувані при оцінці бізнесу, для яких характерний структурний підхід. Крім цього, можуть виникнути розбіжності у цілях оцінки, що полягає в тому, що оцінка економічного потенціалу найчастіше відбувається для визначення власних можливостей підприємства з метою підвищення ефективності управління підприємством і подальшого оптимального використання (реалізації) виявленого і оціненого потенціалу. Цілі ж оцінки бізнесу більш різноманітні:
- Визначення вартості підприємства у разі його купівлі-продажу;
- При реструктуризації підприємства: злиття, поглинання, ліквідації, виділення самостійних підприємств з холдингових систем;
- У разі страхування підприємства;
- Для здійснення інвестиційних проектів розвитку бізнесу, в цьому випадку для їх обгрунтування необхідно знати вихідну вартість підприємства в цілому, його власного капіталу, активів.
Таким чином, з огляду на перераховані цілі, бізнес може бути об'єктом угоди, тобто товаром зі всіма властивими йому властивостями. Також відмітною моментом є той факт, що оцінка економічного потенціалу може проводитися силами працівників оцінюваного підприємства, тоді як оцінка бізнесу передбачає пред'явлення конкретних вимог до оцінювача, а саме: наявність сертифікату від професійної організації, певного досвіду роботи і обов'язковість виконання умов укладеного договору. Відмінністю може бути та обставина, що в дослідженні та виявленні потенціалу підприємства зацікавленість виникає з боку керівника, власника, працівників або акціонерів даного підприємства, а при оцінці бізнесу кількість зацікавлених осіб збільшується. Це можуть бути керівники, акціонери, інвестори, держава, кредитори, страхові фірми і так далі.
У ході ресурсного підходу, економічний потенціал розглядається як сукупність використовуваних у виробництві продукції ресурсів, засобів і предметів виробництва. У даному випадку аналізується тільки ресурсна складова економічного потенціалу. Ресурси є основою розвитку економічного потенціалу будь-якого підприємства. З закономірності систем випливає, що в результаті взаємодії всіх ресурсів, що складають систему, в процесі діяльності починає діяти ефект цілісності, тобто виходять нові властивості, якими кожен окремий вид ресурсу не має. Оцінка зводиться до визначення вартості доступних ресурсів, а рівень використання визначається відношенням отриманого результату до обсягу застосованих для цього ресурсів.
Можна також виділити результативний підхід, який визначає економічний потенціал як здатність підприємства освоювати, переробляти наявні ресурси для задоволення суспільних потреб. Результат діяльності підприємства визначається наявністю у нього будь-якого виду потенціалу і його умілим використанням. Здатність розвитку соціально-економічної системи ототожнюється з поняттям «економічний потенціал». Як тільки організація починає підтримувати наявний економічний потенціал в стійкому стані і, можливо, розвивати його, вона отримує «стійку конкурентну» перевагу. Аналіз в даному випадку зводиться до того, що аналізується і оцінюється максимальну кількість благ, яке підприємство може зробити при даній кількості і якості, будову ресурсів.
Економічний потенціал підприємства розглядається і з точки зору резервів поліпшення виробничо-господарської діяльності економічного суб'єкта (резервний підхід). У переносному, широко використовується в аналізі сенсі цього слова, резерви - це невикористані можливості підвищення ефективності виробництва, посилення дії факторів, які сприяють зростанню ефективності господарювання, і усунення негативного впливу інших факторів. Виявлення резервів в такому розумінні і визначення реальних шляхів і термінів їх мобілізації є основними завданнями економічного аналізу потенціалу підприємства.

2. Аналітичні можливості в системі управління економічним потенціалом підприємства

Діяльність підприємства здійснюється під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища, отже, аналіз формування економічного потенціалу дозволяє виявити резерви збільшення його, як внутрішні, так і зовнішні.
Внутрішнє середовище підприємства формується під впливом явищ, які безпосередньо впливають на процес виробництва продукції (послуг). Структура підприємства, його культура і ресурси, у складі яких першорядне значення має персонал, його знання, здібності, мистецтво взаємодії - всі ці фактори мають місце в межах підприємства, але наявність їх не може бути оцінений у грошовому вимірі. Ефективне використання трудового потенціалу робить істотний вплив на досягнення мети підприємства, і використання даного потенціалу також має враховуватися при побудові моделі формування економічного потенціалу підприємства та прийнятті управлінських рішень. Проблема управління трудовим потенціалом і особливо питання його оцінки в складі економічного потенціалу мало вивчені і потребують додаткового дослідження.
Планування подальшого розвитку діючого підприємства здійснюється, як правило «від досягнутого». У цьому випадку базою для планування діяльності підприємства є досягнутий економічний потенціал та виявлені резерви, не використані при його формуванні. У свою чергу, наявність невикористаних резервів визначається в результаті економічного аналізу. Таким чином, можливості подальшого розвитку підприємства визначаються результатами аналізу економічного потенціалу.
Практика показує, що при прийнятті управлінських рішень менеджеру необхідно мати результати аналізу наявного економічного потенціалу. Всебічний аналіз наявного економічного потенціалу, сформованого в результаті використання різних ресурсів, є інструментом для прийняття управлінських рішень щодо збільшення економічного потенціалу. При цьому необхідно враховувати, що діяльність підприємства є відповіддю на самі різні впливи ззовні. Все вирішують конкретні особливості - сукупність обставин, що впливають на діяльність підприємства в конкретний період часу. Тому дуже важливо виокремити ті можливості і прийоми, застосування яких здатне активно сприяти досягненню мети.
Зміна економічного потенціалу за певний період часу зумовлено особливими формами руху матерії, властивими підприємству, які відображають підприємство у вигляді математичної моделі. Така модель визначає систему формування можливостей підприємства, узагальнених у грошовому вимірювачі у вигляді економічного потенціалу. Наявність, рух, використання ресурсів (механічне, фізичне, хімічне та ін рух) сприймається як економічний. Етапи проходження через підприємство предметів праці від заготовляння через стадії переробки і до передачі готового виробу одержувачу фіксуються у вигляді зміни форм вартості. Формалізувати діяльність підприємства нам дозволяє бухгалтерський облік.
Бухгалтерський облік формує систему показників або математичну модель, що характеризує діяльність підприємства за певний період часу і його потенціал на певну дату.
Якими б показниками ми не оцінювали можливості підприємства, у цілому потенціал має використовуватися для досягнення мети діяльності підприємства. В якій мірі і наскільки ефективно використовується потенціал підприємства - це питання, які вирішує економічний аналіз.
Функції управління можуть реалізуватися за наявності необхідного потенціалу у підприємства. У результаті постає питання про створення необхідного потенціалу для подальшого розвитку підприємства, яке можна вирішити, якщо визначити резерви, що дозволяють підвищити ефективність діяльності підприємства, які забезпечують приріст власності.
Економічний аналіз тісно пов'язаний з плануванням і прогнозуванням діяльності підприємства. Він, будучи засобом обгрунтування планів, також є і засобом контролю за їх виконанням.
Загальноприйнято економічний аналіз класифікувати за тимчасовим принципом: ретроспективний і перспективний аналіз. Щодо аналізу економічного потенціалу ретроспективний аналіз - це аналіз формування економічного потенціалу за минулий період, який дозволяє виявити невикористані резерви. Перспективний аналіз включає в себе оцінку економічного потенціалу, що дозволяє виявити можливості діяльності підприємства.
Найбільш повна і достовірна інформація про потенціал підприємства станом на певну дату і про процес його формування за певний проміжок часу в грошовому вимірі представлена ​​в бухгалтерській (фінансової) звітності. Бухгалтерський облік економічного потенціалу здійснюється у вартісному вимірі. Максимізація економічного потенціалу тісно пов'язана з процесами управління власністю.
Власність підприємства у вартісному вираженні характеризує майновий потенціал. У свою чергу, вартісна характеристика майнового потенціалу порівнюється з сумою капіталу і зобов'язань, що і дає уявлення про фінансовий стан підприємства.
Актив балансу з більшим чи меншим ступенем точності і відповідності реальної ситуації характеризує економічний потенціал у вартісному вираженні, а пасив відображає відносини, що виникають в процесі залучення коштів.
Найбільш важливими завданнями оцінки економічного потенціалу підприємства є:
- Оцінка прибутковості (рентабельності капіталу);
- Оцінка ступеня ділової (господарської) активності підприємства;
- Оцінка фінансової стійкості;
- Оцінка ліквідності балансу і платоспроможності підприємства.
На практиці аналіз проводиться для визначення ступеня фінансової стійкості підприємства, оцінки ділової активності та ефективності підприємницької діяльності з метою прийняття найбільш оптимальних рішень, що стосуються діяльності підприємства.
Основними функціями аналізу економічного потенціалу є:
- Об'єктивна оцінка майнового потенціалу та фінансового стану, а також фінансових результатів, ефективності, ділової активності об'єкта аналізу, тобто чинників, що визначають збільшення економічного потенціалу;
- Виявлення чинників і причин досягнутого стану та отриманих результатів;
- Підготовка та обгрунтування прийнятих управлінських рішень в галузі фінансів і виробничої діяльності;
- Виявлення і мобілізація резервів поліпшення і збільшення економічного потенціалу.
У кінцевому рахунку, віднесення підприємств до тієї чи іншої групи з точки зору їх перспективності буде істотно залежати від порівняльного ваги виробничих і фінансових критеріїв оцінки, тобто від того, віддаємо Чи ми перевагу виробничим або фінансовим результатам діяльності.
Сучасний стан аналізу фінансово-господарської діяльності можна охарактеризувати як досить грунтовно розроблену в теоретичному плані науку. В даний час існує велика кількість різних методик проведення економічного аналізу діяльності економічного суб'єкта.
Для того щоб економічний аналіз мав практичне застосування, він повинен бути, з одного боку, комплексним, тобто охоплювати всі сторони економічного процесу і виявляти всебічні причинні залежності, що впливають на діяльність організації. З іншого боку, аналіз повинен забезпечити системний підхід, коли кожен досліджуваний об'єкт розглядається як складна, постійно змінюється система, що знаходиться під впливом ряду факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.
Зросла потреба в оцінці та аналізі фінансового стану економічного суб'єкта зумовила розвиток економічного аналізу господарської діяльності у взаємозв'язку з фінансовим аналізом.
Основним джерелом інформація для проведення аналізу результату фінансово-господарської діяльності є бухгалтерська звітність, на підставі якої будується алгоритм факторного аналізу зміни економічного потенціалу за звітний період.
Показник забезпеченості активів власним капіталом характеризує результат діяльності підприємства і визначає стан економічного потенціалу. Даний показник визначає стійкість фінансового стану підприємства, відображає його конкурентоспроможність (платоспроможність, кредитоспроможність) у виробничій сфері і, отже, ефективність використання вкладеного власного капіталу.
На результат діяльності підприємств впливають як економічні, так і організаційні чинники. Крім того, підприємства як самостійні економічні суб'єкти господарської діяльності мають право розподіляти результати діяльності, тобто прибуток, мають економічну свободу у виборі партнерів і роблять цей вибір виходячи тільки з цілей економічної доцільності і власної вигоди. Таким чином, аналізуючи результат діяльності підприємства, необхідно визначити взаємозв'язок і взаємозумовленість усіх елементів фінансово-господарської діяльності.
Аналіз результату фінансово-господарської діяльності включає в себе статичний і динамічний аналіз.
Узагальнивши досвід вітчизняних і зарубіжних вчених і практиків, можна запропонувати наступну послідовність дослідження, в основі якого лежить діалектичний метод пізнання дійсності:
- Збір і обробка економічної інформації;
- Побудова моделі результату фінансово-господарської діяльності;
- Оцінка активів та джерел їх формування;
- Факторний аналіз результату фінансово-господарської діяльності;
- Виявлення резервів розвитку економічного суб'єкта;
- Висновки та пропозиції.
Факторний аналіз результату фінансово-господарської діяльності проводиться в такій послідовності:
1. Оцінка зміни стійкості фінансового стану.
2. Оцінка ступеня впливу на фінансову стійкість зміни величини необоротних активів, матеріальних оборотних кошти і власного капіталу.
3. Оцінка ступеня впливу на фінансову стійкість використання ресурсів.
4. Оцінка ступеня впливу на фінансову стійкість отриманого у звітному періоді доходу.
5. Оцінка ступеня впливу на фінансову стійкість витрати звітного періоду.
6. Оцінка ступеня впливу на фінансову стійкість ефективності діяльності підприємства.
Стійкість фінансового стану визначається відношенням величини власного капіталу до суми необоротних активів та матеріальних оборотних коштів. В оцінці стійкості фінансового стану «бере участь» тільки частину економічного потенціалу, при цьому певною мірою стійкості відповідає платоспроможність підприємства, що випливає з балансового рівності.
Інвестиції власного капіталу насамперед здійснюються у необоротні активи (нематеріальні активи, основні засоби, довгострокові фінансові та нефінансові вкладень). Що залишився після інвестицій власний капітал авансується в матеріальні оборотні кошти. Наявність необоротних та матеріальних оборотних активів повинно бути обгрунтовано. У свою чергу, потреба у власному капіталі повинна забезпечуватися в основному за рахунок ефективного використання наявних на підприємстві активів. Таким чином, визначається модель фінансової стійкості.
Оцінка фінансового стану господарюючого суб'єкта за таким синтетичному показнику, як коефіцієнт забезпеченості активів власним капіталом, дозволяє розглядати фінансовий стан організації як результат фінансово-господарської діяльності.

ВИСНОВОК
Економічний потенціал - це категорія ширша, ніж просто ресурси, резерви або виробнича потужність. Потенціал по своїй суті зорієнтований на цілеспрямоване співвіднесення внутрішнього і зовнішнього в своєму об'єкті. Одне тільки внутрішній стан підприємства, без відносній його адаптації до зовнішнього середовища в контексті своїх цілей, без прив'язки внутрішніх можливостей до цих цілей і вихідної позиції підприємства в зовнішньому середовищі, не сприяють досягненню поставлених цілей.
Здатність підприємства забезпечувати своє довгострокове функціонування є результат діалектичної єдності ресурсів підприємства і результату їх використання.
Термін «потенціал» відображає сукупні силові можливості в досягненні різних цілей в різних областях діяльності підприємства. На основі вищесказаного можна зробити висновок, що економічний потенціал - це здатність господарюючого суб'єкта ефективно використовувати наявні ресурси в досягненні поставлених цілей, а також альтернативні можливості збереження свого становища і подальшого розвитку в майбутньому, пов'язані зі здатністю менеджерів контролювати і аналізувати ситуацію, адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища.
Аналіз економічного потенціалу підприємства повинен носити комплексний характер, оскільки потенціал створюється завдяки поєднанню кількох чинників (ресурси, резерви, результати, підприємницькі здібності), які й виступають об'єктами аналізу економічного потенціалу. Комплексний аналіз дозволить дати узагальнюючу оцінку ефективності використання економічного потенціалу, наявність і зріст якого визначає конкурентоспроможність підприємства, служить гарантом ефективної реалізації управлінських рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
І ЛІТЕРАТУРИ
Джерела
Опубліковані
1. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: методи й процедури .- М.: Фінанси і статистика, 2001. - 560 с.
2. М.С. Атлас, К.Н. Лебедєва. Питання про зміст економічних понять. / / Вісник Фінансової академії. 2000. № 3 (15) - С.6-16.
3. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. посібник для вузів / Під ред. проф. М. П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 471 с.
Література
1. Соколов Я.В. Основи теорії бухгалтерського обліку. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 496 с.
2. Коментар до міжнародних стандартів фінансової звітності / Палій В.Ф. - М.: Аскер, 1999. - 352 с.
3. Економічний аналіз: Підручник для вузів / Під ред. Л. Т. Гіляровський. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 527 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
50.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка фінансово-економічного потенціалу підприємства
Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
Комплексний аналіз використання економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства
Загальна характеристика підприємства і аналіз кадрового потенціалу
Дослідження рівня використання економічного потенціалу організації
Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної
Характеристика туристично рекреаційного потенціалу Швейцарії
Характеристика природно-ресурсного потенціалу Росії
Характеристика туристично-рекреаційного потенціалу Швейцарії
© Усі права захищені
написати до нас