Фінансування залізничного транспорту на прикладі Тюменського відділення дороги

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ


Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... 5

1. Finanzierung in Deutschland ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 8

1.1. Gliederung der Finanzierungsquellen ... ... ... ... ... ... ... ... .... 8

1.2. Die Selbstfinanzierung ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

1.2.1. Die Ruckflussfinanzierung ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11

1.2.2.Die Uberschussfinanzierung ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12

1.3. Die Einlagenfinanzierung ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13

1.3.1. Die Beteiligungsfinanzierung ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13

1.3.2. Die Kreditfinanzierung ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

1.3.2.1. Das Kennzeichende der Kreditfinanzierung .. 14

1.3.2.2. Kurzfristige Kreditfinanzierung ... ... ... ... .... 15

1.3.2.3. Langfristige Kreditfinanzierung ... ... ... ... .... 15

1. Фінансування в Німеччині ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17

1.1. Класифікація джерел фінансування ... ... ... ... ... 17

1.2. Самофінансування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

1.2.1. Фінансування за рахунок зворотного припливу

коштів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20

1.2.2. Фінансування за рахунок надлишків ... ... ... ... ... ... .. 21

1.3. Фінансування за рахунок вкладів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

1.3.1. Пайова фінансування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

1.3.2. Кредитне фінансування ... ... ... ... ... ... ... ... .... 23

1.3.2.1. Характерні прикмети кредитного

фінансування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

1.3.2.2. Короткострокове банківське

кредитування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 24

1.3.2.3. Довгострокове кредитне

фінансування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

2. Система фінансування залізничного транспорту .... 26

2.1. Доходні надходження, тарифи і доходи залізних

доріг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29

2.1.1. Доходні надходження і тарифи на залізних

дорогах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

2.1.2. Доходи залізниць ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 38

2.1.2.1. Доходи від перевезень Тюменського ... ... .... 39

відділення дороги

2.1.2.2. Місцеві доходи станцій Тюменського

відділення дороги ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 48

2.1.2.3. Доходи від підсобно-допоміжної

діяльності Тюменського відділення

дороги ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51

2.1.2.4. Місцеві доходи залізниці

по Тюменській відділенню дороги ... ... ... 52

2.2. Витрати залізниці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 54

2.3. Прибуток і його розподіл ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 66

2.4. Фінансові взаємовідносини між відділенням

і управлінням залізниці ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76

2.5. Фінансові взаємовідносини між відділенням

дороги і його структурними підрозділами ... ... ... ... 78

3. Удосконалення системи фінансування ... ... ... ... .... 83

4. Безпека і екологічність проекту ... ... ... ... ... ... ... ... .. 87

4.1. Форми державної звітності з охорони

праці, їх зміст і порядок заповнення ... ... ... ... .. 87

4.1.1. Форма № 1-т (умови праці) ... ... ... ... ... ... ... .... 88

4.1.2. Форма № 7-травматизм і додаток до форми

№ 7-травматизм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 95

4.2. Експертиза робочого місця економіста ... ... ... ... ... ... .. 104

4.2.1. Шум ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 104

4.2.2. Фактори характеризують мікроклімат ... ... .... 105

4.2.3. Освітлення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 105

4.2.4. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі

фактори ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 106

4.2.5. Пожежонебезпека ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 108

4.2.6. Надзвичайні ситуації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 108

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 110

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 111


ВСТУП


Транспорт - одна з найбільш важливих галузей матеріального виробництва. Матеріальний характер транспортного виробництва - це те спільне, що об'єднує транспорт з іншими галузями. Продовжуючи виробничий процес всіх галузей, транспорт пов'язує всі галузі, а також різні райони країни в єдине народногосподарське ціле. Держава буде використовувати транспорт в якості одного з найважливіших інструментів для вирішення кардинальних соціально - економічних проблем.

Виробництво будь-якої продукції пов'язане з витратами живої і матеріалізованої праці, які в сукупності називають витратами виробництва. Транспортні витрати народного господарства являють собою сукупні витрати суспільної праці на перевезення вантажів і пасажирів, які відображаються в цінах (тарифах) на послуги, що надаються транспортом у сфері обігу та у сфері виробництва. Поточні витрати, пов'язані з перевізної діяльністю залізничного транспорту називають експлуатаційними.

Транспорт за здійснення ним перевізної діяльності, виконання вантажно-розвантажувальних та інших робіт (зберігання вантажу і багажу, експедиційні операції тощо), пов'язаних з перевезеннями отримує виручку за системою спеціальних тарифів і додаткових зборів. За її рахунок відшкодовуються експлуатаційні витрати транспортних підприємств і організацій, а також утворюються грошові накопичення. Це відшкодування і є фінансування на залізничному транспорті. Визначимо, що таке фінансування залізничного транспорту. Це один з найважливіших принципів господарського розрахунку на найбільш розвиненою його стадії, характерною для ринкової економіки. При фінансуванні за рахунок виручки від реалізації продукції (послуг) не тільки покриваються поточні витрати (собівартість), але і забезпечується розширене відтворення, тобто всі види інвестицій, а також спрямування коштів на соціально-економічний розвиток підприємств залізничного транспорту.

У літературі є, досить різні один від одного за змістом, поняття фінансування. Раніше під фінансуванням розумілося безповоротне надання грошових коштів на розвиток підприємства, соціально-культурні заходи та інші громадські потреби за рахунок фінансових ресурсів підприємств. Фінансування носило строго цільовий характер і здійснювалося в міру виконання встановлених планів, за умови дотримання режиму економії і під фінансовим контролем [27, с.1418]. Існувало також і таке поняття, що фінансування - це довготривале придбання позикових коштів з нагоди особливих подій, таких як підстава і розширення виробництва [35, с.184].

Сьогодні існують визначення фінансування, які розширюють і частково змінюють попередні поняття. Деякі автори зараховують до фінансування всі процеси, які торкаються забезпечення потреби в капіталі підприємства без руху грошових коштів. Під останнім розуміється забезпечення потреби в капіталі з коштів самого підприємства. Тобто фінансування підприємства - це всі необхідні заходи для підтримки фінансової рівноваги підприємства. Іноді до фінансування також відносять повернення позикових коштів.

В економіці, де гроші використовуються як засіб обміну, придбання виробничих факторів вимагає грошових коштів. Ось чому завданням підприємства є - стежити за тим, щоб необхідні виробничі фактори були придбані за рахунок грошових коштів, відповідно до цілей підприємства. З цих причин, а також з огляду на специфіку залізничного транспорту, визначення фінансування, як покриття поточних витрат за рахунок виручки і забезпечення розширеного відтворення, ставиться на передній план.

У тісному зв'язку з фінансуванням залізничного транспорту стоїть поняття фінанси підприємств залізничного транспорту. Фінанси транспорту є найважливішим елементом господарського механізму, комерційного розрахунку, основою ринкової економіки і товарно-грошових відносин. Вони являють собою систему регульованих економічних відносин, пов'язаних з утворенням і використанням грошових ресурсів для потреб виробництва та відтворення. Призначення фінансів - обслуговування грошовими ресурсами планомірно організованого кругообігу коштів доріг, відділень, підприємств, організацій і установ залізничного транспорту.

Фінансова діяльність підприємства транспорту спрямована на створення фінансових ресурсів для його виробничого і соціального розвитку, забезпечення зростання прибутку за рахунок збільшення продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення використання виробничих фондів, підвищення якості перевезень, робіт, послуг.


1.FINANZIERUNG IN DEUTSCHLAND

Fur uns ist Deutschland als Staat mit der hoch entwickelten Wirtschaft sehr interessant, sofern unsere Wirtschaft eine Erfahrung der Existenz unter Marktbedingungen braucht.

Die Tatigkeit des Betriebs steht bei der Marktwirtschaft in engen Zusammenhang mit der Finanzierung. Finanzierung wird als Beschaffen und Bereitstellen von Zahlungsmitteln fur betriebliche Zwecke der verschiedensten Art definiert.

1.1.Gliederung der Finanzierungsquellen

Die meisten der zu den einzelnen Zeitpunkten im Betrieb fur Auszahlungen gleich welcher Art bereitgestellten Zahlungsmittel stammen in der Regel aus dem Verkauf der betrieblichen Leistungen auf den Absatzmarkten und der Verausserung nicht mehr benotigter - meist materieller - Anlage-und Umlaufguter sowie aus dem fruher Dritten vorubergehend gewahrter Zahlungsmittel. Von diesen Zahlungsmittel ist im allgemeinen wiederum der grosste Teil nur der Ausgleich fur diejenigen Zahlungsmittel, die seinerzeit fur den Erwerb der fur die Leistungserstellung und-verwertung benotigten produktiven Faktoren ausgegeben wurden oder den Darlehensnehmern zur Verfugung gestellt worden waren. Insoweit wird hier von Ruckflussfinanzierung die Rede sein.

Insbesondere konnen jedoch die aus den Absatzmarkten der betrieblichen Leistungen in den Betrieb fliessenden Zahlungsmittel diejenigen Zahlungsmittel ubersteigen, die seinerzeit fur den Erwerb von Produktionsfaktoren aus dem Betrieb abgeflossen sind. Das durch den Umsatzprozess in den Betrieb gelangte Mehrgeld ist ein Uberschuss der eingenommenen uber die ausgegebenen Zahlungsmittel. Deshalb soll in diesem Zusammenhang von Uberschussfinanzierung gesprochen werden.

Ruckflussfinanzierung und Uberschussfinanzierung bilden zusammen die Selbstfinanzierung. Mit dem Begriff Selbstfinanzierung wird zum Ausdruck gebracht, dass die Aufbringung der bereitgestellten Zahlungsmittel durch den Betrieb "selbst", das heisst ohne zusatzliche Beanspruchung der Eigentumer des Betriebes oder fremder Kreditgeber, erfolgt.

Eine grundsatzlich andere Moglichkeit der Finanzierung besteht darin, die zu einem bestimmten Zeitpunkt benotigten Zahlungsmittel als Einlagen von Dritten zu besorgen. Diese Finanzierung wird als Einlagenfinanzierung bezeichnet. Wird dem Begriff Selbstfinanzierung als Oberbegriff von Ruckfluss-und Uberschussfinanzierung der Begriff Innenfinanzierung vorgezogen, so ist anstelle des Begriffs Einlagenfinanzierung der Begriff Aussenfinanzierung ublich. Geschieht die Zurverfugungstellung gegen den Erwerb von Eigentumerrechten am Betrieb, so wird von Beteiligungsfinanzierung gesprochen, andernfalls von Kreditfinanzierung.

Die Abbildung 1 zeigt die Gliederung der Finanzierungsarten nach den Finanzierungsquellen.

Finanzierung


Selbstfinanzierung Einlagenfinanzierung

(Oder Innenfinanzierung) (oder Aussenfinanzierung)


Ruckflussfinanzierung Beteiligungsfinanzierung


Uberschussfinanzierung Kreditfinanzierung


Abb.1. Die Gliederung der Finanzierungsarten nach den Finanzierungsquellen


Uber die hier vorgestellte Gliederung der Finanzierungsarten nach den Finanzierungsquellen hinaus sind in der Literatur auch Gliederung gebrauchlich, die auf den Begriffen Eigen-und Fremdfinanzierung aufbauen. Beide Finanzierungsarten fuhren zu einer Erhohung des Kapitalvolumens, im einen Falle des Eigen-, im anderen des Fremdkapitals. Um alle Finanzierungsquellen vollstandig auflisten zu konnen, wird in den einschlagigen Darstellungen meist die Ruckflussfinanzierung, als eine Finanzierung ohne Veranderung des Kapitalvolumens, zusatzlich gezeigt, oft als Finanzierung aus oder durch Vermogensumschichtung oder auch aus oder durch Kapitalfreisetzung bezeichnet.

In der Abbildung 2 wird der Bezug zu Innen-und Aussenfinanzierung klargestellt.

Finanzierung


Fremdfinanzierung Eigenfinanzierung Finanzierung aus

Vermogensumschichtung


Kredit-Beteiligungs-Uberschuss-

finanzierung finanzierung finanzierung


Aussenfinanzierung Innenfinanzierung


Abb.2. Der Bezug zu Innen-und Aussenfinanzierung


Teilweise werden in der Literatur noch weitergehende Unterteilungen vorgenommen. So wird die Finfnzierung aus Ruckstellungen als eine besondere Form der Fremdfinanzierung eigens herausgestellt, daneben die Finanzierung aus Abschreibungen, die zur Ruckflussfinanzierung (oder, je nach der Terminologie, zur Finanzierung aus Vermogensumschichtung oder aus Kapitalfreisetzung) zahlt.


1.2.Die Selbstfinanzierung


1.2.1.Die Ruckflussfinanzierung (Finanzierung

ohne Veranderung des Kapitalfonds)

Das besondere Charakteristikum der Ruckflussfinanzierung besteht darin, dass bei ihr der Kapitalfonds des Betriebes nicht erhoht wird und damit durch Ruckflussfinanzierung ein gestiegener Kapitalbedarf nicht befriedigt werden kann. Die hereinflossenen Zahlungsmittel stellen nur Wiedergewinnung solcher Zahlungsmittel dar, die fruher an Dritte fur Sach-und Dienstleistungen, die zur Durchfuhrung betrieblicher Prozesse benotigt wurden, gewahrt oder Dritten vorubergehend uberlassen worden waren. Es findet also lediglich eine Wiederbereitstellung freigesetzter, bisher investierter Zahlungsmittel statt.

Eine besondere Bedeutung kommt im Rahmen der Ruckflussfinanzierung dem zeitlichen Auseinanderklaffen von Einsatz und Reinvestition oder Betriebsmittel-Potenialfaktoren zu. Geht man davon aus, dass die Erlose der Gesamtheit der mit Hilfe bestimmter Produktionsfaktoren erstellten Leistungen die in diesen Produktionsfaktoren gebundenen Zahlungsmittel freizusetzen haben, so ergibt sich das Bild, dass wahrend der Nutzungszeit von Betriebsmittel-Potentialfaktoren in den Umsatzerlosen laufend wieder Zahlungsmittel in den Betrieb zuruckfliessen , zunachst jedoch zur Reinvestition in diesen Betriebsmittel-Potentialfaktoren nicht benotigt werden. Dem Betrieb stehen also bis zur spateren Reinvestition vorubergehend ursprunglich investierte Zahlungsmittel zur freien Verfugung, ohne dass das Leistungserstellungsvermogen pro Periode beeintrachtigt wurde.

Die vorubergehend freien Zahlungsmittel konnen bis zum Zeitpunkt der Reinvestition, sofern sie nicht als Zahlungsmittel vorgehalten werden sollen, entweder dem betrieblichen Kreislauf entzogen oder aber fur andere betriebliche Investitionen bereitgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass im Zeitpunkt der notwendigen Reinvestitionen die Zahlungsmittel wieder freigesetzt sind oder Zahlungsmittel entsdivchender Hohe anderweitig beschafft werden konnen. Im ersten Falle kann der Betrieb das bisherige Volumen der Leistungserstellung vorubergehend mit geringerem Kapitaleinsatz bewaltigen, wahrend sich im zweiten Falle - bei gleichem Kapital - vorubergehend eine Erweiterung der betrieblichen Kapazitat ergibt.

1.2.2.Die Uberschussfinanzierung

Uberschussfinanzierung ist die Bereitstellung derjenigen Teile der aus den Absatzmarkten in den Betrieb geflossenen Zahlungsmittel, die den Umfang der zuzurechnenden fruheren Auszahlungen ubersteigen. Sie setzt also stets einen - pagatorischen, das heisst auf der Grunglage nicht kompensierter Ein-und Auszahlungen errechneten - Gewinn voraus. Da ein Gewinn fur einzelne Prozesse und Perioden des Betriebs exakt nicht bestimmt werden kann, sondern sich lediglich erst am Ende des betrieblichen Lebens fur dessen Totalperiode ermitteln lasst, kann - wie oben schon betont - uber den Anteil der Uberschussfinanzierung an der Selbstfinanzierung einer Periode objektiv nichts gesagt werden.

In der Literatur wird im allgemeinenen ohne Erortrerung der dargelegten Einwande die Hohe der Uberschussfinanzierung einer Periode mit der Hohe des ausgewiesenen Periodengewinns gleichgesetzt.

Die Uberschussfinanzierung findet in dem Augenblick statt, in dem im Betrieb Zahlungsmittel aus dem Umsatzprozess eingehen und bereitgestellt werden, die den Gegenwert der eingesetzten Produktionfaktoren ubersteigen. In der Regel besteht die beschlossene Verwendung nicht sofort in einer Gewinnausschuttung. Die Uberschusse werden vielmehr gemeinsam mit den ubrigen Umsatzerlosen laufend fur die verschiedensten betrieblichen Zwecke verwendet.


1.3.Die Einlagenfinanzierung


1.3.1.Die Beteiligungsfinanzierung

Unter Beteiligungsfinanzierung wird die Bereitstellung von Zahlungsmitteln aus der Einlage haftenden Kapitals verstanden. Die Einlagen erfolgen nur in Ausnahmefalle in Form von Sacheinlagen, im allgemeinen jedoch in Form von Zahlungsmitteln. Im ubrigen lassen sich Sacheinlagen so interdivtieren, dass die Kapitaleigner zunachst Zahlungsmittel zur Verfugung stellen, mit denen vom Betrieb sodann bei den Kapitaleignern die Guter erworben werden.

Das besondere Charakteristikum der Beteiligungsfinanzierung ist die bevorzugte Ubernahme des aus der betrieblichen Tatigkeit folgenden Kapitalrisikos, wobei die Haftung uber die eingelegten Zahlungsmittel hinausgehen kann, sowie die Erfolgsabhangigkeit des Nutzungsentgeltes. Die Eigentumer des Betriebes haben keinen Anspruch auf eine feste Vergutung, sondern auf die erwirtschafteten Gewinne.

Die Beteiligungsfinanzierung wird nach dem Finanzierungsanlass in Grundungsfinanzierung und Erweiterungsfinanzierung unterteilt. Bei der Grundungsfinanzierung werden die Zahlungsmittel fur die Erstinvestitionen aufgebracht, sie sollen also den betrieblichen Geld-und Guterkreislauf in Bewegung setzen. Dagegen wird eine Erweiterungsfinanzierung im allgemeinen vorgenommen, um das Volumen der Leistungerstellung auszudehnen. Daneben kann die Erhohung der von Betriebseignern eingelegten Zahlungsmittel auch lediglich der Umstrukturierung des Kapitals dienen; die Zahlungsmittel sind dann fur die Ruckzahlung von Krediten bestimmt.


1.3.2.Die Kreditfinanzierung


1.3.2.1. Das Kennzeichnende

der Kreditfinanzierung

Kreditfinanzierung ist die Aufnahme von Zahlungsmittel gegen Entgelt (Zinsen) von Personen oder Institutionen, die sich mit diesen Einlagen nicht am Betrieb beteiligen, sondern sie als Darlehen geben wollen. Nur ausnahmsweise handelt es sich bei den Kapitalgebern um Eigentumer des Betriebes (Gesellschafterdarlehen). Die Kreditfinanzierung wird auch als Fremd-oder Beleihungsfinanzierung bezeichnet.

Die wesentlichen Merkmale der Kreditfinanzierung sind die Vereinbarung einer festen, in ihrer Hohe genau bestimmten Ruckzahlungsverpflichtung, die zeitliche Befristung der Uberlassung der Zahlungsmittel, die Vereinbarung eines - festen oder variablen - Entgeltes fur die zeitliche Nutzung und die Verpflichtung, die vereinbarten Zinsen auch dann zu zahlen , wenn der Betrieb mit Verlust arbeitet, sowie im allgemeinen das Fehlen eines rechtlich zugesicherten Einflusses der Kapitalgeber auf die betriebliche Willensbildung. Allerdings kann der tatsachliche - und gegebenfals auch vertraglich abgesicherte - Einfluss des Kapitalgebers betrachtlich sein, wenn der kreditnehmende Betrieb auf den Kredit angewiesen ist und fur ihn keine gunstigere Ausweichmoglichkeit besteht.

Je nach Dauer der Uberlassung der Zahlungsmittel wird in langfristige, mittelfristige und kurzfristige Kreditfinanzierung unterschieden. Es gibt jedoch kein zwingendes Kriterium fur die Abgrenzung. Die Grenzen sind mehr oder minder willkurlich.Recht unterschiedlich wird ein Kredit als kurzfirstig bezeichnet, wenn die Dauer der Uberlassung einen Zeitraum zwischen drei Monaten und einem Jahr nicht ubersteigt. Er gilt im allgemeinen als mittelfristig, wenn der Kredit spatestens nach vier Jahren zuruckzuzahlen ist, und als langfristig, wenn das Kreditkapital fur mehr als vier Jahre zur Verfugung steht.


1.3.2.2.Kurzfristige Kreditfinanzierung

Die hauptsachlichen Formen kurzfristiger Kreditfinanzierung sind Lieferantenkredite, kurzfristige Bankkredite in ihren verschiedenen Varianten und Kundenvorauszahlungen.

Der Lieferantkredit ist im allgemeinen ein Kredit, den der Lieferant seinem Abnehmer dadurch gewahrt, dass er ihm die geldliche Gegenleistung fur das verkaufte Gut stundet. Die Tilgung geschieht durch die tatsachliche Bezahlung der gekauften Guter.

Kundenvorauszahlungen sollen den Betrieb in die Lage versetzen, den durch den Auftrag des Kunden hervorgerufenen Zahlungsmittelbedarf zu decken.Ihre Tilgung erfolgt in Form der Lieferung der in Auftrag gegebenen Leistungen.

Kurzfristige Bankkredite kommen hauptsachlich in der Form des Kontokorent-, des Diskont-und des Lombardkredits vor. Vielfach werden als kurzfristige Bankkredite allerdings auch noch der Avalkredit und der Akzeptkredit genannt. Hier handelt es sich aber nicht um eine Kreditgewahrung durch Uberlassung von Zahlungsmitteln, sondern die Bank leiht gleichsam den Kunden ihre Kreditwurdigkeit, zum Beispiel durch das Akzeptieren des auf sie gezogenen Wechsels, und schafft auf diese Weise lediglich die Voraussetzungen fur die Aufnahme von Krediten.

1.3.2.3.Langfristige Kreditfinanzierung

Die wichtigsten Formen langfristiger Kreditfinanzierung sind Bankkredite in Form eines langfristigen Dahrlehens sowie Anleihekredite auf Grund der Ausgabe von Schuldverschreibungen und ungestuckelten Schuldscheinen (Schuldscheindarlehen).

Die langfristigen Darlehen werden vor allem von den Realkreditinstituten - privaten Hypothekenbanken und offentlich-rechtlichen Grundkreditanstalten - und den Spezialkreditinstituten - wie etwa der Kreditanstalt fur Wiederaufbau - sowie den Girozentralen und den Sparkassen gewahrt, die bei ihren Ausleihungen auf den "Bodensatz" der sich bei ihnen kurz-, mittel-und langfristig ansammelnden Mittel zuruckgreifen. Die Kredite der genannten Institute werden im allgemeinen nur im Rahmen erstrangiger Sicherheiten ausgegeben, bei Realkreditinstituten fast ausschliesslich im Rahmen erstelliger Hypotheken. Die Ruckzahlung der Darlehen geschieht normalerweise entweder durch regelmassig zu leistenden gleichbleibende Annuitaten, die sich aus - im Laufe der Zeit steigenden - Tilgungsquoten und - im Laufe der Zeit zuruckgehenden - Zinsbetragen zusammensetzen, oder durch regelmassige Zahlung gleicher Tilgungsbetrage.


1.ФІНАНСІРОВАНІЕ У НІМЕЧЧИНІ

Німеччина як країна з високорозвиненою економікою дуже цікава для нас, оскільки нашій економіці необхідний досвід існування в ринкових умовах.

Діяльність підприємства при ринковій економіці тісно пов'язана з фінансуванням. Фінансування визначається як залучення та позика грошових коштів для цілей підприємства різних видів.

1.1.Классіфікація джерел

фінансування

Більшість грошових коштів, які надаються підприємством в окремий момент часу для виплат різних видів, з'являються, як правило, завдяки збуту продукції підприємства і продажу не дуже необхідних, частіше матеріальних, основних і оборотних коштів або повернення раніше тимчасово наданих третім особам грошових коштів. Велика частина цих коштів являє собою в загальному випадку відшкодування тих грошових коштів, які свого часу витрачалися на придбання необхідних виробничих факторів для виробництва і реалізації продукції чи надавалися в розпорядження позичальників. У цьому відношенні мова йде про фінансування за рахунок зворотного притоку коштів.

Іноді грошові кошти, що надходять на підприємства з ринків збуту за рахунок реалізації продукції можуть перевершувати в своїй сумі ті грошові кошти, які зі свого боку були витрачені підприємством на придбання виробничих факторів. Грошовий надлишок, що повертається на підприємство в результаті товарообігу є перевищення отриманих грошових коштів над витраченими. У зв'язку з цим потрібно говорити про фінансування за рахунок надлишку.

Фінансування за рахунок зворотного припливу коштів і фінансування за рахунок надлишку разом утворюють самофінансування. Вводячи поняття про самофінансуванні, тим самим висловлюють, що мобілізація заздалегідь підготовлених грошових коштів здійснюється самим підприємством, тобто без додаткових зусиль з боку власників підприємства або ж зовнішніх кредиторів.

Інша основна можливість фінансування полягає в тому, щоб до певного моменту часу залучати необхідні грошові кошти за допомогою грошових вкладів від третіх осіб. Це фінансування позначається як фінансування за рахунок грошових внесків. Якщо термін внутрішнє фінансування надається перевага терміну самофінансування як загального поняття для фінансування за рахунок зворотного припливу коштів та фінансування за рахунок надлишків, то й термін зовнішнє фінансування воліють терміну фінансування за рахунок грошових внесків. Якщо грошові кошти надаються в обмін на придбання прав власності на підприємство, тоді йдеться про пайову фінансуванні, або ж про кредитному фінансуванні.

Малюнок 1 показує класифікацію видів фінансування за джерелами фінансування.

Фінансування


Самофінансування Фінансування за

рахунок грошових вкладів


Фінансування за рахунок Пайова

зворотного припливу коштів фінансування


Фінансування за кредитне

рахунок надлишків фінансування

Рис.1. Класифікація видів фінансування за джерелами фінансування

Крім представленої тут класифікації видів фінансування за джерелами фінансування в літературі вживається також класифікація, яка будується на поняттях фінансування за рахунок власних коштів та фінансування за рахунок залучених коштів. Обидва види фінансування ведуть до підвищення обсягу капіталу, в одному випадку власного капіталу, в іншому - залученого. Щоб змогти повністю розкрити всі джерела фінансування, у відповідній даній темі літературі фінансування за рахунок зворотного припливу коштів додатково показується як фінансування без зміни обсягу капіталу, часто позначається як фінансування з або за рахунок перерозподілу майна або також із або за рахунок вивільнення капіталу.

З малюнка 2 стає ясною зв'язок цієї класифікації з внутрішнім і зовнішнім фінансуванням.

Фінансування


Фінансування за Фінансування за Фінансування за

рахунок залучених рахунок власних коштів рахунок перерозподілу

коштів лення майна


Кредитне Пайова Фінансування за

фінансування фінансування рахунок надлишків


Зовнішнє Внутрішнє

фінансування фінансування


Ріс.2.Переход до зовнішнього і внутрішнього фінансування


У літературі частково приймається ще далі йде класифікація. Так фінансування за рахунок резервів показується як особлива форма фінансування за рахунок залучених коштів, поряд з цим фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань відносять до фінансування за рахунок зворотного припливу коштів (або ж по показаної вище термінології до фінансування за рахунок перерозподілу майна або за рахунок вивільнення капіталу) .

1.2.Самофінансірованіе


1.2.1.Фінансірованіе за рахунок зворотного

припливу коштів (фінансування без

без зміни фонду капіталу)

Особливою характеристикою фінансування за рахунок зворотного припливу коштів є те, що при такому фінансуванні фонд капіталу підприємства не збільшується і тому за допомогою фінансування за рахунок зворотного припливу коштів не може задовольнятися зростаюча потреба в капіталі. Вступники грошові кошти являють собою повернення тих коштів, які раніше були виплачені третім особам за товари і послуги необхідні для здійснення виробничих процесів або тимчасово були надані третім особам як позички і які були згодом залучено або передані третіми особами. І виключно так відбувається зворотний приплив звільнених грошових коштів, які до цього були інвестовані.

Особливе значення в рамках фінансування за рахунок зворотного припливу коштів надається розриву в часі між моментом використання грошових коштів та їх реінвестування в засоби виробництва - потенційні фактори. Якщо виходити з того, що, надходження за всі послуги, виконані за допомогою певних виробничих факторів, повинні звільнити грошові кошти, пов'язані в цих виробничих факторах, так виходить такий стан, що протягом терміну дії потенційних факторів оборотних коштів на підприємство безперервно назад надходять грошові кошти, проте спочатку не потрібно проводити реінвестиції в ці потенційні фактори оборотних коштів. Отже, у вільному розпорядженні підприємства до наступної реінвестиції знаходяться спочатку тимчасово інвестовані грошові кошти, при цьому не виявляється негативний вплив на здатність підприємства виробляти продукцію протягом періоду.

Оскільки тимчасово вільні грошові кошти не повинні триматися, як Невикор грошові кошти, то до моменту реінвестування вони можуть або не виводитися з виробничого кругообігу або використовуватися для інших виробничих інвестицій, якщо можна очікувати, що в момент необхідної реінвестиції грошові кошти вивільняться, або ж грошові кошти відповідної величини можуть використовуватися в іншому місці. У першому випадку підприємство може виконати колишній обсяг випуску продукції з використанням меншого обсягу капіталу, в той час як у другому випадку отримаємо тимчасове розширення виробничої потужності.

1.2.2.Фінансірованіе за рахунок надлишків.

Фінансування за рахунок надлишків це інвестування з тієї частини надходять з ринків збуту на підприємство грошових коштів, яка перевершує обсяг раніше вироблених вкладень. Це фінансування припускає наявність постійного прибутку, яка розраховується на основі не компенсуються надходжень і виплат. Так як не можна точно визначити прибуток для окремих процесів і періодів підприємства, а тільки її можна визначити при завершенні виробничого циклу для загального періоду підприємства, то, не можна нічого, як уже підкреслювалося, об'єктивно сказати про частку фінансування за рахунок надлишків у процесі самофінансування за будь- або окремо взятий період.

У літературі досить часто без роз'яснень наведених заперечень величину фінансування за рахунок надлишків прирівнюють до величини фактичного прибутку за період.

Фінансування за рахунок надлишків відбувається в той момент, коли грошові кошти вводяться або інвестуються з процесу обігу і коли ці кошти перевищують еквівалент вкладень у виробничі фактори. Як правило, використання цього джерела фінансування не складається негайної виплати прибутку. Надлишок використовується багаторазово в місці з вступниками з обігу доходами для різних виробничих цілей.

1.3.Фінансірованіе за рахунок вкладів.


1.3.1.Паевое фінансування.

Під пайовим фінансуванням розуміється надання грошових коштів з вкладів у статутний капітал. Вклади здійснюються у формі грошових коштів, в окремих випадках - у формі речових вкладів. Загалом, речові внески можна витлумачити таким чином, що власники капіталу спочатку надають в розпорядження підприємства грошові кошти, за допомогою яких підприємство потім набуває товари у власників капіталу.

Особливою характеристикою пайового фінансування є прийняття на себе ризику капіталу, що випливає з виробничої діяльності, причому відповідальність може виходити і за межі вкладених грошових коштів, також як і залежність від успіху необхідної винагороди. Власники підприємства не претендують на тверде відшкодування збитків, проте, мають право на прибуток, отриману в ході господарської діяльності.

Пайова фінансування поділяється через фінансування на фінансування для заснування підприємства та фінансування для розширення підприємства. При фінансуванні для заснування підприємства грошові кошти надаються для первинного фінансування, і вони повинні приводити в рух грошовий і товарний кругообігу виробництва. Навпаки фінансування розширення використовується, щоб розширити обсяг виробництва. Поряд з цим збільшення суми грошових коштів, вкладених вкладниками, може служити виключно зміни структури капіталу; грошові кошти використовуються тоді для повернення кредиту.

1.3.2.Кредітное фінансування.

1.3.2.1.Характерние прикмети

кредитного фінансування.

Кредитне фінансування це позика коштів за відшкодування (відсотки) від фізичних та юридичних осіб, які з цими вкладами не отримують частку підприємства, проте вони хочуть надавати ці кошти як позику. Тільки у виняткових випадках мова йде про інвесторів, які є власниками підприємства (позика наданий товариству його членом). Кредитне фінансування позначається також як зовнішнє фінансування або як фінансування за рахунок позики.

Суттєвою ознакою кредитного фінансування є угода про постійне у своїй величині точно визначеному зобов'язанні про повернення грошових коштів, призначення терміну передачі грошових коштів, угоду про постійне або змінному відшкодування за тимчасове використання грошових коштів, а також зобов'язання платити договірні відсотки, якщо підприємство працює зі збитками або ж кредитор не має надійного правового впливу на прийняття виробничих рішень. Звичайно, фактичне, і в даному випадку договірне, вплив кредиторів може бути значним, якщо підприємство, що бере кредит, змушене його брати і для нього не існує сприятливої ​​можливості відходу.

За тривалістю надання грошових коштів кредитне фінансування поділяється на довгострокове, середньострокове і короткострокове. Тим не менш не є точних критеріїв для розмежування. Межі більш-менш довільні. Але, як правило, кредит називається короткостроковим, якщо термін на який надається капітал не перевищує проміжок часу між 3 місяцями і 1 роком. Середньостроковим вважається кредит, який повинен бути повернутий не пізніше ніж через 4 роки, а довгостроковим - якщо капітал надається в розпорядження на термін більше 4 років.

1.3.2.2.Краткосрочное банківське

кредитування.

Основними формами короткострокового банківського кредитування є кредит, що надається постачальником своєму клієнтові, короткостроковий банківський кредит у різних його варіантах і передоплата покупців.

Кредит, наданий постачальником своєму клієнтові, є кредит, який надається постачальником таким чином, що відстрочує оплату за куплений клієнтом товар. Погашення такого кредиту відбувається через фактичну оплату куплених товарів.

Передоплата клієнтів повинна приводити підприємство в таке становище, коли потреба в коштах покривається за допомогою замовлень клієнтів. Як правило, передоплата клієнтами надається без відсотків. ЇЇ погашення відбувається у формі поставки заданих в замовленні робіт і послуг.

Короткострокове банківське кредитування відбувається в основному у формі контокорентного, дисконтного і ломбардного кредиту. Часто звичайно називається як банківська короткострокове кредитування гарантійні кредити і акцептні кредити. Але тут не йде мова про надання кредитів за допомогою передачі грошових коштів, банки як би позичають клієнтів дивлячись на їх кредитоспроможність, наприклад, через акцептування виписаних на них векселів і створює таким способом тільки передумови для надання кредиту.

1.3.2.3.Долгосрочное кредитне

фінансування.

Найважливішими формами довгострокового кредитного фінансування є банківські кредити у формі довгострокової позики, позичкові кредити на основі емісії боргових зобов'язань у вигляді облігацій і позички під боргові зобов'язання.

Довгострокові позики надаються, передусім, від іпотечних банків (приватні іпотечні банки, громадські юридичні іпотечні установи) та спеціальних кредитних установ (кредитна установа для відбудови), а також від жіроцентров і ощадних кас, які повертають собі засоби видані короткострокові, середньострокові, довгостроково. Кредити названих інститутів видаються, як правило, в рамках першокласної надійності, при іпотечних банках майже виключно в рамках першорядної іпотеки. Виплата позики відбувається нормальним чином або через регулярний постійний аннуітет, що складається з зростаючою протягом часу квоти погашення і падаючої протягом часу суми відсотків, або через регулярні платежі рівних сум погашення.


2.Система ФІНАНСУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Організація фінансів залізничного транспорту базується на збереженні єдиного управління експлуатацією і розвитком магістрального залізничного транспорту. Фінансування поточних витрат залізниць і підприємств здійснюється із зароблених ними коштів. Отриманої виручки від перевезень, випуску продукції, виконання робіт та послуг повинна бути досить для покриття витрат по виплаті заробітної плати, відрахувань на соціальне і медичне страхування, придбання паливно-енергетичних і матеріальних ресурсів, освіта ремонтного фонду та інші потреби.

У своїй фінансовій діяльності залізниці та підприємства транспорту, що мають самостійний баланс доходів і витрат і перебувають на господарському розрахунку, широко використовують кредити комерційних банків країни.

У разі нерентабельність деяких видів перевезень, наприклад пасажирських перевезень у приміському сполученні, передбачаються цільові дотації з республіканських і місцевих бюджетів або з коштів зацікавлених підприємств та організацій. Це відноситься і до збиткових залізничних лініях і ділянках. Залізниці мають право закрити збиткові лінії і ділянки у випадку невиділення їм необхідних дотацій.

Фінансування поставок вантажних вагонів і контейнерів ведеться з урахуванням загальномережевого характеру використання парку вантажних вагонів і контейнерів. Для цього на залізницях встановлюють плату за користування ними з урахуванням коштів, необхідних для відшкодування витрат на ремонт і придбання нових вантажних вагонів і контейнерів.

За рахунок частини одержуваної від залізних доріг плати за користування вантажними вагонами і контейнерами госпрозрахункове об'єднання вагонного господарства оплачує їх постачання, виступаючи єдиним замовником у відношенні з заводами-виробниками. При цьому республіки та їх підприємства можуть самостійно здобувати спеціалізовані вантажні вагони та контейнери.

Постачання локомотивів, пасажирських вагонів, колійних машин та інших видів механізмів та обладнання фінансуються з власних коштів залізниць, кредитів банків та залучених коштів зацікавлених підприємств та організацій. Постачання оплачуються через Міністерство шляхів сполучення відповідно до договорів між залізницями і МПС. Оскільки залізничний транспорт не в змозі тільки за рахунок власних валютних джерел закуповувати за кордоном рухомий склад та обладнання, не вироблені вітчизняними підприємствами, йому на ці цілі в централізованому порядку виділяються валютні кошти.

Фінансування капітального ремонту рухомого складу провадиться управліннями залізниць, на основі укладених договорів, за які встановлюються цінами відповідно до актів приймання рухомого складу з ремонту.

Роботи з модернізації рухомого складу та виробництва запасних частин фінансуються за рахунок капітальних вкладень і ремонтного фонду.

Капітальний ремонт будівель, споруд, транспортних засобів, обладнання та інших основних фондів, крім рухомого складу, проводиться в основному госпрозрахунковим способом, підрядними організаціями за договорами із замовником.

Утримання установ та організацій освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, що входять в систему залізничного транспорту, фінансується залізницями за рахунок асигнувань, що виділяються на ці цілі з державного і республіканських бюджетів та власних коштів доріг.

Будівництво виробничих об'єктів залежно від їх призначення фінансується з власних і позикових коштів залізниць, бюджетів республік і місцевих органів управління, а також із залучених коштів зацікавлених підприємств та організацій.

При цьому будівництво нових залізничних ліній для освоєння регіонів, поліпшення транспортного обслуговування населення, спорудження вокзалів, зупиночних пунктів, шляхопроводів та інших об'єктів фінансується з бюджетів держави, республік і місцевих органів управління, а також за рахунок залучення коштів зацікавлених підприємств та організацій. Будівництво других колій, електрифікація залізничних ліній та будівництво інших капіталомістких об'єктів, що поліпшують транспортне обслуговування регіонів і підвищують ефективність роботи залізниць, фінансуються з коштів залізниць, зацікавлених підприємств та організацій, бюджетів республік і кредитів банків. Фінансування будівництва, реконструкції та розширення об'єктів загальномережевого значення (сортувальні станції, заводи залізничного транспорту та ін) ведеться з коштів централізованого фонду МПС.

Система фінансування призначена для забезпечення грошовими ресурсами виробничих ланок у відповідності з планами і обсягами виконуваної перевізної роботи.

Залізниця як основне госпрозрахункове підприємство транспорту фінансується з основної діяльності за рахунок доходів від перевезень та інших операцій і послуг.

За рахунок доходів покриваються не тільки поточні витрати, але і з прибутку, яка формується з доходів після покриття витрат, здійснюються виплати на соціальний розвиток виробництва, а також виділяються суми на розширене відтворення.

2.1.Доходние надходження, тарифи та

доходи залізниць


2.1.1.Доходние надходження і

тарифи на залізницях

Доходні надходження - сума грошових коштів, що надійшли на дохідні рахунки через технологічні центри відділень доріг з обробки перевізних документів і каси залізничних станцій за перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, інші операції, пов'язані з перевезеннями, і від додаткових зборів.


Схема руху дохідних надходжень показана на рис.3.Ріс.3.Схема руху дохідних надходжень

Примітка. По особливому вказівкою управління дороги доходні надходження можуть бути переведені за лімітом фінансування на інші дороги і підприємства МПС.

Доходні надходження дуже тісно пов'язані з тарифами, оскільки сума дохідних надходжень визначається сумою відповідних тарифів.

Тарифи на залізницях являють собою ціни плат і зборів, що стягуються за перевезення вантажів, пасажирів, пошти, вантажобагажу та інші послуги транспорту. Витрати залізниць і транспортні витрати галузей народного господарства і підприємств різних форм власності покриваються тарифними надходженнями, складовими доходи транспорту.

В основі побудови тарифів, як і інших оптових і роздрібних цін, лежить вартість перевезень. Це відноситься як до перевезень вантажів, так і пасажирів. Проте оптові та роздрібні ціни зростали в ході економічних реформ більш швидкими темпами, ніж вантажні і пасажирські тарифи. Для подолання відставання динаміки тарифів від зростання цін та заробітної плати була розроблена методика щомісячної одночасної індексації цін, заробітної плати і тарифів. Однак після деякої стабілізації цін розрив між рівнем тарифів і витратами посилився спадом виробництва. До того ж, з-за відносно високого рівня тарифів залізниця стала втрачати своїх клієнтів, які переходили на інші види транспорту.

Відповідно до розпорядження Уряду створюються умови для розвитку конкуренції на ринку транспортних послуг, що забезпечують рівнодоступність інфраструктури та ремонтної бази залізничного транспорту для різних власників рухомого складу. У зв'язку з цим будуть знижені тарифи на перевезення вантажів у власних та орендованих вагонах, розроблені вантажні тарифи для власників поїзних формувань. Виробляються ефективні підходи до зниження в 1998 р. тарифів на перевезення палива. Мінеральних добрив, металургійної сировини та інших вантажів визначають роботу найважливіших галузей країни.

У минулому році відбувся перелом у динаміці рівня вантажних тарифів. Федеральний залізничний транспорт завдяки радикального скорочення витрат на перевезення першим в країні зумів подолати бар'єри інфляції і взяти курс на зниження тарифів.

Існуючий рівень пасажирських тарифів з урахуванням наданих пільг різним верствам населення не забезпечує компенсацію всіх витрат галузі, пов'язаних з пасажирськими перевезеннями. Збитки від них хоча і скоротилися, але продовжують компенсуватися за рахунок вантажних тарифів. За рахунок зниження експлуатаційних витрат у цілому по мережі, а також незначного підвищення тарифів на поїзди далекого прямування в 1997 р. забезпечена дещо більша компенсація витрат на пасажирські перевезення. Але це ще не дозволяє ліквідувати перехресне фінансування.

Прийнятий наступний порядок затвердження тарифів на вантажні та пасажирські перевезення:

 • Тарифи на внутрідорожние перевезення вантажів встановлюють залізні дороги самостійно;

 • Тарифи на перевезення вантажів всередині країни встановлює Уряд за поданням залізниць;

 • Плату за перевезення вантажів між двома сусідніми країнами СНД визначають за тарифами, що діють в кожній країні в межах її території, або за взаємоузгодженими єдиним тарифом;

 • Тарифи на перевезення вантажів транзитом по країнах СНД встановлює Міністерство шляхів сполучення Росії за узгодженням з Міждержавним економічним комітетом.

Зберігається діючий порядок встановлення пасажирських тарифів: у приміському сполученні - залізницями за погодженням з місцевими органами влади і управління, в дальньому сполученні - Міністерством шляхів сполучення Росії за узгодженням з Міждержавним економічним комітетом. Тарифи встановлені єдиними для всіх залізниць.

У залежності від ступеня регулювання тарифів їх класифікують на фіксовані, регульовані, договірні та вільні.

Фіксовані тарифи централізовано встановлює МПС за погодженням з державними органами. Вони є обов'язковими до застосування для всіх учасників транспортного процесу, використовується при здійсненні перевезень монопольними видами транспорту. Фіксовані тарифи можуть встановлюватися єдиними для території Росії і єдиними для території, республіки, краю, області, міста.

Регульовані тарифи підприємства транспорту встановлюють самостійно з урахуванням системи податкового регулювання доходів підприємства. Вони можуть вводитися на період стабілізації цін.

Договірні тарифи встановлюють підприємства транспорту за угодою з замовниками виходячи з необхідних витрат на перевезення (роботи, послуги) і нормального рівня їх рентабельності, регульованого та затвердженого державними органами (приблизно 35% витрат).

Вільні тарифи підприємствами транспорту встановлюються самостійно з урахуванням попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг. Рішення про їх запровадження приймають державні органи.

Залізничні тарифи встановлюють на основі вартості, тобто суми суспільної праці, витраченої на продукцію транспорту. Переважну частину цих витрат відбиває собівартість перевезень, яка і є базою для їх побудови. Це дає можливість при плануванні тарифів встановлювати відхилення від вартості перевезень, головним чином, в межах між собівартістю і вартістю.

Залізничні тарифи встановлюють для всієї мережі доріг Росії з урахуванням среднесетевой собівартості.

Це пояснюється тим, що переважна частина перевезень здійснюється в прямому сполученні за участю декількох доріг. Вантажовідправники розраховуються не з кожною дорогою, а з залізничним транспортом в цілому. Тому виникає завдання розподілу отриманих доходів між дорогами, які беруть участь у створенні продукції та мають різну рентабельність.

Діючі залізничні тарифи поділяються на вантажні та пасажирські. За економічною сутністю і принципам побудови вони мають деякі відмінності. Тарифи на вантажні перевезення є частиною системи оптових цін, а на пасажирські перевезення - частиною системи роздрібних цін, тому що в основному ці перевезення оплачуються з особистих доходів населення.

Вантажні тарифи базуються на середньому рівні собівартості перевезення вантажів і враховують тип рухомого складу, ступінь використання вантажопідйомності і місткості вагонів, вид відправлень (вагонні, малотоннажні, контейнерні, дрібні), швидкість перевезення, відстань, масу вантажу, приналежність рухомого складу та ін Відповідно з цим проведена диференціація вантажних тарифів залізниць Росії.

Система тарифів залізничного транспорту та питання економічних взаємовідносин з вантажоодержувачами та вантажовідправниками опубліковані в спеціальних тарифних довідниках, в додатках до них (у даний час тарифні керівництва не змінилися).

У тарифних довідниках вказані готові плати і ставки по поясах дальності: за вагон різної вантажопідйомності, 1 т наливних вантажів, 100 кг і ціле число тонн дрібних відправок, 1 контейнер, 1 вісь рухомого складу.

Тарифне керівництво № 1 (Прейскурант № 10-01) складається з двох частин. Перша частина включає в себе: правила застосування тарифів, збори і штрафи, порядок застосування плат за перевезення вагонних відправок, вантажів у збірних вагонах, вантажів в універсальних контейнерах МШС, швидкопсувних вантажів, негабаритних вантажів, а також за перевезення вантажів у змішаному міжнародному сполученні, збірних відправлень і т.д.; єдину тарифно-статистичну номенклатуру вантажів; алфавіт до єдиної тарифно-статистичній номенклатурі вантажів.

Друга частина Тарифного керівництва № 1 складається з шести розділів: плати за тарифною схемою № 1 при перевезенні вантажів дрібними відправками; готові плати за тарифними схемами № 3-5 за перевезення вантажів в універсальних контейнерах МШС масою брутто 3, 5, 20, 25 і 30 т; готові плати за перевезення вантажів вагонними відправками (схеми № 11-100, 105-152); плата за перевезення 1 т наливних вантажів, що перевозяться у вагонах-цистернах (схеми № 155-161); розрахункові таблиці плат за перевезення вантажів з пасажирськими поїздами, пасажирської швидкістю; плата за перевезення нафтових вантажів від пунктів розпилення або розподільних пунктів дороги до станції остаточного призначення.

Тарифне керівництво № 4, призначене для визначення відстані перевезення і складається з чотирьох книг: книга 1 - таблиці відстаней між станціями ділянок та вузловими пунктами залізниць; книга 2 - алфавітний список станцій; книга 3 - тарифні відстані між вузловими і транзитними пунктами; книга 4 - таблиці транзитних відстаней між вхідними і вихідними пунктами доріг. У цих книгах також зазначені пункти переходу з дороги на дорогу і тарифні відстані між ними по найкоротшому напрямку.

Встановлено наступний порядок визначення плати за перевезення вантажів:

 1. За Тарифним керівництвом № 4 або по спеціально розробленим покажчики маршруту відстаней визначають тарифне, тобто найкоротший, відстань між станцією відправлення і станцією призначення вантажу;

 2. За назвою вантажу у накладній та алфавітним списком до єдиної тарифно-статистичній номенклатурі вантажів (Тарифне керівництво № 1, частина 1) визначають тарифну групу і позицію, до якої належить цей вантаж;

 3. За Тарифним керівництвом № 1 (частина 1) по групі і позиції визначають тарифну схему (поруч з даною позицією вказаний номер тарифної схеми: у графі 3 для дрібних відправок, у графах 4 і 5 для контейнерних відправок, у графі 6 для вагонних відправок за 1 т наливних вантажів і за пробіг одній осі рухомого складу);

 4. За розрахунковими таблицями (Тарифне керівництво № 1, частина 2) за відповідної тарифної схемою встановлюють плату за перевезення;

 5. Додаткові збори (за зберігання, зважування, дезінфекцію, подачу та забирання вагонів, повідомлення одержувачів про підхід вантажу, супровід вантажу, вантажно-розвантажувальні роботи і т.д.), а також наявність будь-яких винятків в оплаті за перевезення знаходять по Тарифного керівництва № 1.

Процес визначення провізних плат і зборів з вантажовідправника і одержувача називається таксировки. Правильність нарахування плати контролюють на станції відправлення, де нараховують і стягують платежі і збори, і на станції призначення, де перевіряють правильність нарахування та стягнення платежів станцією відправлення. Додатково стягується плата за операції, виконані під час перевезення або на станції призначення.

Вартість і собівартість пасажирських перевезень на залізницях вище, ніж вантажних. Це позначилося на середньому рівні тарифних ставок на пасажирські перевезення.

На залізничному транспорті діють наступні види пасажирських тарифів: загальні (прямі і місцеві) і приміські.

Загальний тариф встановлений для проїзду в звичайному жорсткому вагоні і диференційований по відстанях. Проїзд у швидких поїздах, а також у плацкартних, купейних і м'яких вагонах оплачується окремо (система доплат до загального тарифу). Загальні тарифи на відміну від приміських діють на всій мережі залізниць.

З пасажирів, що користуються послугами залізничного транспорту в дальньому сполученні, стягується сума обов'язкового страхового збору, яка входить у вартість квитка.

У приміському сполученні застосовуються два види тарифів: зонний і загальний (без страхового збору).

Зонний тариф застосовується на ділянках, прилеглих до вузлів приміського руху. Приміський ділянку в залежності від протяжності розбивається на зони (ділянки), кількість яких іноді доходить до 15. Для проїзду до станцій, що входять в одну зону, встановлюється єдина ставка провізної плати.

Загальний приміський тариф вище зонного. Цей тариф застосовується на тих ділянках, де не введено інші види приміських тарифів.

Пасажирськими поїздами перевозять і вантажі, які в тому випадку носять назву багажу (особисті речі, що здаються до перевезення по пасажирському квитку) і вантажобагажу (промислова та сільськогосподарська продукція, що вимагає термінової доставки). Тарифи на перевезення багажу і вантажобагажу є частиною системи пасажирських тарифів.

Поряд з вище наведеними тарифами застосовуються договірні тарифи. Договірні тарифи відповідно до встановленого МПС порядком визначають залізниці, а також за їх дорученням відділення доріг і механізовані дистанції вантажно-розвантажувальних робіт за домовленістю з підприємствами (об'єднаннями).

Розмір договірного тарифу визначають, як правило, на базі діючих тарифів з підвищенням у межах економічного ефекту, одержуваного вантажовласниками.

Встановлений МПС РФ перелік 1016-У видів робіт і послуг, виконуваних підприємствами залізничного транспорту за вільними (договірними) тарифами, включає 38 позицій. На Тюменському відділенні використовується 20 позицій, такі як:

- Надання позапланових вагонів;

- Переадресування вантажів;

- Маневрові роботи;

- Подача і прибирання вагонів;

- Переведення стрілок, черевики, закриття - відкриття шлагбаума;

- Укладання договорів на подачу і прибирання позапланових вагонів;

- Пломбування знімачів;

- Зважування і перевірка ваги на прохання клієнта;

- Зберігання вантажу на критому складі;

- Ремонт вагових приладів;

- Затримка прийомоздавальника;

- Відстій цистерн;

-Погодження креслень НТУ, перевірка схем, ескізів, прийом іспитів;

- Проведення технічного навчання з клієнтурою;

- Використання стисненого повітря від локомотива;

- Промивання вагонів;

- Реалізація пломб;

- Експедиційні операції;

- Розшук вантажів;

- Вантажно-розвантажувальні роботи.

2.1.2.Доходи залізниць

Доходи залізниці включають такі види: від вантажних і пасажирських перевезень; місцеві доходи станцій; від підсобно-допоміжної діяльності; місцеві доходи дороги.

Доходи від вантажних перевезень включають плату за перевезення вантажу, вантажобагажу, додаткові збори за перевезення вантажу та інші доходи.

Доходи від пасажирських перевезень складаються з провізної плати, різних видів доплат за умови перевезень, а також за перевезення багажу і пошти.

Місцеві доходи станцій - це плата за різні послуги на пасажирських станціях, які виявляються пасажирам.

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності - це надходження від реалізації продукції промислових підприємств та від послуг непромислових підприємств.

Місцеві доходи залізниці складаються з штрафів та зборів з вантажовідправників та вантажоодержувачів за порушення правил і умов перевезень.

Основну частину доходів залізниці (понад 90% загальної суми) складають доходи від перевезень. Доходи залізниці від перевезень - це грошові кошти, отримані за виконані перевезення та пов'язані з ними послуги даної дорогою в її межах відповідно до чинної системи розподілу доходів. Доходи від перевезень вантажів і пасажирів у місцевому сполученні і виручка від них залишаються у розпорядженні залізниць. Доходи від перевезень в прямому, межреспубликанском та міжнародному сполученні надходять на прибутковий рахунок МПС та за погодженням з республіками, при необхідності, розподіляються МПС між залізницями. Міністерство шляхів сполучення Росії здійснює авансове фінансування залізниць під поточні витрати, пов'язані з перевезеннями в межреспубликанском і міжнародному сполученнях.

Щоб більш детально розглянути доходи, звернемо свою увагу на прибутки Тюменського відділення дороги. Оскільки відділення дороги, як основні госпрозрахункові лінійні підприємства на залізничному транспорті грають важливу роль в забезпеченні перевезень.

2.1.2.1.Доходи від перевезень Тюменського відділення дороги

Відділення дороги отримує доходи:

 • З вантажних перевезень від:

 • Початкових операцій (кількість занурених тонн);

 • Кінцевих операцій (кількість вивантажених тонн);

 • Перевезення вантажів в експлуатаційних тонно-кілометрів нетто;

 • Додаткових зборів (за подачу та забирання вагонів, маневрову роботу, зберігання вантажу і багажу) за діючими ставками зборів, що стягуються на станціях відділення;

 • Інших операцій (орендна плата, телеграфно-телефонний збір) у сумах, що стягуються з підприємств і організацій через каси залізничних станцій відділення і за рахунками управління залізниці;

 • З пасажирських перевезень від:

 • Початкових операцій - формування поїздів у прямому та місцевому сполученнях;

 • Перевезення пасажирів у приміському сполученні в сумах, що надходять за діючими тарифами через каси залізничних станцій;

 • Перевезення пасажирів у прямому та місцевому повідомленнях за кількістю пасажиро-кілометрів.

Крім перерахованих доходів за вантажні і пасажирські перевезення, відділення дороги отримує дохід за виконаний в локомотивних депо відділення поточний ремонт ТР-2 і ТР-3 локомотивів та моторвагонного рухомого складу, який сплачується щомісяця управлінням залізниці за плановою собівартістю одиниці ремонту.

Відділення дороги має право використовувати отримані доходи на цілі, передбачені фінансовим планом.

Основну частину доходів відділення дороги отримує від вантажних і пасажирських перевезень і пов'язаних з ними додаткових операцій, а також за ремонт ТР-2 і ТР-3 локомотивів і моторвагонних секцій. Ці доходи надходять щомісячно від управління залізниці за рахунками за виконану роботу.

Для визначення суми доходів відділенню дороги встановлено наступні вимірювачі: тонно-кілометрів нетто експлуатаційні та пасажиро-кілометри в межах відділення дороги, обсяг навантаження і вивантаження вантажів у тоннах, число відправлених пасажирських поїздів (без приміських).

Ці вимірники наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Макроекономічні показники роботи


Вимірники Од. ізм

1996 р

1997 р

Зміна у% до 1996


1 2 3 4 5
Вантажообіг нетто Млн. ткм 31781.2 33743.2 106.2
Пасажирооборот Млн. пас-км 2923 2985.07 102.12
Наведені ткм Млн. 34704.2 36728.27 105.83

Продовження таблиці 1

1 2 3 4 5
Навантаження Тис. т. 2807 2068 73.67
Вивантаження Тис.т. 8026 7410 92.3

На ці вимірники управлінням залізниці встановлюються розрахункові ціни (прибуткові ставки), які наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Прибуткові ставки по Тюменській відділенню за 1997 рікСума доходів відділення від вантажних перевезень визначається за формулою 1.

од гр = Р 1 д 1 + Р 2 д 2 + еРl гр д 3 + N РПС д 4 + ОД з + єп польз.гр.ваг., руб. (1.)

де Р 1 - обсяг навантаження, т;

д 1 - дохідна ставка за 1 т занурених вантажів, руб.;

Р 2 - обсяг вивантаження, т;

д 2 - дохідна ставка за 1 т вивантажених вантажів, руб.;

еРl гр - обсяг перевезення, експлуатаційні ткм нетто;

д 3 - дохідна ставка за 1000 ткм нетто, руб.;

N РПС - число рефсекцій, що знаходяться в наявності у відділення;

д 4 - дохідна ставка за 1 рефсекцію, руб.;

од з - додаткові збори, руб.;

ЄП польз.гр.ваг. - плата за користування вантажними вагонами, руб ..

Довідка за додатковими зборами по Тюменській відділенню дороги наведена в таблиці 3.

Таблиця 3

Довідка

за додатковими зборами Тюменського відділення дороги

(Млн. крб.)

Структура додаткових зборів показана на мал.4.


Рис.4. Структура додаткових зборів по Тюменській відділенню дороги

Сума доходів відділення від пасажирських перевезень визначається за формулою 2.

од пас = N 1 д п1 + N 2 д п2 + N 3 д П3 + N ф д пф + е pl пас д П4 + ОД запро, руб. (2.)

де N 1 - число вагонів у поїздах прямого сполучення до 700 км свого формування;

д п1 - дохідна ставка за один вагон у поїзді прямого сполучення до 700 км свого формування, руб.;

N 2 - число вагонів у поїздах прямого сполучення понад 700 км свого формування;

д п2-дохідна ставка за один вагон у поїзді прямого сполучення понад 700 км свого формування, руб.;

N 3 - число вагонів у поїздах місцевого сполучення свого формування;

д П3 - дохідна ставка за один вагон у поїзді місцевого сполучення свого формування, руб.;

N ф - число вагонів у фірмових поїздах свого формування;

д пф - дохідна ставка за один вагон у фірмовому поїзді свого формування, руб.;

е pl пас - обсяг пасажирських перевезень у прямому та місцевому повідомленнях, пасажиро-км;

д П4 - дохідна ставка за один пасажиро-км, руб.;

од запро - Доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні.

Крім доходів від вантажних і пасажирських перевезень в доходи від перевезень відділення залізниці входять:

- Доходи від поточного ремонту локомотивів;

- Доходи від деповського ремонту вагонів;

- Доходи від профілактичного ремонту вагонів;

- Доходи, отримані за капітальний ремонт колії.

Розрахунок доходів з перевезень Тюменського відділення дороги для наочності зведемо в таблицю 4.

Таблиця 4

Доходи з перевезень Тюменського відділення дороги

Показники

Одиниця виміру

1996

1997

Зміна у% до 1996

1 2 3 4 5
Вантажообіг Млн. ткм 31781.2 33743.2 106.17
Дохідна ставка за 1000 ткм Руб. 33337 * 24988 * 74.96

Продовження таблиці 4

1 2 3

4

5

Доходи від перевезень

Млн.руб.

1059495.37

843192.69

79.58

Навантаження Тис. тонн 2807 2068 73.67
Дохідна ставка за 1 т занурених вантажів Руб. 590 590 0
Доходи від навантаження

Млн.руб.

1656.13

1220.12

73.67

Вивантаження Тис. тонн 8141 7436 92.32
Дохідна ставка за 1 т вивантажених вантажів Руб. 590 590 0
Доходи від вивантаження

Млн.руб.

4803.19

4387.24

92.32

Число рефсекцій в наявності Од. 44151 38142 86.39
Розрахункова ціна за 1 рефсекцію Тис. руб. -470 -470 0
Плата за користування РПС

Млн.руб.

-20750.8

-17926.74

86.39

Додаткові збори

Млн.руб.

40026

39195

97.32

Плата за користування вантажними вагонами

Млн.руб.

8308.2

6395.7

76.98

Разом доходів від вантажних перевезень

Млн.руб.

1093538.9

876464.01

80.15

Перевезення пасажирів у прямому та місцевому повідомленнях Млн. пасажиро-км 2476.81 2410.21 97.31
Дохідна ставка за 1 пасажиро-км Руб. 13.407 13.407 0
Доходи від перевезень

Млн.руб.

33206.59

32313.69

97.31

Кількість вагонів у потягах прямого сполучення до 700 км свого формування Од. 4 0 Х
Дохідна ставка за 1 вагон у поїзді прямого сполучення до 700 км свого формування Тис. руб. 435 435 0

Доходи від початкових операцій за прямим повідомленням до 700 км

Млн.руб.

1.74

0

Х

Кількість вагонів у потягах прямого сполучення понад 700 км свого формування Од. 1028 2099 204.18
Дохідна ставка за 1 вагон у поїзді прямого сполучення понад 700 км свого формування Тис. руб. 950 950 0

Доходи від початкових операцій за прямим повідомленням понад 700 км

Млн.руб.

976.6

1994.05

204.18

Кількість вагонів у потягах місцевого сполучення свого формування Од. 15081 11841 78.52

Продовження таблиці 4

1 2 3 4 5
Дохідна ставка за 1 вагон у поїзді місцевого сполучення свого формування Тис. руб. 435 435 0

Доходи від початкових операцій за місцевим повідомленням

Млн.руб.

6560.24

5150.84

78.52

Кількість вагонів у фірмових поїздах свого формування Од. 3201 1986 62.04
Дохідна ставка за 1 вагон у фірмовому поїзді свого формування Тис. руб. 2655 2655 0

Доходи від початкових операцій з фірмовим поїздам

Млн.руб.

8498.66

5272.83

62.04

Доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні

Млн.руб.

6170.15

6387.21

103.5

Разом доходів від пасажирських перевезень

Млн.руб.

55413.98

51118.62

91.65

Доходи від поточного ремонту локомотивів

Млн.руб.

19323

19981.38

103.41

Доходи від деповського ремонту вагонів

Млн.руб.

33425.97

26050.65

77.94

Доходи від профілактичного ремонту вагонів

Млн.руб.

324.29

255.02

78.64

Доходи отримані за капітальний ремонт колії

Млн.руб.

0

14549.14

Х

Регулювання доходів

Млн.руб.

-18691.1

-9344.44

Х

ВСЬОГО ДОХОДІВ з перевезень

Млн.руб.

1183335

979074

82.74


Примітка: в таблиці 4 під знаком * показані прибуткові ставки за 1000 ткм, які є усередненими у зв'язку з тим, що ставки протягом року змінювалися.

Щоб більш конкретно уявити структуру доходів від перевезень по Тюменській відділенню дороги, нижче, на малюнку 5 показано укрупнена структура доходів від перевезень по Тюменській відділенню дороги.

Далі на рис.6, 7, 8 показані відповідно структури доходів від вантажних перевезень, доходів від пасажирських перевезень і інших доходів по Тюменській відділенню дороги за 1997 рік.Ріс.5.Укрупненная структура доходів від перевезень Тюменського відділення за 1997 рік


Ріс.6.Структура доходів від вантажних перевезень по Тюменській

відділенню за 1997 рік


Ріс.7.Структура доходів від пасажирських перевезень по Тюменській відділенню дороги за 1997 рік


Ріс.8.Структура інших доходів від перевезень по Тюменській відділенню за 1997 рік


Доходи від перевезень є основними фінансовими ресурсами відділення дороги.


2.1.2.2.Местние доходи станцій

Тюменського відділення дороги

До місцевих доходах станцій відносяться доходи, отримані від клієнтури і пасажирів за послуги, надані ним на станціях. На пасажирських станціях залізниця одержує такі види місцевих доходів станцій: комісійний збір за попередній продаж та замовлення квитків пасажирам (крім комісійного збору, одержуваного міськими станціями), у тому числі за продаж квитків з прямою плацкарті і на зворотний виїзд; за доставку квитків пасажирам, прийом групових заявок; плата за зберігання ручної поклажі, прийом і доставку пасажирам багажу, послуги носіїв; доходи від кімнат відпочинку транзитних пасажирів, кімнат матері та дитини, від передачі інформації та інших послуг, що надаються пасажирам (за оформлення повернення невикористаних пасажирами квитків та ін ); штрафи за порушення правил користування залізничним транспортом, що стягуються на території станції начальниками цих станцій тощо

На вантажних станціях до складу доходів від реалізації послуг що надаються клієнтурі, включаються: надходження за послуги, що надаються відправникам вантажів довідково-інформаційними бюро, конторами по обслуговуванню вантажовідправників та вантажоодержувачів; збори за зважування та перевірку маси вантажів; надходження від реалізації льоду буфетам, їдальням, ресторанам ; штрафні надходження за неочищення вагонів, контейнерів, вантажних площ, а також з осіб порушують правила користування залізничним транспортом, що стягуються на території станції начальниками цих станцій, інші надходження.

На госпрозрахункових станціях виручка за вказаних доходів здається безпосередньо на їх поточні (розрахункові) рахунки у банку. По іншим станціям вона надходить у складі загальної виручки станцій на прибутковий рахунок дороги в банку і відображається на балансі відділу доходів за кредитом рахунка взаємних розрахунків з фінансовою службою. Служба, дебетуючи взаємні розрахунки з відділом доходів, одночасно кредитує взаємні розрахунки з відділеннями.

Суми місцевих доходів станцій, що надійшли на дохідні рахунки дороги, переводяться відділом доходів фінансової служби безпосередньо на рахунки відділення дороги.

Кошти на поточні витрати начальникам станцій, які не мають поточних (розрахункових) рахунків в банку, видаються у вигляді стабільних авансів.

Довідка по місцевих доходах Тюменського відділення наведена в таблиці 5.


Таблиця 5

Довідка

по місцевих доходах Тюменського відділення дороги


(Млн. крб.)

Місцеві доходи

1996

1997

Зміна у% до 1996

Пасажирська служба
Збір по камерах зберігання 805 1176 146.09
Орендна плата 397 577 145.34
Комісійний збір 6706 9791 146
Інші надходження 3190 4660 146.08
Вантажна служба
Орендна плата 708 1026 144.92
Інші надходження 2829 4148 146.62

Разом

14635

21378

146.07


Структура місцевих доходів Тюменського відділення показана на рис.9.Ріс.9.Структура місцевих доходів Тюменського відділення дороги


2.1.2.3.Доходи від підсобно-допоміжної

діяльності Тюменського відділення дороги

До доходів від підсобно-допоміжної діяльності відділення залізниці входять: доходи від навантажувально-розвантажувальних робіт; доходи від транспортно-експедиційних операцій; доходи від реалізації продукції промислового виробництва; доходи від реалізації продукції підсобного сільського господарства; доходи від реалізації товарів народного споживання і платних послуг населенню ; доходи від здачі будівельно-монтажних робіт і доходи від реалізації інших робіт і послуг (здача ремонтних робіт, реалізація продукції підприємств громадського харчування та ін.)

Дані по доходах від підсобно-допоміжної діяльності Тюменського відділення дороги за 1997 рік наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності

Тюменського відділення дороги за 1997 рік

Доходи від підсобно-допоміжної діяльності

Сума

(Млн. руб.)

1 2

Реалізація та відпуск продукції допоміжного промислового виробництва

48979

Реалізація та відпустку робіт інших допоміжних виробництв і обслуговуючих господарств

в тому числі:

45638

Вантажно-розвантажувальні роботи 8789
контори по обслуговуванню пасажирів 4839
Транспортно-експедиційні та інші операції 1169
Підсобне сільське господарство 521
Решта допоміжні виробництва і господарства 30320

Разом

94617


Структура доходів від підсобно-допоміжної діяльності Тюменського відділення дороги показана на малюнку 10.


Примітка: показати частку підсобного сільського господарства не представляється можливим на увазі її малого значення (0.58%).
Ріс.10.Структура доходів від підсобно-допоміжної діяльності Тюменського відділення дороги за 1997 рік


2.1.2.4.Местние доходи залізниці

по Тюменській відділенню дороги

До складу місцевих доходів залізниці входять одержувані з вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів штрафи, які пов'язані безпосередньо з операціями з перевезень, за винятком штрафів, що зараховуються до доходів залізничних станцій, і штрафів за пошкодження вагонів та обладнання в них. Не входять до місцевих доходи залізниці звичайні для підприємств (організацій) штрафи, пені та неустойки за розрахунками з постачальниками і покупцями за несвоєчасну оплату рахунків, невиконання договірних зобов'язань тощо Кошти місцевих доходів дороги витрачаються на наступні цілі:

 • Оплату претензій вантажоодержувачів за прострочення в доставці вантажу і багажу;

 • Оплату штрафу за неподання вагонів під навантаження;

 • Оплату винагород поїзним контролерам-ревізорам;

 • Витрати з утримання додаткового штату контролерів-ревізорів, включаючи виплату винагород;

 • Інші штрафи, оплачувані дорогою, крім відносяться за рахунок місцевих доходів залізничних станцій.

Вся сума перевищення отриманих штрафів над сплаченими включається до прибутку, що залишається в розпорядженні відділення дороги.

Для прикладу наводяться дані по місцевих доходах дороги по Тюменській відділенню дороги. Дані зведені в таблицю 7.


Структура місцевих доходів дороги отриманих по Тюменській відділенню дороги показана на малюнку 11.

Таблиця 7

Місцеві доходи дороги отримані за

Тюменському відділенню дороги

(Млн. крб.)

Вид

1996

1997

Зміна у% до 1996

1 2 3 4
Штрафи за простій рухомого складу і контейнерів 6757 7768 114.96
Штрафи за невиконання відповідального плану перевезень 974 1464 150.31
Штрафи за недовантаження вагонів 3 0 Х
85% від сум штрафів, стягнених у поїздах ревізорами 28 77 275
Інші 0 65 Х

Продовження таблиці 7

1

2

3

4

РАЗОМ

7762

9374

120.77

Разом штрафів сплачено Х 211 Х

Перевищення доходів над витратами

Х

9163

ХРіс.11.Структура місцевих доходів дороги отриманих по Тюменській відділенню дороги

2.2.Расходи залізниці

Витратами при будь-якому виді діяльності називають поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції або виконання робіт.

Експлуатаційні витрати - це поточні витрати, безпосередньо пов'язані з перевезеннями вантажів і пасажирів за певний період (місяць, квартал, рік). Вони складаються з витрат на заробітну плату, відрахувань на соціальне страхування, витрат на паливо, електроенергію, матеріали, інших витрат, у тому числі амортизаційних відрахувань від вартості основних фондів.

План експлуатаційних витрат розробляється на основі плану перевезень, плану роботи рухомого складу, плану з праці та інших розділів плану економічного і соціального розвитку. У ньому передбачається забезпечення запланованого обсягу перевезень необхідним фондом оплати праці, грошовими коштами на матеріали, паливо, електроенергію та інші витрати. Складається план експлуатаційних витрат по мережі в цілому, залізницям, відділенням доріг і підприємствам.

Експлуатаційні витрати всіх галузей господарства та входять до їх складу підприємств планують і враховують за єдиною номенклатурою статей. Номенклатурою називається єдина класифікація витрат залізниць. Усі витрати поділені на дві частини "А" і "Б", кожна частина ділиться на розділи - витрати, вироблені в окремій галузі господарстві - службі.

Частина "А" називається "Експлуатаційна діяльність залізниць" і містить класифікацію основних витрат по перевезеннях по окремих галузях господарства (розділи I - IC), витрат, загальних для всіх галузей господарства залізниць (розділ C), загальногосподарських витрат (розділ CI). Друга частина "Б" містить класифікацію витрат підсобно-допоміжної діяльності залізниць (розділи CII - CCI).

Експлуатаційні витрати залізниць класифікують на основні і общехохяйственние, прямі і непрямі, що залежать і не залежать від розмірів руху.

До основних відносять витрати, безпосередньо викликаються процесом перевезень, до загальногосподарських - витрати на обслуговування виробництва та керівництва господарством.

Основні витрати, у свою чергу, поділяють на витрати, специфічні для кожної галузі господарства, і витрати, загальні для всіх галузей господарства. Наприклад, специфічними основними витратами для вагонного господарства є витрати на поточний і деповський ремонт вантажних вагонів і ін

До основних витрат, загальним для всіх галузей господарства залізниць, відносяться: транспортні витрати (в частці, що відноситься до матеріалів, витрачених на виробничі та господарські потреби); оплата праці виробничого персоналу за опрацьованим час (оплата відпусток, час виконання державних обов'язків, час вимушеного прогулу, виплати працівникам, які вивільняються з підприємств і організацій у зв'язку з їх реорганізацією, скорочення чисельності працівників тощо); знижка з вартості форменого одягу, виданої виробничого персоналу; відрахування на соціальні потреби виробничого персоналу; витрати з охорони праці та виробничої санітарії; знос малоцінних і швидкозношуваних предметів виробничого призначення та ін

Загальногосподарські витрати поділяють на загальногосподарські витрати без витрат на утримання апарату управління та витрати на утримання апарату управління. До загальногосподарських витрат без витрат на утримання апарату управління відносять витрати з утримання персоналу, який не належить до апарату управління (витрати на оплату праці персоналу виробничих ділянок, цехів і інших фахівців, звільнених бригадирів); обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського призначення; амортизація основних фондів загальногосподарського призначення, відрахування в резерв на створення ремонтного фонду; відрахуваннях у позабюджетний фонд МПС на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт загальногалузевого значення, відрахувань в інвестиційний фонд МПС, платежі по кредитах банків та ін До витрат на утримання апарату управління відносять витрати на оплату праці, відрядження та інші витрати (відрахування на соціальні потреби, матеріальні витрати, амортизація та відрахування до резерву на капітальний ремонт легкових автомобілів і гаражів для них та ін.)

Прямими називають витрати, пов'язані з виробленням певної продукції або виконанням конкретного виду роботи і тому безпосередньо (прямим способом, без додаткових розрахунків) зараховують на той чи інший вид продукції або роботи.

Непрямі витрати - це витрати, які відносять на декілька видів продукції і розподіляються на той чи інший вид продукції або роботи не прямим шляхом, а в результаті додаткових розрахунків. Наприклад, витрати господарства шляху не можуть бути віднесені тільки на вантажні або тільки на пасажирські перевезення, так як колійне господарство обслуговує і вантажне, і пасажирський рух. Витрати цього господарства розподіляють на вантажні та пасажирські перевезення пропорційно відповідним измерителям.

До залежать відносять витрати, які змінюються прямо пропорційно обсягу роботи або розмірам руху. Витрати мало залежать від обсягу роботи або розмірів руху, прийнято умовно відносити до незалежних (умовно постійним).

Вище названа класифікація використовується в основному для аналізу витрат. Для обліку і планування витрати з перевезень групують за економічними елементами. Експлуатаційні витрати залізниць складаються з наступних елементів витрат: витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби, витрати на матеріали та інші матеріальні витрати, паливо, енергію, амортизацію основних фондів, відрахування в ремонтний фонд, інші витрати.

За елементу "Витрати на оплату праці" відображають витрати на оплату праці основного виробничого персоналу підприємства, а також витрати на оплату праці на які у штаті підприємства працівників, зайнятих в експлуатаційній діяльності.

За елементу "Відрахування на соціальні потреби" відображають обов'язкові відрахування на державне соціальне страхування, в пенсійний фонд, державний фонд зайнятості населення, на медичне страхування працівників.

У витратах на матеріали враховують вартість покупних матеріалів, використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), на утримання і ремонт рухомого складу, постійних пристроїв, обладнання, будівель і споруд, а також вартість запасних частин для ремонту рухомого складу та інших машин і обладнання , елементів верхньої будови колії, знос спецодягу та малоцінних предметів і ін

У витратах на паливо відображають вартість придбаного палива всіх видів, що витрачається на тягу поїздів, опалення будинків та інші технологічні цілі.

У витратах на енергію враховують вартість усіх видів покупної енергії (електричної, теплової, стисненого повітря тощо), що витрачається на пересування поїздів з електричною тягою і електросекцій, на технологічні, енергетичні, освітлювальні та інші виробничі потреби підприємства.

За елементу "Амортизація основних фондів" планують і враховують амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів виходячи з їх балансової вартості і встановлених норм.

До інших витрат відносять податки, збори, відрахування в спеціальні позабюджетні фонди, платежі по обов'язковому страхуванню майна підприємства, платежі за кредитами, витрати на відрядження, підйомні, плату стороннім підприємствам за пожежну і сторожову охорону, за підготовку та перепідготовку кадрів, оплату послуг зв'язку, обчислювальних центрів, банків, відрахування в резерв на створення ремонтного фонду та ін

У зв'язку зі зміною величини заробітної плати, цін на матеріали, паливо, електроенергію, вартості основних фондів та нормативів відрахувань на соціальні потреби структура експлуатаційних витрат залізниць в останні роки істотно змінилася.

У порівнянні з 1988 роком помітно зменшилася частка фонду оплати праці. Частка ж відрахувань на соціальні потреби, електроенергії, матеріалів та інших витрат незначно збільшилася.

Що б більш конкретно розглянути структуру експлуатаційних витрат залізниць нижче на прикладі Тюменського відділення дороги наводяться дані по експлуатаційних витрат.

У таблиці 8 показані експлуатаційні витрати за економічними елементами Тюменського відділення дороги.

Таблиця 8

Експлуатаційні витрати Тюменського відділення

(Млн. руб.)

Елементи витрат

1996

1997

Зміни у% до 1996 р.

1 2 3 4
Зарплата 185791 200721 108.03
Матеріали 80824 70702 87.47
Паливо 60988 74513 122.18
в т.ч.: на тягу 51036 64445 126.27
Електроенергія 158134 162160 102.55
в т.ч.: на тягу 135027 139613 103.4
Амортизація 262133 221767 84.6
Інші 223625 210035 93.92

Витрати з перевезень (Всього)

971495

939898

96.75


Структура експлуатаційних витрат Тюменського відділення дороги показана на рис.12.
Ріс.12.Структура експлуатаційних витрат Тюменського відділення дороги

Діяльність залізниць не обмежується здійсненням перевезень. Вони здійснюють також і підсобно-допоміжну діяльність, що тягне за собою виникнення витрат від підсобно-допоміжної діяльності. Витрати від підсобно-допоміжної діяльності також групуються по вище перерахованих економічними елементами витрат. Нижче наводяться дані за 1997 рік про витрати від підсобно-допоміжної діяльності Тюменського відділення дороги. Вони зведені в таблицю 9.


Таблиця 9

Витрати від підсобно-допоміжної діяльності

Тюменського відділення дороги за 1997 рік

(Млн. крб.)

Елементи витрат

Сума

Зарплата 38871
Матеріали 36907
Паливо 5347
Електроенергія 3332
Амортизація 8374
Інші 57646

Витрати від підсобно-допоміжної діяльності (Всього)

150477Структура витрат від підсобно-допоміжної діяльності показана на рис.13.


Ріс.13.Структура витрат від підсобно-допоміжної діяльності Тюменського відділення дороги за 1997 рік


Загальну суму витрат в грошовому виразі за календарний період прийнято називати повною собівартістю всього обсягу перевезень або виконаної роботи. Розрахунок повної собівартості за 1997 рік зведемо в таблицю 10.

Таблиця 10

Розрахунок повної собівартості від реалізації товарів,

продукції, робіт, послуг по Тюменській відділенню

дороги за 1997 рік

(Млн. крб.)

Показник

Рядок

Сума

Експлуатаційні витрати 010 939898
Витрати від підсобно-допоміжної діяльності 020 150477

Всього витрат по відділенню дороги (стр.010 +020):

в тому числі:

витрати по внутрішньогосподарському обігу

030


031

1090375


57501

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (стр.030-031)

040

1032874


Поряд з повною собівартістю для контролю за витратами визначають собівартість одиниці перевезень.

Собівартість продукції (робіт, перевезень) - це виражені в грошовій формі витрати на виробництво і реалізацію одиниці продукції, виконання одиниці перевезень (робіт). На залізничному транспорті в цілому, на залізницях і їх відділеннях під собівартістю перевезень розуміють експлуатаційні витрати, умовно припадають на 10 т-км. При цьому 1 т-км прирівнюється до 1 пасажиро-км. Обчислюють також окремо собівартість 10 т-км і 10 пасажиро-км.

Необхідно мати на увазі, що при визначенні собівартості перевезень, а також продуктивності праці і прибуткової ставки по мережі в цілому і залізницям приймаються до розрахунку тарифні тонно-кілометрів (тобто обчислюються по найкоротшій відстані між стиковими пунктами залізниць), а по відділенням доріг - експлуатаційні тонно-кілометрів (тобто за фактичною шляху проходження вантажу).

На галузевих лінійних підприємствах обчислюють собівартість одиниці робіт, характерних для даного підприємства.

Собівартість перевезень є одним з показників ефективності виробництва. Її величина відображає дотримання режиму економії, ступінь використання усіх видів виробничих ресурсів, а зниження забезпечує зростання прибутку та рентабельності, що набуває особливо важливе значення при роботі підприємств в ринкових умовах і при самофінансуванні.

Планова собівартість перевезень є вихідним моментом при встановленні цін на продукцію (на транспорті тарифів на перевезення). При фінансуванні галузевих лінійних підприємств за розрахунковими цінами собівартість видів робіт служить основою цих цін.

При складанні планів та звітів з експлуатаційної діяльності мережі, залізниць і відділень доріг визначають собівартість 10 наведених тонно-кілометрів, діленням загальної суми експлуатаційних витрат на наведену продукцію (суму тарифних для мережі доріг і залізниць, а також експлуатаційних для відділень доріг тонно-кілометрів і пасажиро-кілометрів).

Розрахунок собівартості по Тюменській відділенню дороги для наочності зведемо в таблицю 11.

Таблиця 11

Розрахунок собівартості 10 наведених ткм

Показники

Одиниця виміру

1996

1997

Зміна у% до 1996

Експлуатаційні витрати Млн.руб. 971495 939898 96.74
Наведені ткм Млн. 34704.2 36728.27 105.83

Собівартість

Руб.

279.939

255.906

91.41
В даний час, при різкому скороченні обсягів роботи на залізниці, найбільш актуальним питанням стає скорочення експлуатаційних витрат. Для вирішення цього питання на Свердловської залізниці розроблено і набув чинності наказ начальника Свердловської залізниці № 1 Н від 4 січня 1998 року "Про вдосконалення технологій перевізного процесу в умовах змінюються обсягів перевезень і підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності дороги". Де однією з головних стратегічних завдань на 1998 рік поставлено завдання: "проведення радикальних заходів щодо зниження експлуатаційних витрат за рахунок вивільнення невикористовуваних потужностей, приведення чисельності працюючих у відповідність з виконуваним обсягом перевезень, перегляду нормативів експлуатаційної роботи, удосконалення технологічних процесів, значного скорочення ремонтно-експлуатаційних витрат дороги на основі оптимізації парків рухомого складу, що забезпечують рентабельну роботу підприємств і дороги в цілому ... ".

У цьому наказі, зокрема, були передбачені такі заходи щодо зниження експлуатаційних витрат:

 • Жорстке планування експлуатаційних витрат та економічних показників для галузевих господарств і підрозділів дороги;

 • Закриття кількох станцій і зміна технології роботи деякої кількості станцій з переведенням їх на денний режим роботи або максимальним введенням регламентованих перерв;

 • За утримання колії, як основного елемента експлуатаційних витрат, вирішити питання про переведення малодіяльних дільниць на спеціальні норми вмісту;

 • Розробити та погодити в МПС технологію, що передбачає збільшення міжремонтних термінів технічного обслуговування пристроїв енергопостачання, зв'язку, радіо, СЦБ, у тому числі, переходу на обслуговування за станом або відмов;

 • Розробити та впровадити комплексну технологію обслуговування малодіяльних дільниць, що передбачає максимальне суміщення працівниками суміжних професій і формування комплексних бригад;

 • Розглянути можливість переходу на найпростіші системи сигналізації і зв'язку для організації руху поїздів;

 • Продовжити роботу з територіальними органами влади про компенсації збитковості малодіяльних ділянок або надання податкових пільг за платежами до місцевих та обласних бюджетів;

 • Розробити графік руху поїздів малодіяльних дільниць, які дозволяють максимально скоротити тривалість робочої зміни оперативного персоналу;

 • Повне або часткове закриття вантажної роботи по різних параграфів тарифного керівництва № 4 на декількох станціях;

 • Постановка на консервацію деякої кількості одиниць машин і устаткування механізованих дистанцій вантажно-розвантажувальних робіт;

 • Забезпечення виконання питомих норм витрат електричної енергії та дизельного палива на тягу поїздів;

 • Виконання плану перекладу пасажирських поїздів на водіння одним машиністом без помічника;

 • Виняток з інвентарю локомотивів з простроченим терміном служби;

 • Повторне використання вузлів і деталей зі списаних локомотивів;

 • Постановка деякої кількості, згідно із завданням, основного технологічного обладнання на консервацію;

 • Виробництво ремонтів ПР-3 замість КР-1 тепловозів і електровозів, КР-1 замість КР-2 електровозів;

 • Виконання завдання з ремонту колісних пар вагонів зі зміною елементів, наплавленням гребенів колісних пар;

 • Виконання завдання по виключенню з інвентарю по терміну служби, технічним станом та обробленні вантажних вагонів;

 • Забезпечення секціонування ліній зовнішнього освітлення станцій;

 • Зниження рівня освітленості в парках або районах сортувальних і вузлових станцій в період відсутності робіт до рівня чергового освітлення;

 • Включення освітлення на проміжних та інших станціях тільки на період маневрових і ремонтних робіт, збереження освітлення тільки місць зустрічі поїздів черговими по станції, працівниками постів безпеки, переїздів;

 • Реалізація завдання щодо повторного застосування матеріалів верхньої будови колії, впровадження ресурсозберігаючих технологій, застосування комплексу колійних машин на поточному утриманні колії;

 • Виконання завдання щодо підвищення швидкості руху до затвердженого графіку 1998-1999 рр..;

 • Зупинка в запас, відповідно до завдання, пасажирських вагонів і закладка в запас невикористовуваних постільних речей;

 • Гнучке і оперативне регулювання розмірів руху місцевих та приміських поїздів і схем складів пасажирських поїздів свого формування;

 • І інші заходи.

2.3. Прибуток і його розподіл

Прибуток визначається як різниця між доходами і витратами на виробництво і реалізацію продукції. Прибуток розраховують з перевезень і підсобно-допоміжної діяльності. Загальний прибуток по підприємству називається балансовою.

Прибуток є одним з основних показників діяльності підприємства, важливим джерелом виробничого і соціального розвитку трудових колективів, їх матеріального стимулювання.

Після відрахування з балансового прибутку плати за ресурси (виробничі фонди, трудові та інші ресурси) та сплати відсотків за банківський кредит залишається розрахунковий прибуток, частина якої за нормативами спрямовується до державного бюджету і в міністерство на формування централізованого фонду розвитку виробництва, науки і техніки та резервів .

Частина, що залишилася розрахункового прибутку надходить у розпорядження залізниць, відділків залізниць і підприємств. Від цього прибутку (залишкової) за встановленими нормативами формуються фонди економічного стимулювання.

Розрахунок прибутку пов'язане з визначенням інших операційних доходів і витрат, а також інших позареалізаційних доходів і витрат. Інформація про них за 1997 рік на прикладі Тюменського відділення дороги наведена в таблицях 12 і 13.

Таблиця 12

Інші операційні доходи і витрати

по Тюменській відділенню дороги за 1997 рік

(Млн. крб.)

Інші операційні доходи і витрати

Доходи

Витрати

Реалізація майна:

в тому числі:

основних засобів

запасів

21016


155

20861

14383


152

14231

Списання основних засобів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва 67890 67322
Здача майна в оренду 4505 67
Податки і збори Х 14073

ВСЬОГО

93411

95845


Структура інших операційних доходів по Тюменській відділенню дороги за 1997 рік наочно показано на малюнку 14.


Ріс.14.Структура інших операційних доходів і витрат по Тюменській відділенню дороги за 1997 рік


Таблиця 13

Інші позареалізаційні доходи і витрати

по Тюменській відділенню дороги за 1997 рік


(Млн. крб.)

Інші позареалізаційні доходи і витрати

Доходи

Витрати

1 2 3
Кредиторська та дебіторська заборгованість, щодо якої минув термін позовної давності 1094 0
Збитки від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, відповідно до указу Президента РФ від 20.12.94 № 2204 (вказівка ​​МШС від 23.12.94 № 476 пру) Х 2

Продовження таблиці 13

1 2 3

Присуджені або визнані боржниками штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за порушення господарських договорів:

з них: штрафи управління дороги

10730


9163

218
Суми, належні на відшкодування завданих збитків у зв'язку з порушенням господарських договорів 716 1498
Збитки, спричинені несохранностью перевезених вантажів Х 27
Прибуток (збитки) минулих років, виявлені у звітному році 3217 46
Зарахування на баланс майна, що опинилося в надлишку за результатами інвентаризації, збитки від списання нестач матеріальних цінностей 178 28
Суми уцінки виробничих запасів, готової продукції і товарів відповідно до встановленого порядку 0 28
Судові витрати Х 1

РАЗОМ

15935

1848


Структура інших позареалізаційних доходів і витрат показана на рис.15.
Ріс.15.Структура інших позареалізаційних доходів і раходов по Тюменській відділенню дороги за 1997 рік

Розрахунок прибутку по Тюменській відділенню дороги зводимо за 1997 рік у таблицю 14.

Нерозподілений прибуток використовується для відрахувань до фонду споживання і на інші цілі.

Під фондами споживання розуміються кошти, спрямовані на здійснення заходів з соціального розвитку (крім капітальних вкладень), що не приводять до утворення нового майна підприємства, а також на матеріальне заохочення колективу підприємства.


Таблиця 14

Розрахунок прибутку по Тюменській відділенню дороги

за 1997 рік

(Млн. крб.)

Найменування показника

Код рядка

Сума

1 2 3

Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів):

в тому числі:

- Доходи від перевезень

 • доходи від підсобно-допоміжної діяльності

 • місцеві доходи станцій

010


011

012


013

1095069


979074

94617


21378

Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг:

в тому числі:

 • витрати по перевезеннях

 • витрати по підсобно-допоміжній діяльності (за мінусом витрат по внутрішньогосподарському обігу)

020


021

022

1032874


939898

92976

Прибуток від реалізації (рядки 010-020):

в тому числі:

 • прибуток від перевезень (рядки 011-021)

 • прибуток від підсобно-допоміжної діяльності (рядка 012 +013-021)

030


031

032

62195


39176

23019

Відсотки до отримання 040 166

Доходи від участі в інших операціях:

в тому числі:

відсотки по довгострокових і короткострокових фінансових вкладень

050


051

24


24

Інші операційні доходи 060 93411
Інші операційні витрати 070 95845
Прибуток від фінансово-господарської діяльності (рядки 030 +040 +050 +060-070) 080 59951
Інші позареалізаційні доходи 090 15935
Інші позареалізаційні витрати 100 1848
Балансова прибуток (рядки 080 +090-100) 110 74038

Продовження таблиці 14

1 2 3
Внутрідорожние розрахунки з податку на прибуток 120 14056

Абстрактні кошти:

в тому числі:

-Витрати по сплаті до бюджету штрафних санкцій

130


131

2489


2489

Нерозподілений прибуток (рядки 110-120-130)

140

57493


До витрат за рахунок коштів фонду споживання в частині матеріального заохочення відносяться суми, видані в порядку одноразової допомоги працівникам, а також суми премій і винагород, які виплачуються з даного фонду за рахунок чистого прибутку підприємства.

Кошти фонду споживання на соціальний розвиток спрямовуються відповідно до затверджених кошторисів на придбання культурно-побутового інвентарю, а також обладнання для їдалень, буфетів, будинків відпочинку, санаторіїв, клубів, дитячих установ і на придбання для них транспортних засобів та інвентарю. За рахунок коштів цього фонду може провадитися оплата рахунків установ і організацій:

- Дитячих установ і профілакторіїв - на посилення харчування дітей, які перебувають в дитячих установах, і працівників, які проходять курс лікування в профілакторіях;

- Орсова - на здешевлення вартості харчування в їдальнях підприємства, в першу чергу, для працюючих в нічну зміну;

- Дорожніх рад товариства "Локомотив" - на проведення спортивних змагань та оренду спортивних споруд (за погодженням з Дорпрофсожу).

До відрахувань на інші цілі відносяться: 1,5% внески в МПС у фонд підтримки навчальних закладів, 1,0% внески в МПС у фонд підтримки охорони здоров'я, 1,5% внески в МПС у фінансовий резерв; 0,1% внески в МПС до фонду соціальної підтримки; відрахування на потреби працівників центрального апарату Державної адміністрації залізничного транспорту РФ; списання непокритого збитку минулих років; сплата відсотків за кредит, отриманий на заповнення нестачі оборотних коштів, на придбання основних фондів, нематеріальних та інших необоротних активів і за коштами, узятих у позику у інших організацій; витрати на поповнення власних обігових коштів; плата за забруднення навколишнього середовища (понад норму); витрати з відшкодування збитків ЖКГ, гарячого водопостачання; різниця в ціні на паливо, що реалізовується непрацюючим пенсіонерам; кошти, що направляються на пайову участь у будівництві; фінансування капітальних вкладень по об'єктах невиробничого призначення; витрати, пов'язані з відрахуваннями коштів профорганізаціями на цілі, що визначаються колективними договорами; соціальна допомога ветеранам та пенсіонерам; витрати на утримання об'єктів і закладів охорони здоров'я, народної освіти, культури та спорту, для престарілих, дитячих дошкільних установ, дитячих таборів відпочинку ; дотації підприємствам сільського господарства, торгівлі, постачання та інших видів діяльності; витрати на утримання підприємств масового харчування (їдальні), що знаходяться на балансі основної діяльності; витрати зі сплати штрафних санкцій за внесками до позабюджетних фондів (включаючи фонди на соціальні потреби); витрати по відшкодування збитків; виплата районного коефіцієнта працівникам неосновної діяльності; оплата науково-дослідних робіт; добровільне страхування трудящих; оплата рахунків за проживання в гуртожитках інших підприємств; зміст за договорами органів охорони та правопорядку; податки і позабюджетні платежі минулих років; культурно-масова робота; допомогу редакції газети "Гудок"; підписка на журнали і газети; ритуальні послуги; виплати за колективними договорами працівникам при виході на пенсію; медичне обслуговування та інші.

Дані про використання нерозподіленого прибутку за 1997 рік у Тюменському відділенню дороги наведені в таблиці 15.


Таблиця 15

Використання нерозподіленого прибутку за 1997 рік

по Тюменській відділенню дороги

(Млн. крб.)

Найменування показників

Сума

1 2
Відрахування до фонду споживання 378
Відрахування на інші цілі
1,5% внески в МПС у фонд підтримки навчальних закладів 1111
1,0% внески в МПС у фонд підтримки охорони здоров'я 740
1,5% внески в МПС у фінансовий резерв 1111
Відрахування на потреби працівників центрального апарату Державної адміністрації залізничного транспорту РФ 979
Плата за забруднення навколишнього середовища (понад норму) 1
Витрати з відшкодування збитків ЖКГ, гарячого водопостачання 23599
Різниця в ціні на паливо, що реалізовується непрацюючим пенсіонерам 2089
Витрати, пов'язані з відрахуванням коштів профорганізаціями на цілі, що визначаються колективними договорами 545
Соціальна допомога ветеранам та пенсіонерам 2669
Витрати на утримання об'єктів і закладів охорони здоров'я, народної освіти, культури та спорту, для престарілих, дитячих дошкільних установ, дитячих таборів відпочинку 12802
Дотації підприємствам сільського господарства, торгівлі, постачання та інших видів діяльності 2698
Витрати на утримання підприємств масового харчування (їдальні), що знаходяться на балансі основної діяльності 109
Витрати зі сплати штрафних санкцій за внесками до позабюджетних фондів (включаючи фонди на соціальні потреби) 48516

Продовження таблиці 15

1 2
Витрати з відшкодування шкоди 114
Оплата рахунків за проживання в гуртожитках інших підприємств 1581
Вміст за договорами органів охорони та правопорядку 66
Податки і позабюджетні платежі минулих років 3769
Культурно-масова робота 84
Ритуальні послуги 136
Виплати за колективними договорами працівникам при виході на пенсію 1267
Медичне обслуговування 22

Інші:

в тому числі суми виплат локомотивним бригадам компенсації за рухомий характер роботи

6532

3249

РАЗОМ

110918

Перевитрата прибутку *

53425
Структура використання нерозподіленого прибутку за 1997 рік у Тюменському відділенню дороги показана на малюнку 16.

Якщо доходи підприємства перевищують його витрати, то воно вважається рентабельним (прибутковим). При завищенні витрат над доходами підприємство називається нерентабельним (збитковим).

Рентабельність є показником господарської діяльності, що характеризує ефективність виробництва, комплексно відображає ступінь використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Розрізняють загальну і розрахункову рентабельність. Загальна рентабельність визначається відношенням балансового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів. Розрахункова рентабельність визначається відношенням розрахункового прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів.


Ріс.16.Структура використання нерозподіленого прибутку за 1997 рік у Тюменському відділенню дороги


2.4.Фінансовие взаємини між

відділенням і управлінням залізниці

Особливості процесу перевезень на залізничному транспорті відображаються на фінансових взаєминах всередині галузі. Вони полягають, перш за все, у системі формування доходів від перевезень. На відділенні дороги планується обсяг роботи за показниками, на які встановлено прибуткові ставки. На підставі запланованих обсягів фінансовим відділом складається план доходів з перевезень. Фактичні сума доходів відділення дороги з перевезень щомісяця визначається виходячи з обсягу виконаних вантажних і пасажирських перевезень, початково-кінцевих операцій і дохідних ставок. Для розрахунку доходів по відділенню дорожні обчислювальні установки повідомляють дані про кількість занурених і вивантажених тонн вантажів, про вантажообіг, дані про пасажиро-кілометрів. Число сформованих на відділенні пасажирських потягів у прямому та місцевому сполученнях, а також фірмових поїздів розраховують за графіком виконаного руху поїздів.

В рахунок належної суми доходів відділення дороги отримує авансове фінансування на покриття наступних витрат:

Особливість фінансових взаємовідносин на залізничному транспорті полягає також у тому, що частина необхідних платежів оплачується централізовано, а саме:

Остаточні розрахунки між відділенням і управлінням залізниці проводяться в порядку внутрішньогосподарських розрахунків.

2.5.Фінансовие взаємини між

відділенням дороги і його структурними

підрозділами

Лінійні підприємства відділення дороги беруть участь у загальному перевізному процесі, забезпечуючи виконання плану відправлення і перевезень вантажів при повному використанні місткості і вантажопідйомності вагонів, скорочення часу їх знаходження під вантажними операціями, а також виконання плану формування вантажних поїздів і скорочення часу перебування вагонів на технічних станціях. Вони відповідають за своєчасне відправлення та проходження пасажирських поїздів, культурне обслуговування пасажирів.

Крім того, в їх функції входить обслуговування, утримання в справному стані та ремонт вагонів, локомотивів, залізничного шляху, пристроїв електропостачання та енергетики, СЦБ та зв'язку, інших основних фондів, а також забезпечення безпеки руху поїздів.

Фінансування лінійних підприємств передбачає формування фінансових ресурсів (доходів), необхідних на покриття витрат на перевезення.

Для структурних підрозділів відділення дороги встановлені загальні правила фінансування:

 1. Для дотримання найсуворішого режиму економії у використанні видаються підприємству засобів повинні виконуватися наступні умови:

- Фінансування лише тих витрат або робіт, які передбачені в плані і виконані з дотриманням якості та у встановлений термін;

- Контроль за строго цільовим розподілом фінансових

ресурсів відповідно до балансу доходів і витрат.

 1. Фінансові результати господарської діяльності та порядок централізації накопичень на відділеннях дороги визначають відповідно до встановленої методики:

- Фінансові результати з виконання плану перевезень виражаються сумою економії або перевитрати; прибуток за експлуатаційної діяльності не планується;

- Фінансові результати підсобно-допоміжної

діяльності підприємств виражаються фактично отриманими сумами прибутку або збитку;

- При визначенні загального фінансового результату господарської діяльності підприємства, крім результатів виконання плану експлуатаційних витрат та плану прибутку за підсобно-допоміжної діяльності, враховується також результат по неплановані надходженнях прибутку і допущеним збитків.

 1. Спільними для всіх підприємств Фондообразующая показниками є продуктивність праці та собівартість продукції (роботи) або відсутність перевитрати експлуатаційних засобів, включаючи неплановані прибутки і збитки.

 2. Відділ бухгалтерського обліку та фінансів відділення дороги щомісячно уточнює стан взаємних розрахунків з фінансування лінійних підприємств. Для цього на 1-е число кожного місяця складається розрахункова відомість і по ній вивіряються взаємні розрахунки. Щомісячний переказ коштів підприємствам здійснює відділ бухгалтерського обліку та фінансів відділення за пред'явленими рахунках з урахуванням виконання завдання по мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів (зниження дебіторської заборгованості, наднормативних запасів матеріалів та ін.)

Щоб більш детально розглянути фінансові взаємини між відділенням дороги і лінійними підприємствами звернемося до прикладу Тюменського відділення дороги.

Тюменське відділення дороги має зведений баланс і є юридичною особою. До складу відділення входять підприємства згідно з доданим списком. Діяльність підприємств відображається в самостійних балансах.

Оперативний облік фінансових результатів здійснюється щомісячно. Періодом остаточних фінансових результатів є кінець звітного кварталу. Підсумки підводяться наростаючим підсумком з початку року.

Доходи з перевезень відділення дороги віддає підприємствам:

Підприємства при наявності прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (після сплати платежів до бюджету та покриття всіх витрат з прибутку) можуть у себе створювати фонди споживання (85%) та накопичення (15%).

Підприємствам, що мають на своєму балансі об'єкти соціально-культурної сфери (ДКЖ, клуби, парки, оздоровчі табори, стадіони, профілакторій "Таліца"), відділення дороги відшкодовує витрати за фактом, але не вище кошторису, яка складається поквартально і затверджується місцевою адміністрацією. Відділення дороги роздає підприємствам частку витрат пропорційно чисельності працюючих на цих підприємствах.

Фінансування підприємств відділення дороги здійснює по ліміту фінансування на місяць, розробленого і затвердженого відділенням дороги.

Підприємства щоквартально передають відділенню дороги відрахування по платежах до фондів МПС:

Ці відрахування відділення дороги передає у вищестоящу організацію.

Підприємства при наявності прибутку, щоквартально нараховують і передають у відділення дороги податок на прибуток, який централізовано платить управління залізниці.

Підприємства щомісяця складають розрахунок з податку на додану вартість, по встановленій законодавством формі, і передають його відділенню дороги, тому що цей податок централізовано платить управління залізниці.

Підприємства щомісяця нараховують амортизацію основних фондів відповідно до "Покажчиком інвентарних об'єктів основних фондів залізниць 1993 р.". Амортизацію по основних фондах дороги (рухомий склад, залізничну колію з штучними спорудами, пристрої СЦБ та зв'язку, контактна мережа, тягові підстанції з усім обладнанням) підприємства щомісяця передають відділенню дороги. Інша частина амортизації залишається на підприємстві.

Внутрішньогосподарські розрахунки між підприємствами і відділенням дороги ведуться через 79.9 рахунок. Передача основних фондів обліковується на рахунку 79.7.


3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ

ФІНАНСУВАННЯ

В даний час, коли обсяги перевезень знижуються, на перший план виходить структурна реформа залізничного транспорту. Основними цілями цієї структурної реформи згідно з Указом Президента РФ "Про основні положення структурної реформи у сферах природних монополій" № 426 від 28.04.97 та Програмі Уряду РФ "Структурна перебудова та економічне зростання в 1997 - 2000 роках" є:

Для досягнення цих цілей сформульовані головні напрями:

 1. Поділ фінансового обліку витрат підприємств залізничного транспорту з утримання та експлуатації інфраструктури з вантажних і пасажирських перевезень.

 2. Створення спеціалізованих пасажирських компаній з самостійними балансами з перевезень пасажирів у дальньому та приміському сполученнях.

 3. Припинення перехресного субсидування пасажирських перевезень у дальньому сполученні та приміському сполученні, для чого необхідно резервування у відповідних бюджетах коштів для дотування цих перевезень.

 4. Виділення із системи залізничного транспорту в самостійні підприємства об'єктів вторинної інфраструктури виробничого призначення (ремонтні, будівельні тощо) і поширення на них загальних умов ринкового господарювання і конкуренції.

 5. Створення конкурентного середовища на ринку фрахту і експедиторських послуг.

 6. Створення умов для розвитку конкуренції на ринку залізничних транспортних послуг, що забезпечують рівний доступ до інфраструктури і ремонтній базі залізничного транспорту різних власників рухомого складу, що мають відповідні ліцензії.

Одним із завдань реформи виходячи з Додатку до наказу Мінекономіки Росії від 1 жовтня 1997 р. № 118 є перехід до управління фінансами на основі аналізу фінансово-економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошуку шляхів їх досягнення. Результати діяльності підприємства цікавлять як зовнішніх ринкових агентів (у першу чергу інвесторів, кредиторів і споживачів), так і внутрішніх (керівників підприємств, працівників адміністративно-управлінських структурних підрозділів, працівників виробничих підрозділів).

При проведенні реформи підприємств стратегічними завданнями розробки фінансової політики підприємств є:

У рамках цих завдань необхідно виконати наступні заходи щодо ряду напрямків в галузі управління фінансами:

Слід відзначити той факт, що при розробці ефективної системи управління фінансами постійно виникає основна проблема сполучення інтересів розвитку підприємства, наявності достатнього рівня коштів для проведення зазначеного розвитку й збереження високої платоспроможності підприємства.

Тому структурна реформа не може обійти стороною і систему фінансування. Згідно з Постановою Колегії МПС "Про вдосконалення системи управління фінансами галузі" № 16 від 05.07.97 передбачаються наступні заходи щодо вдосконалення системи фінансування залізничного транспорту:


4. БЕЗПЕКА І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ПРОЕКТУ


4.1. Форми державної звітності з охорони праці,

їх зміст і порядок їх заповнення

Охорона праці - система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, реабілітаційні та інші заходи.

У статті 3 Основ законодавства України про охорону праці від 6 серпня 1993 року визначено основні напрями державної політики в галузі охорони праці. Одним з таких напрямків є "... встановлення державної статистичної звітності про умови праці, про нещасні випадки на виробництві та професійних захворювань ...".

В даний час застосовуються такі форми державної звітності з охорони праці:

4.1.1.Форма № 1-т (умови праці)

Відомості за формою № 1-т (умови праці) надаються підприємствами та організаціями промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності. Ці відомості наводяться по всьому персоналу організації і по всіх категоріях працівників: робочим, керівникам, фахівцям і службовцям.

Чисельність жінок, які перебувають у відпустці по вагітності, пологів та догляду за дітьми до досягнення ними віку трьох років, в дані форми № 1-т (умови праці) не включаються.

Форма № 1-т (умови праці) складається з двох розділів. Розділ перший називається "Стан умов праці". Основою для заповнення першого розділу форми № 1-т (умови праці) є результати атестації робочих місць за умовами праці, санітарно-технічна паспортизація умов праці цеху або спеціальні виміри параметрів санітарно-гігієнічних факторів умов праці. Оцінка умов праці визначається відповідно до Гігієнічними критеріями оцінки умов праці (за показниками шкідливості і небезпеки факторів виробничого середовища, важкості виробничого процесу), затвердженими Госкомсанепіднадзор Росії 12.07.94 № Р 2.2.013-94.

Небезпечними і шкідливими виробничими факторами є:

Перелік цих шкідливих виробничих факторів визначено ГОСТом 12.0.003-74 ССБТ "Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація ".

Перший розділ форми № 1-т (умови праці) складається з 11 рядків, куди входять:

і які заповнюються в наступному порядку.

За рядку 02 показується кількість працівників, на робочих місцях яких фактичне значення хоча б одного шкідливого (фізичного, хімічного, біологічного) виробничого фактора перевищує його санітарно-гігієнічну норму. За рядку 02 кожен працівник враховується тільки один раз незалежно від кількості діючих на нього небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

За рядками 03-08 показуються працівники, на робочих місцях яких:

Один і той самий працівник може бути врахований за кількома рядками, якщо на нього одночасно впливає ряд факторів, зазначених у рядках 03-08.

Визначення чисельності робітників зайнятих важкою фізичною працею (рядок 09), здійснюється у відповідності з гігієнічним нормативом фізичного навантаження при виконанні роботи для чоловіків і жінок, які мають Гігієнічних критеріях оцінки умов праці № Р 2.2.013-94. Тяжкість фізичної праці оцінюється за:

За рядку 10 враховуються працюють на обладнанні, машинах, механізмах, що не відповідають вимогам системи стандартів безпеки праці.

Дані по працівниках включаються до рядка 02-10 незалежно від того, отримують ці працівники пільги за несприятливі умови праці чи ні.

Другий розділ форми № 1-т (умови праці) називається "Пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці". У другому розділі наводяться дані по робочих, керівникам, фахівцям і службовцям, які отримують пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці. Причому при заповненні другого розділу форми № 1-т (умови праці) не приймаються до уваги пільги за роботу в районах Крайньої Півночі, зумовлені несприятливими природними умовами та у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС. Також не враховуються мають право на певні пільги працівники, зайняті педагогічною діяльністю в установах для дітей, лікувальної та іншою роботою з охорони здоров'я.

Другий розділ складається також з 11 рядків, до яких відносяться:

Порядок їх заповнення наступний.

За рядку 12 показується чисельність працівників користуються додатковою відпусткою за роботу зі шкідливими умовами праці. З 1 січня 1992 року встановлено мінімальну щорічну оплачувану відпустку тривалістю 24 робочих дні. При цьому, до прийняття нового законодавства про відпустки зберігаються порядок і умови надання додаткових відпусток, передбачених законодавством. За рядку 12 показується чисельність працівників, у яких сума основного відпустки (12 робочих днів) і додаткового за роботу зі шкідливими умовами праці перевищує 24 робочих дня.

За рядку 13 показуються працівники, які користуються скороченим робочим днем ​​у відповідності з діючим "Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткову відпустку і скорочений робочий день", затвердженим Постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 25.10 .74 р. з подальшими доповненнями та змінами до нього, а також ті, кому організація сама встановила скорочений робочий день за роботу в несприятливих умовах праці.

За рядку 14 показується чисельність працівників, які отримують безкоштовне лікувально-профілактичне харчування у відповідності з діючим "Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці", затвердженими Постановою Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 07.01.77.

За рядку 15 показується чисельність працівників, безкоштовно отримують молоко та інші рівноцінні харчові продукти у зв'язку з шкідливими умовами праці відповідно переліком робіт і професій, що встановлюються адміністрацією підприємства за узгодженням з місцевою профспілковою організацією на основі переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР 4.11.87 № 4430-87 і діючого в даний час.

За рядку 16 показується чисельність працівників, в основі заробітної плати яких лежать підвищені тарифні ставки (оклади), встановлені за роботу з важкими і шкідливими умовами праці та за роботу з особливо важкими та особливо шкідливими умовами праці.

У рядок 16 включаються працівники, які отримують доплати за роботу в несприятливих умовах праці, встановлені організацією в результаті атестації робочих місць або спеціальних вимірів рівнів факторів виробничого середовища на робочих місцях.

У рядок 16 включається також чисельність робітників, які працюють на конвеєрах, поточних та автоматичних лініях, яким встановлені доплати за інтенсивність за інтенсивність праці.

За рядками 17-19 показується чисельність працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, в галузях, виробництвах, цехах, професіях, посадах, робота в яких на підставі Закону РРФСР "Про державні пенсії в РРФСР" і доповнень до нього дає право на державну пенсію на пільгових умовах, включаючи працюючих в цих виробництвах пенсіонерів.

За рядку 19 показується чисельність працівників, які мають право на пільгову пенсію у зв'язку з особливими умовами праці (стаття 12 п.п. "В-Д", "Ж-К" Закону):

За рядку 19 показується також чисельність працівників, які мають право на пільгову пенсію за вислугу років:

За рядку 20 показується чисельність працівників, які мають право на пільгову пенсію, встановлену самою організацією за важкі та шкідливі умови праці. За рядками 17-20 показуються і особи, які вже скористалися правом отримання пенсії на пільгових умовах і продовжують працювати на цих самих місцях.

При заповненні рядків 17-20 необхідно мати на увазі, що кожен працюючий ураховується тільки один раз незалежно від можливості отримання пенсії на пільгових умовах за кількома підставами.

За рядку 21 показується чисельність працівників мають за несприятливі умови праці хоча б одну з вище перерахованих пільг і компенсацій, при цьому працівник враховується тільки один раз незалежно від того, чи користується він однією або кількома видами пільг та компенсацій.

4.1.2.Форма № 7-травматизм і додаток до форми № 7-травматизм

Статистичну звітність за формою № 7-травматизм становлять юридичні особи та їх відокремлені підрозділи (підприємства, установи та інші організації всіх форм власності), які здійснюють діяльність у галузях економіки.

Організації встановленого кола галузей таких як:

поряд зі звітом за формою № 7-травматизм, заповнюють також додаток (один раз на 3 роки - за 1995 р., 1998 р. і т.д.) про розподіл числа потерпілих при нещасних випадках за основними видами подій та причин нещасних випадків на підставі акта за формою Н-1, затвердженого Постановою Уряду Російської Федерації від 03.06.95 № 558. Акт за формою Н-1 підписується членами комісії з розслідування нещасного випадку та представником профспілкової організації підприємства на якому стався нещасний випадок. До складу комісії з розслідування нещасного випадку входять керівник підприємства або уповноважена ним особа, який відповідає за достовірність даних зазначених в акті, начальник відділу або інженер з техніки безпеки, а також громадський ревізор з техніки безпеки. Головою комісії є керівник підприємства.

Дані за структурними одиницями, несамостійним підрозділам (виробництвам, цехам, відділенням та ін) включаються до звіту тієї організації, на балансі якої вони знаходяться.

Об'єднання, до складу якого входять виробничі одиниці (тобто підприємства, які перебувають на балансі об'єднання) і підлеглі йому самостійні організації, розташовані на території того ж району, області, краю, республіки (у складі Російської Федерації), де знаходиться і саме об'єднання , представляє звіт у цілому по об'єднанню.

За виробничими одиницям (філіям) і самостійним організаціям, що входять до складу об'єднань і перебувають на території іншого району, області, краю, республіки (у складі Російської Федерації), ніж об'єднання, звіт за формою № 7-травматизм представляє об'єднання або за його вказівкою самі виробничі одиниці і самостійні організації статистичному органу за місцем їх знаходження. Об'єднання в цих випадках представляють статистичному органу за місцем свого знаходження звіт тільки по виробничим одиницям і самостійним підприємствам, розташованим на території даного району, області, краю, республіки (у складі Російської Федерації).

Статистична звітність за формою № 7-травматизм і додаток до форми № 7-травматизм представляється статистичному органу за місцем встановленому статистичним органом республіки, краю, області, автономного округу та органу, що здійснює державне регулювання у відповідній галузі економіки.

Звіт за формою № 7-травматизм складається з 12 рядків, у тому числі:

Додаток до форми № 7-травматизм містить 33 рядки, в тому числі:

При заповненні форми № 7-травматизм і додатки до форми № 7-травматизм використовують такі правила.

У заголовній частині форми вказується повне найменування звітує організації.

По рядку "Поштова адреса" організація зазначає свою юридичну адресу з поштовим індексом.

Кодова частина заповнюється звітує організацією відповідно до класифікатора. Коди, поставлені у звіті, мають відповідати кодам, зазначеним в акті за формою Н-1.

У звіт за формою № 7-травматизм включають дані про нещасні випадки, що сталися на виробництві з:

Обліку підлягають такі нещасні випадки:

потягли за собою тимчасову або стійку втрату працівником працездатності або його смерть й що відбулися при виконанні працівником своїх трудових обов'язків (робіт) на території організації або поза нею, а також під час проходження до місця роботи або з роботи на транспорті, наданому організацією.

Дані про середньооблікової чисельності всіх працюючих, в тому числі жінок, наводяться на підставі відповідного річного звіту з праці. Чисельність працюючих жінок вказують станом на 1 січня року наступного за звітним.

Дані про потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше, з них - жінок і підлітків, наводяться на підставі акта за формою Н-1, якщо в результаті нещасного випадку працівникові видано листок непрацездатності на один робочий день і більше або настала смерть працівника.

Постраждалі під час нещасних випадках на виробництві (без видачі листка непрацездатності), в результаті яких, відповідно до медичного висновку, виникла необхідність переведення потерпілих на іншу роботу на один робочий день і більше, у звіті за формою № 7-травматизм не враховуються.

Відомості про потерпілих при нещасних випадках, на які акти за формою Н-1 не складаються, у звіті за формою № 7-травматизм не відображаються.

У число потерпілих зі смертельним наслідком, з них жінок і підлітків, включаються постраждалі, смерть яких настала відразу після отримання травми або через деякий час протягом звітного року. У такому разі постраждалий буде показаний по рядку "Кількість постраждалих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше" і по рядку "Кількість потерпілих зі смертельним результатом". Якщо у звітному році настала смерть потерпілого при нещасному випадку, який стався у попередньому році, то дані про нього подають тільки по рядку "Постраждалі зі смертельним результатом" (у попередньому році цей працівник був врахований по рядку "Постраждалі з втратою працездатності").

Дані про число людино-днів непрацездатності у потерпілих і про матеріальні наслідки нещасних випадків заповнюються на підставі "Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві з потерпілим". При цьому слід мати на увазі наступне. Якщо тимчасова непрацездатність у потерпілих продовжувалася з кінця попереднього року, то всі дні непрацездатності по цих випадках і матеріальні наслідки з нещасних випадків з втратою працездатності на один робочий день і більше (включаючи матеріальні наслідки нещасних випадків зі смертельним результатом) вказують у звітному році.

Матеріальні наслідки нещасних випадків визначаються за потерпілим на виробництві, включаючи потерпілих зі смертельним результатом, постраждалим з втратою працездатності на 1 робочий день і більше, непрацездатність яких закінчилася у звітному році, і потерпілим, частково втратив працездатність та перекладеним на іншу роботу.

До матеріальних наслідків нещасних випадків відносяться:

У дані про кошти витрачених на заходи з охорони праці, відображають витрати на поліпшення умов праці на виробництві (включаючи витрати на засоби індивідуального захисту, лікувально-профілактичне харчування та молоко) за рахунок усіх джерел фінансування. Особі, яка відповідає за стан охорони праці, передаються зведені бухгалтерські дані та дані аналітичного обліку за накладними витратами про фактичні витрати на охорону праці та поліпшення умов праці.

Дані про розподіл потерпілих при нещасних випадках на виробництві, в тому числі зі смертельними наслідками, за видами пригод і причин нещасних випадків заповнюються організацією відповідно до акта за формою Н-1 згідно з Класифікатором, що містяться у "Порядку заповнення акта форми Н-1".

У додатку до форми № 7-травматизм кожного потерпілого при нещасному випадку на виробництві відносять до одного з видів події, що призвів до нещасного випадку, і до однієї з причин виникнення нещасного випадку. Дані про кількість постраждалих, в тому числі зі смертельними наслідками містяться у звіті за формою № 7-травматизм та додатку до форми № 7-травматизм, повинні збігатися.

З введенням в дію форми № 7-травматизм скасовується раніше діяла форма статистичної звітності про тимчасову непрацездатність та травматизм на виробництві (форма № 7-ТВН).

Таким чином, головним завданням вище перерахованих форм державної звітності з охорони праці є подання інформації про умови праці на підприємстві та травматизм на виробництві, використовуючи яку керівники підприємств повинні вживати заходів для поліпшення умов праці і для зведення до мінімуму випадків травматизму.


4.2. Експертиза робочого місця економіста

Для експертизи було вибрано робоче місце економіста фінансового відділу Тюменського відділення дороги.

Економіст займає окремий кабінет на другому поверсі в приміщенні адміністрації відділення дороги. Кабінет економіста обладнаний кондиціонером. У віконних прорізах встановлені пластикові вікна, герметичні від дощу і вітру, що мають хорошу шумоізоляцію. На вікнах є жалюзі. На робочому місці економіста встановлений однотумбовий стіл. Є два телефонні апарати, один для зв'язку з підприємствами відділення дороги, інший безпосередньо пов'язаний з начальником фінансового відділу. Робота економіста полягає в зборі та аналізі інформації від економістів та головних бухгалтерів підприємств відділення дороги.

Експертиза включає в себе наступні розділи:

Що впливають на економіста небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються за природою дії на фізично небезпечні та шкідливі виробничі фактори і на психофізіологічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

До фізично небезпечним і шкідливим факторів, що впливають на людину, яка працює економістом відносяться: шум, фактори, що характеризують мікроклімат, освітлення.

4.2.1.Шум

Шум - це безладні звукові коливання різної фізичної природи, що характеризуються випадковим зміною амплітуди і частоти. Шум заважає сприйняттю мови і роботі і надає шкідливий вплив на організм людини. Рівень шуму для висококваліфікованої розумової роботи, що вимагає зосередження та праці пов'язаного виключно з розмовами по засобах зв'язку не повинен перевищувати 55 дБ А [8]. Джерела шуму на робочому місці економіста практично відсутні, а від зовнішніх джерел людини захищають шумоізоляційні пластикові вікна і звідси випливає що рівень шуму не перевищує встановленого стандартом.

4.2.2.Фактори характеризують мікроклімат

До них в першу чергу відносяться температура повітря, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря.

При роботі, пов'язаної з нервово-емоційною напругою оптимальна величина температури повітря в приміщенні повинна знаходитися в межах 22-24 градуси за Цельсієм, його відносна вологість - 40-60%, а швидкість руху повітря - не більше 0,1 м / с [9 ]. Виходячи з того, що мікроклімат на робочому місці економіста контролюється кондиціонером, можна прийти до висновку - фактори, що характеризують мікроклімат, на даному робочому місці відповідають вимогам ГОСТу.

4.2.3.Освещеніе

Освітлення - це створення світлового потоку, що падає на поверхню предметів, що забезпечує можливість зорового сприйняття цих предметів. Освітлення підрозділяється на два види: на штучне освітлення і природне освітлення. Штучне освітлення це висвітлення створюване світловими приладами, до яких, зокрема відносяться лампи різних видів. Застосування природного освітлення можливо лише у світлий час доби, за винятком похмурих днів.

У кабінетах і робочих кімнатах робочі поверхні повинні розташовуватися на висоті 0.8 м від підлоги, освітленість робочої поверхні повинна бути не нижче 300 люксів, показник дискомфорту - 40, коефіцієнт пульсації освітленості - 15%, коефіцієнт природного освітлення КЕО - 1 [10]. Робоче місце економіста відповідає цим вимогам і обладнано відповідно до СниП місцевими штепсельними розетками для настільних ламп та інших світлових приладів, а також люмінесцентними лампами.

Люмінесцентна лампа є газорозрядним джерелом світла низького тиску, світловий потік якого визначається в основному світінням люмінофорів під впливом ультрафіолетового випромінювання електричного розряду.

Схема їх розташування, а також розташування віконних прорізів показана на малюнку 17.

4.2.4.Псіхофізіологіческіе небезпечні та шкідливі фактори

До психофізіологічних небезпечних та шкідливих факторів, які впливають на людину, що працює економістом, відносяться:

Розумова перенапруга викликається великим обсягом інформації, яку потрібно дослідити і щоб уникнути розумового перенапруження необхідно влаштовувати невеликі перерви протягом робочого дня тривалістю не більше 5 хвилин.

До аналізаторах відносять всі органи почуттів, але при роботі економістом у людини викликається перенапруження тільки органів зору і слуху. Щоб цього уникнути рекомендується чергувати роботу пов'язану здебільшого з напругою органів слуху (розмови по засобах зв'язку) з роботою пов'язаної з напругою органів зору (складання таблиць з оперативною інформацією).

Рис.17. Схема розташування люмінесцентних ламп і віконних прорізів у кабінеті економіста фінансового відділу Тюменського відділення дороги


Монотонність праці економіста викликана тим, що це робота переважно сидяча і робочі руху, які виконує економіст, є одноманітними. Для подолання цього чинника рекомендується також влаштовувати невеликі перерви і намагатися різноманітити свою роботу.

Емоційні перевантаження в роботі економіста викликані специфікою роботи. Ця специфіка полягає в тому, що збір оперативної інформації полягає в спілкуванні за допомогою телефону між економістом і людьми надають цю інформацію. І оскільки під час спілкування можуть виникати різного роду конфлікти, у економіста виникає відчуття нервозності. Ці відчуття в кінці робочого дня можуть призвести до емоційних перевантажень. Щоб уникнути цього рекомендується протягом робочого дня уникати конфліктів.

Всі вище перераховані психофізіологічні небезпечні та шкідливі фактори негативно позначаються на здоров'ї людини, але повністю виключити їх у роботі економіста не представляється можливим.

4.2.5.Пожароопасность

Пожежа-це неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей та створює небезпеку для життя людей. Будь-який пожежа починається із загоряння і щоб локалізувати пожежу у процесі загоряння, коли він не приніс ще відчутної шкоди на робочому місці економіста передбачена установка пожежної сигналізації, в коридорі є пожежний гідрант.

На випадок виникнення пожежі в кабінеті є написаний на плакаті номер телефону для виклику пожежної охорони, а в коридорі план евакуації.

Для того щоб знизити небезпеку для здоров'я та життя людей при пожежах рекомендується проведення щомісячного інструктажу за правилами подолання палаючих і сильно задимлених приміщень.

4.2.6.Чрезвичайние ситуації

Надзвичайними ситуаціями як правило є стихійні лиха.

Стихійні лиха - це явища природи, що виникають, як правило, раптово, вони носять надзвичайний характер і призводять до порушення нормального життя, іноді загибелі людей і знищення матеріальних цінностей. Стосовно до Тюмені найбільш вірогідним стихійним лихам є повінь, з огляду на те, що по території міста протікає річка Тура. Повені - це значні затоплення місцевості, що виникають в результаті підйому рівня води в річці. Вони є наслідком сильних злив та інтенсивного танення снігів. Повені можуть призвести до затоплення населених пунктів і навіть загибелі людей.

Масштаби і початок повеней, викликаних весняними, літніми та осінніми паводками можуть прогнозуватися за місяць і більше, а у разі раптових повеней населення оповіщається всіма наявними засобами, в тому числі за допомогою гучномовних рухливих установок.

При наявності достатнього часу населення евакуюється із загрозливих районів, а при раптовому початку повені люди повинні піднятися на верхні поверхи будинків і дахи будинків.

Для попередження паніки при повені рекомендується проводити регулярні заняття щодо дій у надзвичайних ситуаціях.

Таким чином, провівши експертизу робочого місця економіста фінансового відділу Тюменського відділення дороги можна зробити висновок, що дане робоче місце відповідає всім вимогам безпеки і екологічності.


ВИСНОВОК

Таким чином, в даному дипломному проекті автор розглянув діючу систему фінансування залізничного транспорту на прикладі Тюменського відділення дороги, навів досвід фінансування в Німеччині, виявив напрямки щодо вдосконалення діючої системи фінансування залізничного транспорту.

Автор, спираючись на Постанову Колегії МПС "Про вдосконалення системи управління фінансами галузі" № 16 від 05.07.97 р., пропонує здійснити на Тюменському відділенні дороги наступні заходи щодо вдосконалення системи фінансування:

Це дозволить здійснювати контроль над фінансовими потоками і позбавить від необдуманих витрат. Але слід також зазначити, що вдосконалювати систему фінансування на окремо взятому відділенні неможливо. Для цього слід реформувати всю галузь, а реформа в галузі без вдосконалення законодавчої бази і без реформування всієї держави просто нездійсненна.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Федеральний закон "Про федеральному залізничному транспорті".

 2. Указ Президента РФ № 426 від 28.04.97 р. "Про основні положення у сферах природних монополій".

 3. Програма Уряду РФ "Структурна перебудова та економічне зростання в 1997-2000 роках".

 4. Додаток до наказу Мінекономіки Росії № 118 від 1 жовтня 1997 р. "Методичні рекомендації щодо реформи підприємств (організацій)".

 5. Постанова Колегії МШС № 16 від 05.07.97 р. "Про вдосконалення системи управління фінансами галузі".

 6. Наказ начальника Свердловської залізниці № 1 Н від 4 січня 1998 року "Про вдосконалення технологій перевізного процесу в умовах змінюються обсягів перевезень і підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності дороги".

 7. Положення про взаємовідносини Тюменського відділення дороги з підприємствами, що входять до його складу на 1997 рік від 27 березня 1997 року.

 8. Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці (форма № 1-т (умови праці)).

 9. Інструкція щодо заповнення форм федерального державного статистичного спостереження за травматизмом на виробництві (форма № 7-травматизм і додаток до форми № 7-травматизм).

 10. ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Загальні вимоги безпеки ".

 11. ГОСТ 12.1.005-88 "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

 12. СниП II-4-79 "Природне і штучне освітлення"

 13. Підсумки роботи Тюменського відділення дороги за 1997 рік та завдання на 1998 рік.

 14. Звіт про виробничо-фінансової діяльності Тюменського відділення дороги за 1997 рік.

 15. Тимчасова методика автоматизованого аналізу господарської діяльності залізниць. - М., 1995.-108 с.

 16. Методичні рекомендації щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку основної діяльності залізниць. - М.: ЗАТ "МВП Інсофт", 1997.-448 с.

 17. Номенклатура витрат по основній діяльності залізниць. - М.: Транспорт, 1986.-128 с.

 18. Аналіз виробничо-фінансової діяльності залізниці: Навчальний посібник для вузів. / В. Г. Гізатуллін, О. І. Пустоход, О. Г. Биченко, І. Г. Бойко. - Мн.: Вишейшая школа, 1989.-141 с.

 19. Аналіз господарської діяльності підприємств залізничного транспорту: Підручник для технікумів залізничного транспорту. / Н. Я. Кліщ, М. М. Толкачова, І. С. Лисенко, С. А. Нікулін; Під ред. Н. Я. Кліща. - М.: Транспорт, 1987.-232 с.

 20. Бєлов І.В., Персіанов В.А. Економічна теорія транспорту в СРСР: Історичний досвід, сучасні проблеми та рішення, погляд у майбутнє. - М.: Транспорт, 1993.-415 с.

 21. Бондаренко В.О. Довідник інженера-економіста залізничного транспорту. - К.: Технiка, 1987.-191 с.

 22. Виниченко Н.Г. Фінансування та кредитування залізниць: Підручник для технікумів залізничного транспорту. -7-е вид., Перераб. і доп. - М.: Транспорт, 1987.-224 с.

 23. Колесніков Б.І. Соціально-економічна стратегія на залізничному транспорті в сучасних умовах. - "СВ - 96", 1997. - 174 с.

 24. Маркетинг і конкурентоспроможність залізничного транспорту у вантажних повідомлення / А. С. Мішарін, В. М. Самуйло, М. Б. Петров, Т. М. Федотова. - УрГАПС, 1998 .- 44 с.

 25. Перебудова господарського механізму на залізничному транспорті: Короткий довідник. - М.: Транспорт, 1989.-127 с.

 26. Самсонов Н.Ф. Фінанси транспорту: Підручник для вузів за спец. "Організація управління на транспорті". - М.: Вища школа, 1986.-304 с.

 27. Радянський енциклопедичний словник. - М.: Радянська енциклопедія, 1987.-1599 с.

 28. Транспортні тарифи: Навчальний посібник для вузів залізничного транспорту. / А. П. Абрамов, В. А. Дмитрієв, А. В. Крейніна, Л. А. Мазо. Під ред. В. А. Дмитрієва. - М.: Транспорт, 1988.-232 с.

 29. Фінансово-економічний словник. / Под ред. М.Г. Назарова. - М.: АТ "Финстатинформ", 1995.-224 с.

 30. Економіка залізничного транспорту: Підручник для вузів / І. В. Бєлов, В. Г. Галабурда, В. Ф. Данілін та ін; Під ред. І. В. Бєлова. - М.: Транспорт, 1989.-351 с.

 31. Економіка залізничного транспорту: Підручник для вузів залізничного транспорту. / В. А. Дмитрієв, А. І. Журавель, А. Д. Шишков та ін; Під ред. В. А. Дмитрієва - М.: Транспорт, 1996.-328 с.

 32. Економічний довідник залізничника. А. П. Абрамов, М. Г. Ахшарумова, Н. Н. Барков та ін Под ред. Шафіркіна - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Транспорт, 1978.-398 с.

 33. Ескіна А.І. Самофінансування: показники і нормативи. - М.: Фінанси і статистика, 1990.-112 с.

 34. Ковальов А. Ефективно управляти фінансами. З виступу першого заступника міністра шляхів сполучення на розширеній колегії МШС / "Гудок". - 1997 - 12 липня.

 35. Diederich, H., Allgemeinene Betriebswirtschaftslehre, 6. Aufl., Stuttgart - Berlin - Koln 1992.


[

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
314.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Розміщення залізничного транспорту України
Реформування залізничного транспорту Росії
Інвестиції в розвиток залізничного транспорту
Раціональне використання земель залізничного транспорту
Роль залізничного транспорту в економіці Росії
Шляхи реформування залізничного транспорту Росії
Організація роботи відділення дороги
Розрахунок системи тягового електропостачання залізничного транспорту
Основні положення Статуту залізничного транспорту РФ ліцен
© Усі права захищені
написати до нас