Фіскальна політика держави 4

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти Республіки Білорусь
УО "Полоцький державний лісовий технікум"
Контрольна робота
ВАРІАНТ № 98
з дисципліни
Основи економічної теорії
учня 4 курсу заочного відділення 45 групи
Шифр П - 45
Спеціальність "лісове господарство"
Дата отримання роботи технікумом ____________
Оцінка _______________
(Залік, не залік)
Дата перевірки ________________
Підпис викладача ___________

Зміст

Охарактеризуйте розділи економічної теорії: мікро-та макроекономіка, світова економіка. 3
Опишіть функції і види підприємств. 4
Викладіть завдання фіскальна політика держави, опишіть основні інструменти політики. 7
Фіскальна політика Республіки Білорусь в умовах переходу до ринку 10
Використана література. 17

Охарактеризуйте розділи економічної теорії: мікро-та макроекономіка, світова економіка

Економічна теорія - це суспільна наука, яка вивчає економічні відносини, що складаються при взаємодії людей і окремих соціальних груп у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і нематеріальних благ з метою задоволення необмежених потреб при обмежених ресурсах на різних рівнях економіки. Отже, предмет економічної теорії досить великий.
У зв'язку з цим виділяють наступні розділи економічної теорії як науки (рис.1).
Світова
економіка
(Інтерекономіка)
Еволюція економічної думки, об'єкт і предмет економічної теорії, функції, економічна система, ринок, конкуренція ...
Поведінка
окремих
економічних суб'єктів
Попит і пропозиція, теорія споживання, чинники виробництва, витрати, дохід, прибуток, конкуренція, власність, ціноутворення ..
Функціонування національної економічної системи в цілому
Національна економіка, макроекономічну рівновагу і нестабільність, економічне зростання, фінансова та грошово-кредитна системи ...
Економічні відносини
у світовому
співтоваристві


ref SHAPE \ * MERGEFORMAT
Перший з них - загальна економічна теорія - вивчає загальні принципи функціонування економіки, розкриває загальну теорію економічних систем та їх структури, дає характеристику основних типів, видів і моделей економічних систем, визначає загальні чинники, умови, елементи, сфери економіки, їх особливості та ефективність функціонування , а також загальні тенденції розвитку.
Мікроекономіка - частина економічної теорії, що вивчає окремі відособлені економічні одиниці: підприємства, фірми, окремі ринки, а закони їх функціонування.
Макроекономіка - частина економічної теорії, яка вивчає сукупність і взаємозв'язок усіх економічних процесів, здійснюваних усіма економічними суб'єктами на рівні національної економіки.
Світова економіка вивчає економічні взаємозв'язки між країнами, регіонами світу, міжнародними союзами і об'єднаннями держав.
Відмінною рисою будь-якої науки, у тому числі й економічної теорії, є, поряд з особливим предметом вивчення, застосування певних методів дослідження.

Опишіть функції і види підприємств

Під підприємством розуміється: "самостійний господарюючий суб'єкт, що володіє правами юридичної особи, який на основі використання трудовим колективом майна, виробляє і реалізує продукцію, виконує роботи, надає послуги. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб". Кожне підприємство як юридична особа має свій статут, бухгалтерський баланс, свій розрахунковий рахунок в банку.
Підприємства виконують такі функції:
задоволення потреби в певних видах продукції та послуг (це основна функція підприємств);
максимізація прибутку;
оновлення виробництва, його технічної бази і асортименту продукції;
раціональне використання ресурсів;
своєчасне реагування на зміну попиту і у зв'язку з цим збільшення або скорочення обсягу виробництва, поліпшення якості вироблюваної продукції, зменшення витрат виробництва.
Підприємства в економічній системі класифікуються за різними ознаками, серед яких найбільш істотну роль грає угрупування, що базується на формі власності. Можливе здійснення різних видів діяльності і різні способи організації підприємства зумовлюють множинність господарсько-правових форм (таблиця 1).
Таблиця 1.
Основні ознаки класифікації підприємств
Класифікаційна ознака
Види підприємств
Галузева приналежність
Промислові
Сільськогосподарські
Транспортні
Підприємства зв'язку
Підприємства торгівлі
Підприємства охорони здоров'я та ін
Форма власності
Державні
республіканської власності
комунальної власності
Приватні
Організаційно-правовий статус
Підприємства-товариства
повні товариства
командитні товариства
Підприємства-суспільства
відкриті акціонерні товариства
закриті акціонерні товариства
товариства з обмеженою відповідальністю
товариства з додатковою відповідальністю
дочірні і залежні товариства
Виробничі кооперативи
Унітарні
засновані на правах господарського відання
засновані на правах оперативного управління (казенні підприємства)
Мета діяльності
Комерційні
Некомерційні
Вид діяльності
Підприємства матеріального виробництва
видобувні
переробні
підприємства вантажного транспорту
складські
торговельні (оптова та роздрібна торгівля) і ін
Підприємства сфери послуг
банки
страхові компанії
підприємства пасажирського транспорту
консалтингові фірми
підприємства охорони здоров'я
підприємства освіти
підприємства організації дозвілля та ін
Тривалість виробничого циклу
Безперервний виробничий цикл
Перервний виробничий цикл
Кількість видів (структура) виробленої продукції (склад типів продукції)
Багатопрофільні (універсальні)
Спеціалізовані
Комбіновані (змішані)
Вузькоспеціалізовані (виробляють обмежену кількість товарів)
Ступінь концентрації (розмір)
Великі
Середні
Малі
Характер впливу на предмет праці
Видобувні
Переробні (обробні)
Економічне призначення продукції
Виробничі
Невиробничі
Стійкість виробничого процесу в часі (можливість цілорічної роботи)
Сезонні
Несезонні (цілорічної дії)
Домінуючий фактор здійснення діяльності (вид витрат)
Трудомісткі
Матеріаломісткі
Енергоємні
Капіталомісткі
Високі і т.д.
Участь іноземного капіталу
Спільні
Іноземні
Національні

Викладіть завдання фіскальна політика держави, опишіть основні інструменти політики

Фіскальна (бюджетно-податкова) політика держави являє собою сукупність заходів, спрямованих на управління державним бюджетом, державними витратами і оподаткуванням.
Таблиця 2.
Основні види та інструменти державного регулювання економіки
Види політики
Регулюючі інструменти
Фіскальна (бюджетно-податкова)
оподаткування;
дотації;
субсидії;
пільги;
санкції.
Монетарна (грошово-кредитна)
купівля-продаж державних цінних паперів;
зміна резервної норми комерційних банків;
зміна облікової ставки (ставки рефінансування).
Зовнішньоекономічна
управління обмінним курсом;
система зовнішньоторговельних тарифів та пільг;
ліцензування зовнішньої торгівлі.
Соціальна
адресна система соціального захисту;
трансфертні платежі;
компенсація та індексація поточних витрат;
система соціальних гарантій.
Монетарна (грошово-кредитна) політика - це сукупність заходів, які вживаються в грошово-кредитній сфері з метою упорядкування попиту на гроші і пропозиції грошей для досягнення стабільного економічного розвитку.
Соціальна політика - це політика, спрямована на реалізацію Програм зайнятості, надання допомоги малозабезпеченим верствам населення та багатодітним сім'ям, на забезпечення постачання населення всіма необхідними товарів і послуг, розвиток сфери освіти, медичного обслуговування, соціального страхування і культури.
Зовнішньоекономічна політика держави являє собою комплекс заходів з регулювання експортно-імпортних операцій.
Для впливу на соціально-економічні процеси держава використовує дві основні групи методів: прямі і непрямі. Методи прямого впливу змушують тих, хто діє в ринковій економіці, приймати рішення, засновані не на самостійному економічному виборі, а на приписах держави. Пряме державне регулювання здійснюється за допомогою законодавчих актів і заснованих на них дій виконавчої влади. Пряме втручання держави в економіку виражається в тому, що воно як володар значних коштів є найбільшим інвестором і власником.
Непрямі методи передбачають формування загальних умов господарювання, а також відповідної економічної зацікавленості суб'єктів господарювання у здійсненні певних дій. При цьому, право приймати ті чи інші рішення залишається за самими господарюючими суб'єктами. Непряме втручання держави в ринкову економіку здійснюється за такими напрямами, як:
стимулювання інвестицій;
забезпечення повної зайнятості;
стимулювання експортно-імпортних операцій;
вплив на загальний рівень цін з метою його стабілізації і, особливо, на рівень цін на соціально значущі товари і послуги;
підтримання сталого економічного зростання;
перерозподіл доходів.
Для проведення непрямого втручання держава вдається, головним чином, до фіскальної і монетарної політики.
Суб'єктами державного регулювання виступають учасники ринкової економіки (установи, підприємства і фірми, населення), з допомогою яких здійснюються регулюючі заходи.
Об'єктами державного регулювання є сфери, галузі економіки, регіони країни, а також ситуації та явища соціально-економічного життя, де виникли або можуть виникнути труднощі і проблеми, вирішення яких потребує державного втручання. Серед основних об'єктів державного регулювання можна виділити наступні:
економічне зростання;
зайнятість населення;
грошовий обіг;
ціни;
наукові дослідження та їх впровадження;
умови конкуренції;
підготовка і перепідготовка кадрів;
соціальне страхування;
навколишнє середовище;
зовнішньоекономічні зв'язки.

Фіскальна політика Республіки Білорусь в умовах переходу до ринку

З метою прискорення економічного зростання, контролю над зайнятістю та інфляцією, держава здійснює фіскальну політику, або бюджетно-податкову політику.
Фіскальна політика - це комплекс державних заходів з регулювання національної економіки за допомогою державних витрат і податків.
За характером впливу на економіку розрізняють стимулюючу і стримуючу фіскальну політику.
Стимулююча фіскальна політика - здійснюється в період спаду виробництва для його пожвавлення шляхом збільшення державних витрат або зниження податків.
Стримуюча фіскальна політика - проводиться в умовах інфляції, для чого і вдаються до скорочення урядових витрат і збільшення податків.
За рівнем участі уряду країни у вирішенні макроекономічних проблем розрізняють дискреційну фіскальну політику та автоматичну фіскальну політику, чи політику вбудованих стабілізаторів. В основі автоматичної фіскальної політики лежить механізм вбудованих стабілізаторів, під якими розуміються такі заходи, які змушують економіку працювати в режимі саморегулювання.
Вбудовані стабілізатори автоматично реагують на зміну в економіці без необхідності прийняття будь-яких заходів з боку уряду. До вбудованих стабілізаторів відносяться: автоматичні зміни податкових надходжень, зміна системи посібників з безробіття і соціальних виплат. Так, в період спаду в економіці зниження податків буде його гальмувати, тому що відбувається збільшення сукупного попиту. Під час економічного підйому збільшення податків зменшить сукупний попит. Що стосується допомоги з безробіття і різних соціальних виплат, то вони перешкоджають різкого скорочення сукупного попиту навіть у період економічного спаду. У період підйому економіки і скорочення безробіття виплата різних допомог або припиняється, або зменшується, що стримує сукупний попит.
Однак вбудованих стабілізаторів недостатньо для того, щоб подолати циклічні коливання в економіці. З цією метою держава проводить дискреційну фіскальну політику - свідомі, цілеспрямовані зміни в області державних витрат і податкової системи. Основними інструментами дискреційної фіскальної політики є: зменшення державних витрат, зміна податкових ставок. Збільшення державних витрат веде до розширення сукупного попиту, а їх зменшення - до його скорочення. У свою чергу, збільшення податкових ставок веде до зниження реальних доходів підприємств, фірм та населення і, отже, до скорочення їх витрат і сукупного попиту. Зниження податкових ставок розширює сукупний попит.
Фіскальна політика в Республіці Білорусь має ряд особливостей, серед яких можна виділити: проведення стримуючої фіскальної політики, що пов'язано з інфляційними процесами в національній економіці; спробу скоротити витрати, за допомогою вдосконалення системи оподаткування збільшуючи доходи; дефіцит державного бюджету, що ускладнює поведінку дійсної фіскальної політики.
Протягом останніх років перед фіскальною політикою в Республіці Білорусь стояли наступні цілі: плавне протікання перехідного періоду, стимулювання ділової активності. До теперішнього моменту пріоритет віддавався першої мети, тобто бюджетно-податкова політика носила "фіскально-захисний" характер, при якому держава прагнула забезпечити високу ступінь соціально захисту населення, прямої підтримки підприємств (фірм) і цінового регулювання. Це вимагало значних витрат і відповідно - високих податків.
У результаті виникло явище "втоми" національної економіки від високих податків, що знайшло своє вираження у зниженні темпів виробничо - інвестиційної діяльності, низькою збирання податкових платежів, погіршенні фінансового стану господарюючих суб'єктів, стимулювання ухилення від сплати податків.
З метою усунення даних недоліків фіскальна політика в Білорусі пропонує наступне:
• раціональне поєднання фіскальної, регулюючої і стимулюючої функцій податкової системи;
• створення захисту від подвійного оподаткування;
• досягнення справедливості в оподаткуванні;
• вжиття заходів щодо підвищення рівня власності податків, у тому числі адресна робота з великими неплатниками податків;
• розмежування республіканських і місцевих податків;
• скорочення неефективних бюджетних витрат;
• використання практики бюджетного секвестрування (обмеження), що передбачає спрямування бюджетних коштів на селективну соціальний захист малозабезпечених верств населення, підтримку охорони здоров'я, освіти і науки;
• використання прогресивного світового досвіду з метою гармонізації (створення порівнянних податкових законодавств, що дозволяють забезпечити рівні конкурентні умови) та уніфікація (узгодження ставок основних податків та їх видів) податкових в рамках СНД та ЄС
Тест.
1. Що з перерахованого нижче не в змозі вирішити ринок?
А) Ефективний розподіл виробничих ресурсів
Б) Перерозподіл доходів між багатими і бідними
В) Оптимальне використання результатів НТР
Г) Свободу вибору виробників і споживачів
2. В якості об'єктів ринкових відносин виступають:
А) Споживчі товари
Б) Матеріальні блага і послуги
В) Фактори виробництва
Г) Всі відповіді вірні
3. Ринок факторів виробництва включає:
А) Ринок споживчих товарів і послуг
Б) Ринок засобів виробництва і робочої сили
В) Ринок цінних паперів
Г) Всі відповіді вірні
4. Основна функція інфраструктури ринку полягає в тому, щоб:
A) Сприяти зниженню витрат виробництва
Б) Перерозподіляти доходи на користь найбідніших верств населення
B) Пов'язувати один з одним усі сфери виробництва і обміну товарів Г) Забезпечувати повну зайнятість населення
5Риночная економіка це:
A) Поняття, тотожне поняттю "ринок"
Б) Економіка, яка базується на загальності товарно-грошових відносин
B) Економіка, де має місце товарне виробництво Г) Економіка, де має місце прямий товарообмін
II. Вірно-невірно
Чи вірні наступні твердження
I. Вільний час не є нормальним товаром з точки зору еластичності попиту за доходом (вірно)
2. Крива пропозиції має негативний нахил (невірно)
Ринкова пропозиція визначається як сума індивідуальних пропозицій (вірно)
Зростання пропозиції означає переміщення кривої пропозиції вправо вниз (вірно)
5. При зростанні цін на кукурудзу крива пропозиції гречки зрушиться вправо (невірно)
III. Складіть пари з визначень і понять
а) - витрати, що існують при нульовому обсязі випуску
А. Рентабельність виробництва
б) - відхилення маси прибутку до всього авансованого капіталу
Б. Постійні витрати
в) - сума грошової виручки, що приходить на одиницю продукції
В. Економічні витрати
г) - дорівнюють сумі бухгалтерських та неявних витрат
Г. Середній дохід
д) - зміна загального доходу в результаті зміни обсягу випуску і реалізації на одну додаткову одиницю
Д. Граничний дохід
Відповідь:
а - Б;
б - Д;
в - А;
г - В;
д - Г.
IV. Завдання (вправа). Доповніть таблицю.
Фактори, що впливають на зсув кривої попиту (нецінові фактори).
Зміна цін на інші товари:
А) Зростання цін на товари - замінники
Р
d 1

d
0 Q d
Зростання попиту
Б) Зниження цін на товари - замінники
Р
d
d 1
0 Q d
зниження попиту
В) Зростання цін на доповнює товар
P
d
d 1
0 Q d
зниження попиту
г) Зниження на доповнює товар
P
d 1
d
0 Q d
зростання попиту
2. Зміна доходів покупців:

А) Збільшення доходів покупців
P
d 1
d
0 Q d
зростання попиту
Б) Зниження доходів покупців
P

d
d 1
0 Q d
зниження попиту

Використана література

1. Зубко Н.М., Зубко А.М. Економічна теорія. - Мн., 2001.
2. Економічна теорія: Системний курс: Учеб. посібник / За ред.Е.І. Лабковича. - Мн., 2000.
3. Аношин Р.М., Воронін І.В. Економіка, організація і планування виробництва в лісгоспах - М. 1984
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
58.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Фіскальна політика держави 2
Фіскальна політика держави
Фіскальна політика держави 5
Фіскальна політика держави 3
Бюджетно фіскальна політика держави
Бюджетно-фіскальна політика держави
Фіскальна політика держави 2 Напрями фіскальної
Фіскальна політика держави та її роль у державному регулюванні економіки
Техніко-екноміческій аналіз. Економічний ріст і фіскальна політика держави
© Усі права захищені
написати до нас